open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 16, ст.136)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5083-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 33, ст.435}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. Підпункт 9.1.8 пункту 9.1 статті 9 виключити.

2. У пункті 14.1 статті 14:

підпункт 14.1.25 виключити;

підпункт 14.1.30 доповнити словами та цифрами "та Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". Для розділу IV цього Кодексу - у визначенні Господарського кодексу України";

у підпункті 14.1.35 слова "(у тому числі нафтовий (попутний) газ), газовий конденсат" замінити словами "(у тому числі нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ, газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу, газ колекторів щільних порід), газовий конденсат";

абзац сьомий підпункту 14.1.97 викласти в такій редакції:

"об’єкт лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не менш як 75 відсотків його первісної вартості, а орендар зобов’язаний на підставі лізингового договору та протягом строку його дії придбати об’єкт лізингу з наступним переходом права власності від орендодавця до орендаря за ціною, визначеною у такому лізинговому договорі";

абзаци другий - п’ятий підпункту 14.1.139 замінити десятьма абзацами такого змісту:

"а) юридична особа, створена відповідно до закону у будь-якій організаційно-правовій формі, у тому числі підприємство з іноземними інвестиціями, яка:

або є платником податків і зборів, встановлених цим Кодексом, крім єдиного податку;

або є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 3 відсотки;

або є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків і добровільно переходить у встановленому цим Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 3 відсотки;

б) фізична особа - підприємець, яка:

або є платником податків і зборів, встановлених цим Кодексом, крім єдиного податку;

або є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 3 відсотки;

або є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків і добровільно переходить у встановленому цим Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 3 відсотки;

в) юридична особа, фізична особа, фізична особа - підприємець, яка ввозить товари на митну територію України;

г) представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи".

У зв’язку з цим абзаци шостий - дев’ятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - п’ятнадцятим;

підпункт "ґ" підпункту 14.1.191 виключити;

підпункт 14.1.205 викласти в такій редакції:

"14.1.205. прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, визначена на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної документації в межах відповідної земельної ділянки, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі і споруди, та необхідна для обслуговування багатоквартирного будинку та забезпечення задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників) та наймачів (орендарів) квартир, а також нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку";

підпункт 14.1.214 виключити;

у підпункті 14.1.223 слова "зберігання (тимчасове розміщення до утилізації чи видалення) та" замінити словами "постійне (остаточне) перебування або";

у підпункті 14.1.227 слова та цифри "для цілей розділу III та глави 1 розділу XIV цього Кодексу" виключити.

3. Підпункт 17.1.6 пункту 17.1 статті 17 після слів "бути присутнім під час проведення перевірок" доповнити словами "та надавати пояснення з питань, що виникають під час таких перевірок".

4. У статті 20:

у пункті 20.1:

у підпункті 20.1.2 слова "та пояснень з питань, що виникають під час перевірок та стосуються реалізації повноважень органів державної податкової служби, встановлених цим Кодексом та іншими законами України" виключити;

доповнити підпунктом 20.1.41 такого змісту:

"20.1.41. отримувати безоплатно від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформацію, необхідну для здійснення повноважень органів державної податкової служби щодо забезпечення погашення податкового боргу платника податків.

Строк надання інформаційних довідок цими органами на письмові запити органів державної податкової служби не може перевищувати п’яти робочих днів з дня отримання таких запитів";

пункт 20.2 після цифр "20.1.29-20.1.31" доповнити цифрами "20.1.41".

5. У пункті 34.1 статті 34 підпункти 34.1.3-34.1.5 замінити підпунктами 34.1.3-34.1.6 такого змісту:

"34.1.3. календарні три квартали;

34.1.4. календарний квартал;

34.1.5. календарний місяць;

34.1.6. календарний день".

6. В абзаці першому пункту 45.2 статті 45 слова "підприємств та організацій України" замінити словами "юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

7. В абзаці другому пункту 46.6 статті 46 слова "з податкового періоду" замінити словами "за податковий період".

8. У статті 48:

абзац одинадцятий пункту 48.3 після слова "карток" доповнити словами "або інші відомості, визначені в абзаці сьомому цього пункту";

в абзаці першому підпункту 48.5.1 пункту 48.5 слова "та особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку" виключити.

9. У статті 52:

у пункті 52.4 слова "Консультації надаються органом державної податкової служби або митним органом, в якому платник податків перебуває на обліку" замінити словами "Консультації надаються органом державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку, або митним органом за місцем митного оформлення товарів";

пункт 52.6 доповнити словами "у тому числі за допомогою Інтернет-ресурсів".

10. Абзац другий пункту 55.1 статті 55 виключити.

11. В абзаці першому пункту 58.3 статті 58 слова "юридичній особі" та "такої юридичної особи" замінити відповідно словами "платнику податків" та "такого платника податків".

12. У статті 59:

абзац другий пункту 59.1 викласти в такій редакції:

"Податкова вимога не надсилається (не вручається), якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, орган державної податкової служби надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податків";

пункт 59.4 після слів "Податкова вимога надсилається" доповнити словом "(вручається)";

пункт 59.5 викласти в такій редакції:

"59.5. У разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення.

У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається)".

13. Пункт 60.6 статті 60 після слів "раніше надіслане" доповнити словом "(вручене)", а після слів "вимога не надсилається" - словами "(не вручається)".

14. У статті 64:

пункт 64.1 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Дані про взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у день взяття на облік юридичної особи та відокремленого підрозділу юридичної особи в порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

у пункті 64.2 слова "підприємств та організацій України" замінити словами "юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

пункт 64.3 викласти в такій редакції:

"64.3. Взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.1 цієї статті підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка надсилається (видається) цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

У разі взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.2 цієї статті цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем обліку надсилається (видається) довідка про взяття на облік";

у пункті 64.6:

абзац перший викласти в такій редакції:

"64.6. На обліку в органах державної податкової служби повинні перебувати угоди про розподіл продукції, договори управління майном (крім договорів щодо операцій, визначених у підпункті 153.13.10 пункту 153.13 статті 153 або у другому реченні абзацу другого підпункту 5 пункту 180.1 статті 180 цього Кодексу) та договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами (угодами), визначені цим Кодексом";

абзац третій виключити;

в абзаці четвертому слова "такого учасника" замінити словами "управителя майна, учасника договору про спільну діяльність або угоди про розподіл продукції";

абзац перший пункту 64.7 доповнити словами "з урахуванням критеріїв, визначених цим Кодексом для великих платників податків".

15. У пункті 65.5 статті 65:

після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Дані про взяття на облік фізичної особи - підприємця передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у день взяття на облік у порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Взяття на облік фізичної особи - підприємця підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка надсилається (видається) фізичній особі - підприємцю у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;

в абзаці четвертому слова "фізичній особі - підприємцю або" виключити.

16. Назву статті 66 доповнити словами "крім фізичних осіб, які не зареєстровані підприємцями та не провадять незалежну професійну діяльність".

17. Пункт 67.4 статті 67 після слів "про спільну діяльність" доповнити словами "договори управління майном та угоди про розподіл продукції", а слова "такого договору" виключити.

18. Пункт 68.2 статті 68 виключити.

19. Пункт 69.1 статті 69 викласти в такій редакції:

"69.1. Банки та інші фінансові установи відкривають поточні та інші рахунки платникам податків - юридичним особам (резидентам і нерезидентам) незалежно від організаційно-правової форми, відокремленим підрозділам та представництвам юридичних осіб, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, за наявності документів, виданих органами державної податкової служби, що підтверджують взяття їх на облік у таких органах, або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для осіб, взяття на облік яких в органах державної податкової служби здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців")".

20. У підпункті 72.1.2.3 підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті 72 слова "фінансових звітів" виключити.

21. Абзац другий підпункту 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 виключити.

22. У пункті 78.1 статті 78:

в абзаці першому слово "виїзна" виключити;

в абзаці другому підпункту 78.1.8 слово "виїзна" виключити.

23. Пункт 79.2 статті 79 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Виконання умов цієї статті надає посадовим особам органу державної податкової служби право розпочати проведення документальної невиїзної перевірки".

24. В абзаці першому пункту 80.2 статті 80 після слів "уповноваженому представнику" доповнити словами "або особам, які фактично проводять розрахункові операції".

25. Абзац п’ятий пункту 81.1 статті 81 після слів "його посадовим (службовим) особам" доповнити словами "або його уповноваженому представнику".

26. У статті 86:

перше речення абзацу другого пункту 86.4 викласти в такій редакції:

"Акт (довідка) документальної невиїзної перевірки після його реєстрації вручається особисто платнику податків чи його законним представникам або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення";

у пункті 86.5:

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі якщо платник податків (його відокремлені підрозділи) здійснює свою діяльність не за основним місцем обліку платника податків, орган державної податкової служби, який проводив перевірку, не пізніше трьох робочих днів з дня реєстрації акта (довідки) в цьому органі направляє акт (довідку) до органу державної податкової служби за основним місцем обліку платника податків. Копія акта (довідки) перевірки з відміткою про реєстрацію в журналі реєстрації актів (довідок) перевірок зберігається в органі державної податкової служби, який проводив перевірку".

У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;

в абзаці третьому слова "платником податків та" замінити словами "платником податків та/або", а слова "(у разі наявності)" виключити;

перше речення абзацу першого пункту 86.7 викласти в такій редакції:

"86.7. У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати свої заперечення до органу державної податкової служби за основним місцем обліку такого платника податків протягом п’яти робочих днів з дня отримання акта (довідки)";

пункт 86.8 після слів "податкових повідомлень-рішень" доповнити словами "(за результатами фактичної перевірки - з дня реєстрації (надходження) акта такої перевірки до органу державної податкової служби за основним місцем обліку платника податків)".

27. Абзац перший пункту 87.9 статті 87 доповнити реченням другим такого змісту: "У такому ж порядку відбувається зарахування коштів, що надійдуть у рахунок погашення податкового боргу платника податків відповідно до статті 95 цього Кодексу або за рішенням суду у випадках, передбачених законом".

28. У статті 89:

пункт 89.2 доповнити абзацом шостим такого змісту:

"Право податкової застави не застосовується, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

друге і третє речення абзацу третього пункту 89.4 замінити одним реченням такого змісту: "Податковий керуючий не пізніше робочого дня, що настає за днем складення цих актів, зобов’язаний надіслати банкам, іншим фінансовим установам, а також платнику податків рішення про складення актів, яке є підставою для поновлення видаткових операцій та скасування заборони на відчуження майна".

29. У статті 93:

підпункт 93.1.3 пункту 93.1 викласти в такій редакції:

"93.1.3. набрання законної сили відповідним рішенням суду про припинення податкової застави у межах процедур, визначених законодавством з питань банкрутства";

у пункті 93.2 слова "державних реєстрів застав рухомого або нерухомого майна" замінити словами "відповідних державних реєстрів";

доповнити пунктом 93.4 такого змісту:

"93.4. У разі продажу майна, що перебуває у податковій заставі, відповідно до статті 95 цього Кодексу таке майно звільняється з податкової застави (із внесенням змін до відповідних державних реєстрів) з дня отримання органом державної податкової служби підтвердження про надходження коштів до бюджету від такого продажу".

30. У статті 94:

у підпункті 94.2.4 пункту 94.2 слова "сертифікати відповідності реєстраторів розрахункових операцій" замінити словами "а також у разі відсутності реєстраторів розрахункових операцій, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, крім випадків, визначених законодавством";

у підпункті 94.19.8 пункту 94.19 слова "сертифікатів відповідності реєстраторів розрахункових операцій" замінити словами "а також документа, що підтверджує реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій, здійснену в установленому законодавством порядку, крім випадків, визначених законодавством".

31. У статті 95:

пункт 95.2 після слів "з дня надіслання" доповнити словом "(вручення)";

друге речення пункту 95.16 викласти в такій редакції: "Компенсація витрат, пов’язаних з організацією і проведенням торгів з продажу майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, та оплата банківських послуг за перерахування коштів до відповідного бюджету здійснюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів, отриманих від реалізації такого майна, та за рахунок стягнутих коштів";

доповнити пунктами 95.23 і 95.24 такого змісту:

"95.23. Платник податків має право самостійно здійснити відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, за умови наявності відповідної згоди органу державної податкової служби та спрямування коштів, отриманих від такого продажу, в рахунок погашення податкового боргу такого платника податків.

Для узгодження окремої операції з відчуження майна на підставі відповідної цивільно-правової угоди платник податків надає податковому керуючому звернення, в якому визначаються зміст такої операції та фінансово-економічні наслідки її проведення. Податковий керуючий має право не надати згоду на здійснення такої операції, якщо, за його висновками, цінові умови та/або форми розрахунку за такою операцією призведуть до зменшення спроможності платника податків вчасно або в повному обсязі погасити податковий борг. Зазначена згода надається відповідно до статті 92 цього Кодексу.

95.24. У разі якщо сума коштів, отримана в результаті продажу майна платника податків, є недостатньою для погашення податкового боргу платника податків, податковий керуючий здійснює додатковий опис майна у податкову заставу в порядку, визначеному статтею 89 цього Кодексу".

{Пункт 32 вилучено на підставі Закону № 5083-VI від 05.07.2012}

33. Пункт 135.5 статті 135 після підпункту 135.5.13 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"135.5.14. суми коштів (інших видів компенсації), отримані платником податку як оплата товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених у період перебування такого платника на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, з яких не був сплачений єдиний податок, включаються до доходу (без урахування сум податку на додану вартість, що надійшли у вартості таких товарів (виконаних робіт, наданих послуг) у звітному податковому періоді отримання таких коштів (інших видів компенсації)".

У зв’язку з цим підпункт 135.5.14 вважати підпунктом 135.5.15.

34. У пункті 136.1 статті 136:

підпункт 136.1.13 доповнити абзацом другим такого змісту:

"кошти або майно, внесені до статутного капіталу, які не повернуті власнику корпоративних прав, емітованих платником податку, або не повернуті учаснику господарського товариства у зв’язку з недостатністю або відсутністю активів внаслідок погашення зобов’язань при припиненні діяльності такого платника шляхом ліквідації юридичної особи";

абзац другий підпункту 136.1.16 доповнити словами "або рішень місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, прийнятих у межах їх повноважень".

35. У статті 137:

абзаци другий та третій пункту 137.9 виключити;

пункт 137.17 викласти в такій редакції:

"137.17. Доходи платника податку у вигляді вартості основних засобів, отриманих з метою здійснення їх експлуатації, які не враховані у складі доходу під час їх зарахування на баланс платника податку відповідно до цього Кодексу, з метою оподаткування визнаються доходами в сумі, що дорівнює сумі амортизації відповідних активів, нарахованої у порядку, передбаченому цим Кодексом, у момент нарахування такої амортизації у разі:

безоплатно отриманих об’єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж, побудованих споживачами на вимогу спеціалізованих експлуатуючих підприємств згідно з технічними умовами на приєднання до зазначених мереж;

безоплатно отриманих або виготовлених чи споруджених за рахунок коштів бюджету або кредитів, залучених Кабінетом Міністрів України чи під гарантії Кабінету Міністрів України, у разі виконання зобов’язань за гарантією Кабінетом Міністрів України";

доповнити пунктами 137.20 і 137.21 такого змісту:

"137.20. Доходи платника податку - ліцензіата з постачання природного газу за регульованим тарифом (гарантований постачальник), який визначається відповідно до Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" (далі - гарантований постачальник), враховані для визначення об’єкта оподаткування відповідно до норм цієї статті, зменшуються на суму нарахованих але не отриманих у звітному періоді коштів з бюджету за програмою фінансування пільг та житлових субсидій окремим категоріям населення на оплату окремих видів енергії, товарів та послуг.

Сума заборгованості бюджету з оплати пільг та житлових субсидій, погашеної з бюджету, у наступному звітному (податковому) періоді включається до суми доходу, визначеної як об’єкт оподаткування.

137.21. Якщо позичальник (дебітор) затримує сплату процентів (комісійних), кредитор урегульовує таку заборгованість згідно з пунктом 159.1 статті 159 цього Кодексу.

При цьому метод нарахування процентів (комісійних) за таким кредитом не застосовується до повного погашення позичальником (дебітором) заборгованості або списання заборгованості, яка визнана безнадійною згідно із статтею 159 цього Кодексу".

36. У статті 138:

у пункті 138.4 слова "наданих послуг, визнаються" замінити словами "наданих послуг, крім нерозподільних постійних загальновиробничих витрат, які включаються до складу собівартості реалізованої продукції в періоді їх виникнення, визнаються";

пункт 138.8 доповнити підпунктом 138.8.6 такого змісту:

"138.8.6. витрати з придбання природного газу, що формують собівартість послуг гарантованого постачальника з постачання природного газу споживачам за регульованим тарифом у звітному податковому періоді, визначаються в розмірі суми коштів, що перераховані власнику природного газу з відкритого у банку відповідно до закону гарантованим постачальником поточного рахунку із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів.

Після оформлення акта приймання-передачі природного газу між власником природного газу та гарантованим постачальником витрати, включені до собівартості постачання природного газу, підлягають коригуванню (у сторону збільшення чи зменшення) відповідно до суми вартості придбаного природного газу гарантованим постачальником, визначеної в акті приймання-передачі природного газу за звітний податковий період".

37. Абзац перший підпункту 139.1.13 пункту 139.1 статті 139 доповнити словами та цифрою "а для банків - в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу від операційної діяльності (за вирахуванням податку на додану вартість) за рік, що передує звітному".

38. У статті 140:

у пункті 140.1:

абзац перший підпункту 140.1.1 доповнити словами "та/або галузевими нормами безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту";

абзац третій підпункту 140.1.2 після слів "що передує звітному" доповнити словами та цифрою "а для банків - в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу від операційної діяльності (за вирахуванням податку на додану вартість) за рік, що передує звітному";

в абзаці третьому пункту 140.2 слова "як такого, що порушує публічний порядок, є фіктивним" виключити.

39. У пункті 144.1 статті 144:

в абзаці третьому слова "виготовлення основних засобів вирощування" замінити словами "виготовлення (створення) основних засобів, нематеріальних активів, вирощування", а слова "таких основних засобів" - словами "(створенні) основних засобів та нематеріальних активів";

після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"вартість основних засобів, безоплатно отриманих або виготовлених чи споруджених за рахунок коштів бюджету або кредитів, залучених Кабінетом Міністрів України чи під гарантії Кабінету Міністрів України, у разі виконання зобов’язань за гарантією Кабінетом Міністрів України".

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим.

40. У статті 146:

у пункті 146.12 слова "відноситься до витрат того звітного податкового періоду, в якому такий ремонт та поліпшення були здійснені" замінити словами "відноситься платником податку до складу витрат";

абзац шостий підпункту 146.17.2 пункту 146.17 доповнити словами "а також рухомого складу за рішенням Укрзалізниці".

41. У статті 152:

у пункті 152.4:

в абзаці другому слова "до бюджетів територіальних громад" та "до бюджету територіальної громади" виключити;

абзац сьомий виключити;

в абзаці восьмому слова "територіальної громади" виключити;

пункт 152.9 доповнити реченням такого змісту: "Базовим податковим (звітним) періодом для цілей цього розділу є календарний квартал".

42. У статті 153:

у пункті 153.1:

у підпункті 153.1.4:

в абзаці першому слова "або вартістю на дату здійснення операції, якщо вона була проведена після дати звітного балансу" виключити;

абзац четвертий доповнити словами "або на дату здійснення операції залежно від того, яка дата настала пізніше";

абзац п’ятий виключити;

підпункт 153.1.6 після слів "технічної допомоги" доповнити словами "а також у вигляді грантів (субгрантів) відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, затверджених законом";

у першому реченні абзацу третього підпункту 153.3.2 пункту 153.3 слова та цифри "(крім платників цього податку, які підпадають під дію пункту 156.1 статті 156 цього Кодексу)" виключити.

43. У статті 157:

у пункті 157.1:

підпункт "а" після слів "органами місцевого самоврядування" доповнити словами "Національною академією наук України";

підпункт "є" викласти в такій редакції:

"є) професійними спілками, їх об’єднаннями та організаціями профспілок, утвореними в порядку, визначеному законом";

доповнити підпунктами "ж" і "з" такого змісту:

"ж) організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, утвореними в порядку, визначеному законом;

з) садівничими та гаражними кооперативами або товариствами, створеними в порядку, визначеному законом";

пункт 157.9 доповнити абзацами другим і третім такого змісту:

"Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "ж" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді вступних, членських та цільових внесків, безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів.

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "з" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді разових та періодичних внесків, безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів".

44. У статті 160:

у пункті 160.2 цифри "160.3-160.6" замінити цифрами "160.3-160.7";

в абзаці п’ятому пункту 160.6 слово "виплат" замінити словами "платежів (виплат)";

у пункті 160.7 слова "про такого резидента" виключити.

45. У пункті 164.2 статті 164:

підпункт 164.2.9 викласти в такій редакції:

"інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.40 і 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу";

підпункт 164.2.14 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"ґ) виплати з державного бюджету, пов’язані з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, у тому числі Європейського суду з прав людини, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України".

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

у підпункті 164.2.17:

підпункт "а" викласти в такій редакції:

"а) вартості використання житла, інших об’єктів матеріального або нематеріального майна, що належать роботодавцю, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсації вартості такого використання, крім випадків, коли таке надання зумовлено виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами колективного договору або відповідно до закону в установлених ними межах";

друге речення підпункту "д" після слів "платника податку - боржника" доповнити словами "рекомендованим листом з повідомленням про вручення".

46. У пункті 165.1 статті 165:

підпункт "е" підпункту 165.1.1 після слів "сума пенсій" доповнити словами "(включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону)";

підпункт 165.1.9 викласти в такій редакції:

"165.1.9. вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів, газованої солоної води, мийних і знешкоджувальних засобів, а також спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, якими роботодавець забезпечує платника податку відповідно до Закону України "Про охорону праці", спеціального (форменого) одягу та взуття, що надаються роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, який перебуває з ним у трудових відносинах. Порядок забезпечення, перелік та граничні строки використання спеціального (у тому числі форменого) одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту встановлюються Кабінетом Міністрів України та/або галузевими нормами безоплатної видачі працівникам спеціального (форменого) одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

Норми забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, газованою солоною водою, мийними та знешкоджувальними засобами розробляються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

підпункт 165.1.11 доповнити словами "а також суми компенсаційних виплат в іноземній валюті, що виплачуються відповідно до закону працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження";

підпункт 165.1.47 викласти в такій редакції:

"165.1.47. сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються за рішенням професійної спілки, її об’єднання та/або організації професійної спілки, прийнятим в установленому порядку, на користь члена такої професійної спілки протягом року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу";

доповнити підпунктами 165.1.51 і 165.1.52 такого змісту:

"165.1.51. доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), пов’язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, за виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено іншими нормами цього розділу;

165.1.52. інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України".

47. В абзаці третьому пункту 167.1 статті 167 слова та цифри "підпунктом "є" пункту 176.1 статті 176" виключити.

48. У пункті 168.4 статті 168:

у підпункті 168.4.3 слово "місцевого" замінити словом "відповідного";

у підпункті 168.4.4 слово "місцевих" виключити.

49. В абзаці першому підпункту 169.4.2 пункту 169.4 статті 169 слово "третього" замінити словом "другого".

50. У статті 170:

у пункті 170.2:

абзац сьомий підпункту 170.2.2 після слів "зворотного викупу" доповнити словами "або погашення";

у підпункті "б" підпункту 170.2.8 слова та цифри "підпунктом 165.1.40" замінити словами та цифрами "підпунктами 165.1.40 та 165.1.52";

у підпункті "ґ" підпункту 170.7.4 пункту 170.7 слова "закладам соціального захисту для бездомних громадян" замінити словами "закладам соціального захисту для бездомних осіб".

51. У статті 173:

пункт 173.5 виключити;

пункт 173.8 доповнити реченням такого змісту: "Норми цієї статті не застосовуються до операцій з валютними цінностями, які оподатковуються відповідно до підпункту 165.1.51 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу".

52. Абзац перший пункту 174.5 статті 174 виключити.

53. У пункті 177.8 статті 177 слова "від операцій, здійснюваних у межах обраних ним видів діяльності, суб’єкт господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохід, не утримує" замінити словами "від здійснення нею підприємницької діяльності, суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують".

54. У пункті 179.2 статті 179:

абзац п’ятий доповнити словами та цифрами "та/або з яких сплачено податок відповідно до пункту 174.3 статті 174 цього Кодексу";

доповнити абзацами такого змісту:

"зазначені у пунктах 167.2-167.4 статті 167 цього Кодексу, крім випадків, коли декларування таких доходів прямо передбачено відповідними нормами цього розділу;

зазначені у підпункті "є" пункту 176.1 статті 176 цього Кодексу від двох і більше податкових агентів, і при цьому загальна річна сума оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) такими податковими агентами не перевищує ста двадцяти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року".

55. У пункті 182.1 статті 182:

в абзаці першому слова та цифри "та обсяги постачання товарів/послуг іншим платникам податку за останні 12 календарних місяців сукупно становлять не менше 50 відсотків загального обсягу постачання" виключити;

абзац другий виключити.

56. У статті 183:

абзац другий пункту 183.4 викласти в такій редакції:

"У разі зміни ставки єдиного податку відповідно до підпункту "б" підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 цього Кодексу реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку у розмірі 3 відсотки";

у пункті 183.5:

в абзаці першому слова та цифри "пунктах 183.3 та 183.4 цієї статті (у разі добровільної реєстрації)" замінити словами та цифрами "пункті 183.3 цієї статті";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Реєстрація осіб, зазначених в абзаці другому пункту 183.4 цієї статті, діє з першого числа календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку у розмірі 3 відсотки";

у пункті 183.9 цифри "10" замінити цифрою "5";

пункт 183.15 доповнити абзацами другим та третім такого змісту:

"У разі зміни даних про платника податку, які зазначаються у свідоцтві про реєстрацію, а також у разі встановлення розбіжностей чи помилок у записах свідоцтва про реєстрацію та/або реєстру платників податку, втрати або непридатності свідоцтва для користування платник податку подає реєстраційну заяву до органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника податку або виникли інші підстави для перереєстрації та заміни свідоцтва про реєстрацію.

Орган державної податкової служби видає платнику податку нове свідоцтво замість старого з дотриманням правил та у строки, визначені цією статтею для реєстрації платників податку".

57. У статті 184:

у пункті 184.1:

у підпункті "б" слова "ліквідаційний або передавальний баланс щодо своєї діяльності" замінити словами "ліквідаційний баланс, передавальний акт або розподільчий баланс";

підпункт "и" виключити;

у пункті 184.2:

у першому реченні слова та цифри "підпунктах "б"-"и" пункту 184.1" замінити словами та цифрами "підпунктах "б"-"з" пункту 184.1";

друге речення виключити;

доповнити п’ятьма абзацами такого змісту:

"Анулювання реєстрації здійснюється на дату:

подання заяви платником податку або прийняття рішення органом державної податкової служби про анулювання реєстрації, якщо у свідоцтві про реєстрацію платника податку не було визначено граничний строк дії;

зазначену в судовому рішенні;

закінчення строку дії свідоцтва про реєстрацію платника податку;

що передує дню втрати особою статусу платника податку на додану вартість";

пункти 184.7 та 184.8 викласти в такій редакції:

"184.7. Якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов’язаний визначити податкові зобов’язання по таких товарах/послугах, необоротних активах виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.

184.8. У разі якщо платник податку, реєстрація якого анулюється, має податкові зобов’язання за результатами останнього податкового періоду, така сума податку враховується в суму зменшення бюджетного відшкодування, а в разі його відсутності у строки, визначені цим Кодексом, платник зобов’язаний погасити суму податкових зобов’язань або податкового боргу з цього податку, що виникли до такого анулювання, за їх наявності, незалежно від того, залишатиметься така особа зареєстрованою як платник цього податку на день сплати такої суми податку чи ні".

58. Абзац перший пункту 187.10 статті 187 викласти в такій редакції:

"187.10. Платники податку, які постачають теплову енергію, газ природний (крім скрапленого), у тому числі надають послуги з його транспортування та постачання, надають послуги з водопостачання, водовідведення чи послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, фізичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим як платники податку, а також житлово-експлуатаційним конторам, квартирно-експлуатаційним частинам, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, іншим платникам податку, які здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (надавачам послуг) у рахунок компенсації їх вартості, визначають дату виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту за касовим методом".

59. У пункті 188.1 статті 188:

абзац третій після слова "ввезених" доповнити словом "платником";

в абзаці шостому слова "(за виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету)" замінити словами "(за виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету та/або суми відшкодування орендодавцю - бюджетній установі витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна та комунальних послуг і енергоносіїв)".

60. У статті 189:

пункт 189.1 викласти в такій редакції:

"189.1. У разі здійснення операцій відповідно до пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу база оподаткування за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), а за товарами/послугами - виходячи з вартості їх придбання";

пункт 189.11 виключити;

доповнити пунктом 189.13 такого змісту:

"189.13. У разі постачання відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт" квитків на проїзд в автобусах та на перевезення багажу базою оподаткування є винагорода, що включає автостанційний збір. До бази оподаткування не включається вартість перевезення, що перераховується перевізнику, та сума витрат на страхування пасажирів, яка перераховується страховій компанії".

61. В абзаці першому підпункту 196.1.1 пункту 196.1 статті 196 слова "на інші цінні папери" замінити словами "на інші цінні папери, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах".

62. У статті 197:

у пункті 197.1:

у підпункті 197.1.7:

у підпункті "в" слова "бездомним громадянам" замінити словами "бездомним особам", а слова "закладах соціального захисту для бездомних громадян" - словами "закладах соціального захисту для бездомних осіб";

у підпункті "д" слова "закладах соціального захисту для бездомних громадян" замінити словами "закладах соціального захисту для бездомних осіб";

у підпункті 197.1.17 слова "центрів реінтеграції бездомних громадян" замінити словами "центрів реінтеграції бездомних осіб";

у підпункті 197.1.19 слово "громадянського" замінити словом "цивільного";

доповнити підпунктом 197.1.29 такого змісту:

"197.1.29. безоплатної передачі у державну або комунальну власність відповідних територіальних громад трамвайних вагонів (товарна позиція згідно з УКТ ЗЕД 8603 10 00 10), тролейбусів (товарна позиція згідно з УКТ ЗЕД 8702 90 90 10), автобусів (товарна позиція згідно з УКТ ЗЕД 8702) для перевезення громадян на маршрутах (лініях) відповідно до вимог життєзабезпечення населених пунктів. У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент імпорту (постачання) таких товарів, а також сплатити пеню відповідно до закону";

в абзаці першому пункту 197.6 слова "постачання підакцизних товарів, отриманих у межах договорів" замінити словами "постачання товарів, отриманих у межах договорів".

63. У статті 198:

в абзаці четвертому пункту 198.2 слова та цифри "Для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов’язаннями згідно з пунктом 187.8 статті 187 цього Кодексу" замінити словами та цифрами "Для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати податку за податковими зобов’язаннями згідно з пунктом 187.8 статті 187 цього Кодексу";

пункт 198.5 викласти в такій редакції:

"198.5. Платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, за товарами/послугами, необоротними активами, під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися:

а) в операціях, що не є об’єктом оподаткування (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу);

б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до цього Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 цього Кодексу);

в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;

г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Платник податку може включити на підставі бухгалтерської довідки до податкового кредиту виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, суми податку, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, що не були включені до складу податкового кредиту при придбанні або виготовленні таких товарів/послуг, необоротних активів, та/або з яких були визначені податкові зобов’язання відповідно до цього пункту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів.

З метою застосування цього пункту податкові зобов’язання і податковий кредит визначаються на дату початку фактичного використання товарів/послуг, необоротних активів, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

в абзаці третьому пункту 198.6 слово "виписки" замінити словом "складання".

64. У статті 199:

у пункті 199.1 слова "товари/послуги" замінити словами "товари/послуги, необоротні активи", а слова "товарів/послуг" замінити словами "товарів/послуг, необоротних активів";

у пункті 199.2 слова "Частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями" замінити словами "Частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях";

у пункті 199.3:

в абзаці першому слова "частки використання придбаних товарів/послуг між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями" замінити словами "частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях";

в абзаці другому слова "частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями" замінити словами "частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях";

у пункті 199.4:

абзац перший після слів "товарів/послуг" доповнити словами "та необоротних активів";

в абзаці другому слова та цифри "результатами 12, 24 і 36 місяців їх використання" замінити словами "підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію)";

у пункті 199.5 слова "Частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями" замінити словами "Частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях";

пункт 199.6 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 цього Кодексу".

65. У статті 200:

підпункт "а" пункту 200.4 після слова "попередніх" доповнити словами "та звітному";

у пункті 200.19:

у підпункті 200.19.4 слова та цифри "за даними податкових накладних, що виникла протягом трьох попередніх звітних періодів (кварталу), не перевищує 10 відсотків заявленої платником податків суми бюджетного відшкодування" замінити словами та цифрами "що виникла протягом попередніх трьох послідовних календарних місяців, не перевищує 10 відсотків заявленої платником податків суми бюджетного відшкодування".

66. У статті 201:

у пункті 201.1:

в абзаці першому слова "у якій зазначаються в окремих рядках такі обов’язкові реквізити" замінити словами "складену за вибором покупця (отримувача) в один з таких способів";

після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"а) у паперовому вигляді;

б) в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та умови реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних. У такому разі складання податкової накладної у паперовому вигляді не є обов’язковим".

У зв’язку з цим абзаци другий - тринадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - п’ятнадцятим;

абзац четвертий замінити двома абзацами такого змісту:

"У податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов’язкові реквізити:

а) порядковий номер податкової накладної".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - шістнадцятим;

пункт 201.4 викласти в такій редакції:

"201.4. Податкова накладна складається у двох примірниках у день виникнення податкових зобов’язань продавця. Один примірник видається покупцю, а другий залишається у продавця. У разі складання податкової накладної у паперовому вигляді покупцю видається оригінал, а копія залишається у продавця";

в абзаці першому пункту 201.7 слово "виписується" замінити словом "складається";

у пункті 201.9 слово "виписана" замінити словом "складена";

у пункті 201.10:

в абзаці другому слова "після реєстрації" замінити словами "та зареєструвати її";

в абзаці сьомому слово "двадцяти" замінити словом "п’ятнадцяти", а слово "виписки" замінити словом "складання";

в абзаці дев’ятому слова "та порушення" замінити словами "та/або порушення".

67. У статті 207:

у пункті 207.5 слово "комісійна" виключити;

пункт 207.6 викласти в такій редакції:

"207.6. Суми податку, сплачені (нараховані) при придбанні товарів/послуг, які включаються у вартість туристичного продукту (туристичної послуги), не відносяться до податкового кредиту та не включаються до бази оподаткування туристичного оператора.

Суми податку, сплачені (нараховані) при придбанні товарів/послуг, які не включаються у вартість туристичного продукту (туристичної послуги), включаються до податкового кредиту в порядку, визначеному цим Кодексом.

Датою виникнення податкових зобов’язань у туристичного оператора при постачанні туристичного продукту (туристичної послуги) є дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання туристичного продукту (туристичної послуги).

Датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту туристичного оператора при придбанні товарів/послуг, які не включаються у вартість туристичного продукту (туристичної послуги), є дата отримання товарів/послуг, підтверджена податковою накладною".

68. У статті 209:

абзац другий пункту 209.2 після слів "відкритих в установах банків" доповнити словами "та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів";

у пункті 209.6:

в абзаці першому слова "виробничих потужностях" замінити словами "основних фондах";

в абзаці четвертому слова "капітальних активів" замінити словами "основних фондів";

у підпункті "а" підпункту 209.15.1 пункту 209.15:

в абзаці другому слова "виходячи з частки використання таких товарів/послуг, основних фондів в операціях сільськогосподарського виробництва та відповідно в інших операціях" замінити словами та цифрами "виходячи з питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів";

доповнити абзацом третім такого змісту:

"У разі зміни напряму використання товарів/робіт, основних фондів платник податку проводить коригування податкового кредиту виходячи з вартості придбання товарів/послуг, балансової (залишкової) вартості основних фондів, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснено зміну напряму використання".

69. В абзаці другому пункту 214.6 статті 214 та у підпункті "б" пункту 216.3 статті 216 слова "центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України".

70. Підпункт 234.1.6 пункту 234.1 статті 234 доповнити абзацом такого змісту:

"Збір за першу реєстрацію транспортного засобу для вантажо-пасажирських автомобілів сплачується за ставками, установленими для вантажних автомобілів".

71. Пункт 239.5 статті 239 викласти в такій редакції:

"239.5. Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують здійснення обліку та реєстрації транспортних засобів, зобов’язані повідомляти центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, про зареєстровані транспортні засоби, про осіб, на яких вони зареєстровані, а також зняті з реєстрації такі транспортні засоби. Форма та порядок подання інформації затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".

72. У статті 240:

підпункт 240.1.3 пункту 240.1 викласти в такій редакції:

"240.1.3. розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання)";

пункт 240.5 викласти в такій редакції:

"240.5. Не є платниками податку за розміщення відходів суб’єкти господарювання, які розміщують на власних територіях (об’єктах) виключно відходи як вторинну сировину".

73. Підпункт 242.1.3 пункту 242.1 статті 242 викласти в такій редакції:

"242.1.3. обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання".

74. Статтю 256 доповнити пунктом 256.2 такого змісту:

"256.2. Платником рентної плати під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи є уповноважена особа - один із учасників такого договору про спільну діяльність, на якого згідно з умовами договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи покладено обов’язок нарахування, утримання та внесення податків і зборів до бюджету з єдиного поточного рахунку спільної діяльності (далі - уповноважена особа), та за умови, що один з учасників договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи має відповідний спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування корисних копалин. Облік результатів спільної діяльності ведеться окремо від обліку господарської діяльності цього учасника. Такий учасник додатково береться на облік як платник рентної плати у порядку, визначеному цим Кодексом".

75. Підпункти 258.4.1 і 258.4.5 пункту 258.4 статті 258 викласти в такій редакції:

"258.4.1. Перелік ділянок надр та/або об’єктів ділянок надр, на яких реалізуються інвестиційні проекти (програми), визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у нафтогазовому комплексі";

"258.4.5. Додаткові обсяги вуглеводневої сировини, видобуті на окремих діючих свердловинах після капітального ремонту, що розташовані на ділянках надр, визначаються як різниця фактичного обсягу видобутку вуглеводневої сировини за звітний податковий період та середньомісячного фактичного обсягу видобутку на таких об’єктах ділянок надр протягом останніх 12 місяців, що передували початку капітального ремонту".

76. Пункт 260.4 статті 260 викласти в такій редакції:

"260.4. Податкові розрахунки з рентної плати подаються платником податків починаючи з календарного місяця, що настає за місяцем, у якому такий платник отримав спеціальний дозвіл для видобування корисних копалин на здійснення видобутку вуглеводневої сировини.

260.4.1. Податкові розрахунки з рентної плати під час виконання договорів про спільну діяльність подаються уповноваженою особою починаючи з календарного місяця, що настає за місяцем, у якому такий договір про спільну діяльність зареєстровано в органах державної податкової служби".

77. У статті 263:

пункт 263.1 доповнити підпунктом 263.1.4 такого змісту:

"263.1.4. Платником плати за користування надрами для видобування корисних копалин під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи є уповноважена особа - один з учасників такого договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи, на якого згідно з умовами договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи покладено обов’язок нарахування, утримання та внесення податків і зборів до бюджету з єдиного поточного рахунку спільної діяльності (далі - уповноважена особа), та за умови, що один з учасників договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи має відповідний спеціальний дозвіл";

абзац третій підпункту 263.6.1 пункту 263.6 доповнити словами "крім нафти, конденсату";

абзац перший підпункту 263.6.2 пункту 263.6 доповнити двома реченнями такого змісту: "Фактична ціна реалізації для нафти, конденсату визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за податковий (звітний) період як середня ціна одного бареля нафти "Urals", перерахована у гривні за тонну за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, яка склалася на момент завершення проведення торгів нафтою на Лондонській біржі протягом такого податкового (звітного) періоду. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, до 15 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, розміщує визначену ціну реалізації нафти на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та повідомляє центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";

в абзаці п’ятому підпункту 263.7.1 пункту 263.7 слова та цифри "корисних копалин, встановлена у пункті 263.9 цієї статті" замінити словами та цифрами "корисних копалин (у відсотках), встановлена у пункті 263.9 цієї статті";

пункт 263.9 викласти в такій редакції:

"263.9. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин

263.9.1. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин установлюються у таких розмірах:

Назва корисної копалини

Одиниця виміру

За одиницю видобутих корисних копалин, гривень

Від вартості видобутих корисних копалин

відсотків

але не менше ніж гривень за одиницю видобутих корисних копалин

1

2

3

4

5

Корисні копалини загальнодержавного значення

Антрацит

тонн


0,5

5,33

Вугілля буре

-"-


1

0,57

Вугілля кам’яне:

вугілля енергетичне, окиснене;

-"-


0,4

3,51

вугілля коксівне

-"-


0,4

3,51

Торф, сапропель

-"-


1

0,59

Металічні руди:

залізна руда для збагачення

-"-


2,7

3,64

залізна руда для збагачення з вмістом магнетитового заліза менше 20 відсотків

-"-


1,5

0,89

залізна багата

-"-


3,5

11,45

марганцева

-"-


5

21,70

титанова (розсипних родовищ)

-"-


5

3,99

титано-цирконієва (розсипних родовищ)

-"-


5

7,40

нікелева (силікатна)

-"-


3,5

9,72

хромова

-"-


3,5

10,98

ртутна

-"-


3,5

0,59

уранова

-"-


3,5

3,19

золота

-"-


5

15,98

ванадію

-"-


3,5

6,12

гафнію

-"-


3,5

9,46

бариту

-"-


3,5

6,45

Горючі корисні копалини:

нафта, конденсат:

- з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

тонн


39*


- з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

-"-


17*


Газ горючий природний:

газ природний, у тому числі газ, розчинений у нафті (нафтовий (попутний) газ), етан, пропан, бутан, газ (метан) вугільних родовищ, газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу, газ колекторів щільних порід:

- з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

тис. куб. метрів


17**

594,64**

- природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, видобутий з покладів до 5000 метрів

-"-


28

101,30

- з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

-"-


9**

318,34**

- природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, видобутий з покладів понад 5000 метрів

-"-


25

89,45

- з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України

-"-


15**

53,90**

Глинисті породи:

глина тугоплавка

тонн


5


каолін первинний

-"-


5


глина вогнетривка

-"-


5


каолін вторинний

-"-


5


сировина керамзитова

-"-


5


Сировина формувальна та для огрудкування залізорудних концентратів - глина бентонітова

-"-


5

3,59

Сировина вогнетривка:

доломіт

-"-


7,5

11,30

кварцит та пісок кварцовий для металургії

-"-


7,5


пісок формувальний

-"-


7,5

25,24

кварцит для виробництва кремнію

-"-


2

2,64

сировина високоглиноземна, крім глин (кіаніт (дистен), силіманіт, ставроліт)

куб. метрів


3,5

1,23

Сировина флюсова - вапняк (флюсовий)

тонн


5

11,30

Сировина хімічна:

сірчана руда

-"-


3

6,50

сіль кам’яна (галіт)

-"-


2,5

5,85

сіль кам’яна (галіт) для харчової промисловості

-"-


2,5

5,85

сіль калійно-магнієва

-"-


3


крейда для виробництва соди

-"-


7,5

25,78

вапняк для цукрової промисловості

-"-


7,5

25,51

крейда для хімічної промисловості

-"-


7,5

25,67

Сировина агрохімічна - фосфорити (агроруди)

-"-


2

2,30

Сировина для мінеральних пігментів

-"-


5,5

6,07

Електро- та радіотехнічна сировина:

графітова руда

тонн


5

3,87

пірофіліт

-"-


5

34,08

озокерит

-"-


5

34,51

Сировина оптична та п’єзооптична

кілограмів


5

13,62

Сировина адсорбційна - бентоніт, палигорскіт, цеоліт, сапоніт

тонн


5

3,66

Сировина абразивна

-"-


5

2,09

Сировина ювелірна (дорогоцінне каміння) - бурштин, топаз, моріон, берил тощо

кілограмів, грамів, каратів


5


Сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння)

кілограмів


4


Сировина виробна

тонн, куб. метрів


4


Сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння)

куб. метрів


3


Сировина скляна та фарфоро-фаянсова:

польовий шпат (пегматит)

тонн


5


пісок для виробництва скла

-"-


7,5


Сировина цементна

-"-


5

16,99

Сировина для пиляних стінових матеріалів

куб. метрів


3


Сировина петрургійна та для легких заповнювачів бетону:

перліт

тонн


5,5

3,53

сировина для виробництва мінеральної вати (андезит, андезито-базальт, базальт)

-"-


7,5


Сировина для покриття доріг - бітуми

-"-


5

8,44

Підземні води:

мінеральні для промислового розливу

куб. метрів

39,30мінеральні (лікувальні та лікувально-столові питні) для внутрішнього використання лікувальними закладами

-"-

14,18мінеральні (лікувальні) для зовнішнього використання лікувальними закладами

-"-

9,47промислові (розсіл)

-"-

0,92теплоенергетичні (термальні)

-"-

0,77прісні підземні води

100 куб. метрів

8,95Поверхневі води - ропа (лікувальна, промислова)

куб. метрів

0,86Грязі лікувальні

-"-

10,24Корисні копалини місцевого значення

Сировина для будівельного вапна та гіпсу:

крейда і вапняк на вапно, крейда будівельна

тонн


7,5

25,24

гіпс

-"-


7,5

25,73

Сировина для хімічних меліорантів ґрунтів - вапняк

-"-


7,5

16,73

Сировина для бутового (будівельного) каменю (всі види гірських порід, придатність яких визначається державними стандартами, в тому числі для щебеневої продукції)

-"-


7,5


Сировина піщано-гравійна:

сировина піщано-гравійна

тонн


5


сировина піщано-глиниста для закладки вироблених просторів, будівництва дорожніх насипів, дамб тощо

куб. метрів


5

1,37

Сировина цегельно-черепична

тонн


5


__________
* В умовах дії угоди про розподіл продукції для нафти та конденсату, видобутих в межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 2 відсотки від вартості видобутих корисних копалин, решта плати за користування надрами враховується при визначенні частин розподілу продукції між інвестором і державою.

** В умовах дії угоди про розподіл продукції для газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу (метану) вугільних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід, видобутих в межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 1,25 відсотка від вартості видобутих відповідних корисних копалин, решта плати за користування надрами враховується при визначенні частин розподілу продукції між інвестором і державою.

263.9.2. Додаткові обсяги вуглеводневої сировини, видобуті внаслідок виконання діючих або нових інвестиційних проектів (програм, договорів), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини, на ділянках надр (родовищах, покладах), що характеризуються погіршеними гірничо-геологічними умовами (важковидобувні) або виснаженістю в процесі розробки в попередніх періодах, на окремих діючих свердловинах після капітального ремонту, свердловинах, що відновлюються з числа ліквідованих, нових свердловинах чи групах свердловин, що розташовані на таких ділянках надр, оподатковуються за ставкою 2 відсотки від вартості додаткового видобутку відповідної вуглеводневої сировини.

Порядок відбору та затвердження нових інвестиційних проектів (програм, договорів), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини, порядок визначення додаткових обсягів вуглеводневої сировини, а також порядок контролю за виконанням таких інвестиційних проектів (програм), визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного розвитку.

Перелік ділянок надр та/або об’єктів ділянок надр, на яких реалізуються нові інвестиційні проекти (програми, договори), визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у нафтогазовому комплексі.

Норми цього підпункту поширюються на:

підприємства, частка держави у статутному капіталі яких 25 відсотків та більше;

господарські товариства, 25 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє держава;

дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств;

учасників договорів про спільну діяльність, відповідно до яких вартість вкладу підприємств, частка держави у статутному капіталі яких 25 відсотків та більше, господарських товариств, 25 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє держава, а також дочірніх підприємств, представництв та філій таких підприємств і товариств становить 25 відсотків та більше загальної вартості вкладів учасників договорів про спільну діяльність";

абзац перший пункту 263.10 після слів "корисних копалин" доповнити словами "крім ставок плати за користування надрами для видобування нафти, конденсату, газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід";

пункти 263.11 і 263.12 викласти в такій редакції:

"263.11. Порядок подання податкових розрахунків

263.11.1. Платник плати за користування надрами для видобування корисних копалин та уповноважена особа, визначена відповідно до підпункту 263.1.4 пункту 263.1 статті 263 цього Кодексу, до закінчення граничного строку подання податкових розрахунків, визначеного розділом II цього Кодексу, та за формою, встановленою відповідно до статті 46 цього Кодексу, подають за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу, податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин до органу державної податкової служби:

за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини, у разі розміщення такої ділянки надр у межах території України;

за місцем обліку платника у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.

263.11.2. У разі якщо місце обліку платника плати за користування надрами для видобування корисних копалин та уповноваженої особи, визначеної відповідно до підпункту 263.1.4 пункту 263.1 статті 263 цього Кодексу, не збігається з місцезнаходженням у межах території України ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, таким платником та уповноваженою особою подається копія податкового розрахунку до органу державної податкової служби за місцем обліку такого платника та уповноваженої особи.

263.11.3. Податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин подаються платником, починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий платник отримав спеціальний дозвіл.

263.11.4. Податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи подаються уповноваженою особою, визначеною відповідно до підпункту 263.1.4 пункту 263.1 статті 263 цього Кодексу, починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий договір про спільну діяльність зареєстровано в органах державної податкової служби.

263.11.5. Платник плати за користування надрами для видобування корисних копалин або уповноважена особа, визначена відповідно до підпункту 263.1.4 пункту 263.1 статті 263 цього Кодексу, які у податковому (звітному) періоді видобули природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) та реалізували суб’єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України, для формування ресурсу природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що використовується для потреб населення, у податковому розрахунку визначають податкові зобов’язання з урахуванням обсягів, визначених в актах приймання-передачі, та обсягів виробничо-технологічних витрат природного газу. Акти приймання-передачі оформляються відповідно до типових договорів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у нафтогазовому комплексі, про реалізацію природного газу у податковому (звітному) періоді, коли такий газ був видобутий, та не пізніше 8 числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, підписуються платником або уповноваженою особою та уповноваженим суб’єктом на підставі укладених ними господарських договорів.

Обсяги виробничо-технологічних витрат природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), зазначеного в абзаці першому цього підпункту, визначаються пропорційно до питомої ваги обсягів такого природного газу, реалізованого уповноваженому суб’єкту, в загальному обсязі природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що підлягає оподаткуванню, зменшеному на обсяг виробничо-технологічних витрат такого природного газу.

263.12. Порядок сплати податкових зобов’язань

263.12.1. Платник плати за користування надрами для видобування корисних копалин та уповноважена особа, визначена відповідно до підпункту 263.1.4 пункту 263.1 статті 263 цього Кодексу, протягом десяти календарних днів після закінчення граничного строку подання податкового розрахунку за податковий (звітний) період сплачують податкові зобов’язання у сумі, визначеній в розрахунку з плати, з урахуванням фактично сплачених авансових внесків, поданому ними органу державної податкової служби:

за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини, у разі розміщення такої ділянки надр у межах території України;

за місцем обліку платника у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.

263.12.2. Платник плати та уповноважена особа, визначена відповідно до підпункту 263.1.4 пункту 263.1 статті 263 цього Кодексу, які здійснюють видобування нафти, конденсату, газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, сплачують авансові внески з плати за користування надрами у податковому (звітному) періоді до 30 числа кожного місяця (у лютому - до 28 або 29 числа) поточного кварталу. Розмір таких авансових внесків складається з однієї третини суми податкових зобов’язань з плати за користування надрами для видобування корисних копалин, визначеної у податковому розрахунку з плати за попередній податковий (звітний) період".

78. Підпункт 266.5.1 пункту 266.5 статті 266 викласти в такій редакції:

"266.5.1. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об’єкта оподаткування".

79. Підпункт 268.7.1 пункту 268.7 статті 268 викласти в такій редакції:

"268.7.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів".

80. Статтю 271 доповнити пунктом 271.2 такого змісту:

"271.2. Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом".

81. У пункті 274.1 статті 274 слово та цифри "і 278" виключити.

82. Пункт 275.3 статті 275 доповнити підпунктом 275.3.1 такого змісту:

"275.3.1. рішення рад щодо затвердження ставок податку за земельні ділянки набирають чинності у строки, встановлені відповідно до пункту 271.2 статті 271 цього Кодексу".

83. Назву статті 277 викласти в такій редакції:

"Стаття 277. Ставки податку за земельні ділянки несільськогосподарських угідь та садівницьких товариств, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено".

84. Назву статті 278 доповнити словами "нормативну грошову оцінку яких не проведено".

85. У статті 286:

у пункті 286.3 слово "нову" виключити;

пункт 286.4 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни".

86. У статті 291:

перше речення абзацу четвертого підпункту 2 пункту 291.4 доповнити словами "а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння";

у пункті 291.5:

у підпункті 291.5.1:

підпункт 4 доповнити словами "(крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння)";

підпункт 5 доповнити словами "крім реалізації корисних копалин місцевого значення";

підпункт 8 викласти в такій редакції:

"8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню)";

підпункт 291.5.3 після слів "житлові приміщення" доповнити словами "та/або їх частини".

87. Пункти 292.3 і 292.6 статті 292 викласти в такій редакції:

"292.3. До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, та платника єдиного податку четвертої групи за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

До суми доходу платника єдиного податку четвертої групи за звітний період включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених цим Кодексом";

"292.6. Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, та платника єдиного податку четвертої групи датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Для платника єдиного податку четвертої групи датою отримання доходу також є дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених цим Кодексом".

88. У статті 293:

пункт 293.3 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному абзацом третім цього пункту";

у підпункті 4 пункту 293.8:

у підпункті "б" слова та цифру "зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V цього Кодексу" замінити словами та цифрою "обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків" та доповнити словами та цифрою "та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V цього Кодексу";

підпункт "г" виключити.

89. В абзаці першому пункту 297.2 статті 297 слова "в порядку та розмірах, встановлених" замінити словами "в порядку, розмірах та у строки, встановлені".

90. У статті 298:

у пункті 298.1:

у абзаці першому підпункту 298.1.4 слова "один раз протягом календарного року" виключити та доповнити реченням такого змісту: "Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року";

доповнити підпунктом 298.1.5 такого змісту:

"298.1.5. За умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених цим Кодексом для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. При цьому у платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, анулюється свідоцтво платника податку на додану вартість у порядку, встановленому цим Кодексом";

у підпункті 4 підпункту 298.2.3 пункту 298.2 цифри "291.7" замінити цифрами "291.6";

у пункті 298.3:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"5) обрані фізичною особою - підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010";

у підпункті 298.3.1:

підпункт 3 після слова "зміну" доповнити словом "місця";

доповнити підпунктом 8 такого змісту:

"8) зміну групи та ставки платника єдиного податку".

91. У статті 299:

у пункті 299.6 слово і цифри "пунктом 298.1.2" замінити словами і цифрами "підпунктом 298.1.2 пункту 298.1";

підпункт 3 пункту 299.9 викласти в такій редакції:

"3) недотримання вимог підпункту 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 цього Кодексу";

підпункт 5 пункту 299.11 викласти в такій редакції:

"5) обрані фізичною особою - підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010";

у підпункті 3 пункту 299.12 слово "провадження" замінити словами "місця провадження";

у пункті 299.15:

в абзаці першому слова "анулюється органом" замінити словами "анулюється за рішенням органу";

у підпункті 7 цифри "291.7" замінити цифрами "291.6";

у пункті 299.16 слова "анулюється на підставі" замінити словами "анулюється за рішенням органу державної податкової служби на підставі".

92. У статті 308:

в абзаці першому пункту 308.1 слова та цифру "подають до 1 лютого поточного року" замінити словами та цифрами "щороку, до 20 лютого, подають станом на 1 січня поточного року";

абзаци третій і четвертий пункту 308.4 доповнити словами "або орендованих виробничих потужностях".

93. В абзаці першому пункту 318.1 статті 318 слова "які користуються" замінити словами "яким надано право користуватися".

94. Статтю 323 доповнити пунктом 323.2 такого змісту:

"323.2. Не є платниками збору водокористувачі, які використовують воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та платників єдиного податку.

Для цілей цього розділу під терміном "санітарно-гігієнічні потреби" слід розуміти використання води в туалетних, душових, ванних кімнатах і умивальниках та використання для утримання приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані".

95. Підпункт 324.4.1 пункту 324.4 статті 324 доповнити словами "у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та платників єдиного податку".

96. В абзаці дев’ятому пункту 1 розділу XIX "Прикінцеві положення" слова та цифри "з 1 липня 2012 року" замінити словами та цифрами "з 1 січня 2013 року".

97. У розділі XX "Перехідні положення":

у підрозділі 2:

у пункті 1:

в абзаці першому слова та цифру "сільськогосподарськими товаровиробниками, визначеними розділом V Кодексу, і фізичними особами" замінити словами та цифрою "сільськогосподарськими підприємствами, визначеними розділом V Кодексу, іншими юридичними і фізичними особами, у тому числі фізичними особами - підприємцями";

у підпункті 1 слова та цифру "сільськогосподарських товаровиробників, визначених розділом V Кодексу, і фізичних осіб" замінити словами та цифрою "сільськогосподарських підприємств, визначених розділом V Кодексу, інших юридичних і фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців";

в абзаці першому пункту 8 слова "постачання підакцизних товарів, отриманих у межах договорів" замінити словами "постачання товарів, отриманих у межах договорів";

пункт 15 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"При формуванні податкового кредиту по придбаних та/або виготовлених необоротних активах, які одночасно використовуються в оподатковуваних і не оподатковуваних податком на додану вартість операціях, зазначених у абзацах першому та другому цього пункту, норми статті 199 цього Кодексу не застосовуються, сплачені (нараховані) суми податку на додану вартість по таких необоротних активах включаються до податкового кредиту".

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

пункт 22 виключити;

абзац перший пункту 23 доповнити реченням такого змісту: "Переліки таких відходів та брухту чорних і кольорових металів затверджуються Кабінетом Міністрів України";

доповнити пунктом 26 такого змісту:

"26. Тимчасово, на період виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з:

ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів (крім підакцизних), якщо такі товари оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону. Порядок ввезення зазначених товарів визначається Кабінетом Міністрів України. У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку збільшує податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент імпорту таких товарів, а також зобов’язаний сплатити пеню відповідно до цього Кодексу;

постачання на митній території України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону. Порядок здійснення таких операцій визначається Кабінетом Міністрів України. У разі порушення вимог, встановлених цим порядком, платник податку, який фактично скористався правом на податкову пільгу, вважається таким, що умисно ухиляється від оподаткування, і до такого платника застосовуються штрафні (фінансові) санкції, встановлені цим Кодексом";

у підрозділі 4:

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Пункт 150.1 статті 150 Кодексу застосовується:

у 2011 році з урахуванням такого:

якщо результатом розрахунку об’єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 року є від’ємне значення, то сума такого від’ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року.

Розрахунок об’єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого - четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від’ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від’ємного значення;

у 2012-2015 роках таким чином:

якщо результатом розрахунку об’єкта оподаткування платника податку з числа резидентів платників з доходом за 2011 рік 1 мільйон гривень та більше станом на 1 січня 2012 року є від’ємне значення (з урахуванням від’ємного значення об’єкта оподаткування за 2010 податковий рік), то сума цього значення підлягає включенню до витрат:

звітних (податкових) періодів починаючи з I півріччя і наступних звітних періодів 2012 року у розмірі 25 відсотків суми такого від’ємного значення. У разі якщо 25 відсотків суми від’ємного значення об’єкта оподаткування не погашається протягом цього і за наслідками наступних податкових періодів 2012 року, то непогашена сума підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов’язань у наступних податкових періодах;

звітних (податкових) періодів 2013 року у розмірі 25 відсотків суми такого від’ємного значення та сум від’ємного значення, не погашених за 2012 податковий рік. У разі якщо 25 відсотків суми від’ємного значення об’єкта оподаткування не погашається протягом відповідних звітних (податкових) періодів 2013 року, то непогашена сума підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов’язань у наступних періодах;

звітних (податкових) періодів 2014 року у розмірі 25 відсотків суми такого від’ємного значення та сум від’ємного значення, не погашених за 2013 податковий рік. У разі якщо 25 відсотків суми від’ємного значення об’єкта оподаткування не погашається протягом відповідних звітних (податкових) періодів 2014 року, то непогашена сума підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов’язань у наступних періодах;

звітних (податкових) періодів 2015 року у розмірі 25 відсотків суми такого від’ємного значення та сум від’ємного значення, не погашених за 2014 податковий рік. У разі якщо 25 відсотків суми від’ємного значення об’єкта оподаткування не погашається протягом відповідних звітних (податкових) періодів 2015 року, то непогашена сума не підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов’язань у наступних періодах.

При цьому платники податку на прибуток ведуть окремий облік показника від’ємного значення об’єкта оподаткування, що склався станом на 1 січня 2012 року та включається до витрат наступних податкових періодів і сум, не погашених протягом 2012-2015 років. Таке від’ємне значення погашається в першу чергу. В другу чергу погашається від’ємне значення об’єкта оподаткування, що виникло після 31 грудня 2011 року.

Для підприємств з доходом за 2011 рік менше 1 мільйона гривень пункт 150.1 статті 150 Кодексу застосовується з урахуванням такого:

якщо результатом розрахунку об’єкта оподаткування платника податку за наслідками 2011 податкового року є від’ємне значення, то сума такого значення підлягає включенню до витрат звітного (податкового) періоду I півріччя 2012 року та наступних звітних (податкових) періодів до повного погашення такого від’ємного значення";

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Норми абзацу другого пункту 137.21 статті 137 цього Кодексу застосовуються до 1 січня 2014 року";

абзац третій пункту 15 після слів "електричної і теплової енергії" доповнити словами "з використанням біологічних видів палива";

підрозділ 8 доповнити пунктами 2 і 3 такого змісту:

"2. Установити, що норми підпункту 2 пункту 293.4 статті 293 та підпункту 7 підпункту 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 цього Кодексу у 2012 році не застосовуються.

3. Не є підставою для прийняття органом державної податкової служби у 2012 році рішення про відмову у видачі фізичній особі - підприємцю свідоцтва платника єдиного податку наявність у такої особи на день подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування податкового боргу з єдиного і фіксованого податків, який виник за наслідками обліку в податкових органах у лютому 2011 року, а також податкового боргу, який виник з єдиного податку за січень 2012 року";

у підрозділі 10:

пункт 7 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Штрафні санкції до платників єдиного податку за порушення у 2012 році порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій платника єдиного податку та повноти сплати сум єдиного податку платниками не застосовуються";

пункт 8 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Положення підпункту 1.20.10 пункту 1.20 статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" щодо донарахування податкових зобов’язань платнику податку податковим органом внаслідок визначення звичайних цін за процедурою, встановленою законом для нарахування податкових зобов’язань за непрямими методами, не застосовується";

доповнити пунктом 14 такого змісту:

"14. Установити, що до 1 січня 2014 року не застосовуються штрафні санкції за неподання або порушення строку подання фізичними особами до органів державної податкової служби відомостей про зміну даних, які вносяться до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2012 року, крім змін до Податкового кодексу України, що вносяться:

пунктом 1 (щодо виключення підпункту 9.1.8 пункту 9.1 статті 9), абзацом другим (щодо виключення підпункту 14.1.25 пункту 14.1 статті 14), абзацом двадцять другим (щодо виключення підпункту 14.1.214 пункту 14.1 статті 14), абзацом двадцять третім (щодо зміни до підпункту 14.1.223 пункту 14.1 статті 14) пункту 2, пунктом 32 (щодо доповнення статті 126 пунктом 126.2), пунктом 72 (щодо змін до статті 240), пунктом 73 (щодо змін до підпункту 242.1.3 пункту 242.1 статті 242) розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2013 року;

пунктом 77 розділу I цього Закону до окремих норм статті 263: підпунктів 263.6.1, 263.6.2 пункту 263.6, підпункту 263.9.2 пункту 263.9, пункту 263.10, підпункту 263.11.5 пункту 263.11, підпункту 263.12.2 пункту 263.12, а також рядків таблиці до підпункту 263.9.1 пункту 263.9 щодо ставок плати за нафту, конденсат, газ горючий природний (за винятком газу (метану) вугільних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід), примітки до таблиці щодо встановлення ставок в умовах дії угоди про розподіл продукції (за винятком газу (метану) вугільних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід), які набирають чинності з 1 січня 2013 року;

абзацами другим та третім (щодо змін до пункту 64.1 статті 64), абзацами п’ятим - сьомим (щодо змін до пункту 64.3 статті 64) пункту 14, пунктом 15 (щодо змін до пункту 65.5 статті 65) та пунктом 19 (щодо зміни до пункту 69.1 статті 69) розділу I цього Закону, які набирають чинності одночасно з набранням чинності законом про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

абзацом сьомим пункту 42 (щодо доповнення підпункту 153.1.6 пункту 153.1 статті 153), абзацами дванадцятим - п’ятнадцятим пункту 97 (щодо доповнення пунктом 26 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення") розділу I цього Закону, які набирають чинності одночасно з набранням чинності законом про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні.

2. Розділ X "Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112; 2012 р., № 6, ст. 50) з урахуванням змін, внесених цим Законом до статей 256-260 Податкового кодексу України, втрачає чинність з 1 січня 2013 року.

3. Установити, що з 1 січня 2013 року платник плати за користування надрами для видобування корисних копалин та уповноважена особа, визначена відповідно до підпункту 263.1.4 пункту 263.1 статті 263 Податкового кодексу України, які здійснюють видобуток нафти, конденсату, газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтовому (попутному) газі), етані, пропані, бутані, подають податкові розрахунки та сплачують податкові зобов’язання із плати за користування надрами для видобування корисних копалин у порядку та на умовах, передбачених пунктом 77 розділу I цього Закону в частині змін до підпунктів 263.11.1-263.11.4 пункту 263.11 статті 263, підпункту 263.12.1 пункту 263.12 статті 263 Податкового кодексу України.

4. Установити, що адміністративні стягнення (штрафи), передбачені статтею 1641 Кодексу України про адміністративні правопорушення за неправильність заповнення у 2012 році платниками єдиного податку книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат, не застосовуються.

5. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315, ст. 316; 2001 р., № 7, ст. 34; 2011 р., № 23, ст. 160):

у статті 2:

абзац дев’ятий доповнити словами "та створює контрольну стрічку в електронному вигляді";

в абзаці десятому слова "діючих державних стандартів" замінити словами "діючих державних технічних регламентів та стандартів";

розділ II "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 9 такого змісту:

"9. До 1 січня 2013 року виконання вимог, установлених абзацами другим і третім пункту 7 статті 3 цього Закону, здійснюється суб’єктами господарювання на добровільних засадах";

2) у частині восьмій статті 35 Закону України "Про дипломатичну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст. 29; 2011 р., № 31, ст. 296) слова "що не підлягають оподаткуванню" виключити;

3) статтю 23 Закону України "Про оцінку земель" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 229) доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Рішення рад, зазначених у цій статті, щодо технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок набирають чинності у строки, встановлені відповідно до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України";

4) у розділі II Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 23, ст. 160; 2012 р., № 6, ст. 50) цифри і слово "1 липня 2012" замінити цифрами і словом "1 липня 2013".

6. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
24 травня 2012 року
№ 4834-VI


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: