open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
19.12.2006 N 1591
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 лютого 2007 р.

за N 97/13364

Про затвердження Положення

про розкриття інформації емітентами

цінних паперів
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії

з цінних паперів та фондового ринку N 948 ( z0837-09 ) від 14.08.2009 N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 N 981 ( z0707-10 ) від 22.06.2010 }

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7 та пункту
13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), статей 15, 39-41 Закону України
"Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ) Державна комісія
з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність: рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 10 лютого 2000 року N 5 ( z0108-00 ) "Про затвердження
Положення про надання особливої інформації акціонерними
товариствами та підприємствами - емітентами облігацій",
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2000 року
за N 108/4329; рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 4 вересня 2001 року N 248 ( z0875-01 ) "Про порядок подання
щоквартальної інформації акціонерними товариствами та холдинговими
компаніями зі значною державною часткою в статутному капіталі",
зареєстроване у Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2001 року
за N 875/6066.
3. З 1 жовтня 2007 року втрачають чинність: рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 9 червня 1998 року N 72 ( z0431-98 ) "Про затвердження
Положення про надання регулярної інформації відкритими
акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами
облігацій", зареєстроване у Міністерстві юстиції України 8 липня
1998 року за N 431/2871; рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 3 червня 2003 року N 227 ( z0515-03 ) "Про затвердження
Положення про подання річного звіту закритими акціонерними
товариствами до Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 червня
2003 року за N 515/7836; рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 3 червня 2003 року N 221 ( z0530-03 ) "Про порядок
інформування громадськості акціонерними товариствами та емітентами
облігацій", зареєстроване у Міністерстві юстиції України 27 червня
2003 року за N 530/7851.
4. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку М.Непрану забезпечити: подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України; опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
М.Непрана.
6. Це рішення набирає чинності з 1 березня 2007 року, крім
розділів V та VI даного рішення, які набирають чинності з 1 жовтня
2007 року.
Голова Комісії А.Балюк
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич
Протокол засідання Комісії

від 19.12.2006 р. N 57

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

19.12.2006 N 1591
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 лютого 2007 р.

за N 97/13364

ПОЛОЖЕННЯ

про розкриття інформації емітентами

цінних паперів

Розділ I. Загальні положення
1. Це Положення регулює склад, порядок і строки розкриття на
фондовому ринку регулярної, особливої інформації та інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю та
інформації в повідомленні про проведення загальних зборів (далі -
Інформація) емітентами цінних паперів та подання її до Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія). Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355
( z0080-10 ) від 30.10.2009 }
2. Дія цього Положення поширюється на емітентів, які
здійснили відкрите (публічне) розміщення цінних паперів, а також
на відкриті (публічні) акціонерні товариства, які здійснили перше
закрите (приватне) розміщення акцій. Дія цього положення не
поширюється на емітентів акцій та облігацій підприємств, які
знаходяться у лістингу організатора торгівлі (за винятком
інститутів спільного інвестування), емітентів державних цінних
паперів, інвестиційних сертифікатів. { Абзац перший пункту 2
розділу I в редакції Рішень Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009, N 981
( z0707-10 ) від 22.06.2010 } На емітентів облігацій місцевих позик вимоги розділів II, III
та IV цього Положення не поширюються. Пункт 2 розділу I в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 948 ( z0837-09 ) від 14.08.2009 }
3. Емітенти цінних паперів у випадках, передбачених цим
Положенням, зобов'язані розкривати на фондовому ринку у такій
послідовності Інформацію шляхом: розміщення на безоплатній основі в загальнодоступній
інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів (далі - загальнодоступна
інформаційна база даних Комісії) або в її інформаційному ресурсі,
поновлюваному у режимі реального часу (далі - стрічка новин); опублікування в одному з офіційних друкованих видань
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Комісії
(далі - офіційні друковані видання); подання до Комісії. Емітент після розкриття Інформації відповідно до вимог цього
Положення може на власний розсуд додатково оприлюднити Інформацію
на власному або іншому сайті у глобальній інформаційній мережі
Інтернет (далі - сторінка в мережі Інтернет).
4. Інформація, що підлягає розкриттю відповідно до цього
Положення, повинна розкриватися українською мовою.
5. У випадку оприлюднення Інформації в стрічці новин
емітентом, цінні папери якого знаходяться у лістингу організатора
торгівлі, емітент після оприлюднення такої Інформації в стрічці
новин зобов'язаний повідомити організатора торгівлі про розкриття
такої Інформації у порядку, погодженому з організатором торгівлі.
6. Порядок взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати
Інформацію відповідно до цього Положення, та особи, уповноваженої
на розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії, доступ до загальнодоступної інформаційної бази
даних Комісії регулюються нормативно-правовими актами Комісії.
7. Емітент має надавати Інформацію для розміщення у стрічці
новин або у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії до
особи, уповноваженої на розміщення Інформації в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії.
8. Емітент при оприлюдненні Інформації на сторінці в мережі
Інтернет забезпечує вільний доступ до такої Інформації, а також
повідомляє на вимогу заінтересованих осіб адреси сторінок в мережі
Інтернет, на яких здійснюється оприлюднення Інформації.
9. Інформація, яку емітент розкриває відповідно до цього
Положення шляхом розміщення у стрічці новин, загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії, на сторінці в мережі Інтернет,
повинна бути доступна на безоплатній основі всім заінтересованим
особам.
10. Емітент зобов'язаний забезпечити доступ будь-якій
заінтересованій особі до Інформації, що розкривається відповідно
до цього Положення, шляхом збереження копій зазначеної Інформації
за місцезнаходженням постійно діючого виконавчого органу емітента.
11. У разі надходження звернень емітент зобов'язаний
повідомляти акціонерів або інвесторів щодо Інформації, що розкрита
емітентом відповідно до цього Положення. Відповідь на письмовий
запит акціонера або інвестора має бути надана емітентом протягом
п'ятнадцяти робочих днів з моменту його отримання.
12. У разі, якщо відповідно до цього Положення Інформація
повинна бути розкрита шляхом оприлюднення в стрічці новин до
моменту розкриття Інформації емітентом шляхом оприлюднення в
стрічці новин, розкриття такої Інформації іншими шляхами, у тому
числі шляхами, передбаченими цим Положенням, не допускається.
13. У разі, якщо емітент несвоєчасно розкриває Інформацію,
розкриття якої є обов'язковим відповідно до законодавства, в тому
числі нормативно-правових актів Комісії, емітент повинен письмово
повідомити Комісію з обґрунтуванням причин, що призвели до
несвоєчасного розкриття Інформації, додати такі пояснення до
регулярної інформації у вигляді супровідного листа, складеного у
довільному вигляді та засвідченого підписом керівника та відбитком
печатки емітента. Про несвоєчасне розкриття Інформації емітент повідомляє
акціонерів або інвесторів шляхом оприлюднення Інформації та
відповідного повідомлення у стрічці новин протягом двох днів, але
не пізніше 10.00 години третього дня після дня виявлення емітентом
факту несвоєчасного розкриття.
14. При поданні Інформації до Комісії емітент зобов'язаний
надавати (надсилати) таку Інформацію у паперовій та електронній
формах. Електронна форма Інформації складається з файлів,
встановлених окремими наказами Голови Комісії. Електронна форма Інформації надається на носії інформації
(дискета 3,5 або лазерний диск).
14.1. Інформація в електронній формі складається шляхом
заповнення таблиць та форм, передбачених цим Положенням, за
допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів у
форматі, визначеному Комісією.
14.2. Інформація у паперовій формі формується як друкована
копія електронної форми.
14.3. У разі, якщо паперова форма Інформації нараховує більше
одного аркуша, така Інформація повинна бути прошнурована,
пронумерована та скріплена відбитком печатки емітента та підписом
керівника емітента. На зворотному боці останньої сторінки робиться
такий напис: "Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком
печатки емітента та підписом керівника емітента (кількість)
сторінок".
14.4. Підпис керівника та відбиток печатки емітента на
титульному аркуші паперової форми Інформації також підтверджує
ідентичність електронної та паперової форми Інформації, що
подається до Комісії, та Інформації, наданої для розкриття в
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
15. Фінансова звітність емітентів цінних паперів (крім
банків) заповнюється та складається у формах і порядку,
встановлених Міністерством фінансів України. Форми фінансової
звітності емітентів цінних паперів - банків і порядок їх
заповнення встановлюються Національним банком України. Формат фінансової звітності емітентів цінних паперів
формується відповідно до вимог, установлених наказами Голови
Комісії, і розкривається у електронній формі та паперовій, у
вигляді роздрукованих електронних форм.

{ Пункт 16 розділу I виключено на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355 ( z0080-10 )
від 30.10.2009 }

16. Інформація вважається розкритою своєчасно, якщо вона
оприлюднена, опублікована та подана (надіслана) до Комісії у
формі, порядку та строки, встановлені цим Положенням.
Розділ II. Розкриття особливої інформації

емітентами цінних паперів
Глава 1. Загальні положення про розкриття особливої
інформації емітентами цінних паперів на фондовому ринку
1. Обов'язок здійснювати розкриття особливої інформації,
передбаченої цим Положенням, поширюється на емітентів цінних
паперів з дати, наступної за датою реєстрації Комісією першого
випуску цінних паперів.
2. Обов'язок здійснювати розкриття особливої інформації,
передбаченої цим Положенням, припиняється з дати опублікування
інформації про скасування реєстрації випуску цінних паперів та
анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів в
порядку, встановленому Комісією. Обов'язок здійснювати розкриття особливої інформації,
передбаченої цим Положенням, припиняється у відповідності з цим
пунктом за умови відсутності інших підстав для виникнення такого
обов'язку.
3. Емітенти цінних паперів розкривають особливу інформацію
відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 2 цього
розділу.
4. Обов'язок емітента цінних паперів щодо розкриття особливої
інформації виникає з дати вчинення будь-якої дії, що може вплинути
на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної
зміни вартості його цінних паперів.
5. Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати особливу
інформацію у повному обсязі відповідно до вимог цього Положення.
6. Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати особливу
інформацію у формі повідомлення про виникнення особливої
інформації про емітента (далі - Повідомлення). Щодо кожного виду
особливої інформації складається окреме Повідомлення.
7. При розкритті особливої інформації емітентом в
Повідомленні наводиться додаткова інформація, яка необхідна для
повного і всебічного розкриття інформації про дію, виходячи з
конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента.
Глава 2. Зміст особливої інформації емітента цінних паперів
1. До особливої інформації про емітента цінних паперів
належать відомості про: прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків статутного капіталу; прийняття рішення про викуп власних акцій; факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі; одержання позики або кредиту на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента; зміну складу посадових осіб емітента; зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій; рішення емітента про утворення, припинення його філій,
представництв; рішення вищого органу емітента про зменшення статутного
капіталу; порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали
про його санацію; рішення вищого органу емітента або суду про припинення або
банкрутство емітента.
2. Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних
паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу,
складаються за формою, наведеною у додатку 1. Датою вчинення дії вважається дата прийняття рішення органом
емітента, уповноваженим приймати таке рішення. У Повідомленні розкривається така інформація: дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму,
що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що
прийняв таке рішення; вид, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення
(публічний, приватний). У разі відкритого (публічного) розміщення
цінних паперів зазначається порядок здійснення такого розміщення
(самостійно або із залученням торговця(ів), з яким(и) укладено
договір андеррайтингу, через організатора торгівлі); { Абзац
п'ятий пункту 2 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 } тип, форма існування цінних паперів, що розміщуються; { Абзац
шостий пункту 2 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 } розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства
шляхом додаткового випуску акцій. У разі розміщення акцій
зазначається їх номінальна вартість та запропонована ціна із
зазначенням способу її визначення. Якщо розміщення акцій може
призвести до зміни власника великого пакету акцій емітента,
збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже
володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій,
наводиться найменування юридичної особи або зазначається "фізична
особа", якщо інформація виникла щодо власника - фізичної особи,
кількість їхніх акцій та частка у статутному капіталі до
розміщення акцій; співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів (крім
інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної
суми цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента,
які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента
на дату прийняття цього рішення; { Абзац восьмий пункту 2 глави 2
розділу II в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 } інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери,
що розміщуються; спосіб оплати цінних паперів. Якщо оплата здійснюється
активами, іншими ніж грошові кошти, наводиться їх перелік; мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання
отриманих коштів; прізвище, ім'я та по батькові членів уповноваженого органу,
що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, які придбали або
планують придбати цінні папери, що розміщуються, наводяться
кількість цінних паперів, які планується придбати або вже придбані
зазначеними особами; інформація щодо можливості конвертації цінних паперів; інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії.
3. Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій
складаються за формою, наведеною у додатку 2. Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідним
органом управління емітента рішення про викуп власних акцій. У Повідомленні розкривається така інформація: дата прийняття рішення щодо викупу власних акцій та назва
уповноваженого органу, який прийняв таке рішення; період викупу (дата початку й закінчення викупу) та порядок
викупу. Якщо рішення не передбачає періоду, протягом якого
здійснюватиметься викуп акцій, про це слід зазначити; інформація про мету викупу акцій, порядок визначення ціни
акцій, які викупаються, із зазначенням факторів, які враховуються
при визначенні ціни акцій, та ступеня їх впливу; номінальна та ринкова вартість акцій та прибуток на акцію за
річною фінансовою звітністю року, який передував даті прийняття
рішення про викуп акцій; тип, форма існування і кількість акцій, що підлягають викупу; співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості
акцій, що підлягають викупу, до статутного капіталу; { Абзац
дев'ятий пункту 3 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно
з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 } найменування юридичних осіб або зазначається "Фізична особа",
якщо інформація виникла щодо власника - фізичної особи,
акціонерів, які володіють 10 і більше відсотками акцій станом до
викупу акцій; { Абзац десятий пункту 3 глави 2 розділу II в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 } прізвище, ім'я та по батькові членів наглядової ради та/або
виконавчого органу, у яких викуповуються акції, із зазначенням
кількості акцій, якими вони володіють, та частки у загальній
кількості акцій станом до викупу акцій; { Абзац одинадцятий пункту
3 глави 2 розділу II в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 } дата викупу власних акцій, їх тип, кількість, частка від
статутного капіталу (якщо емітент володіє раніше викупленими
власними акціями); { Абзац дванадцятий пункту 3 глави 2 розділу II
в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 } дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску
акцій, що підлягають викупу, та найменування органу, що здійснив
державну реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу.
4. Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на
фондовій біржі складаються за формою, наведеною у додатку 3. Датою вчинення дії вважається дата: включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі; коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про
зміну рівня лістингу його цінних паперів; коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про
делістинг його цінних паперів. У Повідомленні розкривається така інформація: дата дії, дія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу),
найменування фондової біржі, вид, номінальна вартість та кількість
цінних паперів, щодо яких вчинена дія; співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів,
щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску
цінних паперів (у відсотках); дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску
цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну
реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія; вид, тип, категорія та форма існування цінних паперів, щодо
яких вчинена дія; дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв
рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів
емітента. Наводиться найменування фондової біржі, в лістинг якої
включаються цінні папери емітента; дата рішення та уповноважений орган емітента або найменування
фондової біржі, які прийняли рішення про делістинг цінних паперів
емітента або зміну рівня лістингу; види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у
лістингу, права їх власників; в разі делістингу зазначається дата, з якої цінні папери
більше не котируватимуться на фондовій біржі, та причини їх
делістингу.
5. У разі отримання емітентом грошових коштів за кредитним
договором емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 5.1
цього пункту. У разі отримання емітентом грошових коштів або інших
речей, визначених родовими ознаками за договором позики, емітент
розкриває інформацію відповідно до підпункту 5.2 цього пункту.
5.1. Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента, складаються за формою, наведеною у
додатку 4. Датою вчинення дії вважається дата одержання кредиту. У Повідомленні розкривається така інформація: дата прийняття рішення про одержання кредиту та назва
уповноваженого органу, що його прийняв; дата підписання договору кредиту, вид кредиту (кредитної
лінії), сума кредиту, процентна ставка, строк, на який укладено
договір кредиту, та умови повернення кредиту із зазначенням
активів, наданих у заставу, або інший спосіб забезпечення кредиту;
{ Абзац п'ятий підпункту 5.1 пункту 5 глави 2 розділу II із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 } дата одержання кредиту; інформація про кредитора, який прийняв рішення про надання
кредиту, із зазначенням його найменування, ідентифікаційного коду
за ЄДРПОУ, місцезнаходження; вартість чистих активів емітента, розрахованих на початок
року; співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок
року (у відсотках); { Абзац восьмий підпункту 5.1 пункту 5 глави 2
розділу II в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 } інформація щодо цільового призначення коштів, отриманих за
кредитом. У разі якщо грошові кошти емітент отримує на підставі
укладеного договору кредиту (кредитної лінії) в декілька етапів
частинами (траншами), що не перевищують, дорівнюють або є більшими
ніж 25 відсотків активів емітента, розрахованих на початок року,
інформація розкривається при першому та останньому одержанні
частини кредиту (траншу). Інформація стосовно інших частин кредиту
(траншів), крім першої та останньої, розкривається шляхом
оприлюднення у стрічці новин. При цьому датою вчинення дії
вважається дата одержання частини кредиту (траншу), у тому числі у
разі закриття кредитної лінії. { Абзац десятий підпункту 5.1
пункту 5 глави 2 розділу II в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1355 ( z0080-10 ) від
30.10.2009 } Зазначаються загальний розмір кредиту за договором
(кредитною лінією), розмір одержаної частини кредиту (траншу) у
грошовій формі, дата отримання частини кредиту (траншу), дата
відкриття та дата закриття кредитної лінії, розмір одержаної
частини кредиту (у відсотках) до загального розміру кредиту
(кредитної лінії) та інші умови договору кредиту (кредитної
лінії), необхідні для повного розкриття інформації. { Абзац
одинадцятий підпункту 5.1 пункту 5 глави 2 розділу II в редакції
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 } У разі, якщо кредити є короткостроковими - строком в один
банківський день, інформація розкривається на фондовому ринку, але
не подається до Комісії. При цьому датою вчинення дії вважається
дата одержання кредиту. Емітент може додатково, на власний розсуд, розкривати інші
відомості, що можуть вплинути на рішення інвесторів (як то умови
зміни процентної ставки тощо).
5.2. Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента, складаються за формою, наведеною у
додатку 5. Датою вчинення дії вважається дата передання грошових коштів
або інших речей, визначених родовими ознаками. У Повідомленні розкривається така інформація: дата прийняття рішення про одержання позики та назва
уповноваженого органу, що його прийняв; дата підписання договору, предмет договору, вид позики
(процентна, безпроцентна), сума одержаної позики або вартість
речей, визначених родовими ознаками, процентна ставка, строк, на
який надано позику, та умови повернення позики із зазначенням
активів, наданих у заставу, або інший спосіб забезпечення позики; дата зарахування коштів на поточний рахунок або дата
одержання речей, визначених родовими ознаками; інформація про позикодавця із зазначенням його найменування
(прізвища, імені та по батькові позикодавця - фізичної особи),
ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер з ДРФО -
фізичної особи), місцезнаходження; вартість чистих активів емітента, розрахованих на початок
року; співвідношення суми одержаної позики до вартості активів на
початок року (у відсотках); { Абзац восьмий підпункту 5.2 пункту 5
глави 2 розділу II в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 } інформація щодо мети використання коштів або речей,
визначених родовими ознаками отриманих за договором позики. У разі якщо емітент одержує грошові кошти або інші речі,
визначені родовими ознаками, на підставі укладених договорів
позики в декілька етапів траншами, що не перевищують, дорівнюють
або є більшими ніж 25 відсотків активів емітента, розрахованих на
початок року, інформація розкривається при першому та останньому
транші коштів або інших речей, визначених родовими ознаками.
Інформація стосовно інших частин позики (траншів), крім першої та
останньої, розкривається шляхом оприлюднення у стрічці новин.
{ Абзац десятий підпункту 5.2 пункту 5 глави 2 розділу II в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 } При цьому датою вчинення дії вважається дата одержання
частини позики (траншу), у тому числі останньої частини позики
(траншу). Зазначаються розмір одержаної частини позики (траншу) у
грошовій формі, розмір одержаної частини позики (у відсотках) до
розміру позики та дата одержання частини позики (траншу). Емітент може додатково, на власний розсуд, розкривати інші
відомості, що можуть вплинути на рішення інвесторів (як то умови
зміни процентної ставки тощо).
6. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
складаються за формою, наведеною у додатку 6. До інформації про зміну складу посадових осіб емітента
належить інформація про звільнення або призначення голови та
членів наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії,
ревізора акціонерного товариства, головного бухгалтера, а також
голови та членів іншого органу товариства, якщо утворення такого
органу передбачено статутом товариства. Емітенти цінних паперів
зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу
посадових осіб також у разі призначення або звільнення осіб, що
виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім
випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з
відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка
безпосередньо займає відповідну посаду). Датою вчинення дії
вважається дата прийняття рішення відповідним органом управління
емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента. { Абзац другий
пункту 6 глави 2 розділу II в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1355 ( z0080-10 ) від
30.10.2009 } У Повідомленні розкривається така інформація: назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення
про зміну складу посадових осіб, дата прийняття рішення, зміст
такого рішення (звільнення, призначення посадової особи) із
зазначенням підстав такого рішення; інформація про посадову особу із зазначенням прізвища, імені
та по батькові, паспортних даних, повної назви посади, на яку
призначено або з якої звільнено, частка, якою володіє в статутному
капіталі емітента; обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та
інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини. У разі призначення посадової особи розкривається інформація
про строк, на який призначено особу, інші посади, які обіймала ця
особа протягом своєї діяльності, розмір пакету акцій емітента, які
належать цій особі. У разі звільнення посадової особи розкривається інформація
щодо строку, протягом якого така особа перебувала на посаді. Якщо нікого не призначено на посаду замість звільненої особи,
інформація про це обов'язково розкривається.
7. Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і
більше відсотків голосуючих акцій, розкривається емітентом на
фондовому ринку, але не подається до Комісії. Датою вчинення дії вважається дата повідомлення емітента
особою, яка здійснює облік права власності на акції емітента у
депозитарній системі України, про внесення змін до реєстру
власників іменних цінних паперів або проведення облікових операцій
на рахунках у цінних паперах, у зв'язку з чим пакет власника
акцій: становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій; став менше 10 відсотків голосуючих акцій; збільшився або зменшився, але становить не менше 10 відсотків
голосуючих акцій. У Повідомленні розкривається така інформація: зазначається "фізична особа", якщо інформація виникла щодо
власника - фізичної особи або повне найменування і
місцезнаходження юридичної особи; розмір пакету акцій акціонера, у тому числі з урахуванням
розміру збільшення.
8. Відомості про рішення емітента про утворення, припинення
його філій, представництв складаються за формою, наведеною у
додатку 7. Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного
рішення. У Повідомленні розкривається така інформація: дата прийняття рішення про утворення (припинення) філії
(філій), представництва (представництв) емітента, назва
уповноваженого органу, що його прийняв, та причини прийняття
такого рішення; повне найменування та місцезнаходження кожної філії чи
представництва, що були створені чи припинені, та функції, які
вони виконували чи будуть виконувати. В разі прийняття рішення
щодо кількох філій чи представництв усі відомості можуть
подаватись в одному повідомленні з обов'язковим розкриттям
необхідної інформації щодо кожної філії чи представництва.
9. Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення
статутного капіталу складаються за формою, наведеною у додатку 8. Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного
рішення вищим органом емітента. У Повідомленні розкривається така інформація: дата прийняття рішення про зменшення статутного капіталу та
назва уповноваженого органу емітента, що його прийняв, а також
причини, які обумовили прийняття такого рішення; інформація про розмір статутного капіталу на дату прийняття
рішення про його зменшення, розмір статутного капіталу після
зменшення; сума, на яку зменшується статутний капітал, та частка (у
відсотках), на яку зменшується статутний капітал, спосіб зменшення
статутного капіталу; кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кількості
голосуючих акцій (у відсотках), щодо кожного з членів ради
товариства, виконавчого органу, яким належать акції емітента, та
акціонерів, які володіють 10 і більше відсотками голосуючих акцій
станом до зменшення статутного капіталу.
10. У разі порушення справи про банкрутство емітента емітент
розкриває інформацію відповідно до підпункту 10.1 цього пункту. У
разі винесення ухвали про санацію емітента емітент розкриває
інформацію відповідно до підпункту 10.2 цього пункту.
10.1. Інформація про порушення справи про банкрутство
емітента складається за формою, наведеною у додатку 9. Датою вчинення дії вважається дата: винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про
банкрутство або дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про
порушення провадження у справі про його банкрутство, якщо
процедуру банкрутства розпочато за заявою кредитора; подання емітентом заяви до суду щодо порушення справи про
його банкрутство. У цьому випадку дата попереднього слухання не
зазначається. Після винесення судом ухвали про порушення справи
про банкрутство емітент повинен додатково оприлюднити таку
інформацію. У Повідомленні розкривається така інформація: дата винесення судом ухвали про порушення провадження у
справі про банкрутство емітента, найменування (прізвище, ім'я по
батькові) особи, яка подала заяву про порушення справи про
банкрутство, повне найменування (прізвище, ім'я та по батькові) й
місцезнаходження (місце проживання) кредитора (кредиторів), на
вимогу яких порушено провадження у справі про банкрутство
емітента, та найменування суду, який розглядає зазначену справу; причини порушення провадження у справі про банкрутство
емітента та загальна сума вимог кредиторів; найменування юридичної особи або прізвище, ім'я й по батькові
фізичної особи, місцезнаходження або місце проживання арбітражного
керуючого емітента, призначеного судом, та дата такої ухвали; дата проведення підготовчого засідання суду.
10.2. Відомості про винесення ухвали про санацію емітента
складаються за формою, наведеною у додатку 10. Датою вчинення дії вважається дата винесення судом ухвали про
проведення санації боржника або дата, коли емітент дізнався чи мав
дізнатися про винесення судом ухвали про його санацію. У Повідомленні розкривається така інформація: найменування суду, який виніс ухвалу про санацію емітента,
дата винесення ухвали, строк санації та основний зміст схваленого
плану санації; найменування або прізвище, ім'я й по батькові,
місцезнаходження або місце проживання керуючого санацією,
призначеного судом.
11. У разі припинення емітента шляхом злиття, приєднання,
поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу
емітента або суду емітент розкриває інформацію відповідно до
підпункту 11.1 цього пункту. У разі припинення емітента шляхом
ліквідації за рішенням вищого органу емітента емітент розкриває
інформацію відповідно до підпункту 11.2 цього пункту. У разі
припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду емітент
розкриває інформацію відповідно до підпункту 11.3 цього пункту.
11.1. Відомості про припинення емітента шляхом злиття,
приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням
вищого органу емітента або суду складаються за формою, наведеною у
додатку 11. Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного
рішення вищим органом емітента, а в разі, якщо припинення емітента
відбулося за рішенням суду, то датою виникнення подій вважається
дата винесення судом відповідного рішення. У Повідомленні розкривається така інформація: дата прийняття рішення про припинення емітента; назва уповноваженого органу емітента, що прийняв це рішення,
причини такого рішення та спосіб припинення юридичної особи
(злиття, приєднання, поділ, перетворення, банкрутство), у тому
числі дата проведення загальних зборів (для акціонерних
товариств), на яких розглядалось зазначене питання, та результати
голосування, із зазначенням кількості голосів "за" та кількості
голосів "проти". У разі припинення за рішенням суду зазначається
дата прийняття рішення суду, найменування та місцезнаходження
суду, яким прийнято таке рішення. В разі злиття або приєднання зазначаються повне найменування
і місцезнаходження всіх осіб, які беруть участь у процедурі злиття
або приєднання, умови злиття або приєднання, повне найменування і
місцезнаходження юридичної особи, що буде утворена, сума внеску
емітента в її статутний капітал, частка емітента у статутному
капіталі нового підприємства. У разі поділу або перетворення зазначається повне
найменування юридичної особи (осіб) правонаступника
(правонаступників), порядок розподілу активів та зобов'язань,
розмір статутного капіталу правонаступника (правонаступників).
Також розкривається інформація про порядок та умови обміну акцій
(часток, паїв) емітента, який припиняється, на акції (частки, паї)
юридичних осіб - правонаступників.
11.2. Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за
рішенням вищого органу емітента складаються за формою, наведеною у
додатку 12. Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного
рішення вищим органом емітента. У Повідомленні розкривається така інформація: дата прийняття рішення про припинення емітента шляхом
ліквідації, назва органу емітента, що прийняв це рішення, причини
такого рішення, у тому числі дата проведення загальних зборів, на
яких розглядалось зазначене питання, та результати голосування, із
зазначенням кількості голосів "за" та кількості голосів "проти"; щодо кредиторів або їх відсутність; вартість чистих активів, сума зобов'язань й розмір власного
капіталу за даними річної фінансової звітності, підтвердженої
аудиторським висновком, за рік, який передував даті ухвалення
рішення про ліквідацію емітента; про достатність активів емітента для розрахунку за його
зобов'язаннями, а також сума, яка може залишитися після
задоволення вимог кредиторів і розподілятиметься між акціонерами.
11.3. Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за
рішенням суду складаються за формою, наведеною у додатку 13. Датою вчинення дії вважається дата винесення судового рішення
про ліквідацію емітента або дата винесення судом постанови про
визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. У Повідомленні розкривається така інформація: дата судового рішення про припинення емітента шляхом
ліквідації (у тому числі, шляхом ліквідації у справі про
банкрутство) та найменування суду, який прийняв таке рішення; строк дії ліквідаційної процедури; найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи, яка подала заяву про припинення емітента; прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка є
уповноваженою особою, визначеною відповідно до рішення загальних
зборів акціонерного товариства, та має повноваження представляти
інтереси акціонерів у процесі провадження справи про банкрутство; вартість чистих активів, сума зобов'язань й розмір власного
капіталу за даними річної фінансової звітності, підтвердженої
аудиторським висновком, за рік, який передував даті прийняття
рішення про ліквідацію емітента; щодо достатності активів емітента для розрахунку за його
зобов'язаннями, а також сума, яка може залишитися після
задоволення вимог кредиторів і розподілятиметься між акціонерами.
Глава 3. Порядок розкриття особливої інформації на фондовому
ринку
1. Розкриття особливої інформації має здійснюватись шляхом
оприлюднення у стрічці новин, опублікування в офіційному
друкованому виданні та подання до Комісії. Розкриття особливої інформації здійснюється у такі строки: у стрічці новин - протягом двох робочих днів з дати вчинення
дії, але не пізніше 10.00 години третього робочого дня, з дня
вчинення дії; { Абзац третій пункту 1 глави 3 розділу II із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 } в офіційному друкованому виданні - протягом п'яти робочих
днів з дати вчинення дії; подання до Комісії - протягом десяти робочих днів з дати
вчинення дії.
2. У стрічці новин та друкованому виданні емітент розкриває
особливу інформацію в описовій формі. Текст Повідомлення за
змістом та обсягом має відповідати вимогам, що встановлені до
відповідного виду особливої інформації. При оприлюдненні особливої інформації у стрічці новин та в
офіційному друкованому виданні Повідомлення складається за формою,
наведеною у додатку 14 до цього Положення.
3. Якщо емітентом розкрито недостовірну особливу інформацію,
то він зобов'язаний вжити заходів щодо спростування розкритої
недостовірної особливої інформації у той самий спосіб (способи),
якими було розкрито таку недостовірну особливу інформацію. У разі
наявності виправлена особлива інформація оприлюднюється емітентом
у передбачений цим Положенням спосіб одночасно із спростуванням
оприлюдненої недостовірної особливої інформації.
3.1. Спростування у стрічці новин має бути здійснено протягом
двох робочих днів з дати встановлення факту розкриття
недостовірної інформації емітентом.
3.2. Спростування у офіційному друкованому виданні має бути
здійснено протягом п'яти робочих днів з дати встановлення факту
розкриття недостовірної інформації емітентом.
3.3. Емітент зобов'язаний у семиденний строк з дати
встановлення факту розкриття недостовірної інформації емітентом
повідомити Комісію про факт оприлюднення недостовірної особливої
інформації, надати обґрунтовані пояснення щодо причин оприлюднення
недостовірної особливої інформації, надати підтвердження
спростування оприлюдненої недостовірної особливої інформації та у
разі наявності надати інформацію щодо оприлюднення виправленої
особливої інформації.
4. При поданні особливої інформації до Комісії емітенти, які
є професійними учасниками фондового ринку (крім емітентів, які
мають ліцензію на ведення власного реєстру власників іменних
цінних паперів), банками, страховиками, інститутами спільного
інвестування, емітентами іпотечних сертифікатів, іпотечних
облігацій і сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, надають
(надсилають) Повідомлення до загального відділу центрального
апарату Комісії. Пункт 4 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 }
5. При поданні особливої інформації до Комісії емітенти, які
не визначені в пункті 4 цієї глави, надають Повідомлення до
територіальних органів Комісії за їх місцезнаходженням.
6. Повідомлення, яке подається до Комісії, складається з
титульного аркуша (додаток 15) та однієї з наведених у додатках
1-13 форм відповідно до виду особливої інформації.
6.1. На титульному аркуші Повідомлення обов'язково
зазначається дата оприлюднення інформації у стрічці новин,
найменування, дата і номер друкованого видання, в якому
опубліковано Повідомлення, та у разі розміщення Повідомлення на
сторінці в мережі Інтернет дата оприлюднення та адреса сторінки в
мережі Інтернет.
6.2. До Повідомлення на розсуд емітента можуть додаватись
документи або їх завірені копії, які підтверджують інформацію,
викладену в Повідомленні.
Розділ III. Розкриття емітентами інформації

про іпотечні цінні папери та сертифікати фонду

операцій з нерухомістю
{ Назва розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355
( z0080-10 ) від 30.10.2009 }
1. До розкриття інформації про іпотечні цінні папери та
сертифікати фонду операцій з нерухомістю застосовуються положення
пунктів 1, 2, 4-7 глави 1 розділу II та положення глави 3 розділу
II цього Положення. Пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355
( z0080-10 ) від 30.10.2009 }
2. До інформації про іпотечні цінні папери та сертифікати
фонду операцій з нерухомістю належать відомості про: { Абзац
перший пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 } зміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення
іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом; заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних
активів; дострокове погашення іпотечних облігацій; внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів; заміну управителя фонду операцій з нерухомістю; припинення функціонування фонду операцій з нерухомістю
(далі - ФОН); трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які
забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними
сертифікатами; заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у
складі іпотечного покриття; звернення стягнення на іпотечне покриття; конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН; призупинення дії дозволів на право здійснення емісії
іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН.
3. Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття або
реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом складаються за формою, наведеною у
додатку 16. Датою вчинення дії вважається дата внесення відомостей про
заміну до відповідного реєстру. У Повідомленні розкривається така інформація: дата прийняття рішення емітентом про заміни у реєстрі
іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних
сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом та
найменування органу емітента, що прийняв таке рішення; випуск іпотечних облігацій або іпотечних сертифікатів, щодо
якого прийнято рішення (дата реєстрації та номер свідоцтва про
реєстрацію, вид іпотечних облігацій або різновид іпотечних
сертифікатів); частка (у відсотках) іпотечних активів (інших активів) у
складі іпотечного покриття або у реєстрі забезпечення іпотечних
сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких
відбулись зміни; причини прийняття рішення щодо зміни іпотечних активів у
складі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних
сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом; перелік іпотечних активів (інших активів) (їх найменування та
вартість) у складі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення
іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом,
щодо яких прийнято рішення про виключення, та іпотечні активи
(інші активи) (їх найменування та вартість), щодо яких прийнято
рішення про включення до складу іпотечного покриття або реєстру
забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим
іпотечним боргом. Інформація надається із зазначенням найменування
активів та їх вартості. Інформація надається щодо кожного різновиду іпотечних
сертифікатів, виду іпотечних облігацій та їх кожного випуску
(траншу).
4. Відомості про заміну управителя іпотечного покриття,
управителя іпотечних активів складаються за формою, наведеною у
додатку 17. Датою вчинення дії вважається дата розірвання договору з
управителем іпотечного покриття, управителем іпотечних активів. У Повідомленні розкривається така інформація: дата укладення договору про управління іпотечним покриттям
або іпотечними активами та дата розірвання договору; суб'єкт, що прийняв рішення про розірвання та/або укладення
договору, розкриваються причини прийняття рішення про заміну
управителя; управитель іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким
укладено (планується укласти) договір на управління іпотечним
покриттям або іпотечними активами, та управитель іпотечного
покриття або іпотечними активами, з яким розірвано договір. Щодо
кожного з управителів зазначаються найменування, ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ, організаційно-правова форма, місцезнаходження,
номер, дата отримання ліцензії (дозволу) та назва органу, що видав
ліцензію (дозвіл).
5. Відомості про дострокове погашення іпотечних облігацій
складаються за формою, наведеною у додатку 18. Датою вчинення дії вважається дата настання однієї чи
декількох умов, передбачених частиною першою статті 17 або
частиною четвертою статті 20 Закону України "Про іпотечні
облігації" ( 3273-15 ). У Повідомленні розкривається така інформація: дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію випуску
іпотечних облігацій; дата вчинення дії; описуються підстави, відповідно до яких у власників іпотечних
облігацій виникло право вимагати дострокового погашення належних
їм іпотечних облігацій.
6. Відомості про внесення змін до проспекту емісії іпотечних
цінних паперів складаються за формою, наведеною у додатку 19. Датою вчинення дії вважається дата прийняття емітентом
рішення про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних
паперів. У Повідомленні розкривається така інформація: дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію випуску
іпотечних цінних паперів; дата прийняття емітентом рішення про внесення змін до
проспекту емісії розміщених іпотечних цінних паперів; опис змін до проспекту емісії; щодо осіб, якими надано згоду на внесення змін до проспекту
емісії розміщених іпотечних цінних паперів.
7. У разі заміни управителя ФОН за рішенням суду емітент
розкриває інформацію відповідно до підпункту 7.1 цього пункту. У
разі заміни управителя ФОН у зв'язку з ліквідацією управителя ФОН
емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 7.2 цього
пункту.
7.1. Відомості про заміну управителя ФОН за рішенням суду
складаються за формою, наведеною у додатку 20. Датою вчинення дії вважається дата винесення судом рішення
про передачу управління ФОН до іншого управителя. У Повідомленні розкривається така інформація: назва ФОН; дата рішення суду, найменування та місцезнаходження суду,
який прийняв рішення; найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження управителя, щодо якого було прийнято рішення
суду; найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження управителя, до якого мають бути передані функції
з управління; причини заміни управителя.
7.2. Відомості про заміну управителя ФОН у разі припинення
управителя ФОН складаються за формою, наведеною у додатку 21. Датою вчинення дії вважається дата укладення договору з новим
управителем. У Повідомленні розкривається така інформація: назва ФОН; найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження управителя, якого було припинено; дата укладення договору з новим управителем; найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження управителя, до якого переходять функції з
управління; інформація щодо способів припинення управителя.
8. Відомості про припинення функціонування ФОН складаються за
формою, наведеною у додатку 22. Датою вчинення дії вважається дата закінчення строку, на який
ФОН був створений, та дата виконання своїх зобов'язань перед
власниками сертифікатів відповідно до правил ФОН або дата, коли
емітент дізнався або повинен був дізнатись про винесення судом
рішення про припинення ФОН. У Повідомленні розкривається така інформація: назва ФОН; дата створення та закінчення строку, на який ФОН був
створений, та/або дата рішення суду; найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження управителя; причини припинення ФОН.
9. Відомості про трансформацію (перетворення) іпотечних
активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними
іпотечними сертифікатами, складаються за формою, наведеною у
додатку 23. Датою вчинення дії вважається дата завершення емітентом
іпотечних сертифікатів трансформації (перетворення) іпотечних
активів. У Повідомленні розкривається така інформація: дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію випуск
іпотечних сертифікатів, різновид іпотечних сертифікатів; номінальна вартість розміщених іпотечних сертифікатів, у тому
числі ринкова (у разі наявності), та вартість трансформованих
іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за
розміщеними іпотечними сертифікатами; інформація щодо способів та місця оприлюднення скоригованої
інформації про випуск іпотечних сертифікатів, надсилання такої
інформації усім власникам іпотечних сертифікатів випуску, за яким
здійснено трансформацію (перетворення) іпотечних активів; дата надсилання повідомлення про трансформацію (перетворення)
до Комісії; опис способу розрахунку співвідношення вартості розміщених
іпотечних сертифікатів та вартості трансформованих (перетворених)
іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за
розміщеними іпотечними сертифікатами.
10. Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує
іпотечні активи у складі іпотечного покриття, складаються за
формою, наведеною у додатку 24. Датою вчинення дії вважається дата розірвання договору. У Повідомленні розкривається така інформація: дата розірвання договору; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ фінансової установи, з якою розірвано договір; особа, що прийняла рішення про розірвання договору,
розкриваються причини прийняття рішення про заміну обслуговуючої
установи; інформація щодо умов заміни обслуговуючої установи.
11. Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття
складаються за формою, наведеною у додатку 25. Датою вчинення дії вважається дата: встановлення факту невиконання або неналежного виконання
емітентом грошових зобов'язань за іпотечними облігаціями у строки,
визначені у проспекті емісії; прийняття судового рішення про порушення щодо емітента
провадження у справі про банкрутство або призначення тимчасового
адміністратора чи ліквідатора; встановлення факту непроведення заміни іпотечних активів або
невключення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
згідно із статтею 14 Закону України "Про іпотечні облігації"
( 3273-15 ); встановлення факту вчинення емітентом щодо іпотечного
покриття дій, які суперечать вимогам Закону України "Про іпотечні
облігації" ( 3273-15 ), якщо такі дії ставлять під загрозу належне
виконання емітентом зобов'язань за іпотечними облігаціями; порушення інших зобов'язань, визначених у проспекті емісії. У Повідомленні розкривається така інформація: дата вчинення дії, дата і номер свідоцтва про реєстрацію
випуску іпотечних облігацій, щодо іпотечного покриття яких вчинена
дія; причина звернення стягнення та особа, що ініціювала звернення
стягнення на іпотечне покриття.
12. Відомості про конвертацію іпотечних сертифікатів або
сертифікатів ФОН складаються за формою, наведеною у додатку 26. Датою вчинення дії вважається дата прийняття рішення про
конвертацію уповноваженим органом емітента. У Повідомленні розкривається інформація щодо цінних паперів,
які підлягають конвертації (вилученню з обігу), та інформація щодо
цінних паперів, на які обмінюватимуться цінні папери, що
вилучаються з обігу (дата реєстрації та номер свідоцтва про
реєстрацію випуску; форма існування; серія; вид, тип цінних
паперів; кількість та загальна вартість, номінальна вартість або
частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один
іпотечний сертифікат участі тощо).
13. Відомості про прийняття рішення органом виконавчої влади
про призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних
сертифікатів або сертифікатів ФОН складаються за формою, наведеною
у додатку 27. Датою вчинення дії вважається дата, коли емітент дізнався або
повинен був дізнатись про призупинення дії дозволу (дозволів) на
право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів
ФОН. У Повідомленні розкривається інформація про причини
призупинення дії дозволу (дозволів) на право здійснення емісії
іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН, строк, на який
призупинено дію зазначеного дозволу (дозволів), орган виконавчої
влади, що прийняв таке рішення, та дата, з якої таке рішення
набуло чинності.
Розділ IV. Розкриття регулярної квартальної

інформації емітентами цінних паперів
Глава 1. Загальні положення про обов'язкове розкриття
емітентами цінних паперів регулярної квартальної інформації на
фондовому ринку
1. Емітенти зобов'язані розкривати регулярну квартальну
інформацію (далі - квартальна інформація) у повному обсязі
відповідно до вимог цього Положення.
2. Квартальна інформація складається за підсумками кожного
кварталу.
3. Обов'язок здійснювати розкриття квартальної інформації в
порядку, передбаченому цим Положенням, поширюється на:
3.1 акціонерні товариства, що мають державну частку в обсязі
25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі за станом на
перше число звітного кварталу;
3.2 державні (національні) акціонерні товариства;
3.3 холдингові компанії, що мають державну частку в обсязі
25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі за станом на
перше число звітного кварталу;
3.4 підприємства, пакети акцій (частки, паї) яких передано до
статутного капіталу державних (національних) акціонерних товариств
та/або холдингових компаній, що мають державну частку в обсязі
25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі за станом на
перше число звітного кварталу;
3.5 емітентів, які здійснили відкрите розміщення облігацій
підприємств;
3.6 емітентів, які здійснили відкрите розміщення іпотечних
облігацій;
3.7 емітентів, які здійснили відкрите розміщення іпотечних
сертифікатів;
3.8 емітентів, які здійснили відкрите розміщення сертифікатів
ФОН.
Глава 2. Склад квартальної інформації емітентів цінних
паперів
1. Квартальна інформація емітентів цінних паперів, зазначених
у підпунктах 3.1-3.4 пункту 3 глави 1 цього розділу, включає: титульний аркуш; зміст; інформацію про підприємство та його участь у створенні інших
юридичних осіб; основні відомості про випущені акції; основні відомості про облігації емітента при закритому
розміщенні; основні відомості про похідні цінні папери емітента; { Пункт
1 розділу IV доповнено абзацом згідно з Рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1355 ( z0080-10 ) від
30.10.2009 } інформацію про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні
папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких
користується емітент; інформацію щодо посади корпоративного секретаря; інформацію про господарську та фінансову діяльність; квартальну фінансову звітність; звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових
облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами
нерухомості). Квартальна інформація складається відповідно до вимог цієї
глави та додатка 28 до цього Положення.
1.1. Титульний аркуш квартальної інформації має містити
реквізити, обов'язкові для швидкої ідентифікації емітента,
засвідчення достовірності квартальної інформації. На титульному
аркуші квартальної інформації обов'язково зазначаються дата
розміщення квартальної інформації в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії та, у разі наявності, адреса
сторінки (сторінок) у мережі Інтернет, на якій додатково
оприлюднена квартальна інформація.
1.2. Інформація про підприємство та його участь у створенні
інших юридичних осіб має містити дані відповідно до пункту 3
"Інформація про підприємство та його участь у створенні інших
юридичних осіб", наведеного в додатку 28.
1.3. Основні відомості про випущені акції мають містити дані
відповідно до таблиці, що міститься у пункті 4 "Основні відомості
про випущені акції (за звітний період)", наведеної в додатку 28.
1.4. Основні відомості про облігації емітента при закритому
розміщенні мають містити дані відповідно до таблиці, що міститься
у пункті 5 "Основні відомості про облігації емітента при закритому
розміщенні (за звітний період)" (для кожного непогашеного випуску
облігацій), наведеної у додатку 28.
1.5. Основні відомості про похідні цінні папери емітента
мають містити дані відповідно до таблиці, що міститься в пункті
5.1 "Основні відомості про похідні цінні папери емітента",
наведеної в додатку 28. Пункт 1 розділу IV доповнено підпунктом згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355
( z0080-10 ) від 30.10.2009 }
1.6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на
цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами
яких користується емітент, має містити дані відповідно до пункту 6
"Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні
папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких
користується емітент", наведеного в додатку 28. У разі, якщо емітент самостійно веде реєстр власників іменних
цінних паперів, про це зазначається у описі до пункту, вказується
номер та дата видачі ліцензії на право провадження професійної
діяльності на фондовому ринку. Дані щодо кожної юридичної особи, яка веде облік прав
власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України,
послугами яких користується емітент, указуються окремо.
1.7. Інформація щодо посади корпоративного секретаря має
містити дані відповідно до таблиці, що міститься у пункті 7
"Інформація щодо посади корпоративного секретаря", наведеної у
додатку 28. В описі до таблиці розкривається інформація про досвід роботи
корпоративного секретаря, наявність непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини, попереднє місце роботи, у разі
звільнення попереднього корпоративного секретаря зазначаються
причини звільнення.
1.8. Інформація про господарську та фінансову діяльність
розкривається емітентом описово відповідно до підпункту 8.1 пункту
8 "Інформація про господарську та фінансову діяльність",
наведеного в додатку 28. Емітенти, які займаються видами діяльності, що класифікуються
як переробна, добувна промисловість або виробництво та
розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів
економічної діяльності, розкривають інформацію відповідно до
таблиць, що містяться у підпунктах 8.2 "Інформація про обсяги
виробництва та реалізації основних видів продукції"
та 8.3 "Інформація про собівартість реалізованої продукції"
пункту 8, наведених у додатку 28. Зазначені таблиці можуть не
заповнювати емітенти, у яких дохід (виручка) від реалізації
продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн. Підпункт 1.8 пункту 1 розділу IV в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355 ( z0080-10 )
від 30.10.2009 }
2. У разі, якщо емітенти цінних паперів, зазначених у
підпунктах 3.1 - 3.4 пункту 3 глави 1 цього розділу, здійснили
протягом звітного періоду відкрите розміщення облігацій
підприємств, квартальна інформація складається відповідно до
пункту 3 цієї глави, а в разі відкритого розміщення іпотечних
облігацій та/або іпотечних сертифікатів, та/або сертифікатів ФОН -
відповідно до пункту 4 цієї глави.
3. Квартальна інформація емітентів цінних паперів, зазначених
у підпункті 3.5 пункту 3 глави 1 цього розділу, включає: титульний аркуш; зміст; інформацію про емітента; інформацію про посадових осіб емітента; інформацію про осіб, послугами яких користується емітент;
{ Абзац шостий пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 } відомості про цінні папери емітента; інформацію про господарську та фінансову діяльність емітента; відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб; квартальну фінансову звітність; звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових
облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами
нерухомості). Квартальна інформація складається відповідно до вимог цієї
глави та додатка 29 до цього Положення.
3.1. Титульний аркуш квартальної інформації має містити
реквізити, обов'язкові для швидкої ідентифікації емітента,
засвідчення достовірності квартальної інформації. На титульному
аркуші квартальної інформації обов'язково зазначається дата
розміщення квартальної інформації в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії та, у разі наявності, адреса
сторінки (сторінок) у мережі Інтернет, на якій додатково
оприлюднена квартальна інформація.
3.2. Зміст складається за формою, наведеною у додатку 29, та
має містити перелік інформації, що входить до складу квартальної
інформації. Щодо кожної з інформацій, наведених у змісті, емітент
повинен обов'язково зазначити про їх наявність або відсутність та
у разі відсутності вказати причини відсутності у примітках.
3.3. Інформація про емітента має містити дані відповідно до
пункту 3 "Інформація про емітента", наведеного в додатку 29.
3.4. Інформація про посадових осіб емітента має містити дані
відповідно до пункту 4 "Інформація про посадових осіб емітента",
наведеного в додатку 29. Інформація зазначається щодо кожної посадової особи окремо.
{ Абзац другий підпункту 3.4 пункту 3 розділу IV в редакції
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 } У описі до пункту розкривається інформація щодо змін у
персональному складі посадових осіб з відповідним обґрунтуванням
та інформація про наявність або відсутність у посадових осіб
емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
3.5. Інформація про осіб, послугами яких користується
емітент, має містити дані відповідно до пункту 5 "Інформацію про
осіб, послугами яких користується емітент", наведеного в
додатку 29. Інформація вказується про професійних учасників фондового
ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські
фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб,
які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають
страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені
здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.
Для емітентів іпотечних облігацій додатково вказується інформація
про управителя іпотечного покриття та обслуговуючу установу (за
наявності). Для емітентів іпотечних сертифікатів додатково
вказується інформація про управителя та обслуговуючу установу. Для
емітентів сертифікатів ФОН додатково вказується інформація про
управителя. Дані щодо кожної юридичної особи вказуються окремо. У разі, якщо емітент самостійно веде реєстр власників іменних
цінних паперів, про це зазначається у описі до пункту, вказується
номер та дата видачі ліцензії на право провадження професійної
діяльності на фондовому ринку.
3.6. Відомості про цінні папери емітента мають містити дані
відповідно до таблиць, що містяться у пунктах 6.1 "Інформація про
випуски акцій емітента", 6.2 "Інформація про облігації емітента",
6.3 "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом",
наведених у додатку 29. У описі до таблиць розкривається інформація про внутрішні та
зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами
емітента, а також розкривається інформація щодо факту
лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах,
мета емісії, спосіб розміщення тощо.
3.7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
емітента має містити дані відповідно до таблиць, що містяться у
пунктах 7.1 "Інформація про зобов'язання емітента",
7.2 "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних
видів продукції" та 7.3 "Інформація про собівартість реалізованої
продукції", наведених у додатку 29. Таблиці, що містяться у пунктах 7.2 "Інформація про обсяги
виробництва та реалізації основних видів продукції" та
7.3 "Інформація про собівартість реалізованої продукції",
заповнюються емітентами, які займаються видами діяльності, що
класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво
та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором
видів економічної діяльності. Зазначені таблиці можуть не
заповнювати емітенти, у яких дохід (виручка) від реалізації
продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн. Підпункт 3.7 пункту 3 розділу IV в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355 ( z0080-10 )
від 30.10.2009 }
3.8. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних
осіб мають містити дані відповідно до пункту 8 "Відомості щодо
участі емітента у створенні юридичних осіб", наведеного в
додатку 29. В описі до пункту розкривається інформація щодо форми участі,
відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту у
новоствореній юридичній особі, активи, надані емітентом у якості
внеску, права, що належать емітенту щодо управління створеною
юридичною особою. Дані щодо кожної юридичної особи вказуються окремо.
4. Квартальна інформація емітентів цінних паперів,
перелічених у підпунктах 3.6-3.8 пункту 3 глави 1 цього розділу,
складається відповідно до пункту 3 цієї глави та має додатково
містити, у разі випуску відповідного виду цінних паперів: інформацію про конвертацію цінних паперів; інформацію про заміну управителя; інформацію про керуючого іпотекою (для емітентів іпотечних
сертифікатів); інформацію про трансформацію іпотечних активів (для емітентів
іпотечних сертифікатів); інформацію про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних
сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом (для
емітентів іпотечних сертифікатів); інформацію про іпотечне покриття; інформацію про заміну фінансової установи, яка здійснює
обслуговування іпотечних активів (для емітентів іпотечних цінних
паперів).
4.1. Інформація про конвертацію цінних паперів розкривається
відповідно до додатка 30. Обов'язково зазначаються дати розкриття інформацій про
конвертацію цінних паперів відповідно до розділу III цього
Положення.
4.2. Інформація про заміну управителя має містити дані
відповідно до таблиці, що міститься у пункті "Інформація про
заміну управителя", наведеної в додатку 31, який заповнюється
емітентами іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій,
сертифікатів ФОН. В описі до таблиці розкривається інформація щодо дати
розірвання договору з управителем, вказується суб'єкт, що прийняв
рішення про розірвання договору, причини (підстави) такого
рішення.
4.3. Інформація про керуючого іпотекою розкривається
відповідно до додатка 32, який заповнюється емітентами іпотечних
сертифікатів.
4.4. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних
активів розкривається відповідно до додатка 33, який заповнюється
емітентами іпотечних сертифікатів. Інформація надається за кожним випуском, за кожним траншем в
межах випуску.
4.5. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних
сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
розкривається відповідно до додатка 34, який заповнюється
емітентами іпотечних сертифікатів. Інформація надається щодо кожного різновиду іпотечних
сертифікатів та їх кожного випуску (траншу). { Абзац другий
підпункту 4.5 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 }
4.6. Інформація про іпотечне покриття має містити дані
відповідно до таблиць, що містяться у пунктах "Інформація про
заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття",
"Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення
з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим
іпотечним покриттям", "Інформація щодо співвідношення розміру
іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались
протягом звітного періоду", "Інформація про заміни іпотечних
активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних
активів до складу іпотечного покриття", наведених у додатку 35,
який заповнюється емітентами іпотечних облігацій. Інформація надається щодо кожного випуску іпотечних
облігацій.
4.7. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює
обслуговування іпотечних активів, розкривається відповідно до
додатка 36, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів та
іпотечних облігацій.
4.8. У разі проведення позапланового аудиту реєстру
іпотечного покриття відповідно до вимог, встановлених відповідним
нормативно-правовим актом Комісії, емітент іпотечних облігацій
додає аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності
стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та
вимогам Закону України "Про іпотечні облігації" ( 3273-15 ).
4.9. Інформація, визначена у цьому пункті, включається
емітентами, зазначеними у підпунктах 3.6-3.8 пункту 3 глави 1
цього розділу, до складу квартальної інформації, в разі її
наявності, і виключно у випадках, якщо протягом звітного періоду
відбулись будь-які зміни щодо такої інформації. Якщо протягом
звітного періоду зміни в інформації, переліченій у цьому пункті,
не відбувались, відповідні додатки не заповнюються та не
включаються до складу квартальної інформації. У цьому випадку
емітентом у примітках до змісту квартальної інформації вказуються
причини відсутності такої інформації.
5. У разі наявності емітенти, зазначені у підпунктах 3.1-3.8
пункту 3 глави 1 цього розділу, у складі квартальної інформації
додатково надають фінансову звітність, складену відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності.
6. Обов'язок по розкриттю квартальної інформації емітентами,
зазначеними у підпунктах 3.5-3.8 пункту 3 глави 1 цього розділу,
припиняється з наступного кварталу після кварталу, в якому
скасовано державну реєстрацію випуску цінних паперів.
7. На емітентів, зазначених у підпунктах 3.6-3.8 пункту 3
глави 1 цього розділу, норми пункту 6 цієї глави не поширюються у
разі, якщо у обігу знаходяться інші види цінних паперів, випуски
яких не скасовані.
Глава 3. Порядок розкриття квартальної інформації на
фондовому ринку
1. Розкриття квартальної інформації на фондовому ринку
здійснюється шляхом її розміщення в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії та подання до Комісії.
2. Особи, зазначені у підпунктах 3.2 та 3.3 пункту 3 глави
1 цього розділу, зобов'язані розкрити квартальну інформацію у
строк не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу,
квартальну інформацію за четвертий квартал - не пізніше 15 квітня
року, наступного за звітним роком.
3. Особи, зазначені у підпунктах 3.1, 3.4-3.8 пункту 3 глави
1 цього розділу, зобов'язані розкрити квартальну інформацію у
строк не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом,
квартальну інформацію за четвертий квартал - не пізніше 20 лютого
року, наступного за звітним роком.
4. При наданні квартальної інформації до Комісії: особи, зазначені у підпунктах 3.1-3.5 пункту 3 глави 1 цього
розділу, надають (надсилають) квартальну інформацію до
територіального органу Комісії за їх місцезнаходженням. У разі,
якщо особи, зазначені в підпунктах 3.1-3.5 пункту 3 глави 1 цього
розділу, є банками та/або здійснили відкрите розміщення іпотечних
облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН, квартальна
інформація надається (надсилається) до загального відділу
центрального апарату Комісії; особи, зазначені у підпунктах 3.6-3.8 пункту 3 глави 1 цього
розділу, надають (надсилають) квартальну інформацію до загального
відділу центрального апарату Комісії.
Розділ V. Розкриття регулярної річної

інформації емітентами
Глава 1. Загальні положення про обов'язкове розкриття
емітентами цінних паперів регулярної річної інформації на
фондовому ринку
1. Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати регулярну
річну інформацію (далі - річна інформація) у повному обсязі
відповідно до вимог цього розділу.
2. Звітним періодом для складання річної інформації є
календарний рік. Перший звітний рік новоствореного емітента може бути меншим
за 12 місяців, він обчислюється: для акціонерних товариств - з дати державної реєстрації
товариства до 31 грудня звітного року включно; для емітентів цінних паперів, крім акцій, - з дня реєстрації
випуску до 31 грудня звітного року включно.
Глава 2. Склад річної інформації емітентів цінних паперів
1. Річна інформація емітентів цінних паперів (крім емітентів
облігацій місцевих позик) включає: титульний аркуш; зміст; основні відомості про емітента; інформацію про засновників та/або учасників емітента та
кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв); інформацію про чисельність працівників та оплату їх праці; інформацію про посадових осіб емітента; інформацію про осіб, що володіють 10 відсотків та більше
акцій емітента; інформацію про загальні збори акціонерів; інформацію про дивіденди; інформацію про юридичних осіб, послугами яких користується
емітент; відомості про цінні папери емітента; опис бізнесу; інформацію про майновий стан та фінансово-господарську
діяльність емітента; інформацію про гарантії третьої особи за кожним випуском
боргових цінних паперів; відомості щодо особливої інформації та інформації про
іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду; інформацію про стан корпоративного управління (для
акціонерних товариств); річну фінансову звітність; аудиторський висновок; копію(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що
проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається
до паперової форми при поданні інформації до Комісії); { Абзац
двадцятий пункту 1 глави 2 розділу V в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355 ( z0080-10 )
від 30.10.2009 } звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових
облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами
нерухомості). Річна інформація складається відповідно до вимог цієї глави
та додатка 37 до цього Положення.
1.1. Емітенти іпотечних сертифікатів, емітенти іпотечних
облігацій, емітенти сертифікатів ФОН до складу річної інформації
додають іншу інформацію відповідно до глав 3-5 цього розділу.
1.2. У разі наявності емітентом у складі річної інформації
додатково надається фінансова звітність, складена відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності.
1.3. Титульний аркуш річної інформації містить реквізити,
обов'язкові для швидкої ідентифікації емітента, засвідчення
достовірності річної інформації. На титульному аркуші річної
інформації обов'язково зазначається дата розміщення річної
інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії,
адреса сторінки (сторінок) у мережі Інтернет, на якій додатково
оприлюднена річна інформація та найменування, дата і номер
офіційного друкованого видання.
1.4. Зміст складається у формі, наведеній у додатку 37, та
має містити перелік інформації, що входить до складу річної
інформації. Щодо кожної з інформацій, наведених у змісті, емітент
повинен зазначити про їх наявність та у разі відсутності вказати
причини відсутності у примітках.
1.5. Основні відомості про емітента мають містити дані
відповідно до пункту 3.1 "Ідентифікаційні реквізити,
місцезнаходження емітента", пункту 3.2 "Інформація про державну
реєстрацію емітента", пункту 3.3 "Банки, що обслуговують
емітента", пункту 3.4 "Основні види діяльності", до таблиці, що
міститься у пункті 3.5 "Інформація про одержані ліцензії (дозволи)
на окремі види діяльності", пункту 3.6 "Відомості щодо належності
емітента до будь-яких об'єднань підприємств", до таблиці, що
міститься у пункті 3.7 "Інформація про рейтингове агентство",
пункту 3.8 "Інформація про органи управління емітента", наведених
у додатку 37. В описі до пункту 3.5 "Інформація про одержані ліцензії
(дозволи) на окремі види діяльності" розкривається інформація
стосовно прогнозу емітента щодо продовження терміну дії виданої
ліцензії (дозволу). Акціонерні товариства, щодо яких винесено судом ухвалу про
санацію та призначено керуючого санацією або введено процедуру
розпорядження майном і призначено розпорядника майна, пункт 3.7
"Інформація про рейтингове агентство" не заповнюють. Пункт 3.8 "Інформація про органи управління емітента" не
заповнюють емітенти - акціонерні товариства.
1.6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та
кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) має містити дані
відповідно до таблиці, що міститься у пункті 4 "Інформація про
засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)", наведеної в додатку 37.
1.7. Інформація про чисельність працівників та оплату їх
праці має містити дані відповідно до пункту 5 "Інформація про
чисельність працівників та оплату їх праці", наведеного в
додатку 37.
1.8. Інформація про посадових осіб емітента має містити дані
відповідно до пункту 6.1 "Інформація щодо освіти та стажу роботи
посадових осіб емітента" та таблиці, що міститься у пункті 6.2
"Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями
емітента", наведених у додатку 37. У інформації зазначаються відомості щодо голови (керівника)
та членів виконавчого органу, голови ревізійної комісії, голови та
членів ради товариства та головного бухгалтера. Інформація
зазначається щодо кожної посадової особи окремо. В описі до пункту 6.1 "Інформація щодо освіти та стажу роботи
посадових осіб емітента" вказується інформація стосовно
повноважень та обов'язків посадових осіб емітента, розмір
виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій
таким особам емітентом, обґрунтовуються зміни в персональному
складі щодо кожної з посадових осіб, вказується інформація про
наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини, вказується інформація щодо стажу
керівної роботи та перелік попередніх посад. У разі якщо посадові
особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах,
необхідно зазначити посаду, найменування та місцезнаходження
підприємства. { Абзац підпункту 1.8 пункту 1 глави 2 розділу V в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 } 1.9. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше
акцій емітента, має містити дані відповідно до таблиці, що
міститься у пункті 7 "Інформація про осіб, що володіють
10 відсотків та більше акцій емітента", наведеної в додатку 37.
1.10. Інформація про загальні збори акціонерів заповнюється
акціонерними товариствами та має містити дані відповідно до
таблиці, що міститься у пункті 8 "Інформація про загальні збори
акціонерів", наведеної в додатку 37. У описі до таблиці зазначається перелік питань, що
розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до
переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових
зборів, зазначається особа, що ініціювала проведення загальних
зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі, якщо
загальні збори не відбулися, вказуються причини.
1.11. Інформація про дивіденди має містити дані відповідно до
таблиці, що міститься у пункті 9 "Інформація про дивіденди",
наведеної в додатку 37. В описі до таблиці зазначається дата прийняття рішення про
виплату дивідендів, дата складення переліку осіб, які мають право
на отримання дивідендів, дата, розмір, порядок та строк виплати
дивідендів. { Абзац другий підпункту 1.11 пункту 1 глави 2 розділу
V в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 }
1.12. Інформація про осіб, послугами яких користується
емітент, має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у
пункті 10 "Інформація про осіб, послугами яких користується
емітент", наведеної в додатку 37. Інформація вказується про професійних учасників фондового
ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські
фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб,
які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають
страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені
здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.
Для емітентів іпотечних облігацій додатково вказується інформація
про управителя іпотечного покриття та обслуговуючу установу (за
наявності). Для емітентів іпотечних сертифікатів додатково
вказується інформація про управителя та обслуговуючу установу. Для
емітентів сертифікатів ФОН додатково вказується інформація про
управителя. Дані щодо кожної особи вказуються окремо. { Абзац
другий підпункту 1.12 пункту 1 глави 2 розділу V із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 } У разі, якщо емітент самостійно веде реєстр власників іменних
цінних паперів, про це зазначається у описі до таблиці 10
"Інформація про осіб, послугами яких користується емітент",
вказується номер та дата видачі ліцензії на право провадження
професійної діяльності на фондовому ринку. { Абзац третій
підпункту 1.12 пункту 1 глави 2 розділу V із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 }
1.13. Відомості про цінні папери емітента мають містити дані
відповідно до таблиць, що містяться у пунктах "11.1. Інформація
про випуски акцій", 11.2.1 "Процентні облігації", 11.2.2
"Дисконтні облігації", 11.2.3 "Цільові (безпроцентні) облігації",
11.3.1 "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
(випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій,
іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)", 11.3.2 "Інформація про
похідні цінні папери емітента", 11.4 "Інформація про викуп власних
акцій протягом звітного періоду", 11.5 "Інформація щодо виданих
сертифікатів цінних паперів", наведених у додатку 37. { Абзац
перший підпункту 1.13 пункту 1 глави 2 розділу V із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 } У описі до таблиць розкривається інформація про внутрішні та
зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами
емітента, а також розкривається інформація щодо факту
лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах,
мета додаткової емісії, спосіб розміщення, дострокове погашення
тощо. { Абзац другий підпункту 1.13 пункту 1 глави 2 розділу V із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 }
1.14. Опис бізнесу емітента розкривається в описовій формі
відповідно до пункту 12 "Опис бізнесу", наведеного у додатку 37.
1.15. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську
діяльність емітента має містити дані відповідно до таблиць, що
містяться у пунктах 13.1 "Інформація про основні засоби емітента",
13.2 "Інформація щодо вартості чистих активів емітента", 13.3
"Інформація про зобов'язання емітента", 13.4 "Інформація про
обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", 13.5
"Інформація про собівартість реалізованої продукції", наведених у
додатку 37. { Абзац перший підпункту 1.15 пункту 1 глави 2 розділу
V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1355 ( z0080-10 ) від
30.10.2009 } У описі до таблиці, що міститься у пункті 13.1 "Інформація
про основні засоби емітента", вказуються терміни та умови
користування основними засобами (за основними групами), первісна
вартість основних засобів, ступінь їх зносу, ступінь їх
використання, сума нарахованого зносу, чим зумовлені суттєві зміни
у вартості основних засобів, а також інформація про всі обмеження
на використання майна емітента. У таблиці 13.2 "Інформація щодо вартості чистих активів
емітента" вказується розрахунок вартості чистих активів, який
складається акціонерними товариствами та емітентами - товариствами
з обмеженою відповідальністю, окрім тих, що здійснюють банківську,
страхову діяльність та діяльність інститутів спільного
інвестування. У описі до таблиці, що міститься у пункті 13.2 "Інформація
щодо вартості чистих активів емітента", описується методика
розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та
звітний періоди. У висновку до таблиці, що міститься у пункті 13.2 "Інформація
щодо вартості чистих активів емітента", вказується інформація щодо
відповідності вимогам законодавства вартості чистих активів,
розміру статутного капіталу. Таблиці, що містяться у підпунктах 13.4 "Інформація про
обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та
13.5 "Інформація про собівартість реалізованої продукції"
пункту 13, наведених у додатку 37, заповнюються емітентами, які
займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна,
добувна промисловість або виробництво та розподілення
електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної
діяльності. Зазначені таблиці можуть не заповнювати емітенти, у
яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період
складає менше ніж 5 млн.грн. { Підпункт 1.15 пункту 1 глави 2
розділу V доповнено абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1355 ( z0080-10 ) від
30.10.2009 }
1.16. Інформація про гарантії третьої особи за випусками
боргових цінних паперів розкривається у разі надання гарантії
третьою особою щодо виконання зобов'язань емітента за кожним
випуском боргових цінних паперів, за яким надано такі гарантії. Інформація має містити дані відповідно до таблиці, що
міститься у пункті 14 "Інформація про гарантії третьої особи за
випусками боргових цінних паперів", наведеної в додатку 37. У описі до таблиці розкриваються відомості про умови
гарантії.
1.17. Відомості щодо особливої інформації відповідно до
розділу II цього Положення та інформації про іпотечні цінні папери
відповідно до розділу III цього Положення, що виникала протягом
звітного періоду, надаються відповідно до таблиці, що міститься у
пункті 15 "Відомості щодо особливої інформації та інформації про
іпотечні цінні папери, що виникала протягом року", наведеної у
додатку 37.
1.18. Інформація про стан корпоративного управління
розкривається акціонерними товариствами відповідно до додатка 38.
1.19. Проведення аудиторських перевірок (складання
аудиторських висновків) емітентів - фінансових установ, що
здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, може здійснюватися
аудиторськими фірмами (аудиторами), які включені до Реєстру
аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку
цінних паперів.
2. Емітенти облігацій місцевих позик складають річну
інформацію відповідно до глави 6 цього розділу.
Глава 3. Особливості складання річного звіту емітентами
іпотечних облігацій
1. Емітентами іпотечних облігацій до річної інформації,
складеної у відповідності до пункту 1 глави 2 цього розділу,
додається інформація відповідно до додатка 39.
2. У описі до таблиці, що міститься у пункті "Інформація про
випуски іпотечних облігацій", розкривається початковий розмір
іпотечного покриття відповідно до проспекту емісії, порядок та
строк розміщення іпотечних облігацій; опис іпотечних облігацій
(кількість, номінальна вартість, дохідність, строки та порядок
погашення), обов'язки емітента за іпотечними облігаціями;
інформація про додаткові гарантії виконання зобов'язань емітента
за іпотечними облігаціями або договорів про збереження реальної
вартості, зміст таких гарантій або договорів, відомості про
особу-гаранта або сторону договору; мета використання фінансових
ресурсів, залучених від розміщення іпотечних облігацій.
Розкривається інформація щодо сплати дохідності за іпотечними
облігаціями за звітний період з розрахунку дохідності на одну
іпотечну облігацію, яка має містити відомості щодо регулярності та
розміру періодичних платежів у рахунок сплати процентів за
іпотечними та іншими активами у складі іпотечного покриття та їх
відповідність регулярності та розміру періодичних платежів
емітента у рахунок сплати процентів звичайними іпотечними
облігаціями. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від
продажу іпотечних облігацій, та терміни виплати процентів за
іпотечними облігаціями. Розмір винагороди управителю іпотечного
покриття. Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних
облігацій.
3. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного
покриття розкривається відповідно до таблиць, що містяться у
пунктах "Інформація про розмір іпотечного покриття та його
співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям", "Інформація щодо
співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного
покриття, які відбувались протягом звітного періоду", "Інформація
про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття",
"Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій
за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного
періоду", "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних
облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття
за станом на кінець звітного року", "Інформація про наявність
прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного
покриття". Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних
облігацій. У описі до таблиці, що міститься у пункті "Інформація щодо
співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного
покриття, які відбувались протягом звітного періоду", зазначається
інформація щодо динаміки зміни розміру іпотечного покриття та його
співвідношення (суми) до розміру зобов'язань за кожним випуском
іпотечних облігацій за попередній звітний період, інформація щодо
заміни інших активів у складі іпотечного покриття, інформація щодо
переліку інших активів, у складі іпотечного покриття, за якими
відбулися зміни. У описі до таблиці, що міститься у пункті "Інформація про
заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття",
зазначається інформація щодо інших активів у складі іпотечного
покриття, співвідношення (у відсотках) інших іпотечних активів до
загального розміру іпотечного покриття до і після внесення змін.
4. У разі проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного
покриття відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про
іпотечні облігації" ( 3273-15 ), емітент включає до складу річної
інформації текст аудиторського висновку за результатами проведення
позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття та додає його до
паперової форми річної інформації.
Глава 4. Особливості складання річного звіту емітентами
іпотечних сертифікатів
1. Емітентами іпотечних сертифікатів до річної інформації,
складеної відповідно до пункту 1 глави 2 цього розділу, додається
інформація відповідно до додатка 40.
2. У описі до таблиці, що міститься у пункті "Інформація про
випуски іпотечних сертифікатів", обов'язково розкривається така
інформація: порядок та строк розміщення іпотечних сертифікатів,
можливість та умови дострокового погашення, конвертації, модель
розрахунку дохідності за іпотечними сертифікатами. Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних
сертифікатів.
3. У описі до таблиці, що міститься у пункті "Інформація щодо
реєстру іпотечних активів", розкривається інша інформація стосовно
стану виконання емітентом зобов'язань за випусками іпотечних
сертифікатів та інші відомості, що можуть бути важливі для
інвестора. Інформація розкривається за кожним випуском різновидів
іпотечних сертифікатів.
Глава 5. Особливості складання річного звіту емітентами
сертифікатів ФОН
1. Емітентами сертифікатів ФОН до річної інформації,
складеної у відповідності до пункту 1 глави 2 цього розділу,
включаються: основні відомості про ФОН; інформація про випуски сертифікатів ФОН; інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН; розрахунок вартості чистих активів ФОН; правила ФОН. Річна інформація емітентів сертифікатів ФОН складається
відповідно до вимог цієї глави та додатка 41 до цього Положення.
2. У описі до таблиці, що міститься у пункті "Основні
відомості про ФОН", у описовій формі надається інформація щодо
найменування, місцезнаходження та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ
управителя ФОН, найменування, місцезнаходження та
ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ банку, в якому відкрито рахунок
ФОН, дати та номера договору, укладеного між емітентом та
забудовником, найменування, місцезнаходження та ідентифікаційного
коду за ЄДРПОУ забудовника. Зазначається посада та прізвище, ім'я,
по батькові керівника забудовника, місцезнаходження об'єкта
(об'єктів) будівництва та термін вводу в експлуатацію об'єкта
(об'єктів) будівництва. Вказується розмір коштів, направлених на фінансування
будівництва за попередній та звітний періоди, та розмір винагороди
управителя за попередній та звітний періоди. Зазначається назва, місцезнаходження та ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ установи, яка здійснює облік та перехід прав власності
на сертифікати ФОН.
3. У описі до таблиці, що міститься у пункті "Інформація про
випуски сертифікатів ФОН", у описовій формі надається інформація
щодо: мети випуску сертифікатів ФОН, порядку та строків розміщення
та погашення сертифікатів ФОН. Зазначається інформація щодо
дострокового погашення, конвертації, обмеження інвестування
(відповідно до інвестиційної декларації та проспекту емісії
сертифікатів ФОН) тощо.
4. У описі до таблиці, що міститься у пункті "Розрахунок
вартості чистих активів ФОН", у описовій формі надається
інформація щодо визначення вартості чистих активів ФОН, відповідно
до правил ФОН, в тому числі вказується формула, за якою
розраховуються чисті активи ФОН, та надається її опис.
Глава 6. Особливості складання річного звіту емітентами
облігацій місцевих позик
1. У річній інформації емітенти облігацій місцевих позик
розкривають інформацію в описовій формі та у послідовності,
визначеній у додатку 42.
2. Емітенти облігацій місцевих позик розкривають іншу
інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором
фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі
за наявності інформація про результати та аналіз господарювання
емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі.
Глава 7. Порядок розкриття регулярної річної інформації на
фондовому ринку
1. Розкриття річної інформації має здійснюватись шляхом
розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії,
опублікування у офіційному друкованому виданні та подання до
Комісії. Розкриття річної інформації здійснюється у такі строки: розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії - у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за
звітним; опублікування у офіційному друкованому виданні - у строк не
пізніше 30 квітня року, наступного за звітним; подання до Комісії - не пізніше 1 червня року, наступного за
звітним.
2. Емітент може на власний розсуд додатково оприлюднити
інформацію у мережі Інтернет.
3. Опублікування річної інформації у офіційному друкованому
виданні (крім річної інформації емітентів облігацій місцевих
позик) здійснюється за формою, наведеною у додатку 43 до цього
Положення. Опублікування річної інформації емітентів облігацій місцевих
позик здійснюється за формою, наведеною у пункті 1 та 3 додатка 42
до цього Положення. Емітенти зобов'язані зберігати примірник офіційного
друкованого видання, у якому опубліковано річну інформацію,
протягом трьох років.
4. При поданні річної інформації до Комісії емітенти, які є
професійними учасниками фондового ринку (крім емітентів, які мають
ліцензію на ведення власного реєстру власників іменних цінних
паперів), банками, страховиками, інститутами спільного
інвестування, та емітенти іпотечних сертифікатів, іпотечних
облігацій, сертифікатів ФОН, емітенти облігацій місцевих позик
надають (надсилають) річну інформацію до загального відділу
центрального апарату Комісії. Пункт 4 глави 7 розділу V із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 }
5. При поданні річної інформації до Комісії емітенти, які не
визначені в пункті 4 цієї глави, подають (надсилають) річну
інформацію до територіального органу Комісії згідно з їх
місцезнаходженням.
6. До складу річної інформації, що подається до Комісії,
додається(ються) копія(ї) протоколу(олів) загальних зборів
емітента, що проводились у звітному році. { Абзац перший пункту 6
глави 7 розділу V в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 } Копія протоколу повинна бути прошнурована, пронумерована та
скріплена відбитком печатки емітента та підписом керівника
емітента. На зворотному боці останньої сторінки копії протоколу
робиться такий напис: "Прошнуровано, пронумеровано та скріплено
відбитком печатки емітента та підписом керівника емітента
(кількість) сторінок". У разі, якщо загальні збори емітента не проводились або не
відбулись, до річної інформації має бути додана довідка, складена
у довільній формі з поясненням причин. Довідка засвідчується
підписом керівника емітента та відбитком печатки емітента.

{ Абзац четвертий пункту 6 глави 7 розділу V виключено на
підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 }

7. До складу річної інформації, що подається до Комісії,
додається аудиторський висновок у паперовій формі, зшитий та
засвідчений підписом та відбитком печатки аудитора (аудиторської
фірми).
8. До складу річної інформації, що подається до Комісії,
емітентами іпотечних облігацій, додається витяг з реєстру кожного
іпотечного покриття, складений за станом на дату останнього
оновлення емітентом даних реєстру іпотечного покриття відповідно
до Закону України "Про іпотечні облігації" ( 3273-15 ).

{ Розділ VI виключено на підставі Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 948 ( z0837-09 ) від
14.08.2009 }

Розділ VI. Розкриття інформації в повідомленні про

проведення загальних зборів
1. Обов'язок здійснювати розкриття інформації в повідомленні
про проведення загальних зборів поширюється на
емітентів - акціонерні товариства, які відповідно до закону
зобов'язані публікувати в офіційному друкованому органі (виданні)
повідомлення про проведення загальних зборів. 2. Розкриття інформації в повідомленні про проведення
загальних зборів здійснюється шляхом розміщення її в
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії за формою,
наведеною в додатку 44 до цього Положення. 3. Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів,
що розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії, за змістом має бути ідентична інформації в повідомленні
про проведення загальних зборів, оприлюдненому в офіційному
друкованому органі (виданні). 4. Розкриття інформації в повідомленні про проведення
загальних зборів здійснюється протягом 10 робочих днів з дати
публікації повідомлення про проведення загальних зборів в
офіційному друкованому органі (виданні). Положення доповнено розділом VI згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355 ( z0080-10 )
від 30.10.2009 }
Розділ VII. Державний контроль за розкриттям

інформації емітентами цінних паперів
1. Державний контроль за розкриттям Інформації емітентами
цінних паперів відповідно до вимог законодавства, в тому числі
нормативно - правових актів Комісії, здійснює Комісія.
2. За неопублікування, опублікування не в повному обсязі
Інформації та/або опублікування недостовірної Інформації,
нерозміщення, розміщення не в повному обсязі Інформації та/або
розміщення недостовірної Інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів, неподання, подання не в
повному обсязі Інформації та/або подання недостовірної Інформації
до Комісії, передбаченої цим Положенням, юридична особа несе
відповідальність відповідно до закону. Пункт 2 розділу VII в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1355 ( z0080-10 ) від
30.10.2009 }
Директор департаменту
моніторингу та стратегії
розвитку фондового ринку О.Табала

Додаток 1

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про розміщення

цінних паперів на суму, що перевищує

25 відсотків статутного капіталу

------------------------------------------------------------------ N | Дата | Вид | Кількість |Сума цінних | Частка від | з/п|прийня-| цінних | цінних |паперів, що | статутного | | ття |паперів, | паперів, що |розміщуються| капіталу (у | |рішення|що розмі-|розміщуються | (тис.грн.) | відсотках) | | | щуються | (штук) | | | | | | | | | ---+-------+---------+-------------+------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---+-------+---------+-------------+------------+---------------| | | | | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Зміст інформації: | ----------------------------------------------------------------| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям| питань, визначених пунктом 2 глави 2 розділу II цього Положення.| Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, | яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про | дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської | діяльності емітента. | -----------------------------------------------------------------

Додаток 2

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про викуп

власних акцій

--------------------------------------------------------------------------- N | Дата | Назва |Кіль- | Дата | Номер |Найменуван-| Частка | з/п|прийняття| органу, |кість |реєстрації|свідоцтва |ня органу, | від | | рішення | який |акцій,| випуску | про |що здійснив|розміру | | | прийняв | що | акцій, що|реєстрацію| державну |статут- | | | рішення |підля-|підлягають| випуску |реєстрацію |ного | | |про викуп|гають | викупу |акцій, що | випуску |капіталу| | |емітентом|викупу| |підлягають| акцій, що |(у від- | | | власних |(шт.) | | викупу |підлягають |сотках) | | | акцій | | | | викупу | | ---+---------+---------+------+----------+----------+-----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---+---------+---------+------+----------+----------+-----------+--------| | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Зміст інформації: | ----------------------------------------------------------------| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям| питань, визначених пунктом 3 глави 2 розділу II цього Положення.| Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, | яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про | дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської | діяльності емітента. | -----------------------------------------------------------------

Додаток 3

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ВІДОМОСТІ

про факти лістингу/делістингу цінних

паперів на фондовій біржі

----------------------------------------------------------------------------------------- N | Дія |Наймену-|Дата| Вид |Номіна-|Кіль- |Частка | Дата | Номер |Наймену-| Тип, | з/п|(лістинг/| вання |дії |цін- | льна |кість | від |реєст-|свідоц-| вання |форма | |делістинг|фондової| | них | вар- |цінних|розміру|рації |тва про| органу,|існу- | |або зміна| біржі | |папе-| тість |папе- |статут-|випус-|реєст- | що |вання | | рівня | | |рів, |цінних | рів, | ного | ку | рацію |здійснив|цінних| |лістингу)| | |щодо | папе- | щодо |капіта-|цінних|випуску|державну|папе- | | | | |яких | рів, | яких |лу, яку|папе- |цінних |реєстра-| рів, | | | | |вчи- | щодо |вчине-|склада-| рів, | папе- | цію | щодо | | | | |нена | яких |на дія| ють | щодо | рів, | випуску| яких | | | | | дія |вчинена| | цінні | яких | щодо | цінних |вчине-| | | | | | дія | |папери,|вчине-| яких |паперів,|на дія| | | | | | | | щодо |на дія|вчинена| щодо | | | | | | | | | яких | | дія | яких | | | | | | | | |вчинена| | | вчинена| | | | | | | | |дія (у | | | дія | | | | | | | | |відсот-| | | | | | | | | | | | ках) | | | | | ---+---------+--------+----+-----+-------+------+-------+------+-------+--------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ---+---------+--------+----+-----+-------+------+-------+------+-------+--------+------| | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Зміст інформації: | ----------------------------------------------------------------| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям| питань, визначених пунктом 4 глави 2 розділу II цього Положення.| Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, | яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про | дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської | діяльності емітента. | -----------------------------------------------------------------

Додаток 4

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ВІДОМОСТІ

про одержання кредиту на суму,

що перевищує 25 відсотків активів емітента

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Найменування|Ідентифікаційний| Дата | Дата | Дата | Дата | Вид | Сума |Процентна|Строк, на|Співвідношення| з/п| кредитора | код за ЄДРПОУ |підписання|одержання|відкриття|закриття | кредиту |кредиту| ставка | який | суми кредиту | | | кредитора | договору | кредиту |кредитної|кредитної|(кредитної| (тис. | |укладено | до вартості | | | | кредиту | | лінії* | лінії* | лінії*) | грн.) | | договір | активів на | | | | | | | | | | | кредиту | початок року | | | | | | | | | | |(місяців)|(у відсотках) | ---+------------+----------------+----------+---------+---------+---------+----------+-------+---------+---------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ---+------------+----------------+----------+---------+---------+---------+----------+-------+---------+---------+--------------| | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________

* Інформація вказується у разі отримання кредитних коштів на
підставі укладеного або укладених договорів кредиту в декілька
етапів відповідно до договору.
------------------------------------------------------------------ Зміст інформації: | ----------------------------------------------------------------| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим| розкриттям питань, визначених підпунктом 5.1 пункту 5 глави 2| розділу II цього Положення. Крім обов'язкової інформації,| наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і| точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов| фінансово-господарської діяльності емітента. | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток 4 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 }

Додаток 5

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ВІДОМОСТІ

про одержання позики на суму,

що перевищує 25 відсотків активів емітента

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Найменування | Дата | Предмет договору | Дата | Сума | Вид позики | Вид |Процентна|Строк, на|Співвідношення| з/п| позикодавця |підписання|--------------------|зарахування|одержаної | (процентна, |застави (у| ставка | який |суми одержаної| |або прізвище,| договору |грошові|найменування| коштів на |позики або|безпроцентна)| разі | | надано | позики до | | ім'я, по | позики | кошти | речей, | поточний | вартість | |наявності)| | позику | вартості | | батькові | | | визначених |рахунок або| речей, | | | |(місяців)| активів на | | фізичної | | | родовими |передання |визначених| | | | |початок року | | особи, що | | | ознаками |речей, |родовими | | | | |(у відсотках) | |надала позику| | | |визначених |ознаками | | | | | | | | | | |родовими |(тис.грн.)| | | | | | | | | | |ознаками | | | | | | | ---+-------------+----------+-------+------------+-----------+----------+-------------+----------+---------+---------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ---+-------------+----------+-------+------------+-----------+----------+-------------+----------+---------+---------+--------------| | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Зміст інформації: | ----------------------------------------------------------------| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим| розкриттям питань, визначених підпунктом 5.2 пункту 5 глави 2| розділу II цього Положення. Крім обов'язкової інформації,| наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і| точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов| фінансово-господарської діяльності емітента. | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток 5 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 }

Додаток 6

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

------------------------------------------------------------------------ Дата | Зміни |Посада*| Прізвище, | Паспортні дані | Володіє | прийняття|(призначено| | ім'я, по | фізичної особи |часткою у | рішення | або | | батькові | (серія, номер, |статутному| |звільнено) | | фізичної | дата видачі, | капіталі | | | | особи або | орган, який | емітента | | | | повне | видав)** або | (у | | | |найменування|ідентифікаційний|відсотках)| | | | юридичної | код за ЄДРПОУ | | | | | особи |юридичної особи | | ---------+-----------+-------+------------+----------------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---------+-----------+-------+------------+----------------+----------| | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
_______________

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються
на кожну посаду. ** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних.
------------------------------------------------------------------ Зміст інформації: | ----------------------------------------------------------------| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим| розкриттям питань, визначених пунктом 6 глави 2 розділу II цього| Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова| інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття| інформації про дію, виходячи з конкретних умов| фінансово-господарської діяльності емітента. | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 }

Додаток 7

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ВІДОМОСТІ

про рішення емітента про утворення,

припинення його філій, представництв

------------------------------------------------------------------ Зміст інформації: | ----------------------------------------------------------------| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям| питань, визначених пунктом 8 глави 2 розділу II цього Положення.| Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, | яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про | дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської | діяльності емітента. | -----------------------------------------------------------------

Додаток 8

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ВІДОМОСТІ

про рішення вищого органу емітента

про зменшення статутного капіталу

------------------------------------------------------------------ N | Дата | Розмір |Сума, на яку | Розмір | Спосіб | з/п|прий- |статутного | зменшується | статутного | зменшення | |няття |капіталу на| статутний |капіталу після| статутного | |рішен-| дату | капітал | зменшення | капіталу | | ня | прийняття | (тис.грн.) | (тис.грн.) | | | | рішення | | | | | |(тис.грн.) | | | | ---+------+-----------+-------------+--------------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---+------+-----------+-------------+--------------+------------| | | | | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Зміст інформації: | ----------------------------------------------------------------| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям| питань, визначених пунктом 9 глави 2 розділу II цього Положення.| Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, | яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про | дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської | діяльності емітента. | -----------------------------------------------------------------

Додаток 9

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ВІДОМОСТІ

про порушення справи про банкрутство емітента

------------------------------------------------------------------ N | Дата | Дата | Найменування | Арбітражний | з/п| винесення |проведення|(прізвище, ім'я, по| керуючий | | судом |підготов- | батькові) особи, | (найменування | |ухвали про | чого | яка подала заяву | юридичної особи | | порушення |засідання | про порушення | або прізвище, | |провадження| суду | справи про |ім'я, по батькові| | у справі | | банкрутство | фізичної особи) | | про | | | | |банкрутство| | | | ---+-----------+----------+-------------------+-----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---+-----------+----------+-------------------+-----------------| | | | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Зміст інформації: | ----------------------------------------------------------------| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям| питань, визначених підпунктом 10.1 пункту 10 глави 2 розділу II | цього Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться | додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного | розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов | фінансово-господарської діяльності емітента. | -----------------------------------------------------------------

Додаток 10

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ВІДОМОСТІ

про винесення ухвали про санацію емітента

------------------------------------------------------------------ N | Дата | Строк | Керуючий санацією |Місцезнаходження| з/п| винесення | санації | (найменування або | або місце | |ухвали про | | прізвище, ім'я, по | проживання | | санацію | | батькові) | керуючого | | емітента | | | санацією | ---+-----------+----------+--------------------+----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---+-----------+----------+--------------------+----------------| | | | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Зміст інформації: | ----------------------------------------------------------------| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям| питань, визначених підпунктом 10.2 пункту 10 глави 2 розділу II | цього Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться | додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного | розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов | фінансово-господарської діяльності емітента. | -----------------------------------------------------------------

Додаток 11

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ВІДОМОСТІ

про припинення емітента шляхом злиття,

приєднання, поділу, перетворення або банкрутства

за рішенням вищого органу емітента або суду

------------------------------------------------------------------ N |Дата прийняття| Суб'єкт, який прийняв | Способи | з/п| рішення | рішення про припинення | припинення | | | емітента | | ---+--------------+---------------------------+-----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ---+--------------+---------------------------+-----------------| | | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Зміст інформації: | ----------------------------------------------------------------| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям| питань, визначених підпунктом 11.1 пункту 11 глави 2 розділу II | цього Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться | додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного | розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов | фінансово-господарської діяльності емітента. | -----------------------------------------------------------------

Додаток 12

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ВІДОМОСТІ

про припинення емітента шляхом ліквідації

за рішенням вищого органу емітента

------------------------------------------------------------------ N | Дата прийняття | Назва органу, який | Наявність у | з/п| рішення | прийняв рішення про | емітента | | | припинення емітента | кредиторів | | | шляхом ліквідації | (так/ні) | ---+-----------------+-----------------------+------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ---+-----------------+-----------------------+------------------| | | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Зміст інформації: | ----------------------------------------------------------------| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям| питань, визначених підпунктом 11.2 пункту 11 глави 2 розділу II | цього Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться | додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного | розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов | фінансово-господарської діяльності емітента. | -----------------------------------------------------------------

Додаток 13

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ВІДОМОСТІ

про припинення емітента шляхом

ліквідації за рішенням суду

------------------------------------------------------------------ N з/п| Дата | Строк дії | Найменування юридичної особи | | судового |ліквідаційної |або прізвище, ім'я, по батькові| | рішення | процедури | фізичної особи, яка подала | | | | заяву про припинення емітента | -----+-----------+--------------+-------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | -----+-----------+--------------+-------------------------------| | | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Зміст інформації: | ----------------------------------------------------------------| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям| питань, визначених підпунктом 11.3 пункту 11 глави 2 розділу II | цього Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться | додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного | розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов | фінансово-господарської діяльності емітента. | -----------------------------------------------------------------

Додаток 14

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин

та опублікування у офіційному

друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
1.2. Організаційно-правова форма емітента
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
1.4. Місцезнаходження емітента
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
1.6. Електронна поштова адреса емітента
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації
1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2
розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного
до вимог розділу III цього Положення.
2. Текст повідомлення
Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим
розкриттям інформації, визначеної цим Положенням, відповідно до
виду особливої інформації або інформації про іпотечні цінні
папери. Крім обов'язкової інформації, визначеної цим Положенням,
наводиться додаткова інформація, яка потрібна для повного і
точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов
господарської і фінансової діяльності емітента.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади ____________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище

керівника)
М.П. ________________________

(дата)

Додаток 15

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм
інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,
наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
_________________ _____________ _________________________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. _________________

(дата)
Особлива інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
1.2. Організаційно-правова форма
1.3. Місцезнаходження
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
1.5. Міжміський код та телефон, факс
1.6. Електронна поштова адреса
2. Дані про дату

та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин _____________

(дата)
2.2. Повідомлення опубліковано у ________________________________________________________ ________
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці ___________________ в

(за наявності) (адреса сторінки)
мережі Інтернет ___________

(дата)

Додаток 16

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ВІДОМОСТІ

про заміни у реєстрі іпотечного покриття

або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів

за кожним консолідованим іпотечним боргом

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Дата | Номер | Вид іпотечних | Дата |Найменування| Частка (у відсотках) | Іпотечні активи (інші активи) у складі | з/п|реєстрації|свідоцтва |облігацій/різновид|прийняття| органу |----------------------------| іпотечного покриття або реєстру | | випуску | про | іпотечних |рішення | емітента, | у складі | у реєстрі |забезпечення іпотечних сертифікатів за | | |реєстрацію| сертифікатів |емітентом| яким | іпотечного |забезпечення|кожним консолідованим іпотечним боргом, | | | випуску | | про | прийнято | покриття | іпотечних | щодо яких прийнято рішення | | | | | заміну |рішення щодо|---------------|сертифікатів|-----------------------------------------| | | | | | змін |іпотечні| інші | | про виключення | про включення до | | | | | | | активи |активи| |зі складу іпотечного| складу іпотечного | | | | | | | | | |покриття або реєстру|покриття або реєстру| | | | | | | | | | забезпечення | забезпечення | | | | | | | | | | іпотечних | іпотечних | | | | | | | | | | сертифікатів | сертифікатів за | | | | | | | | | | за кожним | кожним | | | | | | | | | | консолідованим | консолідованим | | | | | | | | | | іпотечним боргом | іпотечним боргом | | | | | | | | | |--------------------+--------------------| | | | | | | | | |найменуван-|вартість|найменуван-|вартість| | | | | | | | | | ня активу | (тис. | ня активу | (тис. | | | | | | | | | | | грн.) | | грн.) | ---+----------+----------+------------------+---------+------------+--------+------+------------+-----------+--------+-----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Зміст інформації: | ----------------------------------------------------------------| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим| розкриттям питань, визначених пунктом 3 розділу III цього| Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова| інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття| інформації про дію, виходячи з конкретних умов| фінансово-господарської діяльності емітента. | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток 16 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 }

Додаток 17

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ВІДОМОСТІ

про заміну управителя іпотечного

покриття, управителя іпотечних активів

-------------------------------------------------------------------------- N | Дата | Управитель іпотечного | Управитель іпотечного | з/п|укладе- | покриття або іпотечних | покриття або іпотечних | | ння | активів, з яким укладено | активів, з яким розірвано | |договору| договір | договір | | про |-----------------------------+-----------------------------| |управлі-|найме-|іденти-|місце-|дата та|найме- |іденти-|місце-| дата | | ння |нуван-| фіка- |знахо-| номер |нування| фіка- |знахо-| та | |іпотеч- | ня |ційний |дження|ліцен- | |ційний |дження|номер | | ним | |код за | | зії | |код за | |ліцен-| |покрит- | |ЄДРПОУ | |(дозво-| |ЄДРПОУ | | зії | |тям або | | | | лу) | | | |(доз- | |іпотеч- | | | | | | | |волу) | | ними | | | | | | | | | |активами| | | | | | | | | ---+--------+------+-------+------+-------+-------+-------+------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ---+--------+------+-------+------+-------+-------+-------+------+------| | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Зміст інформації: | ----------------------------------------------------------------| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям| питань, визначених пунктом 4 розділу III цього Положення. | Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, | яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про | дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської | діяльності емітента. | -----------------------------------------------------------------

Додаток 18

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ВІДОМОСТІ

про дострокове погашення іпотечних облігацій

------------------------------------------------------------------ N | Дата |Номер свідоцтва|Дата вчинення| Підстави, | з/п|реєстрації |про реєстрацію | дії |відповідно до яких| | випуску | випуску | | у власників | | | | | іпотечних | | | | |облігацій виникло | | | | | право вимагати | | | | | дострокового | | | | |погашення належних| | | | | їм іпотечних | | | | | облігацій | ---+-----------+---------------+-------------+------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---+-----------+---------------+-------------+------------------| | | | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Зміст інформації: | ----------------------------------------------------------------| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям| питань, визначених пунктом 5 розділу III цього Положення. | Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, | яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про | дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської | діяльності емітента. | -----------------------------------------------------------------

Додаток 19

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ВІДОМОСТІ

про внесення змін до проспекту емісії

іпотечних цінних паперів

------------------------------------------------------------------ N |Дата реєстрації| Номер свідоцтва про | Дата прийняття | з/п| випуску | реєстрацію випуску |емітентом рішення про| | | | внесення змін до | | | | проспекту емісії | | | |розміщених іпотечних | | | | цінних паперів | ---+---------------+----------------------+---------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ---+---------------+----------------------+---------------------| | | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Зміст інформації: | ----------------------------------------------------------------| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям| питань, визначених пунктом 6 розділу III цього Положення. | Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, | яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про | дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської | діяльності емітента. | -----------------------------------------------------------------

Додаток 20

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ВІДОМОСТІ

про заміну управителя ФОН за рішенням суду

------------------------------------------------------------------ N з/п|Назва| Дата | Найменування, | Найменування, | | ФОН | рішення |місцезнаходження | місцезнаходження та | | | суду | управителя та |ідентифікаційний код за| | | |ідентифікаційний | ЄДРПОУ управителя, до | | | | код за ЄДРПОУ, | якого мають бути | | | | щодо якого було | передані функції з | | | |прийнято рішення | управління | | | | суду | | -----+-----+----------+-----------------+-----------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----+-----+----------+-----------------+-----------------------| | | | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Зміст інформації: | ----------------------------------------------------------------| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям| питань, визначених підпунктом 7.1 пункту 7 розділу III цього | Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова | інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття | інформації про дію, виходячи з конкретних умов | фінансово-господарської діяльності емітента. | -----------------------------------------------------------------

Додаток 21

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ВІДОМОСТІ

про заміну управителя ФОН

у разі припинення управителя ФОН

------------------------------------------------------------------ N |Назва| Дата | Найменування, | Спосіб | Найменування, | з/п| ФОН |укладання|ідентифікаційний|припинення|місцезнаходження| | |договору |код за ЄДРПОУ та|управителя| та | | | з новим |місцезнаходження| |ідентифікаційний| | |управите-| управителя, | | код за ЄДРПОУ | | | лем | якого було | | управителя, до | | | | припинено | |якого переходять| | | | | | функції з | | | | | | управління | ---+-----+---------+----------------+----------+----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---+-----+---------+----------------+----------+----------------| | | | | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Зміст інформації: | ----------------------------------------------------------------| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям| питань, визначених підпунктом 7.2 пункту 7 розділу III цього | Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова | інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття | інформації про дію, виходячи з конкретних умов | фінансово-господарської діяльності емітента. | -----------------------------------------------------------------

Додаток 22

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ВІДОМОСТІ

про припинення функціонування ФОН

------------------------------------------------------------------ N |Назва| Дата закінчення |Найменування|Ідентифіка-|Місцезнахо-| з/п| ФОН | строку, на який | управителя |ційний код | дження | | | був створений | | за ЄДРПОУ |управителя | | | ФОН, та дата | |управителя | | | | виконання своїх | | | | | |зобов'язань перед| | | | | | власниками | | | | | | сертифікатів | | | | | | відповідно до | | | | | | правил ФОН | | | | ---+-----+-----------------+------------+-----------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---+-----+-----------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Зміст інформації: | ----------------------------------------------------------------| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям| питань, визначених пунктом 8 розділу III цього Положення. Крім | обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка | необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, | виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності | емітента. | -----------------------------------------------------------------

Додаток 23

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ВІДОМОСТІ

про трансформацію (перетворення)

іпотечних активів, які забезпечують

виконання зобов'язань за розміщеними

іпотечними сертифікатами

------------------------------------------------------------------ N |Номер | Дата |Різно- | Номі- | Вартість |Співвідношення | з/п|реєст-|реєст-| вид | нальна |трансформова-|вартості розмі-| |рації |рації |іпотеч-|вартість|них іпотечних|щених іпотечних| |випус-|випус-| них |розміще-|активів, які |сертифікатів та| | ку | ку |серти- | них |забезпечують |вартості транс-| | | |фікатів|іпотеч- | виконання |формованих іпо-| | | | | них | зобов'язань |течних активів,| | | | |сертифі-| за |які забезпечу- | | | | | катів | розміщеними | ють виконання | | | | | (грн.) | іпотечними |зобов'язань за | | | | | |сертифікатами| розміщеними | | | | | | (грн.) | іпотечними | | | | | | |сертифікатами | ---+------+------+-------+--------+-------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---+------+------+-------+--------+-------------+---------------| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Зміст інформації: | ----------------------------------------------------------------| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям| питань, визначених пунктом 9 розділу III цього Положення. Крім | обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка | необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, | виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності | емітента. | -----------------------------------------------------------------

Додаток 24

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ВІДОМОСТІ

про заміну фінансової установи,

яка обслуговує іпотечні активи

у складі іпотечного покриття

------------------------------------------------------------------ N з/п | Дата | Найменування, | Особа, що прийняла | |розірвання| місцезнаходження та | рішення про | | договору |ідентифікаційний код за | розірвання договору | | | ЄДРПОУ фінансової | | | | установи, з якою | | | | розірвано договір | | ------+----------+------------------------+---------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ------+----------+------------------------+---------------------| | | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Зміст інформації: | ----------------------------------------------------------------| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям| питань, визначених пунктом 10 розділу III цього Положення. Крім | обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка | необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, | виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності | емітента. | -----------------------------------------------------------------

Додаток 25

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ВІДОМОСТІ

про звернення стягнення на іпотечне покриття

------------------------------------------------------------------ N | Дата |Номер свідоцтва|Дата вчинення| Особа, що | з/п | реєстрації |про реєстрацію | дії | ініціювала | | випуску | випуску | | звернення | | | | | стягнення на | | | | | іпотечне | | | | | покриття | ----+------------+---------------+-------------+----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ----+------------+---------------+-------------+----------------| | | | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Зміст інформації: | ----------------------------------------------------------------| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям| питань, визначених пунктом 11 розділу III цього Положення. Крім | обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка | необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, | виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності | емітента. | -----------------------------------------------------------------

Додаток 26

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ВІДОМОСТІ

про конвертацію іпотечних сертифікатів

або сертифікатів ФОН

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Дата | Інформація щодо цінних паперів, що вилучаються з обігу |Інформація щодо цінних паперів, на які обмінюються цінні | з/п|вчине-| | папери, що вилучаються з обігу | | ння |-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------| | дії | вид | дата |номер |форма|серія| вартість | за- |кіль-| дата |номер |вид|тип|се-|форма| вартість |кіль-| за- | | | або |реєст-| сві- |існу-|сер- |--------------|галь-|кість|реєст-| сві- | | |рія|існу-|--------------|кість|галь-| | |різно-|рації |доцтва|вання|тифі-|номі-| частка | на |сер- |рації |доцт- | | | |вання|номі-| частка | | на | | | вид |випус-| про | |катів|наль-|консолі-|вар- |тифі-|випус-|ва про| | | | |наль-|консолі-| |вар- | | | | ку |реєст-| | | на |дованого|тість|катів| ку |реєст-| | | | | на |дованого| |тість| | | | |рацію | | | |іпотеч- | | | |рацію | | | | | |іпотеч- | | | | | | |випус-| | | | ного | | | |випус-| | | | | | ного | | | | | | | ку | | | | боргу, | | | | ку | | | | | | боргу, | | | | | | | | | | |що при- | | | | | | | | | |що при- | | | | | | | | | | |падає на| | | | | | | | | |падає на| | | | | | | | | | |іпотеч- | | | | | | | | | |іпотеч- | | | | | | | | | | |ний сер-| | | | | | | | | |ний сер-| | | | | | | | | | |тифікат | | | | | | | | | |тифікат | | | | | | | | | | | участі | | | | | | | | | | участі | | | ---+------+------+------+------+-----+-----+-----+--------+-----+-----+------+------+---+---+---+-----+-----+--------+-----+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |14 |15 | 16| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Зміст інформації: | ----------------------------------------------------------------| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям| питань, визначених пунктом 12 розділу III цього Положення. Крім | обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка | необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, | виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності | емітента. | -----------------------------------------------------------------

Додаток 27

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення органом

виконавчої влади про призупинення дії

дозволів на право здійснення емісії іпотечних

сертифікатів або сертифікатів ФОН

------------------------------------------------------------------ Зміст інформації: | ----------------------------------------------------------------| Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям| питань, визначених пунктом 13 розділу III цього Положення. Крім | обов'язкової інформації наводиться додаткова інформація, яка | необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, | виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності | емітента. | -----------------------------------------------------------------

Додаток 28

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм
інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,
наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
________________ __________ ___________________________________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. ____________________________

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів

за ____ квартал 20__ року

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента 1.2. Організаційно-правова форма емітента 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 1.4. Місцезнаходження емітента 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 1.6. Електронна поштова адреса емітента
2. Дані про дату та місце оприлюднення

квартальної інформації
2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії _______________

(дата)
2.2. Квартальна інформація розміщена на сторінці (за
наявності) _____________________ в мережі Інтернет

(адреса сторінки) _______________

(дата)
Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у
квартальній інформації
1. Інформація про підприємство та його участь ---- у створенні інших юридичних осіб | | ---- ---- 2. Основні відомості про випущені акції | | ---- ---- 3. Основні відомості про облігації емітента | | при закритому розміщенні (за звітний період) ---- ---- 4. Основні відомості про похідні цінні папери | | емітента ----
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав ---- власності на цінні папери емітента у | | депозитарній системі України, послугами яких ---- користується емітент ---- 6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | | ----
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність ---- а) інформація про основні показники господарської | | та фінансової діяльності ---- ---- б) інформація про обсяги виробництва та реалізації | | основних видів продукції ---- ---- в) інформація про собівартість реалізованої | | продукції ---- ---- 8. Квартальна фінансова звітність емітента | | ---- 9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно ---- до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку | | (у разі наявності) ----
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску ---- цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими | | забезпечене об'єктами нерухомості) ----
11. Примітки
3. Інформація про підприємство та його участь

у створенні інших юридичних осіб
3.1. Повне найменування 3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію 3.3. Дата державної реєстрації 3.4. Місцезнаходження 3.5. Статутний капітал (грн.) 3.6. Чисельність працівників (чол.) 3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду
діяльності та коду за КВЕД 3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного
капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії 3.10. Органи управління емітента 3.11. Посадові особи емітента 3.12. Засновники емітента 3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших
підприємств, установ та організацій
4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)
------------------------------------------------------------------ Дата реєстрації випуску акцій | | ---------------------------------------------------+------------| Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій | | ---------------------------------------------------+------------| Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій | | ---------------------------------------------------+------------| Кількість простих іменних акцій (штук) | | ---------------------------------------------------+------------| Кількість простих акцій на пред'явника (штук) | | ---------------------------------------------------+------------| Кількість привілейованих іменних акцій (штук) | | ---------------------------------------------------+------------| Форма існування акцій | | ---------------------------------------------------+------------| Номінальна вартість акції (грн.) | | ---------------------------------------------------+------------| Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)| | ---------------------------------------------------+------------| Кількість акцій випуску, що передано до | | статутного капіталу державного (національного) | | акціонерного товариства та/або холдингової | | компанії (штук) | | -----------------------------------------------------------------
5. Основні відомості про облігації емітента

при закритому розміщенні (за звітний період)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Облігації | Дата | Номер |Найменування|Номінальна|Кількість| Форма | Сума |Процентна | Термін | Сума | Дата | (відсоткові,|реєстрації|свідоцтва | органу, що | вартість |у випуску|існування| випуску |ставка (у | виплати |виплаченого|погашення| цільові, | випуску | про |зареєстрував| (грн.) | (штук) |та форма | за |відсотках)|процентів|процентного|облігацій| дисконтні) | |реєстрацію| випуск | | | випуску |номіналом| | | доходу за | | | | випуску | | | | | (грн.) | | | звітний | | | | | | | | | | | | період | | | | | | | | | | | | (грн.) | |
|------------+----------+----------+------------+----------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ------------+----------+----------+------------+----------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------| | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1. Основні відомості про похідні цінні папери емітента
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Дата | Номер | Вид |Різновид|Серія| Строк |Строк| Строк |Кількість| Обсяг |Характеристика| реєстрації|свідоцтва |похідних|похідних| |розміщення| дії |(термін) |похідних |випуску| базового | випуску | про | цінних | цінних | | | |виконання| цінних |(грн.) | активу | |реєстрацію|паперів |паперів | | | | |паперів у| | | | випуску | | | | | | | випуску | | | | | | | | | | | (шт.) | | | ----------+----------+--------+--------+-----+----------+-----+---------+---------+-------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ----------+----------+--------+--------+-----+----------+-----+---------+---------+-------+--------------| | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України,

послугами яких користується емітент
6.1. Найменування 6.2. Організаційно-правова форма 6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 6.4. Місцезнаходження 6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності 6.6. Дата видачі ліцензії 6.7. Міжміський код та телефон 6.8. Факс 6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку 6.10. Опис
7. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)
------------------------------------------------------------------ Дата введення посади|Дата призначення| Прізвище, ім'я, | корпоративного | особи на посаду| по батькові особи, | секретаря | корпоративного| призначеної на посаду | | секретаря | корпоративного секретаря | --------------------+----------------+--------------------------| 1 | 2 | 3 | --------------------+-------------------------------------------| Опис | | -----------------------------------------------------------------
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність
8.1. Інформація про основні показники господарської та
фінансової діяльності. 8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних
видів продукції
---------------------------------------------------------------------------- N | Основні | Обсяг виробництва |Обсяг реалізованої продукції | з/п| види |-----------------------------+-----------------------------| |продукції*|у нату- |у грошовій| у |у нату- |у грошовій| у | | |ральній | формі |відсотках|ральній | формі |відсотках| | | формі |(тис.грн.)|до всієї | формі |(тис.грн.)|до всієї | | |(фізична| | вироб- |(фізична| |реалізо- | | | од. | | леної | од. | | ваної | | |вим.**) | |продукції|вим.**) | |продукції| ---+----------+--------+----------+---------+--------+----------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---+----------+--------+----------+---------+--------+----------+---------| | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
_______________

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше
5% від загального обсягу виробленої продукції у грошовому вимірі. ** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни,
кілограми, метри тощо.
8.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
------------------------------------------------------------------ N | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості | з/п| | реалізованої продукції (у відсотках) | ---+-----------------+------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | ---+-----------------+------------------------------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від
собівартості реалізованої продукції.
{ Додаток 28 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 }

Додаток 29

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм
інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,
наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
________________ __________ ___________________________________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. ____________________________

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів

за ____ квартал 20__ року

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента 1.2. Організаційно-правова форма емітента 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 1.4. Місцезнаходження емітента 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 1.6. Електронна поштова адреса емітента
2. Дані про дату та місце оприлюднення

квартальної інформації
2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії _______________

(дата)
2.2. Квартальна інформація розміщена на сторінці (за
наявності) _____________________ в мережі Інтернет

(адреса сторінки) _______________

(дата)
Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у
квартальній інформації ---- 1. Інформація про емітента | | ---- ---- 2. Інформація про посадових осіб емітента | | ---- ---- 3. Інформація про осіб, послугами яких | | користується емітент ----
4. Відомості про цінні папери емітента: ---- а) інформація про випуски акцій емітента | | ---- ---- б) інформація про облігації емітента | | ---- ---- в) інформація про інші цінні папери, | | випущені емітентом ---- ---- г) інформація про похідні цінні папери емітента | | ---- 5. Інформація про господарську та фінансову
діяльність емітента: ---- а) інформація про зобов'язання емітента | | ---- ---- б) інформація про обсяги виробництва | | та реалізації основних видів продукції ----
в) інформація про собівартість реалізованої ---- продукції | | ---- 6. Відомості щодо участі емітента у створенні ---- юридичних осіб | | ---- ---- 7. Інформація про конвертацію цінних паперів | | ---- ---- 8. Інформація про заміну управителя | | ---- ---- 9. Інформація про керуючого іпотекою | | ---- ---- 10. Інформація про трансформацію (перетворення) | | іпотечних активів ----
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення ---- іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим | | іпотечним боргом ----
12. Інформація про іпотечне покриття: ---- а) інформація про заміну іпотечних активів у складі | | іпотечного покриття ----
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його ---- співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань | | за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям ----
в) інформація про співвідношення розміру іпотечного ---- покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними | | облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату ---- після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі ---- іпотечного покриття або включення нових іпотечних | | активів до складу іпотечного покриття ----
13. Інформація про заміну фінансової установи, ---- яка здійснює обслуговування іпотечних активів | | ---- 14. Аудиторський висновок на предмет виявлення ---- відповідності стану іпотечного покриття даним | | реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону ---- України "Про іпотечні облігації" ---- 15. Квартальна фінансова звітність емітента | | ---- 16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно ---- до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку | | (у разі наявності) ----
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску ---- цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими | | забезпечене об'єктами нерухомості) ----
18. Примітки
3. Інформація про емітента
3.1. Повне найменування 3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 3.3. Дата державної реєстрації 3.4. Територія (область) 3.5. Місцезнаходження 3.6. Статутний капітал (грн.) 3.7. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі 3.8. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що
передано до статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії 3.9. Чисельність працівників (чол.) 3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування
виду діяльності та коду за КВЕД 3.11. Органи управління емітента 3.12. Засновники емітента
4. Інформація про посадових осіб емітента
4.1. Посада 4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне
найменування юридичної особи 4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи 4.4. Рік народження** 4.5. Освіта** 4.6. Стаж керівної роботи (років)** 4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку
займав** 4.8. Опис
_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи
на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
5.1. Найменування 5.2. Організаційно-правова форма 5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 5.4. Місцезнаходження 5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності 5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 5.7. Міжміський код та телефон 5.8. Факс 5.9. Вид діяльності 5.10. Опис
6. Відомості про цінні папери емітента
6.1. Інформація про випуски акцій емітента
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Дата | Номер |Найменування|Міжнародний| Тип | Форма |Номінальна|Кількість| Загальна | Частка у | реєстрації|свідоцтва | органу, що |ідентифіка-|цінного|існування| вартість | акцій |номінальна|статутному| випуску | про |зареєстрував| ційний |папера |та форма | (грн.) | (штук) | вартість | капіталі | |реєстрацію| випуск | номер | | випуску | | | (грн.) | (у | | випуску | | | | | | | |відсотках)| ----------+----------+------------+-----------+-------+---------+----------+---------+----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ----------+----------+------------+-----------+-------+---------+----------+---------+----------+----------| | | | | | | | | | | ---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------| Опис | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2. Інформація про облігації емітента
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Дата | Номер |Найменування| Облігації |Номінальна|Кількість| Форма | Загальна |Процентна | Термін | Сума | Дата | реєстрації|свідоцтва | органу, що |(відсоткові,| вартість |у випуску|існування|номінальна|ставка (у | виплати |виплаченого|погашення| випуску | про |зареєстрував| цільові, | (грн.) | (штук) |та форма | вартість |відсотках)|процентів|процентного|облігацій| |реєстрацію| випуск | дисконтні) | | | випуску | (грн.) | | | доходу за | | | випуску | | | | | | | | | звітний | | | | | | | | | | | | період | | | | | | | | | | | | (грн.) | | ----------+----------+------------+------------+----------+---------+---------+----------+----------+---------+-----------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ----------+----------+------------+------------+----------+---------+---------+----------+----------+---------+-----------+---------| | | | | | | | | | | | | ---------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Опис | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
-------------------------------------------------------------------------- Дата |Вид цінних паперів|Обсяг випуску| Обсяг розміщених |Умови обігу | випуску| | |цінних паперів на |та погашення| | | |звітну дату (грн.)| | -------+------------------+-------------+------------------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -------+------------------+-------------+------------------+------------| | | | | | --------------------------+---------------------------------------------| Опис | | -------------------------------------------------------------------------
6.4. Інформація про похідні цінні папери емітента
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Дата | Номер | Вид |Різновид|Серія| Строк |Строк| Строк |Кількість| Обсяг |Характеристика| реєстрації|свідоцтва |похідних|похідних| |розміщення| дії |(термін) |похідних |випуску| базового | випуску | про | цінних | цінних | | | |виконання| цінних |(грн.) | активу | |реєстрацію|паперів |паперів | | | | |паперів у| | | | випуску | | | | | | | випуску | | | | | | | | | | | (шт.) | | | ----------+----------+--------+--------+-----+----------+-----+---------+---------+-------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ----------+----------+--------+--------+-----+----------+-----+---------+---------+-------+--------------| | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Інформація про господарську

та фінансову діяльність емітента
7.1. Інформація про зобов'язання емітента
----------------------------------------------------------------------- Види | Дата |Непогашена|Відсоток за | Дата | зобов'язань |виникнення| частина |користування|погашення| | | боргу | коштами | | | |(тис.грн.)| (відсоток | | | | | річних) | | ------------------------+----------+----------+------------+---------| Кредити банку | Х | | Х | Х | ------------------------+--------------------------------------------| у тому числі: | | ------------------------+--------------------------------------------| | | | | | ------------------------+----------+----------+------------+---------| Зобов'язання за цінними | Х | | Х | Х | паперами | | | | | ------------------------+--------------------------------------------| у тому числі: | | ------------------------+--------------------------------------------| за облігаціями | Х | | Х | Х | (за кожним власним | | | | | випуском): | | | | | ------------------------+----------+----------+------------+---------| | | | | | ------------------------+----------+----------+------------+---------| за іпотечними цінними | Х | | Х | Х | паперами (за кожним | | | | | власним випуском): | | | | | ------------------------+----------+----------+------------+---------| | | | | | ------------------------+----------+----------+------------+---------| за сертифікатами ФОН | Х | | Х | Х | (за кожним власним | | | | | випуском): | | | | | ------------------------+----------+----------+------------+---------| | | | | | ------------------------+----------+----------+------------+---------| за векселями (всього) | Х | | Х | Х | ------------------------+----------+----------+------------+---------| | | | | | ------------------------+----------+----------+------------+---------| за іншими цінними | Х | | Х | Х | паперами (у тому числі | | | | | за похідними цінними | | | | | паперами) (за кожним | | | | | видом): | | | | | ------------------------+----------+----------+------------+---------| | | | | | ------------------------+----------+----------+------------+---------| за фінансовими | Х | | Х | Х | інвестиціями в | | | | | корпоративні права (за | | | | | кожним видом): | | | | | ------------------------+----------+----------+------------+---------| | | | Х | | ------------------------+----------+----------+------------+---------| Податкові зобов'язання | Х | | Х | Х | | | | | | ------------------------+----------+----------+------------+---------| Фінансова допомога на | Х | | Х | Х | зворотній основі | | | | | ------------------------+----------+----------+------------+---------| Інші зобов'язання | Х | | Х | Х | ------------------------+----------+----------+------------+---------| Усього зобов'язань | Х | | Х | Х | ------------------------+--------------------------------------------| Опис | | ----------------------------------------------------------------------
7.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних
видів продукції
---------------------------------------------------------------------------- N | Основні | Обсяг виробництва |Обсяг реалізованої продукції | з/п| види |-----------------------------+-----------------------------| |продукції*|у нату- |у грошовій| у |у нату- |у грошовій| у | | |ральній | формі |відсотках|ральній | формі |відсотках| | | формі |(тис.грн.)|до всієї | формі |(тис.грн.)|до всієї | | |(фізична| | вироб- |(фізична| |реалізо- | | | од. | | леної | од. | | ваної | | | вим.**)| |продукції| вим.**)| |продукції| ---+----------+--------+----------+---------+--------+----------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---+----------+--------+----------+---------+--------+----------+---------| | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
_______________

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше
5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі. ** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни,
кілограми, метри тощо.
7.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
------------------------------------------------------------------ N | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості | з/п| | реалізованої продукції (у відсотках) | ---+-----------------+------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | ---+-----------------+------------------------------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від
собівартості реалізованої продукції.
8. Відомості щодо участі емітента

у створенні юридичних осіб

(за звітний період)
8.1. Найменування 8.2. Організаційно-правова форма 8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 8.4. Місцезнаходження 8.5. Опис
{ Додаток 29 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 }

Додаток 30

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ІНФОРМАЦІЯ

про конвертацію цінних паперів

Інформація про конвертацію цінних паперів має містити повний
опис щодо конвертації цінних паперів, у тому числі зазначається
дата прийняття рішення про конвертацію, уповноважений орган
емітента, який прийняв таке рішення, інформація щодо цінних
паперів, які підлягають конвертації (вилученню з обігу), та
інформація щодо цінних паперів, на які обмінюватимуться вилучені з
обігу цінні папери.

Додаток 31

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ІНФОРМАЦІЯ

про заміну управителя

--------------------------------------------------------------------------- N | Дата | Управитель, з яким укладено |Управитель, з яким розірвано| з/п|укладе-| договір | договір | | ння |--------------------------------+----------------------------| |догово-|найме- |іденти-|місцез-|номер та|найме-|іденти-|місце-|номер | |ру про |нування| фіка- | нахо- | дата |нува- | фіка- |знахо-| та | |управ- | |ційний |дження |ліцензії| ння |ційний |дження| дата | | ління | |код за | |(дозво- | |код за | |ліцен-| | | |ЄДРПОУ | |лу) уп- | |ЄДРПОУ | | зії | | | | | |равителя| | | |(доз- | | | | | |іпотеч- | | | |волу) | | | | | |ним пок-| | | | | | | | | | риттям | | | | | ---+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ---+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+------+------| | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------| Опис | --------------------------------------------------------------------------

Додаток 32

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ІНФОРМАЦІЯ

про керуючого іпотекою

Розкривається повна інформація про керуючого (усіх керуючих)
іпотекою, у тому числі найменування, місцезнаходження,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, організаційно-правову форму.
Вказується перелік функцій, які виконує керуючий іпотекою, та
розмір винагороди керуючого іпотекою.

Додаток 33

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ІНФОРМАЦІЯ

про трансформацію (перетворення)

іпотечних активів

Розкривається інформація про трансформацію (перетворення)
іпотечних активів, у тому числі зазначається найменування,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента,
описується методика розрахунку співвідношення вартості розміщених
іпотечних сертифікатів та вартості трансформованих (перетворених)
іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за
розміщеними іпотечними сертифікатами, розкривається дата
надсилання повідомлення про трансформацію (перетворення) до
Комісії, зазначаються способи оприлюднення скоригованої інформації
про випуск іпотечних сертифікатів, надсилання такої інформації
усім власникам іпотечних сертифікатів випуску, за яким здійснено
трансформацію (перетворення) іпотечних активів.

Додаток 34

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ІНФОРМАЦІЯ

про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних

сертифікатів за кожним консолідованим

іпотечним боргом

Розкривається інформація про зміни в реєстрі забезпечення
іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом. Зазначається дата прийняття рішення емітентом, найменування
органу емітента та щодо якого випуску іпотечних сертифікатів
прийнято рішення. Зазначається (у відсотках) частка іпотечних
активів (інших активів) у реєстрі забезпечення іпотечних
сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких
відбулись зміни. Зазначаються причини прийняття рішення щодо зміни
іпотечних активів у складі іпотечного покриття або у реєстрі
забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим
іпотечним боргом. Перелічуються іпотечні активи (інші активи) у
складі іпотечного покриття або у реєстрі забезпечення іпотечних
сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких
прийнято рішення про виключення та іпотечні активи (інші активи),
щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного
покриття або у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за
кожним консолідованим іпотечним боргом. Інформація надається із
зазначенням найменування активів та їх вартості.

Додаток 35

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ІНФОРМАЦІЯ

про іпотечне покриття
Інформація

про заміну іпотечних активів

у складі іпотечного покриття

------------------------------------------------------------------ N | Дата |Найменува- | Частка | Іпотечні активи у складі | з/п|прийняття|ння органу |іпотечних | іпотечного покриття, щодо | | рішення | емітента, |активів у | яких прийнято рішення | |емітентом| яким | складі |---------------------------| | | прийнято |іпотечного| про |про включення| | | рішення |покриття, |виключення зі| до складу | | |щодо зміни |щодо якого| складу | іпотечного | | | іпотечних |відбулись | іпотечного | покриття | | | активів у | зміни (у | покриття | | | | складі |відсотках)|-------------+-------------| | |іпотечного | |найме- |вар- |найме- |вар- | | | покриття | |нування|тість|нування|тість| | | | | активу| |активу | | ---+---------+-----------+----------+-------+-----+-------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---+---------+-----------+----------+-------+-----+-------+-----| | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Інформація

про розмір іпотечного покриття

та його співвідношення з розміром (сумою)

зобов'язань за іпотечними облігаціями

з цим іпотечним покриттям
------------------------------------------------------------------ N | Дата | Номер | Розмір | Розмір | Загальна |Співвідноше-| з/п|реєст-|свідоц-|іпотечного|іпотечного| сума |ння розміру | |рації |тва про| покриття | покриття | зобов'я- |іпотечного | |випус-|реєст- | на дату |на звітну | зань за |покриття і | | ку | рацію |реєстрації|дату, грн.|іпотечними| розміру | | |випуску| випуску | |облігація-|зобов'язань | | | |іпотечних | | ми з цим |за іпотечни-| | | |облігацій,| |іпотечним |ми облігаці-| | | | грн. | |покриттям,| ями з цим | | | | | | грн. | іпотечним | | | | | | |покриттям, у| | | | | | | відсотках | | | | | | |(коефіцієнт | | | | | | | іпотечного | | | | | | | покриття) | ---+------+-------+----------+----------+----------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---+------+-------+----------+----------+----------+------------| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Інформація

щодо співвідношення розміру

іпотечного покриття з розміром (сумою)

зобов'язань за іпотечними облігаціями

з цим іпотечним покриттям на кожну

дату після замін іпотечних активів

у складі іпотечного покриття,

які відбувались протягом

звітного періоду
------------------------------------------------------------------ N | Дата | Номер | Розмір |Загальна сума |Співвідношення (у| з/п|реєст-|свідоцтва|іпотечного|зобов'язань за|відсотках) розмі-| |рації |про реєс-|покриття, | іпотечними | ру іпотечного | |випус-| трацію | грн. | облігаціями, |покриття і розмі-| | ку | випуску |----------| грн. | ру зобов'язань | | | |дата |сума| | за іпотечними | | | | | | | облігаціями | | | | | | |(коефіцієнт іпо- | | | | | | |течного покриття)| ---+------+---------+-----+----+--------------+-----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---+------+---------+-----+----+--------------+-----------------| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Інформація

про заміни іпотечних активів

у складі іпотечного покриття

або включення нових іпотечних активів

до складу іпотечного покриття
-------------------------------------------------------------------------- N | Дата |Номер | Дата | Іпотечні | Іпотечні | Частка | Причини | з/п|реєст-|свідо-|виник-| активи, щодо | активи, |іпотечного| заміни | |рації | цтва |нення |яких відбулась | які | активу у | або | |випус-| про | змін | заміна(*) |додатково | складі |додатко- | | ку |реєст-| |---------------| включені |іпотечного| вого | | |рацію | |виклю- |включе-|до складу | покриття,|включення| | |випус-| |чені зі|ні до |іпотечного|щодо якого|іпотечних| | | ку | |складу |складу | покриття | відбулась| активів | | | | |іпотеч-|іпотеч-| | зміна або|до складу| | | | | ного | ного | | який був |іпотечно-| | | | |покрит-|покрит-| | додатково| го | | | | | тя | тя | | включений|покриття | | | | | | | | (у | | | | | | | | |відсотках)| | ---+------+------+------+-------+-------+----------+----------+---------| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---+------+------+------+-------+-------+----------+----------+---------| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------- ______________

* Інформація вказується щодо кожного виду іпотечного активу,
стосовно якого відбулися зміни: виключення, включення, заміна.

Додаток 36

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ІНФОРМАЦІЯ

про заміну фінансової установи,

яка здійснює обслуговування іпотечних активів

Розкривається інформація щодо заміни фінансової установи, яка
здійснює обслуговування іпотечних активів, в тому числі її
найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ,
вказуються причини заміни.

Додаток 37

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм
інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,
наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
________________ __________ ___________________________________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. ____________________________

(дата)
Річна інформація емітента цінних паперів

за _____ рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента 1.2. Організаційно-правова форма емітента 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 1.4. Місцезнаходження емітента 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 1.6. Електронна поштова адреса емітента
2. Дані про дату та місце

оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація
розміщена у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії _______________________________

(дата)
2.2. Річна інформація
опублікована у ________________________________ _________

(номер та найменування (дата)

офіційного друкованого видання)
2.3. Річна інформація
розміщена на власній
сторінці (за наявності) _________________ в мережі Інтернет _____

(адреса сторінки) (дата)
ЗМІСТ
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній
інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, ---- місцезнаходження емітента | | ---- ---- б) інформація про державну реєстрацію емітента | | ---- ---- в) банки, що обслуговують емітента | | ---- ---- г) основні види діяльності | | ---- ---- ґ) інформація про одержані ліцензії | | (дозволи) на окремі види діяльності ---- ---- д) відомості щодо належності емітента | | до будь-яких об'єднань підприємств ---- ---- е) інформація про рейтингове агентство | | ---- ---- є) інформація про органи управління емітента | | ---- 2. Інформація про засновників ---- та/або учасників емітента та кількість | | і вартість акцій (розміру часток, паїв) ---- ---- 3. Інформація про чисельність працівників | | та оплату їх праці ----
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи ---- посадових осіб емітента | | ---- ---- б) інформація про володіння посадовими | | особами емітента акціями емітента ----
5. Інформація про осіб, що володіють ---- 10 відсотками та більше акцій емітента | | ---- ---- 6. Інформація про загальні збори акціонерів | | ---- ---- 7. Інформація про дивіденди | | ---- ---- 8. Інформація про юридичних осіб, послугами | | яких користується емітент ----
9. Відомості про цінні папери емітента: ---- а) інформація про випуски акцій емітента | | ---- ---- б) інформація про облігації емітента | | ---- ---- в) інформація про інші цінні папери, | | випущені емітентом ---- ---- г) інформація про похідні цінні папери | | ---- ґ) інформація про викуп власних акцій ---- протягом звітного періоду | | ---- ---- д) інформація щодо виданих сертифікатів | | цінних паперів ---- ---- 10. Опис бізнесу | | ---- 11. Інформація про майновий стан

та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента ---- (за залишковою вартістю) | | ---- ---- б) інформація щодо вартості чистих активів емітента | | ---- ---- в) інформація про зобов'язання емітента | | ---- г) інформація про обсяги виробництва та реалізації ---- основних видів продукції | | ---- ---- ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції | | ---- 12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним ---- випуском боргових цінних паперів | | ---- 13. Відомості щодо особливої інформації та інформації ---- про іпотечні цінні папери, що виникала протягом | | звітного періоду ---- ---- 14. Інформація про стан корпоративного управління | | ---- ---- 15. Інформація про випуски іпотечних облігацій | | ---- 16. Інформація про склад, структуру і розмір

іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його ---- співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань | | за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям ----
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного ---- покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними | | облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату ---- після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі ---- іпотечного покриття або включення нових іпотечних | | активів до складу іпотечного покриття ----
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних ---- облігацій за видами іпотечних активів та інших активів | | на кінець звітного періоду ----
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних ---- облігацій прав на іпотечні активи, які складають | | іпотечне покриття за станом на кінець звітного року ----
17. Інформація про наявність прострочених боржником ---- строків сплати чергових платежів за кредитними | | договорами (договорами позики), права вимоги ---- за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
---- 18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | | ---- ---- 19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | | ---- ---- 20. Основні відомості про ФОН | | ---- ---- 21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | | ---- ---- 22. Інформація про осіб, що володіють | | сертифікатами ФОН ---- ---- 23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | | ---- ---- 24. Правила ФОН | | ---- ---- 25. Річна фінансова звітність | | ---- 26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, ---- що проводились у звітному році (для акціонерних | | товариств) (додається до паперової форми ---- при поданні інформації до Комісії) ---- 27. Аудиторський висновок | | ---- 28. Річна фінансова звітність, складена відповідно ---- до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку | | (у разі наявності) ----
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску ---- цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими | | забезпечене об'єктами нерухомості) ----
30. Примітки
3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 3.1.1. Повне найменування 3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 3.1.3. Організаційно-правова форма 3.1.4. Поштовий індекс 3.1.5. Область, район 3.1.6. Населений пункт 3.1.7. Вулиця, будинок
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 3.2.1. Серія і номер свідоцтва 3.2.2. Дата державної реєстрації 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
3.3. Банки, що обслуговують емітента 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті 3.3.2. МФО банку 3.3.3. Поточний рахунок 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті 3.3.5. МФО банку 3.3.6. Поточний рахунок
3.4. Основні види діяльності Зазначаються найменування виду діяльності та код за КВЕД
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі
види діяльності*
------------------------------------------------------------------ Вид | Номер |Дата видачі| Державний | Дата | діяльності | ліцензії | | орган, що | закінчення | | (дозволу) | | видав |дії ліцензії| | | | | (дозволу) | -------------+------------+-----------+------------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -------------+------------+-----------+------------+------------| | | | | | -------------+--------------------------------------------------| Опис | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки
в один рядок таблиці.
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких
об'єднань підприємств Розкривається інформація щодо належності емітента до
будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження
об'єднання, зазначаються стислий опис діяльності об'єднання,
функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні,
позиції емітента в структурі об'єднання.
3.7. Інформація про рейтингове агентство
------------------------------------------------------------------ Найменування | Ознака |Дата визначення| Рівень | рейтингового | рейтингового |або поновлення | кредитного | агентства | агентства | рейтингової | рейтингу | |(уповноважене, |оцінки емітента| емітента або | | міжнародне) | або цінних |цінних паперів | | | паперів | емітента | | | емітента | | ----------------+---------------+---------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----------------+---------------+---------------+---------------| | | | | -----------------------------------------------------------------
3.8. Інформація про органи управління емітента Розкривається інформація про органи управління емітента, їх
склад, компетенцію, функції тощо.
4. Інформація про засновників та/або учасників емітента

та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
------------------------------------------------------------------ Найменування | Код за ЄДРПОУ |Місцезнаходження|Відсоток акцій | юридичної особи| засновника | |(часток, паїв),| засновника |та/або учасника| | які належать | та/або учасника| | | засновнику | | | |та/або учаснику| | | |(від загальної | | | | кількості) | ---------------+---------------+----------------+---------------| | | | | ---------------+---------------+----------------+---------------| | | | | ---------------+--------------------------------+---------------| Прізвище, ім'я,| Серія, номер, дата видачі та |Відсоток акцій| по батькові |найменування органу, який видав |(часток, паїв),| фізичної особи |паспорт* |які належать | | |засновнику | | |та/або учаснику| | |(від загальної | | |кількості) | ---------------+--------------------------------+---------------| | | | ---------------+--------------------------------+---------------| | | | ------------------------------------------------+---------------| Усього | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Не обов'язково для заповнення.
5. Інформація про чисельність працівників

та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно
середньооблікової чисельності штатних працівників облікового
складу (осіб), середньої чисельності позаштатних працівників та
осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності
працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня,
тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти
зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення
відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма
емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її
працівників операційним потребам емітента.
6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб
емітента Щодо кожної посадової особи зазначаються: 6.1.1. Посада 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне
найменування юридичної особи 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи 6.1.4. Рік народження** 6.1.5. Освіта** 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку
займав** 6.1.8. Опис
_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи
на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента
акціями емітента
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Посада| Прізвище, | Паспортні | Дата |Кількість| Від | Кількість за видами акцій | | ім'я, по | дані |внесення| акцій |загальної |----------------------------------------------| | батькові | фізичної | до | (штук) |кількості |прості| прості на |привілейовані|привілейовані| | фізичної | особи |реєстру | | акцій (у |іменні|пред'явника| іменні | на | | особи або | (серія, | | |відсотках)| | | | пред'явника | | повне |номер, дата| | | | | | | | |найменування| видачі, | | | | | | | | | юридичної |орган, який| | | | | | | | | особи |видав)* або| | | | | | | | | |ідентифіка-| | | | | | | | | |ційний код | | | | | | | | | |за ЄДРПОУ | | | | | | | | | |юридичної | | | | | | | | | |особи | | | | | | | | ------+------------+-----------+--------+---------+----------+------+-----------+-------------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ------+------------+-----------+--------+---------+----------+------+-----------+-------------+-------------| | | | | | | | | | | ----------------------------------------+---------+----------+------+-----------+-------------+-------------| Усього | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних.
7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками

та більше акцій емітента
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Найменування|Ідентифі-|Місцезнаход-| Дата |Кількість| Від | Кількість за видами акцій | юридичної |каційний | ження |внесення| акцій |загальної |----------------------------------------------| особи |код за | |до |(штук) |кількості |прості| прості на |привілейовані|привілейовані| |ЄДРПОУ | |реєстру | |акцій (у |іменні|пред'явника| іменні | на | | | | | |відсотках)| | | | пред'явника | ------------+---------+------------+--------+---------+----------+------+-----------+-------------+-------------| | | | | | | | | | | ------------+---------+------------+--------+---------+----------+------+-----------+-------------+-------------| | | | | | | | | | | ------------+----------------------+--------+---------+----------+----------------------------------------------| Прізвище, | Серія, номер, дата | Дата |Кількість| Від | Кількість за видами акцій | ім'я, по | видачі паспорта, |внесення| акцій |загальної |----------------------------------------------| батькові |найменування органу, | до | (штук) |кількості |прості| прості на |привілейовані|привілейовані| фізичної |який видав паспорт** |реєстру | |акцій (у |іменні|пред'явника| іменні | на | особи* | | | |відсотках)| | | | пред'явника | ------------+----------------------+--------+---------+----------+------+-----------+-------------+-------------| | | | | | | | | | ------------+----------------------+--------+---------+----------+------+-----------+-------------+-------------| | | | | | | | | | --------------------------------------------+---------+----------+------+-----------+-------------+-------------| Усього | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала
згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. ** Не обов'язково для заповнення.
8. Інформація про загальні збори акціонерів
------------------------------------------------------------------ Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |-----------------+--------------------| | | | -------------------------+--------------------------------------| Дата проведення | | -------------------------+--------------------------------------| Кворум зборів** | | ----------------------------------------------------------------| Опис | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.
9. Інформація про дивіденди
---------------------------------------------------------------------------- | За результатами |За результатами періоду,| | звітного періоду | що передував звітному | |------------------------+------------------------| | за | за | за | за | |простими|привілейованими|простими|привілейованими| | акціями| акціями | акціями| акціями | ------------------------+--------+---------------+--------+---------------| Сума нарахованих | | | | | дивідендів, грн. | | | | | ------------------------+--------+---------------+--------+---------------| Нараховані дивіденди на | | | | | одну акцію, грн. | | | | | ------------------------+--------+---------------+--------+---------------| Сума виплачених | | | | | дивідендів, грн. | | | | | ------------------------+--------+---------------+--------+---------------| Дата складення переліку | | | | | осіб, які мають право | | | | | на отримання дивідендів | | | | | ------------------------+--------+---------------+--------+---------------| Дата виплати дивідендів | | | | | --------------------------------------------------------------------------| Опис | | ---------------------------------------------------------------------------
10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
------------------------------------------------------------------ Повне найменування юридичної особи | | або прізвище, ім'я та по батькові фізичної| | особи | | ------------------------------------------+---------------------| Організаційно-правова форма | | ------------------------------------------+---------------------| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | ------------------------------------------+---------------------| Місцезнаходження | | ------------------------------------------+---------------------| Номер ліцензії або іншого документа | | на цей вид діяльності | | ------------------------------------------+---------------------| Назва державного органу, що видав | | ліцензію або інший документ | | ------------------------------------------+---------------------| Дата видачі ліцензії або іншого документа | | ------------------------------------------+---------------------| Міжміський код та телефон | | ------------------------------------------+---------------------| Факс | | ------------------------------------------+---------------------| Вид діяльності | | ------------------------------------------+---------------------| Опис | | -----------------------------------------------------------------
11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Дата | Номер |Найменування|Міжнародний| Тип | Форма |Номінальна|Кількість| Загальна | Частка у | реєстрації|свідоцтва | органу, що |ідентифіка-|цінного|існування| вартість | акцій |номінальна|статутному| випуску | про |зареєстрував| ційний |папера |та форма | (грн.) | (штук) | вартість | капіталі | |реєстрацію| випуск | номер | | випуску | | | (грн.) | (у | | випуску | | | | | | | |відсотках)| ----------+----------+------------+-----------+-------+---------+----------+---------+----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ----------+----------+------------+-----------+-------+---------+----------+---------+----------+----------| | | | | | | | | | | ---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------| Опис | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного
непогашеного випуску облігацій) 11.2.1. Процентні облігації
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Дата | Номер |Найменування|Номінальна|Кількість| Форма | Загальна | Процентна | Термін | Сума | Дата | реєстрації|свідоцтва | органу, що | вартість |у випуску|існування|номінальна| ставка за | виплати |виплачених|погашення| випуску | про |зареєстрував| (грн.) | (штук) |та форма | вартість |облігаціями|процентів|процентів |облігацій| |реєстрацію| випуск | | | випуску | (грн.) | (у | |за звітний| | | випуску | | | | | |відсотках) | | період | | | | | | | | | | | (грн.) | | ----------+----------+------------+----------+---------+---------+----------+-----------+---------+----------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ----------+----------+------------+----------+---------+---------+----------+-----------+---------+----------+---------| | | | | | | | | | | | ---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| Опис | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.2.2. Дисконтні облігації
---------------------------------------------------------------------------------------- Дата | Номер |Найменування|Номінальна|Кількість| Форма | Загальна | Дата | реєстрації|свідоцтва | органу, що | вартість |у випуску|існування|номінальна|погашення| випуску | про |зареєстрував| (грн.) | (штук) |та форма | вартість |облігацій| |реєстрацію| випуск | | | випуску | (грн.) | | | випуску | | | | | | | ----------+----------+------------+----------+---------+---------+----------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ----------+----------+------------+----------+---------+---------+----------+---------| | | | | | | | | ---------------------+----------------------------------------------------------------| Опис | | ---------------------------------------------------------------------------------------
11.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
----------------------------------------------------------------------------------------------------- Дата | Номер |Найменування|Номінальна|Кількість| Форма | Загальна |Найменування| Дата | реєстрації|свідоцтва | органу, що | вартість |у випуску|існування|номінальна| товару |погашення| випуску | про |зареєстрував| (грн.) | (штук) |та форма | вартість | (послуги), |облігацій| |реєстрацію| випуск | | | випуску | (грн.) | під який | | | випуску | | | | | | здійснено | | | | | | | | | випуск | | ----------+----------+------------+----------+---------+---------+----------+------------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ----------+----------+------------+----------+---------+---------+----------+------------+---------| | | | | | | | | | ---------------------+-----------------------------------------------------------------------------| Опис | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
11.3. Інформація про інші цінні папери 11.3.1. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
(випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій,
іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
------------------------------------------------------------------ Дата | Вид цінних | Обсяг | Обсяг |Умови обігу | реєстрації | паперів | випуску | розміщених |та погашення| випуску | | (грн.) | цінних | | | | | паперів на | | | | |звітну дату | | | | | (грн.) | | ------------+------------+------------+------------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------+------------+------------+------------+------------| | | | | | -------------------------+--------------------------------------| Опис | | -----------------------------------------------------------------
11.3.2. Інформація про похідні цінні папери
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Дата | Номер | Вид |Різновид|Серія| Строк |Строк| Строк |Кількість| Обсяг |Характер-| реєстрації|свідоцтва |похідних|похідних| |розміщення| дії |(термін) |похідних |випуску| ристика | випуску | про | цінних | цінних | | | |виконання| цінних |(грн.) |базового | |реєстрацію|паперів |паперів | | | | |паперів у| | активу | | випуску | | | | | | | випуску | | | | | | | | | | | (шт.) | | | ----------+----------+--------+--------+-----+----------+-----+---------+---------+-------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ----------+----------+--------+--------+-----+----------+-----+---------+---------+-------+---------| | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
11.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного
періоду*
--------------------------------------------------------------------------- N з/п| Дата |Кількість| Дата | Номер |Найменування|Частка від| |зарахування|акцій, що|реєстрації|свідоцтва | органу, що |статутного| | акцій на |викуплено| випуску | про |зареєстрував| капіталу | | рахунок | (шт.) |акцій, що |реєстрацію| випуск | (у | | емітента | |викуплено | випуску | акцій, що |відсотках)| | | | |акцій, що | викуплено | | | | | |викуплено | | | -----+-----------+---------+----------+----------+------------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----+-----------+---------+----------+----------+------------+----------| | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------
_______________

* Інформація вказується окремо щодо кожного факту викупу
емітентом власних акцій.
11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
------------------------------------------------------------------ Загальна кількість замовлених бланків | | сертифікатів цінних паперів (штук) | | -----------------------------------------------+----------------| у тому числі: | | сертифікатів акцій | | -----------------------------------------------+----------------| сертифікатів облігацій | | -----------------------------------------------+----------------| сертифікатів інших цінних паперів (окремо | | щодо кожного виду цінних паперів) | | -----------------------------------------------+----------------| Загальна кількість виданих власникам | | сертифікатів цінних паперів (штук) | | -----------------------------------------------+----------------| у тому числі: | | сертифікатів акцій | | -----------------------------------------------+----------------| сертифікатів облігацій | | -----------------------------------------------+----------------| сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо | | кожного виду цінних паперів) | | -----------------------------------------------+----------------| Кількість виданих власникам сертифікатів цінних| | паперів (штук) у звітному періоді | | -----------------------------------------------+----------------| у тому числі: | | сертифікатів акцій | | -----------------------------------------------+----------------| сертифікатів облігацій | | -----------------------------------------------+----------------| сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо | | кожного виду цінних паперів) | | -----------------------------------------------------------------
12. Опис бізнесу
Розкривається така інформація: важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ,
приєднання, перетворення, виділ); про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства,
філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи
із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та
перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у
відповідності з попереднім звітним періодом; будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що
мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих
пропозицій; опис обраної облікової політики (метод нарахування
амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки
вартості фінансових інвестицій тощо); текст аудиторського висновку; інформацію про основні види продукції або послуг, що їх
виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих
товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від
сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів;
основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення
виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу,
які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та
динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень
впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на
ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості
продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента;
кількість постачальників за основними видами сировини та
матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі
постачання; інформацію про основні придбання або відчуження активів за
останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні
інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови
придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування; інформацію про основні засоби емітента, включаючи об'єкти
оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі
потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання
активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно
описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні
активів підприємства, інформацію щодо планів капітального
будівництва, розширення або удосконалення основних засобів,
характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже
зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та
закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих
потужностей після її завершення; інформацію щодо проблем, які впливають на діяльність
емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних
обмежень; інформацію про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня,
неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента,
достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи
покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних
договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний
підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів; стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
(щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення
фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на
діяльність емітента в майбутньому); опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати
суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; інформацію щодо судових справ, стороною в яких виступає
емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата
відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних
вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це
зазначається; іншу інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором
фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому
числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз
господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної
довідки в довільній формі.
13. Інформація про майновий стан

та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою
вартістю)
-------------------------------------------------------------------- Найменування | Власні основні | Орендовані |Основні засоби,| основних |засоби (тис.грн.)|основні засоби | всього | засобів | | (тис.грн.) | (тис.грн.) | ----------------+-----------------+---------------+---------------| | на | на | на | на | на | на | |початок | кінець |початок|кінець |початок|кінець | |періоду |періоду |періоду|періоду|періоду|періоду| ----------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------| 1. Виробничого | | | | | | | призначення: | | | | | | | ----------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------| будівлі та | | | | | | | споруди | | | | | | | ----------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------| машини та | | | | | | | обладнання | | | | | | | ----------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------| транспортні | | | | | | | засоби | | | | | | | ----------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------| інші | | | | | | | ----------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------| 2. Невиробничого| | | | | | | призначення: | | | | | | | ----------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------| будівлі та | | | | | | | споруди | | | | | | | ----------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------| машини та | | | | | | | обладнання | | | | | | | ----------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------| транспортні | | | | | | | засоби | | | | | | | ----------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------| інші | | | | | | | ----------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------| Усього | | | | | | | ----------------+-------------------------------------------------| Опис | | -------------------------------------------------------------------
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
------------------------------------------------------------------ Найменування показника |За звітний період|За попередній період| -------------------------+-----------------+--------------------| Розрахункова вартість | | | чистих активів (тис.грн.)| | | -------------------------+-----------------+--------------------| Статутний капітал | | | (тис.грн.) | | | -------------------------+-----------------+--------------------| Скоригований статутний | | | капітал (тис.грн.) | | | ----------------------------------------------------------------| Опис | | ------------+---------------------------------------------------| Висновок | | -----------------------------------------------------------------
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
----------------------------------------------------------------------- Види зобов'язань | Дата |Непогашена|Відсоток за | Дата | |виникнення| частина |користування|погашення| | | боргу | коштами | | | |(тис.грн.)| (відсоток | | | | | річних) | | ------------------------+----------+----------+------------+---------| Кредити банку | Х | | Х | Х | ------------------------+--------------------------------------------| у тому числі: | | ------------------------+--------------------------------------------| | | | | | ------------------------+----------+----------+------------+---------| Зобов'язання за цінними | Х | | Х | Х | паперами | | | | | ------------------------+--------------------------------------------| у тому числі: | | ------------------------+--------------------------------------------| за облігаціями | Х | | Х | Х | (за кожним власним | | | | | випуском): | | | | | ------------------------+----------+----------+------------+---------| | | | | | ------------------------+----------+----------+------------+---------| за іпотечними цінними | Х | | Х | Х | паперами (за кожним | | | | | власним випуском): | | | | | ------------------------+----------+----------+------------+---------| | | | | | ------------------------+----------+----------+------------+---------| за сертифікатами ФОН | Х | | Х | Х | (за кожним власним | | | | | випуском): | | | | | ------------------------+----------+----------+------------+---------| | | | | | ------------------------+----------+----------+------------+---------| за векселями (всього) | Х | | Х | Х | ------------------------+----------+----------+------------+---------| | | | | | ------------------------+----------+----------+------------+---------| за іншими цінними | Х | | Х | Х | паперами (у тому числі | | | | | за похідними цінними | | | | | паперами) (за кожним | | | | | видом): | | | | | ------------------------+----------+----------+------------+---------| | | | | | ------------------------+----------+----------+------------+---------| за фінансовими | Х | | Х | Х | інвестиціями в | | | | | корпоративні права (за | | | | | кожним видом): | | | | | ------------------------+----------+----------+------------+---------| | | | Х | | ------------------------+----------+----------+------------+---------| Податкові зобов'язання | Х | | Х | Х | ------------------------+----------+----------+------------+---------| Фінансова допомога на | Х | | Х | Х | зворотній основі | | | | | ------------------------+----------+----------+------------+---------| Інші зобов'язання | Х | | Х | Х | ------------------------+----------+----------+------------+---------| Усього зобов'язань | Х | | Х | Х | ------------------------+--------------------------------------------| Опис | | ----------------------------------------------------------------------
13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації
основних видів продукції
---------------------------------------------------------------------------- N | Основний | Обсяг виробництва |Обсяг реалізованої продукції | з/п| вид |-----------------------------+-----------------------------| |продукції*|у нату- |у грошовій| у |у нату- |у грошовій| у | | |ральній | формі |відсотках|ральній | формі |відсотках| | | формі |(тис.грн.)|до всієї | формі |(тис.грн.)|до всієї | | |(фізична| | вироб- |(фізична| |реалізо- | | | од. | | леної | од. | | ваної | | |вим. **)| |продукції|вим. **)| |продукції| ---+----------+--------+----------+---------+--------+----------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---+----------+--------+----------+---------+--------+----------+---------| | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
_______________

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше
5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі. ** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни,
кілограми, метри тощо.
13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
------------------------------------------------------------------ N | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості | з/п| | реалізованої продукції (у відсотках) | ---+-----------------+------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | ---+-----------------+------------------------------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від
собівартості реалізованої продукції.
14. Інформація про гарантії третьої особи

за кожним випуском боргових цінних паперів
---------------------------------------------------------------------- Дата | Номер |Найменування|Ідентифікаційний|Місцезнаходження| реєстрації|свідоцтва | особи | код за ЄДРПОУ | гаранта | випуску | про | гаранта | гаранта | | |реєстрацію| | | | | випуску | | | | ----------+----------+------------+----------------+----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ----------+----------+------------+----------------+----------------| | | | | | ---------------------+----------------------------------------------| Опис | | ---------------------------------------------------------------------
15. Відомості щодо особливої інформації

та інформації про іпотечні цінні папери,

що виникала протягом періоду
------------------------------------------------------------------ Дата виникнення події | Дата оприлюднення |Вид інформації | | Повідомлення у стрічці | | | новин | | ----------------------+-------------------------+---------------| 1 | 2 | 3 | ----------------------+-------------------------+---------------| | | | ----------------------+-------------------------+---------------| | | | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток 37 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 }

Додаток 38

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ІНФОРМАЦІЯ

про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три
роки?
------------------------------------------------------------------ N з/п |Рік |Кількість зборів, усього |У тому числі позачергових | ------+----+-------------------------+--------------------------| 1 | | | | ------+----+-------------------------+--------------------------| 2 | | | | ------+----+-------------------------+--------------------------| 3 | | | | -----------------------------------------------------------------
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в
останніх загальних зборах?
------------------------------------------------------------------ |Так*|Ні*| -------------------------------------------------------+----+---| Реєстраційна комісія | | | -------------------------------------------------------+----+---| Акціонери | | | -------------------------------------------------------+----+---| Реєстратор | | | -------------------------------------------------------+----+---| Депозитарій | | | -------------------------------------------------------+--------| Інше (запишіть) | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів
та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за
наявності контролю)?
------------------------------------------------------------------ |Так*|Ні*| -------------------------------------------------------+----+---| Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | | | -------------------------------------------------------+----+---| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж | | | 10 відсотків | | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку
денного на загальних зборах останнього разу?
------------------------------------------------------------------ |Так*|Ні*| -------------------------------------------------------+----+---| Підняттям карток | | | -------------------------------------------------------+----+---| Бюлетенями (таємне голосування) | | | -------------------------------------------------------+----+---| Підняттям рук | | | -------------------------------------------------------+--------| Інше (запишіть) | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Які були основні причини скликання останніх позачергових
зборів у звітному періоді?
------------------------------------------------------------------ |Так*|Ні*| -------------------------------------------------------+----+---| Реорганізація | | | -------------------------------------------------------+----+---| Внесення змін до статуту товариства | | | -------------------------------------------------------+----+---| Прийняття рішення про зміну типу товариства | | | -------------------------------------------------------+----+---| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу | | | товариства; | | | -------------------------------------------------------+----+---| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу | | | товариства | | | -------------------------------------------------------+----+---| Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття | | | рішення про припинення їх повноважень | | | -------------------------------------------------------+----+---| Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора),| | | прийняття рішення про дострокове припинення їх | | | повноважень | | | -------------------------------------------------------+--------| Інше (запишіть) | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у
формі заочного голосування? (так/ні) _____
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
------------------------------------------------------------------ |(осіб)| ---------------------------------------------------------+------| Кількість членів наглядової ради | | ---------------------------------------------------------+------| Кількість представників акціонерів, що працюють у | | товаристві | | ---------------------------------------------------------+------| Кількість представників держави | | ---------------------------------------------------------+------| Кількість представників акціонерів, що володіють більше | | 10 відсотків акцій | | ---------------------------------------------------------+------| Кількість представників акціонерів, що володіють менше | | 10 відсотків акцій | | ---------------------------------------------------------+------| Кількість представників акціонерів - юридичних осіб | | -----------------------------------------------------------------
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання
наглядової ради протягом останніх трьох років? _______
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за
наявності)?
------------------------------------------------------------------ |Так*|Ні*| -------------------------------------------------------+----+---| Стратегічного планування | | | -------------------------------------------------------+----+---| Аудиторський | | | -------------------------------------------------------+----+---| З питань призначень і винагород | | | -------------------------------------------------------+----+---| Інвестиційний | | | -------------------------------------------------------+--------| Інше (запишіть) | | -------------------------------------------------------+--------| Інше (запишіть) | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або
відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) _____
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової
ради?
------------------------------------------------------------------ |Так*|Ні*| -------------------------------------------------------+----+---| Винагорода є фіксованою сумою | | | -------------------------------------------------------+----+---| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або | | | збільшення ринкової вартості акцій | | | -------------------------------------------------------+----+---| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів | | | товариства | | | -------------------------------------------------------+----+---| Члени наглядової ради не отримують винагороди | | | -------------------------------------------------------+--------| Інше (запишіть) | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх
документах акціонерного товариства?
------------------------------------------------------------------ |Так*|Ні*| -------------------------------------------------------+----+---| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | | | -------------------------------------------------------+----+---| Знання у сфері фінансів і менеджменту | | | -------------------------------------------------------+----+---| Особисті якості (чесність, відповідальність) | | | -------------------------------------------------------+----+---| Відсутність конфлікту інтересів | | | -------------------------------------------------------+----+---| Граничний вік | | | -------------------------------------------------------+----+---| Відсутні будь-які вимоги | | | -------------------------------------------------------+----+---| Інше (запишіть) | | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради,
яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
------------------------------------------------------------------ |Так*|Ні*| -------------------------------------------------------+----+---| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із | | | змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | | | -------------------------------------------------------+----+---| Було проведено засідання наглядової ради, на якому | | | нового члена наглядової ради ознайомили з його правами | | | та обов'язками | | | -------------------------------------------------------+----+---| Для нового члена наглядової ради було організовано | | | спеціальне навчання (з корпоративного управління або | | | фінансового менеджменту) | | | -------------------------------------------------------+----+---| Усіх членів наглядової ради було переобрано на | | | повторний строк або не було обрано нового члена | | | -------------------------------------------------------+--------| Інше (запишіть) | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну
комісію? (так/ні) ______ Кількість членів ревізійної комісії ________ осіб. Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання
ревізійної комісії протягом останніх трьох років? ______
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за
зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань
наглядової ради та засідань правління?*
------------------------------------------------------------------------- |Загальні збори| Засідання |Засідання| | акціонерів |наглядової ради|правління| ------------------------------+--------------+---------------+---------| Члени правління (директор) | | | | ------------------------------+--------------+---------------+---------| Загальний відділ | | | | ------------------------------+--------------+---------------+---------| Члени наглядової ради (голова | | | | наглядової ради) | | | | ------------------------------+--------------+---------------+---------| Юридичний відділ (юрист) | | | | ------------------------------+--------------+---------------+---------| Секретар правління | | | | ------------------------------+--------------+---------------+---------| Секретар загальних зборів | | | | ------------------------------+--------------+---------------+---------| Секретар наглядової ради | | | | ------------------------------+--------------+---------------+---------| Корпоративний секретар | | | | ------------------------------+--------------+---------------+---------| Відділ або управління, яке | | | | відповідає за роботу з | | | | акціонерами | | | | ------------------------------+--------------+---------------+---------| Інше (запишіть) | | | | ------------------------------------------------------------------------
_______________

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до
компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів,
наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного
з цих питань?*
------------------------------------------------------------------------- | Загальні |Наглядова|Виконавчий|Не належить| | збори | рада | орган | до | |акціонерів| | |компетенції| | | | | жодного | | | | | органу | ---------------------------+----------+---------+----------+-----------| Визначення основних | | | | | напрямів діяльності | | | | | (стратегії) | | | | | ---------------------------+----------+---------+----------+-----------| Затвердження планів | | | | | діяльності (бізнес-планів) | | | | | ---------------------------+----------+---------+----------+-----------| Затвердження річного | | | | | фінансового звіту або | | | | | балансу чи бюджету | | | | | ---------------------------+----------+---------+----------+-----------| Обрання та відкликання | | | | | голови правління | | | | | ---------------------------+----------+---------+----------+-----------| Обрання та відкликання | | | | | членів правління | | | | | ---------------------------+----------+---------+----------+-----------| Обрання та відкликання | | | | | голови наглядової ради | | | | | ---------------------------+----------+---------+----------+-----------| Обрання та відкликання | | | | | членів наглядової ради | | | | | ---------------------------+----------+---------+----------+-----------| Обрання та відкликання | | | | | голови та членів ревізійної| | | | | комісії | | | | | ---------------------------+----------+---------+----------+-----------| Визначення розміру | | | | | винагороди для голови та | | | | | членів правління | | | | | ---------------------------+----------+---------+----------+-----------| Визначення розміру | | | | | винагороди для голови | | | | | та членів наглядової ради | | | | | ---------------------------+----------+---------+----------+-----------| Прийняття рішення про | | | | | притягнення до майнової | | | | | відповідальності членів | | | | | правління | | | | | ---------------------------+----------+---------+----------+-----------| Прийняття рішення про | | | | | додатковий випуск акцій | | | | | ---------------------------+----------+---------+----------+-----------| Прийняття рішення про | | | | | викуп, реалізацію та | | | | | розміщення власних акцій | | | | | ---------------------------+----------+---------+----------+-----------| Затвердження аудитора | | | | | ---------------------------+----------+---------+----------+-----------| Затвердження договорів, | | | | | щодо яких існує конфлікт | | | | | інтересів | | | | | ------------------------------------------------------------------------
_______________

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке
обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про
укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного
товариства? (так/ні)_____ Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного
товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність
між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?
(так/ні) _____
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
------------------------------------------------------------------ |Так*|Ні*| -------------------------------------------------------+----+---| Положення про загальні збори акціонерів | | | -------------------------------------------------------+----+---| Положення про наглядову раду | | | -------------------------------------------------------+----+---| Положення про виконавчий орган (правління) | | | -------------------------------------------------------+----+---| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | | -------------------------------------------------------+----+---| Положення про ревізійну комісію | | | -------------------------------------------------------+----+---| Положення про акції акціонерного товариства | | | -------------------------------------------------------+----+---| Положення про порядок розподілу прибутку | | | -------------------------------------------------------+--------| Інше (запишіть) | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про
діяльність вашого акціонерного товариства?*
------------------------------------------------------------------------------------------- | Інформація |Публікується у |Документи |Копії |Інформація | | розповсю- |пресі, |надаються для|документів|розміщується| | джується |оприлюднюється в |ознайомлення |надаються |на власній | |на загальних|загальнодоступній|безпосередньо|на запит |інтернет- | | зборах |інформаційній |в |акціонера |сторінці | | |базі даних ДКЦПФР|акціонерному | |акціонерного| | |про ринок цінних |товаристві | |товариства | | |паперів | | | | --------------------+------------+-----------------+-------------+----------+------------| Фінансова звітність,| | | | | | результати | | | | | | діяльності | | | | | | --------------------+------------+-----------------+-------------+----------+------------| Інформація про | | | | | | акціонерів, які | | | | | | володіють | | | | | | 10 відсотків та | | | | | | більше статутного | | | | | | капіталу | | | | | | --------------------+------------+-----------------+-------------+----------+------------| Інформація про склад| | | | | | органів управління | | | | | | товариства | | | | | | --------------------+------------+-----------------+-------------+----------+------------| Статут та внутрішні | | | | | | документи | | | | | | --------------------+------------+-----------------+-------------+----------+------------| Протоколи загальних | | | | | | зборів акціонерів | | | | | | після їх проведення | | | | | | --------------------+------------+-----------------+-------------+----------+------------| Розмір винагороди | | | | | | посадових осіб | | | | | | акціонерного | | | | | | товариства | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------
_______________

* Ставиться "так" або "ні" у відповідній клітинці.
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у
відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку?
(так/ні) _____
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські
перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом
останніх трьох років?
------------------------------------------------------------------ |Так*|Ні*| -------------------------------------------------------+----+---| Не проводились взагалі | | | -------------------------------------------------------+----+---| Менше ніж раз на рік | | | -------------------------------------------------------+----+---| Раз на рік | | | -------------------------------------------------------+----+---| Частіше ніж раз на рік | | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
------------------------------------------------------------------ |Так*|Ні*| -------------------------------------------------------+----+---| Загальні збори акціонерів | | | -------------------------------------------------------+----+---| Наглядова рада | | | -------------------------------------------------------+----+---| Правління або директор | | | -------------------------------------------------------+--------| Інше (запишіть) | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх
трьох років? (так/ні)___
З якої причини було змінено аудитора?
------------------------------------------------------------------ |Так*|Ні*| -------------------------------------------------------+----+---| Не задовольняв професійний рівень | | | -------------------------------------------------------+----+---| Не задовольняли умови договору з аудитором | | | -------------------------------------------------------+----+---| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | | | -------------------------------------------------------+--------| Інше (запишіть) | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської
діяльності акціонерного товариства в минулому році?
------------------------------------------------------------------ |Так*|Ні*| -------------------------------------------------------+----+---| Ревізійна комісія | | | -------------------------------------------------------+----+---| Наглядова рада | | | -------------------------------------------------------+----+---| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | | | -------------------------------------------------------+----+---| Стороння компанія або сторонній консультант | | | -------------------------------------------------------+----+---| Перевірки не проводились | | | -------------------------------------------------------+--------| Інше (запишіть) | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила
перевірку останнього разу?
------------------------------------------------------------------ |Так*|Ні*| -------------------------------------------------------+----+---| З власної ініціативи | | | -------------------------------------------------------+----+---| За дорученням загальних зборів | | | -------------------------------------------------------+----+---| За дорученням наглядової ради | | | -------------------------------------------------------+----+---| За зверненням виконавчого органу | | | -------------------------------------------------------+----+---| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад | | | 10 відсотків голосів | | | -------------------------------------------------------+--------| Інше (запишіть) | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього
року платні послуги консультантів у сфері корпоративного
управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ________
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ

ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції
кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
------------------------------------------------------------------ |Так*|Ні*| -------------------------------------------------------+----+---| Випуск акцій | | | -------------------------------------------------------+----+---| Випуск депозитарних розписок | | | -------------------------------------------------------+----+---| Випуск облігацій | | | -------------------------------------------------------+----+---| Кредити банків | | | -------------------------------------------------------+----+---| Фінансування з державного і місцевих бюджетів | | | -------------------------------------------------------+----+---| Інше (запишіть) | | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні
інвестиції протягом наступних трьох років*?
------------------------------------------------------------------ Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | | -------------------------------------------------------+--------| Так, плануємо розпочати переговори | | -------------------------------------------------------+--------| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | | -------------------------------------------------------+--------| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | | -------------------------------------------------------+--------| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом | | наступних трьох років | | -------------------------------------------------------+--------| Не визначились | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до
лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не
визначились) ________ Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав
власності на акції у депозитарній системі України, протягом
останніх трьох років? (так/ні)___
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав
власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
------------------------------------------------------------------ |Так*|Ні*| -------------------------------------------------------+----+---| Не задовольняв професійний рівень особи | | | -------------------------------------------------------+----+---| Не задовольняли умови договору з особою | | | -------------------------------------------------------+----+---| Особу змінено на вимогу: | | | -------------------------------------------------------+----+---| акціонерів | | | -------------------------------------------------------+----+---| суду | | | -------------------------------------------------------+--------| Інше (запишіть) | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи,
правила) корпоративного управління? (так/ні) ______ У разі наявності у акціонерного товариства кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття: ___________; яким органом управління прийнятий: _________________

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним
товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління?
(так/ні) _________; укажіть, яким чином її
оприлюднено:_______________ Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві.
{ Додаток 38 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 }

Додаток 39

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ІНФОРМАЦІЯ

про випуски іпотечних облігацій
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Дата | Номер |Найме- |Номі- |Кіль- |Зага- | Вид | Вид |Дохід-| Розмір | Дата |Дата |Періо- | Серед- | Серед- |Наяв- |Дост- |Дост- | з/п|реєст-|свідоц-|нування|нальна|кість | льна | іпо- |процен-|ність,|іпотечного |почат-|пога-| дич- |ньозва- |ньозва- |ність |рокове|рокове| |рації |тва про|органу,| вар- |розмі-|номі- |течної| та за |у від-| покриття | ку |шення| ність | жений | жений |резер-|пога- |пога- | |випус-|реєст- |що за- |тість |щених |нальна|облі- |іпотеч-|сотках| (грн.) |обігу |облі-|плате- | строк | розмір |вного |шення |шення | | ку | рацію |реєст- | іпо- | іпо- | вар- |гації | ними | |-----------| іпо- |гацій| жів |іпотеч- |процен- |фонду | (пе- |відбу-| | |випуску| рував |течної|течних|тість | |обліга-| |сума |сума |течних| |(за ак-|них ак- | тів | |редба-| лось | | | |випуск |облі- |облі- | | | ціями | |іпо- |інших|облі- | |тивами | тивів |(доходу)| | чено |або не| | | | |гації |гацій | | | | |теч- |акти-|гацій | | та за |та інших| за | | або |відбу-| | | | |(грн.)|(штук)| | | | | них | вів | | |обліга-|активів |іпотеч- | |непе- | лось | | | | | | | | | | |акти-| | | |ціями) |у складі|ними та | |редба-| | | | | | | | | | | | вів | | | |(міс.) |іпотеч- | іншими | |чено) | | | | | | | | | | | | | | | | | ного |активами| | | | | | | | | | | | | | | | | | |покриття|у складі| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |іпотеч- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |покриття| | | | ---+------+-------+-------+------+------+------+------+-------+------+-----+-----+------+-----+-------+--------+--------+------+------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Опис | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ІНФОРМАЦІЯ

про склад, структуру і розмір

іпотечного покриття
Інформація

про розмір іпотечного покриття

та його співвідношення з розміром (сумою)

зобов'язань за іпотечними облігаціями

з цим іпотечним покриттям
------------------------------------------------------------------ N |Дата |Номер | Розмір | Розмір | Загальна |Співвідноше-| з/п|реєс-| сві- |іпотечного|іпотечного | сума |ння розміру | |тра- |доцтва| покриття |покриття на|зобов'язань| іпотечного | | ції | про | на дату | звітну | за | покриття і | |випу-|реєст-|реєстрації|дату, грн. |іпотечними | розміру | | ску |рацію | випуску | |облігаціями|зобов'язань | | |випус-|іпотечних | | з цим | за | | | ку |облігацій,| | іпотечним | іпотечними | | | | грн. | | покриттям,|облігаціями | | | | | | грн. | з цим | | | | | | | іпотечним | | | | | | |покриттям, у| | | | | | | відсотках, | | | | | | |(коефіцієнт | | | | | | | іпотечного | | | | | | | покриття) | ---+-----+------+----------+-----------+-----------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---+-----+------+----------+-----------+-----------+------------| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Інформація

щодо співвідношення розміру

іпотечного покриття з розміром (сумою)

зобов'язань за іпотечними облігаціями

з цим іпотечним покриттям на кожну

дату після змін іпотечних активів

у складі іпотечного покриття,

які відбувались протягом

звітного періоду
------------------------------------------------------------------ N |Дата |Номер | Розмір |Загальна сума | Співвідношення (у | з/п|реєс-|свідо-|іпотечного|зобов'язань за| відсотках) розміру | |тра- | цтва |покриття, | іпотечними |іпотечного покриття і| | ції | про | грн. | облігаціями, | розміру зобов'язань | |випу-|реєст-|----------| грн. | за іпотечними | | ску |рацію |дата |сума| | облігаціями | | |випус-| | | | (коефіцієнт | | | ку | | | |іпотечного покриття) | ---+-----+------+-----+----+--------------+---------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---+-----+------+-----+----+--------------+---------------------| | | | | | | | ---------+------------------------------------------------------| Опис | | -----------------------------------------------------------------
Інформація

про заміни іпотечних активів у складі

іпотечного покриття або включення

нових іпотечних активів до складу

іпотечного покриття
------------------------------------------------------------------ N |Дата |Номер|Дата | Іпотечні |Іпотечні| Частка |Причи-| з/п|реєс-|сві- | ви- | активи, щодо |активи, |іпотечного| ни | |тра- |доцт-|ник- |яких відбулась |які до- | активу у |заміни| | ції | ва |нення| заміна(*) |датково | складі | або | |випу-| про |змін |---------------|включені|іпотечного|вклю- | | ску |реєс-| |виклю- |включе-|до скла-| покриття,|чення | | |тра- | |чені зі| ні до |ду іпо- |щодо якого| | | | цію | |складу |складу |течного | відбулась| | | |випу-| |іпотеч-|іпотеч-|покриття| зміна або| | | | ску | | ного | ного | | який був | | | | | |покрит-|покрит-| | додатково| | | | | | тя | тя | | включений| | | | | | | | | (у | | | | | | | | |відсотках)| | ---+-----+-----+-----+---------------+--------+----------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---+-----+-----+-----+---------------+--------+----------+------| | | | | | | | | ---------+------------------------------------------------------| Опис | | ----------------------------------------------------------------- ______________

* Інформація вказується щодо кожного виду іпотечного активу,
стосовно якого відбулися зміни: виключення, включення, заміна.
Відомості

про структуру іпотечного покриття

іпотечних облігацій за видами іпотечних

активів та інших активів на кінець

звітного періоду
------------------------------------------------------------------ Складові | Частка складової: | іпотечного |-----------------------------------------------| покриття | в розмірі іпотечних | в загальному розмірі | (іпотечні активи| активів або інших | іпотечного покриття | та інші активи) | активів | | |-----------------------+-----------------------| |за поперед-|за звітний |за поперед-|за звітний | | ній | період | ній | період | | період(*) | | період(*) | | |-----------+-----------+-----------+-----------| | у | сума | у | сума | у | сума | у | сума | |від-|(грн.)|від-|(грн.)|від-|(грн.)|від-|(грн.)| |сот-| |сот-| |сот-| |сот-| | |ках | |ках | |ках | |ках | | ----------------+----+------+----+------+----+------+----+------| I. Іпотечні |100 | |100 | | | | | | активи (всього),| | | | | | | | | в тому числі: | | | | | | | | | ----------------+----+------+----+------+----+------+----+------| 1. Права вимоги |100 | |100 | | | | | | за грошовими | | | | | | | | | зобов'язаннями, | | | | | | | | | забезпеченими | | | | | | | | | іпотекою, | | | | | | | | | в тому числі: | | | | | | | | | ----------------+----+------+----+------+----+------+----+------| 1.1 нерухомого | | | | | | | | | майна житлового | | | | | | | | | призначення | | | | | | | | | (всього), | | | | | | | | | в тому числі: | | | | | | | | | ----------------+----+------+----+------+----+------+----+------| посвідчені | | | | | | | | | заставною | | | | | | | | | ----------------+----+------+----+------+----+------+----+------| 1.2 нерухомого | | | | | | | | | майна | | | | | | | | | нежитлового | | | | | | | | | призначення | | | | | | | | | (всього), | | | | | | | | | в тому числі: | | | | | | | | | ----------------+----+------+----+------+----+------+----+------| посвідчені | | | | | | | | | заставною | | | | | | | | | ----------------+----+------+----+------+----+------+----+------| II. Інші активи |100 | |100 | | | | | | (всього), в тому| | | | | | | | | числі: | | | | | | | | | ----------------+----+------+----+------+----+------+----+------| 1. Грошові | | | | | | | | | кошти, розміщені| | | | | | | | | емітентом | | | | | | | | | на окремому | | | | | | | | | депозитному | | | | | | | | | рахунку в банку | | | | | | | | | (всього), | | | | | | | | | у тому числі: | | | | | | | | | ----------------+----+------+----+------+----+------+----+------| 1.1 грошові | | | | | | | | | кошти в | | | | | | | | | національній | | | | | | | | | валюті | | | | | | | | | ----------------+----+------+----+------+----+------+----+------| 1.2 грошові | | | | | | | | | кошти в | | | | | | | | | іноземній | | | | | | | | | валюті | | | | | | | | | ----------------+----+------+----+------+----+------+----+------| 2. Державні | | | | | | | | | цінні папери | | | | | | | | | ----------------+----+------+----+------+----+------+----+------| 3. Цінні папери | | | | | | | | | гарантовані | | | | | | | | | державою | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Відомості

щодо підстав виникнення у емітента

іпотечних облігацій прав на іпотечні

активи, які складають іпотечне покриття

за станом на кінець звітного року
------------------------------------------------------------------ Підстава виникнення у емітента прав на | Частка в загальному | іпотечні активи, які складають іпотечне | розмірі іпотечних | покриття | активів | |---------------------| |у відсотках| грн. | ------------------------------------------+-----------+---------| Видача (надання) кредитів, позик, | | | забезпечених іпотекою | | | ------------------------------------------+-----------+---------| Договір відступлення права вимоги | | | ------------------------------------------+-----------+---------| Інша підстава | | | -----------------------------------------------------------------
Інформація

про наявність прострочених

боржником строків сплати чергових

платежів за кредитними договорами

(договорами позики), права вимоги

за якими забезпечено іпотеками,

які включено до складу

іпотечного покриття
------------------------------------------------------------------ Строк |Кількість|Частка в сукупному|Частка в сукупному | прострочених |іпотечних|розмірі іпотечних |розмірі іпотечного | платежів |активів, | активів | покриття | | шт. |------------------+-------------------| | |у відсотках| сума |у відсотках| сума | ---------------+---------+-----------+------+-----------+-------| До 30 днів | | | | | | ---------------+---------+-----------+------+-----------+-------| 30 - 60 днів | | | | | | ---------------+---------+-----------+------+-----------+-------| 60 - 90 днів | | | | | | ---------------+---------+-----------+------+-----------+-------| 90 - 180 днів | | | | | | ---------------+---------+-----------+------+-----------+-------| Понад 180 днів | | | | | | -----------------------------------------------------------------

Додаток 40

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ІНФОРМАЦІЯ

про випуски іпотечних сертифікатів

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Дата | Номер |Найме- |Кіль- | Зага- |Різ- |Розмір|Частка | Вартість |Дата |Дата |Періо-|Дост- |Дост- | з/п|реєс- |свідоц-|нування|кість | льна |новид|фіксо-|консо- | іпотечних | по- |пога-| дич- |рокове|рокове| |трації|тва про|органу,|розмі-| намі- |іпо- |ваного| лідо- | активів на |чатку|шення|ність |пога- |пога- | |випус-|реєст- |що за- |щених |нальна |теч- |доходу|ваного | кінець |обігу|іпо- |плате-|шення |шення | | ку | рацію |реєст- | іпо- | вар- |ного | на | іпо- | звітного |іпо- |теч- | жів |перед-| від- | | |випуску| рував |течних| тість |сер- | один |течного| періоду |теч- | них | (за |бачено|булось| | | |випуск |серти-|(грн.) |тифі-| іпо- |боргу, |------------| них |сер- |акти- | або |або не| | | | |фіка- | (для |ката |течний|що при-|(грн.)|змен-|сер- |тифі-| вами |непе- | від- | | | | | тів | іпо- | |серти-| падає | |шено |тифі-|катів|та за |редба-|булось| | | | | |течних | |фікат |на один| |на (у|катів| |різно-| чено | | | | | | |серти- | |з фік-|іпотеч-| |від- | | |видами| | | | | | | |фікатів| |сова- | ний | |сот- | | | іпо- | | | | | | | |з фік- | | ною |серти- | |ках) | | |течних| | | | | | | |сованою| |дохід-| фікат | | | | |серти-| | | | | | | |дохід- | |ністю |участі | | | | |фіка- | | | | | | | |ністю) | | |(на да-| | | | | тів) | | | | | | | | | | |ту реє-| | | | |(міс.)| | | | | | | | | | |страції| | | | | | | | | | | | | | | |випус- | | | | | | | | | | | | | | | | ку) | | | | | | | | ---+------+-------+-------+------+-------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+------+------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ---+------+-------+-------+------+-------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+------+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Опис | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Інформація

щодо реєстру іпотечних активів
------------------------------------------------------------------------------- N | Кількість | Обсяг в обігу | Дата | Номер | Сума | Сума | з/п|власників (осіб) | (грн.) |реєст-|свідоц-|зобов'язань, |платежів| |-----------------+-----------------|рації |тва про| які є |за іпо- | |іпотеч- |іпотеч- |іпотеч- |іпотеч- |випус-|реєст- |забезпеченням| течними| | них | них | них | них | ку | рацію | випуску |сертифі-| |сертифі-|сертифі-|сертифі-|сертифі-| |випуску| іпотечних | катами | | катів |катів з | катів |катів з | | |сертифікатів | участі | | участі |фіксова-| участі |фіксова-| | |з фіксованою | | | | ною | | ною | | | дохідністю | | | |дохідні-| |дохідні-| | |-------------| | | | стю | | стю | | |номі- |сумар-| | | | | | | | |нальна| ний | | | | | | | | | вар- |розмір| | | | | | | | |тість | про- | | | | | | | | | |центів| | ---+--------+--------+--------+--------+------+-------+------+------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ---+--------+--------+--------+--------+------+-------+------+------+--------| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------| Опис | ------------------------------------------------------------------------------

Додаток 41

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

Основні відомості про ФОН

------------------------------------------------------------------ Найменування фінансової установи, що створила| | ФОН | | ---------------------------------------------+------------------| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової | | установи, що створила ФОН | | ---------------------------------------------+------------------| Місцезнаходження фінансової установи, що | | створила ФОН | | ---------------------------------------------+------------------| Найменування ФОН | | ---------------------------------------------+------------------| Дата створення ФОН | | ---------------------------------------------+------------------| Строк дії ФОН | | ---------------------------------------------+------------------| Опис | | ----------------------------------------------------------------- ______________

* Заповнюється по кожному окремому ФОН, створеному протягом
звітного року.
Інформація

про випуски сертифікатів ФОН
------------------------------------------------------------------------------------- Дата | Номер | Форма |Загальна|Кіль- |Обсяг випуску|Ціна|Строк|Частка |Розмір|Номі-| реєс-|свідоц-|існува-|вартість|кість |сертифікатів |роз-|обігу|чистих |влас- |наль-| тра- |тва про|ння та |розміще-|серти-|ФОН, розміще-|мі- |сер- |активів| ного | на | ції |реєст- | форма | них |фіка- | них шляхом |щен-|тифі-|із роз-|капі- |вар- | випу-| рацію |випуску|сертифі-| тів |-------------| ня |катів|рахунку| талу |тість| ску |випуску|серти- | катів | ФОН | при- |публі-| | ФОН |на один|еміте-| або | |серти- |фікатів| ФОН |(штук)|ватної| чної | | |серти- | нта |фік- | |фікатів| ФОН | | |пропо-|пропо-| | | фікат | |сова-| | ФОН | | | |зиції |зиції | | | | | ний | -----+-------+-------+--------+------+------+------+----+-----+-------+------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | -----+-------+-------+--------+------+------+------+----+-----+-------+------+-----| | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------| Опис | ------------------------------------------------------------------------------------
Інформація

про осіб, що володіють сертифікатами ФОН(*)
-------------------------------------------------------------------------- Найменуван-|Ідентифіка-|Місцезна-| Дата | Кіль- | Від | Кількість за | ня юридич- |ційний код |ходження |внесе-| кість |загаль-| видами | ної особи | за ЄДРПОУ |власника |ння до|серти- | ної | сертифікатів | власника | власника |сертифі- |реєст-|фікатів| кіль- | ФОН | сертифіка- |сертифіка- |катів ФОН| ру | ФОН | кості |---------------| тів ФОН | тів ФОН | | |(штук) |серти- |іменні| на | | | | | |фікатів| |пред'яв-| | | | | | ФОН (у| | ника | | | | | |відсот-| | | | | | | | ках) | | | -----------+-----------+---------+------+-------+-------+------+--------| | | | | | | | | -----------+-----------+---------+------+-------+-------+------+--------| | | | | | | | | ---------------------------------+------+-------+-------+---------------| Прізвище, ім'я, по батькові | Дата | Кіль- | Від | Кількість за | фізичної особи власника |внесе-| кість |загаль-| видами | сертифікатів ФОН |ння до|серти- | ної | сертифікатів | |реєст-|фікатів| кіль- | ФОН | | ру |(штук) | кості |---------------| | | |серти- |іменні| на | | | |фікатів| |пред'яв-| | | |ФОН (у | | ника | | | |відсот-| | | | | | ках) | | | ---------------------------------+------+-------+-------+------+--------| | | | | | | ----------------------------------------+-------+-------+------+--------| Усього | | | | | ------------------------------------------------------------------------- ______________

* По кожному випуску окремо.
Розрахунок вартості чистих активів ФОН

(на кінець звітного періоду)
------------------------------------------------------------------ Назва| Розрахунок вартості |Кількість | Вартість чистих активів | ФОН | чистих активів ФОН |сертифіка-|ФОН, яка припадає на один| |---------------------| тів ФОН | сертифікат ФОН | | вар- | вар- |чисті | |-------------------------| |тість | тість |активи| | на | за попередній | |майна | зобо- | ФОН | | кінець | звітній період | | ФОН |в'язань|(грн.)| |звітного| (грн.) | |(грн.)| ФОН | | |періоду | | | |(грн.) | | | (грн.) | | -----+------+-------+------+----------+--------+----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----+------+-------+------+----------+--------+----------------| | | | | | | | ----------------------------------------------------------------| Опис | -----------------------------------------------------------------

Додаток 42

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм
інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,
наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії. ___________________ _________________ _________________________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали

керівника)
М.П. ____________________

(дата)
Річна інформація емітента

облігацій місцевих позик

за _____ рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
1.2. Місцезнаходження емітента
1.3. Міжміський код, телефон та факс емітента
1.4. Електронна поштова адреса емітента
2. Дані про дату та місце оприлюднення

річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії ______________

(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у _____________________________________________________ ___________
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) _____________________ в мережі Інтернет _________________
(адреса сторінки) (дата)

3. Інформація щодо облігацій

місцевих позик
3.1. Інформація щодо всіх випусків облігацій місцевих позик
(дата реєстрації випуску, номер свідоцтва про реєстрацію випуску,
термін обігу облігацій місцевих позик).
3.2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від
розміщення облігацій місцевих позик (згідно з рішенням про
розміщення облігацій місцевих позик).
3.3. Кількість розміщених облігацій місцевих позик та сума
коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик.
3.4. Суми та напрями використання коштів, отриманих від
розміщення облігацій місцевих позик.
3.5. Зазначення товару (послуги), яким проводиться погашення
облігацій місцевих позик.
3.6. Інформація щодо внутрішніх та зовнішніх ринків, на яких
здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також
розкривається інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних
паперів емітента на фондових біржах.
3.7. Проценти та сума доходу, що виплачені за облігаціями
місцевих позик.
3.8. Проценти та сума доходу, що не виплачені за облігаціями
місцевих позик.
3.9. Сума надходжень до бюджету розвитку із зазначенням суми
коштів, яка буде направлена на погашення облігацій місцевих позик.
3.10. Сума, на яку погашено облігації місцевих позик.
3.11. Кількість непогашених облігацій та сума, на яку не
погашено облігації місцевих позик.
3.12. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки
інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у
тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз
господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної
довідки в довільній формі.

Додаток 43

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента 1.2. Організаційно-правова форма 1.3. Місцезнаходження емітента 1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 1.5. Міжміський код та телефон 1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента 1.7. Дата державної реєстрації 1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації
2. Основні показники

фінансово-господарської діяльності емітента

(Емітентом заповнюється та публікується

одна з нижченаведених форм)
2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн.)
------------------------------------------------------------------ Найменування показника | Період | |------------------| |звітний|попередній| ---------------------------------------------+-------+----------| Усього активів | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Основні засоби (за залишковою вартістю) | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Довгострокові фінансові інвестиції | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Запаси | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Сумарна дебіторська заборгованість | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Грошові кошти та їх еквіваленти | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Власний капітал | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Статутний капітал | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Довгострокові зобов'язання | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Поточні зобов'язання | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію| | | ---------------------------------------------+-------+----------| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну| | | просту акцію (грн.) | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Середньорічна кількість простих акцій (шт.) | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Цінні папери власних |загальна номінальна | | | випусків, викуплені |вартість | | | протягом звітного |----------------------+-------+----------| періоду |у відсотках від | | | |статутного капіталу | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Загальна сума коштів, витрачених на викуп | | | цінних паперів власних випусків протягом | | | періоду | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Вартість чистих активів | | | -----------------------------------------------------------------
2.2. Основні показники фінансово-господарської діяльності
банка (тис.грн.)
------------------------------------------------------------------ Найменування показника | Період | |------------------| |звітний|попередній| ---------------------------------------------+-------+----------| Усього активів | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Грошові кошти та їх еквіваленти | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Кошти в інших банках | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Кредити та заборгованість клієнтів | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Усього зобов'язань | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Кошти банків | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Кошти клієнтів | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Усього власного капіталу та частка меншості | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Статутний капітал | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Чистий прибуток/(збиток) | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію| | | (грн.) | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну| | | просту акцію (грн.) | | | -----------------------------------------------------------------
2.3. Основні показники фінансово-господарської діяльності
суб'єкта малого підприємництва (тис.грн.)
------------------------------------------------------------------ Найменування показника | період | |------------------| |звітний|попередній| ---------------------------------------------+-------+----------| Усього активів | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Основні засоби (за залишковою вартістю) | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Довгострокові фінансові інвестиції | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Запаси | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Сумарна дебіторська заборгованість | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Грошові кошти та їх еквіваленти | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Власний капітал | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Статутний капітал | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Довгострокові зобов'язання | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Поточні зобов'язання | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Чистий прибуток (збиток) | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Вартість чистих активів | | | -----------------------------------------------------------------
3. Інформація про органи управління емітента,

посадових осіб та його засновників
Емітент у описовій формі розкриває інформацію про органи
управління емітента, посадових осіб та його засновників
4. Інформація про цінні папери емітента
Емітент у описовій формі розкриває інформацію про цінні
папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість, їх розміщення
і лістинг).
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав

власності на цінні папери емітента

у депозитарній системі України
Емітент у описовій формі розкриває інформацію про всі випадки
зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери
емітента у депозитарній системі. Вказуються найменування та
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора, з яким розірвано
договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів,
найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора, якому
передано ведення системи реєстру. Вказуються дата прийняття
рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних
паперів, орган, що прийняв рішення, та причини прийняття цього
рішення. Зазначаються дата і номер розірваного та укладеного
договору, дата і номер акта прийому-передачі системи реєстру.
6. Інформація про загальні збори

(розділ заповнюється у випадку,

якщо емітент - акціонерне товариство)
Зазначається про проведення або непроведення загальних
чергових та позачергових зборів та у разі їх непроведення
вказуються причини. У разі якщо загальні чергові та позачергові збори скликались,
але з будь-яких причин не відбулись, емітент має розкрити причини.
7. Інформація про дивіденди
Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття
рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами
звітного та попереднього років рішення щодо виплату дивідендів не
приймалось, про це зазначається та таблиця не заповнюється.
--------------------------------------------------------------------------- |За результатами звітного|За результатами періоду,| | періоду | що передував звітному | |------------------------+------------------------| | за | за | за | за | |простими|привілейованими|простими|привілейованими| | акціями| акціями | акціями| акціями | -----------------------+--------+---------------+--------+---------------| Сума нарахованих | | | | | дивідендів, грн. | | | | | -----------------------+--------+---------------+--------+---------------| Нараховані дивіденди | | | | | на одну акцію, грн. | | | | | -----------------------+--------+---------------+--------+---------------| Сума виплачених | | | | | дивідендів, грн. | | | | | -----------------------+--------+---------------+--------+---------------| Дата складення переліку| | | | | осіб, які мають право | | | | | на отримання дивідендів| | | | | -----------------------+--------+---------------+--------+---------------| Дата виплати дивідендів| | | | | -------------------------------------------------------------------------| Опис | | --------------------------------------------------------------------------
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Розкривається інформація про аудитора (аудиторську фірму),
який здійснив аудиторську перевірку емітента, та зазначається
загальний висновок аудитора (аудиторської фірми).
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту

річної інформації у загальнодоступній інформаційній

базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Емітент має вказати дату розкриття повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
та, у разі наявності, адресу та дату опублікування річної
інформації в мережі Інтернет.
10. Підпис
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність
наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.
10.2. Найменування посади __________ ___________________________

(підпис) (ініціали та прізвище

керівника)
М.П. ___________________________

(дата)
{ Додаток 43 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1355 ( z0080-10 ) від 30.10.2009 }

{ Додаток 44 виключено на підставі Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 948 ( z0837-09 ) від
14.08.2009 }

Додаток 44

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних

паперів

ІНФОРМАЦІЯ

в повідомленні про проведення загальних зборів*

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній

базі даних Комісії)

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу
або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних
зборів. 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі
у загальних зборах. 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах. 4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з
порядком денним. 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими
вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. 6. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн.)** ***
------------------------------------------------------------------ Найменування показника | Період | |------------------| |звітний|попередній| ---------------------------------------------+-------+----------| Усього активів | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Основні засоби | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Довгострокові фінансові інвестиції | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Запаси | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Сумарна дебіторська заборгованість | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Грошові кошти та їх еквіваленти | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Нерозподілений прибуток | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Власний капітал | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Статутний капітал | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Довгострокові зобов'язання | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Поточні зобов'язання | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Чистий прибуток (збиток) | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Середньорічна кількість акцій (шт.) | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Кількість власних акцій, викуплених протягом | | | періоду (шт.) | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Загальна сума коштів, витрачених на викуп | | | власних акцій протягом періоду | | | ---------------------------------------------+-------+----------| Чисельність працівників на кінець періоду | | | (осіб) | | | -----------------------------------------------------------------
7. Повідомлення про проведення
загальних зборів опубліковано ________________________________

(дата, номер та найменування

офіційного друкованого органу

(видання))
Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно із законом.
Найменування посади __________ ________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. _____________________________

(дата)
_______________

* Паперова форма інформації в повідомленні про проведення
загальних зборів зберігається у емітента протягом трьох років. ** Рекомендована форма. *** Розкривається у разі проведення загальних зборів
акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження
річних результатів діяльності акціонерного товариства.
{ Положення доповнено Додатком 44 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355 ( z0080-10 )
від 30.10.2009 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: