open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.11.2008 N 2010/5

Про затвердження Положення про Громадську раду

при Міністерстві юстиції України

З метою забезпечення проведення Міністерством юстиції України
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації
державної політики у визначеній сфері та відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 року N 1378
( 1378-2004-п ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Громадську раду при Міністерстві
юстиції України, що додається.
2. Департаменту зв'язків з органами державної влади та
інформаційно-аналітичної роботи забезпечити розміщення на
веб-сайті Міністерства юстиції України затвердженого цим наказом
Положення про Громадську раду при Міністерстві юстиції України та
провести необхідну організаційну роботу щодо формування нового
складу Громадської ради.
3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
юстиції України від 10.04.2007 N 169/5 ( v169_323-07 ) "Про
затвердження Положення про Громадську раду при Міністерстві
юстиції України".
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Цоклана В.І.
Міністр М.Оніщук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

20.11.2008 N 2010/5

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду

при Міністерстві юстиції України

1. Загальні положення
1.1. Громадська рада при Міністерстві юстиції України (далі -
Громадська рада) є консультативно-дорадчим органом, який
утворюється при Міністерстві юстиції України і здійснює свою
діяльність на громадських засадах.
1.2. Громадська рада може достроково припинити свою
діяльність за рішенням загальних зборів ради відкритим
голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на
зборах, або на вмотивовану вимогу Міністра юстиції України.
1.3. У своїй діяльності Громадська рада керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України,
Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань
формування та реалізації державної політики, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 року
N 1378 ( 1378-2004-п ) (далі - Порядок проведення консультацій з
громадськістю), а також цим Положенням.
2. Основні завдання Громадської ради
Основними завданнями Громадської ради є: - координація заходів, пов'язаних з проведенням Міністерством
юстиції України консультацій з громадськістю з питань формування
та реалізації державної правової політики; - підготовка пропозицій до проектів нормативно-правових актів
з питань забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян,
розробником яких є Міністерство юстиції України; - участь за пропозицією керівників Міністерства юстиції
України у підготовці найважливіших рішень з основних напрямів його
діяльності та, у разі схвалення в установленому порядку цих
рішень, проведення моніторингу їх реалізації; - підготовка за участю структурних підрозділів центрального
апарату Міністерства юстиції пропозицій до орієнтовного плану
проведення консультацій з громадськістю із зазначенням строків
проведення публічних громадських обговорень, який подається на
розгляд та Міністру юстиції України; - підготовка пропозицій щодо форм та способів проведення
консультацій з громадськістю, які вносяться на розгляд та
погодження Міністру юстиції України; - інформування Міністерства юстиції України про результати
проведення консультацій з громадськістю та доведення до відома
широкої громадськості, зокрема через засоби масової інформації,
інформації про діяльність Громадської ради й прийняті нею рішення.
3. Права Громадської ради
Громадська рада з метою виконання покладених на неї завдань
має право: - отримувати в установленому порядку від Міністерства юстиції
України інформаційні, аналітичні та інші матеріалами з питань, що
належать до компетенції Міністерства; - утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети,
комісії, експертні групи) відповідно до напрямів своєї роботи; - залучати фахівців Міністерства юстиції України (за згодою
керівництва Міністерства) для підготовки матеріалів до засідань
Громадської ради, а також інших інформаційних матеріалів; - проводити згідно із затвердженим орієнтовним планом заходи
щодо організації та проведення консультацій з громадськістю
відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю; - проводити засідання, збори, конференції тощо.
4. Склад і структура Громадської ради
4.1. Склад Громадської ради формується за пропозиціями
всеукраїнських об'єднань громадян, міжнародних громадських
організацій, професійних спілок та їх об'єднань, засобів масової
інформації, діяльність яких пов'язана із забезпеченням реалізації
державної правової політики або юридичною практикою, а також
структурних підрозділів центрального апарату Міністерства юстиції
України, які під час виконання покладених на них повноважень
постійно співпрацюють з громадськістю.
4.2. Персональний склад Громадської ради затверджує Міністр
юстиції України, що є підставою для проведення установчого
засідання Громадської ради, на якому вирішуються питання щодо
організації її діяльності.
4.3. Для прийняття рішення щодо включення до складу
Громадської ради необхідно подати Міністерству юстиції України
подання із зазначенням прізвища, імені, по батькові кандидатури
представника, його автобіографію, стислу інформацію про основні
напрями діяльності об'єднання громадян тощо. До складу Громадської ради може пропонуватися, як правило, не
більше одного представника від всеукраїнських об'єднань громадян,
міжнародних громадських організацій, професійних спілок та їх
об'єднань, засобу масової інформації, діяльність яких пов'язана із
забезпеченням реалізації державної правової політики або юридичною
практикою, що виявили намір брати участь у роботі Громадської
ради.
4.4. Включення до затвердженого складу Громадської ради нових
членів та припинення членства у раді здійснюється Міністром
юстиції України за поданням голови ради.
4.5. Громадську раду очолює голова.
5. Повноваження голови Громадської ради
Голова Громадської ради: організовує діяльність та головує на засіданнях Громадської
ради; вносить на розгляд Міністра юстиції України подання щодо
включення до затвердженого складу Громадської ради нових її членів
та припинення членства у Громадській раді; скликає та організовує підготовку засідань Громадської ради
та її керівних органів; підписує документи від імені Громадської ради; представляє Громадську раду у взаємовідносинах з
Міністерством юстиції України, іншими органами виконавчої влади,
об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами
масової інформації.
6. Організація роботи Громадської ради
6.1. Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до
затверджених нею планів роботи та орієнтовного плану роботи,
затвердженого Міністром юстиції України.
6.2. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які
проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.
6.3.Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому
присутні не менш як половина її членів.
6.4. Члени Громадської ради беруть участь у її засіданнях
особисто.
6.5. Установче засідання Громадської ради відкриває Міністр
юстиції України, який повідомляє присутніх членів Громадської ради
про правомочність цього засідання. Члени Громадської ради обирають зі свого складу головуючого
на установчому засіданні Громадської ради та секретаря цього
засідання.
6.6. Громадську раду очолює голова, який обирається членами
ради за пропозицією Міністра юстиції України строком на два роки. Члени Громадської ради можуть відповідним рішенням припинити
повноваження голови Громадської ради і звернутися до Міністра
юстиції України з пропозицією про внесення нової кандидатури на
розгляд Громадської ради.
6.7. Голова Громадської ради має заступників. Заступники голови Громадської ради та секретар ради
обираються з числа членів ради за поданням її голови.
6.8. Голова Громадської ради у разі його відсутності може
доручити головувати на засіданні ради одному із його заступників.
6.9. Рішення Громадської ради приймаються з кожного питання
порядку денного і оформляються протоколом. Протокол кожного засідання Громадської ради складає секретар
ради. Протокол підписує голова та секретар Громадської ради.
6.10. Рішення Громадської ради є правомочним, якщо воно
приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні
членів Громадської ради. У разі рівного розподілу голосів голос
головуючого на засіданні Громадської ради є вирішальним.
6.11. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний
характер.
6.12. У засіданнях Громадської ради можуть брати участь
працівники Міністерства юстиції України.
6.13. Голова Громадської ради не менш ніж за 30 днів
ознайомлює Міністра юстиції України та членів ради з питаннями, що
пропонуються до порядку денного чергового засідання Громадської
ради.
6.14. Голова Громадської ради приймає рішення щодо проведення
кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису на засіданні ради.
6.15. Для організаційного забезпечення своєї роботи
Громадська рада може утворювати робочий орган - секретаріат.
Порядок роботи секретаріату визначається Громадською радою.
6.16. Організаційно-технічне забезпечення діяльності
Громадської ради здійснює Міністерство юстиції України.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: