open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
13.01.2010 N 10
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 січня 2010 р.

за N 27/17322

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних

родовищ за нерегульованим тарифом
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної

комісії регулювання електроенергетики

N 552 ( z0504-11 ) від 31.03.2011 }

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), Указу Президента України
від 14.03.95 N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення
діяльності Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики України" (зі змінами) та постанови Кабінету
Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про
затвердження переліку органів ліцензування" (зі змінами)
Національна комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних
родовищ за нерегульованим тарифом, що додаються. Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 552
( z0504-11 ) від 31.03.2011 }
2. Управлінню регулювання нафтогазового комплексу в
установленому порядку забезпечити: подання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з постачання природного газу за нерегульованим тарифом на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України; опублікування цієї постанови відповідно до чинного
законодавства.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕ від
25.08.2005 N 694 ( za088-05 ) "Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з постачання природного газу
за нерегульованим тарифом", зареєстровану в Міністерстві юстиції
України 22.09.2005 за N 1088/11368.
4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування, крім підпункту 3.6 Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з постачання природного газу за
нерегульованим тарифом, який набирає чинності з 1 березня
2010 року.
Голова Комісії В.Кальченко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
палива та енергетики України О.А.Бугайов
В.о. Голови Антимонопольного
комітету України О.І.Мельниченко
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва В.П.Загородній

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної

комісії регулювання

електроенергетики України

13.01.2010 N 10
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 січня 2010 р.

за N 27/17322

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з постачання природного

газу, газу (метану) вугільних родовищ за

нерегульованим тарифом
{ Назва Ліцензійних умов в редакції Постанови НКРЕ N 552
( z0504-11 ) від 31.03.2011 }
{ У тексті Ліцензійних умов слова "природного та нафтового

газу" замінено словами "природного, нафтового газу і газу

(метану) вугільних родовищ" згідно з Постановою НКРЕ

N 552 ( z0504-11 ) від 31.03.2011 }
I. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ), "Про нафту і
газ" ( 2665-14 ) та "Про захист економічної конкуренції"
( 2210-14 ), "Про засади функціонування ринку природного газу"
( 2467-17 ). Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою
НКРЕ N 552 ( z0504-11 ) від 31.03.2011 }
1.2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на суб'єктів
господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської
діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних
родовищ (далі - газ) за нерегульованим тарифом. Пункт 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою
НКРЕ N 552 ( z0504-11 ) від 31.03.2011 }
1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому
значенні: вузол обліку газу - сукупність засобів вимірювальної техніки
та додаткового обладнання, призначеного для вимірювання об'єму
газу, зведеного до стандартних умов; газопостачальне підприємство - суб'єкт господарювання, що
здійснює постачання газу на підставі одержаної ліцензії
безпосередньо споживачам згідно з укладеними договорами; газорозподільне підприємство - суб'єкт господарювання, що
здійснює діяльність з розподілу природного, нафтового газу і газу
(метану) вугільних родовищ шляхом його транспортування
розподільними трубопроводами, які перебувають у його власності чи
користуванні; газорозподільні мережі (розподільні газопроводи) - майновий
виробничий комплекс, який складається з організаційно і
технологічно пов'язаних об'єктів, призначених для транспортування
природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ від
газорозподільних станцій до споживачів; газотранспортна система - майновий виробничий комплекс, який
складається з організаційно і технологічно пов'язаних об'єктів,
призначених для транспортування природного, нафтового газу і газу
(метану) вугільних родовищ, зберігання газу і включає:
магістральні газопроводи, газопроводи-відгалуження,
газорозподільні станції та підземні сховища газу; газотранспортне підприємство - суб'єкт господарювання, що
здійснює транспортування природного, нафтового газу і газу
(метану) вугільних родовищ магістральними трубопроводами,
зберігання газу з використанням об'єктів газотранспортної системи,
які перебувають у його власності чи користуванні; договір на постачання газу - письмова домовленість двох
сторін (ліцензіата та споживача), згідно з якою ліцензіат
зобов'язується забезпечити споживача газом, а споживач
зобов'язується сплатити за нього ціну, встановлену відповідно до
законодавства України; засіб вимірювальної техніки - технічний засіб, який
застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні
характеристики; комерційний вузол обліку газу - вузол обліку газу, що
визначається сторонами в договорі на постачання газу і технічні
характеристики якого відповідають умовам, установленим нормативами
та стандартами України; ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на
провадження господарської діяльності з постачання газу за
нерегульованим тарифом; ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право
ліцензіата на провадження господарської діяльності з постачання
газу за нерегульованим тарифом протягом визначеного строку за
умови виконання Ліцензійних умов; норматив достатності власних активів - наявність власних
активів у ліцензіата, які забезпечують оплату вартості місячного
обсягу постачання газу. Норматив достатності власних активів
встановлюється НКРЕ; нормативно-технічні документи - міжнародні, державні,
галузеві, міжгалузеві нормативи та стандарти; обсяг постачання газу - величина загального річного обсягу
(за календарний рік) постачання газу споживачам, заявлена
ліцензіатом при отриманні ліцензії чи скоригована у процесі
діяльності; підземне сховище газу (далі - ПСГ) - технологічний комплекс,
штучно створений у природній або штучній ємності надр, накопичувач
газу і технологічно поєднані з ним споруди, які служать для
періодичного наповнення, зберігання і відбирання газу для
постачання споживачам; постачання газу за нерегульованим тарифом - вид господарської
діяльності з постачання газу безпосередньо споживачам, що
провадиться ліцензіатом відповідно до Ліцензійних умов за вільними
цінами та в умовах конкуренції; розподіл - транспортування природного, нафтового газу і газу
(метану) вугільних родовищ розподільними мережами з метою його
доставки споживачам; споживач газу - юридична особа або фізична особа -
підприємець, яка отримує газ відповідно до договору про постачання
газу та використовує його на власне споживання як паливо, сировину
та/або на виробничо-технологічні потреби (далі - споживач); споріднене підприємство: 1) будь-яке підприємство, яке прямо або опосередковано,
повністю або частково (не менше ніж 35%): володіє частками (акціями, паями) у статутному фонді
ліцензіата; управляє частками (акціями, паями) статутного фонду
ліцензіата; користується на правах оренди активами (майном) ліцензіата; 2) будь-яке підприємство: частки (акції, паї) статутного фонду або активи (майно) якого
прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 35%)
перебувають у власності ліцензіата; частки (акції, паї) статутного фонду якого прямо або
опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 35%)
перебувають в управлінні ліцензіата; активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або
частково (не менше ніж 35%) перебувають у користуванні на правах
оренди в ліцензіата; 3) будь-яке підприємство, пов'язане хоча б з одним
ліцензіатом або з одним з підприємств, зазначених у підпунктах 1,
2 цього пункту, відносинами контролю відповідно до Закону України
"Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ).
II. Умови провадження господарської діяльності

з постачання газу за нерегульованим тарифом
2.1. Провадження господарської діяльності з постачання газу
за нерегульованим тарифом можливе при виконанні таких умов: 2.1.1. Наявності у ліцензіата договорів купівлі-продажу газу
(контрактів) із власниками газу, договорів про транспортування
природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ
магістральними трубопроводами та договорів про транспортування
природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ
розподільними трубопроводами згідно з вимогами чинного
законодавства. Обсяг газу, зазначений у договорах купівлі-продажу
газу (контрактах) та договорах про постачання газу, повинен
відповідати обсягу, що зазначається в договорах на його
транспортування магістральними та розподільними трубопроводами.
{ Абзац перший підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу II із змінами,
внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 552 ( z0504-11 ) від
31.03.2011 } Загальний обсяг постачання газу не повинен перевищувати
обсяг, заявлений ліцензіатом при отриманні ліцензії чи
скоригований у процесі діяльності. 2.1.2. Наявності у ліцензіата договорів, укладених з
газотранспортним підприємством, про створення страхового запасу
газу в натуральній формі, у обсягах, передбачених законодавством
України. 2.1.3. Дотримання ліцензіатом установлених НКРЕ нормативів
достатності власних активів та інших показників (вимог), що
обмежують ризики з операцій на ринку газу. 2.1.4. Здійснення ліцензіатом разом із спорідненими
підприємствами ліцензованої діяльності в обсягу, що не перевищує
35 відсотків загального обсягу споживання газу в Україні. 2.1.5. Забезпечення обліку поставленого споживачам газу
спільно з газотранспортними та/або газорозподільними
підприємствами. 2.1.6. Наявності договорів з уповноваженим органом у сфері
енергозбереження, та/або газотранспортними, та/або
газорозподільними підприємствами на виконання робіт, пов'язаних з
обмеженням та відключенням від газопостачання
споживачів-боржників. 2.1.7. Наявності договорів з газотранспортними підприємствами
про зберігання у підземних сховищах газу, що надійшов до
газотранспортної системи за договорами купівлі-продажу ліцензіата
і не був поставлений споживачам.
2.2. Ліцензіат не має права: 2.2.1. Провадити господарську діяльність із зберігання газу,
транспортування природного, нафтового газу і газу (метану)
вугільних родовищ магістральними трубопроводами. 2.2.2. Провадити господарську діяльність з постачання газу за
нерегульованим тарифом на території провадження ним господарської
діяльності з постачання газу за регульованим тарифом та
транспортування природного, нафтового газу і газу (метану)
вугільних родовищ розподільними трубопроводами. 2.2.3. Прямо або опосередковано заважати або протидіяти іншим
газопостачальним підприємствам у провадженні ними діяльності з
постачання газу.
III. Вимоги до провадження господарської діяльності

з постачання газу за нерегульованим тарифом
3.1. При провадженні господарської діяльності з постачання
газу за нерегульованим тарифом ліцензіат повинен дотримуватися
таких вимог: 3.1.1. Надавати НКРЕ звітність щодо провадження господарської
діяльності з постачання газу за нерегульованим тарифом у
встановленому НКРЕ порядку. 3.1.2. Надавати на вимогу НКРЕ фінансову (бухгалтерську)
звітність за результатами господарської діяльності з постачання
газу за нерегульованим тарифом. 3.1.3. Надавати НКРЕ достовірну інформацію щодо провадження
господарської діяльності з постачання газу за нерегульованим
тарифом. 3.1.4. Повідомляти НКРЕ про всі зміни даних, зазначених у
документах, що додавалися до заяви. У разі виникнення таких змін
ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до НКРЕ
відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або
їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені
зміни. 3.1.5. Повідомляти НКРЕ про намір змінити заявлений при
отриманні ліцензії обсяг постачання газу з одночасним наданням
документів, що підтверджують достатність власних активів у
ліцензіата.
3.2. Ліцензіат та споріднені підприємства не мають права
використовувати наявну у ліцензіата інформацію для отримання
необґрунтованої конкурентної переваги, а також розголошувати цю
інформацію будь-кому, хто може використовувати її для одержання
будь-якої невиправданої конкурентної переваги.
3.3. Ліцензіат здійснює постачання газу на договірних засадах
за вільними цінами.
3.4. Ліцензіат зобов'язаний: 3.4.1. Укладати договори (контракти) на закупівлю газу у
достатньому обсязі для виконання договірних зобов'язань перед
споживачем. 3.4.2. Передбачати в договорах на постачання газу умови, на
яких ліцензіат має право обмежити або припинити постачання газу
споживачу, та стандарти послуг, які надаються споживачу. 3.4.3. Укладати договори про постачання газу із споживачами
за умови відсутності у споживачів заборгованості перед іншим
постачальником газу або за згодою цього постачальника. 3.4.4. Передбачати в договорах на постачання газу умови, на
яких газотранспортне та/або газорозподільне підприємство має право
доступу до зчитувань показів засобів вимірювальної техніки, що
встановлені на комерційних вузлах обліку газу. 3.4.5. Зберігати договори, пов'язані з господарською
діяльністю, протягом трьох років після завершення строку їхньої
дії. 3.4.6. Складати та підписувати разом із споживачами, та/або
газорозподільними підприємствами, та/або газотранспортними
підприємствами акти про обсяг газу, поставлений споживачам,
відповідно до укладених договорів.
3.5. У разі виникнення розбіжностей між ліцензіатом і
споживачем, або газорозподільним, та/або газотранспортним
підприємством питання, не вирішені шляхом переговорів, можуть
передаватися на розгляд НКРЕ та/або до суду.
{ Підпункт 3.6 набирає чинності з 1 березня 2010 року } 3.6. Ліцензіат повинен повідомляти НКРЕ про зміни даних,
зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу
ліцензії.
3.7. Ліцензіат повинен дотримуватися вимог законодавства
України, нормативно-технічних документів щодо якості надання
послуг.
Начальник управління
регулювання
нафтогазового комплексу Т.Рябуха

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: