open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України

"Про державну реєстрацію юридичних осіб

та фізичних осіб - підприємців" щодо спрощення

механізму державної реєстрації припинення

суб'єктів господарювання
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 37, ст.498 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 46, ст.512
N 1155-VII ( 1155-18 ) від 25.03.2014, ВВР, 2014, N 17, ст.596 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263 із
наступними змінами) такі зміни:
1. Частину першу статті 6 після абзацу дванадцятого доповнити
новим абзацом такого змісту:
"проводить у випадках, передбачених цим Законом, спрощену
процедуру державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом
її ліквідації та припинення підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця".
У зв'язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом
чотирнадцятим.
2. У статті 17:
частину другу після абзацу двадцять четвертого доповнити
трьома новими абзацами такого змісту:
"дата та номер запису про початок процесу проведення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної
особи шляхом її ліквідації;
дата та номер запису про зупинення процесу проведення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної
особи у зв'язку з початком процесу проведення заходів з припинення
юридичної особи шляхом її ліквідації в загальному порядку або у
зв'язку з наявністю заперечень заінтересованих осіб (органів) щодо
проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення
юридичної особи;
дата та номер запису про проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи за спрощеною процедурою шляхом її
ліквідації та про втрату чинності установчими документами та
свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи".
У зв'язку з цим абзаци двадцять п'ятий - сорок другий вважати
відповідно абзацами двадцять восьмим - сорок п'ятим;
абзац одинадцятий частини четвертої викласти в такій
редакції:
"дані про перебування фізичної особи - підприємця в процесі
припинення підприємницької діяльності, зокрема дата прийняття,
дата набрання законної сили та номер судового рішення про
оголошення фізичної особи - підприємця померлою або визнання
безвісно відсутньою, щодо припинення підприємницької діяльності,
що не пов'язане з банкрутством, щодо порушення (припинення)
провадження у справі про банкрутство, щодо визнання банкрутом,
щодо скасування державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності; дата і номер запису про початок проведення спрощеної
процедури державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця; дата і номер запису про
зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця у зв'язку з початком процесу проведення заходів з
припинення такої діяльності фізичної особи - підприємця в
загальному порядку або у зв'язку з наявністю заперечень
заінтересованих осіб (органів), щодо проведення спрощеної
процедури державної реєстрації припинення зазначеної діяльності
фізичної особи - підприємця; дата і номер запису про закінчення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця".
3. Статтю 22 викласти в такій редакції:
"Стаття 22. Публікація відомостей

з Єдиного державного реєстру
1. Інформація про проведення державної реєстрації юридичної
особи, про зміну місцезнаходження юридичної особи, про зміну
найменування юридичної особи, про прийняття засновниками
(учасниками), уповноваженим ними органом або судом рішення про
виділ, про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим
ними органом рішення щодо припинення юридичної особи, про
постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи,
якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством юридичної особи, про
постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі
про банкрутство юридичної особи, про зменшення статутного фонду
(статутного або складеного капіталу) юридичної особи, про
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, про
втрату або заміну свідоцтва про державну реєстрацію, про прийняття
фізичною особою рішення щодо припинення підприємницької
діяльності, про постановлення судового рішення щодо припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, якщо таке
рішення не пов'язане з банкрутством фізичної особи - підприємця,
про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у
справі про банкрутство фізичної особи - підприємця, про
постановлення судового рішення щодо припинення провадження у
справі про банкрутство юридичної особи або фізичної особи -
підприємця підлягає обов'язковому опублікуванню в спеціалізованому
друкованому засобі масової інформації.
2. Форма та зміст повідомлення щодо внесення відомостей до
Єдиного державного реєстру встановлюються спеціально уповноваженим
органом з питань державної реєстрації.
3. Підставою для опублікування повідомлень є внесення
відповідного запису до Єдиного державного реєстру.
4. Повідомлення підлягають опублікуванню протягом десяти
робочих днів з дня внесення відповідного запису до Єдиного
державного реєстру.
5. За публікацію повідомлень про зменшення статутного фонду
(статутного або складеного капіталу) юридичної особи, про
прийняття засновниками (учасниками), уповноваженим ними органом
або судом рішення про виділ, про прийняття засновниками
(учасниками), уповноваженим ними органом рішення щодо припинення
юридичної особи справляється плата в розмірі трьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, про прийняття
фізичною особою - підприємцем рішення про припинення
підприємницької діяльності справляється плата в розмірі одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
6. Документом, що підтверджує внесення плати за опублікування
повідомлень, є копія квитанції або копія платіжного доручення з
відміткою банку.
7. Кошти, що надходять як плата за опублікування повідомлень,
використовуються для відшкодування витрат, пов'язаних з веденням
Єдиного державного реєстру та виданням спеціалізованого
друкованого засобу масової інформації".
4. Абзац другий частини другої статті 38 викласти в такій
редакції:
"визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної
особи через допущені при її створенні порушення, які не можна
усунути, а також в інших випадках, встановлених законом".
5. Доповнити статтею 38-1 такого змісту:
"Стаття 38-1. Порядок проведення державним реєстратором

спрощеної процедури державної реєстрації

припинення юридичної особи шляхом її ліквідації
1. Спрощена процедура державної реєстрації припинення
юридичної особи шляхом її ліквідації проводиться державним
реєстратором на підставі судового рішення про:
скасування (визнання недійсною) державної реєстрації
юридичної особи, у випадках, передбачених законом, якщо таке
рішення прийнято судом до 1 липня 2004 року, крім судового рішення
щодо визнання юридичної особи банкрутом;
припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством
юридичної особи, якщо таке рішення прийнято судом після 1 липня
2004 року та в разі, якщо голова ліквідаційної комісії з
припинення юридичної особи або ліквідатор юридичної особи протягом
трьох років з дати опублікування в спеціалізованому друкованому
засобі масової інформації оголошення про постановлення судового
рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з
банкрутством юридичної особи, не надав державному реєстратору
документи, перелік яких передбачено частиною першою статті 36
цього Закону.
2. За наявності підстав, визначених частиною першою цієї
статті, державний реєстратор розпочинає процес проведення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення такої
юридичної особи.
З цією метою державний реєстратор вносить до Єдиного
державного реєстру запис про те, що ним розпочато процес
проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення
юридичної особи шляхом її ліквідації.
Одночасно державний реєстратор надсилає рекомендованим листом
до органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного
фонду України, Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, фондів соціального страхування та голові ліквідаційної
комісії (ліквідатору) юридичної особи повідомлення про те, що з
відповідної дати розпочинається процес проведення спрощеної
процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом
її ліквідації.
3. Органи державної податкової служби, Пенсійного фонду
України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
фондів соціального страхування у місячний строк з дати надходження
повідомлення від державного реєстратора повинні надіслати йому:
довідку відповідного органу державної податкової служби про
відсутність або про списання заборгованості із сплати податків,
зборів (обов'язкових платежів) юридичної особи або повідомлення
про наявність податкового боргу та неможливість проведення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної
особи;
довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про
відсутність або про списання заборгованості юридичної особи або
повідомлення про наявність боргу із сплати страхових внесків та
неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації
припинення юридичної особи;
довідку відповідного органу Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку про відсутність нескасованих випусків
цінних паперів юридичної особи або повідомлення про наявність
нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи та
неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації
припинення юридичної особи;
довідки відповідних органів фондів соціального страхування
про відсутність або про списання заборгованості юридичної особи
або повідомлення про наявність боргу із сплати страхових внесків
та неможливість проведення спрощеної процедури державної
реєстрації припинення юридичної особи.
4. Після надходження довідок, зазначених у частині третій
цієї статті, від органів державної податкової служби, Пенсійного
фонду України, Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, фондів соціального страхування державний реєстратор
заповнює відповідну реєстраційну картку та вносить до Єдиного
державного реєстру запис про проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи за спрощеною процедурою шляхом її
ліквідації та про втрату чинності установчими документами і
свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи з дати внесення
цього запису до Єдиного державного реєстру.
5. У разі надходження до державного реєстратора від голови
ліквідаційної комісії (ліквідатора) юридичної особи від органів
державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів
соціального страхування повідомлень про розпочаті заходи з
припинення юридичної особи або у разі надходження повідомлення
відповідного органу Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про те, що нею розпочато процедуру зупинення обігу
або скасування реєстрації випуску цінних паперів юридичної особи,
щодо якої розпочато спрощену процедуру державної реєстрації
припинення, державний реєстратор вносить до Єдиного державного
реєстру запис про зупинення процесу проведення спрощеної процедури
державної реєстрації припинення такої юридичної особи у зв'язку з
початком процесу проведення заходів з припинення юридичної особи
шляхом її ліквідації в порядку, встановленому цим Законом.
У разі надходження до державного реєстратора від
заінтересованих органів, кредиторів юридичної особи повідомлень
про заперечення ними щодо здійснення спрощеної процедури державної
реєстрації припинення такої юридичної особи шляхом її ліквідації
державний реєстратор також вносить до Єдиного державного реєстру
запис про зупинення процесу проведення спрощеної процедури
державної реєстрації припинення такої юридичної особи шляхом її
ліквідації на підставі таких заперечень.
У разі надходження до державного реєстратора від
заінтересованих органів, кредиторів юридичної особи повідомлення
про зняття заперечень щодо проведення спрощеної процедури
державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її
ліквідації або в разі неприпинення юридичної особи шляхом
ліквідації протягом одного року з дати внесення до Єдиного
державного реєстру запису про зупинення процесу проведення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної
особи державний реєстратор повторно розпочинає спрощену процедуру
державної реєстрації припинення такої юридичної особи в порядку,
визначеному цією статтею".
6. Доповнити статтею 49-1 такого змісту:
"Стаття 49-1. Порядок проведення державним реєстратором

спрощеної процедури державної реєстрації

припинення підприємницької діяльності

фізичної особи - підприємця
1. Спрощена процедура державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця проводиться
державним реєстратором на підставі судового рішення про:
скасування (визнання недійсною) державної реєстрації фізичної
особи - підприємця у випадках, передбачених законом, у разі якщо
таке рішення прийнято судом до 1 липня 2004 року, крім судового
рішення про визнання фізичної особи - підприємця банкрутом;
припинення підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця, що не пов'язане з банкрутством, якщо таке рішення
прийнято судом після 1 липня 2004 року та в разі ненадання
державному реєстратору протягом трьох років з дати опублікування у
спеціалізованому друкованому засобі масової інформації оголошення
про постановлення судового рішення щодо припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця, що не пов'язане з
банкрутством, документів, перелік яких визначено частиною дев'ятою
статті 47 цього Закону.
2. За наявності підстав, визначених частиною першою цієї
статті, державний реєстратор розпочинає процес проведення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
З цією метою державний реєстратор вносить до Єдиного
державного реєстру запис про те, що ним розпочато процес
проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
Одночасно державний реєстратор надсилає рекомендованим листом
повідомлення органам статистики, державної податкової служби,
Пенсійного фонду України, фондам соціального страхування про те,
що з відповідної дати розпочинається процес проведення спрощеної
процедури державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця.
3. Органи державної податкової служби, Пенсійного фонду
України, фондів соціального страхування у місячний строк з дати
надходження повідомлення від державного реєстратора повинні
надіслати йому:
довідку відповідного органу державної податкової служби про
відсутність або про списання заборгованості із сплати податків,
зборів (обов'язкових платежів) фізичної особи - підприємця або
повідомлення про наявність податкового боргу та неможливість
проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності такої фізичної особи - підприємця;
довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про
відсутність або про списання заборгованості фізичної особи -
підприємця або повідомлення про наявність у фізичної особи -
підприємця боргу із сплати страхових внесків та неможливість
проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
довідки відповідних органів фондів соціального страхування
про відсутність або про списання заборгованості фізичної особи -
підприємця або повідомлення про наявність у фізичної особи -
підприємця боргу із сплати страхових внесків та неможливість
проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
4. Після надходження довідок, зазначених у частині третій
цієї статті, від органів державної податкової служби, Пенсійного
фонду України, фондів соціального страхування державний реєстратор
заповнює відповідну реєстраційну картку та вносить до Єдиного
державного реєстру запис про проведення спрощеної процедури
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичної особи - підприємця та про втрату чинності свідоцтвом про
державну реєстрацію цієї фізичної особи - підприємця з дати
внесення цього запису до Єдиного державного реєстру.
5. У разі надходження до державного реєстратора від фізичної
особи - підприємця, органів державної податкової служби,
Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування
повідомлень про розпочаті ними заходи з припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця державний реєстратор
вносить до Єдиного державного реєстру запис про зупинення процесу
проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з
початком процесу проведення заходів з припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця в порядку, встановленому
цим Законом.
У разі надходження до державного реєстратора від
заінтересованих органів, кредиторів фізичної особи - підприємця
повідомлень про заперечення ними щодо проведення спрощеної
процедури державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця державний реєстратор
вносить до Єдиного державного реєстру запис про зупинення процесу
проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця на підставі
таких заперечень.
У разі надходження до державного реєстратора від
заінтересованих осіб органів, кредиторів фізичної особи -
підприємця повідомлень про зняття заперечень щодо проведення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або в разі
неприпинення підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця протягом одного року з дати внесення до Єдиного
державного реєстру запису про зупинення процесу проведення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця державний
реєстратор повторно розпочинає спрощену процедуру державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності такої фізичної
особи - підприємця в порядку, визначеному цією статтею".
7. Частину другу статті 46 доповнити абзацом п'ятим такого
змісту:
"наявність в Єдиному державному реєстрі запису про
відсутність фізичної особи - підприємця за зазначеним місцем
проживання".
8. Частину першу статті 48 викласти в такій редакції:
"1. У разі смерті фізичної особи - підприємця третя особа,
зокрема спадкоємець або відповідний орган виконавчої влади, може
подати державному реєстратору особисто (надіслати рекомендованим
листом) нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть фізичної
особи або довідку органу реєстрації актів цивільного стану про
смерть фізичної особи.
Державний реєстратор у разі отримання повідомлення про смерть
фізичної особи - підприємця та в разі, якщо третя особа, зокрема
спадкоємець або відповідний орган виконавчої влади, протягом двох
місяців з дня отримання такого повідомлення не подає нотаріально
засвідчену копію свідоцтва про смерть фізичної особи або довідку
органу реєстрації актів цивільного стану про смерть фізичної
особи, зобов'язаний надіслати запит до відповідного органу
реєстрації актів цивільного стану для отримання документа про
підтвердження факту смерті фізичної особи - підприємця відповідно
до законодавства України".
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його
опублікування.

{ Пункт 2 розділу II виключено на підставі Закону N 1155-VII
( 1155-18 ) від 25.03.2014 }

{ Пункт 3 розділу II виключено на підставі Закону N 1155-VII
( 1155-18 ) від 25.03.2014 }

{ Пункт 4 розділу II виключено на підставі Закону N 1155-VII
( 1155-18 ) від 25.03.2014 }

5. Державна реєстрація припинення юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців, що проведена на підставі судового рішення про
скасування (визнання недійсною) їх державної реєстрації, яка
проведена до 1 липня 2004 року, у зв'язку з визнанням таких осіб
банкрутом та якщо таке рішення прийнято судом до 1 липня
2004 року, здійснюється в порядку, встановленому статтями 39 і 50
Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців" ( 755-15 ), з особливостями, визначеними цим
пунктом. Судове рішення про скасування (визнання недійсною)
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
у зв'язку з визнанням таких осіб банкрутом може бути подано
державному реєстратору відповідним органом державної податкової
служби або іншим відповідним органом.
6. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності
фізичної особи - підприємця, у разі її смерті до набрання чинності
цим Законом, здійснюється в порядку, встановленому статтею 48
Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців" ( 755-15 ).

{ Пункт 7 розділу II виключено на підставі Закону N 1155-VII
( 1155-18 ) від 25.03.2014 }

{ Пункт 8 розділу II виключено на підставі Закону N 1155-VII
( 1155-18 ) від 25.03.2014 }

{ Пункт 9 розділу II виключено на підставі Закону N 1155-VII
( 1155-18 ) від 25.03.2014 }

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 1 липня 2010 року

N 2390-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: