open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.04.2008 N 126
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 квітня 2008 р.

за N 373/15064
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

економіки

N 60 ( z0210-09 ) від 30.01.2009 }
Про затвердження Порядку

розгляду скарг, поданих

учасниками до моменту

укладення договору

про закупівлю

Відповідно до підпункту 8 пункту 9 Тимчасового положення про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 N 274
( 274-2008-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок розгляду скарг, поданих учасниками до
моменту укладення договору про закупівлю, що додається.
2. Установити, що рішення за результатами скарг, поданих
учасниками до моменту набрання чинності цим наказом, приймається
Мінекономіки відповідно до зазначеного Порядку після набрання ним
чинності.
3. Департаменту державних закупівель забезпечити в
установленому законодавством порядку реєстрацію цього наказу в
Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра економіки України Максюту А.А.
Міністр Б.М.Данилишин
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки України

14.04.2008 N 126
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 квітня 2008 р.

за N 373/15064

ПОРЯДОК

розгляду скарг, поданих учасниками

до моменту укладення договору про закупівлю

Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг у Міністерстві
економіки України (далі - Мінекономіки), поданих учасниками до
моменту укладення договору про закупівлю.
1. Будь-який учасник, який вважає, що він зазнав або може
зазнати збитків унаслідок порушення замовником процедур
закупівель, установлених Тимчасовим положенням про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 N 274 ( 274-2008-п )
(далі - Тимчасове положення), може оскаржити рішення, дії або
бездіяльність замовника до Мінекономіки відповідно до цього
Порядку. У разі, коли на день отримання Мінекономіки скарги укладено
договір про закупівлю, Міністерство не має права приймати рішення
за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу,
та замовника листом у п'ятиденний строк.
2. Об'єктом оскарження не може бути: вибір процедури закупівлі; рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.
3. До укладення договору про закупівлю скарга з приводу
порушення замовником процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій
чи бездіяльності подається учасником, що бере в ній участь,
Мінекономіки або замовнику. У разі надходження скарги протягом
трьох робочих днів від дня її отримання Мінекономіки інформує про
це замовника. Днем отримання скарги є дата її реєстрації в Мінекономіки. Учасник повинен одночасно з поданням скарги до Мінекономіки
поінформувати замовника, рішення, дії або бездіяльність якого
оскаржуються, про подання скарги.
4. Скарга повинна бути викладена українською мовою на бланку
учасника, скріплена підписом уповноваженої особи та печаткою
юридичної особи. Фізична особа у скарзі зазначає своє прізвище, ім'я та по
батькові, місце проживання.
5. Скарга повинна містити: а) відомості про учасника процедур державних закупівель:
найменування, місцезнаходження (адресу), телефони - для юридичних
осіб; прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання - для
фізичних осіб; б) відомості про замовника: найменування, місцезнаходження
(адресу), телефони; в) відомості про процедуру закупівлі: назву процедури,
предмета закупівлі, місце проведення процедури закупівлі; г) викладення змісту підстав, у зв'язку з якими вона
подається; ґ) інформацію, у тому числі документи (за наявності), що
підтверджують порушення замовником процедур закупівель; д) номер інформаційного бюлетеня "Вісник державних
закупівель", у якому було опубліковано оголошення про проведення
процедури закупівлі відповідно до законодавства; е) копію довідки про включення учасника процедур державних
закупівель до Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України (для юридичних осіб); є) копію повідомлення замовника про подання скарги до
Мінекономіки; ж) документ, що підтверджує подання тендерної (цінової)
пропозиції. Учасник процедур державних закупівель має право включати до
скарги й іншу інформацію, що стосується предмета скарги.
6. У разі подання скарги відповідно до пункту 86 Тимчасового
положення ( 274-2008-п ) Мінекономіки зупиняє процедуру закупівлі
на строк, що не може перевищувати 15 робочих днів з дати отримання
скарги Міністерством, про що повідомляє протягом одного робочого
дня Державне казначейство України. Після закінчення зазначеного
строку замовник має право продовжити відповідну процедуру
закупівлі, крім випадку, коли Мінекономіки прийняте у зазначений
строк рішення про визнання результатів торгів недійсними.
7. Мінекономіки повинно не пізніше п'яти робочих днів після
отримання скарги письмово повідомити листом учасника, який подав
скаргу, учасника - переможця процедури закупівлі та замовника про
її зміст, час і місце розгляду, в якому зазначені особи мають
право взяти участь. У листі Мінекономіки також зазначає строк зупинення процедури
закупівлі та вимогу про надання в установлений цим повідомленням
строк інформації та матеріалів щодо проведення процедури
закупівлі.
8. Скарга залишається без розгляду, якщо: а) подана з порушенням пункту 4 цього Порядку; б) об'єктом оскарження є вибір процедури закупівлі або
рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій; в) зміст скарги не відповідає пункту 5 цього Порядку; г) подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня
настання підстави для її подання. У разі, коли оскаржується кілька рішень, дій, а також
бездіяльність замовника, строк, необхідний для подання скарги,
відраховується від дати останнього за часом такого рішення, дії, а
також бездіяльності. Днем настання підстави для подання скарги вважається день
допущення замовником порушення процедури закупівлі. У разі залишення скарги без розгляду Мінекономіки протягом
трьох календарних днів з дати її отримання повідомляє про це
учасника.
9. Під час розгляду скарги Мінекономіки має право витребувати
від осіб, зазначених у пункті 7 цього Порядку, інформацію, у тому
числі документи, яка необхідна для її розгляду, та встановлювати
строк надання такої інформації.
10. Консультативно-методологічною радою з питань державних
закупівель (далі - Методологічна рада) опрацьовуються матеріали
щодо розгляду скарг, поданих учасником до моменту укладення
договору про закупівлю, що надходять до Мінекономіки. Строк
розгляду зазначених матеріалів і прийняття рішення, передбаченого
пунктом 11 цього Порядку, не повинен перевищувати п'яти
календарних днів з дня надходження відповідних документів до
Методологічної ради. У разі, коли Методологічна рада в зазначений строк не надає
Мінекономіки рекомендацій щодо прийняття рішення, передбаченого
пунктом 11 цього Порядку, Мінекономіки має право прийняти рішення
без її рекомендацій.
11. Мінекономіки приймає протягом 15 робочих днів з дня
отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються: у разі, коли скаргу не задоволено, - причини прийняття такого
рішення; у разі, коли скаргу задоволено повністю або частково, -
заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту, зокрема
зобов'язання замовника прийняти рішення та/або вчинити дії,
необхідні для усунення порушень, виявлених при проведенні
відповідної процедури закупівлі, та/або вжити заходи, необхідні
для врегулювання спірного питання.
12. Мінекономіки приймає рішення на підставі скарги та в
межах інформації, зазначеної в скарзі, а також в додатково
витребуваних документах. При підготовці рішення Мінекономіки має
право врахувати порушення, що не були зазначені в скарзі учасника,
але виявлені під час її розгляду. У разі, коли замовник не надав в установлений строк
інформації, в тому числі документів щодо проведення процедури
закупівлі, зокрема щодо підтвердження дати укладення договору про
закупівлю, Мінекономіки розглядає скаргу та приймає рішення на її
підставі та в межах отриманої від учасника інформації.
13. Учасник процедури закупівлі може письмово відкликати
скаргу, подану до Мінекономіки. У разі відкликання учасником скарги будь-які наступні скарги
цього ж учасника з того ж самого предмета оскарження у подальшому
до розгляду не приймаються.
14. У разі виявлення за скаргою учасників порушень
установленого порядку проведення процедури закупівлі, що впливають
на об'єктивність визначення переможця процедури закупівлі або
призводять до дискримінації учасників, Мінекономіки має право
визнати результати такої процедури закупівлі недійсними і
зобов'язати замовника розпочати нову процедуру закупівлі. Рішення Мінекономіки про визнання результатів процедури
закупівлі недійсними є обов'язковим як для замовника, так і для
учасників і є підставою для звернення до суду з приводу
відшкодування витрат, пов'язаних з участю у процедурі закупівлі.
Відшкодування таких витрат здійснюється на підставі рішення суду.
15. Примірник рішення за результатами розгляду скарги
Мінекономіки протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття
надсилає учаснику, який подав скаргу, замовнику і Державному
казначейству України.
Виконуючий обов'язки директора
департаменту державних закупівель В.А.Новик

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: