open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

25.08.2010 N 910

( z1062-10 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 листопада 2010 р.

за N 1063/18358

ПОРЯДОК

контролю за додержанням Ліцензійних умов

провадження господарської діяльності

з виготовлення бланків цінних паперів,

документів суворої звітності

I. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 5, 22 Закону
України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності" ( 877-16 ), статті 20 Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), постанов Кабінету Міністрів України від 03.06.2009
N 546 ( 546-2009-п ) "Про затвердження критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності
з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої
звітності, розроблення, виробництва, сертифікаційних випробувань
голографічних захисних елементів та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)", від
14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку
органів ліцензування".
2. Цим Порядком установлюється єдиний порядок здійснення
державного контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних
паперів, документів суворої звітності, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 25.08.2010 N 910 ( z1062-10 )
(далі - Ліцензійні умови).
3. Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов
( z1062-10 ) здійснює Міністерство фінансів України (далі - орган
державного контролю) у межах своїх повноважень шляхом проведення
планових і позапланових перевірок.
II. Організація перевірок
1. Планові перевірки додержання ліцензіатами Ліцензійних умов
( z1062-10 ) проводяться відповідно до річних або квартальних
планів перевірок, які затверджуються органом державного контролю
до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього
місяця кварталу, що передує плановому. Упродовж десяти робочих
днів після затвердження плану-графіка перевірок орган ліцензування
надає копію плану-графіка та наказ про його затвердження до
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва. Заходи з проведення планових перевірок здійснюються з такою
періодичністю: для суб'єктів господарювання, віднесених до високого ступеня
ризику, - не частіше одного разу на рік; для суб'єктів господарювання, віднесених до середнього
ступеня ризику, - один раз на два роки; для суб'єктів господарювання, віднесених до незначного
ступеня ризику, - один раз на три роки. Орган державного контролю здійснює планові заходи з
державного контролю за умови письмового повідомлення (додаток 1)
ліцензіата про проведення планової перевірки не пізніше ніж за
десять днів до дня здійснення цього заходу. Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи
телефонограмою або вручається особисто керівнику ліцензіата чи
уповноваженій ним особі під підпис. Строк здійснення планової перевірки не може перевищувати
п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва -
п'яти робочих днів. Продовження строку здійснення планової перевірки не
допускається.
2. Позапланові перевірки здійснюються органом державного
контролю на підставі: письмової заяви до органу державного контролю, поданої
ліцензіатом, про здійснення позапланової перевірки на його
бажання; виявлення та підтвердження недостовірності відомостей даних,
заявлених у документах обов'язкової звітності поданих, суб'єктом
господарювання; необхідності перевірки виконання ліцензіатом розпорядження
органу державного контролю про усунення порушень Ліцензійних умов
( z1062-10 ), виданого за результатами проведеної планової
перевірки; звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом
господарювання вимог законодавства. Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише
ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для
здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у
посвідченні на проведення позапланової перевірки. Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати
десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох
робочих днів, якщо інше не передбачено законом. Продовження строку здійснення позапланового заходу не
допускається.
3. Для проведення планової або позапланової перевірки органом
державного контролю видається відповідний наказ про створення
комісії (у складі щонайменше двох осіб), у якому зазначаються
найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде
здійснюватися захід, та предмет перевірки. На підставі наказу оформляється посвідчення на право
проведення планової (позапланової) перевірки ліцензіата
(додаток 2), яке підписується керівником органу державного
контролю (його заступником) та засвідчується печаткою. Посвідчення реєструється в журналі обліку посвідчень на право
проведення перевірки ліцензіатів, сторінки якого мають бути
пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою (додаток 3). Посвідчення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку
здійснення перевірки. Посадова особа органу державного контролю не має права
здійснювати заходи з перевірки без посвідчення на право проведення
планової (позапланової) перевірки ліцензіата та службового
посвідчення.
4. До 1 січня 2011 року планові та позапланові перевірки
здійснюються з урахуванням вимог Закону України "Про внесення змін
до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в
Україні" ( 1759-17 ) та постанови Кабінету Міністрів України від
21.05.2009 N 502 ( 502-2009-п ) "Про тимчасові обмеження щодо
здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року".
III. Права та обов'язки комісії з перевірки ліцензіатів
1. Голова та члени комісії мають право: вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню
державного контролю; одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали,
відомості з питань, що виникають під час державного контролю,
відповідно до Закону України "Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ); надавати (надсилати) суб'єктам господарювання обов'язкові для
виконання приписи про усунення порушень і недоліків; фіксувати процес здійснення планової або позапланової
перевірки чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки.
2. Голова та члени комісії зобов'язані: повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати державний
контроль у межах повноважень, передбачених Законом України "Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності" ( 877-16 ); дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами
господарювання; не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської
діяльності під час здійснення заходів державного контролю, якщо це
не загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки
виникнення техногенних ситуацій і пожеж; забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єкта
господарювання, що стає доступною посадовим особам у ході
здійснення державного контролю; ознайомити керівника суб'єкта господарювання або уповноважену
ним особу з результатами державного контролю в строки, передбачені
Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ); надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо
здійснення державного контролю.
IV. Права та обов'язки суб'єкта господарювання

під час здійснення державного контролю
1. Суб'єкт господарювання має право: вимагати від посадових осіб органу державного контролю
додержання вимог законодавства; перевіряти наявність у посадових осіб органу державного
контролю службового посвідчення і одержувати копії посвідчення на
проведення планового або позапланового заходу; не допускати посадових осіб органу державного контролю до
здійснення державного контролю, якщо: він здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності
проведення заходів державного контролю, передбачених Законом
України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності" ( 877-16 ); посадова особа органу державного контролю не надала копії
документів, передбачених Законом України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) або якщо надані документи не відповідають вимогам цього
Закону; у разі неодержання повідомлення про здійснення планового
заходу; бути присутнім під час здійснення заходів державного
контролю; вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною
таємницею суб'єкта господарювання; одержувати та знайомитися з актами державного контролю; надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або
заперечення до акта органу державного контролю; оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії
органів державного контролю та їх посадових осіб.
2. Суб'єкт господарювання зобов'язаний: допускати посадових осіб органу державного контролю до
здійснення заходів державного контролю за умови дотримання порядку
здійснення державного контролю, передбаченого Законом України "Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності" ( 877-16 ); виконувати вимоги органу державного контролю щодо усунення
виявлених порушень вимог законодавства; надавати документи, зразки продукції, пояснення, довідки,
відомості, матеріали з питань, що виникають під час державного
контролю, відповідно до Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ); одержувати примірник припису або акта органу державного
контролю за результатами проведеного планового чи позапланового
заходу.
V. Порядок здійснення перевірки
1. Перед початком здійснення перевірки голова комісії
зобов'язаний пред'явити керівнику ліцензіата або його
уповноваженому представнику посвідчення на право проведення
планової (позапланової) перевірки ліцензіата та службові
посвідчення, що засвідчують посадових осіб органу державного
контролю. Ліцензіат повинен ознайомитись з підставою проведення
перевірки і отримати копію посвідчення (направлення) органу
державного контролю.
2. Ліцензіат може вести журнал відвідувань підприємства
представниками органів державного контролю із зазначенням у ньому
строків та мети відвідування, посад, прізвищ та ініціалів голови і
членів комісії тощо. Зазначені в журналі відомості засвідчуються підписом голови
комісії органу державного контролю.
3. Керівник ліцензіата (ліцензіат) особисто або уповноважений
ним представник забезпечують умови проведення перевірки.
4. Під час проведення планової перевірки члени комісії
здійснюють заходи з контролю за додержанням Ліцензійних умов
( z1062-10 ) у межах визначеного переліку питань залежно від
ступеня ризику, до якого віднесений суб'єкт господарювання, що
перевіряється.
VI. Переліки питань для здійснення

планових заходів з контролю

за додержанням Ліцензійних умов ( z1062-10 )
1. Перелік питань для здійснення планових заходів з контролю
за додержанням Ліцензійних умов ( z1062-10 ) суб'єктами
господарювання, які віднесені до високого ступеня ризику: 1) наявність оригіналу ліцензії (довідки про прийняття заяви
про переоформлення ліцензії на провадження господарської
діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів
суворої звітності або довідки про подання заяви про видачу
дубліката ліцензії); 2) достовірність відомостей, наведених у документах, поданих
суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; 3) наявність у інших відокремлених підрозділів ліцензіата,
які проводять господарську діяльність з виготовлення бланків
цінних паперів, документів суворої звітності, засвідчених органом
ліцензування копій ліцензій, що підтверджують їх право на
провадження цієї діяльності; 4) своєчасність повідомлення органу державного контролю про
зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про
видачу ліцензії; 5) своєчасність виконання розпоряджень про усунення порушень
Ліцензійних умов ( z1062-10 ) (у разі якщо такі розпорядження
видавались); 6) наявність у суб'єкта господарювання внутрішніх положень,
інструкцій та інших документів, передбачених Ліцензійними умовами
( z1062-10 ); 7) наявність комплекту нормативно-правових актів, технічних
та інших документів, які регламентують господарську діяльність з
виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності; 8) наявність штатного персоналу (з урахуванням
кваліфікаційних вимог) та документів, що підтверджують рівень
освіти і кваліфікації штатного персоналу, необхідний для
провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних
паперів, документів суворої звітності; 9) наявність приміщень, виробничих площ, технічного
обладнання, необхідних для провадження господарської діяльності з
виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності,
а також ліцензійного програмного забезпечення, яке
використовується для здійснення відповідних робіт для створення
графічних зображень бланків; 10) наявність документів, що підтверджують право власності
суб'єкта господарювання на виробничі площі або право користування
ними; 11) наявність спеціального дозволу на провадження діяльності,
пов'язаної з державною таємницею (у разі потреби); 12) дотримання вимог внутрішнього положення, статуту, а також
законодавства, що регламентують провадження господарської
діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів
суворої звітності; 13) дотримання порядку обліку виготовлених бланків цінних
паперів, документів суворої звітності та порядку ведення архіву
контрольних зразків цих бланків і необхідної документації; 14) повнота та достовірність відомостей про виконані роботи з
виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності
та своєчасність подання таких відомостей до органу державного
контролю; 15) забезпечення функціонування системи режиму безпеки на
виробництві; 16) дотримання установленого законодавством порядку прийняття
та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III
Кодексу законів про працю України ( 322-08 ).
2. Зазначений у цьому розділі перелік питань є вичерпний,
перевірка інших питань заборонена.
3. До переліку питань, за якими здійснюються заходи з
контролю за додержанням Ліцензійних умов ( z1062-10 ) суб'єктами
господарювання, які віднесені до середнього та незначного ступеня
ризику, належать питання, наведені у пункті 1 цього розділу, за
винятком підпункту 5.
VII. Порядок оформлення результатів перевірки
1. За результатами планової або позапланової перевірки
комісією складається акт планової (позапланової) перевірки
додержання ліцензіатом Ліцензійних умов ( z1062-10 ) (далі - акт
перевірки). Порушення, викладені в акті перевірки, повинні мати посилання
на конкретні пункти, статті, розділи нормативно-правових актів, що
порушуються. Довільне викладення або трактування вимог
нормативно-правових актів не допускається. Забороняється включати до акта перевірки відомості і
твердження, які не підтверджені під час перевірки фактами. Акт перевірки складається у двох примірниках за встановленою
формою (додаток 4). Усі примірники акта в останній день перевірки підписуються
особами, які проводили перевірку. Керівник ліцензіата або його
уповноважений представник письмово підтверджує, що ознайомлений з
актом перевірки і отримав один примірник, ставить свій підпис,
дату та засвідчує його печаткою (у разі наявності). Інший примірник акта перевірки зберігається в органі
державного контролю, який здійснював перевірку. Якщо керівник ліцензіата або його уповноважений представник
не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями, які є
невід'ємною частиною такого акта. У разі відмови зазначених осіб від підписання акта перевірки
голова комісії вносить до такого акта відповідний запис.
2. Орган державного контролю не пізніше п'яти робочих днів з
дати складання акта перевірки видає розпорядження про усунення
порушень Ліцензійних умов ( z1062-10 ) (додаток 5), яке
надсилається ліцензіату з повідомленням про вручення, або приймає
рішення про анулювання ліцензії. Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов
( z1062-10 ) - обов'язкове для виконання письмове рішення органу
державного контролю щодо усунення виявлених порушень Ліцензійних
умов у визначені строки. Розпорядження видається та підписується керівником органу
державного контролю або його заступником. У разі усунення виявлених перевіркою порушень Ліцензійних
умов ( z1062-10 ) протягом п'яти робочих днів з дати складання
акта перевірки (якщо це підтверджено документально і не потребує
додаткової перевірки) зазначене розпорядження не видається. Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов
( z1062-10 ) складається у двох примірниках: один примірник
надається ліцензіату чи уповноваженій ним особі для виконання, а
другий з підписом ліцензіата або уповноваженої ним особи щодо
погоджених термінів усунення порушень залишається в органі
державного контролю. У разі відмови ліцензіата або уповноваженої ним особи від
отримання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов
( z1062-10 ) розпорядження направляється рекомендованим листом. Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов
( z1062-10 ) може бути оскаржено до відповідного центрального
органу виконавчої влади або суду в установленому законом порядку.
3. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення
порушень Ліцензійних умов ( z1062-10 ), зобов'язаний у
встановлений цим розпорядженням строк подати до органу державного
контролю інформацію про усунення порушень. У разі документального підтвердження ліцензіатом факту
усунення порушень Ліцензійних умов ( z1062-10 ), зазначених у
цьому розпорядженні, перевірка виконання такого розпорядження може
не проводитись.
4. У разі неподання ліцензіатом інформації про усунення
порушень Ліцензійних умов ( z1062-10 ) до органу державного
контролю протягом строку, зазначеного в розпорядженні, органом
державного контролю проводиться позапланова перевірка виконання
розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, за
результатами якої складається відповідний акт. Позапланова перевірка виконання ліцензіатом розпорядження про
усунення порушень Ліцензійних умов ( z1062-10 ) проводиться після
закінчення строку, зазначеного в розпорядженні, протягом якого
ліцензіат зобов'язаний усунути порушення та подати до органу
державного контролю відповідну інформацію. У разі невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення
порушень Ліцензійних умов ( z1062-10 ) на підставі акта
позапланової перевірки орган державного контролю складає акт про
невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов,
який є підставою для анулювання ліцензії.
5. Неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних
умов ( z1062-10 ) є невиконання підпунктів 8, 9, 11, 16 пункту 1
розділу VI цього Порядку.
6. Акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання
Ліцензійних умов ( z1062-10 ), який є підставою для анулювання
ліцензії, складається на підставі акта планової (позапланової)
перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов.
7. Неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних
умов ( z1062-10 ), установлених для господарської діяльності з
виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності,
визначається на підставі акта планової (позапланової) перевірки.
8. Відмовою ліцензіата у проведенні перевірки вважається: відсутність керівника ліцензіата або його уповноваженого
представника у час, визначений органом контролю для проведення
перевірки, у разі відсутності клопотання ліцензіата щодо
перенесення строку перевірки; відмова ліцензіата забезпечити умови для проведення перевірки
або надати всі необхідні документи, що підтверджують додержання
ним Ліцензійних умов ( z1062-10 ); відмова ліцензіата в доступі комісії з перевірки на свою
територію, до будівель, споруд та інших приміщень, щодо яких
ліцензіат здійснює заходи охорони.
9. Якщо під час перевірки виявлено повторне порушення
ліцензіатом Ліцензійних умов ( z1062-10 ), недостовірні відомості
в документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання
ліцензії, факт передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або
фізичній особі для провадження господарської діяльності, то
комісією складається відповідний акт (додаток 6) про повторне
порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, та/або акт про виявлення
недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом
господарювання для одержання ліцензії, та/або акт про встановлення
факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній
особі для провадження господарської діяльності у двох примірниках. Усі примірники акта підписуються особами, які проводили
перевірку. Один примірник акта зберігається в органі державного
контролю, другий вручається або надсилається (листом з
повідомленням) ліцензіату.
VIII. Анулювання ліцензії
1. Вичерпний перелік підстав для анулювання ліцензії
визначено статтею 21 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ).
2. Рішення про анулювання ліцензії приймається органом
державного контролю протягом десяти робочих днів з дати
встановлення підстав для анулювання ліцензії, яке вручається
(надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не
пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.
3. Розгляд питання про анулювання ліцензії на підставі акта
про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих
суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про
встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній
особі для провадження господарської діяльності, акта про
невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов
( z1062-10 ) здійснюється органом державного контролю з
обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представників.
4. У разі неявки ліцензіата або його представника розгляд
питання про анулювання ліцензії здійснюється без їх участі.
5. Розгляд питання про анулювання ліцензії в разі повторного
порушення ліцензіатом Ліцензійних умов ( z1062-10 ) здійснюється
за наявності таких документів: акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов
( z1062-10 ), у якому відображені дані про повторне (повторні)
порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; акта попередньої перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних
умов ( z1062-10 ); розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов
( z1062-10 ); розпорядчого документа, на підставі якого здійснювалась
відповідна перевірка.
6. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне
порушення ліцензіатом Ліцензійних умов ( z1062-10 ), акта про
виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом
господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту
передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для
провадження господарської діяльності, акта про невиконання
розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов суб'єкт
господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження
відповідного виду господарської діяльності не раніше ніж через рік
з дати прийняття рішення про анулювання попередньої ліцензії.
7. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через
тридцять днів з дня його прийняття, крім рішення про анулювання
ліцензії, прийнятого згідно з поданою заявою ліцензіата про
анулювання ліцензії, яке набирає чинності з дня його прийняття.
8. Витяг з рішення про анулювання ліцензії вручається
ліцензіату під особистий підпис або надсилається листом з
повідомленням.
IX. Оскарження рішення про анулювання ліцензії
1. У разі подання ліцензіатом протягом тридцяти днів з дня
прийняття рішення про анулювання ліцензії скарги до
Експертно-апеляційної ради при Державному комітеті України з
питань регуляторної політики та підприємництва дія зазначеного
рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного
рішення Держкомпідприємництвом.
2. Рішення Експертно-апеляційної ради щодо скарги ліцензіата
є підставою для видання Держкомпідприємництвом розпорядження про
усунення виявлених порушень законодавства у сфері ліцензування,
допущених органом ліцензування.
3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в
судовому порядку.
Директор Департаменту
по контролю за виробництвом
цінних паперів, акцизних марок,
документів суворої звітності
та голографічних
захисних елементів (Держзнак) А.В.Козименко

Додаток 1

до Порядку контролю

за додержанням Ліцензійних

умов провадження

господарської діяльності

з виготовлення бланків

цінних паперів, документів

суворої звітності

(Державний

Герб

України)
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ__________________________________________________________________
_____________ N ________ ____________________________

(найменування суб'єкта

господарювання,
____________________________

прізвище та ініціали

фізичної особи - підприємця,
____________________________

місцезнаходження суб'єкта

господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" та згідно з Планом перевірок ліцензіатів
на _____ рік, затвердженим наказом Міністерства фінансів України
від _____________ N ____, в період з "___" _____________ 20__ року
по "___" _______ 20__ року буде проведено перевірку додержання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності __________________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання, прізвище,

ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
__________________________________________________________________

місцезнаходження суб'єкта господарювання)
Перевірка буде здійснюватись відповідно до переліку питань,
визначених пунктом _____ розділу VI Порядку контролю за
додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої
звітності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
25.08.2010 N 910. Вам необхідно забезпечити умови проведення перевірки та бути
присутнім особисто або призначити уповноваженого представника,
якому надана засвідчена в установленому порядку довіреність на
право представляти ліцензіата.
_____________________________ ________ ________________________

(посада керівника (підпис) (ініціали та прізвище) структурного підрозділу
органу державного контролю)

Додаток 2

до Порядку контролю

за додержанням Ліцензійних

умов провадження

господарської діяльності

з виготовлення бланків

цінних паперів, документів

суворої звітності

(Державний

Герб

України)
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ__________________________________________________________________
ПОСВІДЧЕННЯ

на право проведення ____________ перевірки ліцензіата

(планова,

позапланова)

"__" _________ 20__ року N ______
Видане голові комісії ___________________________________________

(посада, прізвище та ініціали)
та членам комісії: _____________________________________________;

(посада, прізвище та ініціали)
______________________________________________

(посада, прізвище та ініціали)
для проведення _______________________________ перевірки

(планова, позапланова)
ліцензіата ______________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання

та/або його відокремленого підрозділу,
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
__________________________________________________________________

місцезнаходження суб'єкта господарювання

та/або його відокремленого підрозділу)
Предмет перевірки: ______________________________________________

(перевірка додержання Ліцензійних умов
__________________________________________________________________

або виконання розпорядження про усунення

порушень Ліцензійних умов)
у строк з "__" _________ 20__ року до "___" ___________ 20__ року
Розпорядчий документ про створення комісії з перевірки: _________ __________________________________________________________________

(назва, дата та номер розпорядчого документа

органу державного контролю)
Підстава для здійснення перевірки: ______________________________ __________________________________________________________________

(річний план перевірки або підстава

для позапланової перевірки)
Попередній захід: _______________________________________________

(тип заходу і строк його здійснення)
___________________________ ________ __________________________
(посада керівника органу (підпис) (ініціали та прізвище)
державного контролю,

його заступника)
М.П.

Додаток 3

до Порядку контролю

за додержанням Ліцензійних

умов провадження

господарської діяльності

з виготовлення бланків

цінних паперів, документів

суворої звітності

ЖУРНАЛ

обліку посвідчень на право проведення

перевірки ліцензіатів

------------------------------------------------------------------ | N | Номер | Найменування | Склад | Строк |Реєстраційний| |з/п|посвідчення| (П.І.Б.) та |комісії|перевірки| номер | | | |місцезнаходження| | |розпорядчого | | | | (місце | | |документа та | | | | проживання) | | | його дата | | | | ліцензіата | | | | |---+-----------+----------------+-------+---------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+-----------+----------------+-------+---------+-------------| | | | | | | | |---+-----------+----------------+-------+---------+-------------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 4

до Порядку контролю

за додержанням Ліцензійних

умов провадження

господарської діяльності

з виготовлення бланків

цінних паперів, документів

суворої звітності

(Державний

Герб

України)
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ__________________________________________________________________
ДЕПАРТАМЕНТ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ВИРОБНИЦТВОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ,

АКЦИЗНИХ МАРОК, ДОКУМЕНТІВ СУВОРОЇ ЗВІТНОСТІ

ТА ГОЛОГРАФІЧНИХ ЗАХИСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ (ДЕРЖЗНАК)
АКТ

планової (позапланової) перевірки

додержання ліцензіатом Ліцензійних умов

"___" ___________ 20___ року N _________
Комісією у складі: ______________________________________________

(посади, прізвища та ініціали)
__________________________________________________________________
за участю представника(ів)* _____________________________________

(найменування органу контролю,

посада, прізвище та ініціали)
__________________________________________________________________
у строк з "__" __________ 20__ року до "___" __________ 20__ року
проведена ______________________ перевірка додержання Ліцензійних

(планова, позапланова)
умов _____________________________________________________________

(найменування певного виду господарської діяльності)
__________________________________________________________________
у (на) __________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання

та/або його відокремленого підрозділу,
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
_________________________________________________________________,

місцезнаходження суб'єкта господарювання

та/або його відокремленого підрозділу)
ідентифікаційний код (номер, у разі наявності) _________________,
ліцензія: серія ____ N ___________ дата видачі _________________,
вид господарської діяльності (його частка), на який видано
ліцензію, ________________________________________________________
у присутності ___________________________________________________

(прізвище та ініціали керівника суб'єкта

господарювання або його уповноваженого представника,
__________________________________________________________________

прізвище та ініціали фізичної особи - підприємця)
Перевіркою ВСТАНОВЛЕНО:
1. Стан виконання суб'єктом господарювання вимог законодавства: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Порушення вимог законодавства, що виявлені під час перевірки:
------------------------------------------------------------------ |N з/п | Перелік порушень, | Посилання на відповідну | | |виявлених під час перевірки | вимогу законодавства | | | |(нормативно-правового акта) | |------+----------------------------+----------------------------| | | | | |------+----------------------------+----------------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
До акта перевірки додаються такі документи: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Голова комісії ____________ _______________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Члени комісії: ____________ _______________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
____________ _______________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
З актом перевірки ознайомлений:
Керівник або уповноважений
представник суб'єкта
господарювання, фізична особа -
підприємець, у присутності якого
проведено перевірку ________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
"___" ______________ 20__ року
Зауваження суб'єкта господарювання до змісту акта: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Керівник або уповноважений
представник суб'єкта
господарювання, фізична особа -
підприємець, у присутності якого
проведено перевірку ________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.
_______________

* Заповнюється у разі залучення фахівців сторонніх
підприємств, установ і організацій.

Додаток 5

до Порядку контролю

за додержанням Ліцензійних

умов провадження

господарської діяльності

з виготовлення бланків

цінних паперів, документів

суворої звітності

(Державний

Герб

України)
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ__________________________________________________________________
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

про усунення порушень Ліцензійних умов

"___" _________ 20__ року N ________
За результатами перевірки у (на) ____________________________

(планова, позапланова)
__________________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, прізвище, ім'я та по батькові керівника або уповноваженого представника
__________________________________________________________________

суб'єкта господарювання, прізвище, ім'я

та по батькові фізичної особи - підприємця,
__________________________________________________________________

місцезнаходження суб'єкта господарювання

та/або його відокремленого підрозділу)
за додержанням Ліцензійних умов _________________________________ __________________________________________________________________

(найменування певного виду господарської діяльності)
комісією у складі: ______________________________________________

(посади, прізвища та ініціали)
__________________________________________________________________
були виявлені такі порушення Ліцензійних умов: __________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
ПРОПОНУЄТЬСЯ:
У термін до "____" ____________ 20____ року усунути порушення
Ліцензійних умов та подати в письмовій формі до Міністерства
фінансів України інформацію про усунення зазначених порушень. При невиконанні цього розпорядження або в разі встановлення
факту повторного аналогічного порушення ліцензію буде анульовано.
__________________________ __________ _________________________
(посада керівника органу (підпис) (ініціали та прізвище)
контролю, його заступника)
М.П.

Додаток 6

до Порядку контролю

за додержанням Ліцензійних

умов провадження

господарської діяльності

з виготовлення бланків

цінних паперів, документів

суворої звітності

(Державний

Герб

України)
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ__________________________________________________________________
АКТ

про _______________________________________________

(вид порушення)

"__" ___________ 20___ року N ____
За результатами перевірки у (на) ____________________________

(планова, позапланова)
__________________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання

та/або його відокремленого підрозділу, прізвище,

ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
__________________________________________________________________

місцезнаходження суб'єкта господарювання

та/або його відокремленого підрозділу)
ідентифікаційний код (номер, у разі наявності) _________________,
ліцензія: серія ____ N _______________, дата видачі: ___________,
вид господарської діяльності (його частка), на який видано
ліцензію ________________________________________________________,
згідно з актом перевірки від "__" ___________ 20___ року N ______
були виявлені такі порушення Ліцензійних умов: __________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Цей акт є підставою для анулювання ліцензії
Голова комісії ____________ _______________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Члени комісії: ____________ _______________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
____________ _______________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: