open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону

N 763-VII ( 763-18 ) від 23.02.2014, ВВР,

2014, N 12, ст.189 }
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо приведення їх у відповідність

із Конституцією України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 10, ст.63 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012, N 44-45,

N 46-47, N 48, ст.552

Законом
N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 33, ст.435 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

2. У Господарському кодексі України ( 436-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):
1) у частині першій статті 171 слова "Кабінетом Міністрів
України" замінити словами "Президентом України";
2) у частині другій статті 179 слово "ним" замінити словами
"Президентом України міністерства, інші центральні".
3. У Бюджетному кодексі України ( 2456-17 ) від 8 липня
2010 року:
1) у статті 23:
у частині шостій слова "погодженим з Комітетом Верховної Ради
України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевої ради)" замінити словами
"погодженим з Верховною Радою України (Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, місцевою радою)";
у частині дев'ятій слова "погодженим з Комітетом Верховної
Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевої ради)" замінити словами
"погодженим з Верховною Радою України";
2) перше речення частини другої статті 26 викласти в такій
редакції:
"2. Контроль за використанням коштів Державного бюджету
України від імені Верховної Ради України здійснюється Рахунковою
палатою";
3) у частині першій статті 53 слова "Рахункової палати та"
виключити;
4) у частині третій статті 59 слова "Рахунковій палаті"
виключити;
5) у частині третій статті 60 слова "Рахунковій палаті"
виключити;
6) частину першу статті 62 викласти в такій редакції:
"1. Рахункова палата протягом двох тижнів з дня офіційного
подання Кабінетом Міністрів України річного звіту про виконання
закону про Державний бюджет України готує та подає Верховній Раді
України висновки про використання коштів Державного бюджету
України з оцінкою ефективності такого використання, а також
пропозиції щодо усунення порушень, виявлених у звітному бюджетному
періоді, та вдосконалення бюджетного процесу загалом";
7) у частині шостій статті 108 слова "за погодженням з
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету" замінити
словами "за погодженням з Верховною Радою України";
8) у статті 109:
в останньому абзаці частини першої слова "встановлених
законом" замінити словами "визначених Конституцією України
( 254к/96-ВР )";
у пункті 5 частини другої слова "щодо результатів контролю за
дотриманням бюджетного законодавства" виключити;
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Комітети Верховної Ради України беруть участь у
попередньому розгляді питання щодо бюджетної політики на наступний
бюджетний період та проекту закону про Державний бюджет України, а
також попередньо розглядають питання про виконання Державного
бюджету України (включаючи висновки і пропозиції Рахункової палати
щодо використання коштів Державного бюджету України) у частині, що
віднесена до компетенції комітетів";
9) статтю 110 викласти в такій редакції:
"Стаття 110. Повноваження Рахункової палати з контролю у

бюджетному процесі
1. До повноважень Рахункової палати належить здійснення
контролю за використанням коштів Державного бюджету України, в
тому числі на обслуговування і погашення державного боргу.
2. Рахункова палата подає Верховній Раді України висновки та
пропозиції щодо стану використання коштів Державного бюджету
України за підсумками кожного кварталу".
4. Частину десяту статті 7 Закону України "Про міліцію"
( 565-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20;
Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 26, ст. 216) викласти
в такій редакції:
"Заступник Міністра внутрішніх справ України - начальник
Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в
Автономній Республіці Крим призначається на посаду за поданням
Прем'єр-міністра України та звільняється з посади Президентом
України".
5. У Законі України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793; 1993 р., N 50,
ст. 474; 2001 р., N 44, ст. 233; 2008 р., N 48, ст. 357):
1) у статті 2:
перше речення частини першої викласти в такій редакції:
"Генеральний прокурор України призначається на посаду за
згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом
України";
після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"Генеральний прокурор України звільняється з посади також з
інших підстав".
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
2) друге речення частини третьої статті 14 викласти в такій
редакції: "Персональний склад колегії затверджується Генеральним
прокурором України".
6. У Законі України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382;
2006 р., N 14, ст. 116, N 30, ст. 258):
1) частину другу статті 1 викласти в такій редакції:
"Служба безпеки України підпорядкована Президенту України";
2) у частині першій статті 9 слова "Служба безпеки Республіки
Крим" виключити;
3) частини другу та третю статті 13 викласти в такій
редакції:
"Голова Служби безпеки України призначається на посаду та
звільняється з посади Президентом України.
Голова Служби безпеки України має заступників, які
призначаються на посади за його поданням та звільняються з посад
Президентом України";
4) у першому реченні частини третьої статті 14 слова "Голова
Служби безпеки Республіки Крим" та "за погодженням з Верховною
Радою України" виключити;
5) у статті 15:
частину першу викласти в такій редакції:
"Начальники підрозділів Центрального управління Служби
безпеки України: контррозвідки, військової контррозвідки, захисту
національної державності, боротьби з корупцією і організованою
злочинною діяльністю, інформаційно-аналітичного,
оперативно-технічного, оперативного документування, слідчого, по
роботі з особовим складом, інших підрозділів, визначених
Президентом України, а також начальники регіональних органів -
обласних управлінь Служби безпеки України призначаються на посади
за поданням Голови Служби безпеки України та звільняються з посад
Президентом України";
частину другу виключити;
6) у пункті 16 статті 24 слова "Верховної Ради України або"
виключити;
7) статтю 31 викласти в такій редакції:
"Стаття 31. Підзвітність Служби безпеки України
Постійний контроль за діяльністю Служби безпеки України,
дотриманням нею законодавства здійснюється Верховною Радою
України.
Голова Служби безпеки України щорічно подає Верховній Раді
України звіт про діяльність Служби безпеки України".
7. У частині п'ятій статті 28 Закону України "Про інформацію"
( 2657-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48,
ст. 650) слова "Кабінет Міністрів України" замінити словами
"Президент України".
8. В Основах законодавства України про охорону здоров'я
( 2801-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4,
ст. 19):
1) частину першу статті 15 викласти в такій редакції:
"Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони
здоров'я здійснює спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади з питань охорони здоров'я, повноваження якого
визначаються положенням, що затверджується Президентом України";
2) у частині п'ятій статті 16 слова "ним органи" замінити
словами "Президентом України міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади".
9. У Законі України "Про Антимонопольний комітет України"
( 3659-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50,
ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343; 2004 р., N 13, ст. 181):
1) частину першу статті 10 викласти в такій редакції:
"Перших заступників і заступників Голови Антимонопольного
комітету України з числа державних уповноважених призначає на
посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посад
Президент України";
2) частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
"Державні уповноважені Антимонопольного комітету України
призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України, яке
вноситься на підставі пропозицій Голови Антимонопольного комітету
України, та звільняються з посад Президентом України".
10. У Законі України "Про державну службу" ( 3723-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490;
1995 р., N 29, ст. 216, N 34, ст. 268; 1996 р., N 16, ст. 71;
1999 р., N 24, ст. 208; 2001 р., N 33, ст. 175; 2003 р., N 14,
ст. 97, N 30, ст. 247; 2005 р., N 2, ст. 32, N 10, ст. 193, N 26,
ст. 346; 2006 р., N 1, ст. 18, NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8,
ст. 66, N 9, ст. 69; 2008 р., NN 5-8, ст. 78):
1) частину третю статті 6 викласти в такій редакції:
"Проведення єдиної державної політики та функціональне
управління державною службою здійснюється спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади з питань реалізації державної
політики у сфері державної служби";
2) у частині першій та абзаці першому частини другої статті 7
слова "Головне управління державної служби при Кабінеті Міністрів
України" замінити словами "спеціально уповноважений центральний
орган виконавчої влади з питань реалізації державної політики у
сфері державної служби";
3) статтю 8 виключити;
4) у частині першій статті 23 слова "з Начальником Головного
управління державної служби при Кабінеті Міністрів України"
замінити словами "з керівником спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань реалізації державної
політики у сфері державної служби";
5) частину другу статті 25 викласти в такій редакції:
"Установлюються такі категорії посад державних службовців:
перша категорія - посади перших заступників міністрів,
керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами
Уряду України, їх перших заступників, Постійного Представника
Президента України в Автономній Республіці Крим, голів обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
керівників Адміністрації Президента України, Апарату Верховної
Ради України, заступників керівників Адміністрації Президента
України, Апарату Верховної Ради України, інші прирівняні до них
посади;
друга категорія - посади керівників секретаріатів комітетів
Верховної Ради України, структурних підрозділів Адміністрації
Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату
Кабінету Міністрів України, радників та помічників Президента
України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України,
заступників міністрів, заступників інших керівників центральних
органів виконавчої влади, першого заступника Постійного
Представника Президента України в Автономній Республіці Крим,
перших заступників голів обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій та інші прирівняні до них посади;
третя категорія - посади заступників керівників структурних
підрозділів, завідувачів секторів, головних спеціалістів,
експертів, консультантів Адміністрації Президента України, Апарату
Верховної Ради України і Секретаріату Кабінету Міністрів України,
заступників Постійного Представника Президента України в
Автономній Республіці Крим, заступників голів обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також голів
районних, районних у містах Києві та Севастополі державних
адміністрацій, начальників управлінь, самостійних відділів у
складі міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,
інші прирівняні до них посади;
четверта категорія - посади спеціалістів Адміністрації
Президента України, Апарату Верховної Ради України і Секретаріату
Кабінету Міністрів України, заступників начальників управлінь,
самостійних відділів (підвідділів) міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади, керівників управлінь,
відділів, служб обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, інші прирівняні до них посади;
п'ята категорія - посади спеціалістів міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, заступників голів районних,
районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій,
заступників керівників управлінь, відділів, служб обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
спеціалістів апарату цих адміністрацій, інші прирівняні до них
посади;
шоста категорія - посади керівників управлінь, відділів,
служб районних, районних у містах Києві та Севастополі державних
адміністрацій, спеціалісти управлінь, відділів, служб обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
інші прирівняні до них посади;
сьома категорія - посади спеціалістів районних, районних у
містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь
і відділів, інші прирівняні до них посади";
6) статтю 29 доповнити частиною третьою такого змісту:
"При Президенті України діє Національна академія державного
управління - державний вищий навчальний заклад з підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців".
{ Пункт 11 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012 }
12. У Законі України "Про використання ядерної енергії та
радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1995 р., N 12, ст. 81):
1) у статті 21:
частину першу викласти в такій редакції:
"Державне управління у сфері використання ядерної енергії
здійснюється міністерством, іншим центральним органом виконавчої
влади, визначеним Президентом України";
частину третю викласти в такій редакції:
"Державне управління у сфері поводження з радіоактивними
відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення
здійснюється міністерством, іншим центральним органом виконавчої
влади, визначеним Президентом України";
2) у частині другій статті 26 слова "Кабінетом Міністрів
України" замінити словами "Президентом України".
13. У Законі України "Про поводження з радіоактивними
відходами" ( 255/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1995 р., N 27, ст. 198; 2000 р., N 30, ст. 236; 2008 р., N 52,
ст. 394):
1) абзац третій статті 6 виключити;
2) у частині першій статті 10 слова "органами державної
виконавчої влади, визначеними Кабінетом Міністрів України"
замінити словами "міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади, визначеними Президентом України".
14. У Законі України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 49,
ст. 272; 2006 р., N 41, ст. 355, N 42, ст. 383; 2009 р., N 31,
ст. 461; 2010 р., NN 41-45, ст. 529):
1) статтю 6 виключити;
2) у частині четвертій статті 7 слова "у місячний строк"
виключити;
3) статтю 23 викласти в такій редакції:
"Стаття 23. Звільнення з посади судді Конституційного Суду

України
Суддя Конституційного Суду України звільняється з посади
органом, що його обрав або призначив, у разі:
1) закінчення строку призначення;
2) досягнення суддею шістдесятип'ятирічного віку;
3) неможливості виконувати свої повноваження за станом
здоров'я;
4) порушення суддею вимог щодо несумісності;
5) порушення суддею присяги;
6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
7) припинення його громадянства;
8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
9) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з
посади за власним бажанням.
Повноваження судді припиняються у разі його смерті".
15. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 51, ст. 292; 2005 р., N 42, ст. 466, N 48,
ст. 481; 2010 р., N 37, ст. 496):
1) частину третю статті 5 викласти в такій редакції:
"До складу Координаційної ради входять керівники державних
органів, що у межах своєї компетенції здійснюють контроль або інші
функції управління щодо фондового ринку та інвестиційної
діяльності в Україні. Очолює Координаційну раду Голова Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку. Склад та Положення
про Координаційну раду затверджуються Президентом України за
поданням Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку";
2) статтю 6 викласти в такій редакції:
"Стаття 6. Державна комісія з цінних паперів та фондового

ринку
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку є
державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту
України, підзвітним Верховній Раді України та Кабінету Міністрів
України. До системи цього органу входять Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку, її центральний апарат і територіальні
органи.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює
повноваження через центральний апарат і свої територіальні органи.
Комісія може делегувати надані їй повноваження центральному
апарату і територіальним органам шляхом прийняття відповідного
рішення, затвердженого в установленому порядку.
Голова та члени Комісії, керівні працівники та спеціалісти
центрального апарату і відповідних територіальних органів є
державними службовцями.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
утворюється у складі Голови Комісії та шести членів Комісії.
Голова Комісії, її члени призначаються на посади за поданням
Прем'єр-міністра України та звільняються з посад Президентом
України.
Голова та члени Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку мають право без спеціальних дозволів представляти
Комісію у суді.
Термін повноважень Голови Комісії та членів Комісії - сім
років. Одна й та ж особа не може бути членом Комісії більше двох
термінів підряд.
Голова та члени Комісії протягом терміну її повноважень
можуть бути звільнені від обов'язків за власним бажанням, за
станом здоров'я, у разі визнання безвісно відсутнім або оголошення
померлим, припинення громадянства або виїзду за межі України на
постійне місце проживання, вчинення злочину, грубого порушення
службових обов'язків, а також з інших підстав.
Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться
за рішенням Голови Комісії у разі необхідності, але не рідше
одного разу на місяць.
Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не
менше п'яти осіб.
Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього подано не
менше п'яти голосів.
Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового
ринку затверджується Президентом України. Територіальні органи
Комісії діють на основі положення, що затверджується Комісією, і
координують свою діяльність із місцевими державними
адміністраціями, органами місцевого самоврядування.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
розробляє і затверджує з питань, що належать до її компетенції,
акти законодавства, обов'язкові для виконання центральними та
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, учасниками ринку цінних паперів, їх об'єднаннями,
контролює їх виконання. Акти законодавства, які відповідно до
закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються,
приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ).
При Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку
створюються Консультаційно-експертна рада, інші органи та
установи.
Консультаційно-експертна рада розробляє рекомендації щодо
політики на ринку цінних паперів та бере участь у підготовці та
обговоренні проектів актів законодавства, які розробляються та
розглядаються Комісією.
Склад Консультаційно-експертної ради та положення про неї
затверджує Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
звертається до суду з позовами (заявами) у зв'язку з порушенням
законодавства України про цінні папери".
16. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації"
( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21,
ст. 190; 2007 р., N 11, ст. 94; 2010 р., N 37, ст. 496):
1) частину першу статті 1 викласти в такій редакції:
"Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та
Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації";
2) частини другу - четверту статті 8 викласти в такій
редакції:
"Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на
посаду Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України на
строк повноважень Президента України.
Кандидатури на посади голів районних державних адміністрацій
Прем'єр-міністру України вносяться головами відповідних обласних
державних адміністрацій. На кожну посаду вноситься одна
кандидатура.
Президент України може доручити Прем'єр-міністру України
внести подання про призначення головою місцевої державної
адміністрації іншої кандидатури";
3) у статті 9:
у частині першій:
пункт 7 виключити;
пункт 8 викласти в такій редакції:
"8) висловлення недовіри двома третинами від складу
відповідної ради";
у частині другій:
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) подання Прем'єр-міністра України з підстав, передбачених
законодавством про державну службу";
доповнити пунктами 4 і 5 такого змісту:
"4) з інших підстав, передбачених цим та іншими законами
України;
5) з ініціативи Президента України";
4) частину другу статті 10 викласти в такій редакції:
"Перший заступник та заступники голови обласної державної
адміністрації призначаються на посаду та звільняються з посади
головою обласної державної адміністрації за погодженням із
Кабінетом Міністрів України. Перший заступник та заступники голови
районної державної адміністрації призначаються на посаду та
звільняються з посади головою районної державної адміністрації за
погодженням з головою обласної державної адміністрації";
5) у частині п'ятій статті 33 слова "і Кабінетом Міністрів
України" виключити;
6) у частині третій статті 43 слова "Кабінетом Міністрів
України" виключити;
7) у статті 46:
частину третю викласти в такій редакції:
"Пропозиції щодо призначення на посаду або звільнення з
посади голови районної державної адміністрації в Автономній
Республіці Крим вносяться на розгляд Прем'єр-міністру України
Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим у порядку,
встановленому статтями 8, 9 і 12 цього Закону";
у частині шостій слова "і Кабінетом Міністрів України"
виключити.
17. У частині четвертій статті 22 Закону України "Про
державну таємницю" ( 3855-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 49, ст. 428; 2008 р., N 27-28, ст. 252) слова "які
призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України" виключити.
18. У частині другій статті 9 Закону України "Про правовий
режим воєнного стану" ( 1647-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 28, ст. 224; 2009 р., N 19, ст. 258) слова
"Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Президентом
України".
19. Статтю 11 Закону України "Про природні монополії"
( 1682-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30,
ст. 238) викласти в такій редакції:
"Стаття 11. Утворення та ліквідація національних комісій

регулювання природних монополій
1. Національні комісії регулювання природних монополій
(далі - комісії) є державними колегіальними органами, які
утворюються та ліквідуються Президентом України.
Комісії підпорядковуються Президенту України, підзвітні
Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України.
Комісії діють на підставі положень, що затверджуються
Президентом України.
Для здійснення своїх повноважень комісії можуть створювати та
ліквідовувати свої територіальні органи, які діють на підставі
положень, що затверджуються комісіями.
2. Комісії складаються з Голови комісії та не менше двох
членів комісії, яких призначає на посади за поданням
Прем'єр-міністра України та звільняє з посад Президент України.
3. Термін повноважень голів і членів комісій становить шість
років, при цьому забезпечується періодична ротація складу комісій.
Порядок ротації для голів та членів комісії встановлюється
положеннями про комісії.
Одна й та сама особа не може бути членом комісії більше двох
термінів підряд.
4. Повноваження Голови та членів комісії припиняються
достроково:
1) у разі подання заяви про відставку;
2) у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду у
скоєнні злочину;
3) у разі грубого порушення посадових обов'язків;
4) у разі неможливості виконання обов'язків за станом
здоров'я;
5) у разі подання заяви про звільнення у зв'язку з виходом на
пенсію;
6) з інших підстав.
5. Організаційно-технічну та іншу роботу щодо забезпечення
діяльності комісій здійснюють їх апарати відповідно до положень
про комісії.
6. На членів комісій та на працівників апаратів комісій
поширюється правовий статус державних службовців".
20. Частину третю статті 10 Закону України "Про Збройні Сили
України" ( 1934-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 48, ст. 410; 2009 р., N 19, ст. 258) викласти в такій редакції:
"Організація діяльності Міністерства оборони України
визначається законами України та Положенням, яке затверджується
Президентом України".
21. Частину третю статті 10 Закону України "Про оборону
України" ( 1932-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 49, ст. 420; 2009 р., N 19, ст. 258) викласти в такій редакції:
"Положення про Міністерство оборони України затверджує
Президент України".
22. Статті 23-26 Закону України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1) викласти в
такій редакції:
"Стаття 23. Організація діяльності Уповноваженого органу
1. Уповноважений орган є центральним органом виконавчої
влади, який працює за колегіальним принципом.
2. Уповноважений орган не може бути учасником фінансових
ринків як емітент облігацій внутрішніх та зовнішніх державних
позик або здійснювати будь-яку іншу діяльність на фінансових
ринках, крім передбаченої цим Законом.
3. Положення про Уповноважений орган затверджується
Президентом України.
4. Уповноважений орган є юридичною особою і має відокремлене
майно, що є державною власністю.
5. Уповноважений орган складається з Голови, заступників
Голови та не менше трьох членів Уповноваженого органу - директорів
департаментів (далі - директори департаментів), яких призначає на
посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посад
Президент України.
6. Структура центрального апарату Уповноваженого органу
визначається Положенням про Уповноважений орган.
7. Уповноважений орган може створювати та ліквідовувати свої
територіальні управління для здійснення своїх повноважень.
Територіальні управління Уповноваженого органу не мають статусу
юридичної особи і діють на основі положення, що затверджується
Уповноваженим органом.
8. За рішенням Уповноваженого органу може створюватися
Консультаційно-експертна рада, яка є постійно діючим на
громадських засадах дорадчим органом, що бере участь в обговоренні
проектів документів, які розробляються та/або розглядаються
Уповноваженим органом. Склад Консультаційно-експертної ради та
положення про неї затверджує Уповноважений орган.
9. Основною формою роботи Уповноваженого органу є засідання,
які збираються за потребою, але не рідше одного разу на місяць.
Порядок прийняття Уповноваженим органом рішень визначається у
Положенні про Уповноважений орган.
Стаття 24. Голова Уповноваженого органу
1. Голова Уповноваженого органу призначається на посаду за
поданням Прем'єр-міністра України та звільняється з посади
Президентом України.
2. Президент України припиняє повноваження Голови
Уповноваженого органу:
1) у разі закінчення строку його повноважень;
2) у разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо
нього;
3) у разі визнання його безвісно відсутнім або оголошення
померлим;
4) у разі припинення його громадянства або виїзду за межі
України на постійне місце проживання;
5) у разі подання Головою Уповноваженого органу у письмовому
вигляді заяви про відставку або про звільнення за власним
бажанням;
6) з інших причин.
3. Повноваження Голови Уповноваженого органу припиняються у
разі його смерті.
4. Головою Уповноваженого органу може бути особа з
бездоганною діловою репутацією, яка має вищу економічну чи
юридичну освіту і при цьому має досвід постійної протягом семи
років роботи за фахом.
5. Голова Уповноваженого органу:
1) здійснює керівництво поточною діяльністю Уповноваженого
органу та вирішує всі питання діяльності Уповноваженого органу, за
винятком тих, що належать до компетенції Уповноваженого органу;
2) діє без довіреності від імені Уповноваженого органу в
межах, встановлених законодавством України;
3) представляє Уповноважений орган у відносинах із державними
органами іноземних держав з питань нагляду за діяльністю
фінансових установ та міжнародними організаціями;
4) видає накази, розпорядження тощо з питань, що належать до
його компетенції;
5) приймає на роботу і звільняє з роботи працівників
Уповноваженого органу, заохочує їх та накладає дисциплінарні
стягнення;
6) виконує інші функції, необхідні для забезпечення
організації роботи та діяльності Уповноваженого органу.
6. Голова Уповноваженого органу несе відповідальність перед
Президентом України за діяльність Уповноваженого органу.
Стаття 25. Заступники Голови Уповноваженого органу
1. Заступники Голови Уповноваженого органу призначаються на
посади та звільняються з посад Президентом України.
2. Заступником Голови Уповноваженого органу може бути особа з
бездоганною діловою репутацією, яка має вищу освіту та досвід
постійної протягом не менше п'яти років роботи за фахом, що
відповідає її функціональним обов'язкам в Уповноваженому органі.
3. Заступники Голови Уповноваженого органу відповідають за
забезпечення координуючих функцій в межах Уповноваженого органу,
здійснення аналітичної та методологічної діяльності, питання
кадрового, фінансового, інформаційного та матеріально-технічного
забезпечення діяльності Уповноваженого органу. Кількість
заступників Голови Уповноваженого органу та розподіл обов'язків
між ними визначаються Положенням про Уповноважений орган.
Стаття 26. Члени Уповноваженого органу - директори

департаментів
1. Директори департаментів призначаються на посади за
поданням Прем'єр-міністра України та звільняються з посад
Президентом України.
2. Директором департаменту може бути особа з бездоганною
діловою репутацією, яка має вищу освіту та досвід постійної
протягом не менше п'яти років роботи за фахом, що відповідає її
функціональним обов'язкам в Уповноваженому органі.
3. Припинення повноважень директорів департаментів
відбувається у зв'язку із закінченням строку їхніх повноважень або
з інших підстав.
4. Директори департаментів відповідають за організацію та
здійснення функцій регулювання та нагляду за діяльністю окремих
видів фінансових установ та ринків фінансових послуг, що віднесені
до наглядової компетенції очолюваних ними департаментів.
5. Директори департаментів у межах своєї компетенції мають
право підписувати від імені Уповноваженого органу документи
правозастосовчого характеру, вирішувати питання про внесення
фінансових установ до реєстру та їх ліцензування, застосування
заходів впливу, проведення інших заходів, що спрямовані на
реалізацію їхніх повноважень, передбачених Положенням про
Уповноважений орган".
23. В абзаці п'ятому статті 6 Закону України "Про охорону
прав на сорти рослин" ( 3116-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2002 р., N 23, ст. 163; 2007 р., N 1, ст. 1) слова
"консультативно-дорадчі" замінити словами "консультативні, дорадчі
та інші допоміжні".
24. У Законі України "Про боротьбу з тероризмом" ( 638-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180;
2010 р., N 29, ст. 392):
1) у частині п'ятій статті 4 слова "Кабінету Міністрів
України та" виключити;
2) у частині четвертій статті 7 слова "за поданням Кабінету
Міністрів України" виключити.
25. У статті 20 та частині першій статті 26 Закону України
"Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"
( 2342-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 6,
ст. 147; 2006 р., N 49, ст. 484) слово "ним" замінити словами
"Президентом України".
26. У частині першій статті 8 та статті 13 Закону України
"Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії
(когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу"
( 2509-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 20,
ст. 278) слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами
"Президентом України центральні".
27. Абзац п'ятий статті 10 Закону України "Про
теплопостачання" ( 2633-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2005 р., N 28, ст. 373) виключити.
28. У Законі України "Про Державну кримінально-виконавчу
службу України" ( 2713-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2005 р., N 30, ст. 409; 2009 р., N 36-37, ст. 511):
1) у частині першій статті 7 слова "Кабінетом Міністрів
України" замінити словами "Президентом України";
2) частину другу статті 8 викласти в такій редакції:
"2. Керівника центрального органу виконавчої влади з питань
виконання покарань та його заступників призначає за поданням
Прем'єр-міністра України та припиняє їх повноваження Президент
України".
29. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 18,
ст. 155):
1) у частині другій статті 7 слово "координує" замінити
словами "спрямовує і координує", а слова "центральних органів
державної" замінити словом "органів";
2) частину четверту статті 70 викласти в такій редакції:
"4. Контроль за дотриманням законодавства про захист
авторського права та суміжних прав здійснюється у порядку,
визначеному Законом".
30. У Законі України "Про Державну службу спеціального
зв'язку та захисту інформації України" ( 3475-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2006 р., N 30, ст. 258):
1) у статті 2:
частину другу виключити;
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Державна служба спеціального зв'язку та захисту
інформації України підпорядковується і підконтрольна Президенту
України";
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Кабінет Міністрів України здійснює заходи щодо
забезпечення функціонування Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України";
2) у статті 6:
частини другу та третю викласти в такій редакції:
"2. Голову Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України призначає на посаду за поданням
Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.
3. Заступників голови Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України призначає на посади за поданням
Прем'єр-міністра України та звільняє з посад Президент України";
частину четверту виключити;
3) частину другу статті 7 викласти в такій редакції:
"2. Положення про спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та
захисту інформації затверджується Президентом України.
Організаційна структура спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку
та захисту інформації, гранична чисельність його особового складу
затверджуються Кабінетом Міністрів України";
4) пункт 25 частини першої статті 16 викласти в такій
редакції:
"25) подання Президенту України за результатами державного
контролю аналітичних матеріалів щодо стану криптографічного та
технічного захисту інформації в державі, розроблення рекомендацій
щодо його поліпшення";
5) у статті 25:
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України в установленому порядку інформує Президента
України з основних питань діяльності Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України, про виконання покладених на
Службу завдань, додержання законодавства, прав і свобод людини та
громадянина, щороку подає Президенту України звіт про її
діяльність";
доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України в установленому порядку інформує Верховну Раду
України про виконання покладених на Державну службу спеціального
зв'язку та захисту інформації України завдань, додержання
законодавства, прав і свобод людини та громадянина, інших питань".
31. У частині першій статті 8 Закону України "Про газ (метан)
вугільних родовищ" ( 1392-17 ) (Відомості Верховної Ради України,
2009 р., N 40, ст. 578) слова "Кабінетом Міністрів України"
замінити словами "Президентом України центральні".
32. У Законі України "Про Національну комісію регулювання
ринку комунальних послуг України" від 9 липня 2010 року N 2479-VI
( 2479-17 ):
1) у статті 7:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. До складу Національної комісії регулювання ринку
комунальних послуг України входять Голова та чотири члени Комісії,
яких призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та
звільняє з посад Президент України";
у частині сьомій:
абзац перший викласти в такій редакції:
"7. Повноваження Голови, члена Національної комісії
регулювання ринку комунальних послуг України можуть бути припинені
у разі";
пункт 7 викласти в такій редакції:
"7) з інших підстав";
частину восьму викласти в такій редакції:
"8. У разі припинення повноважень Голови, члена Національної
комісії регулювання ринку комунальних послуг України Президент
України призначає нового Голову, члена Комісії. Строк повноважень
новопризначеного Голови, члена Комісії відповідає строку
повноважень Національної комісії регулювання ринку комунальних
послуг України";
2) у пункті 5 частини першої статті 8 слова "подає Кабінету
Міністрів України" замінити словами "подає Президенту України та
Кабінету Міністрів України";
3) підпункт 1 пункту 3 статті 19 виключити;
4) у тексті Закону ( 2479-17 ) слова "державний колегіальний
орган виконавчої влади" у всіх відмінках замінити словами
"державний колегіальний орган" у відповідному відмінку.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
пункту 3 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січня
2011 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
опублікування цього Закону:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та цим Законом;
2) забезпечити перегляд та приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів у відповідність із Конституцією України
( 254к/96-ВР ) та цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 7 жовтня 2010 року

N 2592-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: