open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо племінної справи у тваринництві
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 37, ст.494 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
1) абзац другий частини першої статті 107-1 викласти в такій
редакції:
"оформлення сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів без
урахування даних офіційного обліку продуктивності тварин,
офіційної оцінки за типом, результатів генетичної експертизи
походження та аномалій тварин, внесення до документів з племінного
обліку недостовірних даних, використання для відтворення
неатестованих та недопущених до відтворення плідників,
недодержання встановлених технологічних та ветеринарно-санітарних
вимог і правил щодо отримання, зберігання та використання
племінних (генетичних) ресурсів";
2) у пункті 1 частини першої статті 255 абзац "державних
органів управління племінною справою у тваринництві (стаття
107-1)" викласти в такій редакції:
"органів, що здійснюють державний контроль у галузі племінної
справи у тваринництві (стаття 107-1)".
2. У Законі України "Про племінну справу у тваринництві"
( 3691-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 6-7,
ст. 37; 2003 р., N 23, ст. 145):
1) у статті 1:
в абзаці третьому слова "інкубаційні яйця" виключити;
абзаци четвертий - шостий виключити;
після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
"ідентифікація сперми - нанесення на упаковку, в яку
розфасована спермодоза, ідентифікаційного номера, клички та породи
плідника, дати виробництва спермопродукції та інформації про
виробника".
У зв'язку з цим абзаци восьмий - дев'ятнадцятий вважати
відповідно абзацами дев'ятим - двадцятим;
в абзаці десятому слово "генофондове" замінити словом
"генофондне";
абзац одинадцятий після слів "тварина, що" доповнити словами
"зареєстрована в державних книгах племінних тварин", а слова
"діючих загальнодержавних" виключити;
абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
"неплемінна тварина - тварина, що не має даних про походження
відповідно до вимог племінного обліку";
в абзаці тринадцятому слова "племінне свідоцтво (сертифікат)"
замінити словами "сертифікат племінних (генетичних) ресурсів", а
слова "імуногенетичного контролю та офіційної класифікації
(оцінки) за типом" - словами "офіційної оцінки за типом";
абзаци п'ятнадцятий, шістнадцятий, вісімнадцятий та
дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:
"селекційне досягнення - створена в результаті
цілеспрямованої творчої діяльності група племінних тварин (порода,
породний тип, лінія, родина тощо), що має нові генетичні ознаки,
які стійко передає потомству, та за показниками продуктивності
перевищує попередні типи тварин;
племінний облік - визначення та внесення до інформаційних баз
даних (автоматизованих систем документів з племінної справи)
суб'єктами племінної справи у тваринництві даних про походження,
продуктивність, тип та інші якості тварин з метою ведення
племінної справи у тваринництві";
"офіційна оцінка за типом - оцінка у балах типу тварин та їх
класифікація, проведена експертами-бонітерами;
генетична експертиза походження та аномалій тварин -
ідентифікація тварин лабораторними методами з метою здійснення
контролю за достовірністю їх походження та виявлення генетичних
аномалій";
доповнити абзацами двадцять першим - двадцять третім такого
змісту:
"апробація - комісійна оцінка селекційних досягнень у
тваринництві;
бонітування - комплексна оцінка племінних та підконтрольних
тварин за племінними та продуктивними якостями і типом тварин;
підконтрольна тварина - неплемінна тварина, походження якої
визначене за результатами генетичної експертизи походження та
аномалій тварин, за продуктивністю якої здійснюється контроль і
яка може використовуватися у селекційному процесі відповідно до
програм селекції";
2) статтю 4 після слів "хутрові звірі" доповнити словами "та
кролі";
3) у статті 5:
абзац третій виключити;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"підприємства, установи та організації незалежно від форми
власності та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності,
які беруть участь у виробництві, збереженні, використанні,
створенні, визначенні племінної цінності племінних (генетичних)
ресурсів, торгівлі племінними (генетичними) ресурсами та надають
послуги, пов'язані з племінною справою у тваринництві";
4) у статті 6:
абзац третій викласти в такій редакції:
"забезпечення функціонування єдиної системи селекції у
тваринництві, зокрема ідентифікації племінних тварин, племінного
обліку, бонітування, оцінки тварин за якістю потомства та іншими
ознаками, формування інформаційної бази даних з племінної справи
та періодичної публікації аналітичних відомостей з племінної
справи у тваринництві";
в абзаці дев'ятому слова "генетики і селекції" замінити
словами "генетики, селекції і відтворення";
доповнити абзацом десятим такого змісту:
"створення селекційних досягнень";
5) у статті 7:
в абзаці третьому частини першої слово "загальнодержавних"
виключити;
у частині другій:
абзаци другий - четвертий і шостий викласти в такій редакції:
"зареєструватися та отримати в установленому порядку ліцензію
на право провадження господарської діяльності з виробництва
племінних (генетичних) ресурсів, збереження племінних (генетичних)
ресурсів, торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення
генетичної експертизи походження та аномалій тварин;
ідентифікувати тварин, що їм належать;
виконувати вимоги щодо державної реєстрації тварин, ведення
племінного обліку, бонітування і проведення генетичної експертизи
походження та аномалій тварин";
"використовувати для відтворення маточного поголів'я тварин
тільки атестованих у встановленому порядку та допущених до
відтворення плідників";
абзац п'ятий виключити;
у частині третій:
абзац другий викласти в такій редакції:
"використовувати для відтворення маточного поголів'я тварин
тільки атестованих у встановленому порядку та допущених до
відтворення плідників";
в абзаці третьому слова "встановлений" та "у повному обсязі"
виключити;
6) у статті 9:
частини першу і третю викласти в такій редакції:
"Господарська діяльність у племінній справі у тваринництві,
пов'язана з виробництвом племінних (генетичних) ресурсів,
збереженням племінних (генетичних) ресурсів, торгівлею племінними
(генетичними) ресурсами, проведенням генетичної експертизи
походження та аномалій тварин, підлягає ліцензуванню та реєстрації
відповідно до законодавства";
"Суб'єктам племінної справи у тваринництві (крім власників
неплемінних тварин) за результатами державної атестації
(переатестації) присвоюється відповідний статус";
доповнити частинами четвертою - сьомою такого змісту:
"Відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві
певному статусу визначається напрямом їх господарської діяльності,
якістю наявних племінних (генетичних) ресурсів, рівнем ведення
селекційно-племінної роботи та участю у створенні селекційних
досягнень тощо.
Порядок проведення державної атестації (переатестації) та
присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у
тваринництві визначається центральним органом виконавчої влади з
питань аграрної політики.
Рівень ведення селекційно-племінної роботи суб'єктів
племінної справи у тваринництві, якість наявних племінних
(генетичних) ресурсів, наявність селекційних досягнень
визначаються за даними племінного обліку, бонітування, атестації
плідників, апробації, генетичної експертизи походження та аномалій
тварин.
Порядок ведення племінного обліку, бонітування, атестації
плідників, апробації, проведення генетичної експертизи походження
та аномалій тварин визначається центральним органом виконавчої
влади з питань аграрної політики";
7) у статті 10:
у частині першій:
абзац другий викласти в такій редакції:
"племінні тварини повинні бути ідентифіковані, зареєстровані
у державних книгах племінних тварин, мати дані відповідно до вимог
з племінного обліку, документів офіційного обліку продуктивності
та офіційної оцінки за типом, походити від батьків, зареєстрованих
у державних книгах племінних тварин";
в абзацах третьому та четвертому слова "бути внесені до
документів з племінної справи" замінити словами "відповідати
вимогам з племінного обліку";
абзац п'ятий доповнити словами "а дані про них відповідати
вимогам з племінного обліку";
абзац шостий викласти в такій редакції:
"плідники тварин, які використовуються для відтворення,
атестуються та допускаються до відтворення в установленому
порядку";
доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"підконтрольні тварини повинні бути ідентифіковані,
відповідати вимогам до державної реєстрації підконтрольних тварин
у державних книгах племінних тварин, мати дані відповідно до вимог
з племінного обліку, документів офіційного обліку продуктивності
та офіційної оцінки за типом і результати генетичної експертизи
походження та аномалій тварин";
частину другу виключити;
8) статті 11 і 13 викласти в такій редакції:
"Стаття 11. Державна реєстрація суб'єктів племінної справи

у тваринництві, племінних і підконтрольних тварин

та селекційних досягнень у тваринництві
Державна реєстрація суб'єктів племінної справи у тваринництві
племінних і підконтрольних тварин здійснюється шляхом внесення
відповідних даних про них до державних книг племінних тварин,
суб'єктів племінної справи - до Державного реєстру суб'єктів
племінної справи у тваринництві, селекційних досягнень - до
Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві. Державна
реєстрація проводиться з метою формування інформаційних
автоматизованих баз даних про племінні (генетичні) ресурси.
Положення про Державний реєстр суб'єктів племінної справи у
тваринництві, про Державний реєстр селекційних досягнень у
тваринництві та про державні книги племінних тварин за окремими
видами та породами тварин затверджуються центральним органом
виконавчої влади з питань аграрної політики.
Суб'єкти племінної справи у тваринництві мають право на
безоплатний доступ до даних державних книг племінних тварин,
Державного реєстру суб'єктів племінної справи у тваринництві та
Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві у порядку,
встановленому центральним органом виконавчої влади з питань
аграрної політики";
"Стаття 13. Сертифікат племінних (генетичних) ресурсів
Власники племінних (генетичних) ресурсів зобов'язані мати
сертифікати племінних (генетичних) ресурсів, які є документальним
підтвердженням якості та племінної цінності племінних (генетичних)
ресурсів при їх придбанні, реалізації та торгівлі.
Положення про сертифікати племінних (генетичних) ресурсів та
зразки сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів затверджуються
центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики";
9) в частині другій статті 14 слова "спеціально уповноважений
центральний орган виконавчої влади, до відання якого віднесені
питання сільського господарства" замінити словами "центральний
орган виконавчої влади з питань аграрної політики";
10) розділ IV викласти в такій редакції:
"Розділ IV

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ

ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ У ТВАРИННИЦТВІ
Стаття 15. Органи, що здійснюють державне управління

в галузі племінної справи у тваринництві
Державне управління в галузі племінної справи у тваринництві
здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої
влади з питань аграрної політики, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації в межах повноважень, визначених цим
Законом.
Стаття 15-1. Повноваження Кабінету Міністрів України

в галузі племінної справи у тваринництві
До повноважень Кабінету Міністрів України належать:
забезпечення проведення державної політики з племінної справи
у тваринництві;
організація здійснення державного контролю з племінної справи
у тваринництві;
забезпечення розроблення і здійснення загальнодержавних
програм селекції;
видання в межах повноважень нормативно-правових актів з
питань племінної справи у тваринництві;
державна підтримка розвитку племінної справи у тваринництві;
організація міжнародного співробітництва з питань племінної
справи у тваринництві.
Стаття 16. Повноваження центрального органу виконавчої влади

з питань аграрної політики в галузі

племінної справи у тваринництві
До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань
аграрної політики належать:
здійснення державного контролю з племінної справи у
тваринництві;
координація діяльності державних інспекцій з племінної справи
у тваринництві;
проведення державної атестації (переатестації) суб'єктів
племінної справи у тваринництві;
проведення породовипробувань та апробації селекційних
досягнень;
проведення атестації та допуску до відтворення плідників,
бонітування тварин та ведення племінного обліку;
проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;
сприяння розвитку ринку племінних (генетичних) ресурсів;
проведення державної реєстрації суб'єктів племінної справи у
тваринництві, племінних і підконтрольних тварин та селекційних
досягнень у тваринництві;
ведення державних книг племінних тварин, Державного реєстру
суб'єктів племінної справи у тваринництві та Державного реєстру
селекційних досягнень у тваринництві;
організація та забезпечення функціонування єдиної системи
селекції;
розроблення та затвердження технологічних вимог до проведення
спеціальних робіт з племінної справи;
організація проведення перепідготовки фахівців, які виконують
роботи з племінної справи;
організація проведення виставок, конкурсів, ярмарків та
аукціонів племінних (генетичних) ресурсів;
участь у міжнародному співробітництві з питань племінної
справи у тваринництві.
Стаття 17. Повноваження Ради міністрів

Автономної Республіки Крим, обласних, районних,

Київської та Севастопольської міських державних

адміністрацій в галузі племінної справи

у тваринництві
До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, районних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій в галузі племінної справи у тваринництві
належать:
затвердження регіональних програм селекції у тваринництві,
забезпечення виконання зазначених програм;
організація видачі сертифікатів племінних (генетичних)
ресурсів;
організація проведення атестації та допуску до відтворення
плідників;
сприяння розвитку ринку племінних (генетичних) ресурсів;
проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з
племінної справи;
проведення регіональних виставок, конкурсів, ярмарків та
аукціонів племінних (генетичних) ресурсів";
11) статтю 18 викласти в такій редакції:
"Стаття 18. Державний контроль у галузі племінної справи

у тваринництві
Державний контроль у галузі племінної справи у тваринництві
здійснює центральний орган виконавчої влади з питань аграрної
політики.
Державний контроль у галузі племінної справи у тваринництві в
системі центрального органу виконавчої влади з питань аграрної
політики здійснює Державна інспекція з племінної справи у
тваринництві України та підпорядковані їй державні інспекції з
племінної справи у тваринництві Автономної Республіки Крим та
областей (далі - державні інспекції з племінної справи у
тваринництві)";
12) доповнити статтею 18-1 такого змісту:
"Стаття 18-1. Посадові особи, які здійснюють

державний контроль у галузі племінної справи

у тваринництві
Здійснення державного контролю у галузі племінної справи у
тваринництві покладається на Головного державного інспектора
України з племінної справи у тваринництві - начальника Державної
інспекції з племінної справи у тваринництві України, а також на
головних державних інспекторів з племінної справи у тваринництві
Автономної Республіки Крим та областей, які призначаються і
звільняються з посади відповідно до вимог законодавства.
Спеціалісти державних інспекцій з племінної справи у
тваринництві, професійна діяльність яких безпосередньо пов'язана з
виконанням контрольних функцій з племінної справи у тваринництві,
є одночасно державними інспекторами з племінної справи у
тваринництві.
Державні інспектори з племінної справи у тваринництві
здійснюють контроль у галузі племінної справи у тваринництві у
взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування";
13) абзац сьомий частини першої статті 19 викласти в такій
редакції:
"складати протоколи про адміністративні правопорушення,
пов'язані з порушенням законодавства про племінну справу у
тваринництві";
14) абзац другий частини першої статті 21 викласти в такій
редакції:
"оформленні сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів без
урахування даних офіційного обліку продуктивності тварин,
офіційної оцінки за типом, результатів генетичної експертизи
походження та аномалій тварин, а також внесенні до документів з
племінного обліку недостовірних даних";
15) у назві розділу VI слова "племінних інспекцій" замінити
словами "інспекцій з племінної справи у тваринництві";
16) статті 22-24 викласти в такій редакції:
"Стаття 22. Фінансування діяльності державних інспекцій

з племінної справи у тваринництві
Фінансування діяльності державних інспекцій з племінної
справи у тваринництві здійснюється за рахунок коштів Державного
бюджету України.
Стаття 23. Фінансування загальнодержавних програм селекції

у тваринництві
Фінансування розроблення та виконання загальнодержавних
програм селекції у тваринництві здійснюється за рахунок коштів
Державного бюджету України та інших джерел, не заборонених
законодавством.
Стаття 24. Збереження племінних (генетичних) ресурсів
З метою збереження племінних (генетичних) ресурсів
поліпшених, наявних, локальних і зникаючих видів і порід
центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики
забезпечує створення за рахунок коштів Державного бюджету України
генофондних господарств, генофондних стад, банків сперми та
ембріонів і генофондних банків шовкопрядів".
3. Пункт 66 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2003 р., N 23, ст. 145)
викласти в такій редакції:
"66) виробництво племінних (генетичних) ресурсів, збереження
племінних (генетичних) ресурсів, торгівля племінними (генетичними)
ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій
тварин".
4. У Загальнодержавній програмі селекції у тваринництві на
період до 2010 року, затвердженій Законом України "Про
Загальнодержавну програму селекції у тваринництві на період до
2010 року" ( 1517-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
N 23, ст. 319):
1) у розділі II:
в абзаці одинадцятому слова "племінної інспекції в Автономній
Республіці Крим, областях і районах" замінити словами "інспекції з
племінної справи у тваринництві Автономної Республіки Крим та
областей";
в абзаці п'ятнадцятому слова "Державний племінний реєстр"
замінити словами "державні книги племінних тварин, Державний
реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві та Державний
реєстр селекційних досягнень у тваринництві";
в абзаці третьому розділу III слова "Головної державної
племінної інспекції" замінити словами "Державної інспекції з
племінної справи у тваринництві України у системі";
у підрозділі "Організаційне забезпечення" розділу V слова
"Головну державну племінну інспекцію спеціально уповноваженого
центрального органу" замінити словами "спеціально уповноважений
центральний орган";
2) в абзаці першому пункту 9 додатка слова "Державного
племінного реєстру" замінити словами "Державного реєстру суб'єктів
племінної справи у тваринництві";
3) у тексті Програми ( 1517-15 ) та додатка до неї слова
"спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до
відання якого віднесені питання сільського господарства" в усіх
відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади з
питань аграрної політики" у відповідному відмінку, а слова
"племінна інспекція" в усіх відмінках і числах - словами
"інспекція з племінної справи у тваринництві" у відповідному
відмінку та числі.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
пункту 3 розділу I цього Закону, який набирає чинності через
дев'яносто днів з дня його опублікування.
2. До приведення законів України, інших нормативно-правових
актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у
частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із
цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 29 червня 2010 року

N 2374-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: