open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.12.2012  № 1339


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 січня 2013 р.
за № 16/22548

Про затвердження Змін до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Відповідно до статті 58, пункту 14 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, і з метою удосконалення порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 196/20509 (далі - Зміни), що додаються.

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В.П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) Міністерства фінансів України (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 2, підпунктів 3.2-3.6 пункту 3, підпунктів 4.1-4.3 пункту 4 та пункту 6 (за винятком додатка 34) Змін, затверджених цим наказом, які набирають чинності з 01 січня 2013 року, але не раніше дня їх офіційного опублікування.

5. Установити, що центральні органи виконавчої влади, інші головні розпорядники бюджетних коштів, установи та організації складають звітність за 2012 рік без урахування вимог пункту 2, підпунктів 3.2-3.6 пункту 3, підпунктів 4.1-4.3 пункту 4 та пункту 6 (за винятком додатка 34) Змін, затверджених цим наказом.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С.І.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:


Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
17.12.2012  №1339


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 січня 2013 р.
за № 16/22548

ЗМІНИ
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

1. У главі 1:

1.1. В абзаці другому пункту 1.7 слова "у повному обсязі" виключити.

1.2. В абзацах першому та другому пункту 1.8 слова "за всіма статтями балансу" виключити.

1.3. Доповнити пункт 1.18 після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"Терміни (графіки) подання місячної бюджетної звітності до органів Казначейства встановлюються ними у межах термінів, визначених статтею 59 Бюджетного кодексу України.".

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

2. У главі 2:

2.1. Підпункт 2.3.2 пункту 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3.2. Склад бюджетної звітності:

"Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма № 2д, № 2м) (додаток 4);

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 7);

"Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (форма № 7д, № 7м) (додаток 10);

"Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду" (додаток 13).".

2.2. В абзаці сьомому підпункту 2.4.2 пункту 2.4 слово "бюджетних" виключити.

2.3. У підпункті 2.12.2 пункту 2.12:

2.3.1. У підпункті "а" слова "підпункту "а" виключити.

2.3.2. Підпункт "б" викласти в такій редакції:

"б) квартальна та річна - до Казначейства України та Мінфіну України за формами (додатки 4, 7, 10, 13), визначеними абзацами другим - п'ятим підпункту 2.3.2 пункту 2.3 цієї глави.

Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду (додаток 13) щокварталу надається також Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті у терміни, встановлені Мінфіном України.".

3. У главі 3:

3.1. В абзаці першому пункту 3.1 слова "крім окремих випадків (наприклад, реорганізація розпорядників бюджетних коштів тощо)" виключити.

3.2. Абзац п’ятий пункту 3.4 викласти в такій редакції:

"у графі 5 "Затверджено на звітний період (рік)" проставляється затверджена на звітний період (рік) сума планових асигнувань загального фонду бюджету. Із загальної суми планових асигнувань, зазначених у рядку 010 "Видатки та надання кредитів - усього" цієї графи, наводяться дані за такими кодами економічної класифікації видатків: 2110 "Оплата праці", 2120 "Нарахування на оплату праці", 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали", 2230 "Продукти харчування", 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", 2281 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм", 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку", 2700 "Соціальне забезпечення", 5000 "Інші видатки".".

3.3. У пункті 3.5:

3.3.1. В абзацах сьомому та восьмому після слова "додатки" цифру "4" замінити цифрою "5".

3.3.2. Абзац п’ятий підпункту 3.5.6 пункту 3.5 викласти в такій редакції:

"у графі "Затверджено на звітний період (рік)" за формою № 4-3д, № 4-3м (додаток 7) проставляється затверджена на звітний період (рік) сума плану асигнувань спеціального фонду бюджету. Із загальної суми планових асигнувань, зазначених у рядку 010 "Видатки та надання кредитів - усього" цієї графи, наводяться дані за такими кодами економічної класифікації видатків: 2110 "Оплата праці", 2120 "Нарахування на оплату праці", 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали", 2230 "Продукти харчування", 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", 2281 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм", 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку", 2700 "Соціальне забезпечення", 5000 "Інші видатки".".

3.4. У пункті 3.6:

3.4.1. В абзаці дев’ятому цифри "550" замінити цифрами "560".

3.4.2. В абзаці десятому цифри "370" та "550" замінити цифрами "380" та "560" відповідно.

3.5. У пункті 3.7:

3.5.1. В абзаці тринадцятому цифри "040" замінити цифрами "060".

3.5.2. Абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"У річній бюджетній звітності рядки з 080 до 140 графи 8 на кінець звітного періоду не заповнюються.".

3.6. Пункт 3.9 викласти в такій редакції:

"3.9. "Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду" (додаток 13) складається Фондами про отримані надходження до бюджету та видатки на забезпечення виконання покладених функцій і утримання системи Фонду згідно з кошторисом.

"Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду" (додаток 13) складається з двох розділів:

І. Звіт про виконання бюджету Фонду;

ІІ. Звіт про виконання кошторису Фонду.

Заповнення Звіту про виконання бюджету (кошторису) Фонду (додаток 13) здійснюється у такому порядку:

Розділ І. Звіт про виконання бюджету Фонду

У розділі І Звіту про виконання бюджету Фонду наводиться інформація про надходження до бюджету Фонду та видатки Фонду на забезпечення утримання системи Фонду і виконання покладених функцій, залишок коштів на початок звітного року та кінець звітного періоду (року).

У рядку 0100 "Залишок коштів на початок звітного року" наводиться залишок коштів на початок звітного року;

у рядку 0200 "Надходження до бюджету Фонду - усього" наводиться загальна сума надходжень до бюджету Фонду, яка включає доходи Фонду та отримані позики;

у рядку 0300 "у тому числі: Доходи" з усієї суми надходжень до бюджету Фонду наводиться сума доходів, отриманих за звітний період за власними надходженнями, трансфертами та іншими надходженнями;

у рядку 0400 "Власні надходження" з усієї суми доходів Фонду наводиться загальна сума власних надходжень Фонду, отриманих згідно із законодавством;

у рядку 0410 "страхові внески" з усієї суми власних надходжень наводиться сума єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, отримана Фондом;

у рядку 0420 "кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Фонду" з усієї суми власних надходжень наводиться сума коштів, сплачених банками за користування тимчасово вільними коштами Фонду;

у рядку 0430 "інші власні надходження" з усієї суми власних надходжень наводиться сума інших власних надходжень, отриманих Фондом згідно із законодавством;

у рядку 0500 "Трансферти" з усієї суми доходів Фонду наводиться загальна сума отриманих трансфертів;

у рядку 0510 "кошти Державного бюджету України" з усієї суми трансфертів наводиться сума коштів, отриманих із загального та спеціального фондів Державного бюджету України;

у рядку 0520 "трансферти інших фондів загальнообов’язкового державного страхування" з усієї суми трансфертів наводиться загальна сума трансфертів, отриманих від інших фондів загальнообов’язкового державного страхування;

у рядку 0530 "трансферти урядів іноземних держав та міжнародних організацій" з усієї суми трансфертів наводиться сума трансфертів, отриманих від урядів іноземних держав та міжнародних організацій на видатки, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок цих трансфертів;

у рядку 0540 "інші трансферти" з усієї суми трансфертів наводиться сума трансфертів, отриманих від підприємств, установ та організацій на покриття витрат з виплати і доставки пенсій згідно із законодавством;

у рядку 0600 "інші надходження" із усієї суми доходів Фонду наводиться загальна сума інших надходжень, отриманих згідно із законодавством;

у рядку 0700 "у тому числі Позики отримані" з усієї суми надходжень до бюджету Фонду наводиться сума позик, отриманих за звітний період на покриття тимчасових касових розривів;

у рядку 1000 "Витрати бюджету - усього" наводиться загальна сума витрат бюджету Фонду;

у рядку 1100 "у тому числі Видатки на забезпечення утримання системи Фонду" з усієї суми витрат бюджету наводиться сума видатків на забезпечення утримання системи Фонду, яка повинна відповідати показнику рядка 010, графи 5 розділу ІІ цього Звіту;

у рядку 1200 "за рахунок власних надходжень" наводиться загальна сума поточних та капітальних видатків на забезпечення утримання системи Фонду за рахунок власних надходжень;

у рядку 1210 "Поточні" з усієї суми видатків на забезпечення утримання системи Фонду за рахунок власних надходжень наводиться загальна сума поточних видатків;

у рядку 1211 "з них оплата праці з нарахуваннями" з усієї суми поточних видатків наводиться сума оплати праці з нарахуваннями;

у рядку 1212 "з них оплата комунальних послуг та енергоносіїв" з усієї суми поточних видатків наводиться сума оплати комунальних послуг та енергоносіїв;

у рядку 1220 "Капітальні" з усієї суми видатків на забезпечення утримання системи Фонду за рахунок власних надходжень наводиться загальна сума капітальних видатків;

у рядку 1300 "у тому числі Видатки на забезпечення виконання покладених функцій" з усієї суми витрат бюджету наводиться сума видатків на забезпечення виконання покладених на Фонд функцій згідно із законодавством;

у рядку 1310 "у тому числі виплата пенсій та допомоги" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій наводиться сума виплати пенсій та допомоги населенню;

у рядку 1320 "у тому числі інші виплати населенню" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій наводиться сума інших виплат населенню та суми витрат з надання соціальних послуг;

у рядку 1330 "у тому числі інші видатки" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій наводиться сума видатків, зменшена на суми видатків, наведених у рядках 1310, 1320;

у рядку 1400 "Видатки на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень" з усієї суми витрат бюджету наводиться сума видатків на забезпечення виконання покладених на Фонд функцій за джерелами надходжень. Показник рядка повинен дорівнювати показнику рядка 1300;

у рядку 1500 "за рахунок власних надходжень" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень наводиться загальна сума видатків, здійснена за рахунок власних надходжень;

у рядку 1510 "з них виплата пенсій та допомоги" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за рахунок власних надходжень наводиться сума виплати пенсій та допомоги населенню;

у рядку 1520 "з них інші виплати населенню" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за рахунок власних надходжень наводиться сума інших виплат населенню та суми витрат з надання соціальних послуг;

у рядку 1600 "за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень наводиться загальна сума видатків, яка згідно із законодавством покривається за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України;

у рядку 1610 "з них виплата пенсій та допомоги" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України наводиться сума виплати пенсій та допомоги населенню;

у рядку 1620 "з них інші виплати населенню" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України наводиться сума інших виплат населенню;

у рядку 1700 "за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень наводиться загальна сума видатків, яка згідно із законодавством покривається за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України;

у рядку 1710 "з них виплата пенсій та допомоги" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України наводиться сума виплати пенсій та допомоги населенню;

у рядку 1720 "з них інші виплати населенню" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України наводиться сума інших виплат населенню;

у рядку 1800 "за рахунок трансфертів інших фондів загальнообов’язкового державного страхування" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень наводиться загальна сума видатків, яка згідно із законодавством здійснюється за рахунок трансфертів, отриманих від інших фондів загальнообов’язкового державного страхування;

у рядку 1810 "з них виплата пенсій та допомоги" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за рахунок трансфертів інших фондів загальнообов’язкового державного страхування наводиться сума виплати пенсій та допомоги населенню;

у рядку 1820 "з них інші виплати населенню" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за рахунок трансфертів інших фондів загальнообов’язкового державного страхування наводиться сума інших виплат населенню;

у рядку 1900 "за рахунок трансфертів урядів іноземних держав та міжнародних організацій" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень наводиться сума видатків, яка згідно із законодавством здійснюється за рахунок трансфертів, отриманих від урядів іноземних держав та міжнародних організацій;

у рядку 2000 "за рахунок інших трансфертів" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень наводиться сума видатків, яка покривається за рахунок трансфертів, отриманих від підприємств, установ та організацій згідно із законодавством;

у рядку 3000 "за рахунок інших надходжень" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень наводиться загальна сума видатків, здійснених Фондом, та не наведених у рядках 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000;

у рядку 4000 "Погашення позик" з усієї суми витрат бюджету наводиться сума погашення позик, отриманих на покриття тимчасових касових розривів;

у рядку 5000 "Залишок на кінець звітного періоду (року)" наводиться залишок коштів на кінець звітного періоду (року).

Розділ ІІ. Звіт про виконання кошторису Фонду

У графі 4 "Затверджено на звітний рік" проставляється затверджена в кошторисі Фонду річна сума планового асигнування з урахуванням змін, унесених до кошторису протягом звітного періоду, на забезпечення утримання органу системи Фонду.

У графі 5 "Виконано за звітний (період) рік" відображається сума видатків кошторису Фонду, тобто здійснення видатків, що проведені шляхом перерахування коштів з рахунків Фонду, відкритих в органах Казначейства (установах банків), за всіма операціями.

У рядку 010 "Видатки - усього" наводиться загальна сума видатків на забезпечення утримання органу системи Фонду.

У рядку 020 "у тому числі: Поточні видатки" наводиться сума поточних видатків на утримання органу системи Фонду.

У рядку 340 "Капітальні видатки" наводиться загальна сума капітальних видатків на придбання основного капіталу та здійснення капітальних трансфертів.

Рядки з 020 до 530 включно розшифровують рядок 010 і відображають у відповідних графах заплановані асигнування та здійснені касові видатки в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету.".

4. У главі 4:

4.1. В абзаці четвертому пункту 4.2 цифри "1110" та "1160" замінити цифрами "2110" та "2270" відповідно.

4.2. У пункті 4.12 після слова "залишки" слово "бюджетних" виключити.

4.3. В абзаці п’ятому пункту 4.17 слова "заробітну плату" замінити словами "оплату праці".

4.4. У пункті 4.22 останнє речення викласти в такій редакції: "У довідці наводиться інформація про затверджені Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін бюджетні призначення на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я та їх виконання в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.".

5. У тексті Порядку після слів "для виконання цільових заходів" доповнити словами "у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб".

6. Додатки 2-11, 13, 24, 28, 29, 34, 35 до цього Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

Директор Департаменту
державного бюджетуВ.П. Лозицький
Додаток 2
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів

ЗВІТ
про результати фінансової діяльності (форма № 9д, № 9м)


Додаток 3
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів

ЗВІТ
про рух грошових коштів


Додаток 4
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів

ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м)


Додаток 5
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів

ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м)


Додаток 6
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів

ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м)


Додаток 7
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів

ЗВІТ
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м)


Додаток 8
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів

ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д)


Додаток 9
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів

ЗВІТ
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1)


Додаток 10
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів

ЗВІТ
про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м)


Додаток 11
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів

ЗВІТ
про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1)


Додаток 13
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів

ЗВІТ
про виконання бюджету (кошторису) Фонду


Додаток 24
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів

ДОВІДКА
про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків


Додаток 28
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів

ДОВІДКА
про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду


Додаток 29
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів

ДОВІДКА
про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)


Додаток 34
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів

ДОВІДКА
про розподіл видатків на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я на 20__ рік між адміністративно-територіальними одиницями


Додаток 35
до Порядку складання
фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів

ЗВІРКА
показників форм фінансової та бюджетної звітності

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: