open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 33, ст.435)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 1700-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 49, ст.2056}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. Пункт 1.1 статті 1 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Цим Кодексом визначаються функції та правові основи діяльності органів державної податкової служби".

2. У пункті 14.1 статті 14:

1) у підпункті 14.1.60 слова "центральним органом державної податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";

2) у підпункті 14.1.139 цифри "3" і "5" замінити відповідно цифрами та словом "3 або 7" і "5 або 10";

3) в абзаці першому підпункту 14.1.216 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі нафтогазовидобування" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у нафтогазовому комплексі";

4) у підпункті 14.1.223 слова "дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами" замінити словами "дозволи уповноважених органів";

5) у підпункті 14.1.227 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі статистики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики";

6) в абзаці другому підпункту 14.1.243 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Президентом України".

3. У підпункті 17.1.1 пункту 17.1 статті 17 слова "органах митної служби" замінити словами "митних органах".

4. Доповнити статтею 191 такого змісту:

"191. Функції органів державної податкової служби

191.1. Органи державної податкової служби виконують такі функції:

191.1.1. здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування і сплати податків та зборів, установлених цим Кодексом;

191.1.2. здійснюють контроль за своєчасністю подання передбаченої законом звітності (податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням податків та зборів), а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об’єктів оподаткування і обчислення податків та зборів;

191.1.3. здійснюють контроль за встановленими законом строками здійснення розрахунків в іноземній валюті, за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), проведенням розрахункових операцій, а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, наявністю торгових патентів;

191.1.4. здійснюють контроль за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття та обліку податків і зборів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;

191.1.5. здійснюють контроль за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість;

191.1.6. реєструють та ведуть облік платників податків, облік об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, проводять диференціацію платників податків;

191.1.7. формують та ведуть Державний реєстр фізичних осіб - платників податків, Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб та інші реєстри, ведення яких покладено законодавством на органи державної податкової служби;

191.1.8. забезпечують ведення обліку податків та зборів, контроль за справлянням яких покладено на органи державної податкової служби, та складання звітності щодо стану розрахунків платників з бюджетом;

191.1.9. здійснюють ліцензування діяльності суб’єктів господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами;

191.1.10. здійснюють контроль за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та забезпечують міжгалузеву координацію у цій сфері;

191.1.11. здійснюють контроль у сфері виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів;

191.1.12. здійснюють контроль за цільовим використанням підакцизних товарів (продукції), які не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, або оподатковуються за нульовою ставкою акцизного податку;

191.1.13. приймають декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), встановлені виробником або імпортером, та узагальнюють відомості таких декларацій для організації роботи та здійснення контролю за повнотою обчислення та сплати акцизного податку;

191.1.14. проводять роботи із запобігання та боротьби з незаконним виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

191.1.15. здійснюють контроль за погашенням податкового боргу з податків та зборів платників податків, у тому числі тих, майно яких перебуває у податковій заставі;

191.1.16. здійснюють контроль за виявленням, обліком, зберіганням, оцінкою, розпорядженням безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави;

191.1.17. здійснюють контроль за забезпеченням стягнення заборгованості суб’єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позиками;

191.1.18. здійснюють контроль за відстроченням, розстроченням та реструктуризацією грошових зобов’язань та/або податкового боргу, а також списанням безнадійного податкового боргу;

191.1.19. організовують роботу та здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках у банку;

191.1.20. організовують роботу, пов’язану із замовленням марок акцизного податку, їх зберіганням, продажем, відбором зразків з метою проведення експертизи щодо їх автентичності та здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

191.1.21. здійснюють контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів;

191.1.22. організовують роботу із здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої;

191.1.23. розробляють форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов’язаних з обчисленням податків та зборів;

191.1.24. розробляють пропозиції до проектів міжнародних договорів з питань оподаткування та забезпечують їх виконання;

191.1.25. прогнозують, аналізують надходження податків та зборів, джерел податкових надходжень, вивчають вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків та зборів, розробляють пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;

191.1.26. організовують інформаційно-аналітичне забезпечення процесів адміністрування та їх автоматизацію;

191.1.27. надають податкові консультації відповідно до норм цього Кодексу;

191.1.28. забезпечують інформування громадськості про реалізацію державної політики у відповідній сфері;

191.1.29. надають інформаційно-довідкові послуги платникам податків з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи державної податкової служби;

191.1.30. подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, відповідні звіти та інформацію про надходження податків та зборів;

191.1.31. здійснюють контроль та забезпечують надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах за запитами компетентних органів іноземних держав;

191.1.32. забезпечують іншим державним органам доступ до інформації з баз даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, згідно із законом та обмін податковою інформацією з компетентними органами іноземних держав відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

191.1.33. забезпечують визначення в установлених цим Кодексом випадках сум податкових та грошових зобов’язань платників податків, застосування і своєчасне стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), передбачених цим Кодексом та законами України, за порушення податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;

191.1.34. вживають заходів щодо виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, щодо відповідності законодавству;

191.1.35. здійснюють внутрішній контроль та аудит стану додержання законодавства, виконання посадових (службових) обов’язків в органах державної податкової служби, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;

191.1.36. забезпечують виконання завдань та повноважень, покладених на податкову міліцію;

191.1.37. узагальнюють практику застосування законодавства з питань оподаткування, розробляють пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подають їх центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;

191.1.38. здійснюють інші функції, визначені законами України".

5. У статті 20:

1) у пункті 20.1:

у підпункті 20.1.29 слова "документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону" виключити;

у підпункті 20.1.30 слова "органів внутрішніх справ", "відділів державної реєстрації актів цивільного стану" замінити відповідно словами "органів, що здійснюють реєстрацію фізичних осіб", "органів державної реєстрації актів цивільного стану";

у підпункті 20.1.31 слова "погодженою з Державною податковою адміністрацією України" замінити словами "встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

2) у пункті 20.2 слово "головам" замінити словом "керівникам", а слово "начальникам" виключити.

6. У пункті 39.16 статті 39 слова "центральний орган державної податкової служби" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики" у відповідному відмінку.

7. У пункті 41.3 статті 41 слова "спільним рішенням центрального органу державної податкової служби та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".

8. У пункті 43.5 статті 43:

в абзаці другому слова "Державним казначейством України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

в абзаці третьому слова "Державному казначейству України" замінити словами "органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів".

9. В абзаці другому пункту 44.7 статті 44 слово "трьох" замінити словом "п’яти".

10. У статті 46:

1) в абзаці першому пункту 46.4 слова "центральним контролюючим органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

2) в абзаці першому пункту 46.5 слова "центральним органом державної податкової служби за погодженням з Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

3) в абзаці третьому пункту 46.6 слова "центральний орган державної податкової служби повинен здійснити заходи, пов’язані з оприлюдненням та застосуванням таких змін" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, повинен здійснити заходи, пов’язані з оприлюдненням таких змін, а центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, - заходи, пов’язані із застосуванням таких змін".

11. У пункті 49.17 статті 49:

1) в абзаці першому слова "відповідальний за процеси інформатизації в Україні" замінити словами "що реалізує державну політику у сфері інформатизації, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів";

2) в абзаці третьому слова "Міністерства фінансів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику".

12. У пункті 52.4 статті 52, пунктах 220.4, 220.6-220.10 статті 220 слова "центральний орган державної податкової служби або спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи" у відповідному відмінку.

13. У пункті 52.6 статті 52 слова "Центральний орган контролюючого органу" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, чи центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи".

14. Пункт 55.2 статті 55 викласти в такій редакції:

"55.2. Контролюючими органами вищого рівня є:

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, - для органів державної податкової служби, які йому підпорядковуються;

органи державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони) - для державних податкових інспекцій, які їм підпорядковуються;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, - для інших митних органів".

15. У статті 56:

1) абзаци другий і третій пункту 56.3 викласти в такій редакції:

"Скарги на рішення державних податкових інспекцій подаються до державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони).

Скарги на рішення державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони) подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";

2) у пункті 56.10 слова "Державної податкової адміністрації України та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи";

3) у підпункті 56.17.3 пункту 56.17 слова "Державної податкової адміністрації України або спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи";

4) у пункті 56.20 слова "центральним органом державної податкової служби або спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи в межах їх повноважень" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".

16. Пункт 57.1 статті 57 доповнити абзацами такого змісту:

"Платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.

Платники податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році без подання податкової декларації за звітні (податкові) періоди (календарний квартал, півріччя та дев’ять місяців) та не сплачують авансового внеску.

Платники податку, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний (податковий) період не перевищують 10 мільйонів гривень, та неприбуткові установи (організації) сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до органів державної податкової служби за звітний (податковий) рік і не сплачують авансових внесків.

У разі якщо платник податку, який сплачує авансовий внесок, за підсумками першого кварталу звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток, він має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за перший квартал. Такий платник податку авансових внесків у другому - четвертому кварталах звітного (податкового) року не здійснює, а податкові зобов’язання визначає на підставі податкової декларації за підсумками першого півріччя, трьох кварталів та за рік, яка подається до органу державної податкової служби в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, податкові зобов’язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками першого кварталу отримує прибуток, має подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов’язань.

У складі річної податкової декларації платником податку подається розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступні дванадцять місяців. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань.

При цьому дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків визначається починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому визначено граничний строк подачі річної податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік, до місяця подання податкової декларації за поточний звітний (податковий) рік.

Форма розрахунку, передбачена у цьому пункті, затверджується у порядку, встановленому цим Кодексом".

17. В абзаці четвертому пункту 58.1 статті 58 слова "центральним контролюючим органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".

18. В абзаці другому пункту 63.3 статті 63 слова "Центральний орган державної податкової служби" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".

19. В абзацах третьому, четвертому, п’ятому і сьомому пункту 64.7 статті 64 слова "центральний орган державної податкової служби" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику" у відповідному відмінку.

20. У статті 70:

1) в абзаці першому пункту 70.1 слова "Центральний орган державної податкової служби" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";

2) абзац перший пункту 70.6 після слів "органи внутрішніх справ" доповнити словами "органи, що здійснюють реєстрацію фізичних осіб";

3) у пункті 70.8 слова "центральний орган державної податкової служби" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";

4) у пункті 70.16:

підпункт 70.16.2 викласти в такій редакції:

"70.16.2. органи внутрішніх справ - про транспортні засоби, щодо яких у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця";

підпункт 70.16.4 після слів "(для закриття облікових карток)" доповнити словами "а також про зміну фізичними особами прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження";

доповнити підпунктом 70.16.71 такого змісту:

"70.16.71. органи, що здійснюють реєстрацію фізичних осіб, - про фізичних осіб, які зареєстрували своє місце проживання у відповідному населеному пункті чи місце проживання яких знято з реєстрації в такому населеному пункті, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також про втрачені, викрадені паспорти громадянина України у п’ятиденний строк з дня надходження відповідних заяв фізичних осіб та про паспорти громадянина України померлих громадян щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця".

21. В абзаці першому підпункту 73.2.4 пункту 73.2 статті 73 слова "центрального органу державної податкової служби України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".

22. В абзаці другому пункту 74.1 статті 74 слова "центральним органом державної податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".

23. В абзаці першому підпункту 75.1.3 пункту 75.1 статті 75, підпунктах 80.2.1 та 80.2.2 пункту 80.2 статті 80, підпункті 94.19.8 пункту 94.19 статті 94 слова "документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону" виключити.

24. В абзаці третьому пункту 77.2 статті 77 слова "центральним органом державної податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".

25. У підпункті 94.2.4 пункту 94.2 статті 94 слова "документи, що підтверджують державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону" виключити.

26. Пункт 95.23 статті 95 виключити.

27. Друге речення пункту 96.6 статті 96 виключити.

28. У статті 100:

1) у пункті 100.9 слова "центрального контролюючого органу за узгодженням з Міністерством фінансів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

2) у пункті 100.10 слова "центральним контролюючим органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи";

3) у пункті 100.13 слова "центральним органом державної податкової служби або спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи в межах їх повноважень" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".

29. У пункті 102.8 статті 102 слова "центральними контролюючими органами відповідно до їх повноважень" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".

30. В абзаці другому пункту 103.6 статті 103 слова "центральним органом державної податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".

31. Абзац перший пункту 126.1 статті 126 після слів "грошового зобов’язання" доповнити словами "та/або авансових внесків з податку на прибуток підприємств".

32. У підпункті 129.3.1 пункту 129.3 статті 129 слова "Державного казначейства України" замінити словами "органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів".

33. У статті 133:

1) в абзаці першому пункту 133.3 слова "центральним податковим органом України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

2) у пункті 133.5 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань".

34. Підпункт 136.1.16 пункту 136.1 статті 136 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"у разі отримання підприємствами залізничного транспорту загального користування основних засобів транспортної інфраструктури, що перебували на балансі інших підприємств, утримувалися за їх рахунок та передані для експлуатації підприємствам залізничного транспорту за рішенням таких підприємств".

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.

35. Пункт 137.17 статті 137 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"безоплатно отриманих підприємствами залізничного транспорту загального користування основних засобів транспортної інфраструктури, що перебували на балансі інших підприємств".

36. У підпункті 138.10.6 пункту 138.10 статті 138:

1) у підпункті "є" слова "органу, уповноваженого Кабінетом Міністрів України" замінити словами "уповноваженого органу";

2) у підпункті "ж" слова "зокрема в органах місцевого самоврядування, їх виконавчих органах, у тому числі" виключити.

37. У статті 140:

1) у пункті 140.1:

в абзаці сьомому підпункту 140.1.2 слова "спеціально уповноваженого органу, визначеного Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";

в абзацах п’ятому і шостому підпункту 140.1.3 слова "центрального органу виконавчої влади в галузі освіти" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти";

2) в абзаці першому пункту 140.3 слова "або уповноваженим ним центральним органом виконавчої влади" виключити.

38. Пункт 144.1 статті 144 після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"вартість безоплатно отриманих для експлуатації підприємствами залізничного транспорту загального користування основних засобів транспортної інфраструктури, що перебували на балансі інших підприємств".

У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим.

39. У пункті 148.3 статті 148 слова "центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі за погодженням з Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у торфодобувному та нафтогазовому комплексах, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".

40. Абзаци другий і третій пункту 152.3 статті 152 виключити.

41. У підпункті "г" підпункту 153.3.5 пункту 153.3, підпункті 153.13.9 пункту 153.13, підпункті 153.14.6 пункту 153.14 статті 153 слова "центральним податковим органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".

42. У статті 154:

1) в абзаці другому пункту 154.1 слова "Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів" замінити словами "уповноваженим органом";

2) у пункті 154.8:

в абзаці другому слова "органом, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики і на ринку природного газу" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики";

в абзаці четвертому слова "органом, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики і на ринку природного газу" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", а слова "або уповноваженим ним органом" виключити;

3) у пункті 154.9 слова "державним органом, що здійснює" замінити словами "національною комісією, що здійснює".

43. В абзаці чотирнадцятому підпункту 156.1.2 пункту 156.1 статті 156 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері екології та природних ресурсів".

44. У статті 157:

1) в абзаці першому пункту 157.12 слова "центральний орган державної податкової служби" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";

2) у пункті 157.14:

у першому реченні слова "Центральний орган державної податкової служби" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики", а слова "та вирішує" - словами "а центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, вирішує";

у четвертому реченні слова "центрального органу державної податкової служби" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".

45. У пункті 158.2 статті 158:

1) в абзаці другому і другому реченні абзацу третього слова "центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження";

2) в абзаці другому слова "такого органу" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження";

3) у першому реченні абзацу третього слова "центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження".

46. У пункті 164.2 статті 164:

1) у підпункті "в" підпункту 164.2.16 слова та цифри "сума, визначена абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу" замінити словами "п’яти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік";

2) у підпункті 164.2.18 слова "чорних та/або" виключити.

47. У пункті 165.1 статті 165:

1) у підпункті 165.1.2 слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику";

2) у підпункті "а" підпункту 165.1.22 слова "відповідними територіальними управліннями з питань праці та соціального захисту населення" замінити словами "відповідним структурним підрозділом місцевої державної адміністрації";

3) підпункт 165.1.25 викласти в такій редакції:

"165.1.25. сума доходу, отримана платником податку за здані (продані) ним вторинну сировину, побутові відходи, брухт кольорових металів, включаючи використані (виснажені) акумулятори електричні свинцево-кислотні (код 8548 10 21 00 згідно з УКТ ЗЕД), залишки та брухт електричних акумуляторів із вмістом свинцю (код 8548 10 91 00 згідно з УКТ ЗЕД), та брухт дорогоцінних металів, проданий Національному банку України";

4) в абзаці другому підпункту 165.1.28 слова "центральним органом виконавчої влади, який здійснює контроль за небанківськими фінансовими установами відповідно до закону" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг";

5) підпункт 165.1.52 викласти в такій редакції:

"165.1.52. інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України та казначейськими зобов’язаннями України, емітованими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти".

48. У пункті 166.5 статті 166 слова "Центральний орган державної податкової служби" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".

49. У статті 167:

1) пункт 167.2 після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"дохід у вигляді інвестиційного прибутку від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти".

У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;

2) у пункті 167.4 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту".

50. В абзаці третьому підпункту 168.4.4 пункту 168.4 статті 168 слова "Територіальні управління Державного казначейства України" замінити словами "Органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів".

51. У статті 170:

1) у підпункті 170.2.9 пункту 170.2:

абзац перший доповнити словами та цифрами "(крім операцій з цінними паперами, визначеними у підпункті 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу)";

в абзаці другому слова "центральним органом виконавчої влади, який здійснює державне регулювання ринку цінних паперів" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";

2) підпункт 170.11.1 пункту 170.11 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Суми доходу у вигляді дивідендів з іноземним джерелом їх виплат включаються до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковуються за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу".

52. У статті 183:

1) в абзаці другому пункту 183.4 і пункту 183.5 цифру і слово "3 відсотки" замінити цифрами та словами "3 або 7 відсотків";

2) у пункті 183.12 слова "Центральний орган державної податкової служби" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";

3) у пункті 183.13 слова "центральний орган державної податкової служби" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".

53. Підпункт 195.1.3 пункту 195.1 статті 195 доповнити підпунктом "г" такого змісту:

"г) послуги з перевезення пасажирів швидкісними поїздами Інтерсіті+".

54. У пункті 196.1 статті 196:

1) в абзаці першому підпункту 196.1.1 слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику";

2) в абзаці першому підпункту 196.1.5 слова "Державною податковою службою України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".

55. У статті 197:

1) у пункті 197.1:

в абзаці дванадцятому підпункту 197.1.15 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі статистики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики";

у підпункті 197.1.22 слова "Державного казначейства України" замінити словами "органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів";

2) в абзаці третьому пункту 197.6 слова "рішення міжвідомчої Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів і відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу" замінити словами "відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу і рішення уповноваженого органу".

56. Пункт 200.19 статті 200 доповнити підпунктом 200.19.8 такого змісту:

"200.19.8. великий платник податків не декларував від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток за підсумками останнього звітного (податкового) року".

57. У статті 201:

1) пункт 201.1 доповнити підпунктом "ї" такого змісту:

"ї) номер та дата митної декларації, за якою було здійснено митне оформлення товару, ввезеного на митну територію України";

2) в абзаці четвертому пункту 201.10 слова "Державної податкової адміністрації України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".

58. У підпункті 213.3.1 пункту 213.3 статті 213 слова "підрозділів центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, рятувальної справи, пожежної і техногенної безпеки".

59. У підпункті "б" пункту 216.3 статті 216 слова "центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "уповноваженим центральним органом виконавчої влади".

60. У статті 220:

1) у пункті 220.2 слова "центральному органу державної податкової служби або спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи у формі, визначеній такими органами" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, у формі, визначеній центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

2) в абзаці третьому пункту 220.5 слова "центральним органом державної податкової служби та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".

61. В абзаці четвертому пункту 226.12 статті 226 слова "центральним органом податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".

62. У пункті 227.2 статті 227 слова "центральним органом державної податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".

63. У статті 250:

1) у пункті 250.3 слова "Орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальні органи центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації";

2) у пункті 250.4 слова "Територіальні органи центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки" замінити словами "Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки", слова "подають до органів" - словами "подає до органу", а слово "направляють" - словом "направляє";

3) у пункті 250.5 слова "територіальних органах Державного казначейства, які здійснюють" замінити словами "органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, які забезпечують";

4) у пункті 250.7 слова "територіальними закладами державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України та територіальними органами центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки" замінити словами "органом державної санітарно-епідеміологічної служби та органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки";

5) у пункті 250.11 слова "органами центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки та державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України" замінити словами "органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки та органом державної санітарно-епідеміологічної служби";

6) у пункті 250.12:

в абзаці першому слова "органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим та спеціальних підрозділів центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища";

в абзаці другому слова "територіальні заклади державної санітарно-епідеміологічної служби та територіальні органи центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки" замінити словами "працівників органу державної санітарно-епідеміологічної служби та органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки".

64. У пункті 258.4 статті 258:

1) у підпункті 258.4.2 слова "центрального органу виконавчої влади з питань економіки і торгівлі" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку";

2) у підпункті 258.4.3 слова "Центральний орган виконавчої влади з питань економіки і торгівлі" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку".

65. У статті 259:

1) у пункті 259.1:

в абзаці третьому слова і цифру "із значенням 1 (одиниця)" замінити словами "із обчисленим значенням";

в абзаці четвертому слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики" та "Міністерству фінансів України та центральному органу державної податкової служби" замінити відповідно словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку" та "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";

2) у пункті 259.2:

в абзаці першому слова "Міністерством фінансів України за даними центрального органу державної митної служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи";

в абзаці четвертому слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики" та "центральному органу державної податкової служби" замінити відповідно словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку" та "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".

66. В абзаці другому пункту 260.3 статті 260 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до відання якого віднесені питання державного регулювання нафтогазової галузі" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у нафтогазовому комплексі".

67. У пункті 261.3 статті 261 слова "органами державного геологічного контролю та державного гірничого нагляду" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері державного гірничого нагляду, а також у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр".

68. У статті 263:

1) у пункті 263.6:

в абзаці третьому підпункту 263.6.1 слова "крім нафти, конденсату" замінити словами "крім вуглеводневої сировини";

у підпункті 263.6.2:

третє речення абзацу першого виключити;

після абзацу першого доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:

"Фактичною ціною реалізації для газу природного вважається:

для газу природного, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5 пункту 263.11 цієї статті, - закупівельна ціна, встановлена національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, для кожного суб’єкта господарювання, який відповідає критеріям, визначеним статтею 10 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу";

для іншого газу природного, видобутого іншими, ніж визначені статтею 10 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" категорії газовидобувників, - середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за податковий (звітний) період. Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за податковий (звітний) період, обчислюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, та передається ним до 5 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, до 10 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, розміщує визначену ціну реалізації відповідної вуглеводневої сировини на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та повідомляє центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".

У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

у підпункті 263.6.9 пункту 263.6 слова "Державною комісією України по запасах корисних копалин" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";

2) у підпункті 263.9.1 пункту 263.9:

у рядку таблиці слова "Газ горючий природний" замінити словами "Газ природний";

рядки таблиці:

"- з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

тис. куб. метрів


17**

594,64**

- природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, видобутий з покладів до 5000 метрів

-"-


28

101,30

- з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

-"-


9**

318,34**

- природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, видобутий з покладів понад 5000 метрів

-"-


25

89,45

- з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України

-"-


15**

53,90**"

замінити рядками такого змісту:

"- природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, видобутий з покладів до 5000 метрів

тис. куб. метрів


20


- природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, видобутий з покладів понад 5000 метрів

-"-


14


- з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України

-"-


11**


- з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

-"-


25**


- з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

-"-


14**";


у примітках слова "решта плати за користування надрами враховується при визначенні частин розподілу продукції між інвестором і державою" виключити;

3) у пункті 263.10:

в абзаці першому слова "крім ставок плати за користування надрами для видобування нафти, конденсату, газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід" виключити;

таблицю та примітку до таблиці викласти в такій редакції:

"Критерії застосування коефіцієнта

Величина коефіцієнта

Видобування позабалансових запасів корисних копалин, крім вуглеводневої сировини*

0,50

Видобування позабалансових запасів природного газу, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5*

0,79

Видобування позабалансових запасів природного газу, з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5*

0,61

Видобування позабалансових запасів природного газу, що не відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5*

0,96

Видобування позабалансових запасів нафти і конденсату*

0,95

Видобування запасів (ресурсів) корисних копалин з техногенних родовищ

0,50

Видобування піщано-гравійної сировини в межах акваторії морів, водосховищ, у річках та їх заплавах (крім видобування, пов’язаного з плановими роботами з очищення фарватерів річок)

2,0

Видобування вуглекислих мінеральних підземних вод (гідрокарбонатних) із свердловин, що не обладнані стаціонарними газовідділювачами

0,85

Видобування запасів з родовищ, які у порядку, визначеному законодавством, визнані як дотаційні запаси

0,01

Видобування платником запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане ним за власні кошти, крім вуглеводневої сировини

0,70

Видобування платником запасів природного газу, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане ним за власні кошти

0,88

Видобування платником запасів природного газу, з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане ним за власні кошти

0,77

Видобування платником запасів природного газу, що не відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане ним за власні кошти

0,97

Видобування платником запасів нафти і конденсату ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане ним за власні кошти

0,96

*За умови, що запаси корисних копалин віднесено до такої категорії за результатами геолого-економічної оцінки, проведеної не раніш як за 10 років до виникнення податкових зобов’язань";

4) у пункті 263.11:

абзац перший підпункту 263.11.1 після слів "календарного кварталу" доповнити словами "а при видобуванні вуглеводневої сировини, що дорівнює календарному місяцю";

у підпунктах 263.11.3 і 263.11.4 слова "починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом" замінити словами "починаючи з календарного кварталу, а при видобуванні вуглеводневої сировини з календарного місяця, що настає за кварталом/місяцем";

у підпункті 263.11.5 після слів "виробничо-технологічних витрат природного газу" доповнити словами "на технічні операції з видобування та підготовки до транспортування";

5) у пункті 263.12:

в абзаці першому підпункту 263.12.1 слова "з урахуванням фактичних сплачених авансових внесків" виключити;

підпункт 263.12.2 виключити;

6) у пункті 263.13:

в абзаці третьому підпункту 263.13.1 слова "органи державного геологічного контролю і державного гірничого нагляду" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері державного гірничого нагляду, а також у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";

у підпункті 263.13.2 слова "центральний орган державної податкової служби" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику", а слова "спеціально уповноваженим" виключити;

у підпункті 263.13.5 слова "Органи центрального органу виконавчої влади з питань геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр", а слово "надсилають" - словом "надсилає".

69. У підпункті 264.6.1 пункту 264.6 статті 264:

1) в абзаці третьому слова "здійснюють органи державного гірничого нагляду" замінити словами "здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного гірничого нагляду";

2) в абзаці четвертому слова "Органи державного гірничого нагляду" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного гірничого нагляду", а слово "подають" - словом "подає".

70. У підпункті 267.2.2 пункту 267.2 статті 267:

1) у підпункті "а" слова "центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв’язку" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку";

2) у підпункті "б" слова "центральним органом виконавчої влади у сфері культури" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури".

71. У підпункті "д" підпункту 268.2.2 пункту 268.2 статті 268 слова "Міністерства охорони здоров’я України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я".

72. Пункт 276.3 статті 276 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Дія цього пункту не застосовується до земельних ділянок, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на платній основі".

73. В абзаці другому підпункту 282.1.7 пункту 282.1 статті 282 слова "Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів" замінити словами "уповноваженим органом".

74. Підпункт 283.1 статті 283 доповнити підпунктом 283.1.7 такого змісту:

"283.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі".

75. В абзаці другому пункту 286.1 статті 286 слова "Відповідні центральні органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно" замінити словами "Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно".

76. У пункті 289.3 статті 289 слова "Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів" та "центрального органу державної податкової служби" замінити відповідно словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" та "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".

77. У пункті 291.4 статті 291:

друге речення абзацу четвертого підпункту 2 викласти в такій редакції: "Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої або п’ятої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для таких груп";

доповнити підпунктами 5 і 6 такого змісту:

"5) п’ята група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;

обсяг доходу не перевищує 20 000 000 гривень;

6) шоста група - юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;

обсяг доходу не перевищує 20 000 000 гривень".

78. У статті 292:

1) в абзацах третьому та четвертому пункту 292.3 слова "четвертої групи" замінити словами "четвертої та шостої груп";

2) в абзацах першому та другому пункту 292.6 слова "четвертої групи" замінити словами "четвертої та шостої груп";

3) в абзаці другому пункту 292.16 слова "першої і другої" замінити словами "першої - третьої", а слово і цифру "підпунктом 3" замінити словом і цифрою "підпунктом 5".

79. У статті 293:

1) пункт 293.3 викласти в такій редакції:

"293.3. Відсоткова ставка єдиного податку встановлюється у розмірі:

293.3.1. Для третьої і четвертої груп платників єдиного податку:

1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

293.3.2. Для п’ятої і шостої груп платників єдиного податку:

1) 7 відсотків доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

2) 10 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 підпункту 293.3.1 або підпунктом 2 підпункту 293.3.2 пункту 293.3 цієї статті";

2) у пункті 293.4:

в абзаці першому слова "першої, другої і третьої" замінити словами "першої - третьої і п’ятої";

у підпункті 1 слово і цифри "підпунктах 1, 2 і 3" замінити словом і цифрами "підпунктах 1, 2, 3 і 5";

3) у пункті 293.5:

в абзаці першому слова "четвертої групи" замінити словами "четвертої та шостої груп";

у підпункті 1 слова та цифру "у підпункті 4" замінити словами та цифрами "у підпунктах 4 і 6";

4) у пункті 293.8:

в абзаці першому підпунктів 1 і 2 після слова "третьої" доповнити словами "або п’ятої";

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) платники єдиного податку третьої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, у наступному податковому (звітному) кварталі за поданою ними заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку п’ятої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

Платники єдиного податку четвертої та шостої груп, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 цієї статті для четвертої та шостої груп. Платники четвертої групи в наступному податковому (звітному) кварталі мають право за поданою ними заявою перейти на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників податку шостої групи, або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування у порядку, встановленому цією главою. Платники шостої групи зобов’язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом.

Платники єдиного податку п’ятої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов’язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом";

у підпункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4) ставка єдиного податку, визначена для третьої і четвертої груп у розмірі 3 відсотки, а для п’ятої і шостої групи у розмірі 7 відсотків, може бути обрана";

у підпункті "б" цифру та слово "5 відсотків" замінити цифрами та словами "5 або 10 відсотків";

у підпункті 5 слова та цифру "за ставкою у розмірі 5" замінити словами та цифрами "за ставкою у розмірі 5 або 10".

80. У статті 294:

1) в абзаці другому пункту 294.1 слова "другої - четвертої" замінити словами "другої - шостої";

2) в абзаці другому пункту 294.4 слова "третьої або четвертої" замінити словами "третьої - шостої".

У пункті 295.3 статті 295 слова "третьої і четвертої" замінити словами "третьої - шостої".

81. У статті 296:

1) абзац перший підпункту 296.1.1 та підпункт 296.1.2 пункту 296.1 після слова "третьої" доповнити словами "та п’ятої";

2) у підпункті 296.1.3 слова "четвертої групи" замінити словами "четвертої та шостої груп";

3) у пункті 296.3 слова "другої - четвертої" замінити словами "другої - шостої";

4) у пункті 296.5:

в абзаці першому підпункту 296.5.1 слова "другої або третьої" замінити словами "другої, третьої або п’ятої";

абзац перший підпункту 296.5.3 після слова "третьої" доповнити словами "або п’ятої";

підпункт 296.5.4 викласти в такій редакції:

"296.5.4. Платники єдиного податку четвертої та шостої груп у податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг доходу, що оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платників пунктом 293.3 статті 293 цього Кодексу;

2) обсяг доходу, що оподаткований за подвійною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платників пунктом 293.3 статті 293 цього Кодексу (у разі перевищення обсягу доходу)".

82. У підпункті 3 пункту 297.1 статті 297 слова та цифри "визначену підпунктом 1 пункту 293.3" замінити словами та цифрами "визначену підпунктом 1 підпункту 293.3.1 пункту 293.3 або підпунктом 1 підпункту 293.3.2 пункту 293.3".

83. У статті 298:

1) у пункті 298.1:

абзац другий підпункту 298.1.2 викласти в такій редакції:

"Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої - шостої груп, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації";

підпункт 298.1.5 після слова "третьої" доповнити словами "та п’ятої";

2) у підпункті 298.2.3 пункту 298.2:

у підпункті 1 слова "першої і другої" замінити словами "першої - третьої";

у підпункті 2 слово та цифру "підпунктом 3" замінити словом та цифрою "підпунктом 5", а слова "першої і другої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи" замінити словами "першої - третьої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для п’ятої групи";

підпункт 2 доповнити абзацом другим такого змісту:

"у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291, платниками єдиного податку четвертої групи, які використали право на застосування іншої ставки, встановленої для шостої групи, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення";

у підпункті 3 слова "третьої і четвертої" замінити словами "п’ятої і шостої";

3) у пункті 298.6 слова "третьої і четвертої" замінити словами "третьої - шостої".

84. В абзаці четвертому пункту 308.1 статті 308 слова "центральним органом виконавчої влади з питань державної аграрної політики за погодженням з центральним органом державної податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".

85. В абзаці другому пункту 313.5 статті 313 слова "орган державного регулювання діяльності в електроенергетиці" замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики".

86. У пункті 321.2 статті 321 слова "центральному органу державної податкової служби, центральним органом з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв’язку", "центральним органом державної податкової служби" замінити відповідно словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації", "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".

87. В абзаці першому пункту 322.2 статті 322 слова "центрального органу з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв’язку" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації".

88. У пункті 332.1 статті 332 слова "центральним органом державної податкової служби за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства".

89. Доповнити розділами XVIII1 та XVIII2 такого змісту:

"Розділ XVIII1
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ ТА ЇХ ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Стаття 341. Служба в податкових органах

341.1. Служба в податкових органах України є професійною діяльністю придатних до неї за станом здоров’я, освітнім рівнем та віком громадян України, що пов’язана з підготовкою пропозицій щодо формування єдиної державної податкової політики та політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, забезпеченням їх реалізації, а також із здійсненням контролю за додержанням податкового та іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби.

Стаття 342. Посадові особи органів державної податкової служби

342.1. Посадовою особою органу державної податкової служби може бути особа, яка має освіту за фахом та відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, якщо інше не передбачено законом.

342.2. У разі прийняття на роботу посадовій особі може бути встановлено випробувальний термін відповідно до Закону України "Про державну службу".

342.3. На роботу до органів державної податкової служби не можуть бути прийняті особи, щодо яких встановлено обмеження законами України "Про державну службу" і "Про засади запобігання і протидії корупції".

342.4. Посадові особи органів державної податкової служби є державними службовцями.

342.5. Посадові особи органів державної податкової служби України, які вперше зараховуються на службу до податкових органів і раніше не перебували на державній службі, складають присягу відповідно до Закону України "Про державну службу".

342.6. Правовий статус посадових осіб органів державної податкової служби, їх права та обов’язки визначаються Конституцією України, цим Кодексом, а в частині, що не регулюється ним, - Законом України "Про державну службу" та іншими законами.

342.7. Посадовим особам і працівникам органів державної податкової служби видається службове посвідчення, зразок якого затверджує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

342.8. Покладення на посадових осіб органів державної податкової служби обов’язків, не передбачених цим Кодексом та законами, забороняється.

Стаття 343. Спеціальні звання

343.1. Посадовим особам органів державної податкової служби присвоюються спеціальні звання:

головний державний радник податкової служби;

державний радник податкової служби I рангу;

державний радник податкової служби II рангу;

державний радник податкової служби III рангу;

радник податкової служби I рангу;

радник податкової служби II рангу;

радник податкової служби III рангу;

інспектор податкової служби I рангу;

інспектор податкової служби II рангу;

інспектор податкової служби III рангу.

343.2. Положення про спеціальні звання та порядок їх присвоєння, співвідношення з рангами державних службовців, розмір надбавок за спеціальне звання затверджуються Кабінетом Міністрів України.

У разі присвоєння посадовій особі спеціального звання відповідно до пункту 343.1 цієї статті надбавка за ранг державного службовця не виплачується.

343.3. Спеціальні звання податкової служби присвоюються довічно. Позбавлення спеціальних звань здійснюється виключно за вироком суду у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Стаття 344. Пенсійне забезпечення посадових осіб органів державної податкової служби

344.1. Пенсійне забезпечення посадових осіб органів державної податкової служби України здійснюється в порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про державну службу".

При цьому період роботи зазначених осіб (у тому числі тих, яким присвоєні спеціальні звання) в органах державної податкової служби зараховується до стажу державної служби та до стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, що дає право на призначення пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу" незалежно від місця роботи на час досягнення віку, передбаченого Законом України "Про державну службу".

Стаття 345. Захист особистих і майнових прав посадових осіб органів державної податкової служби

345.1. Держава гарантує захист життя, здоров’я, честі, гідності та майна посадових осіб органів державної податкової служби та членів їхніх сімей від злочинних посягань та інших протиправних дій.

345.2. Образа посадової особи органу державної податкової служби, погроза вбивством, насильством, знищенням майна та насильницькі дії щодо посадової особи органу державної податкової служби, а також умисне знищення чи пошкодження її майна та інші протиправні дії тягнуть за собою встановлену законом відповідальність.

Стаття 346. Відшкодування державою шкоди, завданої посадовій особі органу державної податкової служби

346.1. Працівники органів державної податкової служби України підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності, в порядку, встановленому законом.

346.2. У разі загибелі посадової особи органу державної податкової служби у зв’язку з виконанням службових обов’язків сім’ї загиблого або особам, які перебували на його утриманні, виплачується одноразова допомога в розмірі десятирічної заробітної плати загиблого за його останньою посадою, яку він обіймав, за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

346.3. У разі заподіяння посадовій особі органу державної податкової служби тяжких тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов’язків, що перешкоджають надалі займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога у розмірі п’ятирічної заробітної плати за останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

346.4. У разі заподіяння посадовій особі органу державної податкової служби легких чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов’язків їй виплачується одноразова допомога в розмірі однорічної заробітної плати за останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

346.5. Рішення про виплату одноразової допомоги приймається начальником органу державної податкової служби за місцем роботи потерпілого на підставі обвинувального вироку суду або постанови слідчих органів чи прокурора про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами.

346.6. Шкода, завдана майну посадової особи органу державної податкової служби або членів її сім’ї у зв’язку з виконанням нею своїх обов’язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

346.7. Відшкодування шкоди, завданої майну посадової особи органу державної податкової служби або членів її сім’ї, проводиться на підставі рішення або вироку суду.

346.8. Для обліку фактичних витрат, пов’язаних з виплатою сум одноразової допомоги та відшкодуванням шкоди, завданої майну посадової особи органу державної податкової служби або членів її сім’ї, для органів державної податкової служби в установах банків відкриваються спеціальні рахунки.

Стаття 347. Обов’язкове державне особисте страхування посадових осіб органів державної податкової служби

347.1. Посадові особи органів державної податкової служби підлягають обов’язковому державному особистому страхуванню за рахунок коштів державного бюджету на випадок загибелі або смерті на суму десятирічної заробітної плати за останньою посадою, а у разі поранення, контузії, травми або каліцтва, захворювання чи інвалідності, що сталися у зв’язку з виконанням службових обов’язків, - у розмірі від шестимісячної до п’ятирічної заробітної плати за останньою посадою (залежно від ступеня втрати працездатності).

347.2. Порядок та умови страхування посадових осіб органів державної податкової служби встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Розділ XVIII2
ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ

Стаття 348. Податкова міліція та її завдання

348.1. Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів державної податкової служби, і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.

348.2. Завданнями податкової міліції є:

запобігання кримінальним та іншим правопорушенням у сфері оподаткування та бюджетній сфері, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування та бюджетній сфері;

запобігання і протидія корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;

забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням службових обов’язків.

Стаття 349. Структура податкової міліції

349.1. До складу податкової міліції належать:

головні управління (управління, відділи, сектори) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;

управління (відділи, сектори) податкової міліції відповідних державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, областях, округах (на два і більше регіони), містах Києві та Севастополі;

головні відділи (відділи, сектори) податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонних, об’єднаних та спеціалізованих державних податкових інспекцій.

У складі податкової міліції діє спеціальний підрозділ, який проводить роботу по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

349.2. Податкову міліцію очолює Перший заступник керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику - начальник податкової міліції.

Податкову міліцію в державних податкових службах в Автономній Республіці Крим, областях, округах (на два і більше регіони), містах Києві та Севастополі очолюють начальники управлінь податкової міліції - перші заступники голів відповідних державних податкових служб.

Стаття 350. Повноваження податкової міліції

350.1. Податкова міліція відповідно до покладених на неї завдань:

350.1.1. приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про кримінальні та інші правопорушення, віднесені законом до компетенції податкової міліції, здійснює в установленому порядку їх перевірку і приймає щодо них передбачені законом рішення;

350.1.2. проводить відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, а також досудове розслідування в межах наданої законом компетенції, вживає заходів щодо відшкодування завданих державі збитків;

350.1.3. здійснює розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування та бюджетній сфері;

350.1.4. вживає заходів щодо виявлення і розслідування злочинів, пов’язаних з відмиванням, легалізацією, розкраданням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями;

350.1.5. виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування та бюджетній сфері, вживає заходів до їх усунення;

350.1.6. у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;

350.1.7. передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які законом передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

350.1.8. забезпечує безпеку діяльності органів державної податкової служби та їх працівників, а також захист працівників від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням ними службових обов’язків;

350.1.9. здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції в органах державної податкової служби та виявлення фактів корупції, а також усунення наслідків корупційних правопорушень;

350.1.10. складає протоколи та розглядає справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

350.1.11. збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень у сфері оподаткування та бюджетній сфері, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов’язаних з оподаткуванням.

350.2. Особа начальницького чи рядового складу податкової міліції незалежно від займаної посади, місцезнаходження і часу у разі звернення до неї громадян або посадових осіб із заявою чи повідомленням про загрозу особистій чи громадській безпеці або у разі безпосереднього виявлення такої загрози повинна вжити заходів щодо запобігання правопорушенню і його припинення, рятування людей, надання допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомити про це найближчому органу внутрішніх справ.

Стаття 351. Права податкової міліції

351.1. Посадовим особам податкової міліції для виконання покладених на них обов’язків надаються права, передбачені підпунктами 20.1.2, 20.1.4, 20.1.30 пункту 20.1 статті 20 цього Кодексу, а також пунктами 1-4, абзацами другим, третім пункту 5, пунктами 6-12, 14, підпунктами "а" і "б" пункту 15 (з урахуванням положень цього Кодексу), пунктом 16 з дотриманням правил проведення податкових перевірок, встановлених цим Кодексом, пунктами 17, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 30 статті 11, статтями 12-151 Закону України "Про міліцію".

На податкову міліцію поширюються вимоги, встановлені статтями 3 і 5 Закону України "Про міліцію".

Стаття 352. Прийняття на службу до податкової міліції

352.1. На службу до податкової міліції приймаються на контрактній основі громадяни України, які мають відповідну освіту, здатні за своїми особистими, діловими, моральними якостями та станом здоров’я виконувати обов’язки відповідно до покладених на податкову міліцію завдань.

На службу до податкової міліції не може бути прийнято особу, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

352.2. Стосовно осіб, які претендують на службу в податковій міліції, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка у порядку, встановленому Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

352.3. Особи, які претендують на службу в податковій міліції, зобов’язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.

352.4. Громадяни України, які вперше зараховуються на службу до податкової міліції на посади начальницького і рядового складу, складають присягу такого змісту:

"Я, (прізвище, ім’я, по батькові), вступаючи на службу до податкової міліції, присягаю на вірність Українському народові. Присягаю додержуватися Конституції і законів України, захищати права людини і громадянина, сумлінно виконувати свої обов’язки. Присягаю бути чесним і мужнім, пильно стояти на сторожі економічних інтересів Вітчизни, суворо зберігати державну та службову таємницю. Якщо я порушу присягу, готовий нести відповідальність, встановлену законом України".

Особа начальницького чи рядового складу податкової міліції підписує текст присяги, який зберігається в її особовій справі.

Стаття 353. Служба в податковій міліції

353.1. Особи начальницького і рядового складу податкової міліції проходять службу у порядку, встановленому законодавством для осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ.

353.2. Особи, прийняті на службу до податкової міліції, у тому числі слухачі та курсанти навчальних закладів за спеціальностями з підготовки кадрів податкової міліції, які перебувають на військовому обліку військовозобов’язаних, на час служби знімаються з нього і перебувають у кадрах податкової міліції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

353.3. Особи, які закінчили вищі навчальні заклади центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, і яким присвоєно спеціальне звання начальницького складу податкової міліції, звільняються від призову на строкову військову службу.

353.4. Особам, яких прийнято на службу до податкової міліції на посади начальницького і рядового складу, присвоюються такі спеціальні звання:

353.4.1. вищий начальницький склад:

генерал-полковник податкової міліції;

генерал-лейтенант податкової міліції;

генерал-майор податкової міліції;

353.4.2. старший начальницький склад:

полковник податкової міліції;

підполковник податкової міліції;

майор податкової міліції;

353.4.3. середній начальницький склад:

капітан податкової міліції;

старший лейтенант податкової міліції;

лейтенант податкової міліції;

353.4.4. молодший начальницький склад:

старший прапорщик податкової міліції;

прапорщик податкової міліції;

353.4.5. рядовий склад:

рядовий податкової міліції.

353.5. Порядок присвоєння спеціальних звань молодшого начальницького та рядового складу податкової міліції визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Спеціальні звання старшого і середнього начальницького складу податкової міліції присвоюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Спеціальні звання вищого начальницького складу податкової міліції відповідно до Конституції України присвоює Президент України за поданням керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

353.6. Особи начальницького і рядового складу податкової міліції мають формений одяг та знаки розрізнення і забезпечуються ними безкоштовно.

Опис та зразки форменого одягу, знаків розрізнення начальницького і рядового складу податкової міліції затверджуються Кабінетом Міністрів України.

353.7. На посадових і службових осіб податкової міліції поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Стаття 354. Заохочення та відповідальність посадових і службових осіб податкової міліції

354.1. Посадова чи службова особа податкової міліції у межах повноважень, наданих цим Кодексом та іншими законами, самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну відповідальність згідно із Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ або іншу передбачену законом відповідальність.

354.2. У разі порушення посадовою чи службовою особою податкової міліції прав і законних інтересів громадянина відповідний орган державної податкової служби зобов’язаний вжити заходів до поновлення цих прав, відшкодування завданих матеріальних збитків та на вимогу громадянина публічно вибачитися.

354.3. Посадова чи службова особа податкової міліції, яка виконує свої обов’язки відповідно до наданих законом повноважень та у межах закону, не несе відповідальності за завдані збитки. Такі збитки компенсуються за рахунок держави.

354.4. Посадова чи службова особа податкової міліції, яка порушила вимоги закону або неналежно виконує свої обов’язки, несе відповідальність у встановленому законом порядку.

354.5. Дії або рішення податкової міліції, її посадових та службових осіб можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду чи прокуратури.

354.6. До посадових чи службових осіб податкової міліції можуть застосовуватися заходи заохочення згідно з Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ або іншими нормативно-правовими актами керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та керівниками державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах.

354.7. Посадова чи службова особа податкової міліції, яка повідомила про порушення вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" іншою посадовою чи службовою особою, не може бути звільнена з роботи чи змушена до звільнення або притягнута до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.

Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності такої особи оскаржується в установленому законом порядку.

Стаття 355. Врегулювання конфлікту інтересів

355.1. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень посадова чи службова особа податкової міліції зобов’язана негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник посадової особи чи службової особи податкової міліції зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.

Стаття 356. Правовий та соціальний захист осіб начальницького і рядового складу податкової міліції

356.1. Держава гарантує правовий та соціальний захист осіб начальницького і рядового складу податкової міліції та членів їхніх сімей. На них поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені статтями 20-23 Закону України "Про міліцію" та Законом України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист".

Стаття 357. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення осіб начальницького і рядового складу податкової міліції

357.1. Форми та розмір матеріального забезпечення осіб начальницького і рядового складу податкової міліції, включаючи грошове утримання, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

357.2. Пенсійне забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції здійснюється у порядку, встановленому законом для осіб начальницького складу органів внутрішніх справ".

90. Абзац восьмий пункту 4 розділу XIX "Прикінцеві положення" виключити.

91. У розділі XX "Перехідні положення":

1) у підрозділі 2:

у пункті 1:

в абзаці першому підпункту 6 слова "органі державної казначейської служби" замінити словами "органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів";

в абзаці другому підпункту 10 слова "територіального органу Державного казначейства" замінити словами "органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів";

в абзаці четвертому підпункту 11 та абзаці третьому підпункту 12 слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства України" та "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики" та "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

в абзаці першому підпункту "а" пункту 3 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі космічної діяльності" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері космічної діяльності";

в абзаці третьому пункту 8 слова "позитивного рішення міжвідомчої Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу" замінити словами "відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу та позитивного рішення уповноваженого органу";

абзац перший пункту 15 доповнити словами "а також крім постачання таких зернових та технічних культур Аграрним фондом у разі їх придбання з податком на додану вартість";

2) в абзаці другому пункту 9 підрозділу 3 слова "центральним митним органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

3) у підрозділі 4:

пункт 2 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Платники податку на прибуток підприємств, які починаючи з 2013 року подають річну податкову декларацію відповідно до пункту 57.1 статті 57 цього Кодексу, сплачують у січні - лютому 2013 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев’ять місяців 2012 року, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця";

в абзаці шостому пункту 3 слова та цифри "за 2010 податковий рік" замінити словами та цифрами "станом на 1 січня 2011 року";

в абзаці десятому слова "не підлягає" замінити словом "підлягає" та доповнити словами "до повного погашення такого від’ємного значення".

92. У тексті Кодексу:

слова "центральний орган державної податкової служби", "центральний орган державної податкової служби України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" у відповідному відмінку;

слова "Міністерство фінансів України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" у відповідному відмінку;

слова "орган Державного казначейства України", "орган Державного казначейства" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів" у відповідному відмінку та числі;

слова "орган державної митної служби" в усіх відмінках замінити словами "митний орган" у відповідному відмінку;

слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи" у відповідному відмінку;

слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку" у відповідному відмінку;

слова "центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів" у всіх відмінках і числах замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" у відповідному відмінку і числі.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:

абзацу двадцять шостого пункту 89 розділу I цього Закону (щодо абзацу першого пункту 343.2 статті 343 Податкового кодексу України про встановлення співвідношення спеціальних звань посадових осіб органів державної податкової служби з рангами державних службовців), який набирає чинності з 1 січня 2013 року, але не раніше дня набрання чинності Законом України "Про державну службу";

пункту 16 (щодо змін до пункту 57.1 статті 57), підпункту 2 пункту 46 (щодо змін до підпункту 164.2.18 пункту 164.2 статті 164), підпункту 3 пункту 47 (щодо змін до підпункту 165.1.25 пункту 165.1 статті 165), підпункту 1 (щодо змін до підпунктів 263.6.1 і 263.6.2 пункту 263.6 статті 263), підпункту 2 (щодо змін до підпункту 263.9.1 пункту 263.9 статті 263), підпункту 3 (щодо змін до пункту 263.10 статті 263), підпункту 4 (щодо змін до пункту 263.11 статті 263), підпункту 5 (щодо змін до пункту 263.12 статті 263) пункту 68 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2013 року;

абзацу сорокового (щодо пункту 346.5 статті 346), абзаців п’ятдесят першого і п’ятдесят другого (щодо абзаців другого і третього пункту 348.2 статті 348), абзаців шістдесят п’ятого - шістдесят сьомого (щодо підпунктів 350.1.1-350.1.3 пункту 350.1 статті 350) пункту 89 розділу I цього Закону, які набирають чинності з дня набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України;

підпункту 1 пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2013 року.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572):

у частині другій статті 29:

у пункті 4 слова "в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони" замінити словами "для видобування нафти, природного газу та газового конденсату";

пункт 18 виключити;

у пункті 4 частини першої статті 64 слова "в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони" замінити словами "для видобування нафти, природного газу та газового конденсату";

у пункті 4 частини першої статті 66 слова "в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони" замінити словами "для видобування нафти, природного газу та газового конденсату";

у частині четвертій статті 108 цифри "18" виключити;

2) у статті 2 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315, ст. 316; 2001 р., № 7, ст. 34; 2011 р., № 23, ст. 160; із змінами, внесеними Законом України від 24 травня 2012 року № 4834-VI):

в абзацi десятому слова "які відповідають вимогам нормативних актів України, сертифіковані у державній системі сертифікації на відповідність вимогам діючих державних технічних регламентів та стандартів і дозволені для застосування у сфері, визначеній цим Законом" замінити словами "які мають підтвердження відповідності вимогам діючих державних технічних регламентів та стандартів згідно iз Законом України "Про підтвердження відповідності", а також відповідають вимогам нормативних актів України, i такi реєстратори розрахункових операцій дозволені для застосування у сфері, визначеній цим Законом";

абзац двадцять п’ятий викласти в такій редакції:

"контрольна стрічка - копії розрахункових документів послідовно сформованих реєстратором розрахункових операцій, що надруковані або створені в електронній формі таким реєстратором, а також копії фіскальних звітних чеків у разі створення контрольної стрічки в електронній формi";

3) у Законі України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122 із наступними змінами):

частину другу статті 27 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі укладення договорів купівлі-продажу під інвестиційні зобов’язання такі договори можуть містити умови щодо недопущення виникнення податкового боргу до виконання зобов’язань у визначені договором строки. Умови щодо недопущення податкового боргу обов’язково включаються до договорів купівлі-продажу під інвестиційні зобов’язання у випадках наявності у покупця чи отримання ним в результаті приватизації вирішального впливу на управління чи діяльність юридичної особи".

У зв’язку з цим абзаци восьмий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - п’ятнадцятим;

частину п’яту статті 29 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"у разі невиконання покупцем умов договору купівлі - продажу майна (акцій, часток, паїв) підприємства щодо виникнення податкового боргу, покупець сплачує штраф у розмірі 10 відсотків від суми податкового боргу".

У зв’язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами сьомим - дев’ятим;

{Підпункт 4 пункту 2 розділу II втратив чинність на підставі Закону № 1700-VII від 14.10.2014}

5) пункт 65 розділу I Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України" від 13 квітня 2012 року виключити;

6) пункт 32 розділу I Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм" від 24 травня 2012 року виключити.

3. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 6, ст. 37 із наступними змінами), крім частини четвертої статті 17, абзаців другого і третього частини другої статті 19, пунктів 1 і 2 частини першої статті 21 цього Закону, які втрачають чинність з дня набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України.

4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 липня 2012 року
№ 5083-VI


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: