open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 11, ст.110 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Загальнодержавну програму боротьби з
онкологічними захворюваннями на період до 2016 року, що додається.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 грудня 2009 року

N 1794-VI

ЗАТВЕРДЖЕНО

Законом України

від 23 грудня 2009 року N 1794-VI
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

боротьби з онкологічними захворюваннями

на період до 2016 року

Загальна частина
Однією з найнебезпечніших медико-біологічних і
соціально-економічних проблем є злоякісні новоутворення, які
щороку виявляють більш як у 180 тис. осіб. Щороку помирає від раку
майже 90 тис. осіб, з них 35 відсотків - працездатного віку. Через
запізнілу діагностику онкологічних захворювань залишається значною
кількість хворих, які помирають протягом року після встановлення
діагнозу (38-40 відсотків). У розвинених країнах такий показник не
перевищує 30 відсотків.
На сьогодні в Україні проживає понад 860 тис. осіб, які
перенесли онкологічне захворювання. Рівень захворюваності та
смертності від раку постійно підвищується через несприятливу
екологічну ситуацію.
Мета Програми
Метою цієї Програми є підвищення ефективності здійснення
загальнодержавних заходів з профілактики злоякісних новоутворень,
підвищення якості профілактики онкологічних захворювань,
доступності медичної допомоги для онкологічно хворих, підвищення
показника одужання, зниження рівня смертності онкологічно хворих,
які помирають протягом року після встановлення діагнозу, і
смертності від злоякісних новоутворень деяких локалізацій (рак
молочної залози, шийки матки, передміхурової залози).
Шляхи та способи розв'язання проблеми
Оптимальним варіантом розв'язання проблеми є відновлення
онкологічних профілактичних оглядів населення та диспансерного
спостереження за хворими з передпухлинною патологією в
амбулаторно-поліклінічних закладах, забезпечення відповідної
взаємодії лікувально-профілактичних закладів та впровадження
системного підходу і сучасних принципів організації діагностики,
лікування та реабілітації хворих на злоякісні новоутворення,
доведення рівня морфологічної та молекулярно-генетичної
діагностики новоутворень до європейських стандартів, а також
оснащення закладів охорони здоров'я необхідним обладнанням для
проведення наукових досліджень у галузі онкології на принципах
доказової медицини.
Для розв'язання проблеми необхідно:
удосконалити законодавчу базу з метою підвищення рівня
відповідальності роботодавців за створення безпечних умов праці на
підприємствах, в установах та організаціях і здійснення заходів
щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища
канцерогенними речовинами, а також удосконалити систему охорони
здоров'я з метою формування груп підвищеного ризику для
забезпечення оздоровлення, диспансерного спостереження та
лікування хворих з онко- та передпухлинною патологією;
привести нормативно-правові акти України у відповідність з
міжнародними стандартами, визначеними Всесвітньою організацією
охорони здоров'я, щодо проведення клінічних досліджень нових
вітчизняних та імпортних хіміопрепаратів і препаратів супроводу;
здійснити інтеграцію онкологічної практики в Україні до
практики спільноти онкологів світу, у тому числі з урахуванням
міжнародних принципів протиракової боротьби, що визначені у
Паризькій хартії боротьби з раком ( 995_h07 );
забезпечити проведення постійного моніторингу стану
забруднення навколишнього природного середовища канцерогенними
речовинами та їх впливу на рівень онкологічної захворюваності,
щорічного моніторингу рівня захворюваності населення на злоякісні
новоутворення залежно від рівня забруднення навколишнього
природного середовища канцерогенними речовинами;
забезпечити залучення засобів масової інформації, навчальних
закладів та громадських організацій до більш широкого інформування
населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного
лікування онкологічних захворювань; запровадити випуск програм з
профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань на
загальнонаціональних та регіональних каналах телебачення і
радіомовлення та тематичних публікацій у періодичних друкованих
виданнях;
удосконалити порядок ліцензування господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю "онкологія" та механізми
державної акредитації закладів охорони здоров'я, які надають
медичну допомогу онкологічним хворим;
ввести в установленому порядку до переліку лікарських
спеціальностей спеціальності лікар-цитолог, лікар-хіміотерапевт і
клінічний онколог; підготувати відповідні освітні програми та базу
спеціалізації;
вирішити питання про створення на державному рівні фахової
комісії з питань стандартизації методів діагностики та лікування
злоякісних новоутворень;
удосконалити стандарти діагностики і лікування онкологічних
хворих та порядок організації надання онкологічної допомоги;
удосконалити систему формування рейтингових показників, що
характеризують якість роботи онкологічної служби регіону на основі
єдиної системи галузевої статистичної звітності;
створити єдину інформаційну систему в галузі онкології для
забезпечення обміну інформацією про стан боротьби із злоякісними
новоутвореннями;
удосконалити систему реєстрації хворих на рак;
поетапно забезпечити заклади охорони здоров'я необхідним
радіологічним, рентгенологічним, ендоскопічним обладнанням та
апаратами ультразвукової діагностики;
забезпечити раннє виявлення злоякісних пухлин;
створити систему медичної, соціальної, психологічної та
санаторно-курортної реабілітації хворих на злоякісні новоутворення
шляхом перепрофілювання існуючих закладів охорони здоров'я;
удосконалити систему психологічної підтримки онкологічних
хворих та членів їх сімей, зокрема шляхом залучення волонтерів до
такої роботи;
забезпечити наукове супроводження цієї програми, в тому числі
шляхом проведення досліджень з метою розроблення сучасних методів
організації онкологічної допомоги, визначення пріоритетів під час
здійснення протиракових заходів на всіх етапах надання медичної
допомоги у зв'язку з онкологічним захворюванням;
підвищити рівень підготовки медичних працівників з
онкологічних спеціальностей, а також тих медичних працівників, які
надають первинну лікувально-профілактичну допомогу в закладах
охорони здоров'я;
продовжити роботу з утворення в регіонах хоспісів для
паліативного лікування, в тому числі шляхом перепрофілювання
закладів охорони здоров'я;
розробити стандарти надання паліативної допомоги хворим в
умовах хоспісів;
утворити в амбулаторно-поліклінічних закладах кабінети
протибольової терапії та виїзні бригади для надання допомоги
онкологічним хворим відповідно в амбулаторних умовах та для їх
лікування вдома;
удосконалити систему викладання навчальних дисциплін з
онкології в медичних навчальних закладах;
сприяти розвитку міжнародного співробітництва з пріоритетних
аспектів протиракової боротьби, розширити співпрацю в галузі
онкології з міжнародними онкологічними науково-практичними
установами; забезпечити участь учених, фахівців та студентів у
міжнародних науково-практичних конференціях, програмах обміну
фахівцями та їх стажування, інших наукових і практичних заходах;
забезпечити розвиток національної онкологічної системи,
зокрема з урахуванням положень Глобальної стратегії боротьби проти
раку, розробленої Всесвітньою організацією охорони здоров'я
(2005 рік).
У рамках зазначених напрямів передбачено виконання завдань і
здійснення заходів, прогнозні обсяги та джерела фінансування цих
завдань і заходів, які наведені у додатку до цієї Програми.
Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу:
удосконалити нормативно-правову базу у сфері надання медичної
допомоги онкологічним хворим;
забезпечити підвищення рівня поінформованості населення про
ризики виникнення онкологічних захворювань;
удосконалити порядок реєстрації хворих на рак;
знизити запущеність захворювань на рак на 5 відсотків;
підвищити рівень виявлення злоякісних новоутворень I-II
стадії деяких локалізацій (молочна залоза, шийка матки) на
5 відсотків;
знизити смертність від злоякісних новоутворень на
5 відсотків;
забезпечити надання спеціалізованої медичної та соціальної
допомоги онкологічним хворим;
знизити рівень смертності онкологічних хворих, які помирають
протягом року після встановлення діагнозу, на 5 відсотків;
створити систему надання симптоматичної допомоги онкологічним
хворим;
зміцнити матеріально-технічну базу закладів охорони здоров'я,
що надають медичну та соціальну допомогу онкологічним хворим.
Обсяги та джерела фінансування
Забезпечення виконання цієї Програми здійснюється в межах
видатків, передбачених у Державному бюджеті України головним
розпорядникам коштів - виконавцям програми, а також за рахунок
коштів бюджетів Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва
та Севастополя та інших джерел.
Обсяг фінансування цієї Програми з Державного бюджету України
визначається щороку виходячи з конкретних завдань та наявних
коштів і може бути уточнено під час складання проекту Державного
бюджету України на відповідний рік з урахуванням можливостей
дохідної частини бюджету.

Додаток

до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Загальнодержавної програми боротьби

з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року



 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: