open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 13 квітня 2011 р. N 629

Київ
Про затвердження

Державної цільової соціальної програми

розвитку дошкільної освіти

на період до 2017 року
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 970 ( 970-2012-п ) від 24.10.2012

N 538 ( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову соціальну програму розвитку
дошкільної освіти на період до 2017 року (далі - Програма), що
додається.
2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям, органам місцевого самоврядування розглянути
питання щодо розроблення регіональних програм розвитку дошкільної
освіти.

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 970
( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

4. Міністерству освіти і науки, Міністерству фінансів, іншим
органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких перебувають
дошкільні навчальні заклади, передбачати під час складання проекту
Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік
кошти для виконання Програми. Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 538
( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }
5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям,
іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади подавати
щороку до 15 лютого Міністерству освіти і науки інформацію про
стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 15
березня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного
розвитку і торгівлі. Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 538
( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 квітня 2011 р. N 629
ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

розвитку дошкільної освіти

на період до 2017 року

Мета Програми
Метою Програми є розроблення та впровадження механізму
розвитку дошкільної освіти, забезпечення конституційних прав і
державних гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття
дошкільної освіти у державних та комунальних дошкільних навчальних
закладах.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Можливі два варіанти розв'язання проблеми.
Перший варіант передбачає забезпечення розвитку дошкільної
освіти на рівні місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування за умови належного фінансування за
рахунок коштів відповідних бюджетів.
Недоліком зазначеного варіанта є неврегульованість питання
щодо фінансування дошкільних навчальних закладів.
Другий, оптимальний варіант передбачає надання державної
підтримки для зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних
навчальних закладів з метою стимулювання розвитку дошкільної
освіти.
Проблему передбачається розв'язати шляхом:
забезпечення функціонування та розвитку мережі дошкільних
навчальних закладів різних типів і форм власності;
створення умов для обов'язкового здобуття дошкільної освіти
дітьми п'ятирічного віку;
розширення мережі дошкільних навчальних закладів, що працюють
за одним чи кількома пріоритетними напрямами діяльності
(художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний,
гуманітарний тощо);
впровадження в освітній процес дошкільних навчальних закладів
сучасних освітніх технологій, у тому числі проведення їх
комп'ютеризації з підключенням до Інтернету;
підвищення рівня науково-методичного забезпечення дошкільної
освіти, розроблення інформаційно-методичних комплектів (електронні
посібники, віртуальні лабораторії, електронні бази даних, освітні
портали тощо) та забезпечення доступу до них закладів дошкільної
освіти;
проведення моніторингу якості дошкільної освіти;
формування у дітей та їх батьків здорового способу життя;
налагодження вітчизняного виробництва навчально-методичного,
ігрового обладнання і дидактичних засобів навчання в обсязі,
необхідному для задоволення потреби дошкільних навчальних
закладів;
удосконалення методів психолого-педагогічної, практичної
підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
застосування компетентнісного підходу в освітньому процесі;
утворення при МОН Міжвідомчої ради з питань дошкільної освіти
з метою координації діяльності закладів дошкільної освіти; { Абзац
шістнадцятий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 538 ( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }
утворення окремих підрозділів з питань дошкільної освіти в
управліннях освіти обласних, міських (районних) управліннях
(відділах) освіти;
підвищення рівня роботи з батьками (утворення консультаційних
центрів, підготовка енциклопедії для батьків);
розроблення концепції та запровадження медіа-освіти,
підготовка інформаційних дошкільних програм ("Електронна пошта для
батьків" тощо).
Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у
додатку 1.
Завдання і заходи
Основними завданнями Програми є:
забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо
доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку
шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних
типів і форм власності;
створення умов для обов'язкового здобуття дітьми п'ятирічного
віку дошкільної освіти;
забезпечення функціонування та розвитку мережі дошкільних
навчальних закладів різних типів і форм власності;
зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази
дошкільних навчальних закладів;
поліпшення якості дошкільної освіти, розроблення механізму,
що забезпечує її сталий інноваційний розвиток;
забезпечення особистісного зростання кожної дитини з
урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і
фізичних особливостей;
збереження та зміцнення здоров'я дітей з раннього дитинства;
модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів;
проведення наукових досліджень у галузі дошкільної освіти,
спрямованих на забезпечення розвитку дитини, подальшого
становлення її особистості;
поглиблення міжнародного співробітництва з питань дошкільної
освіти;
розширення переліку форм роботи з батьками.
Програму передбачається виконати протягом семи років.
Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
удосконалити нормативно-правову базу з питань забезпечення
ефективного розвитку дошкільної освіти;
створити умови для подальшого розвитку дошкільної освіти;
розширити мережу дошкільних навчальних закладів різних типів
і форм власності;
зміцнити матеріально-технічну базу таких закладів;
збільшити кількість дітей, що здобули дошкільну освіту,
задовольнити їх освітньо-культурні потреби, а також потреби у
самовизначенні і творчій самореалізації;
удосконалити систему перепідготовки та підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів дошкільних навчальних закладів.
Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування
Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить
5026,44 млн. гривень, у тому числі 2,53 млн. - за рахунок
державного бюджету, 5023,1 млн. - за рахунок місцевих бюджетів,
0,81 млн. гривень - за рахунок інших коштів.
Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час
складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів
на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному
розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання
завдань і заходів Програми.

Додаток 1

до Програми
ПАСПОРТ

Державної цільової соціальної програми

розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 1721 ( 1721-2010-р )
(Офіційний вісник України, 2010 р., N 66, ст. 2377).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. N 629.
3. Державний замовник-координатор - МОН.
4. Керівник Програми - Міністр освіти і науки.
5. Виконавці заходів Програми: МОН, Держкомтелерадіо,
Національна академія педагогічних наук, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
6. Строк виконання Програми: 2011-2017 роки.
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
----------------------------------------------------------------------------------- Джерела | Орієнтовний | У тому числі за роками | фінансування| обсяг |------------------------------------------------------| |фінансування,| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | млн. | | | | | | | | | гривень | | | | | | | | ------------+-------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| Державний | | | 1,4 | 0,51 | 0,32 | 0,16 | 0,12 | 0,02 | бюджет | 2,53 | | | | | | | | ------------+-------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| Місцеві | 5023,1 | 65,1 | 516,1 | 899,87| 884,87| 889,82| 874,72| 892,62| бюджети | | | | | | | | | ------------+-------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| Інші джерела| 0,81 | 0,03 | 0,15 | 0,08 | 0,08 | 0,13 | 0,23 | 0,11 | ------------+-------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| Усього | 5026,44 | 65,13| 517,65| 900,46| 885,27| 890,11| 875,07| 892,75| ----------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 538
( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }

Додаток 2

до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Державної цільової соціальної програми

розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року


{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 538
( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }

Додаток 3

до Програми
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання Державної цільової соціальної програми

розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року

------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування |Найменування| Одиниця | Значення показників | завдання | показників | виміру |--------------------------------------------------------| |виконання | |усього | у тому числі за роками | | завдання | | |------------------------------------------------| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ---------------+------------+---------+-------+------+------+------+------+------+------+------| 1. Створення | науковий |кількість| 4 | 2 | 2 | | | | | | умов для | |заходів | | | | | | | | | обов'язкового | | | | | | | | | | | здобуття дітьми| | | | | | | | | | | п'ятирічного | | | | | | | | | | | віку дошкільної| | | | | | | | | | | освіти | | | | | | | | | | | ---------------+------------+---------+-------+------+------+------+------+------+------+------| 2. Забезпечення|економічний |млн. | 4577 | 40 | 445,9| 819,7| 814,6| 819,6| 804,6| 832,6| конституційних | |гривень | | | | | | | | | прав і | | | | | | | | | | | державних | | | | | | | | | | | гарантій щодо | | | | | | | | | | | доступності | | | | | | | | | | | здобуття | | | | | | | | | | | дошкільної | | | | | | | | | | | освіти дітьми | | | | | | | | | | | дошкільного | | | | | | | | | | | віку шляхом | | | | | | | | | | | розширення | | | | | | | | | | | мережі | | | | | | | | | | | дошкільних | | | | | | | | | | | навчальних | | | | | | | | | | | закладів різних| | | | | | | | | | | типів і форм | | | | | | | | | | | власності | | | | | | | | | | | ---------------+------------+---------+-------+------+------+------+------+------+------+------| 3. Зміцнення | -"- | -"- | 447,29| 25,13| 70,67| 80,46| 70,36| 70,26| 70,31| 60,1 | навчально- | | | | | | | | | | | методичної та | | | | | | | | | | | матеріально- | | | | | | | | | | | технічної бази | | | | | | | | | | | дошкільних | | | | | | | | | | | навчальних | | | | | | | | | | | закладів | | | | | | | | | | | ---------------+------------+---------+-------+------+------+------+------+------+------+------| 4. Поліпшення | науковий |млн. | 0,12 | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | якості | |гривень | | | | | | | | | дошкільної | | | | | | | | | | | освіти, | | | | | | | | | | | розроблення | |---------+-------+------+------+------+------+------+------+------| механізму, що | |кількість| 33 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | забезпечує її | |заходів | | | | | | | | | сталий | | | | | | | | | | | інноваційний | | | | | | | | | | | розвиток | | | | | | | | | | | ---------------+------------+---------+-------+------+------+------+------+------+------+------| 5. Забезпечення|соціальний |млн. | 1,2 | | 0,6 | 0,35 | 0,15 | 0,1 | | | особистісного | |гривень | | | | | | | | | зростання | | | | | | | | | | | кожної дитини з| | | | | | | | | | | урахуванням її | | | | | | | | | | | задатків, | | | | | | | | | | | здібностей, | | | | | | | | | | | індивідуальних | | | | | | | | | | | психічних і | | | | | | | | | | | фізичних | | | | | | | | | | | особливостей | | | | | | | | | | | ---------------+------------+---------+-------+------+------+------+------+------+------+------| 6. Збереження | науковий | -"- | 0,16 | | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | та зміцнення | |---------+-------+------+------+------+------+------+------+------| здоров'я дітей | |кількість| 10 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | з раннього | |заходів | | | | | | | | | дитинства | | | | | | | | | | | ---------------+------------+---------+-------+------+------+------+------+------+------+------| 7. Модернізація| -"- | -"- | 0,65 | | 0,38 | | 0,11 | 0,05 | 0,11 | | системи | | | | | | | | | | | підготовки та | |---------+-------+------+------+------+------+------+------+------| підвищення | | -"- | 5 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | кваліфікації | | | | | | | | | | | педагогічних | | | | | | | | | | | кадрів | | | | | | | | | | | ---------------+------------+---------+-------+------+------+------+------+------+------+------| 8. Проведення | науковий | | | | | | | | | | наукових | | | | | | | | | | | досліджень у | | | | | | | | | | | галузі | | | | | | | | | | | дошкільної | | | | | | | | | | | освіти, | | | | | | | | | | | спрямованих на | | | | | | | | | | | забезпечення | | | | | | | | | | | розвитку | | | | | | | | | | | дитини, | | | | | | | | | | | подальшого | | | | | | | | | | | становлення її | | | | | | | | | | | особистості | | | | | | | | | | | ---------------+------------+---------+-------+------+------+------+------+------+------+------| 9. Поглиблення | -"- | | | | | | | | | | міжнародного | | | | | | | | | | | співробітництва| | | | | | | | | | | з питань | | | | | | | | | | | дошкільної | | | | | | | | | | | освіти | | | | | | | | | | | ---------------+------------+---------+-------+------+------+------+------+------+------+------| 10. Розширення |соціальний |млн. | 0,02 | | 0,02 | | | | | | переліку форм | |гривень | | | | | | | | | роботи з | | | | | | | | | | | батьками | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: