open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
17.08.2007 N 10/1-1

Про підсумки розвитку

загальної середньої та дошкільної освіти

у 2006/07 навчальному році

та завдання на наступний навчальний рік,

спрямовані на виконання законодавства України

щодо функціонування та розвитку освіти

Заслухавши і обговоривши доповідь Міністра освіти і науки
України Ніколаєнка С.М., колегія відзначає, що структурними
підрозділами Міністерства освіти і науки України, Міністерством
освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і
науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, навчальними закладами та установами освіти
проведено значну роботу з виконання Конституції України
( 254к/96-ВР ), законів України "Про освіту" ( 1060-12 ),
"Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), "Про дошкільну освіту"
( 2628-14 ), указів Президента України щодо розвитку освітньої
галузі, створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної
освіти відповідно до Концепції програми розвитку освіти України на
2007-2011 роки.
Поліпшенню якості загальної середньої освіти сприяло
розв'язання комплексу завдань, пов'язаних з кадровим та
матеріально-технічним забезпеченням навчальних закладів, зміною
парадигми освіти, що здійснювалась на компетентнісних засадах,
упровадженням сучасних технологій навчання, вдосконаленням
управління освітою, збільшенням фінансування освітньої галузі
тощо.
У 2007 році видатки на освіту в державі збільшилися до
42 млрд. гривень й вперше досягли близько 7% ВВП, що є одним із
найвищих показників за останні роки.
У минулому навчальному році в дошкільній освіті вживалися
заходи щодо підвищення рівня якості навчання та охоплення дітей
суспільним дошкільним вихованням. На даний час цей показник
складає 54% проти 49% у 2005 році. Започатковано роботу щодо
розроблення сучасного методичного забезпечення варіативних форм
здобуття дошкільної освіти. Вперше здійснюється видрук посібників
для дошкільного виховання та навчання за кошти державного бюджету.
Протягом року відновлено роботу 267 дошкільних навчальних
закладів.
Особлива увага приділялася навчанню та соціальній адаптації
найбільш уразливих та незахищених категорій дітей, зокрема
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
інвалідів.
Ініційовано створення Державної цільової програми соціального
захисту дітей-сиріт і дітей-інвалідів "Дитинство" на 2007-2012
роки, що передбачає створення у регіонах мережі центрів соціальної
реабілітації та оздоровлення, які мають забезпечити умови для
всебічного розвитку та відновлення фізичного й психічного здоров'я
дітей зазначених категорій.
У загальній середній освіті здійснювався пошук та
запровадження новітніх моделей сучасних загальноосвітніх
навчальних закладів, що працюватимуть в умовах інноваційного
освітнього середовища і відповідатимуть потребам суспільства, яке
постійно змінюється. Такі навчальні заклади передбачається
створити в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Кіровоградській,
Тернопільській, Херсонській областях, місті Києві на виконання
Державної цільової програми "Школа майбутнього" ( 1071-2007-п ).
До кінця 2007 року практично всі загальноосвітні навчальні
заклади I-III ступенів будуть забезпечені сучасною комп'ютерною
технікою, половину з них буде підключено до мережі Інтернет.
Завершується розробка та виготовлення електронних підручників та
навчальних посібників з основних предметів.
Суттєво поліпшилося забезпечення шкіл підручниками,
навчальними програмами, продовжується реалізація програми поставок
сучасного обладнання для кабінетів фізики, хімії, біології.
Окрім того, з метою створення умов для реалізації особистості
та підтримки творчого, інтелектуального, духовного потенціалу
нашої нації, розроблено Державну цільову програму роботи з
обдарованою молоддю на 2007-2010 рр. ( 1016-2007-п ).
Триває робота над підготовкою концептуально нових підходів до
формування змісту освіти, відбір якого здійснюватиметься на
компетентнісних засадах та співвіднесенні вітчизняних підходів до
його формування із загальноєвропейськими. З цією метою
започатковано Програму співпраці між Міністерством освіти і науки
України та Директоратом з питань середньої освіти Ради Європи.
Відповідно до Концепції національного виховання завершується
підготовка Програм виховання учнівської молоді. Здійснено кроки
щодо поліпшення виховної роботи, формування в юнаків і дівчат
патріотизму, любові до України. Широкий розвиток і підтримку
отримує вивчення державної української мови та мов національних
меншин.
У 2007 році успішно проведено широкомасштабне зовнішнє
оцінювання з української мови, математики та історії та пробне
тестування (на базі Харківської області) з біології, фізики та
хімії (за вибором учнів). Введення третього предмета дає
можливість відстежити результати вступу до вищих навчальних
закладів лише за підсумками тестування.
Україна вперше взяла участь у міжнародному порівняльному
дослідженні математичної і природничої освіти школярів 4 та 8
класів за проектом TIMSS. Також проведено широкомасштабне
національне моніторингове дослідження якості математичної освіти
всіх учнів 4 класів. Створюється національна система моніторингу
якості освіти, що дасть можливість вивчати її стан та приймати
відповідні управлінські рішення.
Спільно з громадськістю, профспілками освітян здійснюється
цілеспрямована робота щодо соціального захисту педагогів і учнів,
поліпшення матеріального забезпечення, престижу праці вчителя,
унормування заробітної плати та відновлення порушених міжпосадових
(міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті праці фахівців
бюджетної сфери.
Внесено зміни до Державного бюджету України на 2007 рік
( 489-16 ), у результаті чого видатки на оплату праці
освітянам зросли на 2,1 млрд. гривень, що дало можливість з 1
червня поточного року забезпечити реалізацію II етапу підвищення
заробітної плати педагогічним працівникам на основі Єдиної
тарифної сітки ( 1298-2002-п ). Середня заробітна плата освітян
зросла з 1 липня до 1244 грн.
Вжиті заходи дали можливість у цьому році підвищити посадові
оклади педагогів у 1,4 рази. Збільшено діючі розміри доплат
педагогічним працівникам за додаткові види педагогічної
діяльності. Відповідно до ст. 57 Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ) за останні 2,5 роки держава повернула педагогічним та
науково-педагогічним працівникам коштів на загальну суму майже 2
мільярди гривень.
З метою підвищення ролі та авторитету педагога в суспільстві,
заохочення до творчої, результативної праці з 1 січня 2007 року
Верховною Радою України запроваджено почесне звання "Народний
вчитель України", Державні премії України за видатні досягнення в
галузі освіти.
Встановлено нові заохочувальні відзнаки - нагрудні знаки
"О.А.Захаренко" та "І.Г.Ткаченко", які будуть вручатися
керівникам навчальних закладів і педагогічним працівникам за
внесок в розвиток загальної середньої освіти, навчання та
виховання підростаючого покоління, педагогічний вплив на
громадськість.
Окрім того, в усіх регіонах створюється система різноманітних
відзнак, заохочень, які сприяють утвердженню високого статусу
Вчителя у суспільстві. Заслуговує на схвалення й поширення
запровадження Радою Міністрів Автономної Республіки Крим 25-ти
щорічних премій освітянам по 10 тисяч гривень кожна; Луганською
обласною державною адміністрацією - 15-ти премій по 10 тисяч
гривень кращим вчителям й викладачам, молодим науковцям області;
Миколаївською обласною державною адміністрацією - 20 грошових
винагород по 5 тис. гривень кращим педагогічним працівникам та ін.
Активізувалася робота у напрямку оздоровлення педагогів,
надання їм житла. У 2007 році вперше в Державному бюджеті
передбачено кошти в сумі 15 мільйонів гривень на здійснення
кредитування будівництва чи придбання житла педагогічним
працівникам.
Протягом I півріччя 2007 року 711 педагогічних та
науково-педагогічних працівників поліпшили житлові умови, з них
394 отримали квартири або будинки. Це у 2 рази більше, ніж за
відповідний період 2006 року та в 5 разів більше у порівнянні з
2004 роком. Найбільше виділено квартир у Хмельницькій,
Рівненській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській областях.
З ініціативи Міністерства освіти і науки підготовлено
Державну програму "200 шкіл", спрямовану на фінансування ремонтних
робіт загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться в
аварійному стані, та передбачено реконструкцію 500 шкіл в рамках
проекту "Рівний доступ до якісної освіти в Україні".
Разом з тим, у діяльності міністерства, міністерства освіти і
науки АРК, управлінь освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, загальноосвітніх
навчальних закладів залишається ще багато нерозв'язаних проблем.
Зокрема, потребує зміцнення матеріально-технічна база
навчальних закладів, поповнення бібліотечних фондів, забезпечення
їх періодичними освітянськими виданнями. Не вирішеними залишаються
питання доступності до якісної освіти школярів сільської
місцевості, що суттєво знижує їх конкурентну спроможність на ринку
праці.
Актуальним є поліпшення якості підготовки педагогічних
кадрів.
Ряд управлінь і відділів освіти, зокрема Київської, Сумської
та інших областей працюють не ініціативно та мають суттєві
недоліки в організаційно-управлінській роботі.
Першочерговими завданнями Міністерства освіти і науки
України, місцевих органів управління освітою є підвищення якості
освіти та забезпечення рівного доступу до неї; розбудови
національної системи моніторингу якості освіти; подальшого
впровадження зовнішнього незалежного оцінювання; впровадження
культурологічних курсів, що сприятимуть підготовці учнів до життя
у полікультурному інформаційному суспільстві; підвищення якості
підготовки педагогічних кадрів шляхом модернізації змісту
педагогічної освіти; вжиття комплексу заходів щодо соціальної
підтримки вчителя, підняття престижу педагогічної праці, його
суспільного визнання.
Нагальними залишаються питання поліпшення стану здоров'я
дітей та учнівської молоді, подолання морально-духовної кризи в
суспільстві.
Діяльність органів управління освітою необхідно спрямовувати
на модернізацію управлінської діяльності шляхом розроблення
сучасної моделі управління освітою, заснованої на засадах
освітнього менеджменту, яка має забезпечити ефективну взаємодію та
синхронізацію діяльності всіх керівних структур управлінської
вертикалі від навчального закладу до Міністерства освіти і науки
України.
Враховуючи зазначене та з метою подальшого розвитку освіти,
колегія У Х В А Л Ю Є:
1. Прийняти за основу подальшої діяльності завдання,
визначені у доповіді міністра освіти і науки України
С.М.Ніколаєнка.
2. Міністерству освіти і науки України звернутися з
клопотанням до: Верховної Ради України щодо прискорення прийняття законів
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з
питань освіти (щодо створення належних умов для навчання дітей)",
"Освіта дорослих", "Про виховання"; Президента, Верховної Ради України щодо підтримки Закону
України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" (від
15.03.2006 р. N 3544) у частині фінансування позашкільних
навчальних закладів; Кабінету Міністрів України щодо прискорення прийняття
Державних цільових програм, а саме: "Розвитку освіти на 2007-2011
роки" , "Роботи з обдарованою молоддю" ( 1016-2007-п ),
"Дитинство", "Школа майбутнього" ( 1071-2007-п ), "200 шкіл",
розроблених Міністерством освіти і науки України, та Положень про
районний (міський) відділ освіти й методичний кабінет.
3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
(в.о. Єресько О.В.):
3.1. Спільно з місцевими органами управління освітою вжити
заходів щодо організованого переходу учнів 7 класу на новий зміст,
структуру та 12-річний термін навчання; забезпечити реалізацію
принципів гуманізації, демократизації та спрямованість процесу
навчання на розвиток особистості учня.

вересень 2007 року
3.2. Розробити план розбудови національної системи
моніторингу якості освіти та участі у міжнародних порівняльних
дослідженнях якості освіти.

До 1 січня 2008 року
3.3. Спільно з академією педагогічних наук України
(В.Г.Кремень) продовжити роботу над розробленням
концептуально нових підходів до формування змісту освіти, відбір
якого здійснюватиметься на компетентнісних засадах та
співвіднесенні вітчизняних підходів до змісту загальної середньої
освіти із загальноєвропейськими. Розширювати співпрацю з Радою
Європи шляхом запровадження та реалізації відповідних проектів.

Постійно
3.4. Упровадити у навчальний процес загальноосвітніх
навчальних закладів культурологічних курсів, що сприятимуть
підготовці учнів до життя у полікультурному інформаційному
суспільстві. Забезпечити апробацію курсу за вибором "Розмаїття
релігій і культур світу".

Упродовж 2007/08 н.р.
3.5. Спільно з Українським центром оцінювання якості освіти
(Лікарчук І.Л.) сприяти подальшому розширенню впровадження
зовнішнього незалежного оцінювання випускників, які виявили
бажання вступати до вищих навчальних закладів.

Постійно
4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
(в.о. Єресько О.В.) комітету з фізичного виховання та спорту
(Гамов В.Г.), місцевим органам управління освітою:
4.1. Проаналізувати стан здоров'я дітей кожного регіону та
розробити необхідні програми щодо його поліпшення.

IV квартал 2007 року
4.2. Забезпечити впровадження навчального предмета "Основи
здоров'я" та факультативних курсів оздоровчого спрямування у
навчальних закладах регіону; продовжити роботу щодо підготовки учителів до навчання "Основ
здоров'я" за методикою освіти на основі життєвих навичок.

Постійно
4.3. Передбачити кошти на покращення матеріально-технічної
бази спортивних залів загальноосвітніх шкіл та дитячо-юнацьких
спортивних шкіл.

III-IV квартал 2007 року
4.4. Комітету з фізичного виховання та спорту (Гамов В.Г.)
активізувати роботу щодо збільшення кількості гуртків і секцій
фізкультурно-оздоровчого спрямування в навчальних закладах.
Збільшити охоплення школярів спортивно-оздоровчою роботою. Широко
залучати до цієї роботи вчителів, батьків.

Постійно
4.5. Поліпшити діяльність установ освіти щодо подальшого
впровадження фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу
школярів України "Козацький гарт".

Постійно
5. Департаменту вищої освіти (Волюбаш Я.Я.), Інституту
інноваційних технологій та змісту освіти (Кудін А.В.),
Центральному Інституту післядипломної педагогічної освіти АПН
України (Олійник В.В.) /за згодою/, керівникам вищих педагогічних
навчальних закладів:
5.1. Вжити заходів щодо модернізації змісту педагогічної
освіти шляхом внесення відповідних змін до структури та
змістовного наповнення фундаментальної, психолого-педагогічної,
методичної, практичної, гуманітарної та соціально-економічної
підготовки майбутніх вчителів.

Упродовж 2007/08 н.р.
5.2. Удосконалити процес проведення психолого-педагогічного
тестування для вступників до вищих навчальних закладів на напрями
і спеціальності педагогічного профілю та розробити новітні
методики з виявлення педагогічно обдарованої учнівської молоді.
Активізувати роботу "шкіл молодих педагогів".

II квартал 2008 року
5.3. Запровадити з 2007/08 н.р. укладання тристоронніх угод
зі студентами, які навчаються за напрямами і спеціальностями
педагогічного профілю за державним замовленням та цільовими
направленнями. Посилити контроль за прибуттям молодих спеціалістів
до місця роботи, які навчалися за цільовими направленнями,
забезпечивши їх першим робочим місцем та адресною грошовою
допомогою.

II-III квартал 2008 року
5.4. Здійснити заходи щодо модернізації змісту післядипломної
педагогічної освіти, забезпечивши розробку Державних стандартів
післядипломної педагогічної освіти та багатоваріантних програм
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що будуть
реалізовані у навчальному процесі через різні форми навчання
(денну, заочну, дистанційну, самоосвіту). Здійснити підготовку та
видання навчально-методичної літератури для слухачів та
організаторів післядипломної педагогічної освіти.

Постійно
5.5. Забезпечити здійснення перепідготовки педагогічних
кадрів для роботи в умовах переходу дітей уразливих категорій до
інтегрованого навчання.

Постійно
5.6. Посилити практичне спрямування підготовки молодих
педагогів, передбачивши запровадження інноваційних моделей
навчально-виховної роботи, проведення педагогічної практики після
першого курсу, стимулювання науково-педагогічних та педагогічних
працівників за проведення навчальної практики, у тому числі,
враховуючи роботу зі студентами під час проведення атестації
вчителів.

Протягом 2007/2008 н.р.
6. Департаменту роботи з кадрами вищої школи та державної
служби (Омельченко С.Д.):
6.1. Заснувати почесну нагороду Міністерства освіти і науки
України громадянам, батькам, підприємцям, благодійникам, які
сприяють розвитку та зміцненню матеріально-технічної бази
навчальних закладів

До 01.01.2008 р.
6.2. Спільно з Центральним інститутом післядипломної
педагогічної освіти АПН України (Олійник В.В.) /за згодою/
створити систему підготовки кадрового резерву директорів шкіл,
завідуючих районних (міських) відділів освіти.

Протягом 2007/08 н.р.
7. Департаменту економіки та фінансування (Куліков П.М.),
департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
(в.о. Єресько О.В.):
7.1. Внести в Уряд в установленому порядку Державну програму
"200 шкіл" та забезпечити спільно з місцевими органами управління
освітою контроль за її реалізацією.

IV квартал 2007 року - 2008 р.
7.2. Передбачити спрямування бюджетних коштів на проведення
ремонтів відомчих котелень, тепломереж, утеплених приміщень,
встановлення приладів обліку водо-тепло-постачання тощо та
забезпечити належний контроль за їх цільовим використанням.

Постійно
7.3. Спільно з громадськими організаціями переглянути
нормативно-правову базу діяльності навчальних закладів,
передбачивши сучасні методи стимулювання праці педагогічних
працівників.

Протягом 2007/08 н.р.
8. Інституту інноваційних технологій та змісту освіти
(Кудін А.В.):
8.1. Спільно з департаментом загальної середньої та
дошкільної освіти (в.о. Єресько О.В.) забезпечити
навчально-методичний супровід переходу загальноосвітніх навчальних
закладів на новий зміст та структуру освіти, допрофільну
підготовку та профільне навчання старшокласників; розроблення
методики створення якісних та сучасних підручників і посібників, у
тому числі з природничо-математичних дисциплін, на основі
компетентнісного підходу до викладання змісту предмета.
Підготувати пропозиції щодо вдосконалення процесу розробки,
виготовлення сучасного вітчизняного підручника.

Протягом 2008 року
8.2. Активізувати роботу з розроблення програмно-методичного
забезпечення для організації навчально-виховного процесу у
дошкільних навчальних закладах за наступними напрямами: з питань превентивного виховання; розвитку творчих здібностей та обдарувань вихованців; організації роботи з дітьми, які потребують корекції
фізичного та розумового розвитку; з питань сенсорного виховання; правового виховання дошкільників; організації різних форм роботи з батьками та громадськістю; організації роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні
навчальні заклади.

Упродовж 2007/08 н.р.
8.3. Забезпечити реалізацію програм: "Інформаційні та
комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки"
( 1153-2005-п ), "Шкільний автобус" ( 31-2003-п ), Комплексної
програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і
вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання
та наочним приладдям із природничо-математичних і технологічних
дисциплін ( 905-2004-п ). Завершити створення освітнього порталу.
Сприяти підключенню закладів освіти до вітчизняної освітньої
мережі URAN та європейської освітньої мережі GEANT - 2.

Упродовж 2007/08 н.р.
9. Запропонувати Академії педагогічних наук України
(Кремень В.Г.), Центральному Інституту післядипломної
педагогічної освіти АПН України (Олійник В.В), ректорам вищих
педагогічних навчальних закладів:
9.1. Поліпшити якість проведення експериментальної роботи
щодо формування інноваційного освітнього середовища, розгалужувати
мережу навчальних закладів, що здійснюють педагогічні дослідження
з питань удосконалення якості змісту освіти та технологій
управління освітніми процесами.

Постійно
9.2. Розробити технологію впровадження компетентнісного
підходу до організації навчального процесу у загальноосвітніх
навчальних закладах.

Упродовж 2007/08 н.р.
9.3. Розробити та забезпечити апробацію сучасної моделі
управління освітою, заснованої на засадах освітнього менеджменту.

Упродовж 2007/08 н.р.
9.4. Спільно з департаментами загальної середньої та
дошкільної (в.о. Єресько О.В.), професійно-технічної
(Десятов Т.М.), вищої (Болюбаш Я.Я.) освіти. Інститутом
інноваційних технологій та змісту освіти (Кудін А.В.), вищими
педагогічними навчальними закладами здійснити системні
науково-педагогічні дослідження проблем сирітства,
безпритульності, насилля, алкоголізму, наркоманії та підготувати
рекомендації щодо запобігання негативних суспільних проявів серед
молоді.

Протягом 2008-2009 років
10. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам
навчальних закладів та установ освіти:
10.1. Вжити заходів щодо завершення підготовки навчальних
закладів до нового навчального року, забезпечити організоване
проведення серпневих конференцій педагогічних працівників, свята
Дня знань. Розглянути стан підготовки навчальних закладів до
нового навчального року на розширених засіданнях колегій,
серпневих конференціях педагогічних працівників загальноосвітніх
навчальних закладів.

До 1 вересня 2007 року
10.2. Спільно з місцевими органами виконавчої влади та
самоврядування забезпечити фінансування ремонтних робіт
загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться в аварійному
стані та визначені органами управління освітою. На виконання
Кредитної Угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції
та розвитку в рамках проекту "Рівний доступ до якісної освіти в
Україні" ( 996_049 ) визначити перелік шкіл для проведення
ремонтних робіт та зміцнення матеріально-технічної бази.

IV квартал 2007 р. - 1 квартал 2008 року
10.3. Консолідувати зусилля місцевих органів державної
виконавчої влади всіх рівнів на відновленні діяльності дошкільних
навчальних закладів, які призупинили свою діяльність; забезпечити
права дітей на якісну дошкільну освіту. Забезпечити створення сприятливих умов для особистісного
становлення та всебічного розвитку кожної дитини дошкільного віку,
формування її життєвих компетентностей у тому числі через
упровадження різних форм здобуття дошкільної освіти для дітей
5-річного віку та дітей, які не відвідують дошкільні навчальні
заклади. Вжити заходів щодо охоплення не менше 2/3 дітей відповідного
віку різними формами дошкільної освіти. Забезпечити повне
охоплення дітей 5-ти річного віку дошкільним вихованням.

Постійно

10.4. З метою виявлення, підтримки, розвитку природних
нахилів та здібностей дітей дошкільного віку освітній процес у
дошкільних навчальних закладах забезпечувати за одним чи кількома
пріоритетними напрямами (художньо-естетичний,
фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо). Вжити
заходів щодо розгалуження груп розвивального характеру. Розробити програми творчо-розвивального характеру з різних
змістовних напрямків.

Упродовж 2007/08 н.р.
10.5. Здійснити заходи щодо повного охоплення дітей шкільного
віку навчанням та неухильного виконання Постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Інструкції з обліку дітей і
підлітків шкільного віку" від 12.04.2000 N 646 ( 646-2000-п ).

До 10 жовтня 2007 року
10.6. Забезпечити на основі гуманістичного підходу створення: належних умов проживання, виховання та доступу до здобуття
якісної освіти дітей сиріт та дітей інвалідів; поліпшення їхнього
соціального захисту та подальшої адаптації до життя в суспільстві; поступової інтеграції вихованців шкіл-інтернатів, будинків
сімейного типу та інших в загальноосвітні навчальні заклади;
залучати широке коло громадськості, спонсорські та благодійні
організації до вирішення проблем соціального захисту зазначеної
категорії дітей.

Постійно
10.7. Забезпечити системний психолого-педагогічний та
соціальний супровід учнів, які потребують корекції фізичного та
(або) розумового розвитку та навчаються у загальноосвітніх школах,
з метою забезпечення адекватних форм і методів навчання і
виховання, попередження труднощів у навчанні, бродяжництва і
правопорушень.

Постійно
10.8. З метою поліпшення якості та доступності освіти на
основі впровадження програмно-цільового підходу до вирішення
освітянських питань: здійснити аналіз існуючої мережі навчальних закладів та
розробити Програми їх розвитку на рівні району, міста, області з
метою створення ефективного освітнього середовища та впровадження
профільного навчання, розробити регіональні Програми впровадження
профільного навчання на 2007-2011 рр.;

до 1 січня 2008 року
спільно з Академією педагогічних наук України забезпечити
випробування інноваційних моделей новітніх навчальних закладів,
умови для реалізації Державної цільової програми "Школа
майбутнього" ( 1071-2007-п );

IV квартал 2007 р. - II квартал 2008 року
упровадити цільові регіональні програми соціального захисту
дітей-сиріт і дітей-інвалідів "Дитинство" на 2007-2011 роки;

до 1 грудня 2007 року
розробити цільові програми роботи з обдарованою молоддю на
2008-2010 роки;

IV квартал 2007 року
здійснити кроки щодо поповнення фондів бібліотек
загальноосвітніх навчальних закладів документами на традиційних та
електронних носіях інформації; організувати оснащення шкільних
бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів сучасною
комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням,
автоматизованою бібліотечно-інформаційною системою, підключенням
до Інтернет;

IV квартал 2007 року
вжити заходів щодо поліпшення організації підписки на
періодичні освітянські видання.

Постійно
10.9. Забезпечити створення в навчальних закладах здоров'я
зберігаючого середовища; формувати в учнів та їхніх батьків
цінності здоров'я, культивувати знання про здоров'я тощо.

Постійно
10.10. Спільно з Українським науково-методичним центром
практичної психології і соціальної роботи Міністерства освіти і
науки України та Академії педагогічних наук України (Панок В.Г.)
активізувати роботу психологічної служби системи освіти шляхом: поліпшення психологічного супроводу учнів загальноосвітніх
навчальних закладів; спрямування її діяльності на підготовку дитини до
самостійного життя, підтримку дітей вразливих категорій, посилення
ролі превентивної та корекційної роботи як з учнями, так і з
членами їх родин.

Постійно
10.11. Вжити заходів щодо повного охоплення харчуванням учнів
1-4 класів; забезпечувати постійний контроль за якістю та дотриманням
норм харчування учнів.

Постійно
10.12. Цілеспрямовано реалізовувати Державну програму
"Вчитель", затверджену постановою Кабінету Міністрів України від
28.09.02 N 379 ( 379-2002-п ). Посилити роботу щодо утвердження
високого соціального статусу вчителя у суспільстві шляхом
запровадження персональних стипендій, премій, інших видів
морального та матеріального заохочення кращим педагогічним
працівникам, унормувавши розміри грошових відзнак освітянам;
активізувати процес з поліпшення житлово-побутових умов
педагогічних працівників, зокрема забезпечення їх житлом,
оздоровлення.

Постійно
10.13. Послідовно зміцнювати матеріально-технічну базу
загальноосвітніх навчальних закладів, долучивши до цього процесу
підприємства, організації, батьків, громадськість, спонсорів тощо.

Постійно
10.14. Активізувати процес забезпечення загальноосвітніх
навчальних закладів сучасними технічними засобами, комп'ютерною
технікою й телекомунікаційними засобами виходу швидкісної полосної
мережі Інтернет. Забезпечити стовідсоткову інформатизацію та
підключення до мережі Інтернет районні (міські) відділи освіти.

III-IV квартал 2007 року
10.15. Забезпечити подальшу взаємодію з батьками, розвиток
учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення
питань організації навчального процесу, життєдіяльності навчальних
закладів тощо.

Постійно
11. Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади та
самоврядування розглянути можливість відкриття в кожному районі не
менше одного спеціалізованого навчального закладу для обдарованих
дітей, у тому числі природничого, фізико-математичного профілів.

Протягом 2007/08 н.р.
12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника міністра Тесленка В.В.
Голова колегії, міністр С.М.Ніколаєнко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: