open
Про систему
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.01.2012  № 44


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2012 р.
за № 196/20509

Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 1339 від 17.12.2012
№ 866 від 09.10.2013
№ 26 від 27.01.2014
№ 1207 від 17.12.2014
№ 289 від 04.03.2015
№ 1308 від 31.12.2015
№ 28 від 02.02.2016}

Відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 446, і з метою встановлення єдиних вимог до складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного казначейства України від 05.01.2011 № 2 «Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.02.2011 за № 144/18882.

3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В.П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Уповноважити Державну казначейську службу України надавати роз'яснення з питань застосування Порядку.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на Голову Державної казначейської служби України Харченка С.І.

Перший заступник Міністра

А. Мярковський

ПОГОДЖЕНО:

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і торгівлі України
А.П. Клюєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
24.01.2012 № 44


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2012 р.
за № 196/20509

ПОРЯДОК
складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

{У тексті Порядку після слів "для виконання цільових заходів" доповнено словами "у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб" згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012}

{У тексті Порядку слова "тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" замінено словами "програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)"; слова "та отриманих асигнувань для проведення розрахунків фінансовими казначейськими векселями" виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

{У тексті Порядку слова "Фонду соціального страхування на  випадок тимчасової втрати працездатності" замінено словами "Фонду соціального страхування України" згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

{У тексті Порядку після слів "якщо таким закладам законом надано відповідне право" доповнено словами "; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти"; слова "(обов’язковими платежами)" виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів № 28 від 02.02.2016}

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Цим Порядком визначаються склад та порядок складання місячної, квартальної і річної фінансової, бюджетної та іншої звітності, вимоги до розкриття її елементів.

{Абзац другий пункту 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

1.2. Фінансова та бюджетна звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій та бюджетній звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень.

1.3. Фінансова та бюджетна звітність має відповідати аналогічним даним бухгалтерського обліку та звітності органів Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства).

1.4. Фінансова та бюджетна звітність повинна містити інформацію про всі проведені господарські операції, які відображені в бухгалтерському обліку.

1.5. Звітним періодом для складання місячної бюджетної звітності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного місяця.

Звітним періодом для складання квартальної фінансової та бюджетної звітності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного кварталу.

Звітним періодом для складання річної фінансової та бюджетної звітності є бюджетний період, що становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того самого року, якщо не буде визначено інший період у випадках, визначених законодавством.

Звітним періодом для бюджетних установ, що створені протягом звітного року, є період від їх створення до кінця звітного року.

Звітним періодом для бюджетних установ, що створені та припиняють свою діяльність у зв'язку із закінченням строку, на який вони створювались, протягом звітного року, є період від дати створення до дати припинення діяльності таких бюджетних установ.

Звітним періодом для бюджетних установ, що припиняють свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації, є період з початку звітного року до моменту припинення їх діяльності.

1.6. Розпорядники бюджетних коштів, підпорядкованість яких згідно із законодавством України з початку нового бюджетного періоду та/або протягом звітного періоду була змінена, фінансову та бюджетну звітність складають та подають за попередньою підпорядкованістю як такі, що припинили діяльність, у обсязі річної звітності. За новою підпорядкованістю такі розпорядники бюджетних коштів складають і подають фінансову та бюджетну звітність як новоутворені залежно від того, яка звітність складається та подається (місячна, квартальна, річна).

{Пункт 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

1.7. Розпорядники бюджетних коштів, що створені згідно із законодавством України протягом звітного періоду, фінансову та бюджетну звітність складають і подають розпорядникам бюджетних коштів вищого рівня (далі - розпорядники вищого рівня), до сфери управління яких вони включені, та органам Казначейства за місцем обслуговування у загальному порядку. У фінансовій та бюджетній звітності такими розпорядниками бюджетних коштів залишки на початок звітного року не зазначаються.

Розпорядники вищого рівня, до сфери управління яких уключені новоутворені розпорядники бюджетних коштів, у зведеній фінансовій та бюджетній звітності враховують дані фінансової та бюджетної звітності таких розпорядників бюджетних коштів.

{Абзац другий пункту 1.7 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012}

1.8. Розпорядники бюджетних коштів, які припинили свою діяльність згідно із законодавством України протягом звітного періоду, складають фінансову та бюджетну звітність в обсязі річної і подають розпорядникам вищого рівня, до сфери управління яких вони належали, та органам Казначейства за місцем обслуговування. У фінансовій та бюджетній звітності таких розпорядників бюджетних коштів залишків на кінець звітного періоду не повинно бути.

{Абзац перший пункту 1.8 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012}

Розпорядники вищого рівня у разі виключення зі сфери свого управління розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (далі - розпорядники нижчого рівня) у зв'язку з припиненням їх діяльності у зведеній фінансовій та бюджетній звітності залишки на початок року зазначають без змін.

{Абзац другий пункту 1.8 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012}

1.9. Форми фінансової та бюджетної звітності складаються у гривнях з копійками.

1.10. Форми фінансової та бюджетної звітності заповнюються за всіма передбаченими показниками граф, рядків. За відсутності даних у графах та рядках проставляються прочерки.

До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів у рядках «Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)» проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

{Пункт 1.10 глави 1 доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

Додаткові показники у форми фінансової та бюджетної звітності вводити забороняється.

При складанні звітів за формою № 2 - про надходження та використання коштів загального фонду, за відповідними формами № 4 - про надходження і використання коштів спеціального фонду, за формою № 7 - про заборгованість за бюджетними коштами, за формою № 9 - про результати фінансової діяльності у формі потрібно підкреслити її номер, вид бюджету, за яким складено звіт (державний або місцевий бюджет), указати коди класифікації видатків та кредитування бюджету, їх назви. При складанні звітів за формою № 7, крім цього, потрібно зазначити фонд бюджету (загальний чи спеціальний), за коштами якого складений звіт.

1.11. Кошти, які протягом звітного періоду надходять на ім'я розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на відновлення касових видатків згідно із законодавством України (за телефонні переговори, помилково перераховані тощо), відображаються у відповідних формах бюджетної звітності як зменшення касових видатків за тим кодом економічної класифікації видатків, за яким вони були проведені у попередніх звітних періодах в межах одного бюджетного періоду.

1.12. Дані (показники) про операції, що здійснювались розпорядниками бюджетних коштів, але відповідно до законодавства України не передбачені кошторисом розпорядників бюджетних коштів (наприклад, розрахунки з виплати допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, розрахунки з внутрівідомчої передачі запасів, розрахунки за депонованою заробітною платою тощо), у звітах про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м), про надходження і використання коштів спеціального фонду (форма № 4д, № 4м), про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м) не відображаються.

1.13. Головні розпорядники коштів державного або місцевих бюджетів можуть установлювати для розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що належать до сфери їх управління, додаткові довідки до пояснювальної записки та отримувати від них додаткову інформацію відповідно до законодавства України.

У разі потреби головні розпорядники коштів державного або місцевих бюджетів можуть установлювати для розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, уключених у свою мережу, додаткові довідки до пояснювальної записки та отримувати від них додаткову інформацію відповідно до законодавства України щодо виконання бюджетних програм, за якими вони включені у мережу.

1.14. Дані фінансової та бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, у тому числі зведеної фінансової та бюджетної звітності головних розпорядників коштів державного та місцевих бюджетів, перевіряються органами Казначейства в частині відповідності аналогічним даним, відображеним у бухгалтерському обліку органів Казначейства, та окремим показникам форм фінансової та бюджетної звітності згідно з вимогами пункту 2.5 глави 2 цього Порядку.

Звірка даних фінансової та бюджетної звітності здійснюється у терміни, встановлені Казначейством України (органами Казначейства), у межах термінів, визначених Бюджетним кодексом України для подання звітності про виконання Державного бюджету України.

Дані бухгалтерського обліку органів Казначейства за операціями з обслуговування кошторисів (планів використання бюджетних коштів), що формуються в інформаційній системі Державної казначейської служби України (далі - Казначейство України), вважаються остаточними.

Усі примірники фінансової та бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також зведена фінансова та бюджетна звітність головних розпорядників бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать розпорядники бюджетних коштів, у тому числі в інших областях, до подачі розпорядникам вищого рівня або іншим користувачам повинні бути перевірені і завізовані відповідним органом Казначейства (засвідчені підписом, печаткою або штампом на кожній сторінці всіх форм фінансової та бюджетної звітності і форм щодо розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності).

Розпорядники бюджетних коштів, до сфери управління яких належать розпорядники бюджетних коштів, розташовані в інших областях, до своєї фінансової та бюджетної звітності додають форми фінансової та бюджетної звітності, перевірені та завізовані відповідними органами Казначейства.

Додатково підлягають перевірці та поданню до відповідного органу Казначейства фінансова та бюджетна звітність розпорядників нижчого рівня у разі встановлення розпорядниками вищого рівня розбіжностей щодо бухгалтерського обліку операцій з внутрівідомчої передачі запасів тощо.

Зведена фінансова та бюджетна звітність обласних державних адміністрацій до подання Казначейству України повинна бути перевірена і завізована відповідними головними управліннями Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі у загальному порядку.

Віза органу Казначейства засвідчує, що фінансова та бюджетна звітність розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів складена відповідно до вимог цього Порядку і підлягає консолідації у зведеній фінансовій та бюджетній звітності розпорядників вищого рівня.

У разі неподання на звітну дату фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, що знаходяться на тимчасово окупованій території та на території проведення антитерористичної операції, до зведеної фінансової та бюджетної звітності включаються показники фінансової та бюджетної звітності таких розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, яка була подана ними за попередній звітний період.

{Пункт 1.14 глави 1 доповнено новим абзацом дев’ятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

У разі коли при складанні форм фінансової та бюджетної звітності не були дотримані вимоги цього Порядку, органи Казначейства застосовують заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, визначені Бюджетним кодексом України.

Дані такої фінансової та бюджетної звітності не підлягають консолідації розпорядниками вищого рівня у зведеній фінансовій та бюджетній звітності та органами Казначейства у звітності про виконання бюджетів.

Приведена у відповідність із вимогами цього Порядку фінансова та бюджетна звітність повторно надається до обслуговуючих органів Казначейства на перевірку та візування.

{Пункт 1.14 глави 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

1.15. Зведена фінансова та бюджетна звітність складається головними розпорядниками та розпорядниками нижчого рівня, що мають свою мережу, на підставі фінансової та бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що належать до сфери їх управління, а також фінансової та бюджетної звітності за своїми операціями.

Головні розпорядники бюджетних коштів до зведеної річної фінансової та бюджетної звітності окремо подають зведену фінансову та бюджетну звітність розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що знаходяться на тимчасово окупованій території.

{Пункт 1.15 глави 1 доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

Головні розпорядники та розпорядники нижчого рівня, що мають у своїй мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, до зведеної квартальної та річної бюджетної звітності подають окремі зведені звіти форм № 2д, № 2м, № 4д, № 4м, № 7д, № 7м, № 7д.1, № 7м.1 за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу):

щодо розпорядників бюджетних коштів;

щодо одержувачів бюджетних коштів;

загальний зведений звіт.

1.16. Форми звітності і пояснювальні записки підписуються керівниками і головними бухгалтерами (спеціалістами, на яких покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби). Без таких підписів фінансова та бюджетна звітність вважається недійсною.

Подання фінансової та бюджетної звітності супроводжується листом, в якому зазначаються перелік форм фінансової та бюджетної звітності, що подаються, та їх обсяг (кількість аркушів за кожною формою), а також перелік форм, які не подаються у зв'язку з відсутністю показників.

1.17. Форми фінансової та бюджетної звітності подаються також на електронних носіях згідно з вимогами автоматизованої системи Казначейства України.

1.18. Терміни (графіки) подання фінансової звітності до органів Казначейства встановлюються ними у межах термінів, визначених у Порядку подання фінансової звітності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419.

Бюджетна звітність подається до органів Казначейства в терміни, встановлені для фінансової звітності.

Терміни (графіки) подання місячної бюджетної звітності до органів Казначейства встановлюються ними у межах термінів, визначених статтею 59 Бюджетного кодексу України.

{Пункт 1.18 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012}

Головні розпорядники затверджують терміни подання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами, що належать до сфери їх управління, з таким розрахунком, щоб вони вкладались у терміни подання фінансової та бюджетної звітності до органів Казначейства з урахуванням термінів, встановлених нормативно-правовими актами.

2. Склад звітності та періодичність її подання за належністю

2.1. Склад звітності розпорядників бюджетних коштів:

2.1.1. Склад фінансової звітності:

«Баланс» (форма № 1) (додаток 1);

«Звіт про результати фінансової діяльності» (форма № 9д, № 9м) (додаток 2);

«Звіт про рух грошових коштів» (додаток 3).

2.1.2. Склад бюджетної звітності:

«Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» (форма № 2д, № 2м) (додаток 4);

«Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги» (форма № 4-1д, № 4-1м) (додаток 5);

«Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» (форма № 4-2д, № 4-2м) (додаток 6);

«Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду» (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 7);

«Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» (форма № 4-4д) (додаток 8);

{Абзац сьомий підпункту 2.1.2 пункту 2.1 глави 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

«Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)» (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 9);

«Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (форма № 7д, № 7м) (додаток 10);

«Звіт про заборгованість за окремими програмами» (форма № 7д.1, № 7м.1) (додаток 11);

Довідка про виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій (додаток 12).

2.2. Склад бюджетної звітності одержувачів бюджетних коштів:

"Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма № 2д, № 2м) (додаток 4);

"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень" (форма № 4-2д, № 4-2м) (додаток 6);

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 7);

{Абзац п’ятий пункту 2.2 глави 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)" (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 9);

"Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (форма № 7д, № 7м) (додаток 10);

"Звіт про заборгованість за окремими програмами" (форма № 7д.1, № 7м.1) (додаток 11).

{Абзац восьмий пункту 2.2 глави 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

{Пункт 2.2 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

2.3. Склад звітності Пенсійного фонду України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування України (далі - Фонди):

{Пункт 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

2.3.1. Склад фінансової звітності:

Баланс (форма та порядок заповнення встановлюються нормативно-правовими актами відповідних Фондів).

2.3.2. Склад бюджетної звітності:

"Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма № 2д, № 2м) (додаток 4);

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 7);

"Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (форма № 7д, № 7м) (додаток 10);

"Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду" (додаток 13).

{Підпункт 2.3.2 пункту 2.3 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012}

2.4. Розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності здійснюється у Пояснювальній записці (додаток 14) та формах щодо розкриття елементів фінансової і бюджетної звітності.

2.4.1. Елементи фінансової звітності додатково розкриваються у таких формах:

«Звіт про рух необоротних активів» (форма № 5) (додаток 15);

«Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування» (форма № 6) (додаток 16);

«Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей» (форма № 15) (додаток 17);

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (додаток 18);

Довідка про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання (додаток 19).

{Підпункт 2.4.1 пункту 2.4 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

2.4.2. Елементи бюджетної звітності додатково розкриваються у формах:

Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках (додаток 20);

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України (додаток 21);

бзац третій підпункту 2.4.2 пункту 2.4 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 26 від 27.01.2014}

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 22);

Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів, що належать до сфери управління розпорядників бюджетних коштів вищого рівня (додаток 23);

Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 24);

Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків (додаток 25);

{Абзац сьомий підпункту 2.4.2 пункту 2.4 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012}

Довідка про депозитні операції (додаток 26);

Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами (додаток 27);

Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення (додаток 28);

Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду (додаток 29);

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) (додаток 30);

Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів (додаток 31);

Довідка про використання іноземних грантів (додаток 32);

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (додаток 33);

Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2011 за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними (додаток 34);

Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я на 20__ рік між адміністративно-територіальними одиницями (додаток 35).

{Абзац вісімнадцятий підпункту 2.4.2 пункту 2.4 глави 2 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

ідпункт 2.4.2 пункту 2.4 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

2.5. Перевірка та порівняння окремих показників форм фінансової та бюджетної звітності здійснюються відповідно до Звірки показників форм фінансової та бюджетної звітності (додаток 36).

2.6. Розпорядниками бюджетних коштів складається та подається до органів Казначейства та розпорядників вищого рівня:

2.6.1. Фінансова звітність:

а) квартальна - за формою (додаток 1), визначеною абзацом другим підпункту 2.1.1 пункту 2.1 цієї глави.

Елементи квартальної фінансової звітності розкриваються у Пояснювальній записці (додаток 14) згідно з пунктом 2.4 цієї глави та формах щодо розкриття елементів фінансової звітності (додатки 18, 19) згідно з абзацами п'ятим, шостим підпункту 2.4.1 пункту 2.4 цієї глави;

{Абзац другий підпункту "а" підпункту 2.6.1 пункту 2.6 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

б) річна - за формами (додатки 1-3), визначеними абзацами другим - четвертим підпункту 2.1.1 пункту 2.1 цієї глави.

Елементи річної фінансової звітності розкриваються у Пояснювальній записці (додаток 14) згідно з пунктом 2.4 цієї глави та формах щодо розкриття елементів фінансової звітності (додатки 15-18) згідно з абзацами другим - шостим підпункту 2.4.1 пункту 2.4 цієї глави.

{Абзац другий підпункту "б" підпункту 2.6.1 пункту 2.6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

2.6.2. Бюджетна звітність:

а) місячна - до органів Казначейства за формами (додатки 5 - 7, 9 - 12), визначеними абзацами другим - п’ятим, сьомим - десятим підпункту 2.1.2 пункту 2.1 цієї глави.

{Абзац перший підпункту "а" підпункту 2.6.2 пункту 2.6 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1308 від 31.12.2015}

Розпорядники бюджетних коштів при казначейському обслуговуванні за всіма операціями форми місячної бюджетної звітності (додатки 5 - 7) не складають та до органів Казначейства не подають.

{Абзац підпункту "а" підпункту 2.6.2 пункту 2.6 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1308 від 31.12.2015}

Форми місячної бюджетної звітності, за винятком Довідки про виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій (додаток 12), у терміни складання та подання квартальної бюджетної звітності не складаються та до органів Казначейства не подаються;

б) квартальна та річна - до органів Казначейства та розпорядників вищого рівня за формами (додатки 4-11), визначеними абзацами другим - дев’ятим підпункту 2.1.2 пункту 2.1 цієї глави.

{Абзац перший підпункту "б" підпункту 2.6.2 пункту 2.6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

Елементи квартальної бюджетної звітності розкриваються у Пояснювальній записці (додаток 14) згідно з пунктом 2.4 цієї глави та формах щодо розкриття елементів бюджетної звітності (додатки 24-35) згідно з абзацами шостим - сімнадцятим підпункту 2.4.2 пункту 2.4 цієї глави.

{Абзац другий підпункту "б" підпункту 2.6.2 пункту 2.6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

Елементи річної бюджетної звітності розкриваються у Пояснювальній записці (додаток 14) згідно з пунктом 2.4 цієї глави та формах щодо розкриття елементів бюджетної звітності (додатки 21-35) згідно з абзацами другим - сімнадцятим підпункту 2.4.2 пункту 2.4 цієї глави.

{Абзац третій підпункту "б" підпункту 2.6.2 пункту 2.6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

{Підпункт "б" підпункту 2.6.2 пункту 2.6 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

2.7. Головні розпорядники та розпорядники нижчого рівня, що належать до сфери їх управління, квартальну і річну зведену:

2.7.1. Фінансову звітність складають у обсязі, визначеному підпунктом 2.6.1 пункту 2.6 цієї глави.

2.7.2. Бюджетну звітність складають у обсязі, визначеному підпунктом «б» підпункту 2.6.2 пункту 2.6 цієї глави.

2.8. Розпорядники бюджетних коштів за бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються законом про Державний бюджет України та рішенням про місцевий бюджет за загальнодержавними витратами в частині міжбюджетних трансфертів та бюджетних програм з реалізації проектів економічного розвитку, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, для відображення у бюджетній звітності складають і подають до органів Казначейства "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма № 2д, № 2м) (додаток 4), "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 7).

{Абзац перший пункту 2.8 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

Такі звіти подаються також відповідним головним розпорядникам, яким за такими бюджетними програмами (функціями) встановлені бюджетні призначення законом про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет.

{Пункт 2.8 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

2.9. Міністерства, головні розпорядники коштів державного бюджету зведену квартальну і річну фінансову та бюджетну звітність подають:

Казначейству України;

Рахунковій палаті.

Копії зведеної річної фінансової та бюджетної звітності, попередньо перевіреної та завізованої Казначейством України, подаються до Мінфіну України.

2.10. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів зведену квартальну і річну фінансову та бюджетну звітність подають до органу Казначейства.

Копії зведеної річної фінансової та бюджетної звітності, попередньо перевіреної та завізованої в органах Казначейства, подаються до відповідних фінансових органів.

2.11. Одержувачами бюджетних коштів:

2.11.1. Фінансова звітність - до органів Казначейства та розпорядників вищого рівня не подається.

2.11.2. Бюджетна звітність складається та подається:

а) місячна - до органів Казначейства за формами (додатки 7, 9 - 11), визначеними абзацами четвертим - сьомим пункту 2.2 цієї глави.

Одержувачі бюджетних коштів при казначейському обслуговуванні за всіма операціями форму місячної бюджетної звітності (додаток 7) не складають та до органів Казначейства не подають;

{Підпункт "а" підпункту 2.11.2 пункту 2.11 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1308 від 31.12.2015}

б) квартальна та річна - до органів Казначейства та розпорядників вищого рівня за формами, визначеними абзацами другим - сьомим пункту 2.2 цієї глави.

Форми місячної бюджетної звітності у терміни складання та подання квартальної бюджетної звітності одержувачами бюджетних коштів не складаються та до органів Казначейства не подаються.

{Підпункт "б" підпункту 2.11.2 пункту 2.11 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

{Підпункт 2.11.2 пункту 2.11 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

2.12. Фондами складається та подається:

2.12.1. Квартальна та річна фінансова звітність - до Казначейства України та Мінфіну України за формою, визначеною підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 цієї глави.

2.12.2. Бюджетна звітність:

а) місячна - до Казначейства України за формою (додаток 10) згідно з абзацом четвертим підпункту 2.3.2 пункту 2.3 цієї глави;

{Підпункт "а" підпункту 2.12.2 пункту 2.12 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012}

б) квартальна та річна - до Казначейства України та Мінфіну України за формами (додатки 4, 7, 10, 13), визначеними абзацами другим - п'ятим підпункту 2.3.2 пункту 2.3 цієї глави.

Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду (додаток 13) щокварталу надається також Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті у терміни, встановлені Мінфіном України.

{Підпункт "б" підпункту 2.12.2 пункту 2.12 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012}

3. Порядок заповнення форм фінансової та бюджетної звітності

3.1. «Баланс» (форма № 1) (додаток 1) містить узагальнені підсумкові показники, отримані на підставі звірених даних бухгалтерського обліку, станом на початок звітного року та на кінець звітного періоду (року). Дані статей "Балансу" на початок звітного року повинні бути тотожними даним графи "На кінець звітного періоду (року)" фінансової звітності попереднього звітного року.

Розпорядники бюджетних коштів складають "Баланс" (форма № 1), який відображає результат про всі проведені господарські операції за коштами загального і спеціального фондів відповідного бюджету за всіма виконуваними програмами (функціями).

Заповнення форми № 1 "Баланс" здійснюється у такому порядку:

Актив

Розділ I. Необоротні активи

У розділі I "Необоротні активи" відображається вартість матеріальних і нематеріальних активів, отриманих і призначених для використання розпорядниками бюджетних коштів.

Рядки 110, 120, 130 "Балансова (залишкова) вартість". Наводиться балансова (залишкова) вартість необоротних активів, яка визначається розрахунковим шляхом як різниця між первісною (переоціненою) вартістю необоротних активів та сумою їх накопиченого зносу.

Рядки 111 «Накопичена амортизація», 121, 131 «Знос». Призначені для відображення суми нарахованого зносу (накопиченої амортизації) на необоротні активи.

{Абзац третій розділу I пункту 3.1 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

Рядки 112, 122, 132 "Первісна (переоцінена) вартість". Відображається історична (фактична) вартість необоротних активів, за якою вони оприбутковані на баланс установи з урахуванням переоцінки.

Рядок 140 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи». Призначений для відображення вартості капітальних інвестицій у будівництво, виготовлення (розробку), реконструкцію, модернізацію, придбання  об’єктів необоротних матеріальних і нематеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося.

{Абзац п'ятий розділу I пункту 3.1 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

Рядок 145 "Довгострокові фінансові інвестиції" призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових фінансових інвестицій (вкладень) у цінні папери та статутні капітали підприємств.

Розділ II. Оборотні активи

Розділ II "Оборотні активи" передбачений для відображення грошових коштів і їх еквівалентів, а також інших активів, призначених для реалізації або використання протягом року.

Рядок 150 "Матеріали і продукти харчування". Призначений для відображення вартості матеріалів та продуктів харчування, що зберігаються на складах або в коморах: реактивів і хімікатів, скла і хімпосуду, металу, електроматеріалу і радіоматеріалу, радіоламп, фотоприладдя, паперу, призначеного для видання навчальних програм, посібників та наукових робіт, піддослідних тварин та інших матеріалів для навчальної мети і науково-дослідних робіт, дорогоцінних та інших металів для протезування, медикаментів, компонентів, бактерицидних препаратів, дезінфекційних засобів, сироватки, вакцини, крові, плівки для рентгенівських знімків, матеріалів для проведення аналізів, перев’язувальних засобів, дрібного медичного інвентарю (термометри, ланцети, пінцети, голки тощо), господарських матеріалів, що використовуються для поточних потреб розпорядників бюджетних коштів (електричні лампи, мило, щітки тощо), будівельних матеріалів для поточного ремонту; усіх видів палива, пального і мастильних матеріалів (дрова, вугілля, торф, бензин, гас, мазут, автол тощо); поворотної тари та обмінної тари (бочки, бідони, ящики, банки скляні, пляшки тощо); запасних частин для ремонту і заміни спрацьованих частин машин (медичних, електронно-обчислювальних тощо), обладнання, тракторів, комбайнів, транспортних засобів (мотори, автомобільні шини, включаючи покришки, камери й обідні стрічки тощо); сіна, вівса, інших видів кормів і фуражу для худоби та інших тварин, а також насіння, добрив та інших матеріалів.

Рядок 160 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". Наводиться вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, термін експлуатації яких не перевищує одного року.

Рядок 170 "Інші запаси". Наводиться вартість запасів розпорядників бюджетних коштів, що не враховані в рядках 150 "Матеріали і продукти харчування" та 160 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", зокрема:

сировини і матеріалів, конструкцій, деталей і спеціального обладнання, що призначені для науково-дослідних робіт і капітального будівництва;

тварин на вирощуванні і відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, хутрових звірів незалежно від їх вартості;

готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних) майстернях, готової друкованої продукції та продукції підсобних сільських і навчально-дослідних господарств;

запасів для розподілу, передачі, продажу і активів, що становлять державні матеріальні резерви та запаси.

{Розділ II пункту 3.1 глави 3 доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

Рядок 180 "Дебіторська заборгованість". Відображається сума дебіторської заборгованості. Сума рядка утворюється з таких рядків:

181 "Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги". Призначений для відображення дебіторської заборгованості за попередньо оплачені матеріальні цінності, роботи та послуги, роботи з капітального будівництва, а також за нараховані та не отримані доходи;

{Абзац десятий  розділу II пункту 3.1  глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1308 від 31.12.2015}

182 "Розрахунки із податків і зборів". Наводиться сума переплат за податками, зборами, а також інша дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, які відносяться до виконання кошторису;

183 "Розрахунки із страхування". Відображається дебіторська заборгованість Фондів та інших організацій, що проводять страхування, яка відноситься до виконання кошторису;

184 "Розрахунки з відшкодування завданих збитків". Відображається дебіторська заборгованість за сумами недостач і крадіжок коштів та матеріальних цінностей, сумами збитків від псування матеріальних цінностей, віднесеними на рахунок винних осіб, та іншими сумами, що підлягають утриманню в установленому порядку, яка відноситься до виконання кошторису;

185 "Розрахунки за спеціальними видами платежів". Застосовується для відображення дебіторської заборгованості з: батьківської плати за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах, навчання дітей у музичних школах, утримання дітей у школах-інтернатах, за харчування дітей в інтернатах при школах; плати за навчання у закладах освіти; плати за проживання мешканцями гуртожитків; плати працівниками за формений одяг та харчування; орендної плати тощо;

186 "Розрахунки з підзвітними особами". Відображається дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами;

187 "Розрахунки за іншими операціями". Призначений для відображення всієї іншої дебіторської заборгованості, яка не включена до рядків 181-186 і не відноситься до виконання кошторису, у тому числі заборгованість за розрахунками з виплати допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також з виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування України; заборгованості установ банків, які ліквідовані; заборгованості за відсотками, нарахованими банком на залишок коштів у національній та іноземній валютах за користування тимчасово вільними коштами, якщо зазначене передбачено нормативно-правовими актами, крім відсотків, які отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади; заборгованість за сумою збитків, яка підлягає перерахуванню до державного бюджету.

Рядок 190 "Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів". Відображається сума дебіторської заборгованості, яка виникла за операціями з внутрівідомчої передачі.

Рядок 200 "Розрахунки за окремими програмами". Відображається сума заборгованості, що виникла при виконанні кошторису в частині видатків та надання кредитів за окремими програмами, передбаченими в Державному бюджеті України (за придбані та відпущені матеріальні цінності державного резерву, за операціями з кредитування з бюджету тощо). Ця заборгованість не пов’язана з видатками розпорядників бюджетних коштів на їх утримання.

Рядок 205 «Витрати майбутніх періодів». Відображається сума здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на  витрати в майбутніх звітних періодах.

{Розділ II пункту 3.1 глави 3 доповнено новим абзацом дев’ятнадцятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

Рядок 210 "Короткострокові векселі одержані". Наводиться сума короткострокових векселів, що одержані розпорядниками бюджетних коштів у випадках, передбачених законодавством.

Рядок 220 "Інші кошти". Відображає суму коштів, що перебуває в грошових документах, які знаходяться в касі установи (поштових марках, сплачених проїзних документах, сплачених путівках до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку, коштів, що містяться в акредитивах, у чекових книжках та в інших грошових документах тощо), та про кошти в дорозі.

{Абзац двадцять перший розділу II пункту 3.1  глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1308 від 31.12.2015}

Сума рядка утворюється з таких рядків:

Рядок 221 "Грошові документи". Відображається сума коштів, що перебуває в грошових документах, які знаходяться в касі установи у національній та іноземній валюті.

Рядок 222 "Грошові кошти в дорозі". Відображається сума коштів, яка перерахована в останні дні звітного періоду на реєстраційні, спеціальні реєстраційні, відкриті в органах Казначейства, поточні, відкриті в установі банку рахунки розпорядників бюджетних коштів, але буде зарахована на ці рахунки в наступному місяці. У цьому рядку на початок та на кінець звітного року залишку не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідними нормативно-правовими актами.

Рядок 240 "Рахунки в банках". Відображається залишок невикористаних коштів, що зберігаються розпорядниками бюджетних коштів на поточних рахунках в установі банку.

Сума рядка утворюється з таких рядків:

241 "Рахунки загального фонду". Відображається залишок невикористаних коштів загального фонду, що зберігаються розпорядниками бюджетних коштів на поточних рахунках в установі банку. У цьому рядку залишку коштів на кінець звітного періоду (року) не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом;

242 "Рахунки спеціального фонду". Наводиться сума коштів спеціального фонду, що обліковується на рахунку в банку на кінець звітного періоду (року), якщо це встановлено відповідним нормативно-правовим актом;

243 "Рахунки в іноземній валюті". Наводиться залишок коштів в іноземній валюті загального чи спеціального фонду бюджету, що належать розпорядникам бюджетних коштів і перебувають на поточних рахунках в установах банків на звітну дату. Сума коштів відображається у фінансовій звітності в національній валюті України та розшифровується в Довідці про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 24);

244 "Інші поточні рахунки". Відображається не наведена у рядках 241-243 сума коштів, що зберігаються на поточних рахунках в установах банків, відкритих на ім’я розпорядників бюджетних коштів, які отримані ними у тимчасове розпорядження. Сума коштів розшифровується в Довідці про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків (додаток 25).

Рядок 250 "Рахунки в казначействі загального фонду". Відображається залишок коштів загального фонду бюджету, що перебуває на реєстраційному рахунку, відкритому в органі Казначейства.

У цьому рядку залишку коштів на початок та кінець звітного року не повинно бути.

Рядок 260 "Рахунки в казначействі спеціального фонду". Наводиться залишок невикористаних коштів спеціального фонду розпорядників бюджетних коштів, що зберігаються на спеціальних реєстраційних рахунках в органі Казначейства. Сума рядка утворюється з таких рядків:

261 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги". Відображається залишок коштів, які надійшли як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю; що отримуються бюджетними установами від додаткової (господарської) діяльності; як плата за оренду майна бюджетних установ; надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);

262 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень". Відображаються залишок коштів, які надійшли на ім’я бюджетних установ як благодійні внески, гранти, дарунки; кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб; кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти; кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової  підтримки;

{Абзац тридцять п’ятий розділу II пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

263 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду". На звітну дату відображається залишок невикористаних коштів інших надходжень спеціального фонду (крім власних надходжень бюджетних установ та доходів за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів).

У цьому рядку залишку коштів на початок та на кінець звітного року не повинно бути;

264 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів". У цьому рядку відображається залишок коштів, отриманих від місцевих бюджетів за операціями з виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів. У разі закінчення програми у цьому рядку залишку коштів на кінець звітного року не повинно бути.

Рядок 270 "Інші рахунки в казначействі". У цьому рядку відображаються залишки коштів, які обліковуються на інших рахунках в органах Казначейства, що не зазначені в рядках 250, 260, та залишки коштів, отриманих у тимчасове розпорядження, а також кошти для виплати працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Рядок 280 "Каса". Наводиться залишок коштів, які зберігаються в касі розпорядників бюджетних коштів на звітну дату в національній та іноземній валюті, що перерахована в установленому порядку в національну валюту.

{Абзац пункту 3.1 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

Рядок 285 "Поточні фінансові інвестиції". Призначено для обліку наявності та руху поточних фінансових інвестицій.

Розділ III. Витрати

Розділ III "Витрати" призначений для відображення у квартальній фінансовій звітності фактичних видатків і витрат розпорядників бюджетних коштів, проведених у звітному періоді.

У річній фінансовій звітності розділ III "Витрати" не заповнюється у зв’язку з тим, що усі фактичні видатки і витрати розпорядників бюджетних коштів, проведені у звітному році, підсумковими оборотами в кінці звітного року списуються на результат виконання кошторису за звітний рік.

У графі 3 "На початок звітного року" записів не повинно бути, у графі 4 "На кінець звітного періоду (року)" відображаються суми фактичних видатків, які склалися на кінець звітного періоду (року).

Рядок 290 "Видатки та надання кредитів загального фонду". Наводиться сума проведених фактичних видатків та наданих кредитів розпорядниками бюджетних коштів за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів відповідно до кошторису.

Рядок 300 "Видатки та надання кредитів спеціального фонду". Відображаються фактичні видатки та надані кредити спеціального фонду. Сума рядка утворюється з суми рядків 301-304:

{Абзац п’ятий розділу III пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

301 "Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги". Призначений для відображення фактичних видатків спеціального фонду, проведених за рахунок надходжень, які отримані бюджетними установами як плата за послуги, що надаються згідно з їх основною діяльністю; від додаткової (господарської) діяльності; за оренду майна бюджетних установ; надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);

302 "Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень". Наводиться сума фактичних видатків та наданих кредитів спеціального фонду, проведених за рахунок надходжень, які отримані бюджетними установами як благодійні внески, гранти, дарунки; кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб; кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти; кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки;

{Абзац сьомий розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014, № 289 від 04.03.2015}

303 "Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду". Наводиться сума фактичних видатків та наданих кредитів спеціального фонду кошторису в частині інших надходжень спеціального фонду та за позиками міжнародних фінансових організацій (крім власних надходжень бюджетних установ, доходів за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів) та наданих кредитів;

304 "Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів". Призначений для відображення фактичних видатків спеціального фонду, проведених за рахунок коштів, що отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

{Абзац десятий розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

Рядок 305 «Інші витрати». Призначений для відображення витрат, які не наведені у рядках 290, 300.

{Розділ III пункту 3.1 глави 3 доповнено новим абзацом десятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

Рядок 310 складається із суми рядків: 110, 120, 130, 140, 145, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 205, 210, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 285, 290, 300, 305.

{Абзац одинадцятий розділу III пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

Пасив

Розділ I. Власний капітал

Розділ I "Власний капітал". Призначений для відображення коштів фондів розпорядників бюджетних коштів і фінансових результатів їх діяльності за минулі звітні роки.

Фонди розпорядників бюджетних коштів складаються з фондів у необоротних активах, у малоцінних та швидкозношуваних предметах та у фінансових інвестиціях.

Рядок 330 «Фонд у необоротних активах». Наводиться сума вкладень у фонд основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів (з урахуванням суми віднесених витрат на амортизацію), в капітальні інвестиції в необоротні активи (будівництво, виготовлення  (розробку), реконструкцію, модернізацію, придбання об’єктів  необоротних матеріальних та нематеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося).

{Абзац третій розділу I пункту 3.1 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

Рядок 340 "Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах". Відображається сума вкладень у фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах, строк експлуатації яких не перевищує одного року.

Рядок 345 "Фонд у фінансових інвестиціях". Наводиться сума внесків у підприємства державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління установи, та фінансових інвестицій у цінні папери.

Рядок 350 "Результат виконання кошторису за загальним фондом". У цьому рядку відображається результат виконання кошторису за загальним фондом. Результат виконання кошторису за загальним фондом коригується на звітну дату у разі повернення сум дебіторської заборгованості або списання дебіторської та кредиторської заборгованості загального фонду тощо.

Рядок 360 "Результат виконання кошторису за спеціальним фондом". У цьому рядку відображається результат виконання кошторису за спеціальним фондом.

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом коригується на звітну дату у разі повернення сум дебіторської заборгованості або списання дебіторської та кредиторської заборгованості спеціального фонду, перерахування (отримання) залишку коштів, що склався на початок року у розпорядників бюджетних коштів вищого (нижчого) рівня (у разі якщо їм законодавчими актами надані такі повноваження), або у разі отримання залишку коштів, перерахованого суб’єктом підприємницької діяльності - юридичною особою, на базі якої створено розпорядника бюджетних коштів, з рахунків, відкритих у банку, та переданих (отриманих) інших активів і зобов’язань тощо.

Показники за рядками 350 та 360 можуть бути від’ємними.

Рядок 370 «Капітал у дооцінках». Наводиться результат дооцінки (уцінки) матеріальних і нематеріальних активів, а також зміни  вартості фінансових активів, що склався на кінець звітного періоду.

{Абзац десятий розділу I пункту 3.1 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

За цим рядком на початок та на кінець звітного року записів не повинно бути, оскільки суми переоцінок у кінці звітного року підсумковими оборотами переносяться на результат виконання кошторису.

Розділ II. Зобовязання

У розділі II "Зобов’язання" відображаються поточні та довгострокові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів.

Рядок 380 "Довгострокові зобов’язання". Наводяться зобов’язання розпорядників бюджетних коштів, погашення яких буде проведено після завершення звітного бюджетного періоду відповідно до законодавства.

Рядок 390 "Короткострокові позики". Відображаються короткострокові кредити та позики, одержані розпорядниками бюджетних коштів відповідно до законодавства, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув.

Рядок 400 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями". Відображається сума довгострокових зобов’язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Рядок 410 "Короткострокові векселі видані". Наводиться сума векселів, виданих розпорядниками бюджетних коштів згідно із законодавством, термін сплати яких установлено протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Рядок 420 "Кредиторська заборгованість". Відображається сума кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів. Сума рядка утворюється з таких рядків:

421 "Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги". Призначений для відображення кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів за отримані товари, роботи і послуги перед постачальниками та підрядниками. Крім того, відображається заборгованість перед підприємствами й організаціями за капітальним будівництвом та за роботи, виконані учнями в процесі виробничого навчання;

422 "Розрахунки за спеціальними видами платежів". Наводиться кредиторська заборгованість за спеціальними видами платежів з: батьківської плати за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах, навчання дітей у музичних школах, утримання дітей у школах-інтернатах, харчування дітей в інтернатах при школах; плати за навчання у закладах освіти; плати за проживання мешканцями гуртожитків; плати працівниками за формений одяг та харчування; орендної плати тощо;

423 "Розрахунки із податків і зборів". Відображається кредиторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів за податками та зборами до бюджетів та іншими розрахунками, які відносяться до виконання кошторису;

424 "Розрахунки із страхування". Наводиться кредиторська заборгованість перед Фондами та іншими організаціями зі страхування, яка відноситься до виконання кошторису;

425 "Розрахунки із заробітної плати та інших виплат". Відображаються суми кредиторської заборгованості перед працівниками, які перебувають або не перебувають у штаті розпорядників бюджетних коштів, з усіх видів оплати праці, включаючи утримання за товари, продані в кредит торговельними організаціями, заробітної плати працівника з безготівкового перерахування на поточний рахунок в установі банку, членських профспілкових внесків, за виконавчими листами та іншими документами; з допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, яка відшкодовується за рахунок бюджетних асигнувань, передбачених на оплату праці працівників розпорядників бюджетних коштів; за розрахунками з виплати пільг, субсидій, допомоги і компенсацій;

426 "Розрахунки зі стипендіатами". Відображаються суми кредиторської заборгованості перед студентами й аспірантами вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та учнями технікумів, училищ, шкіл, слухачами курсів зі стипендій;

427 "Розрахунки з підзвітними особами". Відображається кредиторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами;

428 "Розрахунки за депозитними сумами". Наводяться суми кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів за операціями з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями (правоохоронних органів, органів Державної фіскальної служби тощо);

{Абзац чотирнадцятий розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

429 "Розрахунки за іншими операціями". Відображаються суми кредиторської заборгованості за всіма іншими операціями розпорядників бюджетних коштів, що не ввійшли до рядків 421-428, у тому числі з виплати допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також з допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування України; з депонованої заробітної плати; за сумою збитків, яка підлягає перерахуванню до державного бюджету. Відображаються також грошові кошти, отримані в тимчасове розпорядження, які на кінець бюджетного періоду надійшли на ім’я розпорядників бюджетних коштів (правоохоронних органів, органів Державної фіскальної служби тощо) і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням.

{Абзац п’ятнадцятий розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

Рядок 430 "Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів". Відображається сума кредиторської заборгованості з внутрівідомчої передачі запасів.

Рядок 440 "Розрахунки за окремими програмами". Відображається сума заборгованості, що виникла при виконанні кошторису, в частині видатків та надання кредитів за окремими програмами, передбаченими в державному та місцевих бюджетах (за придбані та відпущені матеріальні цінності державного резерву, за операціями з кредитування з бюджету тощо). Ця заборгованість не пов’язана з видатками розпорядників бюджетних коштів на їх утримання.

Рядок 445 «Доходи майбутніх періодів». Відображаються доходи, отримані у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах.

{Розділ II пункту 3.1 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

Розділ III. Доходи

Розділ III "Доходи" у квартальній фінансовій звітності призначений для відображення всіх надходжень розпорядників бюджетних коштів, які вони отримують на виконання кошторису. Залежно від джерел утворення доходів у формах фінансової звітності вони відображаються при фактичному надходженні коштів або при нарахуванні доходу за надані послуги.

У річній фінансовій звітності розділ III "Доходи" не заповнюється у зв’язку з тим, що усі доходи розпорядників бюджетних коштів, отримані на виконання кошторису, підсумковими оборотами в кінці звітного року списуються на результати виконання кошторису за звітний період.

У графі 3 "На початок звітного року" записів не повинно бути.

У графі 4 "На кінець звітного періоду (року)" фінансової звітності відображаються отримані та нараховані доходи загального та спеціального фондів, які склалися на кінець звітного періоду.

Рядок 450 "Доходи загального фонду". Наводяться суми коштів, що фактично надійшли на рахунок розпорядників бюджетних коштів із загального фонду бюджету.

Рядок 460 "Доходи спеціального фонду". Відображаються нараховані або отримані доходи спеціального фонду розпорядниками бюджетних коштів. Сума рядка утворюється з суми рядків 461-464:

{Абзац шостий розділу III пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

461 "Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги". Наводяться суми доходу, нарахованого як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю; від додаткової (господарської) діяльності; за оренду майна бюджетних установ; надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);

462 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень". Призначений для відображення надходжень благодійних внесків, грантів, дарунків; коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб; коштів, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти; кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової  підтримки;

{Абзац восьмий розділу III пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

463 "Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду". Відображаються інші надходження спеціального фонду (крім власних надходжень бюджетних установ та доходів за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів) та позики міжнародних фінансових організацій, які надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки;

464 "Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів". Призначений для відображення надходжень спеціального фонду, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

Рядок 465 «Інші доходи». Призначений для відображення доходів, які не наведені у рядках 450, 460.

{Розділ III пункту 3.1 глави 3 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

{Абзац одинадцятий розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

Рядок 470 складається із суми рядків: 330, 340, 345, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 445, 450, 460, 465.

{Абзац дванадцятий розділу III пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

Розшифровка позабалансових рахунків

У розшифровці позабалансових рахунків наводяться суми залишків на початок звітного року, надходження та вибуття протягом звітного періоду (року), залишки на кінець звітного періоду (року): орендованих необоротних активів, активів на відповідальному зберіганні та інше.";

{Пункт 3.1 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

3.2. «Звіт про результати фінансової діяльності» (форма № 9д, № 9м) (додаток 2) складається розпорядниками бюджетних коштів для відображення результату їх фінансової діяльності за звітний рік.

У фінансовій звітності за формою № 9д, № 9м (додаток 2) відображаються загальними сумами операції, наслідками яких є збільшення або зменшення доходів та/або видатків розпорядників бюджетних коштів. Результат переоцінок може впливати як на збільшення доходів розпорядників бюджетних коштів, так і на збільшення видатків.

Заповнення фінансової звітності за формою № 9д, № 9м (додаток 2) здійснюється у такому порядку:

Загальний фонд

У рядку 010 «Отримані доходи» наводяться списані підсумковими оборотами на результат виконання кошторису доходи загального фонду бюджету, отримані за звітний рік;

у рядку 020 «Видатки та надання кредитів» наводяться суми списаних підсумковими оборотами на результат виконання кошторису фактичних видатків загального фонду бюджету, проведених за звітний рік;

у рядку 021 «у тому числі поточні» з усієї суми наводиться сума списаних підсумковими оборотами поточних фактичних видатків;

у рядку 022 «у тому числі капітальні» з усієї суми наводиться сума списаних підсумковими оборотами капітальних фактичних видатків;

у рядку 023 «у тому числі надання кредитів» з усієї суми наводиться сума списаних підсумковими оборотами кредитів, які були надані;

у рядку 030 «Списані недостачі» наводиться сума коштів, списана розпорядниками бюджетних коштів на підставі підтвердних документів, виявлених при недостачі матеріалів;

у рядку 040 «Списана заборгованість» наводиться сума списаної заборгованості протягом звітного року. Показник за рядком може бути від'ємним;

у рядку 041 «у тому числі дебіторська» з усієї суми списаної заборгованості наводиться сума дебіторської заборгованості, списаної протягом звітного року;

у рядку 042 «у тому числі кредиторська» з усієї суми списаної заборгованості наводиться сума кредиторської заборгованості, списаної протягом звітного року;

у рядку 050 «Капітал у дооцінках» наводиться результат переоцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, що склався за звітний рік. Показник за рядком може бути від'ємним;

{Абзац десятий розділу "Загальний фонд" пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

у рядку 060 «Інші видатки» наводяться сума інших фактичних видатків, списаних підсумковими оборотами на результат виконання кошторису, та суми за операціями, не наведені в інших рядках цієї форми;

у рядку 090 «Фінансовий результат за загальним фондом» проставляється фінансовий результат виконання кошторису за попередні та звітний бюджетні періоди в частині загального фонду. У цьому рядку показник може бути додатним (профіцит) або від'ємним (дефіцит).

У рядку 090 дані графи 3 «За попередній звітний рік» повинні відповідати даним графи 4 «За звітний рік» річної фінансової звітності за формою № 9д, № 9м (додаток 2) за попередній звітний рік.

Спеціальний фонд

У частині звіту «Спеціальний фонд» наводиться загальна інформація за всіма складовими спеціального фонду.

У рядку 100 «Отримані доходи» відображаються списані підсумковими оборотами на результат виконання кошторису нараховані доходи за надані послуги згідно із законодавством, надходження, отримані за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, інші надходження спеціального фонду кошторису, надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, надходження позик міжнародних фінансових організацій за звітний рік;

у рядку 110 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством» із загальної суми отриманих доходів наводяться списані підсумковими оборотами нараховані доходи за надані послуги бюджетними установами згідно із законодавством;

у рядку 111 «у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами нараховані доходи за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;

у рядку 112 «у тому числі надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності» із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами нараховані доходи від додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ;

у рядку 113 «у тому числі плата за оренду майна бюджетних установ» із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами нараховані доходи за оренду майна бюджетних установ;

у рядку 114 «у тому числі надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)» із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами нараховані доходи, отримані від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);

у рядку 120 «Інші джерела власних надходжень бюджетних установ» із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами кошти, отримані як інші джерела власних надходжень;

у рядку 121 «у тому числі благодійні внески, гранти та дарунки» із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами надходження, отримані як благодійні внески, гранти, дарунки;

у рядку 122 «у тому числі кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб» із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами надходження, отримані бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб;

у рядку 123 «у тому числі кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами надходження за коштами, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти;

у рядку 124 «у тому числі кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за  бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки» із загальної суми наводяться списані підсумковими  оборотами надходження за коштами, отриманими від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені  за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки;

{Розділ "Спеціальний фонд" пункту 3.2 глави 3 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

у рядку 130 "Інші надходження спеціального фонду" із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами інші надходження спеціального фонду (крім власних надходжень бюджетних установ, доходів за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів);

{Абзац Спеціального фонду пункту 3.2 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

у рядку 140 «Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами кошти на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;

у рядку 150 «Надходження позик міжнародних фінансових організацій» із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами надходження, що надійшли як позики міжнародних фінансових організацій;

{Абзац Спеціального фонду пункту 3.2 глави 3 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

у рядку 200 «Перераховано залишок» відображається сума коштів відповідного джерела надходжень спеціального фонду минулого звітного періоду, яка була відповідно до законодавства України перерахована у звітному періоді (повернена установі, що надала ці кошти, перерахована до бюджету тощо) та не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного року;

у рядку 300 «Отримано залишок» відображається сума надходжень спеціального фонду попереднього звітного року, що була отримана розпорядником бюджетних коштів у звітному році і не може бути віднесена на збільшення надходжень звітного року;

у рядку 400 «Видатки та надання кредитів» наводяться суми списаних підсумковими оборотами на результат виконання кошторису фактичних видатків та наданих кредитів спеціального фонду бюджету, проведені за звітний рік;

у рядку 401 «у тому числі поточні» з усієї суми наводиться сума списаних підсумковими оборотами поточних фактичних видатків;

у рядку 402 «у тому числі капітальні» з усієї суми наводиться сума списаних підсумковими оборотами капітальних фактичних видатків;

у рядку 403 «у тому числі надання кредитів» з усієї суми наводиться сума списаних підсумковими оборотами кредитів, які були надані;

у рядку 500 «Списані недостачі» наводиться сума коштів, списана розпорядниками бюджетних коштів на підставі підтвердних документів, виявлених при недостачі;

у рядку 600 «Списана заборгованість» наводиться сума заборгованості, списаної протягом звітного року. Показник за цим рядком може бути від'ємним;

у рядку 601 «у тому числі дебіторська» з усієї суми списаної заборгованості наводиться сума дебіторської заборгованості, списаної протягом звітного року;

у рядку 602 «у тому числі кредиторська» з усієї суми списаної заборгованості наводиться сума кредиторської заборгованості, списаної протягом звітного року;

у рядку 700 «Капітал у дооцінках» відображається результат переоцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, що склався за звітний рік. Показник за цим рядком може бути від'ємним;

{Абзац двадцять шостий розділу "Спеціальний фонд" пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

у рядку 800 «Інші видатки» наводяться сума інших фактичних видатків спеціального фонду, списаних підсумковими оборотами на результат виконання кошторису, та суми за операціями, не наведені в інших рядках цієї форми;

у рядку 900 «Фінансовий результат за спеціальним фондом» проставляється фінансовий результат виконання кошторису розпорядника бюджетних коштів за попередні та звітний бюджетні періоди в частині спеціального фонду. У цьому рядку показник може бути додатним (профіцит) або від'ємним (дефіцит);

у рядку 900 дані графи 3 «За попередній звітний рік» повинні відповідати даним графи 4 «За звітний рік» річної фінансової звітності за формою № 9д, № 9м (додаток 2) за попередній звітний рік.

У разі отримання асигнувань розпорядниками бюджетних коштів з державного і місцевих бюджетів для виконання функціональних повноважень форма № 9д, № 9м (додаток 2) складається окремо за коштами відповідного бюджету.

3.3. «Звіт про рух грошових коштів» (додаток 3). Наводиться інформація про рух грошових коштів за операціями, проведеними розпорядниками бюджетних коштів у грошовій формі відповідно до законодавства України.

Зведений «Звіт про рух грошових коштів» (додаток 3) формується за даними звітів розпорядників нижчого рівня, що належать до сфери управління розпорядника вищого рівня.

Заповнення «Звіту про рух грошових коштів» (додаток 3) здійснюється у такому порядку:

у рядку 100 «Загальний фонд - усього» наводиться інформація про рух коштів загального фонду бюджету на реєстраційних рахунках в органах Казначейства та на поточних рахунках в установах банків;

у рядку 101 «у тому числі рахунки в органах Державної казначейської служби України» із загальної інформації про рух коштів, зазначеної у рядку 100, наводиться інформація про рух коштів загального фонду бюджету на реєстраційних рахунках в органах Казначейства;

у рядку 102 «у тому числі рахунки в установах банків» із загальної інформації про рух коштів, зазначеної у рядку 100, наводиться інформація про рух коштів загального фонду бюджету на поточних рахунках в установах банків;

у рядку 200 «Спеціальний фонд - усього» наводиться інформація про рух коштів спеціального фонду бюджету на спеціальних реєстраційних рахунках в органах Казначейства та на поточних рахунках в установах банків;

у рядку 201 «у тому числі рахунки в органах Державної казначейської служби України» із загальної інформації про рух коштів, зазначеної у рядку 200, наводиться інформація про рух коштів спеціального фонду бюджету на реєстраційних рахунках в органах Казначейства;

у рядку 202 «у тому числі рахунки в установах банків» із загальної інформації про рух коштів, зазначеної у рядку 200, наводиться інформація про рух коштів спеціального фонду бюджету на поточних рахунках в установах банків;

у рядку 210 «Власні надходження бюджетних установ - перша група» із загальної інформації про рух коштів спеціального фонду наводиться узагальнена інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках та/або на рахунках в установах банків, отриманих як надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством;

{Абзац десятий розділу "Спеціальний фонд" пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

у рядку 211 «у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» із загальної інформації про рух коштів першої групи власних надходжень бюджетних установ відображається інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках та/або на рахунках в установах банків за надходженнями, отриманими як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;

{Абзац одинадцятий розділу "Спеціальний фонд" пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

у рядку 212 «у тому числі надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності» із загальної інформації про рух коштів першої групи власних надходжень бюджетних установ відображається інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках та/або на рахунках в установах банків за надходженнями, отриманими від додаткової (господарської) діяльності;

{Абзац дванадцятий розділу "Спеціальний фонд" пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

у рядку 213 «у тому числі плата за оренду майна бюджетних установ» із загальної інформації про рух коштів першої групи власних надходжень бюджетних установ відображається інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках та/або на рахунках в установах банків за надходженнями, отриманими за оренду майна бюджетних установ;

{Абзац тринадцятий розділу "Спеціальний фонд" пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

у рядку 214 «у тому числі надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)» із загальної інформації про рух коштів першої групи власних надходжень бюджетних установ відображається інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках та/або на рахунках в установах банків за надходженнями, отриманими від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);

{Абзац чотирнадцятий розділу "Спеціальний фонд" пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

у рядку 220 «Власні надходження бюджетних установ - друга група» із загальної інформації про рух коштів спеціального фонду наводиться узагальнена інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках та/або на рахунках в установах банків, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ;

{Абзац п'ятнадцятий розділу "Спеціальний фонд" пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

у рядку 221 «у тому числі благодійні внески, гранти та дарунки» із загальної інформації про рух коштів другої групи власних надходжень бюджетних установ відображається інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках та/або на рахунках в установах банків за надходженнями благодійних внесків, грантів та дарунків;

{Абзац шістнадцятий розділу "Спеціальний фонд" пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

у рядку 222 «у тому числі кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб» із загальної інформації про рух коштів другої групи власних надходжень бюджетних установ відображається інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках та/або на рахунках в установах банків та/або на рахунках в установах банків за надходженнями, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб;

{Абзац сімнадцятий розділу "Спеціальний фонд" пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

у рядку 223 «у тому числі кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти із загальної інформації про рух коштів другої групи власних надходжень бюджетних установ відображається інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках та/або на рахунках в установах банків за надходженнями, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти;

{Абзац вісімнадцятий розділу "Спеціальний фонд" пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

у рядку 224 «у тому числі кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені  за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки» із загальної інформації про рух коштів другої групи  власних надходжень бюджетних установ відображається інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках та/або на рахунках  в установах банків за коштами, отриманими від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за  бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки;

{Розділ "Спеціальний фонд" пункту 3.3 глави 3 доповнено новим абзацом дев’ятнадцятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

у рядку 230 "Інші надходження спеціального фонду (крім власних)" із загальної інформації про рух коштів спеціального фонду наводиться інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках та/або на рахунках в установах банків, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ, доходів за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, позик міжнародних фінансових організацій);

{Абзац пункту 3.3 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

у рядку 240 «Кошти, отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» із загальної інформації про рух коштів спеціального фонду наводиться інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;

у рядку 250 «Кошти міжнародних фінансових організацій» із загальної інформації про рух коштів спеціального фонду наводиться інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках в органах Казначейства та на поточних рахунках в установах банків, відкритих на ім'я розпорядників бюджетних коштів, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій);

{Абзац пункту 3.2 глави 3 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

у рядку 300 «Інші рахунки» наводиться загальна інформація про рух коштів на інших рахунках в органах Казначейства та інформація про рух коштів на поточних рахунках в установах банків, відкритих на ім'я розпорядників бюджетних коштів, які отримані ними у тимчасове розпорядження;

у рядку 400 «Усього» наводиться загальна інформація про рух коштів загального та спеціального фондів розпорядників бюджетних коштів на рахунках в органах Казначейства та установах банків, а також інформація про рух коштів на інших рахунках в органах Казначейства та інформація про рух коштів на поточних рахунках в установах банків.

У графах 3 «Залишок на початок звітного року» та 8 «Залишок на кінець звітного року» за відповідними рядками зазначаються залишки коштів, які обліковуються на реєстраційних, спеціальних реєстраційних та інших рахунках в органах Казначейства і на поточних рахунках в установах банків, зазначені у формах № 2д, 2м (додаток 4); № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м; № 4-3д, № 4-3м; № 4-4д; № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додатки 5-9), довідках (додатки 24, 25) та рядках 244 і 270 активу форми № 1 «Баланс» (додаток 1);

у графі 4 «Перераховано залишок» за відповідними рядками відображається інформація про рух коштів спеціального фонду минулого звітного року, що були відповідно до законодавства перераховані у звітному періоді (повернені установі, що надала ці кошти, тощо) і не є касовими видатками та наданими кредитами, а також не можуть бути віднесені на зменшення надходжень звітного року. Дані цієї графи мають відповідати даним відповідних граф форм № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м; № 4-3д, № 4-3м; № 4-4д; № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додатки 5-9);

у графі 5 «Отримано залишок» за відповідними рядками відображається інформація про рух коштів минулого бюджетного періоду, що були отримані у звітному періоді і не можуть бути віднесені на збільшення надходжень звітного року. Дані цієї графи мають відповідати даним відповідної графи форми № 4-1д, № 4-1м (додаток 5);

у графі 6 «Надходження за звітний рік» за відповідними рядками наводиться інформація про рух коштів, що протягом звітного року були зараховані на рахунки розпорядників бюджетних коштів як надходження за відповідними джерелами;

бзац пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013, № 1207 від 17.12.2014}

у графі 7 «Касові (перераховано з інших рахунків) за звітний рік» за відповідними рядками із звітів форм № 2д, 2м (додаток 4); № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м; № 4-3д, № 4-3м; № 4-4д; № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додатки 5-9) наводиться інформація про суми касових видатків та наданих кредитів за звітний рік.

бзац пункту 3.3 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

У рядках 300-302 цієї графи наводиться інформація про суми коштів, перерахованих протягом звітного року з інших рахунків в органах Казначейства та в установах банків.

3.4. «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» (форма № 2д, № 2м) (додаток 4) складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів про отримані і використані бюджетні асигнування загального фонду державного або місцевих бюджетів згідно з кошторисом (планом використання бюджетних коштів) та планом асигнувань. Звіт складається за кожним кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

Розпорядниками бюджетних коштів при складанні зведеного звіту форми № 2д, № 2м (додаток 4) за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) рядки «код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету», «код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)» у преамбулі форми не заповнюються.

Заповнення окремих граф форми № 2д, № 2м здійснюється у такому порядку:

у графі 4 «Затверджено на звітний рік» проставляється затверджена в кошторисі (плані використання бюджетних коштів) річна сума планового асигнування загального фонду з урахуванням змін, унесених до кошторису (плану використання бюджетних коштів) протягом звітного періоду;

у графі 5 "Затверджено на звітний період (рік)" проставляється затверджена на звітний період (рік) сума планових асигнувань загального фонду бюджету. Із загальної суми планових асигнувань, зазначених у рядку 010 "Видатки та надання кредитів - усього" цієї графи, наводяться дані за такими кодами економічної класифікації видатків: 2110 "Оплата праці", 2120 "Нарахування на оплату праці", 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали", 2230 "Продукти харчування", 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", 2281 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм", 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку", 2700 "Соціальне забезпечення", 5000 "Інші видатки".

{Абзац п’ятий пункту 3.4 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012}

Одержувачі бюджетних коштів графу 5 не заповнюють;

у графі 6 «Залишок на початок звітного року» - залишку не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом;

у графі 7 «Надійшло коштів за звітний період (рік)» відображаються суми коштів загального фонду бюджету, які фактично надійшли на ім'я розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

У цій графі наводиться сума курсової різниці на залишки коштів на валютних рахунках;

у графі 8 «Касові за звітний період (рік)» відображається сума касових видатків та наданих кредитів загального фонду бюджету, тобто здійснення видатків та надання кредитів, що проведені шляхом перерахування коштів з реєстраційних (поточних) рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, відкритих в органах Казначейства (установах банків), за всіма операціями. Суми касових видатків та наданих кредитів зменшуються на суми, що надійшли на реєстраційні (поточні) рахунки на відновлення касових видатків та наданих кредитів, які були проведені в поточному році;

у графі 9 «Фактичні за звітний період (рік)» наводиться сума фактичних видатків та наданих кредитів, тобто дійсних витрат та наданих кредитів, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатків за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою заробітною платою, за стипендіями тощо, мінус суми, на які коригуються фактичні видатки та надані кредити (на суми відновлення касових видатків та наданих кредитів, проведених у звітному році, тощо).

{Абзац дванадцятий пункту 3.4 глави 3 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1308 від 31.12.2015}

Одержувачі бюджетних коштів графу 9 «Фактичні за звітний період (рік)» не заповнюють;

у графі 10 «Залишок на кінець звітного періоду (року)» квартальної бюджетної звітності записується залишок коштів на кінець звітного періоду (року).

У річній бюджетній звітності залишку не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом.

Обсяг залишків на звітну дату повинен відповідати даним виписок з реєстраційних рахунків органів Казначейства та поточних рахунків в установах банків на відповідну звітну дату.

3.5. Про надходження і використання коштів спеціального фонду розпорядники та одержувачі бюджетних коштів складають у розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) такі форми звітності:

«Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги» (форма № 4-1д, № 4-1м) (додаток 5);

«Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» (форма № 4-2д, № 4-2м) (додаток 6);

«Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду» (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 7);

«Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» (форма № 4-4д) (додаток 8);

{Абзац шостий пункту 3.5 глави 3 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

«Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)» (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 9).

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів складають та подають у складі бюджетної звітності тільки ті форми № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м; № 4-3д, № 4-3м; № 4-4д; № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додатки 5-9), за показниками яких затверджено кошториси (плани використання бюджетних коштів) та проведені відповідні господарські операції за відповідними джерелами надходжень та напрямами їх використання.

{Абзац пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012, № 866 від 09.10.2013, № 1207 від 17.12.2014}

Розпорядниками бюджетних коштів при складанні зведених звітів форм № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м; № 4-3д, № 4-3м; № 4-4д; № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додатки 5-9) за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) рядки «код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету», «код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)» у преамбулі форми не заповнюються.

{Абзац пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012, № 866 від 09.10.2013, № 1207 від 17.12.2014}

3.5.1. «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги» (форма № 4-1д, № 4-1м) (додаток 5) складається бюджетними установами, що мають право відповідно до законодавства України отримувати: плату за послуги, надання яких пов'язане з їх основною діяльністю; надходження від додаткової (господарської) діяльності; плату за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).

3.5.2. «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» (форма № 4-2д, № 4-2м) (додаток 6) складається бюджетними установами та одержувачами бюджетних коштів, які відповідно до законодавства уповноважені розпорядниками бюджетних коштів на виконання заходів та використовують кошти, що отримують бюджетні установи: благодійні внески, гранти та дарунки; кошти від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб; кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти; кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки.

{Підпункт 3.5.2 пункту 3.5 глави3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

3.5.3. «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду» (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 7) складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, які отримують кошти, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ, доходів за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, позик міжнародних фінансових організацій).

{Підпункт 3.5.3 пункту 3.5 глави3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

3.5.4. «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» (форма № 4-4д) (додаток 8) складається розпорядниками бюджетних коштів, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету і отримують субвенцію з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

{Підпункт 3.5.5 пункту 3.5 глави 3 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

3.5.5. «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)» (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 9) складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, які отримують кошти міжнародних фінансових організацій для підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України. У звіт включаються також операції, що здійснюються на поточних рахунках в установах банків.

У разі якщо операції здійснюються за декількома видами іноземних валют, «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)» (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 9) складається за кожним цифровим кодом валюти, а також складається зведений звіт, в якому відображається підсумкова інформація у національній валюті.

3.5.6. Окремі графи бюджетної звітності про надходження і використання коштів спеціального фонду за формами № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м; № 4-3д, № 4-3м; № 4-4д; № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додатки 5-9) заповнюються у такому порядку:

{Абзац перший підпункту пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013, № 1207 від 17.12.2014}

у графах «Затверджено на звітний рік» форм № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м; № 4-3д, № 4-3м; № 4-4д; (додатки 5-8) відображається річна сума планових показників, у тому числі за відповідним джерелом надходжень спеціального фонду, затверджених кошторисом (планом використання бюджетних коштів);

{Абзац другий підпункту пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013, № 1207 від 17.12.2014}

у графі «Затверджено на звітний рік, грн» форми № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додаток 9) відображається річна сума планових показників, у тому числі за відповідним джерелом надходжень спеціального фонду, затверджених кошторисом (планом використання бюджетних коштів) у зведеному звіті, в якому відображається підсумкова інформація у національній валюті.

Якщо протягом звітного періоду (року) до кошторису (плану використання бюджетних коштів) були внесені зміни, то в цій графі проставляються бюджетні призначення з урахуванням унесених змін;

у графі "Затверджено на звітний період (рік)" за формою № 4-3д, № 4-3м (додаток 7) проставляється затверджена на звітний період (рік) сума плану асигнувань спеціального фонду бюджету. Із загальної суми планових асигнувань, зазначених у рядку 010 "Видатки та надання кредитів - усього" цієї графи, наводяться дані за такими кодами економічної класифікації видатків: 2110 "Оплата праці", 2120 "Нарахування на оплату праці", 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали", 2230 "Продукти харчування", 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", 2281 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм", 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку", 2700 "Соціальне забезпечення", 5000 "Інші видатки".

{Абзац п’ятий підпункту пункту 3.5 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013, № 1207 від 17.12.2014}

Одержувачі бюджетних коштів цю графу не заповнюють;

у графах «Залишок на початок звітного року, усього» форм № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м (додатки 5, 6) наводяться загальні суми залишків коштів на спеціальних реєстраційних рахунках та/або на рахунках в установах банків без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету;

{Абзац сьомий підпункту пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 26 від 27.01.2014, № 289 від 04.03.2015, № 1308 від 31.12.2015}

у графах «Залишок на початок звітного року, у тому числі на рахунках в установах банків» форм № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м (додатки 5, 6) наводяться суми залишків коштів на рахунках в установах банків у національній валюті без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

{Підпункт 3.5.6 пункту 3.5 глави 3 доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1308 від 31.12.2015}

У формі № 4-3д, № 4-3м (додаток 7) залишків грошових коштів на початок звітного року не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом. У разі наявності такі залишки відображаються у розрізі кодів економічної класифікації видатків та кредитування бюджету;

у графі «Залишок на початок звітного року» форми № 4-4д (додаток 8) наводяться загальні суми залишків коштів на спеціальних реєстраційних рахунках без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету;

{Підпункт 3.5.6 пункту 3.5 глави 3 доповнено новим абзацом десятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1308 від 31.12.2015}

у графах «Залишок коштів на початок звітного року - ін. валюта» та «Залишок коштів на початок звітного року - грн» форми № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додаток 10) відображається сума залишку коштів на поточному рахунку на початок звітного року відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України.

Перерахування іноземної валюти у гривневий еквівалент здійснюється в установленому порядку;

{Абзац підпункту 3.5.6 пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

у графі «Перераховано залишок» відображається сума коштів спеціального фонду минулого звітного року, що була відповідно до законодавства України перерахована у звітному періоді (повернена установі, що надала ці кошти, тощо) і не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного року. Такі суми відображаються без розподілу за кодами економічної класифікації видатків та кредитування бюджету;

у графах «Перераховано залишок - ін. валюта» та «Перераховано залишок - грн» форми № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додаток 10) відображається сума залишку коштів минулого звітного року, що була перерахована у звітному періоді (повернена установі, що надала ці кошти) і не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного року, відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України;

у графі «Отримано залишок» (форма № 4-1д, № 4-1м) (додаток 5) відображається сума коштів минулого бюджетного періоду, що була отримана у звітному періоді і не може бути віднесена на збільшення надходжень звітного періоду (року). У формі така сума відображається без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету;

у графі «Нараховано доходів за звітний період (рік)» (форми № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м) (додатки 5, 6) відображається сума доходу, нарахованого за окремими видами діяльності;

у графі «Надійшло коштів за звітний період (рік)» відображається сума надходжень спеціального фонду за відповідним джерелом надходжень, яка надійшла на спеціальний реєстраційний рахунок та/або на рахунки в установах банків у звітному періоді, мінус суми коштів, що повернені фізичним і юридичним особам та/або перераховані розпорядникам бюджетних коштів вищого (нижчого) рівня (у разі якщо їм законодавчо надані такі повноваження) у межах однієї програми та однієї групи власних надходжень, з надходжень звітного року.

{Абзац підпункту пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013, № 1207 від 17.12.2014, № 289 від 04.03.2015}

У цій графі наводиться також сума курсової різниці, визначена в установленому порядку на залишки коштів, розміщених на валютному рахунку;

{Абзац підпункту 3.5.6 пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

у графах «Надійшло коштів за звітний період (рік) - ін. валюта» та «Надійшло коштів за звітний період (рік) - грн» форми № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додаток 9) відображається сума коштів, отримана відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України;

у графі «Курсова різниця - грн» (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 9) довідково наводиться сума курсової різниці, на яку збільшилися або зменшилися надходження у графі «Надійшло коштів за звітний період (рік) - грн»;

у графах «Касові за звітний період (рік)» форми № 4-4д (додаток 8) та «Касові за звітний період (рік), усього» форми № 4-1д, № 4-1м (додаток 5) відображається сума касових видатків спеціального фонду бюджету за відповідним джерелом надходжень у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів зі спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих в органах Казначейства, та/або з рахунків в установах банків. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки та/або на рахунки в установах банків на відновлення касових видатків поточного бюджетного року;

{Абзац підпункту пункту 3.5 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 26 від 27.01.2014; в редакції  Наказу Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

у графі «Касові за звітний період (рік) - у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду, усього» форми № 4-1д, № 4-1м (додаток 5) відображається загальна сума касових видатків спеціального фонду бюджету, що була направлена на погашення заборгованості загального фонду бюджету;

{Абзац двадцять другий підпункту 3.5.6 пункту 3.5 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів України № 1308 від 31.12.2015}

у графі «Касові за звітний період (рік) - у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду, у тому числі перераховані з рахунків в установах банків» форми № 4-1д, № 4-1м (додаток 5) відображається сума касових видатків спеціального фонду бюджету, що була направлена на погашення заборгованості загального фонду бюджету, які перераховані з рахунків в установах банків у національній валюті;

{Підпункт 3.5.6 пункту 3.5 глави 3 доповнено новим абзацом двадцять третім згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1308 від 31.12.2015}

у графі «Касові за звітний період (рік), усього» форми № 4-2д, № 4-2м, № 4-3д, № 4-3м (додатки 6,7) відображається загальна сума касових видатків та наданих кредитів спеціального фонду бюджету за відповідним джерелом надходжень у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів зі спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих у органах Казначейства, та/або з рахунків в установах банків. Видатки та надані кредити зменшуються на суми, що надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки та/або на рахунки в установах банків на відновлення касових видатків та наданих кредитів поточного бюджетного року;

{Абзац підпункту пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 26 від 27.01.2014, № 289 від 04.03.2015, № 1308 від 31.12.2015}

у графі «Касові за звітний період (рік), у тому числі перераховані з рахунків в установах банків» форм № 4-2д, № 4-2м; № 4-3д, № 4-3м (додатки 6, 7) відображається сума касових видатків та наданих кредитів спеціального фонду бюджету за відповідним джерелом надходжень у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів з рахунків в установах банків у національній валюті;

{Підпункт 3.5.6 пункту 3.5 глави 3 доповнено новим абзацом двадцять п’ятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1308 від 31.12.2015}

у графах «Касові за звітний період (рік) - ін. валюта» та «Касові за звітний період (рік) - грн» форми № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додаток 9) відображається сума касових видатків та наданих кередитів, проведених шляхом перерахування коштів з поточного рахунку за всіма видами операцій, відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України;

у графах «Фактичні за звітний період (рік)» форм № 4-2д, № 4-2м; № 4-4д (додатки 6, 8) та «Фактичні за звітний період (рік), усього» форми № 4-1д, № 4-1м (додаток 5) відображаються фактичні видатки за звітний період у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, тобто дійсні витрати, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатки за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою і не виплаченою заробітною платою, стипендіями, тощо.

{Абзац підпункту пункту 3.5 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

{Абзац двадцять восьмий підпункту 3.5.6 пункту 3.5 глави 3 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1308 від 31.12.2015}

Одержувачі бюджетних коштів у формах № 4-2д, № 4-2м; № 4-3д, № 4-3м (додатки 6, 7) графу «Фактичні за звітний період (рік)» та у формі № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додаток 9) графи «Фактичні за звітний період (рік) - ін. валюта» і «Фактичні за звітний період (рік) - грн» не заповнюють;

{Абзац підпункту 3.5.6 пункту 3.5 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

у графі «Фактичні за звітний період (рік) - у тому числі проведені за видатками загального фонду» форми № 4-1д, № 4-1м (додаток 5) відображаються суми фактичних видатків спеціального фонду, що проведені на погашення зобов'язань за видатками загального фонду бюджету;

у графі «Фактичні за звітний період (рік)» форми № 4-3д, № 4-3м (додаток 7) відображаються фактичні видатки та надані кредити за звітний період у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, тобто дійсні витрати та надані кредити, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатки за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою і не виплаченою заробітною платою тощо;

у графах «Фактичні за звітний період (рік) - ін. валюта» та «Фактичні за звітний період (рік) - грн» форми № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додаток 9) відображається сума фактичних видатків та наданих кредитів, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України;

у графах «Залишок на кінець звітного періоду (року), усього» у формах № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м (додатки 5, 6) бюджетної звітності наводяться залишки коштів на спеціальних реєстраційних рахунках та/або на рахунках в установах банків без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету;

{Підпункт 3.5.6 пункту 3.5 глави 3 доповнено новим абзацом тридцять другим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1308 від 31.12.2015}

у графах «Залишок на кінець звітного періоду (року), у тому числі на рахунках в установах банків» форм № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м (додатки 5, 6) наводяться суми залишків коштів на рахунках в установах банків у національній валюті без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету;

{Підпункт 3.5.6 пункту 3.5 глави 3 доповнено новим абзацом тридцять третім згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1308 від 31.12.2015}

у графі «Залишок на кінець звітного періоду (року)» у формі № 4-4д (додаток 8) бюджетної звітності залишки коштів наводяться без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету;

бзац підпункту 3.5.7 пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 26 від 27.01.2014; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1308 від 31.12.2015}

у графах «Залишок коштів на кінець звітного періоду (року) - ін. валюта» та «Залишок коштів на кінець звітного періоду (року) - грн» форми № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додаток 9) відображається сума залишку коштів на поточному рахунку на кінець звітного періоду відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України;

у формах № 4-3д, № 4-3м та № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додатки 7, 9) бюджетної звітності залишки коштів проставляються з розподілом за кодами економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

У річній бюджетній звітності за формами № 4-3д, № 4-3м та № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додатки 7, 9) залишків грошових коштів на кінець звітного періоду не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом. У разі наявності такі залишки відображаються у розрізі кодів економічної класифікації видатків та кредитування бюджету.

{Абзац підпункту пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013, № 1207 від 17.12.2014}

Обсяг залишків на звітну дату повинен відповідати даним виписок зі спеціальних реєстраційних рахунків органів Казначейства та поточних рахунків в установах банків на відповідну звітну дату.

Показник за рядком 010 «Надходження коштів - усього» форм бюджетної звітності № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м; № 4-4д (додатки 5, 6, 8) у графі «Затверджено на звітний рік» відображає загальну суму за джерелами надходження коштів, у тому числі і фінансування. У рядку «Фінансування» проставляються суми залишків грошових коштів, що склалися на спеціальних реєстраційних рахунках та/або на рахунках в установах банків на початок звітного року, за умови внесення на цю суму змін до кошторису. Обсяги фінансування враховуються у загальній сумі надходжень.

{Абзац пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

При перерахуванні власних надходжень у частині плати за послуги у межах однієї програми та однієї групи власних надходжень розпорядники бюджетних коштів вищого (нижчого) рівня (у разі якщо їм законодавчо надані такі повноваження) відображають їх у звіті форми № 4-1д, № 4-1м (додаток 5) як зменшення доходів.

Розпорядники бюджетних коштів, що отримують ці кошти, відображають їх як надходження доходів.

3.6. «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (форма № 7д, № 7м) (додаток 10) складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість, яка виникла при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки. Звіт складається в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) і кодів економічної класифікації видатків бюджету та містить інформацію про заборгованість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за видатками та розпорядників за нарахованими доходами.

Розпорядниками бюджетних коштів при складанні зведеного звіту форми № 7д, № 7м за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) рядки «код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету», «код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)» у преамбулі форми не заповнюються.

Бюджетна звітність за формою № 7д, № 7м (додаток 10) складається окремо про заборгованість за коштами загального та спеціального фондів.

Зведена бюджетна звітність складається за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету та за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) за загальним та спеціальним фондами бюджетів.

Заповнення окремих рядків та граф бюджетної звітності за формою № 7д, № 7м (додаток 10) здійснюється у такому порядку:

рядок 010 «Доходи» заповнюється у бюджетній звітності лише за спеціальним фондом (за коштами, отриманими як плата за послуги, які надаються розпорядниками бюджетних коштів згідно із законодавством, та коштами, що отримуються вищими та професійно-технічними навчальними закладами від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти);

у рядку 010 «Доходи» відображається загальною сумою дебіторська, у тому числі нарахована сума відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб (нарахований і не отриманий дохід за надані послуги), та кредиторська (надходження оплати за надану послугу в сумі більшій, ніж була нарахована) заборгованість за доходами, яка не поділяється за кодами економічної класифікації видатків бюджету. У цьому рядку графа «кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), з неї термін оплати якої не настав» не заповнюється;

у рядку 020 «Видатки - усього на утримання установи» відображається загальна сума заборгованості на звітну дату, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису (плану використання бюджетних коштів);

рядки з 030 до 570 включно розшифровують рядок 020 і відображають заборгованість за видатками в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету;

{Абзац дев’ятий пункту 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012, № 1308 від 31.12.2015}

рядки з 390 до 570 у місячній бюджетній звітності не заповнюються;

{Абзац десятий пункту 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012, № 1308 від 31.12.2015}

у графі 4 «Дебіторська заборгованість на початок звітного року, усього» наводиться сума дебіторської заборгованості, що відповідає даним графи «Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього» річної бюджетної звітності за формою № 7д, № 7м (додаток 10) за попередній звітний рік;

у графі 5 «Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього» відображається сума дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки;

у графі 6 «Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього - з неї прострочена» із загальної суми дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки, уточнюється сума заборгованості з простроченим терміном, тобто це заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами, або якщо дата платежу не визначена після виписування рахунку на оплату;

у графі 7 «Дебіторська заборгованість, списана за період з початку звітного року» наводиться сума дебіторської заборгованості, яка була списана протягом звітного періоду в установленому порядку.

Ця графа одержувачами бюджетних коштів не заповнюється;

у графі 8 «Кредиторська заборгованість на початок звітного року, усього» наводиться сума кредиторської заборгованості, що відповідає даним графи «Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього» форми № 7д, № 7м (додаток 10) річної бюджетної звітності за попередній звітний період;

у графі 9 «Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього» відображається сума кредиторської заборгованості, що виникла на звітну дату при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за бюджетними зобов’язаннями, взятими на облік органами Казначейства у поточному та минулих звітних роках;

{Абзац сімнадцятий пункту 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

у графі 10 «Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), з неї прострочена» із загальної суми кредиторської заборгованості, що виникла на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки, уточнюється сума заборгованості, термін оплати якої прострочено, тобто це заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами, або якщо дата платежу не визначена після отримання підтвердних документів за отримані товари, виконані роботи, надані послуги;

у графі 11 «Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), з неї термін оплати якої не настав» із загальної суми кредиторської заборгованості, що виникла на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки, уточнюється сума заборгованості, термін оплати якої не настав;

у графі 12 «Кредиторська заборгованість, списана за період з початку звітного року» наводиться сума кредиторської заборгованості, яка була списана протягом звітного періоду в установленому порядку.

Ця графа одержувачами бюджетних коштів не заповнюється;

у графі 13 «Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)» відображаються суми бюджетних фінансових зобов'язань, які зареєстровані протягом звітного періоду в органі Казначейства та залишились не оплаченими на кінець звітного періоду;

{Абзац двадцять другий пункту 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

{Абзац двадцять третій пункту 3.6 глави 3 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

{Абзац двадцять четвертий пункту 3.6 глави 3 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

Усі розрахунки одержувачами бюджетних коштів на кінець звітного року мають бути завершені в межах бюджетних асигнувань, відповідно обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості на звітну дату ними не визначаються та в бюджетній звітності не відображаються.

Бюджетна кредиторська заборгованість за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу), за якими відсутні бюджетні асигнування або обсяг бюджетної кредиторської заборгованості перевищує бюджетні асигнування відповідно до встановлених законом про Державний бюджет України на поточний бюджетний період та/або переданих в установленому порядку бюджетних призначень відображається у звітності поточного бюджетного періоду за тими кодами бюджетної класифікації, в межах бюджетних асигнувань яких буде здійснюватись погашення такої заборгованості, згідно з рішенням, прийнятим головним розпорядником бюджетних коштів за погодженням з Міністерством фінансів України (місцевим фінансовим органом).

{Пункт 3.6 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

До прийняття відповідного рішення бюджетна звітність за формою № 7д, № 7м складається за тими кодами бюджетної класифікації, за якими виникла кредиторська заборгованість.

{Пункт 3.6 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

3.7. «Звіт про заборгованість за окремими програмами» (форма № 7д.1, № 7м.1) (додаток 11) складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за сумами заборгованості, що виникла при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки за окремими кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або окремими кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) (за придбані та відпущені матеріальні цінності державного матеріального резерву, операціями з кредитування з бюджету тощо). Ця заборгованість не пов'язана з видатками на утримання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Розпорядниками бюджетних коштів при складанні зведеного звіту форми № 7д.1, № 7м.1 (додаток 11) за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) рядки «код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету», «код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)» у преамбулі форми не заповнюються.

Бюджетна звітність за формою № 7д.1, № 7м.1 (додаток 11) складається окремо про заборгованість за коштами загального та спеціального фондів.

Суми дебіторської заборгованості відображають заборгованість за розрахунками з позичальниками, які отримали кредити, та за відпущені матеріальні цінності державного матеріального резерву тощо.

Суми кредиторської заборгованості відображають заборгованість за розрахунками з бюджетом виконавців бюджетних програм на суму кредитів, наданих позичальникам із бюджету, та за коштами, отриманими при реалізації матеріальних цінностей державного матеріального резерву, тощо.

Суми повернутих позичальниками кредитів, які надавалися із загального фонду бюджету, у бюджетній звітності за формою № 7д.1, № 7м.1 (додаток 11) відображаються як зменшення дебіторської заборгованості на суму повернутих кредитів (тобто відображається різниця між сумою наданих та сумою повернутих кредитів) та як зменшення кредиторської заборгованості за загальним фондом бюджету на суму коштів, перерахованих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів до загального фонду бюджету.

Суми повернутих позичальниками кредитів, які надавалися із спеціального фонду бюджету, у бюджетній звітності за формою № 7д.1, № 7м.1 (додаток 11) відображаються як зменшення дебіторської заборгованості на суму повернутих кредитів (тобто відображається різниця між сумою наданих та сумою повернутих кредитів) та як зменшення кредиторської заборгованості за спеціальним фондом бюджету на суму коштів, перерахованих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів до спеціального фонду бюджету.

Сума повернутих позичальниками кредитів, які надавались із загального (спеціального) фонду бюджету у минулі звітні роки, та перерахована розпорядником та одержувачами бюджетних коштів у минулому та поточному роках до спеціального (загального) фонду бюджету згідно із законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) відображається як зменшення дебіторської заборгованості за загальним (спеціальним) фондом бюджету за розрахунками з позичальниками, які отримали кредити, та зменшення кредиторської заборгованості за загальним (спеціальним) фондом бюджету за розрахунками з бюджетом за кредитами, виданими із загального (спеціального) фонду бюджету.

{Абзац пункту 3.7 глави 3 в редакції Наказу Міністерство фінансів № 1308 від 31.12.2015}

У бюджетній звітності за формою № 7д.1, № 7м.1 (додаток 11) у рядках з 020 до 140 відображається сума заборгованості на звітну дату, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису (плану використання бюджетних коштів) в частині видатків та надання кредитів.

У рядку 010 «Видатки та надання кредитів» відображається загальна сума заборгованості розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на звітну дату.

Рядки з 020 до 140 включно розшифровують рядок 010 і відображають заборгованість за видатками в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

У рядках 020, 030, 060, 070 проставляються суми заборгованості розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за звітний період за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету «Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву».

{Абзац пункту 3.7 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012}

У річній бюджетній звітності рядки з 080 до 140 графи 8 на кінець звітного періоду не заповнюються.

{Абзац пункту 3.7 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012}

У графі 4 «Дебіторська заборгованість на початок звітного року» наводиться сума дебіторської заборгованості за розрахунками з позичальниками за кредитами, наданими за рахунок коштів загального та/або спеціального фондів бюджету у попередні звітні роки, за вирахуванням погашення, за відпущеними матеріальними цінностями державного матеріального резерву тощо, яка відповідає даним графи «Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року)» бюджетної звітності за формою № 7 д.1, № 7м.1 (додаток 11) за попередній звітний рік;

у графі 5 «Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року)» відображається сума дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки за розрахунками з позичальниками за наданими за рахунок коштів загального та/або спеціального фондів бюджету кредитами, за вирахуванням сум погашення, за відпущеними матеріальними цінностями державного матеріального резерву тощо;

у графі 6 «Кредиторська заборгованість на початок звітного року» наводиться сума кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом на суму кредитів, наданих позичальникам із бюджету розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів як виконавцями цих бюджетних програм у попередні звітні роки, за вирахуванням сум погашення до бюджету, за придбаними матеріальними цінностями для накопичення (приросту) державного матеріального резерву тощо, що відповідає даним графи «Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року)» форми № 7д.1, № 7м.1 (додаток 11) бюджетної звітності за попередній звітний рік;

у графі 7 "Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року)" наводиться сума кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом, що виникла у розпорядників та одержувачів бюджетних коштів як виконавців бюджетних програм на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за бюджетними зобов’язаннями, взятими на облік органами Казначейства у поточному та минулих звітних роках за наданими позичальникам кредитами за рахунок коштів бюджету, за вирахуванням сум погашення до бюджету, за придбаними матеріальними цінностями для накопичення (приросту) державного матеріального резерву тощо;

{Абзац пункту 3.7 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

у графі 8 "Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду (року)" відображаються бюджетні фінансові зобов’язання за придбаними матеріальними цінностями для накопичення (приросту) державного матеріального резерву та попередньою оплатою тощо, що зареєстровані протягом звітного періоду (року) в органах Казначейства та залишились не оплаченими на кінець звітного періоду.

{Абзац пункту 3.7 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

{Абзац двадцятий пункту 3.7 глави 3 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

3.8. Довідка про виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій (додаток 12), складається головними розпорядниками коштів державного бюджету, що виконують програми спеціального фонду державного бюджету за рахунок позик міжнародних фінансових організацій.

Заповнення окремих граф довідки здійснюється у такому порядку:

у графі 3 «Затверджено на звітний рік» наводяться суми річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету на звітний рік з урахуванням змін. Суми наводяться з розподілом за видами надходжень;

у графі 4 «Затверджено на звітний період (рік)» наводяться суми помісячного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету на звітний рік з урахуванням змін. Суми наводяться з розподілом за видами надходжень;

у графі 5 «Залишок коштів на початок звітного року» у рядку за кодом 602100 «На початок періоду» наводяться суми залишку коштів на початок звітного року;

у графі 6 «Надійшло коштів за звітний період (рік)» у рядку за кодом 401201 «Довгострокові зобов'язання» наводиться сума надходжень на ім'я головних розпорядників бюджетних коштів, за вирахуванням сум відкритих асигнувань, направлених головними розпорядниками розпорядникам нижчого рівня;

у графі 7 «Направлено надходжень на здійснення видатків та надання кредитів» наводяться сума коштів, що фактично надійшла на ім'я розпорядників бюджетних коштів на відкриті поточні рахунки в установах банків та/або спеціальні реєстраційні рахунки в органах Казначейства, та суми залишку, що направлені на здійснення видатків та надання кредитів у звітному періоді (код 602100);

у графі 8 «Касові за звітний період (рік)» у рядку за кодом програми наводиться сума проведених з початку звітного року касових видатків та наданих кредитів без розподілу за кодами доходів;

у графі 9 «Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)» у рядку за кодом програми наводиться сума залишку на кінець звітного періоду.

За рядком «КПКВК» (підсумковий рядок) сума залишку на кінець звітного періоду у графі 9 дорівнює різниці між даними, наведеними у графах 7 та 8.

3.9. "Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду" (додаток 13) складається Фондами про отримані надходження до бюджету та видатки на забезпечення виконання покладених функцій і утримання системи Фонду згідно з кошторисом.

"Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду" (додаток 13) складається з двох розділів:

І. Звіт про виконання бюджету Фонду;

ІІ. Звіт про виконання кошторису Фонду.

Заповнення Звіту про виконання бюджету (кошторису) Фонду (додаток 13) здійснюється у такому порядку:

Розділ І. Звіт про виконання бюджету Фонду

У розділі І Звіту про виконання бюджету Фонду наводиться інформація про надходження до бюджету Фонду та видатки Фонду на забезпечення утримання системи Фонду і виконання покладених функцій, залишок коштів на початок звітного року та кінець звітного періоду (року).

У рядку 0100 "Залишок коштів на початок звітного року" наводиться залишок коштів на початок звітного року;

у рядку 0200 "Надходження до бюджету Фонду - усього" наводиться загальна сума надходжень до бюджету Фонду, яка включає доходи Фонду та отримані позики;

у рядку 0300 "у тому числі: Доходи" з усієї суми надходжень до бюджету Фонду наводиться сума доходів, отриманих за звітний період за власними надходженнями, трансфертами та іншими надходженнями;

у рядку 0400 "Власні надходження" з усієї суми доходів Фонду наводиться загальна сума власних надходжень Фонду, отриманих згідно із законодавством;

у рядку 0410 "страхові внески" з усієї суми власних надходжень наводиться сума єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, отримана Фондом;

у рядку 0420 "кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Фонду" з усієї суми власних надходжень наводиться сума коштів, сплачених банками за користування тимчасово вільними коштами Фонду;

у рядку 0430 "інші власні надходження" з усієї суми власних надходжень наводиться сума інших власних надходжень, отриманих Фондом згідно із законодавством;

у рядку 0500 "Трансферти" з усієї суми доходів Фонду наводиться загальна сума отриманих трансфертів;

у рядку 0510 "кошти Державного бюджету України" з усієї суми трансфертів наводиться сума коштів, отриманих із загального та спеціального фондів Державного бюджету України;

у рядку 0520 "трансферти інших фондів загальнообов’язкового державного страхування" з усієї суми трансфертів наводиться загальна сума трансфертів, отриманих від інших фондів загальнообов’язкового державного страхування;

у рядку 0530 "трансферти урядів іноземних держав та міжнародних організацій" з усієї суми трансфертів наводиться сума трансфертів, отриманих від урядів іноземних держав та міжнародних організацій на видатки, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок цих трансфертів;

у рядку 0540 "інші трансферти" з усієї суми трансфертів наводиться сума трансфертів, отриманих від підприємств, установ та організацій на покриття витрат з виплати і доставки пенсій згідно із законодавством;

у рядку 0600 "інші надходження" із усієї суми доходів Фонду наводиться загальна сума інших надходжень, отриманих згідно із законодавством;

у рядку 0700 "у тому числі Позики отримані" з усієї суми надходжень до бюджету Фонду наводиться сума позик, отриманих за звітний період на покриття тимчасових касових розривів;

у рядку 1000 "Витрати бюджету - усього" наводиться загальна сума витрат бюджету Фонду;

у рядку 1100 "у тому числі Видатки на забезпечення утримання системи Фонду" з усієї суми витрат бюджету наводиться сума видатків на забезпечення утримання системи Фонду, яка повинна відповідати показнику рядка 010, графи 5 розділу ІІ цього Звіту;

у рядку 1200 "за рахунок власних надходжень" наводиться загальна сума поточних та капітальних видатків на забезпечення утримання системи Фонду за рахунок власних надходжень;

у рядку 1210 "Поточні" з усієї суми видатків на забезпечення утримання системи Фонду за рахунок власних надходжень наводиться загальна сума поточних видатків;

у рядку 1211 "з них оплата праці з нарахуваннями" з усієї суми поточних видатків наводиться сума оплати праці з нарахуваннями;

у рядку 1212 "з них оплата комунальних послуг та енергоносіїв" з усієї суми поточних видатків наводиться сума оплати комунальних послуг та енергоносіїв;

у рядку 1220 "Капітальні" з усієї суми видатків на забезпечення утримання системи Фонду за рахунок власних надходжень наводиться загальна сума капітальних видатків;

у рядку 1300 "у тому числі Видатки на забезпечення виконання покладених функцій" з усієї суми витрат бюджету наводиться сума видатків на забезпечення виконання покладених на Фонд функцій згідно із законодавством;

у рядку 1310 "у тому числі виплата пенсій та допомоги" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій наводиться сума виплати пенсій та допомоги населенню;

у рядку 1320 "у тому числі інші виплати населенню" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій наводиться сума інших виплат населенню та суми витрат з надання соціальних послуг;

у рядку 1330 "у тому числі інші видатки" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій наводиться сума видатків, зменшена на суми видатків, наведених у рядках 1310, 1320;

у рядку 1400 "Видатки на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень" з усієї суми витрат бюджету наводиться сума видатків на забезпечення виконання покладених на Фонд функцій за джерелами надходжень. Показник рядка повинен дорівнювати показнику рядка 1300;

у рядку 1500 "за рахунок власних надходжень" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень наводиться загальна сума видатків, здійснена за рахунок власних надходжень;

у рядку 1510 "з них виплата пенсій та допомоги" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за рахунок власних надходжень наводиться сума виплати пенсій та допомоги населенню;

у рядку 1520 "з них інші виплати населенню" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за рахунок власних надходжень наводиться сума інших виплат населенню та суми витрат з надання соціальних послуг;

у рядку 1600 "за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень наводиться загальна сума видатків, яка згідно із законодавством покривається за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України;

у рядку 1610 "з них виплата пенсій та допомоги" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України наводиться сума виплати пенсій та допомоги населенню;

у рядку 1620 "з них інші виплати населенню" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України наводиться сума інших виплат населенню;

у рядку 1700 "за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень наводиться загальна сума видатків, яка згідно із законодавством покривається за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України;

у рядку 1710 "з них виплата пенсій та допомоги" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України наводиться сума виплати пенсій та допомоги населенню;

у рядку 1720 "з них інші виплати населенню" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України наводиться сума інших виплат населенню;

у рядку 1800 "за рахунок трансфертів інших фондів загальнообов’язкового державного страхування" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень наводиться загальна сума видатків, яка згідно із законодавством здійснюється за рахунок трансфертів, отриманих від інших фондів загальнообов’язкового державного страхування;

у рядку 1810 "з них виплата пенсій та допомоги" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за рахунок трансфертів інших фондів загальнообов’язкового державного страхування наводиться сума виплати пенсій та допомоги населенню;

у рядку 1820 "з них інші виплати населенню" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за рахунок трансфертів інших фондів загальнообов’язкового державного страхування наводиться сума інших виплат населенню;

у рядку 1900 "за рахунок трансфертів урядів іноземних держав та міжнародних організацій" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень наводиться сума видатків, яка згідно із законодавством здійснюється за рахунок трансфертів, отриманих від урядів іноземних держав та міжнародних організацій;

у рядку 2000 "за рахунок інших трансфертів" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень наводиться сума видатків, яка покривається за рахунок трансфертів, отриманих від підприємств, установ та організацій згідно із законодавством;

у рядку 3000 "за рахунок інших надходжень" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень наводиться загальна сума видатків, здійснених Фондом, та не наведених у рядках 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000;

у рядку 4000 "Погашення позик" з усієї суми витрат бюджету наводиться сума погашення позик, отриманих на покриття тимчасових касових розривів;

у рядку 5000 "Залишок на кінець звітного періоду (року)" наводиться залишок коштів на кінець звітного періоду (року).

Розділ ІІ. Звіт про виконання кошторису Фонду

У графі 4 "Затверджено на звітний рік" проставляється затверджена в кошторисі Фонду річна сума планового асигнування з урахуванням змін, унесених до кошторису протягом звітного періоду, на забезпечення утримання органу системи Фонду.

У графі 5 "Виконано за звітний (період) рік" відображається сума видатків кошторису Фонду, тобто здійснення видатків, що проведені шляхом перерахування коштів з рахунків Фонду, відкритих в органах Казначейства (установах банків), за всіма операціями.

У рядку 010 "Видатки - усього" наводиться загальна сума видатків на забезпечення утримання органу системи Фонду.

У рядку 020 "у тому числі: Поточні видатки" наводиться сума поточних видатків на утримання органу системи Фонду.

У рядку 350 "Капітальні видатки" наводиться загальна сума капітальних видатків на придбання основного капіталу та здійснення капітальних трансфертів.

бзац п’ятдесят шостий пункту 3.9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1308 від 31.12.2015}

Рядки з 020 до 540 включно розшифровують рядок 010 і відображають у відповідних графах заплановані асигнування та здійснені касові видатки в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету.

бзац п’ятдесят сьомий пункту 3.9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1308 від 31.12.2015}

{Пункт 3.9 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012}

4. Порядок заповнення Пояснювальної записки та форм щодо розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності

4.1. Пояснювальна записка (додаток 14) повинна містити таку інформацію про розпорядника бюджетних коштів:

найменування та місцезнаходження;

короткий опис основної діяльності;

найменування розпорядника вищого рівня.

4.2. У Пояснювальній записці зазначаються та описуються:

динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості, у тому числі простроченої, за розрахунками з бюджетом, на звітну дату порівняно із заборгованістю на початок звітного року та причини її збільшення або зменшення;

бзац другий пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1308 від 31.12.2015}

причини виникнення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості, зазначеної у рядку «Інше» Довідки про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення та Довідки про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду;

причини наявності простроченої кредиторської заборгованості за кодами економічної класифікації видатків 2110, 2270;

{Абзац четвертий пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012}

причини наявності кредиторської заборгованості за бюджетними зобов’язаннями, не взятими на облік органами Казначейства, зазначеної у Довідці про дебіторську та кредиторську заборгованість, які не відображаються у формі № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

{Абзац п’ятий пункту 4.2 глави 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості та підстави для її зменшення (списання у зв'язку із закінченням строку позовної давності; за рішенням суду тощо) (у річній фінансовій та бюджетній звітності);

причини взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням про місцевий бюджет, та вжиті заходи;

{Абзац сьомий пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість за бюджетними програмами, бюджетні призначення за якими законом про Державний бюджет України на звітний рік не затверджувались, відомості щодо відображення цієї заборгованості за бюджетними програмами звітного року та причини, з яких це відображення не проведене;

дата та місце складання протоколу про порушення бюджетного законодавства, складеного органами Казначейства, та порушення бюджетного законодавства, що стало підставою для складання такого протоколу;

інвентаризаційні різниці та їх урегулювання відповідно до законодавства;

{Абзац десятий пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

у зведеній фінансовій та бюджетній звітності наводиться інформація про ліквідовані, приєднані, створені структурні одиниці;

розшифровка поточних рахунків, підстави їх наявності в установах банків із зазначенням залишків на цих рахунках та виду коштів;

розшифровка рядків 305 «Інші витрати» та 465 «Інші доходи» Балансу (форма № 1) (додаток 1) в частині відображення суми курсової різниці;

ункт 4.2 глави 4 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1308 від 31.12.2015}

інформація про стан рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість;

ункт 4.2 глави 4 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1308 від 31.12.2015}

інше (пояснення причин відхилення показників «на початок звітного року» квартальної фінансової та бюджетної звітності від аналогічних показників «на кінець звітного (періоду) року» річної фінансової та бюджетної звітності за минулий рік, інформація про повноту включення до зведеної фінансової та бюджетної звітності показників фінансової та бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що належать до сфери управління, у тому числі що знаходяться на тимчасово окупованій території та на території проведення антитерористичної операції тощо).

{Абзац пункту 4.2 глави 4 із  змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

4.3. «Звіт про рух необоротних активів» (форма № 5) (додаток 15) складається розпорядниками бюджетних коштів. У звіті відображаються наявність необоротних активів на початок та кінець звітного року та їх рух протягом звітного року.

Заповнення звіту за формою № 5 (додаток 15) здійснюється у такому порядку:

у рядку 100 «Основні засоби» наводиться сума первісної (переоціненої) вартості наявних основних засобів;

у рядку 110 «Будинки та споруди» наводиться сума первісної (переоціненої) вартості основних засобів, яка обліковується згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року № 611, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за № 1214/23746 (далі - План рахунків), за субрахунком 103 «Будинки та споруди»;

{Абзац четвертий пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

у рядку 111 «з них житлові будинки» з первісної (переоціненої) вартості основних засобів, яка обліковується за субрахунком 103 «Будинки та споруди» Плану рахунків, наводиться первісна (переоцінена) вартість житлових будинків;

у рядку 120 «Машини та обладнання» наводиться сума первісної (переоціненої) вартості основних засобів, яка обліковується за субрахунком 104 «Машини та обладнання» Плану рахунків;

у рядку 130 «Транспортні засоби» наводиться сума первісної (переоціненої) вартості основних засобів, яка обліковується за субрахунком 105 «Транспортні засоби» Плану рахунків;

у рядку 140 «Інструменти, прилади та інвентар» наводиться сума первісної (переоціненої) вартості основних засобів, яка обліковується за субрахунком 106 «Інструменти, прилади та інвентар» Плану рахунків;

у рядку 150 «Робочі і продуктивні тварини» наводиться сума первісної (переоціненої) вартості основних засобів, яка обліковується за субрахунком 107 «Робочі і продуктивні тварини» Плану рахунків;

у рядку 160 «Багаторічні насадження» наводиться сума первісної (переоціненої) вартості основних засобів, яка обліковується за субрахунком 108 «Багаторічні насадження» Плану рахунків;

у рядку 170 «Інші основні засоби» наводиться сума первісної (переоціненої) вартості основних засобів, яка обліковується за субрахунком 109 «Інші основні засоби» Плану рахунків;

у рядку 200 «Інші необоротні матеріальні активи» наводиться сума первісної (переоціненої) вартості інших необоротних матеріальних активів;

у рядку 210 «Бібліотечні фонди» наводиться сума первісної (переоціненої) вартості інших необоротних матеріальних активів, яка обліковується за субрахунком 112 «Бібліотечні фонди» Плану рахунків;

у рядку 220 «Білизна, постільні речі, одяг та взуття» наводиться сума первісної (переоціненої) вартості інших необоротних матеріальних активів, яка обліковується за субрахунком 114 «Білизна, постільні речі, одяг та взуття» Плану рахунків;

у рядку 300 «Нематеріальні активи» наводиться сума первісної (переоціненої) вартості нематеріальних активів;

у рядку 310 «Авторські та суміжні з ними права» наводиться сума первісної (переоціненої) вартості нематеріальних активів, яка обліковується за субрахунком 121 «Авторські та суміжні з ними права» Плану рахунків;

у рядку 311 «з них програмне забезпечення» з усієї первісної (переоціненої) вартості нематеріальних активів, яка обліковується за субрахунком 121 «Авторські та суміжні з ними права» Плану рахунків, наводиться первісна (переоцінена) вартість програмного забезпечення;

у рядку 320 «Інші нематеріальні активи» наводиться сума первісної (переоціненої) вартості нематеріальних активів, яка обліковується за субрахунком 122 «Інші нематеріальні активи» Плану рахунків;

у рядку 400 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи» наводиться сума капітальних інвестицій у будівництво, виготовлення (розробку), реконструкцію, модернізацію, придбання об’єктів необоротних матеріальних та нематеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося, яка обліковується за рахунком 14 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи» Плану рахунків;

{Абзац дев’ятнадцятий пункту 4.3 глави 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

у рядку 410 «Капітальні інвестиції в основні засоби» наводиться сума, яка обліковується за субрахунком 141 «Капітальні інвестиції в основні засоби» Плану рахунків;

{Абзац двадцятий пункту 4.3 глави 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

у рядку 420 «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи» наводиться сума, яка обліковується за субрахунком 142 «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи» Плану рахунків;

{Абзац двадцять перший пункту 4.3 глави 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

у рядку 430 «Капітальні інвестиції в нематеріальні активи» наводиться сума, яка обліковується за субрахунком 143 «Капітальні інвестиції в нематеріальні активи» Плану рахунків;

{Абзац двадцять другий пункту 4.3 глави 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

у рядку 500 "Довгострокові фінансові інвестиції" наводиться сума, яка обліковується за рахунком 15 "Довгострокові фінансові інвестиції" Плану рахунків;

{Пункт 4.3 глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

у рядку 510 "Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємства" наводиться сума, яка обліковується за субрахунком 151 "Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємства" Плану рахунків;

{Пункт 4.3 глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

у рядку 520 "Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери" наводиться сума, яка обліковується за субрахунком 152 "Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери" Плану рахунків;

{Пункт 4.3 глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

у рядку 600 «Разом необоротних активів» проставляється загальна вартість необоротних активів на початок та кінець звітного року.

{Абзац двадцять шостий пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

Сума рядка 600 складається із суми рядків: 100, 200, 300, 400, 500;

{Абзац двадцять сьомий пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

у рядку 700 «Збільшено необоротних активів - разом» наводиться загальна сума збільшення вартості необоротних активів;

{Абзац двадцять восьмий пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

у рядку 710 «Надійшло необоротних активів» наводиться вартість необоротних активів, які надійшли протягом звітного року та на дату балансу введені в експлуатацію.

{Абзац двадцять дев'ятий пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013, № 1308 від 31.12.2015}

Сума рядка 710 складається із суми рядків: 711, 712, 714, 715, 716;

{Абзац тридцятий пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

у рядку 711 «у тому числі від придбання за рахунок видатків загального фонду» наводиться вартість необоротних активів, придбаних за рахунок видатків загального фонду;

{Абзац тридцять перший пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

у рядку 712 «у тому числі від придбання, безкоштовного отримання за рахунок видатків спеціального фонду» наводиться вартість необоротних активів, придбаних за рахунок видатків спеціального фонду, у тому числі за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків, надходження від інших бюджетних установ відповідно до законодавства України;

{Абзац тридцять другий пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

у рядку 713 «з них за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків» наводиться вартість необоротних активів, придбаних, безкоштовно отриманих за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків;

{Абзац тридцять третій пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

у рядку 714 «у тому числі після закінчення капітального будівництва» наводиться вартість необоротних активів, введених в експлуатацію після закінчення капітального будівництва;

{Абзац тридцять четвертий пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

у рядку 715 «у тому числі після завершення добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації» наводиться вартість необоротних активів після завершення добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації необоротних активів;

{Абзац тридцять п'ятий пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

у рядку 716 «у тому числі від виготовлення власними силами» наводиться вартість необоротних активів, виготовлених власними силами;

{Абзац тридцять шостий пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

у рядку 720 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи» наводиться збільшення суми капітальних інвестицій у будівництво, виготовлення (розробку), реконструкцію, модернізацію, придбання об’єктів необоротних матеріальних та нематеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося;

{Абзац тридцять сьомий пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

у рядку 730 "Довгострокові фінансові інвестиції" наводиться вартість довгострокових фінансових інвестицій, придбаних протягом року;

{Пункт 4.3 глави 4 доповнено новим абзацом дридцять восьмим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

у рядку 740 «Отримано в межах головних розпорядників бюджетних коштів» наводиться вартість необоротних активів, отриманих безоплатно від розпорядників вищого або нижчого рівня;

{Абзац тридцять дев'ятий пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

у рядку 750 «Дооцінено необоротні активи» наводиться сума збільшення вартості необоротних активів у результаті проведення індексації та дооцінки необоротних активів;

{Абзац сороковий пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

у рядку 760 «Інші надходження» наводиться сума збільшення вартості необоротних активів, не відображена в рядках 710-750;

{Абзац сорок перший пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

у рядку 800 «Зменшено необоротних активів - разом» наводиться загальна сума зменшення вартості необоротних активів;

{Абзац сорок другий пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

у рядку 810 «Продано» наводиться вартість необоротних активів, які вибули у зв'язку з їх реалізацією;

{Абзац сорок третій пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

у рядку 820 «Безоплатно передано» наводиться вартість необоротних активів, які були передані безоплатно в межах головних розпорядників або іншим установам відповідно до законодавства України;

{Абзац сорок четвертий пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

у рядку 821 «у тому числі у межах головних розпорядників бюджетних коштів» наводиться вартість необоротних активів, які були передані безоплатно у межах головних розпорядників;

{Абзац сорок п'ятий пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

у рядку 822 «у тому числі іншим установам» наводиться вартість необоротних активів, які були передані безоплатно іншим установам відповідно до законодавства України;

{Абзац сорок шостий пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

у рядку 830 «Списано як непридатні» наводиться сума зменшення вартості необоротних активів у результаті їх списання, зношення (морального, фізичного) тощо;

{Абзац сорок сьомий пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

у рядку 840 «Уцінено необоротні активи» наводиться сума зменшення вартості необоротних активів у результаті її уцінки;

{Абзац сорок восьмий пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

у рядку 850 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи» наводиться зменшення суми капітальних інвестицій у будівництво, виготовлення (розробку), реконструкцію, модернізацію, придбання об’єктів необоротних матеріальних та нематеріальних активів після прийняття їх в експлуатацію;

{Абзац сорок дев'ятий пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015}

у рядку 860 "Довгострокові фінансові інвестиції" наводиться вартість вибуття (вилучення) довгострокових фінансових інвестицій;

{Пункт 4.3 глави 4 доповнено новим абзацом п'ятдесятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

у рядку 870 "Інші вибуття" наводиться сума зменшення вартості необоротних активів, не відображена в рядках 810-860.

{Абзац п'ятдесят перший пункту 4.3 глави 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

{Пункт 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

4.4. «Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування» (форма № 6) (додаток 16) складається розпорядниками бюджетних коштів. У звіті відображається рух матеріалів і продуктів харчування протягом звітного року та їх залишки на початок звітного року і кінець звітного року.

Заповнення звіту за формою № 6 (додаток 16) здійснюється у такому порядку:

у рядку 010 «Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей» наводиться вартість матеріалів, яка обліковується за субрахунком 231 «Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей» Плану рахунків.

{Абзац третій пункту 4.4 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

Рядки 011, 012, 013 заповнюються науково-дослідними установами, які з рядка 010 виділяють вартість матеріалів, а саме: 011 - дорогоцінні метали, 012 - скло, 013 - реактиви;

у рядку 020 «Продукти харчування» наводиться вартість матеріалів, яка обліковується за субрахунком 232 «Продукти харчування» Плану рахунків;

у рядку 030 «Медикаменти і перев'язувальні засоби» наводиться вартість матеріалів, яка обліковується за субрахунком 233 «Медикаменти і перев'язувальні засоби» Плану рахунків;

у рядку 040 «Господарські матеріали і канцелярське приладдя» наводиться вартість матеріалів, яка обліковується за субрахунком 234 «Господарські матеріали і канцелярське приладдя» Плану рахунків;

у рядку 041 «з них будівельні матеріали для поточного і капітального ремонту» з усієї вартості господарських матеріалів та канцелярського приладдя виділяється вартість будівельних матеріалів для поточного і капітального ремонту;

у рядку 050 «Паливо, горючі і мастильні матеріали» наводиться вартість матеріалів, яка обліковується за субрахунком 235 «Паливо, горючі і мастильні матеріали» Плану рахунків;

у рядку 060 «Тара» наводиться вартість матеріалів, яка обліковується за субрахунком 236 «Тара» Плану рахунків;

у рядку 070 «Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання» наводиться вартість матеріалів, яка обліковується за субрахунком 238 «Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання» Плану рахунків;

у рядку 080 «Інші матеріали» наводиться вартість матеріалів, яка обліковується за субрахунком 239 «Інші матеріали» Плану рахунків;

у рядку 100 «Разом матеріалів і продуктів харчування» проставляється вартість матеріалів та продуктів харчування, яка складається із суми рядків: 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080;

у рядку 200 «Надходження - разом» наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, які надійшли протягом звітного року, яка складається із суми рядків: 210, 220, 230, 240, 250;

у рядку 210 «у тому числі за рахунок коштів загального фонду бюджету» наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, придбаних за рахунок коштів загального фонду бюджету;

у рядку 220 «у тому числі за рахунок коштів спеціального фонду бюджету» наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, придбаних за рахунок коштів спеціального фонду бюджету;

у рядку 221 «з них гранти, дарунки» із загальної суми матеріалів та продуктів харчування, придбаних за рахунок спеціального фонду, наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, отриманих безоплатно як гранти та дарунки;

у рядку 222 «з них надлишків» наводиться вартість надлишків матеріалів та продуктів харчування, виявлених під час проведення інвентаризації;

у рядку 230 «у тому числі за рахунок безоплатних надходжень у межах головних розпорядників бюджетних коштів» наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, одержаних безоплатно від розпорядників бюджетних коштів вищого (нижчого) рівня;

у рядку 240 «у тому числі дооцінки майна» наводиться зміна вартості майна в результаті проведених протягом звітного року дооцінок;

у рядку 250 «у тому числі за рахунок інших надходжень» наводиться сума надходження матеріалів та продуктів харчування, не відображена у рядках 210-240;

у рядку 300 «Вибуття - разом» наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, що вибули протягом звітного року. Сума рядка складається із суми рядків: 310, 320, 330, 340, 350, 360; 370;

у рядку 310 «у тому числі витрачено на господарські потреби» наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, витрачених на господарські потреби розпорядників бюджетних коштів та списаних протягом звітного року;

у рядку 320 «у тому числі списано внаслідок недостач, виявлених при інвентаризації» наводиться вартість списаних матеріалів та продуктів харчування внаслідок недостачі, виявленої при інвентаризації;

у рядку 321 «з них винних осіб не встановлено» із загальної вартості списаних матеріалів та продуктів харчування внаслідок недостачі, виявленої при інвентаризації, наводиться вартість недостач, коли винних осіб не встановлено;

у рядку 322 «з них віднесено на рахунок винних осіб» із загальної вартості списаних матеріалів та продуктів харчування внаслідок недостачі, виявленої при інвентаризації, наводиться вартість недостачі, віднесеної на рахунок винних осіб;

у рядку 330 «у тому числі безоплатно передано в межах головних розпорядників бюджетних коштів» наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, які передані безоплатно розпорядникам бюджетних коштів вищого (нижчого) рівня;

у рядку 340 «у тому числі списано непридатні» наводиться вартість матеріалів та продуктів харчування, списаних з бухгалтерського обліку як непридатні;

у рядку 350 «у тому числі реалізація зайвих та непотрібних матеріалів і продуктів харчування» наводиться вартість реалізованих матеріалів та продуктів харчування;

у рядку 360 «у тому числі уцінено майно» наводиться вартість уцінки майна;

у рядку 370 «у тому числі інші вибуття» наводиться сума вибуття матеріалів та продуктів харчування, не відображена у рядках 310-360.

4.5. «Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей» (форма № 15) (додаток 17) складається розпорядниками бюджетних коштів і відображає недостачі та крадіжки грошей і матеріальних цінностей в розрізі заходів, що були проведені для їх усунення за звітний рік.

Заповнення звіту за формою № 15 (додаток 17) здійснюється у такому порядку:

у рядку 010 «Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного року» відображаються суми за недостачами на початок звітного року. Сума за цим рядком повинна відповідати даним рядка 080 графи 3 форми № 15 (додаток 17) за попередній звітний рік;

у рядку 011 «з них віднесено на винних осіб» відображаються суми недостач, які на початок звітного року віднесені на винних осіб. Суми за цим рядком повинні відповідати даним рядка 081 графи 3 форми № 15 (додаток 17) за попередній звітний рік;

у рядку 012 «з них справи знаходяться в слідчих органах (винні особи не встановлені)» відображаються суми недостач, справи за якими знаходяться в слідчих органах. Сума за цим рядком повинна відповідати даним рядка 082 графи 3 форми № 15 (додаток 17) за попередній звітний рік;

у рядку 020 «Встановлено недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей протягом звітного року - усього» наводяться суми недостач, виявлених протягом звітного року;

у рядку 021 «з них віднесено на винних осіб» відображаються суми виявлених недостач протягом звітного року, віднесених на винних осіб;

у рядку 030 «Списано на фактичні видатки недостачі в межах природних втрат» відображаються списані протягом звітного року на фактичні видатки недостачі в межах природних втрат;

у рядку 040 «Списано на фактичні видатки недостачі, винні особи за якими не встановлені» відображаються списані протягом року на фактичні видатки недостачі, коли винні особи не встановлені;

у рядку 050 «Списано на фактичні видатки недостачі, справи за якими передано в слідчі органи» відображаються списані протягом звітного року на фактичні видатки недостачі, коли справи передано в слідчі органи;

у рядку 060 «Стягнуто з винних осіб» наводяться суми надходжень на погашення недостач протягом звітного року;

у рядку 070 «Списано за висновками слідчих органів» наводяться суми недостач, які були списані протягом звітного року за висновками слідчих органів;

у рядку 080 «Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітного року» відображаються суми недостач на кінець звітного року;

у рядку 081 «з них віднесених на винних осіб» із загальної суми недостач відображаються недостачі, віднесені на винних осіб та не погашені на кінець звітного року;

у рядку 082 «з них справи знаходяться в слідчих органах (винні особи не встановлені)» із загальної суми недостач наводяться недостачі, справи за якими на кінець звітного року знаходяться в слідчих органах, оскільки винні особи не встановлені.

Відшкодування сум збитків здійснюється відповідно до Закону України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей», постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.96 № 116 «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей» та інших нормативно-правових актів.

{Абзац шістнадцятий пункту 4.5 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

4.6. Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (додаток 18).

У цій довідці відображається дебіторська та кредиторська заборгованість за операціями, що здійснювались розпорядниками бюджетних коштів, але відповідно до законодавства не належить до виконання кошторису, а також кредиторська заборгованість за бюджетними зобов’язаннями, не взятими на облік органами Казначейства.

До довідки включається заборгованість за:

виплатою допомоги і компенсацій, у тому числі громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; розрахунками за коштами Фонду соціального страхування України; розрахунками з внутрівідомчої передачі запасів; розрахунками за депозитними операціями; відсотками, нарахованими за користування тимчасово вільними коштами установами банків на залишок коштів у національній та іноземній валютах, якщо зазначене передбачено нормативно-правовими актами, крім відсотків, які отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади; довгостроковими зобов’язаннями; короткостроковими позиками; поточною заборгованістю за довгостроковими зобов’язаннями; короткостроковими векселями виданими, отриманими (за винятком тієї заборгованості, джерелом погашення якої будуть кошторисні призначення); сумою збитків, яка підлягає перерахуванню до державного бюджету, тощо; розрахунками з депонентами; іншою заборгованістю, що не належить до виконання кошторису і не включається до форми № 7д, № 7м, а також кредиторська заборгованість за бюджетними зобов’язаннями, не взятими на облік органами Казначейства.

У цій довідці у разі наявності наводиться інформація про фінансові зобов’язання, взяті протягом поточного звітного періоду (року) та попередніх бюджетних періодів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням про місцевий бюджет.

{Пункт 4.6 глави 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

4.7. Довідка про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання (додаток 19). Довідка складається та подається до органу Казначейства розпорядниками бюджетних коштів, які отримували від підприємств (організацій, установ) - постачальників матеріальні цінності та передавали їх на відповідальне зберігання. У цій довідці наводиться інформація про необоротні активи та запаси, які передані розпорядниками бюджетних коштів на відповідальне зберігання підприємствам (організаціям, установам) на підставі договору в розрізі субрахунків. У складі зведеної квартальної та річної фінансової і бюджетної звітності головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня, що мають свою мережу, така довідка не подається.

У розділі І «Необоротні активи» цієї довідки наводиться інформація про необоротні активи, зазначені у рядках 122, 132 «Первісна (переоцінена) вартість» розділу І «Необоротні активи» Активу Балансу (форма № 1) (додаток 1), які передані на відповідальне зберігання.

У розділі ІІ «Запаси» наводиться інформація про запаси, зазначені у рядках 150 «Матеріали і продукти харчування», 160 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 170 «Інші запаси» розділу ІІ «Оборотні активи» Активу Балансу (форма № 1) (додаток 1), які передані на відповідальне зберігання.

{Главу 4 доповнено новим пунктом 4.7 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

4.8. Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках (додаток 20). Довідка складається розпорядниками бюджетних коштів та подається до органу Казначейства для звірки та підтвердження залишків коштів на рахунках, відкритих на їх ім'я в органах Казначейства. Установи банків надають такі довідки за встановленими ними формами.

Дані довідок розпорядників бюджетних коштів повинні відповідати аналогічним даним фінансової звітності за формою № 1 «Баланс».

У складі зведеної річної фінансової та бюджетної звітності головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня, що мають свою мережу, така довідка не подається.

4.9. Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України (додаток 21). Довідка складається розпорядниками бюджетних коштів та подається до органу Казначейства для звірки та підтвердження залишків коштів на рахунках, відкритих на їх ім'я. Дані довідки розпорядників бюджетних коштів повинні відповідати аналогічним даним форми № 1 «Баланс».

бзац перший пункту глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 26 від 27.01.2014}

У складі зведеної річної фінансової та бюджетної звітності головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня, що мають свою мережу, така довідка не подається.

4.10. Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 22). Складається розпорядниками бюджетних коштів за даними довідок про підтвердження залишків, завірених органами Казначейства та/або установами банків.

Дані реєстру повинні відповідати аналогічним даним фінансової звітності за формою № 1 «Баланс».

У складі зведеної річної фінансової та бюджетної звітності головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня, що мають свою мережу, такий реєстр не подається.

4.11. Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів, що належать до сфери управління розпорядників бюджетних коштів вищого рівня (додаток 23). Цей реєстр додається до зведеної річної фінансової та бюджетної звітності головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, що мають свою мережу, і складається за даними згідно з додатком 21.

4.12. Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 24). У цій довідці зазначаються залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків на ім'я розпорядників бюджетних коштів відповідно до нормативно-правових актів.

4.13. Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків (додаток 25). У цій довідці зазначаються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів, які мають відповідно до нормативно-правових актів відкриті на своє ім'я інші поточні рахунки в установах банків.

{Пункт глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012}

4.14. Довідка про депозитні операції (додаток 26). У цій довідці відображаються депозитні операції, що проводяться розпорядниками бюджетних коштів (залишки на рахунках тощо) із зазначенням нормативно-правового акта, на підставі якого проводяться такі операції.

4.15. Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами (додаток 27). У довідці наводиться інформація про сплату до бюджету штрафів, накладених на розпорядників бюджетних коштів контролюючими органами. У довідці зазначаються: найменування контролюючого органу, сума сплаченого штрафу, підстава для його накладення та винні особи. Ця довідка складається розпорядниками бюджетних коштів (крім зведеної фінансової та бюджетної звітності).

4.16. Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення (додаток 28). У довідці наводиться детальна інформація про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду, яка наведена у «Звіті про заборгованість за бюджетними коштами» (форма № 7д, № 7м), та вжиті заходи щодо її стягнення.

4.17. Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду (додаток 29). У довідці наводиться детальна інформація про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду за бюджетними зобов’язаннями, взятими на облік органами Казначейства. Ця довідка складається за відповідними даними «Звіту про заборгованість за бюджетними коштами» (форма № 7д, № 7м) за загальним фондом.

{Пункт глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

4.18. Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) (додаток 30), складається розпорядниками бюджетних коштів, які спрямовували протягом звітного періоду (року) обсяги власних надходжень, які перевищували відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет). Наводиться інформація в частині спрямування обсягів власних надходжень бюджетних установ (надходження за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, та від додаткової (господарської) діяльності, крім надходжень у натуральній формі), які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет).

У графі 3 «Власні надходження, затверджено на звітний рік» зазначаються власні надходження бюджетних установ, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет).

У графі 4 «Власні надходження, фактично надійшло» у рядку «Доходи» зазначається сума фактичних надходжень за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, та від додаткової (господарської) діяльності за звітний період (рік).

У графі 5 «Власні надходження, понадпланові надходження» зазначається сума понадпланових обсягів власних надходжень бюджетних установ, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет). У разі відсутності таких надходжень в зазначеній графі проставляється нуль.

У графі 6 «Спрямовано понадпланових надходжень, разом» відображається загальна сума касових видатків, проведених за рахунок понадпланових надходжень, спрямованих на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на оплату праці, стипендій, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, інших заходів у розрізі кодів економічної класифікації видатків, яка не перевищує суми, зазначеної в графі 5.

{Абзац п’ятий пункту глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012}

У графі 7 «Спрямовано понадпланових надходжень на погашення кредиторської заборгованості, усього» із загальної суми касових видатків наводиться сума, спрямована на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

Зазначені суми відображаються окремо за заборгованістю загального та спеціального фондів кошторису у графах 8 та 9 відповідно.

У графі 10 «Спрямовано понадпланових надходжень на інші заходи, усього» із загальної суми спрямованих понадпланових надходжень наводиться сума проведених касових видатків за іншими заходами, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, та заходами, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Зазначені суми відображаються окремо за видатками загального та спеціального фондів кошторису у графах 11 та 12 відповідно.

4.19. Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів (додаток 31), складається головними розпорядниками, які визначили виконавцями бюджетних програм розпорядників бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів, та додається до зведеної фінансової та бюджетної звітності цими головними розпорядниками бюджетних коштів.

4.20. Довідка про використання іноземних грантів (додаток 32). У довідці наводиться інформація про використання розпорядниками бюджетних коштів грантів, отриманих від міжнародних фінансових організацій та країн-донорів за звітний період.

4.21. Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (додаток 33). Ця довідка складається розпорядниками бюджетних коштів, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів за загальним та спеціальним фондами. За наявності дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду зазначаються причини її виникнення та підстави для проведення попередньої оплати. У складі зведеної фінансової та бюджетної звітності головних розпорядників довідка подається без розподілу за кодами економічної класифікації видатків.

4.22. Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2011 за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними (додаток 34). У довідці, за наявності, наводиться детальна інформація про кредиторську заборгованість, яка склалася у розпорядників бюджетних коштів на кінець 2010 року за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними. У довідці зазначаються: найменування кредитора, реквізити документів, що підтверджують наявність заборгованості, та причини її виникнення і зменшення. Сума цієї заборгованості може лише зменшуватись відповідно до законодавства.

4.23. Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я на 20__ рік між адміністративно-територіальними одиницями (додаток 35). Ця довідка складається головними розпорядниками, яким відповідно до закону України про Державний бюджет України встановлено бюджетні призначення на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, та подається у складі зведеної бюджетної звітності. У довідці наводиться інформація про затверджені Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін бюджетні призначення на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я та їх виконання в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

{Пункт глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012}

{Пункт 4.24 глави 4 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

5. Адміністративні послуги

Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету та подається до органів Казначейства і розпорядників вищого рівня у терміни, встановлені для фінансової звітності (додаток 37). Ця довідка складається установами, які відповідно до законодавства надають адміністративні послуги, плата за які зараховується до бюджету та подається до органів Казначейства і розпорядників вищого рівня у терміни, встановлені для фінансової звітності. У довідці наводиться інформація про суми нарахованих зобов’язань перед бюджетом та суми фактичних надходжень до бюджету за надані адміністративні послуги в розрізі видів адміністративних послуг.

{Порядок доповнено новою главою згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}

Директор Департаменту
державного бюджетуВ.П. ЛозицькийДодаток 1
до Порядку складання фінансової,
бюджетної та іншої звітності
розпорядниками та одержувачам
бюджетних коштів
(пункт 2.1)


БАЛАНС
(форма № 1)

{Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013, № 1207 від 17.12.2014, № 289 від 04.03.2015}


Додаток 2
до Порядку складання фінансової
та бюджетної звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів
(абзац третій підпункту 2.1.1 пункту 2.1)

ЗВІТ
про результати фінансової діяльності (форма № 9д, № 9м)

{Додаток 2 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012, № 866 від 09.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014, № 289 від 04.03.2015, № 28 від 02.02.2016}


Додаток 3
до Порядку складання фінансової
та бюджетної звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів
(абзац четвертий підпункту 2.1.1
пункту 2.1)

ЗВІТ
про рух грошових коштів

{Додаток 3 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012, № 866 від 09.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014, № 289 від 04.03.2015, № 28 від 02.02.2016}


Додаток 4
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.1)

ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м)

{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013, № 1207 від 17.12.2014; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1308 від 31.12.2015}


Додаток 5
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.1)

ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м)

{Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013, № 1207 від 17.12.2014; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1308 від 31.12.2015}


Додаток 6
до Порядку складання фінансової,
бюджетної та іншої звітності
розпорядниками та одержувачам
бюджетних коштів
(пункт 2.1)

ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м)

{Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 26 від 27.01.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 289 від 04.03.2015, № 1308 від 31.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 28 від 02.02.2016}


Додаток 7
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.1)

ЗВІТ
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м)

{Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013, № 1207 від 17.12.2014; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1308 від 31.12.2015}


Додаток 8
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.1)

ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д)

{Додаток 8 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012, № 1308 від 31.12.2015}


{Додаток 9 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}Додаток 9
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.1)

ЗВІТ
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1)

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013, № 1207 від 17.12.2014; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1308 від 31.12.2015}


Додаток 10
до Порядку складання фінансової
та бюджетної звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів
(пункт 2.1)

ЗВІТ
про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м)

{Додаток в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012, № 866 від 09.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1308 від 31.12.2015}


Додаток 11
до Порядку складання фінансової
та бюджетної звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів
(абзац десятий підпункту 2.1.2 пункту 2.1)

ЗВІТ
про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1)

{Додаток в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012, № 866 від 09.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}


Додаток 12
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів

ДОВІДКА
про виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій


Додаток 13
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.3)

ЗВІТ
про виконання бюджету (кошторису) Фонду

{Додаток в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012, № 1308 від 31.12.2015}


Додаток 14
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}


Додаток 15
до Порядку складання фінансової,
бюджетної та іншої звітності
розпорядниками та одержувачам
бюджетних коштів
(пункт 2.4)

ЗВІТ
про рух необоротних активів (форма № 5)

{Додаток в редакції Наказів Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013, № 289 від 04.03.2015}


Додаток 16
до Порядку складання фінансової
та бюджетної звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів
(абзац третій підпункту 2.4.1 пункту 2.4)

ЗВІТ
про рух матеріалів і продуктів харчування (форма № 6)

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}


Додаток 17
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів

ЗВІТ
про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей (форма № 15)

{Додаток 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}


Додаток 18
до Порядку складання фінансової
та бюджетної звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів
(абзац п’ятий підпункту 2.4.1 пункту 2.4)

ДОВІДКА
про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}


Додаток 19
до Порядку складання фінансової,
бюджетної та іншої звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(абзац шостий підпункту 2.4.1 пункту 2.4)

ДОВІДКА
про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання

{Порядок доповнено новим Додатком 19 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}


Додаток 20
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів

ДОВІДКА
про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках


Додаток 21
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.4)

ДОВІДКА
про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 26 від 27.01.2014; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1308 від 31.12.2015}


Додаток 22
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів

РЕЄСТР
про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків


Додаток 23
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів

РЕЄСТР
залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів, що належать до сфери управління розпорядників бюджетних коштів вищого рівня


Додаток 24
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів

ДОВІДКА
про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}


Додаток 25
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів

ДОВІДКА
про залишки бюджетних коштів на інших поточних рахунках в установах банків

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}


Додаток 26
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів

ДОВІДКА
про депозитні операції

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}


Додаток 27
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів

ДОВІДКА
про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}


Додаток 28
до Порядку складання фінансової,
бюджетної та іншої звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(абзац десятий підпункту 2.4.2 пункту 2.4)

ДОВІДКА
про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}


Додаток 29
до Порядку складання фінансової,
бюджетної та іншої звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(абзац одинадцятий підпункту 2.4.2 пункту 2.4)

ДОВІДКА
про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}


Додаток 30
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів

ДОВІДКА
про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}


Додаток 31
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів

ДОВІДКА
про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів


Додаток 32
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів

ДОВІДКА
про використання іноземних грантів

{Додаток 32 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}


Додаток 33
до Порядку складання фінансової,
бюджетної та іншої звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(абзац п’ятнадцятий підпункту 2.4.2 пункту 2.4)

ДОВІДКА
про дебіторську заборгованість за видатками

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}


Додаток 34
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів

ДОВІДКА
про кредиторську заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}


Додаток 35
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів

ДОВІДКА
про розподіл видатків на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я на 20__ рік між адміністративно-територіальними одиницями

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012}


{Додаток 35 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014}Додаток 36
до Порядку складання фінансової,
бюджетної та іншої звітності
розпорядниками та одержувачам
бюджетних коштів
(пункт 2.5)

ЗВІРКА ПОКАЗНИКІВ
форм фінансової та бюджетної звітності

{Додаток в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012, № 866 від 09.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 26 від 27.01.2014; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014, № 289 від 04.03.2015, № 1308 від 31.12.2015}


Додаток 37
до Порядку складання фінансової
та бюджетної звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів
(глава 5)

ДОВІДКА
про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету

{Порядок доповнено новим додатком згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013}

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: