open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України

щодо скасування свідоцтва

про державну реєстрацію юридичної особи

та фізичної особи - підприємця
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 41, ст.413 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 4061-VI ( 4061-17 ) від 17.11.2011, ВВР, 2012, N 10-11, ст.73
N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 33, ст.435
N 1702-VII ( 1702-18 ) від 14.10.2014, ВВР, 2014, N 50-51, ст.2057 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. В абзаці першому статті 166-11 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "чи видачі
свідоцтва про державну реєстрацію" виключити.
2. Пункт "в" частини другої статті 128 Земельного кодексу
України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р.,
N 3-4, ст. 27) виключити.
3. У Податковому кодексі України ( 2755-17 ):
1) у пункті 20.1 статті 20:
у підпункті 20.1.29 слова "свідоцтв про державну реєстрацію
суб'єктів підприємницької діяльності" виключити;
у підпункті 20.1.30 слова "про видачу таких свідоцтв про
державну реєстрацію та ліцензій" замінити словами "про державну
реєстрацію та видачу ліцензій";
2) у пункті 64.4 статті 64 слова "отримання свідоцтва про
реєстрацію" замінити словом "реєстрації";
3) у підпункті 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 слова "у тому
числі свідоцтв про державну реєстрацію, виробництва та обігу"
замінити словами "у тому числі про виробництво та обіг";
4) у підпунктах 80.2.1 і 80.2.2 пункту 80.2 статті 80 слова
"свідоцтв про державну реєстрацію" виключити;
5) у статті 94:
підпункт 94.2.4 пункту 94.2 викласти в такій редакції:
"94.2.4. відсутні дозволи (ліцензії) на здійснення
господарської діяльності, торгові патенти, сертифікати
відповідності реєстраторів розрахункових операцій";
у підпункті 94.19.8 пункту 94.19 слова "свідоцтва про
державну реєстрацію суб'єкта господарювання" виключити;
6) у пункті 177.8 статті 177 слова "копію свідоцтва" замінити
словами "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців".
4. У частині четвертій статті 44 Закону України "Про
нотаріат" ( 3425-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 39, ст. 383; 2009 р., N 13, ст. 161) слова "свідоцтвом про
державну реєстрацію і" виключити.
{ Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012 }
6. У Законі України "Про інформаційні агентства" ( 74/95-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 13, ст. 83):
1) у статті 13:
пункт 3 частини першої доповнити словами "ідентифікаційний
код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України";
2) у статті 16:
у частині першій слова "та підприємництва" виключити;
частину другу виключити;
3) у статті 17:
частину другу доповнити словами "як суб'єкта інформаційної
діяльності";
частину третю після слів "свідоцтво про державну реєстрацію"
доповнити словами "як суб'єкта інформаційної діяльності";
4) частину другу статті 30 доповнити словами "як суб'єкта
інформаційної діяльності".
7. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв
та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1995 р., N 46, ст. 345; 2002 р., N 26, ст. 175; 2007 р.,
N 4, ст. 32):
1) у частині шостій статті 2 слова "номера свідоцтва про
державну реєстрацію суб'єкта господарювання" замінити словами
"реєстраційного номера облікової картки платника податків";
2) у статті 15:
у частині дев'ятнадцятій слова "копія свідоцтва про державну
реєстрацію суб'єкта господарювання, засвідчена нотаріально або
органом, який видав оригінал документа" замінити словами "виписка
або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців";
у частині тридцять четвертій слова "номера свідоцтва про
державну реєстрацію суб'єкта господарювання" замінити словами
"реєстраційного номера облікової картки платника податків".
8. У Законі України "Про професійних творчих працівників та
творчі спілки" ( 554/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 52, ст. 312):
1) частину п'яту статті 10 після слів "видає засновникам
свідоцтво про" доповнити словом "її", а після слів "державну
реєстрацію" - словом "як";
2) у статті 12:
частину другу після слів "свідоцтво про" доповнити словом
"її", а слова "та її статут" замінити словами "як творчої спілки";
у частині третій слова "про державну реєстрацію" замінити
словами "про її державну реєстрацію як творчої спілки".
9. У Законі України "Про торгово-промислові палати в Україні"
( 671/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 13,
ст. 52):
1) абзац другий частини третьої статті 9 доповнити словами
"як торгово-промислової палати встановленого Кабінетом Міністрів
України зразка";
2) частину третю статті 10 викласти в такій редакції:
"3. Державна реєстрація припинення торгово-промислової палати
як юридичної особи проводиться у порядку, встановленому Законом
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців" ( 755-15 ).
10. В абзаці шостому частини четвертої статті 4 Закону
України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної
власності" ( 147/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1998 р., N 34, ст. 228; 2005 р., N 25, ст. 333) слова "нотаріально
засвідчені" виключити, а слова "свідоцтва про його державну
реєстрацію" замінити словами "виписка або витяг з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
11. У частині другій статті 19 Закону України "Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
( 2658-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 47,
ст. 251) слова "нотаріально посвідчену копію установчого документа
(для юридичних осіб) або свідоцтва про державну реєстрацію
фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності" замінити
словами "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців".
12. У частині другій статті 35 Закону України "Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
( 2664-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 1,
ст. 1; 2006 р., N 13, ст. 110) слова "копія свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи чи копія довідки про внесення до
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України,
посвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа"
замінити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
13. В абзаці другому частини четвертої статті 38 Закону
України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 2002 р., N 7, ст. 50) слова "копія свідоцтва про
реєстрацію" замінити словами "виписка або витяг з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
14. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263 із наступними змінами):
1) абзац дев'ятий частини першої статті 1 виключити;
2) у частині четвертій статті 3 слова "свідоцтво про державну
реєстрацію, оформлене" замінити словами "виписку з Єдиного
державного реєстру, оформлену";
3) в абзаці п'ятому частини другої статті 4 слова "свідоцтва
про державну реєстрацію та" виключити;
4) абзац шостий частини першої статті 6 виключити;
5) в абзаці дев'ятому частини другої статті 7 слова "бланків
свідоцтв про державну реєстрацію та" виключити;
6) статтю 9 виключити;
7) у частині третій статті 10 слова "заміну свідоцтва про
державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням та
за" виключити;
8) у статті 11:
абзац п'ятий частини третьої виключити;
абзац шостий частини четвертої виключити;
9) у статті 17:
у частині другій:
абзаци шістнадцятий та двадцятий виключити;
в абзаці двадцять восьмому слова "та свідоцтвом про державну
реєстрацію" виключити;
абзац восьмий частини четвертої виключити;
10) частину десяту статті 19 викласти в такій редакції:
"10. Водночас із внесенням до Єдиного державного реєстру
запису про зміну відомостей про юридичну особу, які відповідно до
цього Закону зазначаються у виписці з Єдиного державного реєстру,
державний реєстратор повинен видати (надіслати рекомендованим
листом з описом вкладення) заявнику виписку з Єдиного державного
реєстру";
11) у статті 21:
у частині першій слова "або на підставі їх письмової заяви
при видачі свідоцтва про державну реєстрацію або при його заміні"
замінити словами "а також у випадках, встановлених цим Законом";
частину шосту після слів "припинення підприємницької
діяльності" доповнити словами "а також у разі, якщо підприємницьку
діяльність фізичної особи - підприємця припинено";
частини сьому і дев'яту виключити;
частину десяту доповнити реченням такого змісту: "Не
справляється плата за одержання виписки з Єдиного державного
реєстру під час проведення державної реєстрації юридичної особи;
фізичної особи - підприємця; внесення змін до відомостей про
юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, але не
пов'язані із змінами, що вносяться до установчих документів
юридичної особи; змін до установчих документів юридичної особи;
змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в
Єдиному державному реєстрі; припинення підприємницької діяльності
фізичної особи - підприємця за судовим рішенням щодо визнання
фізичної особи - підприємця банкрутом, а також при внесенні до
Єдиного державного реєстру судового рішення про відміну державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця";
12) у частині першій статті 22 слова "про втрату або заміну
свідоцтва про державну реєстрацію" виключити;
13) в абзаці другому частини четвертої статті 24-1 слова
"свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи" замінити
словами "виписку з Єдиного державного реєстру";
14) частину шосту статті 25 викласти в такій редакції:
"6. Не пізніше наступного робочого дня з дати державної
реєстрації юридичної особи державним реєстратором видається
(надсилається рекомендованим листом) засновнику або уповноваженій
ним особі один примірник оригіналу установчих документів з
відміткою державного реєстратора про проведення державної
реєстрації юридичної особи та виписка з Єдиного державного
реєстру";
15) у частині п'ятій статті 27 слова "свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи" замінити словами "примірника оригіналу
установчих документів з відміткою державного реєстратора про
проведення державної реєстрації юридичної особи";
16) у статті 29:
частину п'яту виключити;
у частині тринадцятій слова "частинами першою - п'ятою"
замінити словами "частинами першою - четвертою";
у частині п'ятнадцятій слова "нове свідоцтво про державну
реєстрацію юридичної особи та свідоцтво, яке було замінено з
відміткою про видачу нового свідоцтва" замінити словами "виписку з
Єдиного державного реєстру";
17) у статті 36:
абзац третій частини першої виключити;
в частині одинадцятій слова "і свідоцтво про державну
реєстрацію юридичної особи" виключити, а слова "які мають"
замінити словами "який має";
18) абзац третій частини першої статті 37 виключити;
19) у частині четвертій статті 38-1 слова "і свідоцтвом про
державну реєстрацію" виключити;
20) у частині сьомій статті 39 слова "та свідоцтва про
державну реєстрацію" виключити;
21) у частині четвертій статті 41 слова "та свідоцтва про
державну реєстрацію" виключити;
22) частину четверту статті 43 викласти в такій редакції:
"4. Не пізніше наступного робочого дня з дати державної
реєстрації фізичної особи - підприємця державним реєстратором
видається (надсилається рекомендованим листом) заявнику виписка з
Єдиного державного реєстру";
23) у частині шостій статті 44 слова "свідоцтва про державну
реєстрацію фізичної особи - підприємця" виключити;
24) абзац третій частини другої статті 45 виключити;
25) у статті 47:
абзац третій частини дев'ятої виключити;
частину сімнадцяту викласти в такій редакції:
"17. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня
з дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичною особою - підприємцем повинен видати (надіслати
рекомендованим листом) заявнику виписку з Єдиного державного
реєстру";
26) у частині четвертій статті 49-1 слова "та про втрату
чинності свідоцтвом про державну реєстрацію цієї фізичної
особи - підприємця з дати внесення цього запису до Єдиного
державного реєстру" виключити;
27) частину восьму статті 50 викласти в такій редакції:
"8. Державний реєстратор зобов'язаний видати (надіслати
рекомендованим листом) за місцем проживання фізичної
особи - підприємця, щодо якої постановлено судове рішення про
припинення її підприємницької діяльності у зв'язку з визнанням її
банкрутом, виписку з Єдиного державного реєстру";
28) у статті 52:
у частині третій слова "повідомити фізичну особу - підприємця
про внесення до Єдиного державного реєстру запису про поновлення
державної реєстрації фізичної особи - підприємця" замінити словами
"не пізніше наступного робочого дня видати (надіслати
рекомендованим листом з описом вкладення) на адресу місця
проживання фізичної особи - підприємця, щодо якої було прийнято
судове рішення про відміну державної реєстрації припинення,
виписку з Єдиного державного реєстру";
частину четверту виключити.
15. У другому реченні частини четвертої статті 7 Закону
України "Про кооперацію" ( 1087-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., N 5, ст. 35) слова "що підтверджуються
свідоцтвом про державну реєстрацію або його нотаріально завіреною
копією" замінити словами "випискою або витягом з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
16. У статті 5 Закону України "Про розповсюдження примірників
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм,
баз даних" ( 1587-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
N 7, ст. 46):
у частині першій:
пункт "в" викласти в такій редакції:
"в) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців";
пункт "г" виключити;
у частині дев'ятій:
абзац перший викласти в такій редакції:
"9. Дані про заявника, який вперше звернувся за одержанням
контрольних марок і стосовно якого прийнято рішення про видачу
контрольних марок, вносяться Установою до Єдиного реєстру
одержувачів контрольних марок (далі - Реєстр) із зазначенням
номера заяви на одержання контрольних марок, кількості виданих
марок, їх серій, номерів і дати одержання, а також для юридичної
особи - повної назви, юридичної та поштової адреси, дати державної
реєстрації та ідентифікаційного коду; для фізичної особи -
прізвища, імені та по батькові, домашньої адреси, дати державної
реєстрації фізичної особи - підприємця, реєстраційного номера
облікової картки платника податків. У рішенні про видачу
контрольних марок зазначаються дата внесення до Реєстру даних про
заявника та його реєстраційний номер";
в абзаці другому слова "пунктах "б", "в", "г", "є" замінити
словами "пунктах "б", "в", "є".
17. Пункт 1 частини другої статті 45 Закону України "Про
телекомунікації" ( 1280-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., N 12, ст. 155) викласти в такій редакції:
"1) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців".
18. У другому реченні частини другої статті 9 Закону України
"Про третейські суди" ( 1701-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., N 35, ст. 412) слова "копії свідоцтва про
державну реєстрацію юридичної особи та її статуту, довідка органу
державної статистики про включення цієї юридичної особи до
державного реєстру" замінити словами "копія статуту та виписка або
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців заявника".
19. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України"
( 1770-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 48,
ст. 526):
1) пункт 1 частини четвертої статті 32 викласти в такій
редакції:
"1) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців";
2) у пункті 1 частини п'ятої статті 41 слова "копію свідоцтва
про реєстрацію суб'єкта господарювання, засвідчену підписом та
печаткою посадової особи суб'єкта господарювання (для юридичної
особи) або підписом та печаткою суб'єкта господарювання (для
фізичної особи)" замінити словами "виписку або витяг з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";
3) у пункті 1 частини сьомої статті 42 слова "копію свідоцтва
про реєстрацію юридичної або фізичної особи, завірену нотаріально"
замінити словами "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
20. У підпункті 3.2.1 пункту 3.2 статті 3 Закону України "Про
заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування
підприємств паливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430):
абзац третій викласти в такій редакції:
"виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців";
абзац п'ятий виключити.

{ Пункт 21 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 4061-VI ( 4061-17 ) від 17.11.2011 }

22. Частину восьму статті 38 Закону України "Про телебачення
і радіомовлення" ( 3759-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
2006 р., N 18, ст. 155) викласти в такій редакції:
"8. До заяви про державну реєстрацію суб'єкта інформаційної
діяльності додається виписка або витяг з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
23. У пункті 1 частини першої статті 77 Закону України "Про
акціонерні товариства" ( 514-17 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2008 р., N 50-51, ст. 384) слова "свідоцтво про державну
реєстрацію товариства" виключити.
24. У частині п'ятій статті 10 Закону України "Про асоціації
органів місцевого самоврядування" ( 1275-17 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2009 р., N 38, ст. 534) слова "оформлене державним
реєстратором свідоцтво про державну реєстрацію та видає свідоцтво"
замінити словами "оформлену державним реєстратором виписку з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців та видає її".
25. У частині другій статті 4 Закону України "Про оптові
ринки сільськогосподарської продукції" ( 1561-17 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2009 р., N 51, ст. 755):
абзац шостий викласти в такій редакції:
"виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців";
абзац сьомий виключити.

{ Пункт 26 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 1702-VII ( 1702-18 ) від 14.10.2014 }

27. У частині першій статті 4 Закону України "Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування" ( 2464-17 ) (Відомості Верховної Ради України,
2011 р., N 2-3, ст. 11):
в абзацах другому та третьому пункту 1 слова "свідоцтві про
державну реєстрацію її як підприємця" замінити словами "витягу з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців";
у пункті 3 слова "свідоцтві про державну реєстрацію їх як
підприємців" замінити словами "витягу з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання
чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 7 квітня 2011 року

N 3205-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: