open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 15 серпня 2012 р. № 801
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 серпня 2012 р. № 801

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 32, ст. 1491; 2011 р., № 85, ст. 3111):

1) у пункті 5 слова “Державна акредитаційна комісія (далі - ДАК)” замінити словами “Акредитаційна комісія”;

2) у пункті 9:

підпункт 1 викласти у такій редакції:

“1) інформацію про серію, номер та дату видачі ліцензії на освітню діяльність;”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Документи формуються у справу, прошнуровуються, пронумеровуються та підписуються керівником навчального закладу. Підпис керівника засвідчується печаткою такого закладу.”;

3) у пункті 10:

підпункт 1 викласти у такій редакції:

“1) інформацію про серію, номер та дату видачі ліцензії на освітню діяльність та сертифікатів про акредитацію напрямів підготовки (спеціальностей);”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Документи формуються у справу, прошнуровуються, пронумеровуються та підписуються керівником навчального закладу. Підпис керівника засвідчується печаткою такого закладу.”;

4) у пункті 13 слова “у двомісячний термін” замінити словами “у місячний строк”;

5) абзац перший пункту 17 після слів “акредитації спеціальності” доповнити словами “, прийнятого за результатами проведення акредитаційної експертизи,”;

6) абзац другий пункту 191 після слів “державної та комунальної форми власності” доповнити словами “(крім навчальних закладів, що утворені відповідно до законодавства і не пройшли протягом трьох років акредитацію за певним рівнем)”;

7) пункт 20 викласти у такій редакції:

“20. За рахунок навчального закладу, який заявив про свою акредитацію, відповідно до законодавства здійснюється:

оплата праці експертів - з розрахунку шість годин на день, але не більш як 18 годин (голови експертної комісії - вісім годин на день, але не більш як 24 години), за період проведення акредитаційної експертизи з розрахунку ставки погодинної оплати праці професорів, які проводять заняття із студентами вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації;

оплата витрат, пов'язаних з перебуванням у навчальному закладі для проведення акредитаційної експертизи іногородніх експертів, - у розмірах, визначених додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488), а також витрат на проїзд таких експертів до навчального закладу та у зворотному напрямку - у розмірі, що підтверджується відповідними платіжними документами;

оплата послуг організаційного характеру, пов'язаних з проведенням акредитації, - у розмірі 24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кошти, зазначені в абзацах другому і третьому цього пункту, перераховуються навчальним закладом безпосередньо експертові, залученому до проведення експертизи, відповідно до фактичної кількості відпрацьованих годин та фактичного строку перебування у навчальному закладі.

Кошти, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету як власні надходження бюджетної установи з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України на рахунок Державної освітньої установи “Навчально-методичний центр з питань якості освіти” (далі - Центр), відкритий в територіальному органі Казначейства, і спрямовуються на оплату Центром витрат, необхідних для забезпечення проведення акредитації, зокрема оплату праці його працівників, роботи експертів експертних рад при Акредитаційній комісії, нарахування на заробітну плату, оплату комунальних послуг, енергоносіїв, витратних матеріалів, оргтехніки, канцелярських витрат, банківських послуг, послуг зв'язку, здійснення поточного та капітального ремонту, придбання обладнання. Перелік витрат, необхідних для забезпечення проведення акредитації, затверджується МОНмолодьспортом за погодженням з Антимонопольним комітетом.

За результатами діяльності Центру за 11 місяців поточного бюджетного періоду МОНмолодьспорт подає до 10 грудня Мінфіну інформацію про обсяг коштів, отриманих від навчальних закладів за надання послуг організаційного характеру для оплати витрат, необхідних для забезпечення проведення акредитації, та фактичний обсяг коштів, які повинні спрямовуватися на здійснення Центром зазначених витрат до кінця поточного бюджетного періоду, а також у разі потреби - пропозиції щодо перерахування в дохід державного бюджету різниці між обсягом отриманих та використаних коштів.

Зазначена різниця перераховується Центром у дохід державного бюджету не пізніше ніж за 10 днів до завершення поточного бюджетного періоду, що підтверджується територіальним органом Казначейства.”;

8) у тексті Положення слово “ДАК” замінити словами “Акредитаційна комісія” у відповідному відмінку.

2. У розділі 3 переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1133 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1573; 2004 р., № 6, ст. 329; 2006 р., № 6, ст. 300, № 18, ст. 1338; 2011 р., № 61, ст. 2446):

1) підрозділ “МОНмолодьспорт” доповнити такою позицією:

“Державна освітня установа “Навчально-методичний центр з питань якості освіти”;

2) підрозділ “Мінінфраструктури” виключити.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. № 1380 “Про ліцензування освітніх послуг” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 36, ст. 1946; 2011 р., № 67, ст. 2587):

1) абзац третій пункту 1 постанови викласти у такій редакції:

“Положення про Акредитаційну комісію”;

2) у Положенні про Державну акредитаційну комісію, затвердженому зазначеною постановою:

назву Положення викласти у такій редакції:

“ПОЛОЖЕННЯ
про Акредитаційну комісію”;

у пункті 1 слова “Державна акредитаційна комісія (далі - ДАК) є постійно діючим органом” замінити словами “Акредитаційна комісія є постійно діючим колегіальним органом”;

абзац шостий пункту 3 виключити;

у пункті 5:

абзац третій викласти у такій редакції:

“повертати регіональним експертним радам та експертним радам при Акредитаційній комісії матеріали про ліцензування, акредитацію та атестацію навчальних закладів для доопрацювання, приймати рішення про проведення додаткової експертизи із зазначенням конкретних питань, що стосуються предмета такої експертизи;”;

в абзаці четвертому слова “та навчальних закладів” виключити;

в абзаці шостому слова “тимчасове припинення дії ліцензій чи їх анулювання” замінити словами “анулювання ліцензій”;

у пункті 6 слова “Міністром освіти і науки” замінити словами “Міністром освіти і науки, молоді та спорту”;

абзац перший пункту 7 викласти у такій редакції:

“7. До складу Акредитаційної комісії входять представники МОНмолодьспорту, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), організацій роботодавців, вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та здобувачів вищої освіти.”;

пункт 9 викласти у такій редакції:

“9. Організація роботи Акредитаційної комісії забезпечується Державною освітньою установою “Навчально-методичний центр з питань якості освіти” (далі - Центр) шляхом надання послуг організаційного характеру, пов'язаних з проведенням ліцензування, атестації та акредитації.”;

в абзаці п'ятому пункту 12 слова “рішенням ДАК” замінити словами “рішенням Акредитаційної комісії за поданням МОНмолодьспорту”;

у пункті 13 слова “раз на два місяці” замінити словами “раз на місяць протягом навчального року”;

пункти 15 і 16 викласти у такій редакції:

“15. Рішення Акредитаційної комісії оформлюються протоколами та затверджуються наказами МОНмолодьспорту.

16. Кошти, отримані Центром як плата за послуги організаційного характеру, пов'язані з проведенням ліцензування, атестації та акредитації, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету як власні надходження бюджетної установи з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України на рахунок Центру, відкритий в територіальному органі Казначейства, і спрямовуються на оплату Центром витрат, необхідних для забезпечення проведення ліцензування, атестації та акредитації, зокрема оплату праці його працівників, роботи експертів експертних рад при Акредитаційній комісії, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, витратних матеріалів, оргтехніки, канцелярських витрат, банківських послуг, послуг зв'язку, здійснення поточного та капітального ремонту, придбання обладнання. Перелік витрат, необхідних для забезпечення проведення ліцензування, атестації та акредитації, затверджується МОНмолодьспортом за погодженням з Антимонопольним комітетом.

За результатами діяльності Центру за 11 місяців поточного бюджетного періоду МОНмолодьспорт подає до 10 грудня Мінфіну інформацію про обсяг коштів, отриманих від навчальних закладів за надання послуг організаційного характеру для оплати витрат, необхідних для забезпечення проведення ліцензування, атестації та акредитації, та фактичний обсяг коштів, які повинні спрямовуватися на здійснення Центром зазначених витрат до кінця поточного бюджетного періоду, а також у разі потреби - пропозиції щодо перерахування в дохід державного бюджету різниці між обсягом отриманих та використаних коштів.

Зазначена різниця перераховується Центром у дохід державного бюджету не пізніше ніж за 10 днів до завершення поточного бюджетного періоду, що підтверджується територіальним органом Казначейства.”;

пункти 17 і 18 виключити;

у тексті Положення слова “МОН” і “ДАК” замінити відповідно словами “МОНмолодьспорт” і “Акредитаційна комісія” у відповідному відмінку.

4. У Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1019 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 60, ст. 2379; 2011 р., № 62, ст. 2469, № 85, ст. 3111):

1) доповнити підпункт 5 пункту 2 абзацом такого змісту:

“діяльність за програмами іноземних навчальних закладів.”;

2) пункт 6 після слів “освітньо-кваліфікаційними рівнями” доповнити словами “, а також за програмами іноземних навчальних закладів”;

3) доповнити Порядок пунктом 111 такого змісту:

“111. Документи, зазначені у пункті 11 цього Порядку, формуються у справу, прошнуровуються, пронумеровуються та підписуються керівником навчального закладу. Підпис керівника засвідчується печаткою такого закладу.”;

4) в абзаці першому пункту 13 слова “навчальний заклад” замінити словами “вищий навчальний заклад”;

5) у пункті 20 слова “чотирьох місяців” замінити словами “трьох місяців”;

6) назву розділу “Відшкодування витрат з ліцензування” викласти у такій редакції:

“Фінансування процедури ліцензування”;

7) у пункті 23:

абзац перший викласти у такій редакції:

“23. Оплата витрат, пов'язаних з перебуванням у навчальному закладі для проведення ліцензійної експертизи іногородніх експертів, здійснюється заявником у розмірах, визначених додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488), а витрати на проїзд таких експертів до навчального закладу та у зворотному напрямку - у розмірі, що підтверджується відповідними платіжними документами.”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Зазначені кошти перераховуються заявником безпосередньо експертові, залученому до проведення експертизи, відповідно до фактичної кількості відпрацьованих годин та фактичного строку перебування у навчальному закладі.”;

8) пункт 24 викласти у такій редакції:

“24. Оплата послуг організаційного характеру, пов'язаних з проведенням ліцензування, здійснюється заявником у таких розмірах:

у разі ліцензування послуг, що надаються фізичними особами - підприємцями у сфері дошкільної освіти, - п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

у разі ліцензування послуг, що надаються юридичними особами, - 24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зазначені кошти за ліцензування послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти перераховуються заявником на рахунок регіональної експертної ради, а за ліцензування послуг у сфері вищої освіти - до спеціального фонду державного бюджету як власні надходження бюджетної установи з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України на рахунок Державної освітньої установи “Навчально-методичний центр з питань якості освіти” (далі - Центр), відкритий в територіальному органі Казначейства, для оплати Центром витрат, необхідних для забезпечення проведення ліцензування, зокрема оплати праці його працівників, роботи експертів експертних рад при Акредитаційній комісії, нарахування на заробітну плату, оплати комунальних послуг, енергоносіїв, витратних матеріалів, оргтехніки, канцелярських витрат, банківських послуг, послуг зв'язку, здійснення поточного та капітального ремонту, придбання обладнання. Перелік витрат, необхідних для забезпечення проведення ліцензування, затверджується МОНмолодьспортом за погодженням з Антимонопольним комітетом.

За результатами діяльності Центру за 11 місяців поточного бюджетного періоду МОНмолодьспорт подає до 10 грудня Мінфіну інформацію про обсяг коштів, отриманих від навчальних закладів за надання послуг організаційного характеру для оплати витрат, необхідних для забезпечення проведення ліцензування, та фактичний обсяг коштів, які повинні спрямовуватися на здійснення Центром зазначених витрат до кінця поточного бюджетного періоду, а також у разі потреби - пропозиції щодо перерахування у дохід державного бюджету різниці між обсягом отриманих та використаних коштів.

Зазначена різниця перераховується Центром у дохід державного бюджету не пізніше ніж за 10 днів до завершення поточного бюджетного періоду, що підтверджується територіальним органом Казначейства.”;

9) абзац другий пункту 26 викласти у такій редакції:

“Строк дії ліцензії визначається органом ліцензування і продовжується у порядку, встановленому для її одержання. За результатами проведення акредитаційної (атестаційної) експертизи на підставі рішення МОНмолодьспорту про акредитацію напряму підготовки (спеціальності) (атестацію професійно-технічного навчального закладу) строк дії ліцензії продовжується на строк дії сертифіката про акредитацію окремих напрямів підготовки (спеціальностей) (свідоцтва про атестацію навчального закладу).”;

10) у тексті Порядку слова “Державна акредитаційна комісія” у всіх відмінках замінити словами “Акредитаційна комісія” у відповідному відмінку.

5. Розділ 1 переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 67, ст. 2410, № 78, ст. 2770; 2011 р., № 41, ст. 1689), доповнити пунктом 25 такого змісту:

“25) надання послуг організаційного характеру, пов'язаних з проведенням ліцензування, атестації та акредитації.”.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: