open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 28 січня 2009 р. N 52

Київ
Про затвердження Порядку розміщення

у 2009 році тимчасово вільних коштів

місцевих бюджетів на вкладних (депозитних)

рахунках в установах банків
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 922 ( 922-2009-п ) від 03.09.2009 }

Відповідно до статті 52 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2009 рік" ( 835-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок розміщення у 2009 році тимчасово
вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках
в установах банків, що додається.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим та місцевим
державним адміністраціям вжити у місячний строк заходів до
перегляду з урахуванням вимог Порядку, затвердженого цією
постановою, договорів банківського вкладу (депозиту), що укладені
місцевими фінансовими органами з установами банків до 1 січня
2009 р., з метою запобігання продовженню строку їх дії.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 січня 2009 р. N 52
ПОРЯДОК

розміщення у 2009 році тимчасово вільних коштів

місцевих бюджетів на вкладних (депозитних)

рахунках в установах банків

1. Цей Порядок визначає процедуру розміщення у 2009 році
тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних
(депозитних) рахунках в установах банків.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
тимчасово вільні кошти - обсяг коштів місцевого бюджету, які
обліковуються на рахунках спеціального фонду на дату їх розміщення
на вкладних (депозитних) рахунках і відволікання яких не призведе
до втрати платоспроможності місцевого бюджету та виникнення
заборгованості за спеціальним фондом місцевого бюджету протягом
періоду, на який передбачається розміщення таких коштів на
вкладних (депозитних) рахунках в установах банків.
Платоспроможність місцевого бюджету - спроможність місцевого
бюджету своєчасно і в повному обсязі здійснювати платежі за всіма
його зобов'язаннями;
фінансові органи - Міністерство фінансів Автономної
Республіки Крим, структурні підрозділи місцевих держадміністрацій
та виконавчі органи відповідних рад, які забезпечують загальну
організацію та управління виконанням місцевого бюджету, здійснюють
інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету,
або міські, селищні чи сільські голови (якщо відповідні виконавчі
органи не створено).
3. Умовами розміщення тимчасово вільних коштів на вкладних
(депозитних) рахунках в установах банків є:
1) наявність рішення місцевої ради щодо розміщення тимчасово
вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках в установах
банків;
2) наявність у договорі банківського вкладу (депозиту) між
фінансовим органом та установою банку обов'язкових умов щодо права
вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на
першу вимогу вкладника та щодо заборони безспірного списання
банком коштів з вкладного (депозитного) рахунка фінансового
органу;
3) розміщення тимчасово вільних коштів виключно в установах
державних банків та банків, у капіталізації яких взяла участь
держава; { Підпункт 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 922 ( 922-2009-п ) від 03.09.2009 }
4) відсутність на дату розміщення тимчасово вільних коштів
простроченої кредиторської заборгованості за спеціальним фондом
місцевого бюджету (відповідними напрямами його використання), крім
тієї, що виникла внаслідок недоотримання коштів субвенцій з
державного бюджету та бюджетів інших рівнів.
4. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватися в установах
банків на вкладних (депозитних) рахунках лише у межах поточного
бюджетного року та повинні бути повернені на рахунки спеціального
фонду бюджету не пізніше 20 грудня такого року.
5. Розмір процентних ставок за користування установами банків
тимчасово вільними коштами, розміщеними на вкладних (депозитних)
рахунках, визначається на договірних засадах з урахуванням вимог
законодавства, зокрема нормативно-правових актів Національного
банку, що регулюють питання здійснення банками вкладних
(депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами.
6. Для розміщення тимчасово вільних коштів на вкладних
(депозитних) рахунках в установах банків фінансовий орган формує
заявку-пропозицію, в якій визначає обсяг коштів для розміщення,
умови за вкладом (депозитом) з урахуванням пункту 3 цього Порядку,
адресу та дату прийняття пропозиції банку (не більш як п'ять
робочих днів з дня відправлення), а також дату розгляду, і
надсилає її до установ державних банків.
У разі надходження до кінцевої дати, визначеної у
заявці-пропозиції, пропозиції лише від однієї установи банку, що
відповідає умовам, визначеним заявкою-пропозицією, така пропозиція
є підставою для укладення фінансовим органом договору банківського
вкладу (депозиту) з установою банку.
За наявності пропозицій кількох установ банків визначається
відповідна установа на конкурсній основі.
7. Для проведення конкурсу утворюється комісія у складі не
менш як п'ять осіб, який затверджується з визначенням голови
комісії відповідно Міністром фінансів Автономної Республіки Крим,
керівником структурного підрозділу місцевої держадміністрації,
виконавчого органу ради, який забезпечує загальну організацію та
управління виконанням місцевого бюджету, здійснює інші функції,
пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету, або міським,
селищним чи сільським головою (якщо відповідний виконавчий орган
не створено).
До складу конкурсної комісії входять представники фінансового
органу, відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевої держадміністрації та виконавчого органу ради (у межах
визначених статтею 115 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 )
повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства),
органу Державного казначейства (якщо сума вкладу не перевищує
50 тис. гривень, представник органу Державного казначейства
входить до складу конкурсної комісії за згодою), структурного
підрозділу Національного банку (за згодою).
8. Засідання конкурсної комісії, яке проводиться протягом
п'яти робочих днів з дати закінчення подання пропозицій установами
банків, вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як
дві третини її членів. Рішення комісії приймається простою
більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні. У
разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови
конкурсної комісії.
Конкурсна комісія має право звертатися до установ банків, які
подали пропозиції, за роз'ясненнями та наданням додаткової
інформації.
Використання відомостей, що містяться у пропозиціях установ
банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства.
Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та
порівняння пропозицій, є конфіденційною.
Переможцем конкурсу визначається установа банку, яка за
рівних інших умов запропонувала найвищу процентну ставку за
вкладом (депозитом) на відповідний строк.
Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який
підписується всіма її членами, що брали участь у голосуванні. У
разі незгоди з рішенням член комісії може письмово викласти свою
позицію, що додається до протоколу засідання комісії.
9. На підставі рішення конкурсної комісії фінансовий орган
укладає договір банківського вкладу (депозиту) з установою банку.
У разі коли установа банку, що визначена переможцем,
відмовляється від укладення договору банківського вкладу
(депозиту) з фінансовим органом, конкурсна комісія має право
визначити іншу установу банку за вже поданими пропозиціями,
розглянувши їх повторно протягом трьох робочих днів.
10. Укладення фінансовим органом договору банківського вкладу
(депозиту) є підставою для внесення відповідних змін до
помісячного розпису фінансування місцевого бюджету в установленому
порядку.
11. Тимчасово вільні кошти перераховуються з рахунків
місцевих бюджетів, відкритих в органах Державного казначейства, на
вкладні (депозитні) рахунки, відкриті фінансовими органами для
розміщення таких коштів в установах банків.
12. Перерахування тимчасово вільних коштів здійснюється
органами Державного казначейства у разі дотримання умов,
визначених пунктом 3 цього Порядку, на підставі поданих фінансовим
органом таких документів:
1) рішення місцевої ради щодо розміщення тимчасово вільних
коштів на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків;
2) довідки про внесення змін до помісячного розпису
фінансування бюджету;
3) договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим
органом та установою банку;
4) платіжного доручення;
5) листа-повідомлення про перерахування коштів (якщо сума
вкладу перевищує 1 млн. гривень), надісланого не пізніше ніж за
один робочий день до дати перерахування.
Інші операції, що пов'язані з розміщенням тимчасово вільних
коштів, здійснюються органами Державного казначейства відповідно
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів
( z0919-02 ), затвердженого Державним казначейством.
Відображення операцій у бухгалтерському обліку виконання
місцевих бюджетів здійснюється органами Державного казначейства у
визначеному ним порядку.
13. Повернення відповідно до умов договору вкладу (депозиту)
або його частини з вкладних (депозитних) рахунків в установах
банків здійснюється на відповідні рахунки місцевих бюджетів,
відкриті в органах Державного казначейства, з яких
перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних
(депозитних) рахунках.
14. Кошти за користування вкладом (проценти) зараховуються до
доходів загального фонду місцевого бюджету. У договорі
банківського вкладу (депозиту) обов'язково зазначаються реквізити
рахунка для обліку надходжень загального фонду місцевого бюджету,
визначені органом Державного казначейства. У строки, передбачені
умовами договору, установи банків перераховують кошти за
користування вкладом (проценти) на зазначений у договорі рахунок
для обліку надходжень загального фонду місцевого бюджету.
15. Фінансові органи щомісяця до 5 числа наступного періоду
інформують органи Державного казначейства, які здійснюють
обслуговування відповідних місцевих бюджетів, про суми коштів,
розміщених на вкладних (депозитних) рахунках та повернених з таких
рахунків; залишок коштів місцевих бюджетів, розміщених на вкладних
(депозитних) рахунках в установах банків; кошти (проценти), що
надійшли до місцевих бюджетів від установ банків за користування
вкладами (депозитами).
Державне казначейство щомісяця до 10 числа наступного періоду
подає Мінфіну зведену інформацію про операції, пов'язані з
розміщенням тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних)
рахунках в установах банків за формою, встановленою Мінфіном.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: