open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін

до деяких законів України

щодо впорядкування питань соціального

захисту населення, яке проживає на території

зони спостереження підприємств з видобування

і переробки уранових руд, ядерних установок

і об'єктів, призначених для поводження

з радіоактивними відходами
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 1, ст.3 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про використання ядерної енергії та
радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1995 р., N 12, ст. 81; 1997 р., N 4, ст. 20; 1998 р.,
N 11-12, ст. 50; 1999 р., N 34, ст. 274; 2000 р., N 9, ст. 68,
N 30, ст. 236; 2003 р., N 29, ст. 236, N 37, ст. 307; 2004 р.,
N 6, ст. 38, N 19, ст. 257, N 46, ст. 511; 2005 р., N 1, ст. 10,
N 27, ст. 362; 2006 р., N 49, ст. 486; 2008 р., N 52, ст. 394;
2009 р., N 5, ст. 8, N 40, ст. 579 ):
1) у частині першій статті 1:
абзац двадцять п'ятий виключити;
доповнити абзацом такого змісту:
"монофункціональні міста - супутники ядерних установок та
підприємств з видобування і переробки уранових руд -
адміністративно-територіальні одиниці, спеціалізація праці
населення в яких визначається підприємствами, що експлуатують
ядерні установки та уранові об'єкти";
2) статтю 12 викласти в такій редакції:
"Стаття 12. Соціально-економічні умови проживання та праці

громадян у місцях розміщення підприємств

з видобування і переробки уранових руд, ядерних

установок і об'єктів, призначених для поводження

з радіоактивними відходами

Населення територій, на яких розміщуються підприємства з
видобування і переробки уранових руд, ядерні установки, об'єкти,
призначені для поводження з радіоактивними відходами, має право на
соціально-економічну компенсацію ризику від їх діяльності, у тому
числі на:
використання частини коштів, що інвестуються в будівництво
підприємства з видобування і переробки уранових руд, ядерних
установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними
відходами, на будівництво об'єктів соціального призначення;
створення та підтримання у справному стані спеціальної
соціальної інфраструктури, у тому числі захисних споруд, що
використовуються під час аварій, забезпечення препаратами
стабільного йоду;
пільги з оплати за спожиту електричну енергію за тарифом, що
встановлюється відповідно до Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) для населення, яке постійно
проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій;
виконання заходів з поліпшення умов проживання та праці
громадян, які мешкають на означених територіях, за процедурами,
встановленими Кабінетом Міністрів України.
Соціально-економічна компенсація ризику від діяльності
об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами,
здійснюється за рахунок коштів Державного фонду поводження з
радіоактивними відходами відповідно до порядку, встановленого
Кабінетом Міністрів України.
Напрями та порядок надання соціально-економічної компенсації
ризику, а також визначення адміністративно-територіальних одиниць,
на які поширюються заходи соціально-економічної компенсації
ризику, встановлюються Кабінетом Міністрів України окремо для
кожного ліцензіата.
Соціально-економічна компенсація ризику здійснюється в межах
коштів, отриманих від ліцензіата, і може бути використана тільки
для фінансування адміністративно-територіальних одиниць, на
територію яких поширюється зона спостереження, на якій можливий
вплив відповідних об'єктів ліцензіата";
3) доповнити статтями 12-1 та 12-2 такого змісту:
"Стаття 12-1. Порядок визначення і сплати збору

на соціально-економічну компенсацію ризику

населення, яке проживає на території

зони спостереження
Фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику
населення, яке проживає на території зони спостереження,
здійснюється із спеціального фонду Державного бюджету України за
рахунок збору на соціально-економічну компенсацію ризику
населення, яке проживає на території зони спостереження.
Платниками збору на соціально-економічну компенсацію ризику
населення, яке проживає на території зони спостереження, є
підприємства з видобування і переробки уранових руд, експлуатуючі
організації (оператори) ядерних установок, а також підприємства,
які є замовниками будівництва таких установок (об'єктів).
Перерахування коштів збору на фінансування заходів
соціально-економічної компенсації ризику населення здійснюється
платником збору щомісячно відповідно до порядку, встановленого
Кабінетом Міністрів України.
Експлуатуючі організації (оператори) ядерних установок
сплачують збір на соціально-економічну компенсацію ризику
населення, яке проживає на території зони спостереження, в таких
розмірах:
один відсоток обсягу реалізації електроенергії, що
виробляється на атомних електростанціях України, за відповідний
період (без урахування ПДВ);
за зберігання відпрацьованого ядерного палива у
спеціалізованих сховищах - у розмірі, встановленому Кабінетом
Міністрів України, що визначається як величина відрахувань за
одиницю відпрацьованого ядерного палива, що передається на
зберігання.
Обсяг відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на
соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на
території зони спостереження, враховується при визначенні тарифу
на електроенергію.
Підприємства з видобування і переробки уранових руд сплачують
збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке
проживає на території зони спостереження, у розмірі, встановленому
Кабінетом Міністрів України, що визначається як величина
відрахувань за одиницю реалізованої кінцевої продукції (без
урахування ПДВ).
Обсяг відрахувань підприємств з видобування і переробки
уранових руд на соціально-економічну компенсацію ризику населення,
яке проживає на території зони спостереження, враховується при
визначенні ціни кінцевої продукції.
Розмір збору на соціально-економічну компенсацію ризику
населення, яке проживає на території зони спостереження, при
будівництві нових підприємств з видобування і переробки уранових
руд, ядерних установок встановлюється Кабінетом Міністрів України
окремо для кожного об'єкта на підставі пропозицій органів
місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади за
погодженням із замовником будівництва. Зазначені кошти
враховуються в кошторисі будівництва нових об'єктів. Перерахування
здійснюється пропорційно до освоєних капітальних інвестицій.
Стаття 12-2. Порядок і умови використання коштів збору

на соціально-економічну компенсацію ризику

населення, яке проживає на території зони

спостереження
Кошти від збору на соціально-економічну компенсацію ризику
населення, яке проживає на території зони спостереження,
спрямовуються у вигляді субвенції із спеціального фонду Державного
бюджету України до спеціальних фондів бюджетів обласних, районних,
міських рад монофункціональних міст - супутників ядерних установок
і підприємств з видобування і переробки уранових руд, на територію
яких поширюються відповідні зони спостереження платників збору, і
розподіляються між цими бюджетами у такому співвідношенні:
обласні бюджети - 30 відсотків;
бюджети районів та міст обласного підпорядкування зон
спостереження (за винятком монофункціональних міст - супутників
ядерних установок і підприємств з видобування і переробки уранових
руд) - 55 відсотків;
бюджети монофункціональних міст - супутників ядерних
установок і підприємств з видобування і переробки уранових руд -
15 відсотків.
Розподіл коштів збору між спеціальними фондами бюджетів
обласних, районних та міських рад міст обласного підпорядкування
здійснюється з урахуванням питомої ваги чисельності населення, яке
проживає в зонах спостереження цих адміністративно-територіальних
одиниць, та пропорційно до обсягу товарної продукції підприємств
ліцензіата, розташованого на відповідній території, у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
Використання коштів на фінансування заходів щодо
соціально-економічної компенсації ризику із спеціальних фондів
місцевих бюджетів здійснюється виключно за напрямами і в порядку,
встановленими Кабінетом Міністрів України.
Контроль за цільовим використанням коштів на фінансування
заходів соціально-економічної компенсації ризику місцевими
органами державної влади та органами місцевого самоврядування
здійснюється відповідно до закону.
Обласні, районні та міські ради щоквартально звітують перед
населенням про використання коштів соціально-економічної
компенсації ризику із спеціальних фондів відповідних місцевих
бюджетів шляхом публікації звітів у періодичних виданнях органів
місцевого самоврядування".
2. У Законі України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119, N 22,
ст. 159; 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 5-6, ст. 42, N 7,
ст. 47; 2000 р., N 20, ст. 149; 2002 р., N 5, ст. 30; 2003 р.,
N 33-34, ст. 267; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2006 р., N 2-3,
ст. 35):
1) статтю 1 після частини шостої доповнити новою частиною
такого змісту:
"Розмір та механізм справляння збору на соціально-економічну
компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони
спостереження, встановлюються Кабінетом Міністрів України
відповідно до Закону України "Про використання ядерної енергії та
радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ).
У зв'язку з цим частини сьому - дев'яту вважати відповідно
частинами восьмою - десятою;
2) частину першу статті 14 доповнити пунктом 29 такого
змісту:
"29) збір на соціально-економічну компенсацію ризику
населення, яке проживає на території зони спостереження".
3. Частину першу статті 17 Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 319; 2005 р.,
N 20, ст. 278, N 28, ст. 373; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 49,
ст. 486; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2008 р., NN 5-8, ст. 78, N 27-28,
ст. 253; 2009 р., N 32-33, ст. 496) замінити трьома частинами
такого змісту:
"Формування оптових тарифів на електричну енергію
здійснюється на оптовому ринку електричної енергії України згідно
з договором.
Оптові тарифи можуть передбачати видатки на спільне
фінансування розвитку нетрадиційних джерел електричної енергії.
Тариф на електроенергію для населення, яке постійно проживає
у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, встановлюється у
розмірі 70 відсотків діючого тарифу для відповідної групи
населення".
У зв'язку з цим частини другу - дев'яту вважати відповідно
частинами четвертою - одинадцятою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року, крім
пункту 3 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування
цього Закону.
2. Сума коштів, перерахованих платником збору на
соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на
території зони спостереження, відповідно до цього Закону, не
враховується при визначенні чистого прибутку такого платника
збору, частина якого підлягає відрахуванню до загального фонду
Державного бюджету України відповідно до рішення Кабінету
Міністрів України.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня
опублікування цього Закону:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів щодо
визначення напрямів та порядку надання соціально-економічної
компенсації ризику, порядку визначення розмірів відрахувань та
порядку перерахування коштів збору на соціально-економічну
компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони
спостереження;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 листопада 2009 року

N 1565-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: