open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо організації статистичних спостережень
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 30, ст.416 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,

N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Частину восьму статті 19 Господарського кодексу України
( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22,
ст. 144) викласти в такій редакції:
"8. Усі суб'єкти господарювання, відокремлені підрозділи
юридичних осіб, виділені на окремий баланс, зобов'язані вести
первинний (оперативний) облік результатів своєї роботи, складати
та подавати відповідно до вимог закону статистичну інформацію та
інші дані, визначені законом, а також вести (крім громадян
України, іноземців та осіб без громадянства, які провадять
господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як
підприємці) бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність
згідно із законодавством.
Забороняється вимагати від суб'єктів господарювання,
відокремлених підрозділів юридичних осіб, виділених на окремий
баланс, подання статистичної інформації та інших даних, не
передбачених законом або з порушенням порядку, встановленого
законом".
2. У Законі України "Про державну статистику" ( 2614-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 362;
2006 р., N 14, ст. 118):
1) абзаци другий і третій пункту "б" статті 4 замінити трьома
абзацами такого змісту:
"юридичні особи;
відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на
території України;
відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що
знаходяться за межами України".
У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно
абзацами п'ятим і шостим;
2) у першому реченні частини четвертої статті 6 та абзаці
четвертому частини першої статті 7 слова "банківської і фінансової
статистики" замінити словами "банківської, фінансової і митної
статистики";
3) у статті 8:
частину третю викласти в такій редакції:
"Статистична методологія є основою для проведення
статистичних спостережень, у тому числі створення і ведення
реєстрів респондентів статистичних спостережень та складення
звітно-статистичної документації";
після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"Реєстр респондентів статистичних спостережень є
автоматизованою інформаційною системою збирання, накопичення та
опрацювання статистичних даних про респондентів, яка забезпечує
відбір сукупностей респондентів за визначеними критеріями для
проведення статистичних спостережень".
У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;
4) у частині шостій статті 9 слова "на визначених цими
рішеннями умовах" виключити;
5) у статті 10:
частину першу викласти в такій редакції:
"Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
(ЄДРПОУ) - автоматизована система збирання, накопичення та
опрацювання даних про всіх юридичних осіб, відокремлені підрозділи
юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також
відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за
межами України";
у частині другій слово "державних" виключити;
6) у статті 12:
абзац другий викласти в такій редакції:
"участь у формуванні державної політики в галузі статистики
та забезпечення її реалізації";
абзац сьомий доповнити словами "та реєстрів респондентів
статистичних спостережень";
7) у статті 13:
абзац третій після слів "отримувати безкоштовно" доповнити
словами "(за винятком проведення окремих вибіркових обстежень
фізичних осіб або сукупностей таких осіб, за участь у яких
респонденти отримують грошову компенсацію за витрату часу)";
в абзацах третьому, четвертому і шостому слова "громадян -
суб'єктів підприємницької діяльності" замінити словами "фізичних
осіб - підприємців";
у другому реченні абзацу четвертого слова "філій, відділень,
представництв та інших відособлених структурних підрозділів"
замінити словами "відокремлених підрозділів";
8) абзац дванадцятий статті 14 викласти в такій редакції:
"забезпечувати ведення Єдиного державного реєстру підприємств
і організацій України та реєстрів респондентів статистичних
спостережень, ідентифікацію та класифікацію включених до цих
реєстрів суб'єктів";
9) статтю 15 викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Планування діяльності органів державної

статистики
З метою визначення перспективних завдань та стратегічних
напрямів розвитку державної статистики, забезпечення постійного
підвищення якості статистичної інформації спеціально уповноважений
центральний орган виконавчої влади у галузі статистики спільно з
іншими органами державної влади, Національним банком України і
заінтересованими підприємствами, установами та організаціями за
результатами вивчення попиту користувачів і міжнародного досвіду
розробляє довгострокову програму розвитку державної статистики.
Довгострокова програма розвитку державної статистики
розробляється на п'ять років.
Для забезпечення держави та суспільства статистичною
інформацією спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
влади у галузі статистики спільно з іншими органами державної
влади, Національним банком України і заінтересованими
підприємствами, установами та організаціями щороку розробляє план
державних статистичних спостережень.
Довгострокова програма розвитку державної статистики та план
державних статистичних спостережень затверджуються Кабінетом
Міністрів України";
10) доповнити статтею 15-1 такого змісту:
"Стаття 15-1. Фінансування діяльності органів

державної статистики
Фінансове забезпечення виконання довгострокової програми
розвитку державної статистики здійснюється за рахунок коштів
Державного бюджету України, а також інших передбачених законом
джерел.
Державні статистичні спостереження проводяться за рахунок
коштів Державного бюджету України, інші - за наявності джерел
фінансування або за рахунок коштів замовників цих спостережень.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у
галузі статистики, територіальні органи державної статистики в
Автономній Республіці Крим, областях, районах та містах
утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України";
11) статтю 16 викласти в такій редакції:
"Стаття 16. Відносини між суб'єктами цього Закону
Відносини органів державної статистики з респондентами та
користувачами, у тому числі з органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, що провадять
діяльність, пов'язану із збиранням та використанням
адміністративних даних, базуються на принципах забезпечення
надійності, об'єктивності та конфіденційності статистичної
інформації, оптимізації витрат на її складання та відкритості
статистичної методології, що передбачає:
моніторинг та оптимізацію звітного навантаження на
респондентів;
здійснення органами державної статистики заходів, спрямованих
на підвищення довіри респондентів, з метою забезпечення збирання
надійної та об'єктивної статистичної інформації;
заохочення респондентів до участі у визначених Кабінетом
Міністрів України державних вибіркових обстеженнях фізичних осіб
або сукупностей таких осіб, а також у вибіркових обстеженнях
фізичних осіб або сукупностей таких осіб, що проводять органи
державної статистики за рахунок коштів замовників, шляхом виплати
їм грошової компенсації за витрату часу, пов'язану з веденням
записів та наданням відомостей відповідно до програм цих
обстежень. Розмір грошової компенсації респондентам, які беруть
участь у державних вибіркових обстеженнях, встановлюється
Кабінетом Міністрів України, а її виплата здійснюється за рахунок
коштів Державного бюджету України. Розмір грошової компенсації
респондентам, які беруть участь у вибіркових обстеженнях, що
проводяться органами державної статистики за рахунок коштів
замовників, визначається у договорах на їх проведення;
моніторинг та задоволення потреб користувачів у статистичній
інформації з дотриманням вимог захисту конфіденційних даних
статистичних спостережень;
забезпечення рівного доступу користувачів до статистичної
інформації та оприлюднення основних положень статистичної
методології;
створення умов для зацікавлення користувачів в отриманні
надійної та об'єктивної статистичної інформації;
погодження в органах державної статистики методології та
звітної документації, пов'язаної із збиранням та використанням
адміністративних даних, а також методології складання даних
банківської, фінансової і митної статистики, статистики платіжного
балансу тощо;
безкоштовне надання на вимогу органів державної статистики
адміністративних даних, отриманих органами, що провадять
діяльність, пов'язану з їх збиранням та використанням, а також
даних банківської, фінансової і митної статистики, статистики
платіжного балансу тощо";
12) частину другу статті 18 викласти в такій редакції:
"Респонденти зобов'язані безкоштовно (за винятком проведення
окремих вибіркових обстежень фізичних осіб або сукупностей таких
осіб, за участь у яких респонденти отримують грошову компенсацію
за витрату часу) в повному обсязі за формою, передбаченою
звітно-статистичною документацією, у визначені строки подавати
органам державної статистики достовірну інформацію, у тому числі з
обмеженим доступом, і дані бухгалтерського обліку";
13) частину другу статті 22 доповнити абзацом четвертим
такого змісту:
"первинні дані, отримані органами державної статистики від
респондентів під час проведення державних статистичних
спостережень щодо стану навколишнього природного середовища,
зокрема землі, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного
світу, чинників, які впливають або можуть вплинути на стан
навколишнього природного середовища та здоров'я людей, за винятком
обмежень, встановлених законодавством".

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування,
крім пункту 3 розділу I цього Закону, який набирає чинності з
1 січня 2010 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 5 березня 2009 року

N 1070-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: