open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.09.2014  № 1042/635

Про затвердження Положення про Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова Державного університету телекомунікацій

Відповідно до пункту 7 розділу I Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України від 15 серпня 2013 року № 1190/560 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2013 року за № 1541/24073, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова Державного університету телекомунікацій, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Коровайченка Ю.М. та директора Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України генерал-майора Толока І.В.

Тимчасово виконуючий
обов'язки МіністраІ.Р. Совсун

Міністр оборони України

В.В. Гелетей
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України та
Міністерства оборони України
11.09.2014  № 1042/635

ПОЛОЖЕННЯ
про Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова Державного університету телекомунікацій

1. Загальні положення

1. Положення розроблено відповідно до Конституції України, законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про загальний військовий обов'язок та військову службу", Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року № 48, Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 15 серпня 2013 року № 1190/560 та наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 08 серпня 2013 року № 1134/543 "Щодо особливостей діяльності Державного університету телекомунікацій", інших нормативно-правових актів Міністерства оборони України (далі - Міноборони), Міністерства освіти і науки України (далі - МОН), Статуту Державного університету телекомунікацій і є документом, що регламентує діяльність Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова Державного університету телекомунікацій.

2. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 509-р "Про утворення Державного університету телекомунікацій", Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, затвердженого наказом МОН та Міноборони від 15 серпня 2013 року № 1190/560, спільного наказу МОН та Міноборони від 08 серпня 2013 року № 1134/543 "Щодо особливостей діяльності Державного університету телекомунікацій" Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова є військовим навчальним підрозділом Державного університету телекомунікацій та утримується за рахунок чисельності Збройних Сил України.

3. Управління Житомирським військовим інститутом імені С.П. Корольова Державного університету телекомунікацій (далі - Військовий інститут), у межах їх компетенції, здійснюється МОН, Міноборони та Державним університетом телекомунікацій (далі - Університет). Військовий інститут підпорядковується:

з питань організаційної роботи, адміністративно-господарської діяльності, освітньої діяльності, організації навчально-виховного процесу, наукової та науково-технічної діяльності - ректору Університету;

з питань особливостей підготовки військових фахівців, організації проходження служби, проходження практик (стажувань) та забезпечення військовим озброєнням, майном і спеціальною технікою органу військового управління Міноборони, що визначається наказом Міноборони.

4. З питань організації підготовки військових фахівців начальник Військового інституту керується наказами (директивами) Міноборони, МОН та ректора Університету.

З питань організації служби військ начальник Військового інституту керується Статутами Збройних Сил України, наказами (директивами) Міноборони, Генерального штабу Збройних Сил України та начальника гарнізону, на території якого він розташований.

5. Військовий інститут має:

бойовий прапор;

печатку із зображенням Державного Герба України, найменуванням Університету та своїм найменуванням;

реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Військовий інститут має окремі права юридичної особи, веде самостійне фінансове та військове господарство, крім квартирно-експлуатаційного господарства.

Адреса Військового інституту: 10004, м. Житомир - 4, проспект Миру.

6. Підготовка військових фахівців у Військовому інституті за замовленням Міноборони, центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво відповідними військовими формуваннями, здійснюється згідно з чинним законодавством.

Підготовка фахівців для збройних сил іноземних держав у Військовому інституті здійснюється за міждержавними договорами та угодами в галузі військової освіти відповідно до чинного законодавства.

7. Військовий інститут створюється, реорганізується і ліквідовується рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Міноборони, погодженим МОН.

8. Військовий інститут здійснює діяльність, пов'язану з наданням освітніх послуг відповідно до ліцензії, військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу, наукову і науково-технічну діяльність, підготовку кадрів для Збройних Сил України та інших військових формувань, роботу з особовим складом та редакційно-видавничу діяльність, кадрове та матеріально-технічне забезпечення підготовки військових фахівців.

Чисельні показники прийому на навчання за кожним напрямом (спеціальністю) та статус осіб, які навчаються у Військовому інституті, визначаються наказом МОН та Міноборони.

2. Основні завдання та функції Військового інституту

1. Військовий інститут функціонує з метою:

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації військових фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях;

військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу;

підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів для забезпечення кадрами відповідних галузей економіки України;

підготовки до вступу у вищі навчальні заклади громадян України;

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації іноземних військових фахівців;

організації та проведення наукової, науково-технічної діяльності;

підготовки наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників для Збройних Сил України та інших військових формувань;

здійснення військово-патріотичного виховання.

2. Основними завданнями та функціями Військового інституту є:

підготовка офіцерів тактичного рівня на замовлення МОУ та інших військових формувань;

провадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, методичну роботу та наукову і науково-технічну діяльність;

забезпечення умов для оволодіння особами, які навчаються, системою знань про людину, природу і суспільство;

військово-патріотичне виховання осіб, які навчаються, формування соціально зрілої, творчої особистості;

підвищення кваліфікації офіцерів тактичного рівня;

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземних громадян відповідно вимог до Міжнародних контрактів;

підготовка цивільної молоді до вступу у вищі навчальні заклади України за кошти фізичних осіб;

військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу;

участь у створенні та організації роботи Державних екзаменаційних комісій (підкомісій) для проведення державної атестації курсантів (слухачів), студентів;

виконання завдань за призначенням в особливий період;

здійснення наукової та науково-технічної діяльності;

підвищення освітньо-культурного рівня громадян, дотримання законних прав військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та працівників, соціальний захист членів трудового колективу та інших учасників навчально-виховного процесу;

здійснення редакційно-видавничої діяльності зі створення, підготовки до друку і випуску наукових публікацій, навчальної літератури, навчально-методичних матеріалів, інформаційно-статистичної, обліково-контрольної документації, рекламно-пропагандистської та профорієнтаційної продукції;

раціональна експлуатація будівель і споруд, підтримання належного санітарно-технічного стану приміщень та прилеглої території;

технічне обслуговування, монтаж (демонтаж), налагодження (регулювання) озброєння і військової техніки, їх збереження та забезпечення запасними частинами, матеріалами для проведення поточного ремонту;

забезпечення охорони державної таємниці, захист іншої інформації з обмеженим доступом;

здійснення інших завдань відповідно до законодавства України.

Військовий інститут має право надавати освітні послуги відповідно до законодавства України.

Підготовка військових та інших фахівців здійснюється із залученням науково-педагогічних працівників і використанням матеріально-технічної бази Міноборони, інших військових формувань та Університету.

3. Структура Військового інституту та органи його управління

1. Структура та чисельність особового складу Військового інституту, який здійснює підготовку військових фахівців, офіцерів запасу з числа студентів, визначаються відповідно штатом та штатним розписом.

Склад управління та підрозділів (основних та забезпечення) визначається Типовими нормативами для розробки штатів (штатних розписів) вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 26.07.2013 № 521/1041.

Штати (штатні розписи) складаються та щороку коригуються залежно від обсягів державного замовлення на підготовку військових фахівців.

2. Для проведення військової підготовки студентів за програмою підготовки офіцерів запасу за кошти фізичних осіб до штату Військового інституту розробляється додатковий штатний розпис, який погоджується ректором Університету та затверджується директором ДВОН. Утримання військовослужбовців за кошти фізичних осіб забороняється.

3. Створення у складі Військового інституту інших підрозділів (у тому числі навчально-наукових), передбачених законодавством, здійснюється за погодженням з Міноборони.

4. Особовий склад Військового інституту поділяється на постійний і змінний.

До постійного складу Військового інституту належить особовий склад командування (керівного складу), підрозділів управління, основних підрозділів (крім тих, хто навчається), підрозділів забезпечення (крім військовослужбовців строкової військової служби), а також науково-педагогічні та наукові працівники.

До змінного складу Військового інституту належать військовослужбовці (ад'юнкти, слухачі та курсанти), які навчаються, студенти, які проходять підготовку для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу, а також студенти вищих навчальних закладів, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу.

5. Командири підрозділів курсантів (слухачів, студентів) - начальники курсів, курсові офіцери є прямими начальниками курсантів (слухачів, студентів).

Вони забезпечують відповідний стан навчання, військової дисципліни та виховання курсантів (слухачів, студентів), знання і точне виконання ними вимог Статутів Збройних Сил України, розпорядку дня, підтримання внутрішнього порядку в підрозділах, збереження і справного стану озброєння, військової техніки, військового майна.

6. Науково-педагогічні, педагогічні працівники з числа військовослужбовців під час проведення занять з курсантами (слухачами, студентами) є їх прямими начальниками.

7. Студенти, які проходять навчання за програмами підготовки осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, після закінчення першого курсу навчання та в разі виповнення 18 років в індивідуальному порядку укладають контракт з Міноборони, від імені якого виступає начальник Військового інституту, про проведення підготовки для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу з метою встановлення правових відносин між сторонами у процесі військової служби (навчання).

8. Студенти Військового інституту залежно від військової спеціальності, за якою здійснюється їх підготовка, у процесі навчання змінюють свій статус на статус курсанта.

Строк зміни статусу студента на статус курсанта визначається наказом Міноборони та МОН. Перед зміною статусу студента на статус курсанта після проведення первинної військово-професійної підготовки зазначені особи приймають Військову присягу.

Після переведення тих, хто навчається, зі статусу студента на статус курсанта їх утримання та забезпечення всіма видами постачання здійснюються за рахунок кошторисів Міноборони.

У разі відсутності умов для розміщення курсантів у казармах вони розміщуються окремо від студентів у студентських гуртожитках.

Початком проходження військової служби громадян, які проходять підготовку для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу і під час навчання змінюють статус студента на статус курсанта, є день їх призначення на посади курсантів Військового інституту.

Призначення цих громадян на посади курсантів здійснюється наказом начальника Військового інституту.

9. У Військовому інституті створюється вчена рада, методична рада, науково-технічна рада, спеціалізована вчена рада, які діють на підставі відповідних положень.

10. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Військового інституту є загальні збори (конференція) трудового колективу. Вищим колегіальним органом курсантського (студентського) самоврядування Військового інституту с загальні збори курсантів та студентів.

Склад вищого колегіального органу громадського самоврядування Військового інституту та курсантського (студентського) самоврядування формується відповідно до керівних документів у сфері вищої освіти та Статуту Університету.

4. Права та обов'язки начальника Військового інституту

1. Безпосереднє управління діяльністю Військового інституту здійснює начальник Військового інституту. Начальник Військового інституту є прямим начальником для особового складу Військового інституту і забезпечує готовність Військового інституту до переведення на функціонування в умовах особливого періоду, моральний та психологічний стан, професійну підготовку і трудову дисципліну особового складу, якість і повноту виконання замовлення з підготовки військових фахівців, стан навчально-виховної, методичної і наукової діяльності, належну експлуатацію та збереження озброєння та військової техніки, а також організацію забезпечення охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом.

Начальник Військового інституту у своїй діяльності виконує обов'язки і користується правами відповідного начальника, що визначені Статутами Збройних Сил України, Статутом Університету та цим Положенням.

Функціональні обов'язки начальника Військового інституту розробляються на підставі Статутів Збройних Сил України, наказів (директив) Міністерства оборони, МОН, Статуту Університету та цього Положення та затверджуються ректором Університету та директором ДВОН.

Начальник Військового інституту зобов'язаний:

постійно підтримувати готовність Військового інституту до функціонування в умовах особливого періоду;

забезпечувати виконання освітньо-професійних програм підготовки військових фахівців;

організовувати та здійснювати контроль навчальної, методичної, наукової та виховної роботи у Військовому інституті;

організовувати розробку навчальних планів, програм навчальних дисциплін підготовки військових фахівців, забезпечувати повне і якісне їх виконання;

уживати заходів щодо зміцнення військової та трудової дисципліни особового складу працівників Військового інституту і підтримання правопорядку;

розробляти та забезпечувати виконання Правил внутрішнього розпорядку;

своєчасно готувати та подавати за встановленим порядком пропозиції щодо коригування штату (штатного розпису) Військового інституту, забезпечувати дотримання штатно-фінансової дисципліни у межах компетенції;

організовувати розробку та затвердження службових обов'язків, посадових інструкцій для усіх категорій особового складу Військового інституту і забезпечувати контроль за їх виконанням;

розподіляти функції управління Військовим інститутом між своїми заступниками щодо забезпечення його діяльності і затверджувати їх службові обов'язки, посадові інструкції;

визначати навчальне навантаження науково-педагогічних, педагогічних працівників Військового інституту в межах, що встановлюються Інструкцією з планування та обліку діяльності науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, навчальних центрів Збройних Сил України), затвердженої спільним наказом Міноборони та МОН від 08 травня 2002 року № 155/291;

уживати заходів щодо постійного вдосконалення навчально-виховного процесу і втілення передових методів навчання і виховання тих, хто навчається, забезпечувати проведення занять на високому науковому і методичному рівні;

організовувати роботу з військово-професійної орієнтації та професійного психологічного відбору студентів, які виявили бажання проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу;

організовувати проведення відбору студентів, які залучаються до військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;

брати участь у розробці кваліфікаційних характеристик, які визначають вимоги до офіцерів запасу з відповідних військово-облікових спеціальностей;

подавати пропозиції щодо відрахування, переведення та поновлення на навчання студентів, які залучаються до військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;

брати участь в атестуванні громадян України, які здобули відповідну вищу освіту (за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра і вище), пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу та склали встановлені іспити, до присвоєння первинного військового звання "молодший лейтенант запасу";

організовувати проведення розрахунків вартості військової підготовки студентів за програмою підготовки офіцерів запасу для укладання відповідних контрактів зі студентами, які виявили бажання пройти військову підготовку за рахунок коштів фізичних осіб, та за своїм підписом і підписом ректора Університету подавати розрахунки до ДВОН на затвердження;

особисто проводити навчальні заняття з тими, хто навчається, а також з військовослужбовцями військової служби за контрактом Військового інституту з індивідуальної підготовки:

організовувати експлуатацію та збереження озброєння і військової техніки, що надані Військовому інституту для проведення підготовки військових фахівців;

забезпечувати вдосконалення матеріально-технічної бази, складання і подання заявок у відповідні постачальні органи на одержання озброєння, військової техніки, паливно-мастильних матеріалів, військового майна та літератури для Військового інституту в межах табельної потреби та норм постачання;

організовувати та здійснювати зв'язок з іншими структурними підрозділами Університету з навчально-методичних питань, підтримувати зв'язки з військовими частинами, установами, військовими навчальними закладами, підприємствами та організаціями з питань діяльності Військового інституту;

забезпечувати охорону праці, дотримання законності та внутрішнього порядку у Військовому інституті та в місцях тимчасового виконання завдань особовим складом:

забезпечувати охорону державної таємниці та захист іншої інформації з обмеженим доступом;

забезпечувати своєчасне подання встановленої звітності.

2. Начальник Військового інституту має право:

встановленим порядком представляти Військовий інститут у державних органах, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

порушувати у встановленому порядку клопотання про відрахування, поновлення та переведення з Військового інституту осіб, які навчаються.

укладати договори і контракти відповідно своїх повноважень у межах кошторису Міноборони;

здійснювати видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах затвердженого фонду заробітної плати (грошового забезпечення);

подавати директору ДВОН та ректору Університету відповідно до повноважень пропозиції про заохочення особового складу, працівників та осіб, які навчаються, а у випадках вчинення дисциплінарних чи інших порушень - про притягнення винних до відповідальності;

вирішувати інші питання діяльності Військового інституту, приймати необхідні рішення у межах своєї компетенції, якщо вони не належать до компетенції інших органів управління і не суперечать чинному законодавству.

Начальник Військового інституту, у межах своїх повноважень, видає накази і розпорядження, обов'язкові для Виконання особовим складом Військового інституту і працівниками, які беруть участь у підготовці військових фахівців.

5. Організація навчальної, методичної та наукової роботи

1. Навчальна, виховна та методична робота у Військовому інституті здійснюється згідно вимог законів України "Про освіту" та "Про вищу освіту", Інструкції про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженої наказом Міноборони та МОН від 13.04.2005 № 221/217, Інструкції про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міноборони та МОН від 11.11.2004 № 531/857, Інструкції про організацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міноборони та МОН від 30.06.2000 № 194/265, Інструкції про порядок організації і проведення військового (флотського) стажування, навчальної, виробничої, ремонтної, корабельної та інших видів практики курсантів (слухачів, студентів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міноборони від 26.04.2011 № 223, Тимчасового Положення про кредитно-модульну технологію організації навчального процесу, затвердженого наказом МОН від 23.01.2004 № 48, та Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом МОН від 02.06.93 № 161, державними стандартами освіти, інших керівних документів МОН та Міноборони, що регламентують навчальну, виховну та методичну роботу, а також наказів ректора Університету.

2. Основним видом діяльності Військового інституту є навчальна робота. Вона включає в себе заходи командування Військового інституту та його структурних підрозділів, наукових, науково-педагогічних та інших працівників з питань підготовки за фахом курсантів, студентів та слухачів, організації і науково-методичного забезпечення всіх видів навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки, проведення діагностики результатів навчання, виховання і розвитку курсантів, студентів та слухачів, їх атестування, а також управління якістю навчального процесу.

Керівництво навчальною роботою здійснює начальник Військового інституту, безпосередніми її організаторами є заступник начальника Військового інституту з навчальної і наукової роботи та начальник навчального відділу.

Особливості організації навчального процесу у Військовому інституті визначається відповідним Положенням, яке затверджується ректором Університету за погодженням з директором ДВОН.

3. Виховна робота є невід'ємною частиною навчально-виховного процесу і передбачає систему організаційних, морально-психологічних, педагогічних, інформаційних, правових, профілактичних, психологічних, культурно-освітніх та військово-соціальних заходів, спрямованих на формування і розвиток у курсантів, студентів морально-психологічних рис, необхідних для військової служби.

4. Основними складовими виховної роботи є:

морально-психологічне забезпечення бойової і мобілізаційної готовності, навчально-виховного процесу, бойової підготовки, військової дисципліни та профілактика правопорушень, специфічної діяльності підрозділів Військового інституту;

інформаційно-пропагандистське забезпечення;

профорієнтаційна робота;

культурно-виховна і просвітницька робота;

військово-соціальна робота.

5. Психологічна підготовка у Військовому інституті проводиться відповідно до вимог наказу Міністра оборони України від 16.11.2012 № 240 "Про впровадження психологічної підготовки особового складу в навчальний процес підготовки органів управління та військ (сил)".

6. Основні форми та методи виховної роботи у Військовому інституті визначаються Статутами Збройних Сил України, наказами та директивами Міноборони, Генерального штабу Збройних Сил України.

7. Методична робота у Військовому інституті є складовою його діяльності. Основними завданнями методичної роботи є:

науково-методичне забезпечення організації, проведення та керівництва якістю навчально-виховного процесу;

підвищення методичної майстерності керівного складу, науково-педагогічних працівників, командирів підрозділів курсантів (слухачів, студентів) Військового інституту;

удосконалення методики, форм та технологій проведення всіх видів навчальних занять.

Методична діяльність організовується і проводиться згідно з планом методичної роботи Військового інституту, що розробляється навчальним відділом за участю факультетів і кафедр на кожний навчальний рік.

8. Науково-методичне забезпечення навчального процесу Військового інституту здійснюється на підставі нормативних актів МОН та Міноборони, з урахуванням науково-педагогічних досягнень у галузі вищої освіти та підготовки військових фахівців, галузевих стандартів вищої освіти, навчальних планів і програм, з обґрунтуванням навчально-методичної та організаційно-планувальної документації тощо, та з використанням підручників, навчальних та навчально-методичних посібників, конспектів лекцій.

9. Наукова і науково-технічна діяльність є одним з основних видів діяльності Військового інституту і одним з обов'язків керівного складу, наукових та науково-педагогічних працівників, докторантів та ад'юнктів, головним засобом досягнення необхідного рівня якості підготовки фахівців з вищою освітою, науково-педагогічних та інших працівників. До проведення наукових досліджень залучаються також інші особи, які навчаються.

10. Наукова і науково-технічна діяльність у Військовому інституті організовується і проводиться відповідно до законів України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про освіту", "Про вищу освіту", Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309, Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 13.01.2007 № 9, Положення про науково-інформаційну діяльність у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 27.09.2000 № 315, Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 05.03.2001 № 78, Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації, затвердженого наказом МОН від 01.06.2006 № 422, Інструкції про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженої наказом Міноборони та МОП від 13.04.2005 № 221/217, Інструкції про організацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міноборони та МОН від 30.06.2000 № 194/265.

11. Завданнями наукової і науково-технічної діяльності у Військовому інституті є:

проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з проблем розробки, супроводження випробування і впровадження високотехнологічних систем озброєння і військової техніки технічних видів моніторингу (космічного, повітряного, кібернетичного, комп'ютерного, радіоелектронного, геофізичного), космічних систем забезпечення (зв'язок, навігація тощо), технічних засобів безконтактної протидії та впливу (радіоелектронного, інформаційно-психологічного, комп'ютерно-мережного, кібернетичного), високоточної зброї, захисту інформації (комплексного технічного контролю, криптозахисту, технічного захисту інформації, кібернетичного захисту), кібернетичної безпеки, спеціалізованого впливу (з використанням роботизованих засобів, сил і засобів спеціальних операцій), роботизованих (безпілотних) систем та автоматизованих комплексів управління, дослідження способів їх використання та бойового застосування;

наукове супроводження шляхів розвитку та підвищення ефективності функціонування складових сектору безпеки і оборони держави;

дослідження проблем інформаційної безпеки, розвитку та застосування сучасних інформаційних технологій у сфері оборони держави, у тому числі кібернетичної безпеки у воєнній сфері;

розробка тактико-технічних і технічних завдань на виконання наукових досліджень за дорученням замовників воєнно-наукової продукції;

наукове обґрунтування оперативно-тактичних (тактико-технічних) вимог до радіоелектронних інформаційно-керуючих систем (далі - РІКС), зразків технічних та програмних засобів, наукове супроводження їх створення, у тому числі участь у випробуваннях;

науково-технічна експертиза науково-прикладних результатів, замовлень на створення технічних та програмних засобів РІКС;

проведення випробувань на навчаннях та впровадження результатів наукових досліджень у практичну діяльність військ та навчальний процес;

розвиток та вдосконалення науково-експериментальної і навчально-матеріальної бази Військового інституту;

розроблення наукових праць (монографій, дисертацій, статей, доповідей, звітів), рецензій, відгуків та висновків з військово-технічних питань;

виконання оперативних завдань за профілем діяльності структурних підрозділів Військового інституту;

підготовка, проведення та участь у наукових, науково-технічних і науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах, участь у діяльності вченої, науково-технічної рад Військового інституту та Університету;

розроблення проектів нормативно-правових і нормативно-технічних документів, науково-методичних матеріалів;

підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, керівництво науковою роботою курсантів;

проведення винахідницької та раціоналізаторської роботи.

Наукові та науково-прикладні результати наукової і науково-технічної діяльності Військового інституту становлять воєнно-наукову продукцію, основними формами якої є:

звіти про виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

акти випробування нових (модернізованих) зразків озброєння і військової техніки;

ескізні та технічні проекти, конструкторсько-технологічна документація;

звіти про дослідження на навчаннях та інших заходах оперативної, мобілізаційної і бойової підготовки та у повсякденній діяльності військ (штабів);

звіти про патентні дослідження, патентні формуляри, які оформлені під час виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

воєнно-теоретичні праці, монографії, дисертації, настанови, підручники, посібники, статутні документи, державні і відомчі стандарти, класифікатори та кодифікатори, матеріали наукових конференцій, семінарів, нарад, наукові статті та доповіді, матеріали наукової і науково-технічної експертизи;

алгоритми, програми, математичні моделі, інформаційні та розрахункові задачі (комплекси задач), інше спеціальне математичне програмне забезпечення;

нові та модернізовані зразки озброєння і військової техніки та їх окремі елементи;

результати інших робіт, пов'язаних з одержанням нових наукових і науково-прикладних результатів та впровадженням їх у практику Збройних Сил.

12. Наукова робота курсантів (слухачів, студентів) є видом наукової і науково-технічної діяльності, яка проводиться у Військовому інституті під керівництвом науково-педагогічних і наукових працівників та здійснюється з метою підвищення методичної підготовки, розвитку наукового мислення, набуття навичок дослідницької, винахідницької та раціоналізаторської роботи, вироблення творчого підходу до бойового застосування й експлуатації озброєння і військової техніки.

13. Наукова робота курсантів (слухачів, студентів) проводиться в тісному зв'язку з навчальним процесом як його невід'ємне продовження. Вона поділяється на науково-дослідну роботу, що входить до навчального процесу, і на роботу, яка виконується поза навчальним часом. Науково-дослідна робота курсантів (слухачів, студентів), що входить до навчального процесу, передбачає:

виконання планових завдань, лабораторних робіт, курсових, науково-практичних, кваліфікаційних, дипломних і магістерських робіт (проектів, задач) з елементами наукових досліджень;

виконання конкретних нетипових завдань науково-дослідного характеру в період військового (флотського) стажування і практики;

вивчення теоретичних основ, методики, постановки, організації та виконання наукового експерименту, обробки результатів наукових досліджень.

14. Підготовка наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації у Військовому інституті здійснюється відповідно до вимог керівних документів МОН та Міноборони та організовується і проводиться в ад'юнктурі шляхом здобуття наукового ступеня.

6. Майно та джерела фінансування Військового інституту

1. Навчально-матеріальну базу Військового інституту складає комплекс матеріальних та технічних засобів, будівель та споруд, що призначені для забезпечення підготовки тих, хто навчається, з установлених військових спеціальностей відповідно до навчальних планів, програм навчальних дисциплін, сучасних технологій і методик навчання, табелів до штатів (штатних розписів), а також для виконання наукових досліджень і підготовки науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників.

2. Основними складовими навчально-матеріальної бази Військового інституту є:

навчально-лабораторна база (лабораторне устаткування та обладнання, вимірювальна, телекомунікаційна та обчислювальна техніка, технічні засоби навчання і контролю, наочне приладдя тощо);

база для виконання наукових досліджень: науково-дослідні лабораторії, обчислювальні центри тощо;

навчально-виробничі майстерні, лабораторії;

аудиторії, лекційні зали, спеціалізовані класи, кабінети, бібліотеки, викладацькі кімнати, інші навчальні та навчально-допоміжні приміщення;

польова навчальна база: навчальний центр, системи пунктів управління (навчальних командних пунктів тощо);

спортивні комплекси і споруди, навчальні містечка, а також стройові плаци, тири та інші об'єкти з загальновійськової підготовки;

інші матеріальні та технічні засоби, будівлі та споруди;

озброєння та військова техніка;

поліграфічна база;

підручники та навчальні посібники, наукова та довідкова література, статути, порадники, технічні описи, курси стрільб та водіння, інші нормативні документи і навчальні матеріали.

3. Забезпечення військовою технікою та озброєнням, боєприпасами, транспортними засобами, навчально-тренувальними засобами, приладами, апаратурою, інструментом, запасними частинами до військової техніки, а також військовими статутами, порадниками, посібниками, інструкціями, топографічними картами, спеціальною літературою, пальним та мастильними матеріалами, спеціальними рідинами та іншими матеріалами відповідно до штатів, табелів та норм постачання здійснюється за заявкою начальника Військового інституту через відповідні постачальні органи.

4. Порядок забезпечення Військового інституту матеріальними засобами, а також порядок монтажу (демонтажу), налагодження (регулювання) озброєння і військової техніки, проведення поточного, середнього та капітального ремонту військової техніки, озброєння та транспортних засобів встановлюється Міноборони.

5. Забезпечення Військового інституту керівними документами Міноборони, іншими документами покладається на ДВОН.

6. У Військовому інституті розробляється перспективний план розвитку і вдосконалення навчально-матеріальної бази, який затверджується директором ДВОН Міноборони та погоджується з ректором Університету.

7. Відповідно до затвердженого перспективного плану розробляється план розвитку і вдосконалення навчально-матеріальної бази на кожний календарний рік та річний господарчий план та план економічної роботи.

8. Начальник Військового інституту в разі виявлення втрат, нестач або незаконних витрат матеріальних засобів призначає адміністративне (службове) розслідування з метою виявлення причин виявлених порушень та винних у цьому осіб. Залежно від результатів адміністративного (службового) розслідування приймається рішення про ступінь відповідальності кожної з винних осіб та відшкодування заподіяного збитку.

9. Військовий інститут самостійно веде бухгалтерський облік, складає фінансову та статистичну звітність, подає відомості на вимогу органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності Військового інституту.

10. Військовий інститут може надавати фізичним особам платні послуги у галузі вищої освіти відповідно до вимог чинного законодавства.

11. Фінансування Військового інституту здійснюється за рахунок:

коштів державного бюджету;

коштів, одержаних за виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт за договорами з підприємствами, організаціями та іншими замовниками;

коштів, одержаних за надання платних освітніх послуг;

інших надходжень із незаборонених чинним законодавством джерел.

12. З метою забезпечення функціонування Військового інституту Міноборони здійснює:

фінансування видатків на утримання військовослужбовців та працівників, призначених на штатні посади Військового інституту, включаючи види натурального постачання (продовольством, речовим майном, військово-проїзними документами, санаторно-курортним лікуванням та іншими видами постачання);

виділення коштів на відрядження військовослужбовців, що пов'язані з навчальним процесом та заходами, що проводяться Міноборони.

13. З метою забезпечення функціонування Військового інституту МОН здійснює:

капітальне будівництво, експлуатацію та ремонт будівель і споруд навчального закладу, що знаходяться на балансі Університету, у яких розміщений Військовий інститут, із необхідною чисельністю посад для осіб, які забезпечують експлуатацію зазначених споруд;

виділення Військовому інституту коштів на відрядження штатних працівників Університету, які пов'язані з навчальним процесом, фізичною підготовкою і спортом, навчальними та культурно-освітніми заходами, на оплату за користування службовими телефонами та послугами за ведення таємного і службового діловодства та листування;

охорону озброєння, військової техніки та майна, що передані Міноборони та іншими військовими формуваннями, Університету для підготовки осіб офіцерського складу, а також секретних частин та бібліотек Військового Інституту;

витрати, пов'язані з оплатою праці науково-педагогічних, педагогічних та інших штатних працівників Університету, з експлуатацією матеріально-технічної бази Університету, що виділяються для такої підготовки;

витрати на утримання, розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази, придбання видаткових матеріалів та інші навчальні потреби здійснюються за рахунок Університету відповідно до затверджених кошторисів.

14. Для фінансування Військового інституту можуть залучатися додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством України.

7. Інші питання

1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідно до нормативно-правових актів України.

2. Положення вводиться в дію з моменту його затвердження відповідно до чинного законодавства.

Ректор Державного університету
телекомунікацій
доктор технічних наук,
професорВ.Б. Голубко

Директор Департаменту
військової освіти
та науки Міністерства
оборони України
генерал-майор

І.В. Толок

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: