open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 10 квітня 2009 р. N 491

Київ
Про затвердження Державної програми

розвитку державних підприємств "Виробниче

об'єднання Південний машинобудівний завод

імені О.М. Макарова" і "Конструкторське

бюро "Південне" імені М.К. Янгеля"

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну програму розвитку державних
підприємств "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод
імені О.М. Макарова" і "Конструкторське бюро "Південне" імені
М.К. Янгеля" (далі - Програма), що додається.
2. Національному космічному агентству:
забезпечити розроблення проектів нормативно-правових актів,
необхідних для здійснення заходів, визначених у Програмі;
разом з Міністерством фінансів передбачати під час підготовки
проекту Державного бюджету України на відповідний рік видатки для
фінансування Програми виходячи з можливостей державного бюджету.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 10 квітня 2009 р. N 491
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

розвитку державних підприємств "Виробниче об'єднання

Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова"

і "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля"

Аналіз результатів космічної діяльності

та визначення головних проблем реалізації

державної політики у цій сфері
У найближчі десятиріччя космічна галузь залишатиметься на
провідних позиціях у сфері втілення останніх досягнень науки і
техніки, створення наукоємної високотехнологічної продукції з
високим ступенем переробки та підтримки стабільних темпів
економічного розвитку держави.
Космічна діяльність спрямовується на підтримання міжнародної
безпеки, забезпечення обороноздатності держав, поглиблення
міждержавного інформаційного обміну, прогнозування природних
катаклізмів, пошук нових родовищ корисних копалин. Результати
такої діяльності використовуються в різних галузях економіки.
Провідні космічні держави світу докладають чимало зусиль для
збереження та розвитку космічної галузі, виступають замовниками та
організаторами наукових досліджень у сфері створення нових
космічних технологій, надання космічних послуг вітчизняним
компаніям та іншим країнам.
Україна є активним учасником світової космічної діяльності
поряд із США, Росією, Францією, Китаєм, Індією та Японією,
оскільки володіє унікальними космічними технологіями і повним
циклом (розроблення -виробництво - експлуатація - утилізація)
виробництва ракетно-космічної техніки. Можливості доступу до
космічного простору сприяють налагодженню взаємовигідних відносин
з високорозвинутими державами, прискоренню євроатлантичної
інтеграції та вступу України до ЄС.
Незважаючи на прийняття протягом останніх 15 років трьох
національних космічних програм, проблемним питанням у вітчизняній
космічній галузі залишається виробництво ракетно-космічної
техніки.
Основними підприємствами з розроблення і виробництва
ракетно-космічної техніки є державні підприємства "Виробниче
об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" і
"Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля" (далі -
підприємства).
На сьогодні підприємства беруть активну участь у таких
масштабних високотехнологічних міжнародних проектах, як "Морський
старт" (партнери - США, Росія, Норвегія), "Наземний старт" і
"Дніпро" (Росія), "Циклон-4" (Бразилія), розпочинається
перспективний проект "Жасмин" (Індія), завершений проект
"ЄгиптСат" (Єгипет).
Підприємства є також учасниками реалізації зовнішньої
політики держави, оскільки забезпечують можливість створення
власних ракетних комплексів для захисту стратегічних інтересів
України.
За основним напрямом діяльності підприємства майже
стовідсотково орієнтовані на експорт, за переважною більшістю
цивільних напрямів мають великі перспективи стати
імортозамінюючими.
Замовлення підприємствам, підтверджені укладеними
контрактами, забезпечать протягом 2009-2013 років збільшення
обсягів основного виробництва (без урахування послуг з наземного
експлуатаційного обслуговування, виробництва супутників,
кулебалонів, супутніх замовлень на використання механообробного,
ливарного та інструментального виробництва і виготовлення
цивільної продукції) більш як у 5 разів - близько 800 млн. доларів
США на рік.
Однак унаслідок того, що починаючи з 2005 року підприємства
не отримували державної підтримки та через зростання цін на
сировину, матеріали і комплектувальні вироби в той час, коли ціни
на продукцію підприємств, що поставляється за довгостроковими
контрактами, залишаються сталими, підприємства стали збитковими.
Так, нестача обігових коштів призвела до зупинення процесу
технічного переоснащення, істотного відставання темпів зростання
заробітної плати від середніх у промисловості та регіоні, глибокої
кадрової кризи.
Незважаючи на значний досвід виходу із складних економічних
ситуацій, на підприємствах накопичилися проблеми, які вони не
можуть самостійно розв'язувати, а саме:
значна зношеність виробничих потужностей;
гостра потреба у кадрах, особливо у молодих спеціалістах,
низький рівень оплати праці та нерозв'язаність соціальних проблем
робітників (середній вік працюючих становить 52 роки, а за такими
професіями, як інженер-технолог та інженер-конструктор, - близько
65 років). Через відсутність кадрів підприємства не в змозі
виконувати у повному обсязі міжнародні контракти;
значна диверсифікація господарської діяльності, що не дає
змоги сконцентрувати виробничі ресурси на основному напрямі -
виробництво ракетно-космічної техніки;
застаріла структура та система управління, що не дають змоги
ефективно виконувати управлінські функції, притаманні ринковій
економіці.
Ця Програма спрямована на забезпечення виконання
Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми
України на 2008-2012 роки, дотримання міждержавних контрактних
зобов'язань щодо космічного співробітництва, збільшення частки
високотехнологічного експорту, задоволення існуючого попиту на
основну продукцію підприємств, на їх активне залучення до участі у
нових міжнародних проектах і стратегічних альянсах у космічній
галузі.
Мета і основні завдання
Мета Програми полягає у зміцненні статусу України як
космічної держави у довгостроковій перспективі, гарантуванні
виконання Україною міжнародних космічних контрактів, розширенні
участі в міжнародних космічних проектах, створенні нового,
адаптованого до ринкових умов суб'єкта господарювання у
ракетно-космічній галузі, здатного забезпечити розроблення,
випробування, виробництво та експлуатацію конкурентоспроможної
високотехнологічної наукоємної продукції космічного та цивільного
призначення шляхом зміни організаційно-правової структури та
техніко-технологічної модернізації, розв'язання проблем кадрового
забезпечення та здійснення заходів щодо розвитку системи
управління підприємств.
Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми зазначені у
додатку 1.
Основними завданнями Програми є:
забезпечення розвитку матеріально-технічної бази для
розроблення та виробництва ракетно-космічної і авіаційної техніки,
модернізація багатопрофільної експериментальної бази;
диверсифікація і модернізація виробництва непрофільної
машинобудівної продукції;
забезпечення розвитку структурних підрозділів підприємств, що
провадять непрофільну діяльність;
реструктуризація підприємств;
ліквідація дефіциту кадрів.
Завдання і заходи з виконання Програми зазначені у додатку 2.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Можливі три основні варіанти розв'язання проблеми.
Перший - технологічний, під час застосування якого основна
увага приділяється модернізації ракетно-космічної і авіаційної
техніки.
Застосування такого варіанта дасть змогу найшвидше отримати
результати, оскільки передбачає реформування (розвиток і технічне
оновлення) лише основного виробництва, орієнтованого на експорт.
Для цього необхідно 2813,8 млн. гривень, з них 1316,3 млн. за
рахунок державного бюджету (47 відсотків) і 1497,5 млн. гривень
(53 відсотки) - залучених кредитних ресурсів. З огляду на те, що
підприємства перебувають у державній власності, кредити в
необхідних обсягах можуть надаватися лише під гарантії Кабінету
Міністрів України. Однак позитивний ефект триватиме недовго,
оскільки буде розв'язана лише одна проблема.
Другий - організаційно-господарський, тобто реструктуризація
організаційної структури підприємств з наближенням її до сучасних
ринкових умов господарювання.
Такий варіант є більш прийнятним, оскільки прискорює ринкову
адаптацію підприємств, створює сприятливі правові умови для
ведення бізнесу, реалізації конкурентних переваг на світовому
ринку космічних послуг і залучення банківських кредитів.
Проте застосування зазначеного варіанта не дасть змоги
здійснити заходи з технологічного вдосконалення виробництва, що
призведе до незворотного відставання від світових тенденцій
розвитку ракетно-космічної техніки.
Крім того, під час застосування такого варіанта можливі
ускладнення і затримки через необхідність внесення змін до Законів
України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не
підлягають приватизації" ( 847-14 ) і "Про підприємництво"
( 698-12 ).
Третій - реорганізація і технологічне оновлення підприємств
передбачає проведення робіт з модернізації основного, допоміжного
і супутнього виробництва одночасно із зміною організаційної
структури підприємств шляхом їх об'єднання, що дасть змогу
скоротити строки реформування підприємств, підвищити їх
інвестиційну привабливість вже на етапі реструктуризації, залучити
кредитні ресурси до реалізації інвестиційних проектів з розвитку і
модернізації виробництва.
Застосування такого варіанта сприятиме концентруванню всіх
наявних ресурсів - фінансових, матеріальних, людських,
інтелектуальних - на головних напрямах реструктуризації
підприємств у відносно короткий строк (до п'яти років), досягненню
істотних зрушень у технічному оновленні, розвитку системи
управління та реструктуризації підприємств, перетворенню їх на
ефективний суб'єкт ринкової економіки, що відповідатиме
конкурентним вимогам і достойно представлятиме державу на
світовому ринку космічних послуг.
Найбільш ефективним є третій варіант розв'язання проблеми.
Для його реалізації необхідно забезпечити:
розвиток матеріально-технічної бази для розроблення і
виробництва ракетно-космічної і авіаційної техніки;
диверсифікацію і модернізацію виробництва непрофільної
машинобудівної продукції;
зміну організаційної структури підприємств для приведення у
відповідність з ринковими умовами, вимогами конкуренції та
інтеграційних процесів, що відбуваються в світі;
удосконалення системи управління підприємствами з
використанням інформаційних технологій;
посилення кадрового потенціалу підприємств, здійснення
заходів щодо ліквідації дефіциту кадрів, зокрема створення фонду
службового житла для працівників підприємств.
Необхідність забезпечення виконання завдань, визначених
Державною програмою розвитку промисловості на 2003-2011 роки, та
реалізації державних пріоритетів, установлених Законом України
"Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні"
( 433-15 ), також вимагають комплексного розв'язання зазначених
проблем.
Таким чином, мета Програми буде досягнута шляхом утворення
підприємства світового рівня із замкненим циклом випуску
дрібносерійної і одиничної високотехнологічної та наукоємної
інноваційної продукції аерокосмічного призначення.
Етапи виконання Програми
Виконання Програми здійснюватиметься у два етапи.
На першому етапі (2009-2010 роки) передбачається:
розробити проект реструктуризації підприємств;
виділити на підставі затвердженого в установленому порядку
проекту реструктуризації із складу державного підприємства
"Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені
О.М. Макарова" структурні підрозділи, зокрема тракторний і
тролейбусний заводи, завод башт і вітроенергетичних установок,
будівельно-монтажний комплекс, авіаційну транспортну та
енергогенеруючу компанії, і утворити на їх базі окремі юридичні
особи - державні підприємства з подальшим об'єднанням у державний
концерн.
На другому етапі (2011-2013 роки) передбачається проведення
корпоратизації державних підприємств - членів державного концерну,
крім державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний
машинобудівний завод імені О.М. Макарова", з можливою
реорганізацією державного концерну в корпорацію з включенням до її
складу державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне"
імені М.К. Янгеля", а також здійснення комплексу заходів,
передбачених проектом реструктуризації та спрямованих як на
подолання кризових явищ, так і на створення необхідних
організаційних, економічних і технічних умов для реформування.
Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу забезпечити:
збереження позиції України на світовому космічному ринку;
перетворення підприємств у високоефективне
науково-технологічне підприємство;
здійснення технічного переозброєння підприємств на основі
новітніх енергозберігаючих високопродуктивних технологій;
якісне оновлення багатопрофільної експериментальної бази, що
сприятиме зменшенню в 5-6 разів вартості натурних випробувань та
зниженню загальних витрат на створення нових зразків
ракетно-космічної техніки;
утворення галузевого центру з підготовки та підвищення
кваліфікації інженерно-технічних і наукових кадрів
ракетно-космічної галузі;
підвищення на 10 відсотків ефективності проектів;
досягнення позитивних показників рентабельності виробництва;
збільшення розміру заробітної плати працівників, забезпечивши
її для основних робочих спеціальностей на рівні 120 відсотків
середньої заробітної плати у регіоні;
нарощення конкурентних можливостей підприємств насамперед на
зовнішньому ринку;
створення 3858 нових робочих місць;
збільшення в 5 разів обсягу основного виробництва;
зменшення на 20 відсотків питної енергоємності виробленої
продукції;
самостійне залучення близько 490 млн. гривень позабюджетних
коштів для реалізації інноваційних проектів з виробництва
імпортозамінної продукції;
залучення під державні гарантії близько 1400 млн. гривень
позабюджетних інвестицій для реалізації інвестиційних проектів, з
них 1100 млн. - на будівництво житла;
надходження до бюджету і позабюджетних фондів близько
1900 млн. гривень.
Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок
коштів державного бюджету та інших джерел.
Обсяг фінансування повинен коригуватися щороку виходячи з
результатів виконання Програми за минулі роки та реальних
можливостей державного бюджету.
Орієнтовний обсяг коштів, необхідний для виконання Програми,
становить 6593,1 млн. гривень.

Додаток 1

до Програми
ПАСПОРТ

Державної програми розвитку державних

підприємств "Південний машинобудівний

завод імені О.М. Макарова" і "Конструкторське

бюро "Південне" імені М.К. Янгеля"

1. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 10 квітня 2009 р. N 491.
2. Державний замовник - НКАУ.
3. Відповідальні виконавці заходів Програми - державні
підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод
імені О.М. Макарова" і "Конструкторське бюро "Південне" імені
М.К. Янгеля".
4. Строк виконання - до 2013 року.
5. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
------------------------------------------------------------------ | Джерела | Обсяг | У тому числі за роками | | фінансування |фінансування, |---------------------------------| | |млн. гривень | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |2013 | |---------------+--------------+------+------+------+------+-----| |Державний | 2312,3 |220,9 |690,1 |471,1 |704,7 |225,5| |бюджет | | | | | | | |---------------+--------------+------+------+------+------+-----| |Інші джерела | 4280,8 | 801 |1472,1|623,8 | 654 |729,9| |---------------+--------------+------+------+------+------+-----| |Усього | 6593,1 |1021,9|2162,2|1094,9|1358,7|955,4| ------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Державної програми розвитку

державних підприємств "Виробниче об'єднання Південний

машинобудівний завод ім. О.М. Макарова" і

"Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля"

---------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Найменування | Джерело | Обсяг | У тому числі за роками | | завдання | заходу |фінансування |фінансу-|---------------------------------| | | | |вання, | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |2013 | | | | | млн. | | | | | | | | | |гривень | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | I. Державне підприємство "Виробниче об'єднання | | Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |1. Забезпечення |технічне |державний |1316,3 | 16,2 |322,1 | 289 |578,5 |110,5| |розвитку |оновлення |бюджет | | | | | | | |матеріально- |виробництва, |-------------+--------+------+------+------+------+-----| |технічної бази |забезпечення |кредит під | 940,1 |385,3 |282,4 | 70,5 |114,8 |87,1 | |виробництва |виконання |державні | | | | | | | |ракетно- |укладених |гарантії | | | | | | | |космічної і |міждержавних |-------------+--------+------+------+------+------+-----| |авіаційної |договорів |Разом |2256,4 |401,5 |604,5 |359,5 |693,3 |197,6| |техніки | | | | | | | | | | |-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| | |забезпечення |державний | 70,6 | 10,1 | 60,5 | | | | | |розвитку та |бюджет | | | | | | | | |оновлення |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | |інструмен- |власні кошти | 4,2 | 1,1 | 3,1 | | | | | |тального | | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | | |(розширення |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | |асортименту, |Разом | 74,8 | 11,2 | 63,6 | | | | | |підвищення якості| | | | | | | | | |спеціальних видів| | | | | | | | | |інструменту і | | | | | | | | | |оснащення) | | | | | | | | | |-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| | |модернізація |власні кошти | 2,8 | 1,5 | 1,3 | | | | | |обладнання | | | | | | | | | |ливарного |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | |виробництва, |інші джерела | 27,3 | 10,5 | 16,8 | | | | | |освоєння | | | | | | | | | |перспективних |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | |сегментів |Разом | 30,1 | 12 | 18,1 | | | | | |внутрішнього | | | | | | | | | |ринку | | | | | | | | | |високоточної | | | | | | | | | |ливарної | | | | | | | | | |продукції | | | | | | | | | |-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| | |модернізація та |державний | 166,9 | 45,3 | 51,5 | 42,1 | 12,5 |15,5 | | |відновлення |бюджет | | | | | | | | |експлуатаційних |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | |властивостей і |власні кошти | 9,4 | 4,3 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | | |потужності |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | |енергетичної |інші джерела | 17,9 | 9,1 | 4,3 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | | |інфраструктури, | | | | | | | | | |здійснення |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | |енергоефективних |Разом | 194,2 | 58,7 | 56,7 | 44,8 | 15,7 |18,3 | | |заходів | | | | | | | | |-----------------+-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| |Разом за | | |2555,5 |483,4 |742,9 |404,3 | 709 |215,9| |завданням 1 | | | | | | | | | |-----------------+-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| |у тому числі | |державний |1553,8 | 71,6 |434,1 |331,1 | 591 | 126 | | | |бюджет | | | | | | | | | |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | | |кредит під | 940,1 |385,3 |282,4 | 70,5 |114,8 |87,1 | | | |державні | | | | | | | | | |гарантії | | | | | | | | | |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | | |власні кошти | 16,4 | 6,9 | 5,3 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | | | |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | | |інші джерела | 45,2 | 19,6 | 21,1 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | |-----------------+-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| |2. Диверсифікація|забезпечення |власні кошти | 48,5 | 10 | 38,5 | | | | |і модернізація |розвитку і |-------------+--------+------+------+------+------+-----| |виробництва |модернізація |інші джерела | 443,3 | |443,3 | | | | |непрофільної |виробництва башт |-------------+--------+------+------+------+------+-----| |машинобудівної |вітроенергетичних|Разом | 491,8 | 10 |481,8 | | | | |продукції |установок для | | | | | | | | | |потужних електро-| | | | | | | | | |генераторів | | | | | | | | | |-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| | |реконструкція, |інші джерела | 75,9 | 54,7 | 21,2 | | | | | |технічне | | | | | | | | | |переоснащення та | | | | | | | | | |збільшення обсягу| | | | | | | | | |виробництва до 10| | | | | | | | | |тис. тракторів на| | | | | | | | | |рік для сіль- | | | | | | | | | |ського та | | | | | | | | | |комунального | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | |-----------------+-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| |Разом за | | | 567,7 | 64,7 | 503 | | | | |завданням 2 | | | | | | | | | |-----------------+-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| |у тому числі | |власні кошти | 48,5 | 10 | 38,5 | | | | | | |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | | |інші джерела | 519,2 | 54,7 |464,5 | | | | |-----------------+-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| |3. Забезпечення |диверсифікація |власні кошти | 1 | 1 | | | | | |розвитку |діяльності та |-------------+--------+------+------+------+------+-----| |структури |оновлення парку |інші джерела | 271 | 271 | | | | | |підрозділів, що |літаків |-------------+--------+------+------+------+------+-----| |провадять |авіаційної |Разом | 272 | 272 | | | | | |непрофільну |транспортної | | | | | | | | |діяльність |компанії | | | | | | | | | |-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| | |забезпечення |інші джерела | 50,1 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | | | | |розвитку | | | | | | | | | |Національної бази| | | | | | | | | |олімпійської і | | | | | | | | | |параолімпійської | | | | | | | | | |підготовки | | | | | | | | | |спортивного | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | |"Метеор" | | | | | | | | |-----------------+-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| |Разом за | | | 322,1 |288,7 | 16,7 | 16,7 | | | |завданням 3 | | | | | | | | | |-----------------+-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| |у тому числі | |власні кошти | 1 | 1 | | | | | | | |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | | |інші джерела | 321,1 |287,7 | 16,7 | 16,7 | | | |-----------------+-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| |4. Реструкту- |розроблення |державний | 9 | 7 | 2 | | | | |ризація |проекту |бюджет | | | | | | | |підприємства |реструктуризації |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | |підприємства |власні кошти | 2 | 1 | 1 | | | | | | |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | | |Разом | 11 | 8 | 3 | | | | | |-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| | |здійснення |державний | 27 | 20 | 7 | | | | | |заходів |бюджет | | | | | | | | |з підготовки до |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | |реформування |власні кошти | 6 | 3 | 3 | | | | | |підприємства |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | | |Разом | 33 | 23 | 10 | | | | |-----------------+-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| |Разом за | | | 44 | 31 | 13 | | | | |завданням 4 | | | | | | | | | |-----------------+-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| |у тому числі | |державний | 36 | 27 | 9 | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | | |власні кошти | 8 | 4 | 4 | | | | |-----------------+-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| |5. Ліквідація |створення фонду |державний | 100 | 50 | 30 | 20 | | | |дефіциту кадрів |службового житла |бюджет | | | | | | | | | |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | | |кредит під | 1107 | | 307 | 250 | 250 | 300 | | | |державні | | | | | | | | | |гарантії | | | | | | | | | |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | | |власні кошти | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | | |інші джерела | 1100 | | 300 | 250 | 250 | 300 | | | |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | | |Разом | 2407 | 70 | 657 | 540 | 520 | 620 | | |-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| | |удосконалення |державний | 80,1 | 30,1 | 20 | 15 | 10 | 5 | | |роботи з кадрами,|бюджет | | | | | | | | |проведення |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | |навчання і |власні кошти | 52,2 | 7,2 | 8 | 10 | 12 | 15 | | |підвищення | | | | | | | | | |кваліфікації |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | |робітників |Разом | 132,3 | 37,3 | 28 | 25 | 22 | 20 | | |підприємства | | | | | | | | |-----------------+-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| |Разом за | | |2539,3 |107,3 | 685 | 565 | 542 | 640 | |завданням 5 | | | | | | | | | |-----------------+-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| |у тому числі | |державний | 180,1 | 80,1 | 50 | 35 | 10 | 5 | | | |бюджет | | | | | | | | | |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | | |кредит під | 1107 | | 307 | 250 | 250 | 300 | | | |державні | | | | | | | | | |гарантії | | | | | | | | | |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | | |власні кошти | 152,2 | 27,2 | 28 | 30 | 32 | 35 | | | |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | | |інші джерела | 1100 | | 300 | 250 | 250 | 300 | |-----------------+-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| |Усього за | | |6028,6 |975,1 |1960,6| 986 | 1251 |855,9| |розділом I | | | | | | | | | |-----------------+-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| |у тому числі | |державний |1769,9 |178,7 |493,1 |366,1 | 601 | 131 | | | |бюджет | | | | | | | | | |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | | |кредит під |2047,1 |385,3 |589,4 |320,5 |364,8 |387,1| | | |державні | | | | | | | | | |гарантії | | | | | | | | | |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | | |власні кошти | 226,1 | 49,1 | 75,8 | 31,2 | 33,6 |36,4 | | | |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | | |інші джерела |1985,5 | 362 |802,3 |268,2 |251,6 |301,4| |--------------------------------------------------------------------------------------------| | II. Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля" | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |1. Забезпечення |технічне |державний | 489,4 | 25 |178,4 | 97,8 | 97,8 |90,4 | |розвитку |оновлення |бюджет | | | | | | | |матеріально- |багатопрофільної | | | | | | | | |технічної бази з |експериментальної| | | | | | | | |розроблення |бази | | | | | | | | |ракетно- |-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| |космічної |упровадження |державний | 14,3 | 5,2 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,4 | |техніки |сучасних |бюджет | | | | | | | | |комп'ютерних |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | |технологій для |власні кошти | 2,1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | | | | |виготовлення |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | |ракетно-космічної|Разом | 16,4 | 6 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | | |техніки | | | | | | | | |-----------------+-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| |Разом за | | | 505,8 | 31 | 181 |100,6 |100,4 |92,8 | |завданням 1 | | | | | | | | | |-----------------+-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| |у тому числі | |державний | 503,7 | 30,2 |180,3 | 100 |100,4 |92,8 | | | |бюджет | | | | | | | | | |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | | |власні кошти | 2,1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | | | |-----------------+-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| |2. Реструкту- |розроблення |державний | 3 | 2 | 1 | | | | |ризація |проекту |бюджет | | | | | | | |підприємства |реструктуризації |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | |підприємства |власні кошти | 0,6 | 0,4 | 0,2 | | | | | | |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | | |Разом | 3,6 | 2,4 | 1,2 | | | | | |-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| | |здійснення |державний | 9 | 6 | 3 | | | | | |заходів |бюджет | | | | | | | | |з підготовки до |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | |реформування |власні кошти | 2 | 1 | 1 | | | | | |підприємства |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | | |Разом | 11 | 7 | 4 | | | | |-----------------+-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| |Разом за | | | 14,6 | 9,4 | 5,2 | | | | |завданням 2 | | | | | | | | | |-----------------+-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| |у тому числі | |державний | 12 | 8 | 4 | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | | |власні кошти | 2,6 | 1,4 | 1,2 | | | | |-----------------+-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| |3. Ліквідація |удосконалення |державний | 26,7 | 4 | 12,7 | 5 | 3,3 | 1,7 | |дефіциту кадрів |роботи з кадрами,|бюджет | | | | | | | | |проведення |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | |навчання і |власні кошти | 17,4 | 2,4 | 2,7 | 3,3 | 4 | 5 | | |підвищення | | | | | | | | | |кваліфікації |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | |працівників |Разом | 44,1 | 6,4 | 15,4 | 8,3 | 7,3 | 6,7 | | |підприємства | | | | | | | | |-----------------+-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| |Усього за | | | 564,5 | 46,8 |201,6 |108,9 |107,7 |99,5 | |розділом II | | | | | | | | | |-----------------+-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| |у тому числі | |державний | 542,4 | 42,2 | 197 | 105 |103,7 |94,5 | | | |бюджет | | | | | | | | | |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | | |власні кошти | 22,1 | 4,6 | 4,6 | 3,9 | 4 | 5 | |-----------------+-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| |Усього за | | |6593,1 |1021,9|2162,2|1094,9|1358,7|955,4| |Програмою | | | | | | | | | |-----------------+-----------------+-------------+--------+------+------+------+------+-----| |у тому числі | |державний |2312,3 |220,9 |690,1 |471,1 |704,7 |225,5| | | |бюджет | | | | | | | | | |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | | |кредит під |2047,1 |385,3 |589,4 |320,5 |364,8 |387,1| | | |державні | | | | | | | | | |гарантії | | | | | | | | | |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | | |власні кошти | 248,2 | 53,7 | 80,4 | 35,1 | 37,6 |41,4 | | | |-------------+--------+------+------+------+------+-----| | | |інші джерела |1985,5 | 362 |802,3 |268,2 |251,6 |301,4| ----------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: