open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.08.2010 N 239
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 вересня 2010 р.

за N 772/18067

Про затвердження Змін до Типового положення

про центр професійної реабілітації інвалідів

Відповідно до статті 10 Закону України "Про реабілітацію
інвалідів в Україні" ( 2961-15 ) та з метою удосконалення роботи
центрів професійної реабілітації інвалідів, що належать до сфери
управління Міністерства праці та соціальної політики України
та/або органів праці та соціального захисту населення,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Типового положення про центр
професійної реабілітації інвалідів, затвердженого наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 09.10.2006
N 372 ( z1162-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.10.2006 за N 1162/13036, що додаються.
2. Керівникам центрів професійної реабілітації інвалідів, що
належать до сфери управління Міністерства праці та соціальної
політики України, Міністру праці та соціальної політики Автономної
Республіки Крим, начальникам головних управлінь праці та
соціального захисту населення обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій протягом шести
місяців з дня офіційного опублікування цього наказу вжити заходів
щодо приведення діючих положень про центр професійної реабілітації
інвалідів у відповідність до Змін, затверджених цим наказом.
3. Департаменту у справах інвалідів забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра В.Маслакова.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр В.Надрага
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
освіти і науки України Б.М.Жебровський
Заступник Міністра
охорони здоров'я України В.Г.Бідний
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.Биковець
В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В.Биковець
Генеральний директор
Федерації роботодавців України Р.Іллічов
Президент Спілки орендарів
і підприємців України В.М.Хмільовський
За дорученням Першого заступника
керівника Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок,
в.о. Голови ФПУ Ю.М.Кулик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства праці

та соціальної політики

України

12.08.2010 N 239
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 вересня 2010 р.

за N 772/18067

ЗМІНИ

до Типового положення

про центр професійної реабілітації інвалідів

( z1162-06 )

1. У главі 1:
1.1. Пункти 1.1 - 1.3 викласти в такій редакції: "1.1. Центр професійної реабілітації інвалідів (далі - Центр)
- установа сфери управління Мінпраці та/або органів праці та
соціального захисту населення, цільовим призначенням якої є
здійснення заходів, спрямованих на підготовку дітей-інвалідів
віком від 16 років та інвалідів, які не досягли пенсійного віку
(далі - інваліди), до професійної (трудової) діяльності,
відновлення їх працездатності та здобуття ними професії
(спеціальності). 1.2. Центр забезпечує тимчасове перебування інвалідів, які
мають відповідні медичні показання і потребують спеціальних умов
для одержання ними комплексу реабілітаційних заходів з метою
відновлення їх працездатності та здобуття ними професії
(спеціальності). 1.3. Рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію
Центру державної або комунальної форми власності приймається
органами, визначеними статтею 14 Закону України "Про реабілітацію
інвалідів в Україні" ( 2961-15 ). Центр державної або комунальної форми власності здійснює
некомерційну господарську діяльність (без мети отримання
прибутку).".
1.2. У пункті 1.5 слова "органом, яким було прийнято рішення
про створення Центру" замінити словом "засновником".
1.3. Пункт 1.7 викласти в такій редакції: "1.7. У своїй діяльності Центр керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства праці та
соціальної політики України, іншими нормативно-правовими актами з
питань, що стосуються реабілітації інвалідів, створення належних
умов для забезпечення надання їм реабілітаційних послуг, та цим
Типовим положенням.".
2. У пункті 2.1 глави 2: підпункти 2.1.1 - 2.1.3 викласти в такій редакції: "2.1.1. Реалізацію головних завдань, визначених у Законах
України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
( 875-12 ), "Про реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 ),
"Про соціальні послуги" ( 966-15 ), щодо професійної реабілітації
інвалідів з метою конкурентоспроможності на ринку праці для їх
подальшого працевлаштування; 2.1.2. Проведення професійної орієнтації, професійного
відбору професійної підготовки, перепідготовки та підвищення
професійної кваліфікації інвалідів; 2.1.3. Організацію професійної реабілітації із здійсненням
медичного спостереження, яким передбачено надання конкретних видів
і форм соціальної допомоги, а також послуг психологічного
характеру, що забезпечать успішну адаптацію інваліда до праці
(трудової діяльності);"; підпункти 2.1.6, 2.1.7 виключити. У зв'язку з цим підпункти 2.1.8 - 2.1.11 вважати відповідно
підпунктами 2.1.6 - 2.1.9; у підпункті 2.1.7 слова "комплексу заходів його соціального,
психологічного та медичного супроводу" замінити словами
"відповідних реабілітаційних заходів."; у підпункті 2.1.8 слова "реабілітаційної діяльності" замінити
словами "реабілітаційного процесу".
3. Главу 3 викласти в такій редакції: "3. Структура Центру 3.1. Структурні підрозділи Центру: 3.1.1. Адміністрація; 3.1.2. Відділення професійної реабілітації; 3.1.3. Відділення соціальної реабілітації; 3.1.4. Відділення психологічної реабілітації; 3.1.5. Відділення медичного спостереження; 3.1.6. Відділення фізичної реабілітації; 3.1.7. Комплекс господарського обслуговування; 3.1.8. Інші структурні підрозділи, діяльність яких пов'язана
з професійною реабілітацією інвалідів. 3.2. Робота структурних підрозділів Центру проводиться
відповідно до положень про ці підрозділи, що затверджуються
директором Центру. 3.3. У Центрі створюються приймальна та реабілітаційна
комісії склад яких затверджується директором Центру. Положення про роботу приймальної та реабілітаційної комісій
Центру затверджується його директором.".
4. У главі 4:
4.1. Назву глави викласти в такій редакції: "4. Умови зарахування (відрахування) інвалідів до (з)
Центру".
4.2. Пункт 4.1 викласти в такій редакції: "4.1. Зарахування інвалідів здійснюється Центром відповідно
до Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних
послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
31.01.2007 N 80 ( 80-2007-п ). Зарахування осіб, яким встановлено інвалідність внаслідок
нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, що
спричинило втрату працездатності, здійснюється Центром відповідно
до чинного законодавства.".
4.3. У пункті 4.2: абзац другий викласти в такій редакції: " - копія документа про освіту"; в абзаці третьому після абревіатури "МСЕК" доповнити
абревіатурою "(ЛКК)"; в абзаці четвертому слова "з обов'язковим" замінити словом
"із"; після абзацу шостого доповнити новими абзацами сьомим,
восьмим такого змісту: "- копія індивідуальної програми реабілітації, виданої МСЕК
(ЛКК); - рекомендація центру зайнятості (за результатами наданих
профорієнтаційних послуг).". У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев'ятим.
4.4. Пункт 4.3 виключити. У зв'язку з цим пункти 4.4 - 4.8 вважати відповідно пунктами
4.3 - 4.7.
4.5. У пункті 4.3 слово і знак "слухачів -" виключити.
4.6. Пункти 4.4, 4.5 викласти в такій редакції: "4.4. Інвалідам, документи яких приймальною комісією
попередньо розглянуто, надсилається виклик із зазначенням дати
прибуття до Центру. 4.5. Інваліди, які без поважних причин не прибули до Центру
за викликом і не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх
початку, до Центру не приймаються. На звільнені місця може
проводитися додаткове зарахування інвалідів. Інвалід, який був відрахований із поважних причин, у тому
числі за станом здоров'я, може бути поновлений у Центрі за умови
стійкої ремісії в протіканні захворювання, що підтверджується
відповідними медичними документами, але на термін, що залишився з
попереднього курсу навчання.".
4.7. Абзаци п'ятий, шостий пункту 4.6 викласти в такій
редакції: " - часті судомні напади та їх еквіваленти; - низький реабілітаційний потенціал.".
4.8. Доповнити главу новим пунктом 4.8 такого змісту: "4.8. До Центру не приймаються на навчання інваліди, які вже
мають професії (спеціальності), отримані у центрах професійної
реабілітації інвалідів державної або комунальної форми власності,
і не працевлаштувалися за набутою професією (спеціальністю), окрім
випадку, якщо за рішенням МСЕК (ЛКК) інваліди у зв'язку з
погіршенням стану здоров'я не можуть працювати за раніше набутою
професією (спеціальністю) і потребують перенавчання
(перекваліфікації).".
5. У главі 5: 5.1. Пункт 5.2 викласти в такій редакції: "5.2. Професійною діяльністю в Центрі можуть займатися особи,
які мають відповідну освіту (професійну підготовку), моральні
якості і фізичний стан яких дають змогу виконувати покладені на
них обов'язки.".
5.2. У пункті 5.4 слова "педагогічних та медичних
працівників" замінити словами "працівників Центру".
6. Главу 6 виключити. У зв'язку з цим глави 7 - 12 вважати відповідно главами 6 -
11.
7. У главі 6: 7.1. У пункті 6.1: підпункт 6.1.1 викласти в такій редакції: "6.1.1. Здійснює професійну діагностику інвалідів з
урахуванням їх здібностей і медичних показників та приймає рішення
щодо зарахування (відрахування) інвалідів до (з) Центру;"; підпункти 6.1.3, 6.1.4 виключити.
7.2. У пункті 6.2: у підпункті 6.2.1 слово "слухачів" замінити словом
"інвалідів"; у підпункті 6.2.2 слова "план індивідуальних заходів та
вносить корекцію щодо проходження професійної реабілітації
інвалідів у" замінити словами "індивідуальний план реабілітації
інвалідів на"; підпункт 6.2.3 викласти в такій редакції: "6.2.3. Організовує реабілітаційний процес у Центрі на
засадах індивідуального підходу та за принципами забезпечення
рівних прав і можливостей, безбар'єрності та доступності;"; у підпункті 6.2.5 слова "щодо подальшої реабілітації"
виключити; підпункт 6.2.6 викласти в такій редакції: "6.2.6. Здійснює моніторинг працевлаштування випускників, а
також успішність їх професійно-виробничої адаптації.".
8. У главі 7:
8.1. Пункт 7.5 викласти в такій редакції: "7.5. Виробнича практика проводиться на підприємствах, в
установах, організаціях, а також у майстернях та філіях, у тому
числі тих, що діють при Центрі, під керівництвом фахівців
виробничого навчання.".
8.2. В абзаці першому пункту 7.6 слова "Адміністрація Центру
організовує та" замінити словами "Реабілітаційна комісія Центру".
8.3. Пункт 7.9 викласти в такій редакції: "7.9. Інвалідам, які виконали вимоги державної
кваліфікаційної атестації, після завершення навчання присвоюється
освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" з
набутої професії відповідного розряду (категорії) та видається
свідоцтво встановленого зразка. Інвалідам, які не завершили повного курсу навчання (з
будь-яких причин) в Центрі або не опанували навчальну програму,
видається довідка встановленого зразка.".
9. У главі 8:
9.1. Підпункт 8.1.5 пункту 8.1 виключити.
9.2. У підпункті 8.2.1 пункту 8.2 слова "особистості
інваліда, визначення" замінити словами "інваліда з метою
визначення".
9.3. У пункті 8.3: слово "супроводження" замінити словом "спостереження"; у підпункті 8.3.6 після слів "санітарно-просвітницької
роботи" доповнити словами "та надання невідкладної медичної
допомоги.".
9.4. Доповнити главу новим пунктом 8.4 такого змісту: "8.4. Відповідно до індивідуальної програми реабілітації
інвалідів їм можуть надаватися послуги з фізичної реабілітації.".
10. У главі 9:
10.1. Пункт 9.1 викласти в такій редакції: "9.1. Центр очолює директор, який призначається і
звільняється із займаної посади засновником у встановленому
законодавством порядку.".
10.2. У пункті 9.2: підпункти 9.2.5, 9.2.9 виключити; У зв'язку з цим підпункти 9.2.6, 9.2.7, 9.2.8, 9.2.10, 9.2.11
вважати відповідно підпунктами 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7, 9.2.8, 9.2.9; у підпункті 9.2.5 слова "професійним навчанням, соціальним,
психологічним та медичним супроводом" замінити словами
"реабілітаційним процесом (реабілітаційними заходами)".
10.3. У пункті 9.3 слова "директором Центру" замінити словом
"засновником".
10.4. Доповнити главу новим пунктом 9.4 такого змісту: "9.4. Положення про Центр затверджується засновником.".
11. Пункт 10.3 глави 10 викласти в такій редакції: "10.3. Центри мають право в порядку, передбаченому
законодавством, утворювати (для забезпечення професійної та/або
трудової реабілітації інвалідів) структурні підрозділи без права
юридичної особи (за умови наявності належного інвентарю та
відповідного обладнання), а саме: підсобні господарства,
багатопрофільні лікувально-виробничі (трудові) майстерні, цехи,
дільниці, філії, що здійснюють свою діяльність відповідно до
Положення про ці підрозділи, затвердженого директором Центру.".
Заступник директора
Департаменту у справах інвалідів П.Ждан

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: