open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо обмеження державного регулювання

господарської діяльності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 11, ст.69 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
1) в абзаці першому частини четвертої статті 57 слово
"(ліцензії)" виключити;
2) в абзаці першому частини третьої статті 82-7 слова "мають
ліцензії на здійснення діяльності" замінити словами "здійснюють
діяльність";
3) у назві та частині першій статті 145 слова "поштового
зв'язку" виключити.
2. У Митному кодексі України ( 92-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288):
1) у частині четвертій статті 101 слова "або діяльності
митного перевізника" виключити;
2) у частині першій статті 182 слова "і має ліцензію на право
здійснення діяльності митного перевізника, видану спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної
справи" виключити;
3) статтю 183 та частину другу статті 216 виключити.
3. У частині третій статті 8 Закону України "Про транспорт"
( 232/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51,
ст. 446; 2006 р., N 22, ст. 184) слово "пошти" виключити.
4. Назву, частини першу і другу статті 9 Закону України "Про
пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1995 р., N 14, ст. 91; 2004 р., N 26, ст. 362) викласти в
такій редакції:
"Стаття 9. Діяльність, пов'язана з виробництвом і торгівлею

пестицидами та агрохімікатами
Господарська діяльність у сфері торгівлі пестицидами та
агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) провадиться на
підставі ліцензії в порядку, встановленому законом.
Ліцензії на торгівлю пестицидами та агрохімікатами (тільки
регуляторами росту рослин) видають спеціально уповноважені
центральні органи виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів
України".
5. У Законі України "Про державне регулювання видобутку,
виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння та контроль за операціями з ними" ( 637/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34; 2004 р., N 19,
ст. 256; 2006 р., N 22, ст. 184):
1) в абзаці третьому частини першої статті 3 слово
"виробництвом" і слова "виготовленням виробів з дорогоцінних
металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлею
виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння" виключити;
2) у статті 4:
у частині першій слово "виробництво" і слова "виготовлення
виробів з них" виключити;
у частині третій слова "які мають ліцензію на виробництво
дорогоцінних металів, одержану в порядку, встановленому
законодавством України" виключити;
3) абзац другий частини другої статті 14 виключити;
4) в абзаці четвертому частини першої статті 19 слово
"виробництвом" і слова "виготовленням виробів з дорогоцінних
металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлею
виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння" виключити.
6. Абзац одинадцятий статті 8, статті 14 і 15, абзац п'ятий
статті 23 та абзац четвертий частини другої статті 26 Закону
України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"
( 353-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6,
ст. 46; 2003 р., N 27, ст. 209, N 30, ст. 247; 2006 р., N 22,
ст. 184, ст. 199; 2010 р., N 18, ст. 136) виключити.
7. Частину другу статті 3 Закону України "Про трансплантацію
органів та інших анатомічних матеріалів людині" ( 1007-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 41, ст. 377)
доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин
людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони
здоров'я України".
8. У Законі України "Про державну геологічну службу України"
( 1216-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51,
ст. 456; 2006 р., N 22, ст. 184; 2009 р., N 29, ст. 391):
1) в абзаці дев'ятому частини другої статті 6 слова "на пошук
(розвідку) корисних копалин, на видобування корисних копалин із
родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до
Державного фонду родовищ корисних копалин, а також" виключити;
2) у частині десятій статті 7 слова "ліцензійних умов"
виключити.
9. В абзаці другому частини другої статті 7 та частині першій
статті 9 Закону України "Про племінну справу у тваринництві"
( 3691-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 6-7,
ст. 37; 2010 р., N 37, ст. 494) слова "з виробництва племінних
(генетичних) ресурсів, збереження племінних (генетичних) ресурсів"
виключити.
10. У Законі України "Про меліорацію земель" ( 1389-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 11, ст. 90; 2006 р.,
N 22, ст. 184, ст. 199):
1) в абзаці восьмому статті 13 слова "видачі суб'єктам
господарювання ліцензій на провадження діяльності з проектування,
будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем"
виключити;
2) абзац восьмий статті 16 виключити;
3) у першому реченні частини третьої статті 21 слова "які
одержали в установленому законодавством порядку ліцензію на
провадження відповідного виду діяльності" виключити;
4) у частині першій статті 22 слова "які одержали відповідно
до законодавства ліцензію" виключити.
11. У Законі України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 36, ст. 299 із наступними змінами):
1) статтю 2 викласти в такій редакції:
"Стаття 2. Сфера дії Закону
Дія цього Закону поширюється на всіх суб'єктів
господарювання.
Види господарської діяльності, не передбачені у статті 9
цього Закону, не підлягають ліцензуванню";
2) в абзаці четвертому частини першої статті 3 слова
"передбачених частиною другою статті 2 цього Закону" замінити
словами "передбачених частиною першою статті 9 цього Закону";
3) у статті 8:
частину сьому виключити;
частину восьму викласти в такій редакції:
"У разі якщо суб'єкт господарювання провадить вид
господарської діяльності, зазначений у частині третій статті 9
цього Закону, не в повному обсязі, а частково, ліцензійні умови
поширюються на суб'єкта господарювання виключно в частині, що
встановлює вимоги до провадження господарської діяльності,
зазначеної в ліцензії";
4) текст статті 9 викласти в такій редакції:
"Відповідно до спеціальних законів ліцензуванню підлягають
такі види господарської діяльності:
1) банківська діяльність;
2) професійна діяльність на ринку цінних паперів;
3) із надання фінансових послуг;
4) зовнішньоекономічна діяльність;
5) діяльність у галузі телебачення і радіомовлення;
6) діяльність у сфері електроенергетики та використання
ядерної енергії;
7) діяльність у сфері освіти;
8) діяльність у сфері інтелектуальної власності;
9) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і
плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
10) діяльність у сфері телекомунікацій;
11) будівельна діяльність.
Відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей,
визначених Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні
речовини і прекурсори" ( 60/95-ВР ), ліцензуванню підлягає
діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів.
Відповідно до цього Закону ліцензуванню підлягають такі види
господарської діяльності:
1) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового
призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної
зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад
100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового
призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною
зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад
100 метрів на секунду;
2) виробництво вибухових матеріалів промислового призначення
(згідно з переліком, що затверджується спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною
праці та державного гірничого нагляду);
3) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин;
операції у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і
заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з
переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України);
4) видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного
каміння;
5) виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля
лікарськими засобами;
6) виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів,
оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і
препаратами;
7) торгівля пестицидами та агрохімікатами (тільки
регуляторами росту рослин);
8) виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної
оборони та їх продаж;
9) розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів
для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного
отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами
для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами
негласного отримання інформації;
10) надання послуг у галузі криптографічного захисту
інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля
криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації
(згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);
11) впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних
елементів;
12) надання послуг у галузі технічного захисту інформації
(згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);
13) виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої
звітності (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів
України);
14) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним
трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу і газу
(метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл;
15) постачання природного газу, газу (метану) вугільних
родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом;
16) зберігання природного газу, газу (метану) вугільних
родовищ в обсягах, що перевищують рівень, встановлений
ліцензійними умовами;
17) централізоване водопостачання та водовідведення;
18) розроблення, випробування, виробництво, експлуатація
ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного
комплексу управління космічними апаратами та його складових
частин;
19) культивування рослин, включених до таблиці I Переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення,
виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання,
реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з
території України, використання, знищення наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного
Переліку;
20) медична практика;
21) переробка донорської крові та її компонентів,
виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної
крові, інших тканин і клітин людини;
22) діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин
людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони
здоров'я України (діяльність банків пуповинної крові, інших тканин
і клітин людини);
23) ветеринарна практика;
24) випуск та проведення лотерей;
25) надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних
вантажів, багажу повітряним, річковим, морським, автомобільним,
залізничним транспортом;
26) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту
кольорових і чорних металів;
27) збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних
металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
28) надання послуг і виконання робіт протипожежного
призначення;
29) надання послуг з охорони власності та громадян;
30) туроператорська діяльність;
31) діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів);
32) посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
33) проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та
земельних торгів;
34) діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби, крім
внутрішніх водойм (ставків) господарств;
35) діяльність митного брокера;
36) виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем
зчитування, матриць;
37) торгівля племінними (генетичними) ресурсами, проведення
генетичної експертизи походження та аномалій тварин;
38) проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання,
визначених Законом України "Про карантин рослин" ( 3348-12 ), які
переміщуються через державний кордон України та карантинні зони;
39) діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею
піротехнічними засобами;
40) діяльність, пов'язана з наданням послуг стрільбищами
невійськового призначення та функціонуванням мисливських стендів;
41) розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт,
модернізація та утилізація озброєння, військової техніки,
військової зброї і боєприпасів до неї;
42) виробництво теплової енергії, транспортування її
магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та
постачання теплової енергії;
43) збирання та використання інформації, яка складає кредитну
історію;
44) генетично-інженерна діяльність у замкненій системі;
45) торгівля рідким паливом з біомаси та біогазом";
5) у статті 10:
у пункті 2 частини другої слова і цифру "згідно з статтею 9
цього Закону" замінити словами і цифрою "згідно з частиною третьою
статті 9 цього Закону";
частину четверту викласти в такій редакції:
"До заяви про видачу ліцензії додається виписка з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";
6) абзаци другий та шостий частини десятої статті 12
виключити;
7) в абзаці третьому частини третьої статті 13 слова і цифру
"згідно з статтею 9 цього Закону" замінити словами і цифрою
"згідно з частиною третьою статті 9 цього Закону";
8) частини третю і четверту статті 15 виключити;
9) в абзаці четвертому частини першої та частині четвертій
статті 16 слова і цифру "в статті 9 цього Закону" замінити словами
і цифрою "в частині третій статті 9 цього Закону".
12. У Законі України "Про поштовий зв'язок" ( 2759-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 6, ст. 39; 2010 р.,
N 34, ст. 482):
1) абзац п'ятий статті 7 виключити;
2) у статті 8:
абзац другий частини шостої виключити;
у частині восьмій:
пункт 2 виключити;
у пункті 3 слова "ліцензійних умов" виключити;
частину тринадцяту виключити;
3) у частині другій статті 17 слова "номер і строк дії
ліцензії на надання послуг поштового зв'язку" виключити.
13. У Законі України "Про туризм" ( 324/95-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 2004 р., N 13, ст. 180):
1) в абзаці третьому частини другої статті 5 слова "і які в
установленому порядку отримали ліцензію на турагентську
діяльність" виключити;
2) у статті 17:
у частині першій слова "та турагентської" виключити;
у другому реченні частини другої слова "без отримання
ліцензії на турагентську діяльність" виключити;
частину четверту викласти в такій редакції:
"Суб'єкт господарювання не має права у своїй назві
використовувати слово "туроператор" без отримання ним ліцензії на
здійснення туроператорської діяльності";
у частині п'ятій слова "чи турагентську" виключити;
3) у пункті 3 частини четвертої статті 20 слова "наявність
ліцензії на здійснення туристичної діяльності" замінити словами
"наявність у туроператора ліцензії на здійснення туроператорської
діяльності";
4) у частині другій статті 37 слова "ліцензій на здійснення
відповідної діяльності" замінити словами "ліцензії на здійснення
туроператорської діяльності".
14. У статті 1 Закону України "Про запровадження мораторію на
видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску
та проведення лотерей" ( 2630-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2005 р., N 26, ст. 357) слова і цифри "пунктом 29 статті
9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ) замінити словами і цифрами "пунктом 24
частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
15. У Законі України "Про організацію формування та обігу
кредитних історій" ( 2704-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2005 р., N 32, ст. 421):
1) частину другу статті 15 викласти в такій редакції:
"2. У разі якщо Бюро передбачає здійснювати діяльність із
збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію,
воно починає здійснення такої діяльності з моменту отримання
відповідної ліцензії";
2) у пункті 1 частини третьої статті 16 слова "з ведення
кредитних історій" замінити словами "із збирання та використання
інформації, яка складає кредитну історію".
16. У Законі України "Про автомобільний транспорт"
( 2344-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 32,
ст. 273):
1) в абзацах п'ятому та шостому частини сьомої статті 6 слово
"вантажів" замінити словами "небезпечних вантажів";
2) у частині першій, абзацах першому, п'ятому, дев'ятому
частини четвертої та частині шостій статті 9 слово "вантажів"
замінити словами "небезпечних вантажів".
17. У Законі України "Про хімічні джерела струму" ( 3503-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 33, ст. 279;
2010 р., N 1, ст. 6, N 33, ст. 471):
1) в абзацах дев'ятому і десятому частини першої статті 2
слова "отримав ліцензії на здійснення заготівлі та утилізації
відпрацьованих хімічних джерел струму і" виключити;
2) абзац четвертий частини першої статті 7 і статтю 8
виключити;
3) у частині першій статті 14 слова "та отримали ліцензію на
здійснення діяльності з виробництва хімічних джерел струму згідно
із законом" виключити;
4) частину другу статті 18 та частину третю статті 20
виключити;
5) в абзаці третьому частини першої статті 22 слова
"ліцензування діяльності у сфері хімічних джерел струму"
виключити.
18. Статтю 8 Закону України "Про фізичну культуру і спорт"
( 3808-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 7,
ст. 50) виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
пунктів 17 і 18 розділу І цього Закону, які набирають чинності з
1 січня 2011 року, та абзацу тридцять дев'ятого підпункту 4 пункту
11 розділу І цього Закону (щодо ліцензування діяльності з випуску
та проведення лотерей), який набирає чинності з дня скасування
мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської
діяльності з випуску та проведення лотерей.
2. Зупинити дію статті 27-1 Закону України "Про фізичну
культуру і спорт" ( 3808-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1994 р., N 14, ст. 80; 2006 р., N 22, ст. 184).
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити внесення змін чи скасування міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 19 жовтня 2010 року

N 2608-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: