open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

Указ
Президента України

Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№ 221/2013 від 17.04.2013
№ 473/2013 від 02.09.2013}

1. Затвердити Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України (додається).

2. Кабінету Міністрів України привести у тримісячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
13 квітня 2011 року
№ 452/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 13 квітня 2011 року № 452/2011

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство екології та природних ресурсів України

1. Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінприроди України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні і забезпеченні реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної та у межах своєї компетенції біологічної, генетичної та радіаційної безпеки, поводження з відходами, у тому числі радіоактивними, пестицидами і агрохімікатами, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, радіаційного захисту, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів (надр, поверхневих та підземних вод, внутрішніх морських вод і територіального моря, атмосферного повітря, лісів, тваринного (у тому числі водних живих ресурсів, мисливських та немисливських видів тварин) і рослинного світу та природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України (далі - природні ресурси), відтворення та охорони земель, збереження, відтворення і невиснажливого використання біо- та ландшафтного різноманіття, формування, збереження і використання екологічної мережі, організації, охорони та використання природно-заповідного фонду, збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання у межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, розвитку водного господарства і меліорації земель, геологічного вивчення та раціонального використання надр, а також у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення та охорону природних ресурсів.

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 221/2013 від 17.04.2013}

2. Мінприроди України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, наказами Мінприроди України, дорученнями Президента України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Мінприроди України є:

1) формування державної політики у сферах:

охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах своєї компетенції біологічної, генетичної та радіаційної безпеки, поводження з відходами, у тому числі радіоактивними, пестицидами і агрохімікатами, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, радіаційного захисту, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, відтворення та охорони земель, збереження, відтворення та невиснажливого використання біо- та ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі, організації, охорони та використання природно-заповідного фонду, охорони атмосферного повітря, збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату і адаптації до його змін і виконання у межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, розвитку водного господарства і меліорації земель, геологічного вивчення та раціонального використання надр;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 221/2013 від 17.04.2013}

державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорону природних ресурсів, відтворення та охорону земель, екологічну та у межах своєї компетенції радіаційну безпеку, охорону та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, збереження, відтворення і невиснажливе використання біо- та ландшафтного різноманіття, формування, збереження і використання екологічної мережі, з питань поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, дотримання вимог біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об'єктів природного середовища при створенні, дослідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів (ГМО) у відкритій системі, здійснення державного геологічного контролю;

2) реалізація державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах своєї компетенції біологічної і генетичної безпеки, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, відтворення та охорони земель, збереження, відтворення і невиснажливого використання біо- та ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі, організації, охорони та використання природно-заповідного фонду, охорони атмосферного повітря, збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання в межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї та реалізація у межах компетенції державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;

3) участь у формуванні та реалізація в межах своєї компетенції державної політики у сфері волонтерської діяльності.

{Пункт 3 доповнено підпунктом 3 згідно з Указом Президента № 473/2013 від 02.09.2013}

4. Мінприроди України відповідно до покладених на нього завдань:

1) у сфері екологічної безпеки, поводження з відходами, у тому числі радіоактивними, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, державної екологічної експертизи, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи:

{Абзац перший підпункту 1 пункту 4 в редакції Указу Президента № 221/2013 від 17.04.2013}

а) забезпечує нормативно-правове регулювання з питань щодо:

ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України) та порядків контролю за їх дотриманням;

здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

ведення реєстрів місць видалення відходів та об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів;

надання документів дозвільного характеру у цій сфері;

контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням;

ведення паспорта відходу;

екологічної безпеки під час перевезення небезпечних вантажів і ліквідації наслідків аварій, що відбуваються при їх перевезенні;

переліку небезпечних властивостей відходів;

переліку пестицидів і агрохімікатів, використання яких дозволяється в Україні;

визначення відповідності пестицидів і агрохімікатів сертифікатам якості, визначення залишкових кількостей пестицидів і агрохімікатів;

екологічної експертизи (затверджує нормативно-технічні та інструктивно-методичні документи);

б) розробляє і вводить у дію нормативи допустимих рівнів шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів на стан навколишнього природного середовища;

в) проводить ліцензування операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України) та здійснює контроль за додержанням суб'єктами господарювання ліцензійних умов;

г) видає, анулює, здійснює переоформлення та видачу дублікатів дозволів на:

виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів;

здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;

транскордонне переміщення небезпечних відходів;

ввезення на митну територію України незареєстрованних пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу;

використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився;

д) погоджує згідно із законодавством проекти лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів;

е) погоджує місця розміщення об'єктів поводження з небезпечними відходами;

є) погоджує місця розміщення підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної, небезпечної продукції;

ж) здійснює державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів;

з) веде перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання, та щорічні доповнення до нього, затверджує регламенти їх застосування;

и) здійснює акредитацію підприємств, установ та організацій, які проводять державні випробування пестицидів та агрохімікатів;

і) затверджує план державних випробувань і технічних умов на виробництво пробної партії препаратів пестицидів та агрохімікатів;

ї) відповідно до законодавства здійснює державну екологічну експертизу стосовно об'єктів, рішення щодо затвердження (схвалення) яких приймається Кабінетом Міністрів України;

й) затверджує відомчі норми і правила з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження;

{Підпункт 1 пункту 4 доповнено підпунктом "й" згідно з Указом Президента № 221/2013 від 17.04.2013}

2) у сфері охорони атмосферного повітря:

а) забезпечує нормативно-правове регулювання щодо:

правил, нормативів, норм, методик у сфері охорони атмосферного повітря;

проведення інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

визначення вимог до оформлення документів для отримання дозволів та встановлення форм дозволів у цій сфері;

визначення вимог до розроблення нормативів у сфері охорони атмосферного повітря;

установлення порядку та критеріїв взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на атмосферне повітря, визначення видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря;

ведення переліку установ та організацій, які розробляють документи, що обгрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності;

визначення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;

визначення переліків фізичних та біологічних факторів, а також критеріїв визначення стаціонарних джерел забруднення, для яких розробляються нормативи гранично допустимого рівня впливу фізичних і біологічних факторів на стан атмосферного повітря;

визначення переліків типів устаткування, для яких розробляються нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, правил технічної експлуатації установок очистки газу;

визначення показників емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин;

б) видає, анулює, здійснює переоформлення та видачу дублікатів документів дозвільного характеру на:

провадження діяльності, пов'язаної зі штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях;

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об'єктів першої групи;

викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки для об'єктів першої групи;

в) веде державний кадастр викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

г) веде перелік установ та організацій, які здійснюють розроблення документів, що обгрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності;

3) у сфері збереження озонового шару:

а) забезпечує нормативно-правове регулювання з питань видачі погодження для отримання ліцензії на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин і продукції, що їх містить;

б) погоджує отримання ліцензії на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин та продукції, що їх містить, та видає листи роз'яснення, якщо продукція не містить озоноруйнівних речовин;

4) у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання у межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї:

а) забезпечує нормативно-правове регулювання щодо:

національних стандартів та процедур щодо моніторингу, звітності та перевірки даних про викиди та абсорбцію (поглинання) парникових газів;

вимог до підготовки проектів спільного впровадження та їх реалізації;

вимог до документів, у яких обгрунтовуються обсяги антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, для отримання листа-підтримки власником джерела викидів, на якому планується реалізація проекту спільного впровадження;

строків подання та форм звітності щодо викидів парникових газів;

правил роботи національної системи торгівлі вуглецевими одиницями;

методик розрахунку антропогенних викидів джерелами та абсорбції (поглинання) поглиначами парникових газів;

критеріїв відбору проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов'язаних із реалізацією таких проектів;

б) забезпечує в межах своїх повноважень виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, в тому числі впровадження механізмів за Кіотським протоколом;

в) погоджує:

плани заходів щодо реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій;

затвердження та подання національного повідомлення про зміну клімату згідно із зобов'язаннями за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї;

затвердження і подання до Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату Національного звіту (кадастру) антропогенних викидів джерелами та абсорбції (поглинання) поглиначами парникових газів;

г) координує заходи щодо виконання зобов'язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї;

5) у сфері раціонального використання, відтворення і охорони об'єктів тваринного і рослинного світу, біо- та ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі та у межах своєї компетенції біологічної та генетичної безпеки, відтворення та охорони земель:

а) забезпечує нормативно-правове регулювання з питань щодо:

охорони, використання та відтворення тваринного і рослинного світу;

ведення державних кадастрів тваринного і рослинного світу;

ведення обліку тварин і рослин, у тому числі державного обліку мисливських тварин і рибних запасів, обсягів їх добування (збирання);

застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення;

спеціального використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення, у тому числі риби та інших водних живих ресурсів, а також рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин, для розведення у спеціально створених умовах, а також у науково-дослідних та інших цілях;

використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності;

видачі дозволів на вилучення об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних і естетичних цілях із природного середовища, на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів);

реєстрації та утримання диких тварин, які вилучені з природного середовища з метою надання їм допомоги;

реалізації об'єктів тваринного світу, конфіскованих або безоплатно вилучених внаслідок порушення законодавства в частині ввезення в Україну та вивезення за її межі диких тварин та інших об'єктів тваринного світу;

утримання і розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах;

регулювання заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин у випадках виникнення або загрози виникнення епізоотій та інших небезпечних ситуаціях;

затвердження переліків дикорослих видів рослин, поширення і чисельність яких підлягають регулюванню;

ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного і рослинного світу, крім ГМО;

загального використання і відтворення природних рослинних ресурсів;

установлення нормативів спеціального використання природних рослинних ресурсів, погодження та затвердження розрахункових лісосік;

збирання технічної, лікарської, пряно-ароматичної, харчової сировини з дикорослих рослин;

визначення природних рослинних угруповань, які підлягають занесенню до Зеленої книги, затвердження переліків рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань, які підлягають охороні і заносяться до Зеленої книги України;

ведення Червоної та Зеленої книг України;

створення, поповнення, зберігання, використання, відчуження та державного обліку зоологічних і ботанічних колекцій, торгівлі ними, а також ввезення в Україну, пересилання та вивезення за її межі;

затвердження переліків видів тварин, рослин та грибів, що заносяться до Червоної книги України, видів тварин, рослин та грибів, що виключені з Червоної книги України;

обліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України;

видачі дозволів на добування (збирання) видів тварин, рослин та грибів, занесених до Червоної книги України, форм клопотання та бланків дозволів на таке добування;

охорони, використання і відтворення тварин, рослин та грибів, занесених до переліків, які не занесені до Червоної книги України, але мають особливу наукову та іншу цінність;

оцінки ризику потенційного впливу ГМО на навколишнє природне середовище;

встановлення переліку земель, на яких застосовується обмеження щодо вирощування генетично модифікованих сортів рослин;

видачі дозволів та сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення за її межі зразків видів дикої фауни і флори, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;

погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

б) встановлює та погоджує згідно із законодавством ліміти та квоти на спеціальне використання ресурсів об'єктів тваринного та рослинного світу;

в) видає, анулює, здійснює переоформлення та видачу дублікатів документів дозвільного характеру на:

спеціальне використання диких тварин;

переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також на проведення заходів щодо схрещування диких тварин;

створення та поповнення зоологічних колекцій шляхом вилучення тварин із природного середовища;

утримання диких тварин, у тому числі видів, які занесені до Червоної книги України, у напіввільних умовах чи у неволі;

транскордонне переміщення об'єктів рослинного та тваринного світу відповідно до вимог Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;

спеціальне використання немисливських видів тварин, видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України;

проведення державних апробацій (випробувань) ГМО у відкритій системі;

вивільнення ГМО у відкритій системі;

транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні ГМО;

г) здійснює процедуру попередньої обгрунтованої згоди щодо можливості транскордонного переміщення ГМО, призначених для умисного введення в навколишнє природне середовище відповідно до вимог Картахенського протоколу про біобезпеку та Конвенції про біологічне різноманіття;

д) затверджує розрахункові лісосіки заготівлі деревини у порядку рубок головного користування, погоджує матеріали лісовпорядкування;

е) погоджує проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, рішення стосовно яких приймаються Кабінетом Міністрів України, погоджуються Верховною Радою України;

є) формує мережу дослідних земельних ділянок та ділянок з еталонними грунтами для ведення моніторингу земель на національному рівні;

ж) веде державний кадастр рослинного і тваринного світу;

з) веде Червону та Зелену книги України;

и) здійснює управління формуванням, збереженням і використанням національної екологічної мережі;

6) у сфері організації, охорони та використання природно-заповідного фонду:

а) забезпечує нормативно-правове регулювання з питань щодо:

спеціального використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

ведення державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

установлення та дотримання режиму охоронної зони територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

діяльності служби державної охорони природно-заповідного фонду;

наукової, рекреаційної, еколого-освітньої діяльності природних та біосферних заповідників та національних природних парків;

економічного обгрунтування розвитку природно-заповідного фонду, а також економічної оцінки природних комплексів і об'єктів, які входять до його складу;

ведення паспорта водно-болотного угіддя міжнародного значення;

б) видає, анулює, здійснює переоформлення та видачу дублікатів дозволів на проведення заходів, спрямованих на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха та в інших цілях, не передбачених проектом організації території природного, біосферного заповідника, національного природного парку;

в) встановлює ліміти на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

г) веде державний кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

д) бере участь у проведенні науково-технічної політики у сфері організації, охорони та використання природно-заповідного фонду, а саме: узагальненні наукових досліджень на територіях природних та біосферних заповідників, національних природних парків; затвердженні порядку підготовки та програми Літопису природи; здійсненні наукових досліджень на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду; затвердженні програм і планів науково-дослідних робіт;

е) здійснює:

управління охороною і використанням територій та об'єктів природно-заповідного фонду, службою державної охорони природно-заповідного фонду;

формування, збереження і використання національної екологічної мережі;

підготовку і подання пропозицій щодо створення нових територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також розширення, зміну меж, категорії та скасування статусу існуючих територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

є) затверджує положення про території та об'єкти природно-заповідного фонду, а також положення про території та об'єкти, які мають особливу екологічну, наукову, естетичну, господарську, а також історико-культурну цінність;

ж) затверджує проекти організації території природних та біосферних заповідників, національних природних парків, проекти утримання та реконструкції парків - пам'яток садово-паркового мистецтва;

з) погоджує проекти організації територій дендрологічних, зоологічних парків та ботанічних садів загальнодержавного значення, проекти утримання та реконструкції парків - пам'яток садово-паркового мистецтва, що не належать до сфери управління Мінприроди України;

и) затверджує положення про екологічні фонди природних, біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків і зоологічних парків, регіональних ландшафтних парків;

і) погоджує призначення керівників спеціальних адміністрацій природних та біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних та зоологічних парків загальнодержавного значення, а також регіональних ландшафтних парків;

ї) розробляє проекти створення, оголошення, зміни меж, категорій та скасування статусу територій та об'єктів природно-заповідного фонду; проекти резервування цінних для заповідання природних територій та об'єктів; проекти установлення охоронних зон для природних комплексів і об'єктів територій природно-заповідного фонду;

й) організовує встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

к) видає охоронні зобов'язання підприємствам, установам, організаціям і громадянам щодо територій та об'єктів природно-заповідного фонду або їх частин, які створюються чи оголошуються без вилучення земельних ділянок;

7) у сфері охорони та відтворення вод (поверхневі, підземні, морські), раціонального використання водних ресурсів:

а) забезпечує нормативно-правове регулювання з питань:

правил, нормативів, норм з охорони та відтворення вод (поверхневі, підземні, морські), раціонального використання водних ресурсів, аналізує практику їх застосування;

лімітів забору, використання води та лімітів скиду забруднюючих речовин у водні об'єкти;

надання документів дозвільного характеру у цій сфері;

порядків з питань розроблення й затвердження нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин у водні об'єкти;

методик та методичних вказівок щодо встановлення технологічних нормативів у цій сфері;

умов скидання вод у водні об'єкти та підземні горизонти;

критеріїв визначення екстремально високого рівня забруднення вод;

б) видає, анулює, здійснює переоформлення та видачу дублікатів дозволів на проведення робіт на землях, зайнятих морями;

в) веде перелік підприємств, установ, організацій, які розробляють проекти нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти;

8) у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель забезпечує нормативно-правове регулювання з питань щодо:

правил, нормативів, норм у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, аналізує практику їх застосування;

організації та здійснення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель;

ведення державного водного кадастру по розділу "Водокористування";

переліку водних об'єктів місцевого значення;

консервації меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;

проведення планово-попереджувальних ремонтів меліоративних систем і споруд;

надання документів дозвільного характеру у цій сфері;

9) у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр забезпечує нормативно-правове регулювання з питань щодо:

розгляду документів, у межах своєї компетенції видачі, зупинення, анулювання, переоформлення, внесення змін, продовження терміну дії, видачі дублікатів та форм спеціальних дозволів на користування надрами та дозволів на введення родовища або окремого покладу нафти та газу в дослідно-промислову, промислову розробку;

обліку робіт з геологічного вивчення надр;

обліку обсягу погашених і видобутих корисних копалин та їх втрат, обліку нафтових і газових свердловин;

порядку формування, обліку, зберігання та користування інформацією державного інформаційного геологічного фонду;

змісту, оформлення і порядку подання на розгляд Державної комісії по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічних оцінок родовищ металічних і неметалічних корисних копалин;

порядку укладання договорів на виконання геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і газ;

правил нормативного забезпечення геологічного вивчення надр;

стадії геологорозвідувальних робіт;

порядку організації та виконання розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;

ведення Державної еколого-геологічної карти;

порядку погодження матеріалів для отримання спеціальних дозволів на користування ділянками надр;

грошової винагороди за відкриття нових родовищ корисних копалин, що мають промислове значення;

додержання екологічних вимог у виробництві та раціональному використанні вугільних та торф'яних родовищ;

10) у сфері контролю за дотриманням природоохоронного законодавства забезпечує нормативно-правове регулювання з питань щодо:

організації та проведення перевірок суб'єктів господарювання, органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства та законодавства з питань екологічної безпеки;

оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення;

опломбування або опечатування підприємств, окремих їх цехів (дільниць) і одиниць обладнання в разі обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності підприємств і об'єктів;

розрахунків розмірів відшкодування та сплати збитків, заподіяних державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства та законодавства з питань екологічної безпеки;

розрахунків маси викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище;

технічної експлуатації установок очистки газу;

проведення перевірки екологічних показників нафтопродуктів, які реалізуються шляхом оптової та роздрібної торгівлі;

взаємодії Державної екологічної інспекції України з іншими органами державного контролю;

здійснення державного контролю за додержанням правил у сфері лісокористування, мисливського впорядкування та режимів рибогосподарської експлуатації;

переміщення (перевезення), експорту (реекспорту), імпорту, вилучення, набуття у власність, користування, оренду об'єктів тваринного світу, торгівлі ними, в тому числі тими, що занесені до Червоної книги та знаходяться під захистом Конвенції про міжнародну торгівлю дикої фауни і флори;

здійснення державного контролю за спеціальним, спортивним та любительським використанням, утриманням, знищенням риби та інших водних живих ресурсів;

розроблення правил та порядку відбору проб та виконання визначень та вимірювань показників складу та властивостей об'єктів контролю вод, викидів, грунтів, відходів;

проведення екологічного та радіологічного контролю транспортних засобів і вантажів, у тому числі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України;

визначення переліків товарів, які підлягають радіологічному та екологічному контролю у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України;

11) розробляє та подає на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

12) готує в межах повноважень висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які надходять для погодження від інших органів;

13) узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозицій щодо його вдосконалення та вносить в установленому порядку проекти законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президентові України і Кабінету Міністрів України;

14) визначає пріоритетні напрями розвитку відповідної сфери;

15) здійснює моніторинг та оцінку впливу державної політики у відповідній сфері;

16) встановлює порядок планування і контролю за виконанням та впровадженням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у визначеній сфері;

17) організовує моніторинг навколишнього природного середовища, забезпечує функціонування загальнодержавної інформаційно-аналітичної системи моніторингу навколишнього середовища;

18) визначає екологічні показники для оцінки стану навколишнього природного середовища та методичні вказівки щодо їх застосування;

19) затверджує положення та порядки формування і функціонування інформаційних систем у державній системі моніторингу навколишнього природного середовища;

20) визначає реєстри складових мережі спостережень системи моніторингу довкілля;

21) встановлює методики проведення моніторингу навколишнього природного середовища, зокрема, суб'єктами господарювання, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища;

22) готує і подає на розгляд Верховної Ради України щорічну Національну доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні;

23) забезпечує впровадження механізмів сталого розвитку у відповідній сфері;

24) організовує, координує та контролює проведення оцінки впливу на навколишнє середовище, у тому числі у транскордонному контексті;

25) здійснює технічне регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

26) видає сертифікати на право проведення екологічного аудиту, веде реєстр екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на проведення екологічного аудиту;

27) затверджує положення про сертифікацію екологічних аудиторів та про ведення реєстру екологічних аудиторів;

28) розробляє стратегічні, програмно-планові документи у відповідній сфері та забезпечує їх реалізацію;

29) забезпечує виконання законодавства у відповідній сфері;

30) бере участь у здійсненні заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

31) забезпечує міжнародне співробітництво у межах своїх повноважень, вивчення, узагальнення і поширення міжнародного досвіду, організацію виконання зобов'язань України відповідно до міжнародних угод з питань, що належать до його компетенції;

32) організовує роботу щодо залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги, грантів та інших міжнародних програм у визначеній сфері;

33) бере у межах своєї компетенції участь у плануванні та здійсненні заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і реагування на них;

34) здійснює співпрацю з інститутами громадянського суспільства, забезпечує участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики у відповідній сфері;

341) реалізує в межах своєї компетенції державну політику у сфері волонтерської діяльності щодо здійснення заходів, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 341 згідно з Указом Президента № 473/2013 від 02.09.2013}

35) забезпечує інформування громадськості про формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері;

36) інформує та надає роз'яснення щодо здійснення державної політики у відповідній сфері, сприяє розвитку екологічної освіти та екологічному вихованню населення;

37) організовує прийом громадян, забезпечує розгляд звернень громадян, запитів та звернень народних депутатів України;

38) затверджує положення про громадський контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища;

39) встановлює порядок надання інформації про стан навколишнього природного середовища та порядок організації та проведення публічних слухань або відкритих засідань із питань впливу запланованої діяльності на навколишнє природне середовище;

40) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників;

41) виконує в межах своїх повноважень функції з управління об'єктами державної власності;

42) бере участь у формуванні, збереженні та використанні екологічної мережі, у формуванні національної системи науково-технічної інформації;

43) сприяє залученню інвестицій у сферу охорони навколишнього природного середовища, зміни клімату, екологічної та в межах своєї компетенції біологічної, генетичної та радіаційної безпеки, заповідної справи та оцінки впливу на навколишнє середовище, у тому числі у транскордонному контексті;

44) погоджує пооб'єктні плани спеціалізованих підприємств, установ і організацій, які виконують геологорозвідувальні роботи за кошти державного бюджету на території України;

45) надає пропозиції щодо обсягів державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у відповідній сфері;

46) організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, пропагування досягнень і передового досвіду, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж у відповідній сфері;

47) виконує інші повноваження, визначені законом та покладені на нього Президентом України.

5. Мінприроди України з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Мінприроди України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Мінприроди України та на керівні посади на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату Мінприроди України, а також осіб, включених до кадрового резерву;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Мінприроди України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

4) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням, а також мобілізаційну підготовку, мобілізацію та контроль за здійсненням цих заходів;

5) організовує в апараті Мінприроди України роботу з комплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6. Мінприроди України на виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань, що належать до компетенції Мінприроди України, вчених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

2) одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених завдань;

3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Мінприроди України, та створювати в установленому порядку комісії та робочі групи;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) передавати відповідно до законодавства правоохоронним органам матеріали про виявлені правопорушення;

6) виступати замовником науково-дослідних робіт з питань, що належать до його компетенції;

7) здійснювати інші права, визначені законом та покладені на нього Президентом України.

7. Мінприроди України здійснює свої повноваження безпосередньо.

8. Мінприроди України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, з органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями, всеукраїнськими об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців.

9. Мінприроди України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, а також доручень Президента України видає накази, які підписуються Міністром екології та природних ресурсів України (далі - Міністр).

Мінприроди України у разі потреби видає разом з іншими органами виконавчої влади спільні акти.

Накази Мінприроди України, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Накази Мінприроди України нормативно-правового змісту підлягають державній реєстрації.

Накази Мінприроди України, видані в межах його повноважень, є обов'язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

10. Мінприроди України очолює Міністр, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняє з посади Президент України.

Через Міністра спрямовується і координується діяльність Державної служби геології та надр України, Державного агентства водних ресурсів України, Державного агентства екологічних інвестицій України, Державного агентства України з управління зоною відчуження, Державної екологічної інспекції України (далі - центральні органи виконавчої влади).

{Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 221/2013 від 17.04.2013}

Здійснюючи спрямування і координацію діяльності відповідних центральних органів виконавчої влади, Міністр:

1) погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

2) визначає пріоритетні напрями роботи центральних органів виконавчої влади та шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани їх роботи;

3) порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині;

4) доручає керівникам центральних органів виконавчої влади скасувати акти їх територіальних органів повністю чи в окремій частині, а у разі відмови скасовує акти територіальних органів центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині;

5) приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади;

6) заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади завдань та планів їх роботи;

7) вносить пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо кандидатур на посади керівників відповідних центральних органів виконавчої влади і за пропозицією їх керівників - щодо кандидатур на посади їх заступників;

8) погоджує призначення на посади керівників та заступників керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади;

9) погоджує структуру апаратів центральних органів виконавчої влади;

10) погоджує пропозиції керівників центральних органів виконавчої влади щодо утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів і вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідні подання;

11) визначає структурний підрозділ апарату Мінприроди України, що відповідає за взаємодію з відповідним центральним органом виконавчої влади;

12) визначає посадових осіб Мінприроди України, які включаються до складу колегій центральних органів виконавчої влади;

13) визначає порядок обміну інформацією між Мінприроди України та центральними органами виконавчої влади, періодичність її подання;

14) порушує перед Президентом України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників;

15) ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та заступників керівників структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, а також керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

16) ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, їх заступників, інших державних службовців і працівників апаратів центральних органів виконавчої влади та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

17) видає обов'язкові до виконання відповідними центральними органами виконавчої влади накази та доручення з питань спрямування та координації їх діяльності;

18) вирішує інші питання, пов'язані зі спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади.

11. Міністр як керівник Мінприроди України:

1) очолює Мінприроди України, здійснює керівництво його діяльністю;

2) визначає пріоритети роботи Мінприроди України та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Мінприроди України, звіти про їх виконання;

3) представляє Мінприроди України у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

4) у межах компетенції організовує та контролює виконання законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

5) затверджує структуру апарату Мінприроди України;

6) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінприроди України, призначає на посади та звільняє з посад їх керівників та заступників керівників, працівників патронатної служби Міністра;

7) дає обов'язкові до виконання державними службовцями та працівниками апарату Мінприроди України доручення;

8) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів Президента України.

12. Міністр має першого заступника та заступника Міністра - керівника апарату.

У разі необхідності для забезпечення здійснення Мінприроди України окремих завдань рішенням Президента України у структурі Мінприроди України може бути введено посаду заступника Міністра.

Перший заступник, заступник Міністра (за наявності), заступник Міністра - керівник апарату призначаються на посади за поданнями Прем'єр-міністра України, внесеними на підставі пропозицій Міністра, та звільняються з посад Президентом України.

Обов'язки першого заступника Міністра, заступника Міністра (за наявності), заступника Міністра - керівника апарату та розподіл повноважень між першим заступником Міністра і заступником Міністра (за наявності) визначаються Міністром.

Заступник Міністра - керівник апарату здійснює керівництво діяльністю апарату Мінприроди України, призначає на посади та звільняє з посад державних службовців та працівників апарату Мінприроди України (крім тих, які призначаються на посади та звільняються з посад Міністром).

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінприроди України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мінприроди України утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), першого заступника, заступника Міністра (за наявності) та заступника Міністра - керівника апарату за посадою. У разі потреби до складу колегії Мінприроди України можуть включатися керівники структурних підрозділів апарату Мінприроди України, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідного наказу Мінприроди України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінприроди України можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення та ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

14. Положення про Мінприроди України затверджується Президентом України.

Гранична чисельність державних службовців та працівників Мінприроди України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Мінприроди України затверджується Міністром.

Штатний розпис апарату, кошторис Мінприроди України затверджуються заступником Міністра - керівником апарату за погодженням із Міністерством фінансів України.

Мінприроди України є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Глава Адміністрації
Президента УкраїниС.ЛЬОВОЧКІН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: