open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 28 січня 2009 р. N 41

Київ
Про затвердження

Державної цільової соціальної програми

"Молодь України" на 2009-2015 роки
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1015 ( 1015-2010-п ) від 03.11.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову соціальну програму "Молодь
України" на 2009-2015 роки (далі - Програма), що додається.
2. Міністерству економіки включати за поданням Міністерства у
справах сім'ї, молоді та спорту визначені Програмою завдання,
показники і заходи до відповідних розділів проекту Державної
програми економічного і соціального розвитку України на
відповідний рік.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
подавати щороку до 31 березня Міністерству у справах сім'ї, молоді
та спорту інформацію про стан виконання Програми для її
узагальнення та подання до 15 квітня Кабінетові Міністрів України
та Міністерству економіки.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 січня 2009 р. N 41
ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

"Молодь України" на 2009-2015 роки

Загальна частина
Молодь є важливою складовою сучасного українського
суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним
фактором соціально-економічного прогресу. Від здатності молоді
бути активною творчою силою значною мірою залежить процес
державотворення.
Набуття Україною незалежності, становлення громадянського
суспільства створили передумови для розвитку вільної, духовно
розвиненої особистості, здатної засвоїти кращі надбання світової і
національної духовної спадщини, загальнолюдські цінності.
Надзвичайно важливим є питання щодо формування духовних
потреб молоді, заінтересованості в дослідженні загальнолюдських
цінностей та історичної спадщини народу, залучення її до
культурного життя.
Соціальне становище молоді як однієї з найбільш уразливих
категорій населення, що характеризується наявністю амбіцій,
завищених очікувань, пошуком власного шляху і прагненням до
самореалізації, є показником успішності суспільства, можливості
реалізації його потенціалу.
Молодь перебуває у складній ситуації, коли в умовах стрімкого
розвитку інформаційних технологій, збільшення кількості життєвих
проблем у представників молодого покоління формується так званий
комплекс незадоволеності. Отже, держава повинна забезпечити право
на перше робоче місце навіть за відсутності практичного досвіду у
випускників навчальних закладів.
Молодь відіграє важливу роль у соціальних процесах розбудови
демократичної держави. Проте, незважаючи на певні позитивні зміни,
які відбуваються в молодіжному середовищі, все ще існують
проблеми, зокрема погіршуються показники здоров'я молодих
громадян, не подолана демографічна криза, спостерігається
тенденція щодо поширення в молодіжному середовищі наркоманії та
епідемії ВІЛ/СНІДу, збільшується кількість померлих в молодому
віці. Освітній потенціал молоді значною мірою не реалізується
через невідповідність між попитом та пропонуванням на ринку праці.
Мета Програми
Метою Програми є створення системи всебічної підтримки
громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і
самореалізацію, формування необхідних для цього правових,
гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних
гарантій.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Можливі два варіанти розв'язання проблеми, що полягає
насамперед у поширенні в молодіжному середовищі наркоманії та
епідемії ВІЛ/СНІДу, а також низькому рівні працевлаштування
молоді.
Перший варіант передбачає розв'язання проблеми шляхом
здійснення систематичних заходів державними установами за рахунок
бюджетних коштів. Такий варіант є недостатньо ефективним, оскільки
потребує концентрації бюджетних коштів у значному обсязі та
запровадження державних пільг для молоді, що може викликати
незадоволення інших категорій населення.
Другий варіант передбачає відхід від патерналістської моделі
державної політики щодо молоді та співпрацю відповідно до
законодавства з громадськими і благодійними організаціями. Це
дасть змогу запровадити ефективний механізм партнерства та
взаємодії.
Крім того, досвід європейських країн свідчить, що активна
взаємодія органів державної влади з недержавними установами та
організаціями стосовно реалізації державної молодіжної політики
дає позитивні результати.
Отже, оптимальним варіантом розв'язання проблеми є
налагодження співпраці органів державної влади та органів
місцевого самоврядування з громадськими і благодійними
організаціями.
Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у
додатку 1.
Завдання і заходи
Основними завданнями Програми є:
створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді,
творчого розвитку особистості;
утвердження патріотизму, духовності, моральності та
формування загальнолюдських цінностей;
пропаганда та формування здорового способу життя;
створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості
молоді;
надання підтримки молодіжним та дитячим громадським
організаціям;
інтеграція українських молодіжних організацій до відповідних
європейських і світових організацій.
Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
удосконалити нормативно-правову базу з питань формування і
реалізації державної молодіжної політики, зокрема щодо
врегулювання питань міжнародного молодіжного співробітництва;
підвищити рівень громадської активності та патріотичної
свідомості молоді, створити морально-етичні засади для її
всебічного розвитку;
залучити молодь до розроблення пропозицій щодо вдосконалення
механізму реалізації державної молодіжної політики;
підвищити рівень правової культури молодих громадян, зокрема
в питаннях поваги до прав і свобод людини, відповідальності за
власне життя;
створити сприятливі умови для формування свідомого ставлення
молоді до збереження здоров'я, боротьби із шкідливими звичками;
забезпечити надання підтримки молодим громадянам у
працевлаштуванні та реалізації підприємницьких ініціатив;
створити умови, за яких молодь виявлятиме бажання
працевлаштовуватися самостійно;
зменшити кількість молодих громадян серед трудових мігрантів;
більш ефективно використовувати мережу спортивних закладів та
закладів культури;
збільшити чисельність молоді, що бере участь у діяльності
дитячих і молодіжних громадських організацій.
Показники ефективності Програми визначаються за результатами
моніторингу її виконання.
Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету та інших передбачених законом джерел.

Додаток 1

до Програми

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 3 листопада 2010 р. N 1015)

( 1015-2010-п )
ПАСПОРТ

Державної цільової соціальної програми

"Молодь України" на 2009-2015 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 11 червня 2008 р. N 825 ( 825-2008-р )
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 43, ст. 1427).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 28 січня 2009 р. N 41.
3. Державний замовник-координатор - Мінсім'ямолодьспорт.
4. Керівник Програми - Міністр у справах сім'ї, молоді та
спорту.
5. Виконавці заходів Програми - Мінсім'ямолодьспорт,
Мінпраці, МОН, Мінекономіки, МНС, Держкомтелерадіо, Держкомстат,
Національна академія наук, Національна академія педагогічних наук,
Національна академія медичних наук, МОЗ, МКТ, МВС, Міноборони,
Держкомпідприємництво, Держкомінформнауки, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
6. Строк виконання - 2009-2015 роки.
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
------------------------------------------------------------------------- Джерела |Обсяг | У тому числі за роками | фінансування|фінан- |-------------------------------------------------| |сування,| 2009 | 2010 |2011 | 2012 | 2013 |2014 | 2015 | |тис. | | | | | | | | |гривень | | | | | | | | ------------+--------+------+------+-----+-------+-------+-----+-------| Державний |136428,8| 8100 |6573,8|21551| 22951 | 24351 |25751| 27151 | бюджет | | | | | | | | | ------------+--------+------+------+-----+-------+-------+-----+-------| Інші джерела|27916,7 |1666,7|1666,7|4350 |4633,3 |4916,7 |5200 |5483,3 | ------------+--------+------+------+-----+-------+-------+-----+-------| Усього |164345,5|9766,7|8240,5|25901|27584,3|29267,7|30951|32634,3| ------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 1015 ( 1015-2010-п ) від
03.11.2010 }

Додаток 2

до Програми

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 3 листопада 2010 р. N 1015)

( 1015-2010-п )
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Державної цільової соціальної програми

"Молодь України" на 2009-2015 роки


{ Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 1015 ( 1015-2010-п ) від
03.11.2010 }

Додаток 3

до Програми

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 3 листопада 2010 р. N 1015)

( 1015-2010-п )
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання Державної цільової соціальної програми

"Молодь України" на 2009-2015 роки

--------------------------------------------------------------------------------- Найменування | Найменування | Значення показників | завдання | показників |-----------------------------------------| |виконання завдання,|усього| у тому числі за роками | | відсотків | |----------------------------------| | | |2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015| -----------------+-------------------+------+----+----+----+----+----+----+----| 1. Створення умов|кількість молоді, |26,53 |3,02|2,01|3,64|3,95|4,46|4,57|4,88| для |залученої до | | | | | | | | | інтелектуального |участі у заходах, | | | | | | | | | самовдосконалення|спрямованих на | | | | | | | | | молоді, творчого |забезпечення | | | | | | | | | розвитку |розвитку творчих | | | | | | | | | особистості |ініціатив молоді | | | | | | | | | -----------------+-------------------+------+----+----+----+----+----+----+----| 2. Утвердження |кількість молоді, | 4,44 |0,32|0,22|0,62|0,72|0,72|0,92|0,92| патріотизму, |залученої до | | | | | | | | | духовності, |здійснення заходів,| | | | | | | | | моральності та |що спрямовані на | | | | | | | | | формування |патріотичне | | | | | | | | | загальнолюдських |виховання | | | | | | | | | цінностей | | | | | | | | | | -----------------+-------------------+------+----+----+----+----+----+----+----| 3. Пропаганда та |кількість молоді, | 8,31 |1,03|0,03|1,19|1,32|1,45|1,58|1,71| формування |залученої до | | | | | | | | | здорового способу|здійснення заходів | | | | | | | | | життя |щодо формування | | | | | | | | | |здорового способу | | | | | | | | | |життя | | | | | | | | | -----------------+-------------------+------+----+----+----+----+----+----+----| 4. Створення |кількість молоді, | 2,44 |0,4 |0,04|0,4 |0,4 |0,4 |0,4 |0,4 | сприятливого |залученої до | | | | | | | | | середовища для |здійснення | | | | | | | | | забезпечення |профорієнтаційних | | | | | | | | | зайнятості молоді|заходів | | | | | | | | | -----------------+-------------------+------+----+----+----+----+----+----+----| 5. Підтримка |кількість | 3,5 |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 | молодіжних та |молодіжних та | | | | | | | | | дитячих |дитячих громадських| | | | | | | | | громадських |організацій | | | | | | | | | організацій | | | | | | | | | | -----------------+-------------------+------+----+----+----+----+----+----+----| 6. Інтеграція |кількість молоді, | 8,7 |0,56|0,07|0,98|1,39|1,6 |1,9 |2,2 | українських |яка візьме участь | | | | | | | | | молодіжних |у заходах в рамках | | | | | | | | | організацій до |виконання програми | | | | | | | | | відповідних |Європейського Союзу| | | | | | | | | європейських та |"Молодь у дії" та | | | | | | | | | світових |інших програм, що | | | | | | | | | організацій |впроваджуватимуться| | | | | | | | | |в Україні | | | | | | | | | -----------------+-------------------+------+----+----+----+----+----+----+----| 7. Удосконалення |кількість прийнятих| | | | | | | | | нормативно- |нормативно-правових| | | | | | | | | правової бази з |актів | | | | | | | | | питань реалізації| | | | | | | | | | державної | | | | | | | | | | молодіжної | | | | | | | | | | політики | | | | | | | | | | -----------------+-------------------+------+----+----+----+----+----+----+----| 8. Проведення |виконання завдань | | | | | | | | | моніторингу |1-7, передбачених у| | | | | | | | | виконання |додатку 2 до | | | | | | | | | Державної |Державної цільової | | | | | | | | | цільової |соціальної програми| | | | | | | | | соціальної |"Молодь України" на| | | | | | | | | програми "Молодь |2009-2015 роки | | | | | | | | | України" на | | | | | | | | | | 2009-2015 роки | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 3 в редакції Постанови КМ N 1015 ( 1015-2010-п ) від
03.11.2010 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: