open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 112 від 17.04.2002

м. Київ

Про навчально-методичні комісії науково-педагогічних

працівників аграрних вищих навчальних закладів

З метою поліпшення організації науково-методичного
забезпечення навчально-виховного процесу, удосконалення змісту,
форм і методів навчання, активізації запровадження прогресивних
навчальних технологій, узагальнення і розповсюдження передового
педагогічного досвіду в аграрних вищих навчальних закладах
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про навчально-методичну комісію
науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних
закладів, що додається.

2. Встановити, що навчально-методичні комісії
науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних
закладів здійснюють свою діяльність відповідно до цього Положення.

3. Ректору Національного аграрного університету (Мельничук,
за згодою), ректорам аграрних вищих навчальних закладів:

3.1. Подати Департаменту кадрової політики, аграрної освіти
та науки Мінагрополітики України в місячний термін пропозиції щодо
персонального складу навчально-методичних комісій
науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних
закладів (далі - НМК) із числа провідних вчених,
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів,
працівників Науково-методичного центру аграрної освіти,
навчально-науково-виробничих комплексів (центрів), фахівців
агропромислового виробництва та структурних підрозділів
Міністерства аграрної політики України, інших центральних органів
виконавчої влади.

3.2. Сприяти участі відповідних науково-педагогічних
працівників у роботі навчально-методичних комісій, створенню
необхідних умов для розміщення учасників та технічного оснащення
під час проведення засідань.

3.3. Роботу науково-педагогічних працівників у складі НМК
зараховувати як навчальне навантаження.

4. Департаменту кадрової політики, аграрної освіти та науки
(Бойко), Науково-методичному центру аграрної освіти (Іщенко):

4.1. У місячний термін підготувати і подати на затвердження
керівництву міністерства персональний склад навчально-методичних
комісій науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних
закладів згідно з Переліком навчально-методичних комісій
науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних
закладів з основних напрямів і спеціальностей.

4.2. Спрямувати роботу НМК щодо реалізації принципів
державної політики у галузі аграрної освіти на задоволення потреб
у науково-методичному забезпеченні змісту та методів навчання.

5. Вважати такими, що втратили чинність, п. 2, 3, 4 наказу
Міністерства агропромислового комплексу України від 11.12.97 N 104
"Про вдосконалення науково-методичного забезпечення вищих аграрних
закладів освіти" та наказ Мінагропрому України від 06.01.2000 N 2
"Про внесення змін до наказу Мінагропрому України від 11.12.97
N 104".

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Мельника С.І.

Державний секретар С.Рижук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

17.04.2002 N 112

ПОЛОЖЕННЯ

про навчально-методичну комісію науково-педагогічних

працівників аграрних вищих навчальних закладів

1. Навчально-методична комісія науково-педагогічних
працівників аграрних вищих навчальних закладів (НМК) є
консультативно-дорадчим органом Міністерства аграрної політики
України з питань навчально-методичної роботи.

НМК створюється для удосконалення змісту, форм і методів
навчання, поліпшення методичного забезпечення навчально-виховного
процесу, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного
досвіду в аграрних вищих навчальних закладах Мінагрополітики
України.

У своїй діяльності НМК керується Конституцією України
( 254к/96-вр ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної
політики та Міністерства освіти і науки України, іншими
нормативно-правовими актами, які регламентують роботу вищих
навчальних закладів, а також цим Положенням.

2. НМК здійснює свою діяльність на основі річного плану
роботи, затвердженого Департаментом кадрової політики, аграрної
освіти та науки Мінагрополітики України.

Річний план роботи НМК разом із звітом про роботу в поточному
році надсилається до Департаменту кадрової політики, аграрної
освіти та науки Мінагрополітики України щорічно до 25 грудня.

3. Координація роботи НМК здійснюється Департаментом кадрової
політики, аграрної освіти та науки Мінагрополітики України та
Науково-методичним центром аграрної освіти.

4. Перелік НМК та їх склад затверджується Міністерством
аграрної політики України.

5. Головними завданнями НМК є:

- визначення перспективних напрямів реалізації нових
технологій навчання, підготовки фахівців на рівні державних
стандартів;

- розробка пропозицій щодо змісту, форм і методів навчання;

- проведення експертної оцінки щодо відповідності навчальних
планів і програм, підручників, навчальних посібників, методичної
літератури вимогам фахової підготовки;

- розробка пропозицій щодо підвищення якості навчання і
вдосконалення методичного та інформаційного забезпечення
навчально-виховного процесу,

- визначення тематики наукових досліджень та тенденцій
розвитку аграрної освіти;

- вивчення, узагальнення та запровадження передового досвіду
роботи аграрних вищих навчальних закладів та їх підрозділів.

6. НМК відповідно до покладених на неї завдань готує
Департаменту кадрової політики, аграрної освіти та науки
пропозиції щодо;

- внесення змін і доповнень до переліку напрямів та
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців в
аграрних вищих навчальних закладах за відповідними
освітньо-кваліфікаційними рівнями, а також до переліку
спеціалізацій;

- удосконалення використання навчально-лабораторного
обладнання, фільмів, технічних засобів навчання;

- формування перспективних планів видання навчальної
літератури;

- вдосконалення роботи докторантури і аспірантури;

- навчальних програм підвищення кваліфікації працівників
аграрних вищих навчальних закладів та їх перепідготовки;

- проектів типових навчальних планів та програм із
спеціальностей, що належать до компетенції НМК.

7. НМК:

- аналізує вимоги галузей агропромислового виробництва до
підготовки фахівців та спільно з відповідними підрозділами
Мінагрополітики України, Міністерства агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим, головних управлінь сільського
господарства і продовольства обласних державних адміністрацій,
Управління сільського господарства і продовольства
Севастопольської міської державної адміністрації, підприємствами і
господарствами всіх форм власності організовує розробку і
розглядає проекти кваліфікаційних характеристик фахівців;

- бере участь у проведенні експертної оцінки
науково-методичних розробок з питань змісту освіти, форм і методів
навчання;

- бере участь у роботі атестаційних і акредитаційних комісій
та підготовці пропозицій щодо критеріїв атестації та акредитації
аграрних вищих навчальних закладів, організовує розробку
комплексних завдань, тестів поточного і підсумкового контролю
якості підготовки фахівців;

- вивчає та розповсюджує передовий, включаючи зарубіжний,
досвід навчання та виховання студентів

8. НМК має право:

- у встановленому порядку отримувати від аграрних вищих
навчальних закладів необхідні для роботи інформаційні матеріали;

- у межах своєї компетенції давати консультації з питань
удосконалення навчально-виховного процесу;

- створювати авторські колективи з підготовки підручників,
посібників, навчальних планів, програм та іншої методичної
літератури;

- проводити експертизу навчально-науково-методичної
літератури;

- брати участь у проведенні наукових досліджень з проблем
аграрної освіти.

9. Робота НМК здійснюється під керівництвом голови комісії
або його заступника.

10. Склад НМК формується за пропозиціями аграрних вищих
навчальних закладів, наукових установ із числа провідних учених,
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів,
працівників Науково-методичного центру аграрної освіти,
навчально-науково-виробничих комплексів (центрів), фахівців
агропромислового виробництва та структурних підрозділів
Міністерства аграрної політики України, інших центральних органів
виконавчої влади.

10.1. Для виконання окремих доручень можуть також залучатися
науково-педагогічні працівники, які не є членами НМК.

10.2. У складі НМК можуть створюватися секції з окремих
спеціальностей та напрямів роботи, які очолюють провідні вчені.

11. Засідання НМК проводяться у терміни, передбачені річним
планом роботи, але не рідше одного разу на квартал. За
необхідності може бути скликане позапланове засідання.

11.1. Рішення про дату і місце проведення позапланового
засідання НМК приймається головою комісії чи його заступником не
пізніше як за два тижні до його проведення за погодженням з
Департаментом кадрової політики, аграрної освіти та науки.

11.2. Рішення засідання НМК оформляється у вигляді протоколу,
який підписується головою НМК та секретарем. Один примірник
протоколу направляється до Департаменту кадрової політики,
аграрної освіти та науки.

11.3. Рішення приймається простою більшістю голосів членів
НМК, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів,
голос голови комісії є вирішальним.

11.4. Рішення НМК вважається правомочним, якщо на засіданні
присутня не менш як половина її складу.

Заступник начальника Управління
аграрної освіти,
начальник відділу закладів
освіти 3-4 рівнів акредитації
та післядипломної освіти А.І.Сподій

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу