open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України

щодо сприяння виробництву та використанню

біологічних видів палива
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 40, ст.577 )

З метою стимулювання виробництва та використання біологічних
видів палива, розвитку в Україні національного паливного ринку на
основі залучення біомаси, як відновлювальної сировини для
виготовлення біологічних видів палива, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Частини четверту і п'яту статті 4 Закону України "Про
підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 36, ст. 299; 2006 р., N 33, ст. 278) викласти в такій редакції:
"Діяльність, пов'язана з виробництвом бензинів моторних
сумішевих з добавками на основі біоетанолу, етил-трет-бутилового
етеру (ЕТБЕ) та добавок на основі біоетанолу, здійснюється
підприємствами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів
України.
Діяльність, пов'язана з виробництвом біоетанолу, здійснюється
суб'єктами господарювання за наявності відповідної ліцензії".
2. У частині першій статті 19 Закону України "Про Єдиний
митний тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 19, ст. 259 із наступними змінами):
абзац перший пункту "ч" після слів "для виробництва
альтернативних видів палива" доповнити словами "крім біологічних
видів палива";
абзац перший пункту "щ" (у редакції Закону України від
16 березня 2007 року N 760-V) ( 760-16 ) після слів "виробництва
альтернативних видів палива" доповнити словами "крім біологічних
видів палива";
доповнити пунктами "я" та "я-1" такого змісту:
"я) у період з 1 січня 2010 року до 1 січня 2019 року
техніка, обладнання, устаткування, що використовуються для
реконструкції існуючих і будівництва нових підприємств з
виробництва біопалив і для виготовлення та реконструкції технічних
і транспортних засобів з метою споживання біопалив, які
класифікуються за кодами УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ), визначеними статтею 7 Закону України "Про
альтернативні види палива" ( 1391-14 ), якщо такі товари не
виробляються та не мають аналогів в Україні. Порядок ввезення
зазначених техніки, обладнання та устаткування визначається
Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених
товарів суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності зобов'язаний
сплатити ввізне мито в порядку і розмірах, визначених законом;
я-1) технічні та транспортні засоби, у тому числі самохідні
сільськогосподарські машини, що працюють на біопаливі та
класифікуються за кодами УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ), визначеними статтею 7 Закону України "Про
альтернативні види палива" ( 1391-14 ), якщо такі товари не
виробляються в Україні.
Порядок ввезення зазначених технічних та транспортних
засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин,
визначається Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених
товарів суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності зобов'язаний
сплатити ввізне мито в порядку і розмірах, визначених законом".
3. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв
та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1995 р., N 46, ст. 345; 1998 р., N 26, ст. 168; 2000 р.,
N 30, ст. 240; 2001 р., N 11, ст. 45; 2002 р., N 26, ст. 175;
2005 р., NN 17-19, ст. 267, N 52, ст. 565; 2006 р., N 26, ст. 213,
N 33, ст. 278):
1) абзац шостий статті 1 викласти в такій редакції:
"біоетанол - спирт етиловий зневоджений, виготовлений з
біомаси або із спирту етилового-сирцю для використання як
біопалива";
2) частину першу статті 2 викласти в такій редакції:
"Виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського
засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту
етилового ректифікованого плодового може здійснюватися лише на
державних підприємствах, а біоетанолу - на підприємствах усіх форм
власності за наявності у них ліцензій".
4. У Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного
мита на деякі товари (продукцію)" ( 313/96-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201; 1999 р., N 52, ст.
464; 2001 р., N 24, ст. 125; 2002 р., N 50, ст. 365; 2003 р.,
N 33-34, ст. 267; 2005 р., NN 17-19, ст. 267, N 21, ст. 304;
2006 р., N 33, ст. 278; 2007 р., N 3, ст. 31; 2009 р., N 18,
ст. 246):
1) у статті 1:
в описі товарів за кодами УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) 2710 11 41 11,
2710 11 41 31, 2710 11 41 91, 2710 11 45 11, 2710 11 49 11 слова
та цифри "з вмістом не менш як 5 мас.% високооктанової
кисневмісної добавки або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші:
А-76 Ек, А-80 Ек, А-92 Ек, АІ-93 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек" замінити
словами та цифрами" із вмістом не менш як 5 мас.% біоетанолу або
не менш як 5 мас.% етил-трет-бутилового етеру або їх суміші: А-76
Ек, А-80 Ек, А-92 Ек, АІ-93 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек";
цифри та слова:
"3811 19 00 00 Високооктанові кисневмісні домішки 0

до бензинів (ТУУ 30183376.001-2000)"

виключити;
останній абзац виключити;
доповнити абзацами такого змісту:
"Біоетанол - спирт етиловий зневоджений, виготовлений з
біомаси або із спирту етилового-сирцю для використання як
біопалива.
Добавки на основі біоетанолу - біокомпоненти моторного
палива, отримані шляхом синтезу із застосуванням біоетанолу або
змішуванням біоетанолу з органічними сполуками та паливом,
одержаними з вуглеводневої сировини, в яких вміст біоетанолу
відповідає вимогам нормативних документів та які належать до
біопалива.
Біоетанол та добавки на основі біоетанолу виготовляються
підприємствами, які отримали відповідну ліцензію.
Паливо моторне сумішеве - види палива, отримані в результаті
змішування палива, одержаного з нафтової сировини, з біоетанолом
та добавками на основі біоетанолу, біодизелю або іншими
біокомпонентами, вміст яких відповідає вимогам нормативних
документів на паливо моторне сумішеве.
До отримання біоетанолу виробниками для виготовлення палива
моторного сумішевого видається податковий вексель, авальований
банком, на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг біоетанолу,
що отримується виходячи із ставки, яка визначається як різниця між
повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена
чинним законодавством, та ставкою 0 гривень за 1 літр
100-відсоткового спирту.
Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка),
може бути виданий лише суб'єктом господарювання - виробником
біопалива.
Строк, на який видається авальований податковий вексель, не
може перевищувати 90 календарних днів.
Обов'язки з погашення податкового векселя, авальованого
банком (податкової розписки), не можуть передаватись іншим особам
незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем.
За користування податковим векселем, авальованим банком
(податковою розпискою), не нараховуються відсотки або інші види
плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.
Векселедержателем є орган державної податкової служби за
місцем реєстрації векселедавця.
Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка),
вважається погашеним у разі документального підтвердження факту
цільового використання біоетанолу для виготовлення біопалива та
палива моторного сумішевого.
Порядок випуску, обігу та погашення векселів, авальованих
банком (податкових розписок), що видаються до отримання біоетанолу
з акцизного складу, який використовується суб'єктами
господарювання - виробниками біопалива, встановлюється Кабінетом
Міністрів України.
Забороняються зберігання та транспортування біоетанолу без
денатурації його від 1-10 відсотків бензину, а в разі виготовлення
біоетанолу на експорт та використання для виготовлення добавок на
основі біоетанолу (етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ)) -
денатурація здійснюється згідно з умовами укладених договорів";
2) статтю 2 доповнити абзацами четвертим і п'ятим такого
змісту:
"Акцизний збір з виготовлення біологічних видів палива
моторного обчислюється за нульовою ставкою.
До 1 січня 2014 року встановити нульову ставку акцизного
збору на частку палива, що є біокомпонентом у сумішевих видах
палива моторного".
5. У пункті 5.18 статті 5 Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 21, ст. 156; 2007 р., N 23, ст. 301; 2009 р., N 16,
ст. 219):
підпункт 5.18.1 після слів "для виробництва альтернативних
видів палива" доповнити словами "крім біологічних видів палива";
абзац перший підпункту 5.18.2 після слів "яке виробляє
альтернативні види палива" доповнити словами "крім біологічних
видів палива";
доповнити підпунктом 5.18.4 такого змісту:
"5.18.4. Тимчасово, до 1 січня 2019 року, звільняються від
оподаткування операції:
з імпорту товарів, визначених пунктами "я", "я-1" частини
першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф"
( 2097-12 );
з поставки техніки, обладнання, устаткування, визначених
статтею 7 Закону України "Про альтернативні види палива"
( 1391-14 ), на території України.
Порядок ввезення зазначених техніки, обладнання та
устаткування визначається Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених
товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові
зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає
таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути
сплачена в день ввезення таких товарів, а також сплатити пеню,
нараховану на таку суму податку, виходячи з 120 відсотків
облікової ставки Національного банку України, що діяла на день
збільшення податкового зобов'язання, та за період з дня ввезення
таких товарів до дня збільшення податкових зобов'язань".
6. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27,
ст. 181 із наступними змінами):
1) пункт 7.13 статті 7 доповнити підпунктами 7.13.10 та
7.13.11 такого змісту:
"7.13.10. Тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня
2010 року звільняється від оподаткування прибуток виробників
біопалива, отриманий від продажу біопалива.
7.13.11. Тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня
2010 року звільняється від оподаткування:
прибуток підприємств, отриманий ними від діяльності з
одночасного виробництва електричної і теплової енергії та/або
виробництва теплової енергії з використанням біологічних видів
палива;
прибуток виробників техніки, обладнання, устаткування,
визначених статтею 7 Закону України "Про альтернативні види
палива" ( 1391-14 ), для виготовлення та реконструкції технічних
та транспортних засобів, у тому числі самохідних
сільськогосподарських машин, та енергетичних установок, що
споживають біологічні види палива, одержаний від продажу
зазначених техніки, обладнання та устаткування, що були вироблені
на території України. Суми коштів, вивільнених у зв'язку з
наданням податкової пільги, спрямовуються платником податку на
здешевлення вартості продукції. У разі порушення вимог щодо
цільового використання коштів платник податку зобов'язаний
визначити прибуток, неоподатковуваний у зв'язку з наданням
податкової пільги, та оподаткувати його в поточному періоді, а
також сплатити пеню у розмірах та за період, визначених
законодавством України";
2) статтю 22 доповнити пунктом 22.30 такого змісту:
"22.30. Установити, що на період до 1 січня 2019 року з метою
стимулювання інвестицій в оновлення основних фондів дозволяється
застосування бонусної амортизації для нових (що не були в
експлуатації) основних фондів у порядку, визначеному цим пунктом.
22.30.1. Для цілей цього пункту бонусною вважається
амортизація основного фонду, яка передбачає віднесення частки
витрат, понесених на його придбання (спорудження), до складу
валових витрат, що залишається після застосування бонусної
амортизації (залишкової вартості основного фонду) за нормами,
встановленими пунктом 8.6 статті 8 цього Закону.
22.30.2. Для обладнання, що працює на альтернативних видах
палива, та устаткування для виробництва альтернативних видів
палива дозволяється застосування бонусної амортизації в розмірі 50
відсотків до балансової вартості таких об'єктів за наслідками
першого звітного періоду, в якому такі основні фонди введені в
експлуатацію.
22.30.3. Якщо платник податку, який прийняв рішення про
застосування бонусної амортизації основного фонду, продає
(відчужує) або передає його в лізинг (оренду), покупець
(отримувач) застосовує до такого основного фонду норми
амортизації, визначені пунктом 8.6 статті 8 цього Закону".
7. У Законі України "Про альтернативні види рідкого та
газового палива" ( 1391-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 12, ст. 94):
1) назву викласти в такій редакції:
"Про альтернативні види палива";
2) преамбулу викласти в такій редакції:
"Цей Закон визначає правові, соціальні, економічні,
екологічні та організаційні засади виробництва (видобутку) і
використання альтернативних видів палива, а також стимулювання
збільшення частки їх використання до 20 відсотків від загального
обсягу споживання палива в Україні до 2020 року";
3) у статті 1:
абзац другий викласти в такій редакції:
"альтернативні види палива - тверде, рідке та газове паливо,
яке є альтернативою відповідним традиційним видам палива і яке
виробляється (видобувається) з нетрадиційних джерел та видів
енергетичної сировини";
доповнити абзацами такого змісту:
"біологічні види палива (біопаливо) - тверде, рідке та газове
паливо, виготовлене з біологічно відновлювальної сировини
(біомаси), яке може використовуватися як паливо або компонент
інших видів палива;
біокомпонент - біопаливо, що використовується як компонент
інших видів палива;
біомаса - біологічно відновлювальна речовина органічного
походження, що зазнає біологічного розкладу (відходи сільського
господарства (рослинництва і тваринництва), лісового господарства
та технологічно пов'язаних з ним галузей промисловості, а також
органічна частина промислових та побутових відходів;
біоетанол - спирт етиловий зневоджений, виготовлений з
біомаси або спирту етилового-сирцю для використання як біопалива;
біобутанол - спирт бутиловий, виготовлений з біомаси, що
використовується як біопаливо або біокомпонент;
біодизельне паливо (біодизель) - метилові та/або етилові
етери вищих органічних кислот, отриманих з рослинних олій або
тваринних жирів, що використовуються як біопаливо або
біокомпонент;
біогаз - газ, отриманий з біомаси, що використовується як
паливо;
біоводень - водень, отриманий з біомаси і є одним з видів
біогазу;
виробник біопалива - суб'єкт господарської діяльності, що
безпосередньо виробляє біопаливо з біомаси;
добавки на основі біоетанолу - біокомпоненти моторного
палива, отримані шляхом синтезу із застосуванням біоетанолу або
змішуванням біоетанолу з органічними сполуками та паливом,
одержаними з вуглеводневої сировини, в яких вміст біоетанолу
відповідає вимогам нормативних документів та які належать до
біопалива;
рідке паливо з біомаси - біопаливо дизельне, біоетанол,
біобутанол, чиста олія та інші синтетичні палива, виготовлені з
біомаси;
синтетичні біопалива - синтетичні вуглеводні та суміші
синтетичних вуглеводнів, виготовлені з біомаси;
тверде біопаливо - тверда біомаса, що використовується як
котельно-пічне паливо, у тому числі дрова, торф, тирса, тріска,
солома, інші сільськогосподарські відходи, гранули та брикети,
вироблені з біомаси, деревне вугілля та вуглиста речовина";
4) статтю 2 після абзацу другого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"поетапне збільшення нормативно визначеної частки виробництва
та застосування біопалива та сумішевого палива моторного".
У зв'язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно
абзацами четвертим - дев'ятим;
5) абзац другий статті 3 викласти в такій редакції:
"повністю виготовлене (видобуте) з нетрадиційних та
поновлювальних джерел і видів енергетичної сировини (включаючи
біомасу) або є сумішшю традиційного палива з альтернативним, вміст
якого має відповідати технічним нормативам моторного палива";
6) абзац третій статті 4 викласти в такій редакції:
"спирти (біоетанол, біобутанол) та отримані на їх основі
синтетичні продукти, що можуть використовуватись як паливо або
компоненти палива (добавки на основі біоетанолу та біобутанолу),
олії, інші види рідкого палива з біомаси (у тому числі
біодизель)";
7) абзац шостий статті 5 викласти в такій редакції:
"біогаз, звалищний, генераторний газ у будь-якому стані,
біоводень, інше газове паливо, одержане з біомаси; газ у
будь-якому стані, одержаний під час переробки твердого палива
(кам'яне та буре вугілля, горючі сланці, торф), природних бітумів,
важкої нафти, нафтової сировини";
8) доповнити статтею 5-1 такого змісту:
"Стаття 5-1. Альтернативні види твердого палива
До альтернативних видів твердого палива належать:
продукція та відходи сільського господарства (рослинництва і
тваринництва), лісового господарства та технологічно пов'язаних з
ним галузей промисловості, а також гранули, брикети, деревне
вугілля та вуглиста речовина, вироблені з цієї продукції та
відходів, що використовуються як паливо;
органічна частина промислових та побутових відходів, а також
гранули та брикети, вироблені з них;
торф, а також гранули та брикети, вироблені з нього";
9) у статті 6:
після частини першої доповнити двома новими частинами такого
змісту:
"Біологічні види палива, призначені для реалізації як товарна
продукція, підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до
законодавства.
Виробниками альтернативних видів палива вважаються суб'єкти
господарювання всіх форм власності, що виготовляють тверде, рідке
та газове паливо з нетрадиційних джерел та видів енергетичної
сировини".
У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно
частинами четвертою та п'ятою;
частину п'яту викласти в такій редакції:
"Суб'єкти господарської діяльності, які реалізують свою
продукцію, на вимогу покупця надають документ, що підтверджує
якість палива та його належність до альтернативних видів палива";
10) статті 7 і 8 викласти в такій редакції:
"Стаття 7. Технічні засоби, що працюють на альтернативних

видах палива, та порядок підтвердження здатності

технічного засобу працювати на альтернативних

видах палива
До технічних засобів, що працюють на альтернативних видах
палива, належать засоби, призначені або переобладнані для роботи
принаймні на одному з видів альтернативного палива або на суміші
традиційного палива з альтернативним, в яких вміст біоетанолу
відповідає вимогам нормативних документів, що здатні працювати на
такому паливі без погіршення безпечності, надійності та
відповідності їх екологічних показників вимогам нормативних
документів.
Призначення технічного засобу для роботи на альтернативному
виді палива підтверджується документом підприємства-виробника
цього засобу. Переобладнання технічного засобу для роботи на
альтернативному виді палива погоджується з
підприємством-виробником технічного засобу або центральним органом
виконавчої влади з питань технічного регулювання у сфері, що
стосується конструкції відповідного технічного засобу.
Підтвердження відповідності призначеного або переобладнаного
для роботи на альтернативному виді палива технічного засобу
здійснюється згідно з вимогами законодавства, що поширюється на
технічні засоби, які працюють на традиційних паливах.
До техніки, обладнання, устаткування, що використовуються для
реконструкції існуючих та будівництва нових підприємств з
виробництва біопалив та таких, що використовуються для
виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів з
метою споживання біопалив, відносяться товари, які класифікуються
за кодами УКТ ЗЕД ( 2371г-14 ) 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8416,
8417, 8419, 8422 40 00, 8423 20 00 00, 8423 30 00 00, 8423 81,
8423 82, 8423 89 00 00, 8423 90 00 00, 8514.
До технічних та транспортних засобів, у тому числі самохідних
сільськогосподарських машин, що працюють на біопаливі, відносяться
товари, які класифікуються за кодами УКТ ЗЕД ( 2371г-14 ) 8701,
8702, 8704, 8705, 8709.
Стаття 8. Особливості відносин у сфері виробництва

та використання біологічних видів палива
Діяльність у сфері виробництва та використання біологічних
видів палива може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх
форм власності відповідно до законодавства України.
Суб'єкти господарювання, що використовують різні технології
виробництва біологічних видів палива, мають рівні права на доступ
до ринку біологічних видів палива.
Суб'єкти господарювання, що здійснюють господарську
діяльність у сфері виробництва, зберігання та введення в обіг
рідких біологічних видів палива та біогазів, підлягають внесенню
до державного реєстру виробників рідких біологічних видів палива
та біогазів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Ведення державного реєстру виробників рідких біологічних
видів палива та біогазів здійснюється органом, уповноваженим
Кабінетом Міністрів України.
Біомаса, що утворюється внаслідок діяльності суб'єктів
господарювання, може використовуватись як біопаливо або для
виробництва біопалива чи біокомпонентів, крім тієї частини
біомаси, яка використовується зазначеними суб'єктами для потреб
власного виробництва, не пов'язаних з виробництвом біопалива чи
біокомпонентів.
Суб'єкти господарювання, внаслідок діяльності яких
утворюється біомаса, що використовується для виготовлення
біопалива та біокомпонентів, зобов'язані вести облік такої біомаси
в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Виробники біопалива зобов'язані вести облік виробленого ними
біопалива та біокомпонентів у порядку, встановленому
законодавством.
Виробництво біоетанолу здійснюється суб'єктами господарювання
за наявності відповідної ліцензії.
Забороняються виробництво та зберігання спирту етилового на
підприємствах з виробництва біоетанолу.
Забороняються зберігання та транспортування біоетанолу без
його денатурації від 1-10 відсотків бензину або у разі його
використання на експорт та виготовлення етил-трет-бутилового етеру
(ЕТБЕ) - денатурація здійснюється згідно з умовами укладених
договорів".
8. Статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 36, ст. 299 із наступними змінами) доповнити
пунктами 79 та 80 такого змісту:
"79) виробництво, зберігання та реалізація рідкого палива з
біомаси;
80) виробництво, зберігання та реалізація біогазу".
9. У статті 2 Закону України "Про ставки акцизного збору на
спирт етиловий та алкогольні напої" ( 178/96-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 180; 2003 р., N 33-34,
ст. 267; 2004 р., N 5, ст. 32; 2005 р., N 4, ст. 91; 2006 р.,
N 33, ст. 278; 2008 р., NN 5-8, ст. 78, N 27-28, ст. 253; 2009 р.,
N 18, ст. 246):
1) абзац восьмий викласти в такій редакції:
"на біоетанол, що використовується підприємствами для
виготовлення бензинів моторних сумішевих із вмістом біоетанолу та
добавками на основі біоетанолу, етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ)
або інші суміші згідно з вимогами нормативних документів - 0";
2) доповнити абзацами такого змісту:
"До 1 січня 2014 року встановити нульову ставку на спирт
етиловий - сирець, що використовується для виробництва біоетанолу,
та біоетанол, який використовується підприємствами для
виготовлення біопалива.
До отримання біоетанолу виробниками для виготовлення
біопалива видається податковий вексель, авальований банком, на
суму акцизного збору, нарахованого на обсяг біоетанолу, що
отримується, виходячи із ставки, яка визначається як різниця між
повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена
чинним законодавством, та ставкою 0 гривень за 1 літр
100-відсоткового спирту.
Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка),
може бути виданий лише суб'єктом господарювання - виробником
біопалива.
Строк, на який видається авальований податковий вексель, не
може перевищувати 90 календарних днів.
Обов'язки з погашення податкового векселя, авальованого
банком (податкової розписки), не можуть передаватися іншим особам
незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем.
За користування податковим векселем, авальованим банком
(податковою розпискою), не нараховуються відсотки або інші види
плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.
Векселедержателем є орган державної податкової служби за
місцем реєстрації векселедавця.
Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка),
вважається погашеним у разі документального підтвердження факту
цільового використання біоетанолу для виготовлення біопалива та
палива моторного сумішевого.
Порядок випуску, обігу та погашення векселів, авальованих
банком (податкових розписок), що видаються до отримання біоетанолу
з акцизного складу, який використовується суб'єктами
господарювання - виробниками біопалива, встановлюється Кабінетом
Міністрів України.
Підприємствам, які є одночасно виробниками біоетанолу та
біопалива на його основі, авальований вексель (банківська
розписка) не оформляється".
10. Пункт 5.3 статті 5 Закону України "Про податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2003 р., N 37, ст. 308; 2004 р., N 52, ст. 564) доповнити
підпунктом 5.3.7 такого змісту:
"5.3.7. Суму коштів, сплачених платником податку у зв'язку із
переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові
податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого,
біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших
видів біопалива".
11. У Митному тарифі України ( 2371а-14 ), затвердженому
Законом України "Про Митний тариф України" ( 2371-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2007 р., NN 36-43, ст. 508; 2009 р.,
NN 32-37, ст. 484, N 26, ст. 327):
у Групі 27 ( 2371а-14 ) "Палива мінеральні; нафта і продукти
її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні":
пункт 2 Примітки доповнити абзацом третім такого змісту:
"У товарній позиції 2710 термін "біоетанол" означає спирт
етиловий зневоджений, призначений для використання як компонент
палива";
термін "високооктанова кисневмісна добавка" означає продукт
на основі етанолу, що виготовляється згідно з ТУ У
30183376.001-2000 "Високооктанова кисневмісна добавка до бензинів"
замінити словами "біоетанол" означає спирт етиловий зневоджений,
призначений для використання як компонент палива";
у товарних підкатегоріях 2710 11 41 11, 2710 11 41 31, 2710
11 41 91, 2710 11 45 11, 2710 11 49 11 слова та цифру "із вмістом
не менш як 5 мас.% високооктанової кисневмісної добавки або
етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші" замінити словами та
цифрою" із вмістом не менш як 5 мас.% біоетанолу або
етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
пунктів 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 розділу I цього Закону, які
набирають чинності з 1 січня 2010 року.
2. Перелік техніки, обладнання, устаткування, що
використовуються для реконструкції існуючих та будівництва нових
підприємств з виробництва біопалив та таких, що використовуються
для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних
засобів, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ), передбачений статтею 7 Закону України "Про
альтернативні види палива" ( 1391-14 ), може бути доповнений
Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної
Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної
політики та ядерної безпеки.
3. Перелік технічних та транспортних засобів, у тому числі
самохідних сільськогосподарських машин, які працюють на біопаливі,
що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ), передбачений статтею 7 Закону України "Про
альтернативні види палива" ( 1391-14 ), може бути доповнений
Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної
Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної
політики та ядерної безпеки.
4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня
опублікування цього Закону:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених
цим Законом;
забезпечити розроблення та затвердження національних
стандартів на біоетанол та інші види біопалива, визначені цим
Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 травня 2009 року

N 1391-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: