open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.08.2010 N 349
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 вересня 2010 р.

за N 763/18058

Про затвердження Інструкції

про порядок організації та проведення

професійно-психологічного відбору кадрів

в Управлінні державної охорони України

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про
військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ), статті 16
Закону України "Про державну охорону органів державної влади
України та посадових осіб" ( 160/98-ВР ), Статуту внутрішньої
служби Збройних Сил України, пункту 10 Положення про проходження
військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління
державної охорони України, затвердженого Указом Президента України
від 19 жовтня 2007 року N 982 ( 982/2007 ), та з метою якісного
комплектування Управління державної охорони України кадрами
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок організації та
проведення професійно-психологічного відбору кадрів в Управлінні
державної охорони України (далі - Інструкція), що додається.
2. Начальнику Медичної служби організувати
професійно-психологічний відбір кадрів в Управлінні державної
охорони України відповідно до вимог Інструкції.
3. Матеріально-технічне забезпечення
професійно-психологічного відбору покласти на підрозділи
Управління відповідно до їх функціонального призначення.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
начальника Управління державної охорони України з питань кадрового
забезпечення.
5. З наказом ознайомити особовий склад Управління державної
охорони України.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Начальник Управління
полковник І.Калінін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління державної

охорони України

09.08.2010 N 349
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 вересня 2010 р.

за N 763/18058

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок організації та проведення

професійно-психологічного відбору кадрів

в управлінні державної охорони України

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає організацію та порядок проведення
в Управлінні державної охорони України (далі - Управління)
комплексу заходів професійно-психологічного відбору (далі -
профвідбір) кандидатів на військову службу (далі - кандидати) та
військовослужбовців, які проходять військову службу в Управлінні
(далі - військовослужбовці Управління).
1.2. Інструкція розроблена відповідно до вимог Конституції
України, Законів України "Про військовий обов'язок і військову
службу" ( 2232-12 ), "Про державну охорону органів державної влади
України та посадових осіб" ( 160/98-ВР ), Статуту внутрішньої
служби Збройних Сил України, Положення про проходження військової
служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної
охорони України, затвердженого Указом Президента України від
19 жовтня 2007 року N 982 ( 982/2007 ).
1.3. Профвідбір в Управлінні - це комплекс заходів,
спрямований на здійснення якісного комплектування військових посад
на основі забезпечення відповідності професійно важливих
індивідуально-психологічних якостей та здібностей громадян, які
вступають на військову службу, та військовослужбовців Управління
вимогам військово-професійної діяльності.
1.4. Інструкція є обов'язковою до виконання усіма посадовими
особами Управління, які беруть участь в роботі з підбору та
розстановки кадрів в Управлінні.
1.5. Профвідбір проводиться відповідно до вимог цієї
Інструкції.
1.6. Структура, штат підрозділів профвідбору формуються
виходячи із потреб своєчасного та якісного вирішення завдань, що
стоять перед ними.
1.7. На посади спеціалістів, які здійснюють профвідбір,
призначаються особи з числа військовослужбовців Управління.
Кваліфікаційні вимоги до спеціалістів з профвідбору в Управлінні
державної охорони України визначені у додатку 1 до цієї
Інструкції.
1.8. Підрозділи та спеціалісти, які здійснюють профвідбір,
виконують такі завдання: а) проведення профвідбору кандидатів для підрозділів
Управління та психологічних обстежень військовослужбовців
Управління при їх призначенні на інші посади, пов'язані з іншим
видом службової діяльності в Управлінні; б) вдосконалення системи профвідбору кадрів в Управлінні; в) розробка критеріїв відбору кандидатів з урахуванням
специфіки діяльності структурних підрозділів Управління; г) підготовка спеціалістів профвідбору для потреб Управління.
2. Права та обов'язки спеціаліста, який проводить профвідбір.
Права особи, яка проходить профвідбір
2.1. Спеціаліст, який проводить профвідбір, повинен: а) зберігати конфіденційність інформації, яку він отримує у
процесі психологічного обстеження громадянина, надавати її у формі
яка виключає її використання проти законних прав та свобод
громадянина; спеціаліст профвідбору збирає та використовує
інформацію про громадянина лише в тому обсязі, який необхідний для
виконання покладених на нього службових завдань; б) проводити психологічне обстеження відповідно до чинного
законодавства і професійних вимог до проведення психологічного
обстеження; в) проводити психологічне обстеження за умов безпеки для
здоров'я обстежуваного; г) уникати суб'єктивізму в оцінках особи, яка проходить
обстеження, особистого до неї ставлення, нав'язування власних
поглядів; ґ) відповідати за наслідки своєї діяльності відповідно до
чинного законодавства.
2.2. Спеціаліст, який проводить профвідбір, має право: а) отримувати конфіденційну інформацію про психологічні
особливості, біографічні відомості громадян, які проходять
профвідбір, відповідно до вимог законодавства; б) надавати рекомендації щодо оптимізації професійної
діяльності особи, яка проходить обстеження; в) брати участь в роботі комісій при обговоренні службових
питань стосовно профвідбору; г) використовувати з дозволу керівництва Управління та за
погодженням з керівництвом режимно-секретного підрозділу матеріали
своєї професійної діяльності під час участі в науково-практичних
конференціях, нарадах, присвячених питанням профвідбору.
2.3. Особа, яка проходить профвідбір, має право: а) відмовитись від проходження психологічного обстеження, що
підтверджує письмовою заявою; б) звернутись (за письмовою заявою до керівництва) за
наданням роз'яснень стосовно результатів психологічного обстеження
та отримати їх в усній чи письмовій формі; в) оскаржити результати психологічного обстеження в
установленому законодавством порядку.
3. Організація профвідбору
3.1. Кандидати направляються на профвідбір після проходження
військово-лікарської комісії, за результатами якої вони визнані
придатними до військової служби.
3.2. Кандидати та військовослужбовці Управління проходять
профвідбір на підставі письмового направлення керівника підрозділу
кадрового забезпечення Управління, в якому зазначаються мета та
(або) підстави направлення кандидата (військовослужбовця
Управління) на профвідбір.
3.3. Підставами для направлення кандидатів
(військовослужбовців Управління) на профвідбір є: а) визначення професійно-психологічної придатності кандидата
на військову службу до певних видів військово-професійної
діяльності; б) зміна умов військово-професійної діяльності
військовослужбовця та необхідність визначення
професійно-психологічної придатності до нових умов служби; в) направлення військовослужбовців із середньою освітою до
вищих військових навчальних закладів, а з вищою освітою - на
службу з більшими психічними навантаженнями після закінчення
вищого військового навчального закладу; г) прояви у військовослужбовця службової та соціальної
дезадаптації; ґ) умови та характер військово-професійної діяльності, які
вимагають від військовослужбовців Управління високої психічної
стійкості та психологічної надійності.
3.4. Профвідбір здійснюється поетапно: а) перший етап (попередній) проводиться психологами
підрозділів кадрового забезпечення Управління, які здійснюють
попереднє вивчення кандидатів на службу та роблять висновок про
доцільність подальшого вивчення громадянина як кандидата на службу
в Управлінні. Попереднє вивчення включає визначення мотивів вступу
на службу, рівня загального психологічного розвитку та соціального
досвіду. За результатами попереднього етапу профвідбору готується
довідка з висновком про доцільність проходження кандидатом
основного етапу профвідбору; б) другий етап (основний) проводиться підрозділом профвідбору
Управління, Департаменту охорони в Автономній Республіці Крим, які
здійснюють психологічне обстеження кандидатів (військовослужбовців
Управління) і роблять висновок про можливість використання їх на
військовій службі відповідно до вимог військово-професійної
діяльності.
3.5. Психологічне обстеження кандидатів на військову службу,
військовослужбовців Управління проводиться за наявності їх
письмової згоди. У разі відмови від надання такої згоди обстеження
не проводиться. У разі якщо кандидат на службу не досяг 18-річного віку, така
згода отримується від його батьків (усиновителів, піклувальників).
3.6. Профвідбір проводиться з використанням методів
соціально-психологічного вивчення, психологічного та
психофізіологічного обстеження. Соціально-психологічне вивчення передбачає оцінку умов
виховання й розвитку особистості, її військово-професійної
спрямованості, моральних та вольових якостей, організаторських
здібностей та особливостей спілкування й поведінки в суспільстві,
а також освітньої та професійної підготовки. Психологічне та психофізіологічне обстеження (тестування)
дозволяє оцінити пізнавальні психічні процеси (сприйняття, увагу,
пам'ять, мислення), властивості вищої нервової діяльності (силу,
рухливість, лабільність, врівноваженість), психологічні
особливості особистості (темперамент, характер, здібності,
установки) та психічну стійкість.
3.7. Методи та методики, які використовуються під час
проведення профвідбору, є науково обґрунтовані, відповідають
сучасним вимогам психологічного обстеження. Методики
психологічного обстеження, рекомендовані для проведення
профвідбору в Управлінні державної охорони України, наведені у
додатку 2.
3.8. Під час проведення профвідбору визначається, наскільки
властивості особистості та психофізіологічні параметри кандидата
на військову службу відповідають специфічним вимогам служби, на
яку його планується зарахувати, та чи зможе він протягом тривалого
часу виконувати в повному обсязі свої службові обов'язки без шкоди
для власного здоров'я та інтересів служби.
3.9. Психологічне обстеження кандидатів та
військовослужбовців Управління включає: оформлення протоколу
психологічного обстеження форма якого визначена у додатку 3 до
цієї Інструкції, використання відповідних психофізіологічних,
психологічних тестів та діагностичну бесіду.
3.10. Результати обстеження оформляються у вигляді довідки,
яка має гриф обмеження доступу "Для службового користування",
згідно з додатком 4. У довідці відображають: переважаючий тип
темпераменту; особливості емоційної сфери (ступінь емоційної
стійкості, характер адаптації до стресових навантажень та
особливості періоду реадаптації); особливості уваги (об'єм,
стійкість, розподілення та переключення); особливості пам'яті
(характеристика короткочасної та довготривалої пам'яті, об'єм,
швидкість та продуктивність запам'ятовування, точність
відтворення); особливості мислення (тип мислення, гнучкість,
швидкість); загальний темп психічної діяльності, швидкість
утворення та перебудови навичок; комунікативні якості, особливості
взаємовідносин у колективі, статус, який притаманний для
досліджуваного в групі; досвід вживання наркотичних речовин та
алкогольних напоїв; вольові якості, ступінь тривоги; інтереси,
схильності; найбільш окреслені риси характеру; мотиви вступу на
військову службу в Управління. Виклад результатів дослідження завершується висновком про
можливість використання конкретної особи на певній посаді чи виді
військової служби в Управлінні.
3.11. За результатами профвідбору спеціаліст, який його
здійснював, приймає одне з таких рішень: а) рекомендований в першу чергу - перша категорія
професійно-психологічної придатності (кандидат,
військовослужбовець за своїми індивідуально-психологічними
особливостями повністю відповідає вимогам передбаченої
військово-професійної діяльності); б) рекомендований - друга категорія професійно-психологічної
придатності (кандидат, військовослужбовець в основному відповідає
вимогам передбаченої військово-професійної діяльності); в) рекомендований умовно - третя категорія
професійно-психологічної придатності (кандидат,
військовослужбовець мінімально відповідає вимогам передбаченої
діяльності; допускається до передбаченої військово-професійної
діяльності за умови навчання та індивідуального підходу); г) нерекомендований - четверта категорія
професійно-психологічної придатності (кандидат,
військовослужбовець за своїми індивідуально-психологічними
якостями не відповідає вимогам передбаченої військово-професійної
діяльності). Психологічні та психофізіологічні протипоказання,
рекомендовані для винесення висновку щодо професійної придатності
наведено у додатку 5.
3.12. Висновок про професійно-психологічну придатність
враховується керівництвом підрозділу та Управління при відборі
кандидатів (військовослужбовців Управління) на певні види
військово-професійної діяльності, направленні на навчання у вищі
військові навчальні заклади.
3.13. Остаточне рішення щодо кандидата (військовослужбовця),
якого не рекомендовано до зарахування (призначення), залишається
за начальником Управління.
3.14. За обґрунтованість та достовірність висновків про
професійно-психологічну придатність кадрів відповідають керівники
та спеціалісти підрозділів профвідбору відповідно до їх службових
обов'язків та професійної компетенції.
3.15. З результатами дослідження мають право ознайомитися
керівники підрозділу, з якого був направлений на дослідження
кандидат або військовослужбовець Управління (не нижче посади
заступника керівника структурного підрозділу), інші уповноважені
начальником Управління особи в обсязі, який необхідний їм для
вирішення службових завдань.
3.16. У разі виявлення у військовослужбовців Управління під
час проведення дослідження психічних розладів вони направляються
на обстеження та лікування у заклади охорони здоров'я, а
керівництву Управління доповідається про це рапортом.
3.17. Отримані результати психологічного обстеження
реєструються у відповідних журналах реєстрації протоколів
психологічних обстежень згідно з додатком 6 та фіксуються в
протоколах психологічного обстеження, які мають після заповнення
гриф обмеженого доступу "Для службового користування". Після
заповнення журнали та протоколи зберігаються та використовуються
згідно з вимогами Інструкції про порядок обліку, зберігання і
використання документів, справ, видань та інших матеріальних
носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є
власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 27 листопада 1998 року N 1893 ( 1893-98-п ).
3.18. Навантаження на одного спеціаліста профвідбору може
становити до чотирьох психологічних досліджень на день. У
виняткових випадках, зумовлених службовою необхідністю, за
розпорядженням керівництва Управління кількість психологічних
обстежень може бути збільшена.
3.19. Матеріально-технічне забезпечення заходів профвідбору
здійснюється підрозділами матеріально-технічного забезпечення на
підставі затвердженого табеля належності матеріально-технічного
оснащення підрозділу профвідбору.
3.20. Приміщення, де проводяться психологічні обстеження,
повинні відповідати таким вимогам: а) службові кабінети обладнуються в окремих приміщеннях з
достатнім природним та штучним освітленням і звукоізоляцією; б) стеля, стіни та підлога кабінетів повинні бути пофарбовані
в спокійні кольори; в) температура та вологість повітря в кабінетах повинні
відповідати нормам, встановленим для відповідних приміщень; г) службові кабінети обладнуються необхідною кількістю
електророзеток та системами захисту від перевантажень і
центрального знеструмлення, телефонним зв'язком.
3.21. Фінансове забезпечення заходів профвідбору здійснюється
за рахунок коштів, які виділяються за відповідними статтями в
бюджеті Управління.
Заступник начальника Медичної
служби Управління державної
охорони України
полковник медичної служби В.С.Гловак

Додаток 1

до Інструкції про порядок

організації та проведення

професійно-психологічного

відбору кадрів в Управлінні

державної охорони України

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

до спеціалістів з профвідбору

в Управлінні державної охорони України

1. На посади спеціалістів із профвідбору призначаються
фахівці з числа військовослужбовців, які мають повну вищу освіту
за спеціальностями "практична психологія" або "психіатрія", досвід
роботи за цими спеціальностями не менше трьох років.
2. Спеціалісти з профвідбору повинні: 1) знати: місце профвідбору в системі комплектування Управління
особовим складом; вимоги нормативно-правових актів, які регламентують
організацію та проведення профвідбору кадрів в Управлінні; теоретичні основи, принципи та завдання військового
профвідбору; організаційно-функціональну структуру профвідбору в
Управлінні; вимоги військово-професійної діяльності до
соціально-психологічних, психологічних та психофізіологічних
якостей військовослужбовців та кандидатів на військову службу в
Управління; зміст науково-методичного забезпечення заходів із
профвідбору; технологію обґрунтування та розробки методів та методик
соціально-психологічного вивчення, психологічного і
психофізіологічного дослідження для визначення професійної
придатності кандидатів до окремих видів військово-професійної
діяльності; математико-статистичні основи профвідбору; організацію та проведення військово-професійної орієнтації,
заходів із профвідбору; основи використання ПЕОМ для проведення заходів із
профвідбору; 2) вміти: планувати та організовувати заходи із профвідбору; здійснювати військово-професійну орієнтацію; проводити соціально-психологічне вивчення, психологічне та
психофізіологічне обстеження; використовувати математико-статистичні методи обробки
результатів соціально-психологічного, психологічного та
психофізіологічного обстеження; застосовувати спеціальні технічні засоби профвідбору при
проведенні обстеження та обробці отриманих результатів; робити висновки про профпридатність; оцінювати ефективність заходів профвідбору; 3) мати досвід роботи з: організації та проведення заходів профвідбору; ведення обліково-звітної документації із профвідбору.

Додаток 2

до Інструкції про порядок

організації та проведення

професійно-психологічного

відбору кадрів в Управлінні

державної охорони України

МЕТОДИКИ

психологічного обстеження, рекомендовані

для проведення профвідбору в Управлінні

державної охорони України

1. Блок методик психофізіологічного дослідження: 1.1. Проста зорово-моторна реакція. 1.2. Проста слухо-моторна реакція. 1.3. Реакція вибору одного з трьох зорових подразників. 1.4. Реакція вибору двох з трьох зорових подразників. 1.5. Реакція вибору одного з двох слухових подразників. 1.6. Реакція вибору в режимі "зворотний зв'язок". 1.7. Реакція вибору в режимі "заданий темп". 1.8. Сила нервових процесів у режимі стресу. 1.9. Реакція на рухомий об'єкт. 1.10.Тепінг-тест.
2. Блок методик для дослідження когнітивних процесів: 2.1. Короткотривала зорова пам'ять. 2.2. Короткотривала слухова пам'ять. 2.3. Довготривала зорова пам'ять. 2.4. Довготривала слухова пам'ять. 2.5. Коректурна проба. 2.6. Тест "пошук закономірностей". 2.7. Тест "складні аналогії". 2.8. Тест "силогізми". 2.9. Тест "класифікація". 2.10. Тест "тлумачення прислів'їв". 2.11. Тест прогресивних матриць Равена. 2.12. Тест Амтхауера. 2.13. Тест розумових здібностей.
3. Блок психодіагностичних методик: 3.1. Проективні психодіагностичні методики: 3.1.1. Кольоровий тест Люшера. 3.1.2. Метод незакінчених речень. 3.1.3. Тест "неіснуюча тварина". 3.1.4. Тест портретних виборів Сонді. 3.2. Вербальні психодіагностичні методики: 3.2.1. 16-факторний особистісний опитувальник Кеттела. 3.2.2. Тест MMPI. 3.2.3. Стандартизований багатофакторний метод дослідження
особистості Л.М.Собчик. 3.2.4. Опитувальник Лірі. 3.2.5. Опитувальник Кейрсі. 3.2.6. Опитувальник Томаса. 3.2.7. Тест Дембо-Рубінштейна. 3.2.8. Тест Спілберга-Ханіна.

Додаток 3

до Інструкції про порядок

організації та проведення

професійно-психологічного

відбору кадрів в Управлінні

державної охорони України
Для службового користування

( після заповнення )

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ ______________________________________________________

(назва підрозділу профвідбору кадрів)

ПРОТОКОЛ

психологічного обстеження
N ___________ "__" __________ 20__ року
1.Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________ __________________________________________________________________
2. Дата народження _______/___________/________

(цифрами)
3. Освіта (в якому навчальному закладі навчався, дата закінчення
навчального закладу) _____________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4. Професія, спеціальність ______________________________________
Місце роботи та посада на даний час ______________________________
5. Військова служба: так/ні (необхідне підкреслити) з ____________________________ по _______________________________;
військове звання ________________________________________________;
посада __________________________________________________________;
підстава звільнення з військової служби __________________________ __________________________________________________________________
6. Сімейний стан, професія дружини (чоловіка) ___________________
7. Професія батьків _____________________________________________
8. Назвіть види спорту, якими Ви займались регулярно, і які
успіхи ___________________________________________________________ __________________________________________________________________
9. Ваші улюблені заняття у вільний час __________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
10. Дайте короткі відповіді на такі запитання:
1) назвіть 2-3 твори художньої літератури, які справили на Вас
найбільше враження _______________________________________________ _________________________________________________________________;
2) Ваші найулюбленіші письменники, артисти, художники ___________ __________________________________________________________________
11. Чи займались Ви громадською роботою (коли і якою) ___________ __________________________________________________________________
12. Чи вживаєте спиртні напої, як часто, палите чи ні ___________ _____________________ ____________________________________________
13. До якого виду трудової діяльності Ви вважаєте себе схильним
(необхідне підкресліть): 1) точні науки; 2) техніка; 3) гуманітарні науки; 4) громадська робота.
14. До якого темпераменту Ви належите (необхідне підкресліть):

1) сангвінік;

2) холерик;

3) флегматик;

4) меланхолік.
15. Чи проходили раніше психологічне дослідження: так/ні

(необхідне підкресліть) __________________________________________________________________

(дата і місце проходження)
16. Місце проживання та телефон (службовий чи домашній) _________ __________________________________________________________________
Підпис особи, яка проходить дослідження _________________________
Дата заповнення "__" ___________ 20___ року
Я, _________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)
добровільно даю згоду на проведення психологічного дослідження.
Особистий підпис ______________ "___" ______________ 20___ року
РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Додаток 4

до Інструкції про порядок

організації та проведення

професійно-психологічного

відбору кадрів в Управлінні

державної охорони України
Для службового користування

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ _____________________________________________________

(назва підрозділу профвідбору кадрів)

ДОВІДКА

про результати психологічного обстеження N _____ _______________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові обстежуваного)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Висновок:________________________________________________________ __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис та прізвище спеціаліста,

який проводив дослідження)
__________________________________________________________________

(посада, військове звання, підпис та прізвище керівника

підрозділу профвідбору)
"___"_______20___року

Додаток 5

до Інструкції про порядок

організації та проведення

професійно-психологічного

відбору кадрів в Управлінні

державної охорони України

ПСИХОЛОГІЧНІ

ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ,

рекомендовані для винесення висновку

щодо профпридатності

1. Обтяжена спадковість психічними захворюваннями
Сюди належать психічні захворювання батьків, а також близьких
родичів (сестер і братів кандидатів), які мають високий ризик
спадкової обумовленості (шизофренія, маніакально-депресивний
психоз, спадкова форма епілепсії тощо). Не завжди такі
захворювання призводять до аналогічних хвороб у кандидатів, але
вірогідність захворювань психічної сфери у різних проявах у них
значно вища, ніж у осіб без обтяженої спадковості.
2. Слабкий тип вищої нервової діяльності
Сила процесів збудження та гальмування характеризується
витривалістю нервових клітин. Чим вище напруженість діяльності,
тим більшу роль починають відігравати типологічні особливості
вищої нервової діяльності людини, оскільки вони є вродженими
властивостями. Слабкий тип у ситуації стресу характеризується
високим ступенем виснажливості, невротичними реакціями, явищами
"зриву" і фізіологічно пояснюється тим, що додаткове збудження
нервової системи, яке несе стрес, для осіб зі слабким типом
нервової системи є непомірно великим.
3. Емоційна нестійкість
Однією з головних умов оптимального виконання службових
завдань є здатність співробітника протистояти ситуаціям стресу.
Емоційна нестійкість (нестійкість до стресу), тобто нездатність
людини витримувати велике та тривале напруження без шкоди для
якості роботи або власного здоров'я, стає протипоказанням для
військової служби.
4. Висока емоційна збудливість
Не завжди призводить до явищ емоційної нестійкості, особливо
серед осіб холеричного темпераменту, але серед емоційно збудливих
значно більше осіб, які у стресових ситуаціях схильні проявляти
емоційну нестійкість. Відтак ця якість може бути розцінена як
передумова емоційної нестійкості.
5. Низькі адаптаційні можливості нервової

системи до навантажень стресового характеру
Це неадекватно великі зрушення цілої низки фізіологічних
показників і, в першу чергу, серцево-судинної системи (значні
зміни кров'яного тиску, пульсу, поява серцевої аритмії тощо) та
уповільнене їх відновлення до нормального рівня. Люди з таким
типом реакції прогностично ненадійні для служби, що пов'язано з
підвищеним ризиком розвитку у них в умовах стресових навантажень
психосоматичних розладів (неврозів, гіпертонічної хвороби,
інфаркту міокарда, виразкової хвороби та інших).
6. Інертність психічних процесів
Проявляється в уповільненому темпі діяльності та засвоєння
навичок роботи, низькій швидкості реакцій, утрудненні перебудови
навичок і уповільненні переключення з одного виду діяльності на
інший, уповільненому темпі процесів мислення.
7. Недостатність процесів мислення, пам'яті, уваги
Недостатність психічних (пізнавальних) процесів може в ряді
випадків ускладнювати діяльність військовослужбовця або негативно
впливати на неї. Вона піддається покращенню шляхом вправ, але
потребує створення для кандидата особливих умов під час
навчального процесу та практичної діяльності.
8. Акцентуйовані особистості
За умов достатнього самоконтролю і розвинутих вольових
якостей наявність акцентуації характеру не є суттєвим
протипоказанням. За сприятливих для характерологічних особливостей
умов діяльності акцентуйовані особистості можуть виконувати
професійні та службові обов'язки без значної шкоди для здоров'я та
служби. У разі значної невідповідності характерологічних
особливостей умовам діяльності не виключається можливість зриву
адаптаційних механізмів із загостренням акцентуйованих рис
характеру, що може призвести до соціальної дезадаптації. Питання про придатність чи непридатність осіб з
психологічними та психофізіологічними протипоказаннями вирішується
залежно від специфіки служби, на яку їх планують зарахувати.

Додаток 6

до Інструкції про порядок

організації та проведення

професійно-психологічного

відбору кадрів в Управлінні

державної охорони України
Для службового користування

(після заповнення)

ЖУРНАЛ

реєстрації протоколів психологічних обстежень

----------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Прізвище, | Рік | Вид | Ким |Спеціаліст,|Висновок|Підпис особи, | |з/п| винесення | ім'я, по |народження|діяльності|направлений| який | | яка отримала | | |експертного| батькові | | | | проводив | | результати | | | висновку |обстежуваного| | | |обстеження | |психологічного| | | | | | | | | | дослідження, | | | | | | | | | | дата, | | | | | | | | | | прізвище, | | | | | | | | | | ім'я та по | | | | | | | | | | батькові | |---+-----------+-------------+----------+----------+-----------+-----------+--------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: