open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента

N 477/2010 ( 477/2010 ) від 02.04.2010 }
Про Національну конституційну раду

З метою посилення конституційних гарантій захисту прав і
свобод людини і громадянина, створення збалансованої системи
державної влади, підвищення ролі місцевого самоврядування та
напрацювання пропозицій щодо системного вдосконалення
конституційного регулювання суспільних відносин в Україні,
залучення до цієї роботи представників різних політичних сил,
громадськості, провідних фахівців у галузі конституційного права,
інших науковців та відповідно до статті 102, пункту 28 частини
першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити Національну конституційну раду, поклавши на неї
підготовку концепції системного оновлення конституційного
регулювання суспільних відносин в Україні та проекту нової
редакції Конституції України.
2. Установити, що Національну конституційну раду очолює
Президент України.
3. Персональний склад Національної конституційної ради
формується з урахуванням пропозицій політичних партій (виборчих
блоків політичних партій), які мають депутатські фракції у
Верховній Раді України, інших політичних партій, пропозицій
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських рад, Національної академії наук України,
всеукраїнських правозахисних громадських організацій і
затверджується Президентом України.
4. Запропонувати політичним партіям (виборчим блокам
політичних партій), які мають депутатські фракції у Верховній Раді
України, іншим політичним партіям, Верховній Раді Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
радам, Національній академії наук України, всеукраїнським
правозахисним громадським організаціям внести до 15 січня
2008 року пропозиції щодо кандидатур до складу Національної
конституційної ради.
5. Затвердити Положення про Національну конституційну раду
(додається).
6. Визнати за доцільне винесення на громадське обговорення
підготовлених Національною конституційною радою пропозицій щодо
концепції системного оновлення конституційного регулювання
суспільних відносин в Україні та основних положень проекту нової
редакції Конституції України.
7. Запропонувати телерадіоорганізаціям, друкованим засобам
масової інформації запровадити постійні рубрики та цикли передач,
публікації з висвітлення діяльності щодо підготовки проекту нової
редакції Конституції України, залучивши до участі в них членів
Національної конституційної ради, народних депутатів України,
провідних фахівців у галузі конституційного права, інших науковців
та широких кіл громадськості.
8. Покласти організаційне забезпечення діяльності
Національної конституційної ради на Секретаріат Президента
України, фінансове та матеріально-технічне забезпечення - на
Державне управління справами.
9. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 27 грудня 2007 року

N 1294/2007

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 27 грудня 2007 року N 1294/2007
ПОЛОЖЕННЯ

про Національну конституційну раду

1. Національна конституційна рада (далі - Національна рада)
утворюється Президентом України для підготовки концепції
системного оновлення конституційного регулювання суспільних
відносин в Україні та проекту нової редакції Конституції України і
здійснює свою діяльність до прийняття нової редакції Конституції
України.
2. У своїй діяльності Національна рада керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), чинними міжнародними договорами України,
що є частиною національного законодавства, законами України,
актами Президента України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Національної ради є:
підготовка пропозицій щодо концепції системного оновлення
конституційного регулювання суспільних відносин в Україні та
основних положень проекту нової редакції Конституції України;
забезпечення громадського обговорення пропозицій щодо
концепції системного оновлення конституційного регулювання
суспільних відносин в Україні та основних положень проекту нової
редакції Конституції України за участю відомих громадських діячів,
провідних фахівців у галузі конституційного права, у сфері
суспільно-політичних наук, представників правозахисних громадських
організацій та інших об'єднань громадян;
узагальнення внесених під час громадського обговорення
пропозицій та підготовка з їх урахуванням проекту нової редакції
Конституції України;
здійснення заходів щодо проведення експертизи проекту нової
редакції Конституції України Європейською комісією "За демократію
через право" (Венеціанська комісія), відповідними органами
міжнародних організацій;
забезпечення ознайомлення широких кіл громадськості з
проектом нової редакції Конституції України шляхом його
опублікування у засобах масової інформації, роз'яснення положень
проекту.
4. Національна рада для виконання покладених на неї завдань
має право:
запитувати та одержувати необхідну інформацію й аналітичні
матеріали від державних органів, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян;
створювати робочі та експертні групи для підготовки
пропозицій з окремих питань діяльності Національної ради,
опрацювання та узагальнення пропозицій учасників громадського
обговорення, залучати в установленому порядку до роботи в таких
групах провідних учених і фахівців, представників громадськості;
запрошувати на свої засідання представників центральних та
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, політичних партій, громадських організацій,
наукових установ, залучати їх до обговорення питань;
організовувати та проводити конференції, круглі столи,
дискусії, зокрема на телебаченні, радіо, у пресі та електронних
засобах масової інформації, з обговорення пропозицій щодо
концепції системного оновлення конституційного регулювання
суспільних відносин в Україні, проекту нової редакції Конституції
України.
5. Національна рада утворюється у складі Голови, секретаря та
інших членів Національної ради.
Головою Національної ради є Президент України.
Персональний склад Національної ради затверджує Президент
України.
Члени Національної ради здійснюють свою діяльність на
громадських засадах.
6. Голова Національної ради здійснює керівництво діяльністю
Національної ради, скликає її засідання та головує на них.
7. Секретар Національної ради забезпечує організацію
діяльності Національної ради, підготовку питань порядку денного її
засідань з урахуванням пропозицій членів Національної ради.
8. Основною організаційною формою роботи Національної ради є
засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного
разу на два місяці.
Засідання Національної ради є правомочним, якщо на ньому
присутні більше двох третин від складу Національної ради.
9. Засідання Національної ради є відкритими і гласними.
Відкритість засідань Національної ради забезпечується шляхом
створення умов для присутності на них представників засобів
масової інформації, гласність - шляхом розміщення інформації про
діяльність Національної ради, прийняті нею рішення, підготовлені
матеріали на веб-сайті офіційного Інтернет-представництва
Президента України.
Національна рада систематично інформує громадськість про свою
діяльність та прийняті рішення.
10. Рішення Національної ради приймаються шляхом голосування.
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала
більшість присутніх на засіданні членів Національної ради. У разі
рівного розподілу голосів голос Голови Національної ради є
вирішальним.
У разі незгоди члена Національної ради з прийнятим
Національною радою рішенням його окрема думка викладається в
письмовій формі і додається до рішення Національної ради.
Рішення Національної ради оформляється протоколом, який
підписує секретар Національної ради.
Рішення Національної ради у разі потреби можуть бути
запроваджені актами Президента України.
11. Національна рада використовує в роботі бланки зі своїм
найменуванням.

Глава Секретаріату
Президента України В.БАЛОГА

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: