open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо подальшого вдосконалення порядку ліцензування

господарської діяльності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 1, ст.6 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Абзац перший статті 166-12 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такій
редакції:
"Порушення встановлених законом строків для повідомлення про
прийняття рішення про видачу, відмову у видачі ліцензії або її
копії, про залишення заяви про видачу ліцензії або її копії без
розгляду; порушення встановлених законом строків для оформлення
ліцензії або її копії, видачі дубліката ліцензії, видачі
переоформленої ліцензії; вимагання не передбачених законодавством
документів для одержання такої ліцензії або її копії; порушення
встановлених законом строків складання актів перевірок щодо
дотримання вимог законодавства з питань ліцензування".
2. У Законі України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 36, ст. 299 із наступними змінами):
1) у частині першій статті 1:
в абзаці дванадцятому слова "або спеціально уповноваженого
органу з питань ліцензування" виключити;
в абзаці тринадцятому слова "ліцензіатом або" виключити;
2) у частині першій статті 3:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"встановлення єдиного порядку ліцензування видів
господарської діяльності на території України та визначення його
особливостей для окремих видів господарської діяльності, що
зумовлені специфікою їх провадження, у законах, що регулюють
відносини у відповідній сфері, крім випадків, передбачених
частиною другою статті 2 цього Закону";
доповнити абзацом шостим такого змісту:
"запровадження ліцензування окремого виду господарської
діяльності у разі недостатності інших засобів державного
регулювання господарської діяльності, визначених відповідним
законом";
3) у частині першій статті 5:
в абзаці шостому слова "та ліцензіатами" виключити;
в абзаці дев'ятому слова "затверджує спільно з органами
ліцензування" замінити словами "погоджує за поданням органу
ліцензування";
в абзаці чотирнадцятому слова "розпорядження про усунення
порушень ліцензійних умов, а також" виключити;
абзац п'ятнадцятий виключити;
4) у статті 6:
абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
"затверджує ліцензійні умови провадження певного виду
господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням за
погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань
ліцензування, крім випадків, передбачених цим Законом";
частину третю доповнити словами "крім випадку, передбаченого
цим Законом" та реченням такого змісту: "У разі якщо Кабінет
Міністрів України визначає органом ліцензування Раду міністрів
Автономної Республіки Крим, відповідні повноваження за рішенням
Ради міністрів Автономної Республіки Крим можуть передаватися
відповідним міністерствам та республіканським комітетам Автономної
Республіки Крим";
5) частину п'яту статті 8 виключити;
6) у частині першій статті 9:
пункти 14 та 22 викласти в такій редакції:
"14) розроблення, виробництво, використання, експлуатація,
сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза,
ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного
захисту інформації, надання послуг у галузі криптографічного
захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису),
торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту
інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом
Міністрів України)";
"22) розроблення, випробування, виробництво, експлуатація
ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного
комплексу управління космічними апаратами та його складових
частин";
у пункті 75 слова "імпорт хімічних джерел струму" виключити;
7) частину сьому статті 14 доповнити реченням такого змісту:
"Копія ліцензії видається у порядку, передбаченому статтями 10, 11
цього Закону та цією статтею для видачі ліцензії";
8) перше речення частини дев'ятої статті 19 викласти в такій
редакції: "Інформація, що міститься в Єдиному ліцензійному реєстрі
та ліцензійних реєстрах, є відкритою та розміщується на офіційному
веб-сайті спеціально уповноваженого органу влади з питань
ліцензування, крім інформації про ліцензіатів щодо їх паспортних
даних, адреси місця проживання, банківських реквізитів,
ідентифікаційних кодів юридичних осіб або ідентифікаційних номерів
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів";
9) у статті 20:
частину першу доповнити словами "відповідно до Закону України
"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності" ( 877-16 );
перше речення частини четвертої після слова "ліцензування"
доповнити словами "протягом п'яти робочих днів з дня закінчення
перевірки";
у частині п'ятій слово "десять" замінити словом "п'ять";
частини сьому, восьму, дванадцяту та тринадцяту викласти в
такій редакції:
"Контроль за наявністю ліцензії у суб'єктів господарювання
здійснюють органи виконавчої влади, на які згідно із
законодавством покладено функції контролю за наявністю ліцензій,
шляхом проведення планових та позапланових перевірок.
Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов
здійснює орган ліцензування в межах своїх повноважень шляхом
проведення планових і позапланових перевірок";
"За результатами перевірки орган ліцензування в останній день
перевірки складає акт у двох примірниках. Один примірник видається
керівнику юридичної особи або фізичній особі - підприємцю, який
перевірявся, другий - зберігається органом ліцензування.
Орган ліцензування не пізніше п'яти робочих днів з дати
складання акта перевірки порушень ліцензійних умов видає
розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов або приймає
рішення про анулювання ліцензії";
у частині чотирнадцятій слова "подати органу, який видав це
розпорядження" замінити словами "подати до органу ліцензування".
3. В абзаці четвертому частини першої статті 7 та частинах
другій і третій статті 8 Закону України "Про хімічні джерела
струму" ( 3503-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р.,
N 33, ст. 279) слова "імпорту хімічних джерел струму" виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня
опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 25 червня 2009 року

N 1571-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: