open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про пріоритетні напрями інноваційної

діяльності в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 13, ст.93 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3076-IV ( 3076-15 ) від 04.11.2005, ВВР, 2006, N 5-6, ст.73
N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.199
N 694-VI ( 694-17 ) від 18.12.2008, ВВР, 2009, N 16, ст.219 }

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні
засади формування та реалізації пріоритетних напрямів інноваційної
діяльності в Україні.
Метою Закону є створення правової бази для концентрації
ресурсів держави на провідних напрямах науково-технологічного
оновлення виробництва та сфери послуг у країні, забезпечення
внутрішнього ринку конкурентною наукоємною продукцією та виходу з
нею на світовий ринок.
Визначені цим Законом пріоритетні напрями інноваційної
діяльності в Україні зобов'язують органи виконавчої влади України
всіх рівнів створювати режим найбільшого сприяння виконанню робіт,
спрямованих на реалізацію відповідних пріоритетних напрямів, та
концентрації на них фінансово-економічних та інтелектуальних
ресурсів.
Стаття 1. Законодавство України у сфері прогнозування та

інноваційної діяльності
Правовою основою формування та реалізації пріоритетних
напрямів інноваційної діяльності є Конституція України
( 254к/96-ВР ), закони України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ), "Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України"
( 1602-14 ), "Про інноваційну діяльність" ( 40-15 ), "Про наукову
і науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ), "Про пріоритетні
напрями розвитку науки і техніки" ( 2623-14 ), "Про спеціальний
режим інвестиційної і інноваційної діяльності технологічних
парків" ( 991-14 ), інші закони України, Концепція
науково-технологічного та інноваційного розвитку України
( 916-14 ).
Стаття 2. Визначення основних термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні -
науково, економічно і соціально обґрунтовані та законодавчо
визначені напрями інноваційної діяльності, спрямовані на
забезпечення потреб суспільства у високотехнологічній
конкурентоспроможній, екологічно чистій продукції, високоякісних
послугах та збільшення експортного потенціалу держави.
Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні
складаються із стратегічних та середньострокових пріоритетних
напрямів інноваційної діяльності:
стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності -
розраховані на тривалу перспективу (не менше десяти років)
найважливіші напрями інноваційної діяльності щодо забезпечення
соціально-економічного зростання держави, розроблені на основі
науково-прогнозного аналізу світових тенденцій
соціально-економічного та науково-технологічного розвитку з
урахуванням можливостей вітчизняного інноваційного потенціалу;
середньострокові пріоритетні напрями інноваційної
діяльності - розраховані на реалізацію протягом найближчих
трьох - п'яти років напрями інноваційного оновлення промислового,
сільськогосподарського виробництва та сфери послуг щодо освоєння
випуску нових наукоємних товарів та послуг з високою
конкурентоспроможністю на внутрішньому та (або) зовнішньому
ринках.
Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності
формуються в рамках стратегічних пріоритетних напрямів
інноваційної діяльності на основі новітніх досягнень вітчизняної і
світової науки, аналізу кон'юнктури світового і внутрішнього
ринків та ресурсних можливостей держави.
За своїми масштабами, направленістю та специфікою реалізації
середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності
можуть бути пріоритетними напрямами інноваційної діяльності
загальнодержавного, галузевого або регіонального рівнів;
інноваційний потенціал - сукупність науково-технологічних,
фінансово-економічних, виробничих, соціальних та
культурно-освітніх можливостей країни (галузі, регіону,
підприємства тощо), необхідних для забезпечення інноваційного
розвитку економіки;
інноваційна культура - складова інноваційного потенціалу, що
характеризує рівень освітньої, загальнокультурної і
соціально-психологічної підготовки особистості та суспільства в
цілому до сприйняття і творчого втілення в життя ідеї розвитку
економіки країни на інноваційних засадах;
моніторинг інноваційної діяльності - систематичний збір,
обробка та аналіз інформації про перебіг інноваційних процесів,
практичні наслідки заходів держави щодо стимулювання і регулювання
інноваційної діяльності в країні, результати реалізації
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.
Стаття 3. Формування та затвердження стратегічних

пріоритетних напрямів інноваційної діяльності
Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності
формуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої
влади у сфері інноваційної діяльності із залученням Національної
та галузевих академій наук України на основі ґрунтовних
прогнозно-аналітичних досліджень тенденцій світового
науково-технологічного розвитку, результатів реалізації
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки України,
зіставлення їх із реальними потребами економіки України,
можливостями та станом інноваційного потенціалу країни.
Кабінет Міністрів України проводить експертизу розроблених
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у
сфері інноваційної діяльності стратегічних пріоритетних напрямів
інноваційної діяльності, організовує їх публікацію в засобах
масової інформації та обговорення в Національній і галузевих
академіях наук України, в громадських наукових та
науково-технічних організаціях.
Порядок формування, експертизи та обговорення пріоритетних
напрямів інноваційної діяльності затверджується Кабінетом
Міністрів України.
Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності та
відповідні обґрунтування подаються Кабінетом Міністрів України до
Верховної Ради України до 1 березня останнього року дії попередніх
стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.
Стаття 4. Формування та затвердження середньострокових

пріоритетних напрямів інноваційної діяльності
Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності
загальнодержавного рівня формуються спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної
діяльності в рамках стратегічних пріоритетних напрямів
інноваційної діяльності і подаються Кабінетом Міністрів України до
Верховної Ради України на затвердження разом із стратегічними
пріоритетними напрямами інноваційної діяльності.
Кожні три - п'ять років середньострокові пріоритетні напрями
інноваційної діяльності загальнодержавного рівня уточнюються
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у
сфері інноваційної діяльності на основі системного експертного
аналізу даних моніторингу інноваційної діяльності, пропозицій та
техніко-економічних обґрунтувань центральних органів виконавчої
влади галузей, виконавчих органів місцевого самоврядування,
Національної та галузевих академій наук України, громадських
наукових та науково-технічних організацій.
Зміни до середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної
діяльності вносяться Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради
України разом із проектом закону про Державний бюджет України.
Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності
галузевого рівня розробляються відповідними центральними органами
виконавчої влади в рамках стратегічних та загальнодержавних
середньострокових пріоритетів інноваційного розвитку з урахуванням
науково-технічного та технологічного розвитку галузі, її
інноваційного потенціалу і затверджуються їх колегіями терміном на
три - п'ять років.
Середньострокові інноваційні пріоритетні напрями інноваційної
діяльності регіонального рівня розробляються виконавчими органами
місцевого самоврядування в рамках стратегічних та
загальнодержавних середньострокових пріоритетів інноваційної
діяльності на основі аналізу стану економічного та інноваційного
потенціалу регіону і затверджуються відповідно Верховною Радою
Автономної Республіки Крим та обласними радами терміном на
три - п'ять років.
Прийняттю рішень щодо визначення середньострокових
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності передує їх широке
громадське обговорення із залученням громадських наукових,
науково-технічних організацій, регіональних наукових центрів
Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки
України. По кожному з пріоритетних напрямів інноваційної
діяльності проводиться маркетингове дослідження та дається
техніко-економічне обґрунтування.
Стаття 5. Механізм реалізації стратегічних пріоритетних

напрямів інноваційної діяльності
Реалізація стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної
діяльності є одним із найважливіших завдань Кабінету Міністрів
України, центральних органів виконавчої влади, виконавчих органів
місцевого самоврядування, Національної та галузевих академій наук
України, а також інноваційних структур, створених за підтримки
держави (фінансово-кредитних установ, технологічних парків,
інноваційних центрів тощо).
Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності
враховуються при розробці державних прогнозів та програм
економічного і соціального розвитку України, що здійснюється
згідно із Законом України "Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України"
( 1602-14 ).
Реалізація стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної
діяльності здійснюється через систему загальнодержавних програм
економічного, науково-технічного, соціального,
національно-культурного розвитку, охорони довкілля. { Частина
третя статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3421-IV
( 3421-15 ) від 09.02.2006 }
Порядок розробки загальнодержавних програм визначається
законодавством України. { Частина четверта статті 5 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006 }
Стаття 6. Механізм реалізації середньострокових пріоритетних

напрямів інноваційної діяльності
Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності
загальнодержавного рівня враховуються при розробці державних
прогнозів та програм економічного і соціального розвитку України,
що здійснюється згідно із Законом України "Про державне
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального
розвитку України" ( 1602-14 ).
Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності
загальнодержавного рівня реалізуються на конкурсних засадах через
систему державних програм та державне замовлення.
Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності
галузевого рівня враховуються при розробці прогнозів та програм
розвитку галузей, що здійснюється згідно із Законом України "Про
державне прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку України" ( 1602-14 ).
Реалізація середньострокових інноваційних пріоритетів
галузевого рівня здійснюється на конкурсних засадах через державні
програми, інноваційні програми, інноваційні проекти та інноваційні
проекти технологічних парків.
Найбільш важливі для держави роботи з реалізації інноваційних
пріоритетів загальнодержавного та галузевого рівнів здійснюються
на конкурсних засадах через державне замовлення за інноваційними
проектами у порядку, визначеному законодавством України.
Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності
регіонального рівня враховуються при розробці прогнозів та програм
економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим,
області, району, міста, що здійснюється згідно із Законом України
"Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку України" ( 1602-14 ).
Реалізація середньострокових інноваційних пріоритетів
регіонального рівня здійснюється на конкурсних засадах через
регіональні інноваційні програми та інноваційні проекти,
інноваційні проекти технологічних парків.
Стаття 7. Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної

діяльності
Верховна Рада України проголошує особливим пріоритетом
України гармонійний розвиток людського потенціалу, економіки і
природного середовища держави.
Верховна Рада України визначає такі стратегічні пріоритетні
напрями інноваційної діяльності в Україні на 2003-2013 роки:
модернізація електростанцій; нові та відновлювані джерела
енергії; новітні ресурсозберігаючі технології;
машинобудування та приладобудування як основа
високотехнологічного оновлення всіх галузей виробництва; розвиток
високоякісної металургії;
нанотехнології, мікроелектроніка, інформаційні технології,
телекомунікації;
вдосконалення хімічних технологій, нові матеріали, розвиток
біотехнологій;
високотехнологічний розвиток сільського господарства і
переробної промисловості;
транспортні системи: будівництво і реконструкція;
охорона і оздоровлення людини та навколишнього середовища;
розвиток інноваційної культури суспільства;
виробництво засобів наземного транспорту, літальних апаратів,
плавучих засобів і пов'язаних з транспортом пристроїв та
обладнання, комплектуючих виробів, розробка та впровадження
новітніх технологій для їх складання (виготовлення). { Частину
другу статті 7 доповнено абзацом десятим згідно із Законом
N 694-VI ( 694-17 ) від 18.12.2008 }
Стаття 8. Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної

діяльності
Верховна Рада України на строк до 2007 року за стратегічними
пріоритетними напрямами інноваційної діяльності в Україні на
2003-2013 роки визначає такі середньострокові пріоритетні напрями
інноваційної діяльності загальнодержавного рівня:
1. Модернізація електростанцій; нові та відновлювані джерела
енергії; новітні ресурсозберігаючі технології:
засоби охорони праці та підвищення техніки безпеки на
вугледобувних підприємствах; обладнання для видобутку вугілля з
похилих і тонких пластів; засоби дегазації шахт, способи і методи
добування та утилізації метану з вугільних родовищ;
енергоефективні двигуни та електроприводи для базових галузей
економіки; основне електротехнічне обладнання; енергоекономічні
джерела світла та системи освітлення; функціональна та силова
електроніка в енергетичній галузі;
модернізація електростанцій і електромереж; електромережі
видачі потужностей атомних електростанцій; парогазові установки та
технології спалювання низькосортного твердого, рідкого і
газоподібного палива;
бурове нафтогазове обладнання;
високопродуктивне енергозберігаюче компресорне обладнання для
оснащення вугільних шахт, підприємств залізничного транспорту та
інших галузей.
2. Машинобудування та приладобудування як основа
високотехнологічного оновлення всіх галузей виробництва; розвиток
високоякісної металургії:
виробництво сучасної ракетно-космічної та авіаційної техніки,
суден і електровозів нового покоління; системні засоби
технологічного проектування, виробництва і логістичної підтримки
процесів створення техніки нового покоління; засоби діагностики,
агрегати, прилади та комплектуючі техніки нового покоління;
диспетчерські системи, системи локації в різних середовищах;
оптоелектронні системи подвійного призначення;
обладнання та матеріали для зварювання і здійснення
споріднених процесів, довговічні зварні конструкції; обладнання,
матеріали та новітні технології для антикорозійного захисту;

{ Абзац п'ятий пункту 2 статті 8 виключено на підставі Закону
N 694-VI ( 694-17 ) від 18.12.2008 }

обладнання та спеціальні технології металургійного
виробництва; технології переробки вторинної сировини кольорових
металів;
побутова і комунальна електронна техніка та технологічні
процеси виготовлення її елементів; організація виробництва на
інноваційній основі телевізорів, холодильників та інших товарів
широкого вжитку.
3. Нанотехнології, мікроелектроніка, інформаційні технології,
телекомунікації:
інформаційні технології контролю та управління об'єктами
базових технологій; інтелектуальні комп'ютерні засоби високої
продуктивності; програмні системи розпізнавання об'єктів та
процесів; цифрові широкосмугові системи розподілу інформації;
лазерна техніка та обладнання, технологічні процеси їх
застосування;
електронна база систем зв'язку, комп'ютерні та
телекомунікаційні технології; волоконно-оптичні системи;
світлосигнальна та інформаційна апаратура.
4. Удосконалення хімічних технологій, нові матеріали,
розвиток біотехнологій:
сучасний каталіз, розвиток і використання нових каталізаторів
та нових каталітичних процесів;
розвиток генно-інженерних технологій, генетично модифікованих
культур та організмів;
імунобіологічні препарати та біосумісні матеріали;
сучасні конструкційні матеріали, технології їх виробництва та
застосування;
керамічні матеріали широкого спектра застосування, надтверді
інструментальні матеріали;
матеріали та речовини малотоннажного хімічного виробництва;
органічні люмінофори та барвники;
напівпровідникові матеріали на основі надчистого кремнію,
германію, арсеніду галію та складних сполук; сцинтиляційні
матеріали, оптичні та конструкційні монокристали.
5. Високотехнологічний розвиток сільського господарства і
переробної промисловості:
комбайни і трактори, агрегати тракторів середньої потужності,
кормозбиральна та бурякозбиральна техніка;
біодобрива;
засоби захисту рослин і тварин;
обладнання для глибинної переробки рослинної та тваринної
продукції;
сучасні технології зберігання сільськогосподарської
продукції; матеріали, технології та обладнання для фасування,
пакування і маркування продуктів харчування і напоїв;
екологічно чисті харчові продукти та продукти з високими
оздоровчими властивостями з овочевих та зернових культур.
6. Транспортні системи: будівництво і реконструкція:
інноваційні технології будівництва і реконструкції доріг,
мостів та транспортних систем;
глобальні та регіональні системи радіонавігації транспортних
засобів з використанням супутникового та наземного обладнання;
реконструкція портів;
модернізація систем транспортування газу, нафти, аміаку.
7. Охорона і оздоровлення людини та навколишнього середовища:
діагностичні та лікувальні програмно-технічні комплекси;
лікарські засоби для лікування цукрового діабету, астми,
серцево-судинних, онкологічних та інфекційних хвороб (СНІД,
туберкульоз тощо); психотропні та наркотичні препарати;
препарати на основі продуктів переробки донорської крові;
педіатричні форми лікарських засобів;
обладнання і технології для використання альтернативних
джерел енергії;
енергоефективне, ресурсозберігаюче, модульне, екологічно
безпечне обладнання та устаткування для здійснення процесів
водопідготовки, очищення води, теплопостачання та засоби
управління цими процесами.
8. Розвиток інноваційної культури суспільства:
підтримка національної книговидавничої справи; освітніх та
науково-популярних видань;
розвиток освітніх і науково-популярних програм у засобах
масової інформації;
центри дистанційного навчання із застосуванням сучасних
телекомунікаційних технологій;
сучасні комп'ютерні технології для навчання і наукових
процесів.
Стаття 9. Моніторинг реалізації пріоритетних напрямів

інноваційного розвитку України
З метою забезпечення динамічного і ефективного управління
процесами інноваційного розвитку України, своєчасного внесення
коректив у здійснювану державну науково-технологічну та
інноваційну політику Кабінет Міністрів України організовує
систематичний моніторинг реалізації пріоритетних напрямів
інноваційного розвитку України.
Усі міністерства і відомства України щорічно в першому
кварталі наступного року подають до Кабінету Міністрів України
звіти про заходи, здійснені ними для реалізації стратегічних і
середньострокових інноваційних пріоритетів, та про досягнуті
результати.
Узагальнена інформація про хід реалізації пріоритетних
напрямів інноваційного розвитку України щорічно до 1 червня
подається Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.
( Частина третя статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3076-IV ( 3076-15 ) від 04.11.2005 )
Узагальнена інформація повинна містити крім інших такі
показники:
частка витрат на інноваційну діяльність у загальному обсязі
витрат на виробництво продукції (виконання робіт, надання послуг);
частка витрат на виконання завдань програм та державного
замовлення з пріоритетних напрямів інноваційної діяльності у
загальному обсязі витрат на інноваційну діяльність;
частка інноваційних капіталовкладень у загальному обсязі
капіталовкладень на виробництво продукції (виконання робіт,
надання послуг);
частка капіталовкладень на виконання завдань програм з
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та державного
замовлення у загальному обсязі інноваційних капіталовкладень;
частка освоєних у процесі виконання завдань програм та
державного замовлення з пріоритетних напрямів інноваційної
діяльності і поставлених на ринок найменувань інноваційної
продукції у загальній кількості найменувань інноваційної
продукції;
частка інноваційної продукції (робіт, послуг) у загальному
обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг);
частка принципово нової продукції (робіт, послуг) у
загальному обсязі реалізованої інноваційної продукції (робіт,
послуг). Частина четверта статті 9 в редакції Закону N 3076-IV
( 3076-15 ) від 04.11.2005 )
Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців привести
свої нормативні акти у відповідність з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 січня 2003 року

N 433-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: