open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
13.01.2010 N 11
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 січня 2010 р.

за N 28/17323

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних

родовищ за регульованим тарифом
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної

комісії регулювання електроенергетики N 553 ( z0505-11 ) від 31.03.2011

Постановами Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері енергетики N 979 ( z1251-13 ) від 18.07.2013 N 1105 ( z1496-13 ) від 15.08.2013 }

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), Указу Президента України
від 14.03.95 N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення
діяльності Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики України" (зі змінами) та постанови Кабінету
Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про
затвердження переліку органів ліцензування" (зі змінами)
Національна комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних
родовищ за регульованим тарифом, що додаються. Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 553
( z0505-11 ) від 31.03.2011 }
2. Управлінню регулювання нафтогазового комплексу в
установленому порядку забезпечити: подання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з постачання природного газу за регульованим тарифом на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України; опублікування цієї постанови відповідно до чинного
законодавства.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕ від
25.08.2005 N 693 ( za087-05 ) "Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з постачання природного газу
за регульованим тарифом", зареєстровану в Міністерстві юстиції
України 22.09.2005 за N 1087/11367.
4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування, крім підпункту 3.7.5 Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з постачання природного газу за
регульованим тарифом, який набирає чинності з 1 березня 2010 року.
Голова Комісії В.Кальченко
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Антимонопольного
комітету України О.І.Мельниченко
Перший заступник Міністра
палива та енергетики України О.А.Бугайов
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва В.П.Загородній

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної

комісії регулювання

електроенергетики України

13.01.2010 N 11
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 січня 2010 р.

за N 28/17323

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження господарської діяльності з постачання

природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за

регульованим тарифом
{ Назва Ліцензійних умов в редакції Постанови НКРЕ N 553
( z0505-11 ) від 31.03.2011 }
{ У тексті Ліцензійних умов слова "природного та нафтового

газу" замінено словами "природного, нафтового газу і газу

(метану) вугільних родовищ" згідно з Постановою НКРЕ

N 553 ( z0505-11 ) від 31.03.2011 }
I. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ), "Про нафту і
газ" ( 2665-14 ), "Про захист економічної конкуренції"
( 2210-14 ), "Про засади функціонування ринку природного газу"
( 2467-17 ) та "Про трубопровідний транспорт" ( 192/96-ВР ). Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою
НКРЕ N 553 ( z0505-11 ) від 31.03.2011 }
1.2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на суб'єктів
господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської
діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних
родовищ (далі - газ) за регульованим тарифом. Пункт 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою
НКРЕ N 553 ( z0505-11 ) від 31.03.2011 }
1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому
значенні: вузол обліку газу - сукупність засобів вимірювальної техніки
та додаткового обладнання, призначеного для вимірювання об'єму
газу, зведеного до стандартних умов; газопостачальне підприємство - суб'єкт господарювання, що
здійснює постачання газу на підставі одержаної ліцензії
безпосередньо споживачам згідно з укладеними договорами; газорозподільне підприємство - суб'єкт господарювання, що
здійснює діяльність з розподілу природного, нафтового газу і газу
(метану) вугільних родовищ шляхом його транспортування
розподільними трубопроводами, які перебувають у його власності чи
користуванні; газорозподільні мережі (розподільні газопроводи) - майновий
виробничий комплекс, який складається з організаційно і
технологічно пов'язаних об'єктів, призначених для транспортування
природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ від
газорозподільних станцій до споживачів; газотранспортна система - майновий виробничий комплекс, який
складається з організаційно і технологічно пов'язаних об'єктів,
призначених для транспортування природного, нафтового газу і газу
(метану) вугільних родовищ, зберігання газу, і включає:
магістральні газопроводи, газопроводи-відгалуження,
газорозподільні станції та підземні сховища газу; газотранспортне підприємство - суб'єкт господарювання, що
здійснює транспортування природного, нафтового газу і газу
(метану) вугільних родовищ магістральними трубопроводами,
зберігання газу з використанням об'єктів газотранспортної системи,
які перебувають у його власності чи користуванні; договір на постачання газу - письмова домовленість двох
сторін (ліцензіата та споживача), згідно з якою ліцензіат
зобов'язується забезпечити споживача газом, а споживач
зобов'язується сплатити за нього ціну, встановлену відповідно до
законодавства України; засіб вимірювальної техніки - технічний засіб, який
застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні
характеристики; комерційний вузол обліку газу - вузол обліку газу, що
визначається сторонами в договорі на постачання газу і технічні
характеристики якого відповідають умовам, установленим нормативами
та стандартами України; ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на
провадження господарської діяльності з постачання газу за
регульованим тарифом; ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право
ліцензіата на провадження господарської діяльності з постачання
газу за регульованим тарифом протягом визначеного строку за умови
виконання цих Ліцензійних умов; нормативно-технічні документи - міжнародні, державні,
галузеві, міжгалузеві нормативи та стандарти; обсяг постачання газу - величина загального річного обсягу
постачання газу споживачам, заявлена ліцензіатом при отриманні
ліцензії чи скоригована у процесі діяльності та врахована при
визначенні тарифу на постачання газу; перехресні субсидії - переміщення коштів або розподіл витрат,
доходів у межах однієї компанії або між спорідненими
підприємствами для фінансової підтримки одного підприємства або
виду діяльності за рахунок іншого; підземне сховище газу (далі - ПСГ) - технологічний комплекс,
штучно створений у природній або штучній ємності надр, накопичувач
газу і технологічно поєднані з ним споруди, які служать для
періодичного наповнення, зберігання і відбирання газу для
постачання споживачам; постачання газу за регульованим тарифом - вид господарської
діяльності з постачання газу безпосередньо споживачам, що
проводиться ліцензіатом відповідно до Ліцензійних умов, за
встановленими правилами ціноутворення; розподіл - транспортування природного, нафтового газу і газу
(метану) вугільних родовищ розподільними мережами з метою його
доставки споживачам; споживач газу - юридична особа, фізична особа - підприємець
або фізична особа (населення), яка отримує газ відповідно до
договору про постачання газу та використовує його на власне
споживання як паливо, сировину (далі - споживач); { Абзац
дев'ятнадцятий пункту 1.3 розділу I в редакції Постанови НКРЕ
N 553 ( z0505-11 ) від 31.03.2011 } споріднене підприємство: 1) будь-яке підприємство, яке прямо або опосередковано,
повністю або частково (не менше ніж 35%): володіє частками (акціями, паями) у статутному фонді
ліцензіата; управляє частками (акціями, паями) статутного фонду
ліцензіата; користується на правах оренди активами (майном) ліцензіата; 2) будь-яке підприємство: частки (акції, паї) статутного фонду або активи (майно) якого
прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж
35%) перебувають у власності ліцензіата; частки (акції, паї) статутного фонду якого прямо або
опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 35%)
перебувають в управлінні ліцензіата; активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або
частково (не менше ніж 35%) перебувають у користуванні на правах
оренди в ліцензіата; 3) будь-яке підприємство, пов'язане хоча б з одним
ліцензіатом або з одним із підприємств, зазначених у підпунктах 1,
2 цього пункту, відносинами контролю відповідно до Закону України
"Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ); тариф на постачання газу - установлений НКРЕ розмір оплати
послуг із постачання газу за 1000 м куб. газу; територія провадження ліцензіатом господарської діяльності з
постачання газу за регульованим тарифом - територія, межі якої та
схема розподільних газопроводів, що перебувають у власності чи
користуванні ліцензіата, нанесені на географічну карту місцевості.
Для суб’єктів господарювання, які Кабінетом Міністрів України
визначені гарантованими постачальниками газу для промислових
споживачів, річний обсяг споживання природного газу яких перевищує
3 млн куб. метрів, та підприємств, що здійснюють виробництво
теплової енергії, територією провадження господарської діяльності
з постачання газу за регульованим тарифом є територія, на якій
розташовані ці споживачі; { Абзац тридцять перший пункту 1.3
розділу І із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
N 1105 ( z1496-13 ) від 15.08.2013 } ціна газу - вартість 1000 м куб. газу, за якою споживачі
розраховуються за спожитий газ; ціна газу (закупівельна) - вартість 1000 м куб. газу,
визначена в договорі на постачання газу.
II. Умови провадження господарської діяльності

з постачання газу за регульованим тарифом
2.1. Провадження господарської діяльності з постачання газу
за регульованим тарифом можливе при виконанні таких умов: 2.1.1. Наявності у ліцензіата розподільних мереж, які
перебувають у його власності чи користуванні. Ця умова не
розповсюджується на суб’єктів господарювання, які Кабінетом
Міністрів України визначені гарантованими постачальниками газу для
промислових споживачів, річний обсяг споживання природного газу
яких перевищує 3 млн. куб. метрів, та підприємства, що здійснюють
виробництво теплової енергії. Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу ІІ із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики N 1105 ( z1496-13 ) від
15.08.2013 } 2.1.2. Наявності у ліцензіата договорів купівлі-продажу газу
(контрактів) із власниками газу, договорів про транспортування
природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ
магістральними трубопроводами та договорів про транспортування
природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ
розподільними трубопроводами. Обсяг газу, зазначений у договорах
купівлі-продажу газу (контрактах) та договорах про постачання
газу, повинен відповідати обсягу, що зазначається в договорах на
його транспортування магістральними та розподільними
трубопроводами. 2.1.3. Наявності у ліцензіата договорів, укладених з
газотранспортним підприємством, про створення страхового запасу
газу в натуральній формі у обсягах, передбачених законодавством
України. Підпункт 2.1.3 пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними
згідно з Постановою НКРЕ N 553 ( z0505-11 ) від 31.03.2011 } 2.1.4. Провадження господарської діяльності з постачання газу
за регульованим тарифом лише на території, затвердженій НКРЕ. 2.1.5. Провадження господарської діяльності в обсязі, що
забезпечує економічну доцільність такої діяльності з метою
досягнення найнижчої вартості газу для споживачів. 2.1.6. Забезпечення обліку поставленого споживачам газу
спільно з газотранспортними та/або газорозподільними
підприємствами. 2.1.7. Наявності договорів з уповноваженим органом у сфері
енергозбереження, визначеним Кабінетом Міністрів України, та/або
газотранспортними та/або газорозподільними підприємствами на
виконання робіт, пов'язаних з обмеженням та відключенням від
газопостачання споживачів-боржників. 2.1.8. Наявності договорів з газотранспортними підприємствами
про зберігання у підземних сховищах газу, що надійшов до
газотранспортної системи за договорами купівлі-продажу ліцензіата
і не був поставлений споживачам.
2.2. Ліцензіат не має права: 2.2.1. Провадити господарську діяльність із зберігання газу,
транспортування природного, нафтового газу і газу (метану)
вугільних родовищ магістральними трубопроводами. 2.2.2. Передоручати будь-кому обов'язок щодо отримання плати
за реалізований споживачам газ. 2.2.3. Надавати перехресні субсидії за рахунок господарської
діяльності з постачання газу за регульованим тарифом. 2.2.4. Прямо або опосередковано заважати або протидіяти іншим
газопостачальним підприємствам у провадженні ними діяльності з
постачання газу. 2.2.5. Постачати газ споживачам без укладення з останніми
договорів на постачання. 2.2.6. Займатися іншими видами господарської діяльності, якщо
вони перешкоджають або можуть перешкоджати належному виконанню
господарської діяльності з постачання газу за регульованим
тарифом. Ліцензіат не пізніше ніж за місяць повинен повідомити НКРЕ
про наміри здійснення нового виду діяльності.
2.3. Ліцензіат повинен виконувати в повному обсязі фінансові
зобов'язання (своєчасну оплату газу, оплату послуг з
транспортування магістральними трубопроводами природного,
нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, зберігання газу)
відповідно до умов укладених договорів.
III. Вимоги до провадження господарської діяльності

з постачання газу за регульованим тарифом
3.1. При провадженні господарської діяльності ліцензіат
повинен дотримуватися таких вимог: 3.1.1. Надавати НКРЕ звітність щодо провадження господарської
діяльності з постачання газу за регульованим тарифом у
встановленому НКРЕ порядку. 3.1.2. Надавати на вимогу НКРЕ фінансову (бухгалтерську)
звітність за результатами господарської діяльності з постачання
газу за регульованим тарифом. 3.1.3. Надавати на вимогу НКРЕ опис території провадження
господарської діяльності з постачання газу за регульованим
тарифом, який повинен містити: назву території відповідно до адміністративно-територіального
поділу України, де розташовані газорозподільні мережі, що
перебувають у власності чи користуванні ліцензіата; схему розподільних газопроводів ліцензіата, нанесену на
географічній карті місцевості, із зазначенням взаємоузгоджених з
іншими власниками газорозподільних мереж точок розмежування
балансової належності; копію затвердженого органом місцевої виконавчої влади плану
газифікації населених пунктів, розташованих на території
провадження господарської діяльності з постачання газу за
регульованим тарифом (за наявності). 3.1.4. Надавати НКРЕ достовірну інформацію щодо провадження
господарської діяльності з постачання газу за регульованим
тарифом. 3.1.5. Вести бухгалтерський облік з господарської діяльності
з постачання газу за регульованим тарифом окремо від обліків та
звітів із інших видів діяльності. Ліцензіат має обґрунтовано
розподіляти витрати між господарською діяльністю з постачання газу
за регульованим тарифом та іншими видами господарської діяльності
та надсилати за запитом НКРЕ пояснення щодо розподілу витрат,
супроводжуючи їх необхідною документацією. 3.1.6. Повідомляти НКРЕ про всі зміни даних, зазначених у
документах, що додавалися до заяви. У разі виникнення таких змін
ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до НКРЕ
відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або
їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені
зміни. 3.1.7. Повідомляти НКРЕ про намір змінити заявлений при
отриманні ліцензії обсяг постачання газу.
3.2. Ліцензіат та споріднені підприємства не мають права
використовувати наявну у ліцензіата інформацію для отримання
необґрунтованої конкурентної переваги, а також розголошувати цю
інформацію будь-кому, хто може використовувати її для одержання
будь-якої невиправданої конкурентної переваги.
3.3. Ліцензіат здійснює постачання газу на договірних засадах
та за регульованими цінами і тарифами. Пункт 3.3 розділу III в редакції Постанови НКРЕ N 553
( z0505-11 ) від 31.03.2011 }
3.4. Ліцензіат зобов'язаний: 3.4.1. Укладати договори купівлі-продажу газу (контракти) у
достатньому обсязі для виконання договірних зобов'язань перед
споживачами. 3.4.2. Передбачати в договорах на постачання газу умови, за
яких він має право обмежити або припинити постачання газу
споживачу, та стандарти послуг, які надаються споживачу. 3.4.3. Укладати договори про постачання газу із споживачами
за умови відсутності у споживачів заборгованості перед іншим
постачальником газу або за згодою цього постачальника. 3.4.4. Передбачати у договорах на постачання газу умови, за
яких газотранспортне та/або газорозподільне підприємство має право
доступу до зчитувань показів засобів вимірювальної техніки, що
встановлені на комерційних вузлах обліку газу. 3.4.5. Постачати газ споживачам, які мають право відповідно
до законодавства України на пільги, субсидії (дотації) у сплаті за
використаний газ. Газопостачальне підприємство має право на покриття витрат,
пов'язаних із наданням пільг та субсидій (дотацій), які виникають
при постачанні газу цим категоріям споживачів, у порядку,
установленому законодавством України. 3.4.6. Складати та підписувати разом із споживачами та/або
газотранспортними підприємствами акти про обсяги газу,
поставленого споживачам, відповідно до укладених договорів. 3.4.7. Зберігати договори, пов'язані з господарською
діяльністю, протягом трьох років після завершення строку їхньої
дії. 3.4.8. Пропонувати постачання газу на недискримінаційній
основі всім споживачам, які знаходяться на його території
провадження господарської діяльності. Газопостачальне підприємство
не має права відмовити в укладанні договору про постачання газу за
регульованим тарифом у разі відсутності у споживача заборгованості
перед іншим газопостачальним підприємством за спожитий газ. 3.4.9. У разі зміни ліцензіатом території провадження
господарської діяльності з постачання газу за регульованим тарифом
надавати НКРЕ: засвідчені в установленому порядку копії документів, які
підтверджують право власності або користування на трубопроводи та
споруди на них, необхідні суб'єкту господарювання для провадження
відповідного виду господарської діяльності; перелік трубопроводів, що перебувають у власності або
користуванні заявника, їх технічну характеристику та інформацію
про річні обсяги транспортування природного, нафтового газу і газу
(метану) вугільних родовищ; схему трубопроводів, нанесену на географічну карту
місцевості; перелік приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення
на території провадження господарської діяльності з розподілу
природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ між
ліцензіатом з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану)
вугільних родовищ та ліцензіатами з транспортування природного,
нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ магістральними
трубопроводами та/або з розподілу природного, нафтового газу і
газу (метану) вугільних родовищ; копію затвердженого місцевим органом виконавчої влади плану
газифікації населених пунктів, розташованих на території
провадження господарської діяльності з транспортування природного,
нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ розподільними
трубопроводами (за наявності); відомості про стан матеріально-технічної бази, необхідної для
провадження відповідного виду господарської діяльності; засвідчені в установленому порядку копії актів і схем
розмежування ділянок обслуговування між суб'єктами господарювання,
трубопроводи яких з'єднані між собою.
3.4.10. Створити та забезпечити функціонування кол-центрів
для обслуговування споживачів, вимоги щодо яких встановлюються
НКРЕ. Пункт 3.4 розділу III доповнено новим підпунктом 3.4.10 згідно з
Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері енергетики N 979 ( z1251-13 ) від 18.07.2013 }
3.5. У разі виникнення розбіжностей між ліцензіатом і
споживачем або газорозподільним та/або газотранспортним
підприємством питання, не вирішені шляхом переговорів, можуть
передаватися на розгляд НКРЕ та/або до суду.
3.6. Ліцензіат має право: 3.6.1. Одержувати від споживачів, яким він постачає газ,
плату за цінами, які формуються, виходячи з установлених НКРЕ
правил ціноутворення на газ та послуги з його транспортування,
розподілу, зберігання та постачання. 3.6.2. Ціну газу для споживачів визначати згідно з вимогами
чинного законодавства України. 3.6.3. У будь-який час звернутись до НКРЕ щодо перегляду
тарифу на постачання газу, якщо ліцензіат може обґрунтовано
довести необхідність такого перегляду. Тариф на постачання газу розраховується ліцензіатом на
наступний (плановий) період відповідно до постанови НКРЕ від
04.09.2002 N 983 ( v0983227-02 ) "Про затвердження Методики
розрахунку тарифів на транспортування та постачання природного
газу для підприємств з газопостачання та газифікації" (із змінами)
та затверджується НКРЕ. Тариф на постачання газу встановлюється таким чином, щоб
забезпечити ліцензіату відшкодування його обґрунтованих витрат та
отримання прибутку, а також стимулювати його до скорочення цих
витрат і підвищення рентабельності його діяльності. Інформація, на підставі якої розраховується тариф, повинна
бути доступною для перевірки. 3.6.4. Отримувати додатковий прибуток шляхом виконання
додаткових робіт, що пов'язані з провадженням господарської
діяльності з постачання газу, але не враховані в тарифі. Плата за
виконання додаткових робіт установлюється ліцензіатом таким чином,
щоб забезпечити відшкодування його виправданих витрат та отримання
обґрунтованого прибутку при здійсненні цих робіт. 3.6.5. Провадити господарську діяльність з постачання газу за
нерегульованим тарифом, крім території здійснення господарської
діяльності з постачання газу за регульованим тарифом.
3.7. Ліцензіат зобов'язаний: 3.7.1. На вимогу НКРЕ обґрунтувати відповідність тарифу на
постачання газу фактичним складовим його витрат та прибутку. 3.7.2. Використовувати кошти, отримані за рахунок
установленого НКРЕ тарифу на постачання газу, за цільовим
призначенням. 3.7.3. Опублікувати в засобах масової інформації детальну
інформацію (публікація повинна містити таку інформацію, що
забезпечує можливість будь-якій особі мати чітке уявлення про
розмір платежів, які вона повинна здійснювати, та про структуру
тарифу та інших платежів): а) про ціни на газ - за п'ять днів до введення їх у дію; б) про тариф на постачання газу - за п'ять днів до введення
його у дію; в) про перелік послуг, які надаються споживачу і включені до
тарифу на постачання газу, - за п'ять днів до введення тарифу в
дію; г) про розмір плати за виконання додаткових робіт, пов'язаних
з провадженням господарської діяльності з постачання газу, - за
п'ять днів до введення її в дію. 3.7.4. У разі порушення вимог, зазначених у пунктах 3.1.4 та
3.7.2 цих Ліцензійних умов, НКРЕ має право ініціювати перегляд
тарифу на постачання газу.

{ Підпункт 3.7.5 набирає чинності з 1 березня 2010 року } 3.7.5. Повідомляти НКРЕ про зміни даних, зазначених у
документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії.
3.8. Ліцензіат повинен дотримуватися вимог законодавства
України, нормативно-технічних документів щодо якості надання
послуг.
Начальник управління
регулювання
нафтогазового комплексу Т.Рябуха

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: