open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 18 липня 2007 р. N 949

Київ
Про внесення змін до Порядку обчислення

середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку

виплат за загальнообов'язковим державним

соціальним страхуванням

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку обчислення середньої заробітної плати
(доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1266 ( 1266-2001-п )
"Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку
виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням"
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 40, ст. 1802; 2006 р., N 8,
ст. 450), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 18 липня 2007 р. N 949
ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку обчислення

середньої заробітної плати (доходу) для

розрахунку виплат за загальнообов'язковим

державним соціальним страхуванням

( 1266-2001-п )

1. Доповнити пункт 3:
після слів "страхових виплат" словами "(крім страхування на
випадок безробіття)";
абзацами такого змісту:
"Для страхування на випадок безробіття розрахунковим
періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід), є
період (періоди) роботи за основним місцем роботи (зайняття
підприємницькою діяльністю) перед настанням страхового випадку
(реєстрація особи в державній службі зайнятості як безробітної),
протягом якого сплачено страхові внески особою або роботодавцем.
Для осіб, які виконували роботи (надавали послуги) згідно з
цивільно-правовими угодами із сплатою внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття, розрахунковий період, за який обчислюється сума доходу
для розрахунку виплат за страхуванням на випадок безробіття, є
місяці, протягом яких особа добровільно сплачувала страхові
внески, незалежно від кількості укладених у такий період договорів
(приклад наведено у додатку 1).".
2. Пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня
заробітна плата (дохід) для застрахованих осіб (включаючи осіб,
які працюють неповний робочий день (робочий тиждень) та
добровільно застрахованих осіб), є останні шість календарних
місяців (з першого до першого числа), що передують місяцю, в якому
настав страховий випадок (для страхування на випадок безробіття -
в якому припинено дію трудового договору або особу знято з обліку
у державного реєстратора як суб'єкта підприємницької діяльності;
для страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання осіб, у яких через деякий час погіршився
стан здоров'я у зв'язку з раніше отриманим ушкодженням здоров'я
внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання - період роботи за останнім основним місцем роботи
перед настанням тимчасової непрацездатності).
Для осіб, які працювали (працюють) на підприємствах, в
організаціях, робота яких пов'язана із сезонним характером
виробництва відповідно до Списку сезонних робіт і сезонних
галузей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28 березня 1997 р. N 278 ( 278-97-п ) (Офіційний вісник України,
1997 р., число 14, с. 18; 1999 р., N 48, ст. 2363; 2002 р., N 51,
ст. 2318), та для осіб, які вивільняються з роботи у зв'язку з
достроковим зняттям Чорнобильської атомної електростанції з
експлуатації, при призначенні частини допомоги по безробіттю понад
розміри та тривалість виплат за страхуванням на випадок
безробіття, за розрахунковий період береться 12 календарних
місяців підряд (з першого до першого числа), що передують місяцю,
в якому настав страховий випадок (для страхування на випадок
безробіття - в якому припинено дію трудового договору) (приклад
наведено у додатку 1).
Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в
яких застрахована особа не працювала з поважних причин (тимчасова
непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами,
відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
та шестирічного віку за медичним висновком), виключаються з
розрахункового періоду (приклад наведено у додатку 1).
Для осіб, зазначених у пункті 11 цього Порядку, місяці
тимчасової непрацездатності та відпустки у зв'язку з вагітністю та
пологами не виключаються з розрахункового періоду.".
3. Доповнити пункт 5 після слів "календарні місяці" словами
"(з першого до першого числа)", а слова "за які" замінити словами
"в яких".
4. Доповнити абзац другий пункту 6 після слів "призначення
страхової виплати" словами "(крім допомоги по тимчасовій
непрацездатності, у зв'язку з вагітністю та пологами, оплати
перших п'яти днів тимчасової непрацездатності)".
5. Доповнити пункт 7 абзацом такого змісту:
"У разі коли розмір заробітної плати підвищується згідно з
рішенням Кабінету Міністрів України, у зв'язку з чим заробітна
плата перераховується за попередні періоди, обчислення середньої
заробітної плати для розрахунку розміру допомоги по безробіттю і
виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності, здійснюється з урахуванням
донарахованої заробітної плати окремо за кожний місяць, за який
здійснено перерахунок.".
6. Доповнити абзац перший пункту 10 після слова "Якщо"
словами "у розрахунковому періоді", а після слів "не мала
заробітку" - словами і цифрою "з поважних причин, що зазначені у
пункті 4 цього Порядку".
7. Доповнити абзац перший пункту 11 після слів "що
виплачуються щомісяця" словами ", індексація грошового
забезпечення".
8. Доповнити пункт 12 після абзацу десятого новим абзацом
такого змісту:
"Якщо у місяці, за який розраховується коефіцієнт заробітної
плати, застрахована особа працювала неповний календарний місяць,
середня заробітна плата працівників, зайнятих в економіці України,
застосовується не за місяць, а пропорційно кількості днів,
фактично відпрацьованих застрахованою особою в зазначеному місяці,
виходячи із числа робочих днів, обчислених у середньому за рік
(21,0).".
У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - дев'ятнадцятий вважати
відповідно абзацами дванадцятим - двадцятим.
9. Доповнити Порядок пунктом 12-1 такого змісту:
"12-1. У разі коли на дату призначення допомоги по безробіттю
минуло більше року з дня звільнення особи, у якої зберігається
право на допомогу по безробіттю, середня заробітна плата може
обчислюватися (за її бажанням) виходячи з розміру середньої
заробітної плати особи відповідно до пункту 12 цього Порядку.".
10. У пункті 14 доповнити:
абзаци другий і п'ятий після слів "народженням та похованням"
словами "(у частині призначення допомоги по тимчасовій
непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами)";
абзац третій реченням такого змісту: "Для осіб, зазначених у
пункті 11 цього Порядку, календарні дні тимчасової
непрацездатності і відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами з
розрахункового періоду не виключаються.";
абзац шостий реченням такого змісту: "Ця норма не поширюється
на осіб, зазначених у пункті 11 цього Порядку.";
пункт абзацом такого змісту:
"Якщо середня заробітна плата обчислюється відповідно до
абзацу третього пункту 9 цього Порядку, середньоденна заробітна
плата за один робочий день (годину) визначається шляхом ділення
нарахованої заробітної плати на середньомісячну кількість робочих
днів (годин), встановлену на підприємстві (у структурному
підрозділі) у розрахунковому періоді.".
11. Доповнити пункт 17 після слова "сумарно" словами і цифрою
"(приклад наведено у додатку 1)" та абзацами такого змісту:
"Якщо за основним місцем роботи в усіх місяцях розрахункового
періоду особа не працювала з поважних причин, зазначених в абзаці
третьому пункту 4 цього Порядку, обчислення середньої заробітної
плати для розрахунку допомоги по безробіттю та страхової виплати у
зв'язку із стійкою втратою працездатності внаслідок нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання здійснюється з
урахуванням суми посадового окладу (тарифної ставки) за кожний
місяць розрахункового періоду за основним місцем роботи та суми
заробітної плати, отриманої у відповідних місяцях за сумісництвом
(приклад наведено у додатку 1).
Якщо застрахованій особі страхові виплати призначаються в
робочому органі виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття та така
особа перед настанням страхового випадку працювала на кількох
підприємствах або на одному підприємстві з перервою страхового
стажу, середня заробітна плата обчислюється таким робочим органом
сумарно за шість календарних місяців (або менш як шість
календарних місяців) у 12-місячному періоді перед настанням
страхового випадку, не враховуючи часу перерви в роботі, на
підставі довідок про середню заробітну плату, виданих
роботодавцями, починаючи з останнього місця роботи.
Неповні календарні місяці, зазначені у довідках, включаються
до розрахункового періоду (приклади наведено у додатку 1).".
12. У пункті 21:
доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами такого
змісту:
"Якщо застрахована особа працює на кількох роботах за
сумісництвом, для призначення страхової виплати у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, оплати
перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів
роботодавця додатково до документів, зазначених в абзаці першому
цього пункту, додаються довідки про середню заробітну плату за
місцями роботи за сумісництвом.
Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) за
місцем роботи за сумісництвом обчислюється шляхом ділення
нарахованої за розрахунковий період заробітної плати
(оподатковуваного доходу), з якої сплачувалися страхові внески, на
кількість відпрацьованих робочих днів (годин) у відповідному
періоді розрахункового періоду за основним місцем роботи.
Якщо особа у розрахунковому періоді за місцем роботи за
сумісництвом не працювала кілька днів, що припадають на
розрахунковий період за основним місцем роботи для розрахунку
допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах,
оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок
коштів роботодавця, середньоденна (середньогодинна) заробітна
плата (дохід) за місцем роботи за сумісництвом обчислюється шляхом
ділення нарахованої у розрахунковому періоді заробітної плати
(оподатковуваного доходу), з якої сплачувалися страхові внески за
фактично відпрацьовані календарні місяці (відпрацьований час), на
кількість робочих днів (годин) за місцем роботи за сумісництвом.".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом п'ятим;
доповнити абзац п'ятий після слів "основним місцем роботи та
за" словами "місцем (місцями) роботи за".
13. В абзаці першому пункту 23 слово "ними" виключити.
14. Доповнити пункт 25 після слів "заробітну плату" словом
"(дохід)", а слово і цифру "додатком 2" замінити словом і цифрами
"додатками 2-6".
15. Пункт 26 викласти у такій редакції:
"26. Робочі органи виконавчих дирекцій фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування мають
право перевіряти обґрунтування видачі довідок про середню
заробітну плату, достовірність зазначених у них відомостей шляхом
звіряння даних, зазначених у довідках, з відомостями про
нараховану заробітну плату на підприємствах, в установах чи
організаціях або з базою даних персоніфікованого обліку
застрахованих осіб Пенсійного фонду та базою даних ДПА.".
16. У додатку 1 до Порядку ( 1266-2001-п ):
1) доповнити додаток перед розділом "До пункту 4 Порядку"
новим розділом такого змісту:
"До пункту 3 Порядку
Особа виконувала роботи (надавала послуги) згідно з
укладеними цивільно-правовими угодами і брала участь в страхуванні
на випадок безробіття на добровільних засадах.
Термін дії договорів: 15.02.06 - 30.04.06

03.05.06 - 30.06.06

01.08.06 - 24.11.06

11.09.06 - 15.11.06.
Дата взяття на облік як платника страхових внесків в центрі
зайнятості - 20 березня 2006 року. Дата зняття з обліку за
особистою заявою - 10 жовтня 2006 року.
Розрахунковим періодом, за який обчислюється сума доходу для
розрахунку допомоги по безробіттю, є місяці, протягом яких особа
добровільно сплачувала страхові внески. До розрахункового періоду
в даному разі включаються квітень-вересень 2006 року.";
2) розділ "До пункту 4 Порядку" доповнити пунктами 5 і 6
такого змісту:
"5. Особа працювала на посаді бухгалтера цукрового заводу з
20 травня 2006 року. Звільнена за власним бажанням 25 січня
2007 року.
Оскільки особа працювала на підприємстві з сезонним
характером виробництва і відпрацювала менш як 12 календарних
місяців, до розрахункового періоду включаються всі повністю
відпрацьовані місяці, тобто червень - грудень 2006 року.
6. Особа, яка потерпіла на виробництві, МСЕК 12 травня
2001 р. встановлено 40 відсотків стійкої втрати професійної
працездатності у зв'язку з професійним захворюванням, яке сталося
8 листопада 2000 року. Через певний час (5 червня 2007 р.) у
зв'язку з погіршенням стану здоров'я, що пов'язане з цим самим
страховим випадком, їй видано листок непрацездатності. Ця особа
продовжує працювати на тому самому підприємстві (на іншому
підприємстві) за іншою професією, з якою не пов'язане професійне
захворювання.
Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня
заробітна плата (дохід), для оплати днів тимчасової
непрацездатності є період роботи перед настанням тимчасової
непрацездатності (з грудня 2006 р. до травня 2007 р.), протягом
якого застрахована особа працювала та роботодавцем сплачувалися
страхові внески.";
3) у розділі "До пункту 6 Порядку":
у пункті 2:
в абзаці першому слово і цифри "до 20" замінити словом і
цифрами "до 30";
в абзаці третьому цифри і слова "21 листопада 2005 р."
замінити цифрами і словами "1 грудня 2006 р.", а слова ", який
було визначено перед попереднім страховим випадком" - словами і
цифрами "з 1 червня до 30 листопада 2006 р.";
доповнити розділ пунктом 3 такого змісту:
"3. Застрахована особа хворіла з 1 серпня 2006 р. до 31 січня
2007 року.
Розрахунковим для оплати перших п'яти днів тимчасової
непрацездатності за рахунок коштів підприємства та для розрахунку
допомоги по тимчасовій непрацездатності є період з 1 лютого до 31
липня 2006 року.
З 28 лютого 2007 р. у застрахованої особи виникло право на
призначення страхової виплати у зв'язку з установленням МСЕК
стійкої втрати працездатності внаслідок професійного захворювання
(акт форми П-4 від 1 лютого 2007 р.).
З метою обчислення середньої заробітної плати для нарахування
виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили стійку втрату працездатності, береться
розрахунковий період, визначений перед попереднім страховим
випадком, тобто з 1 лютого до 31 липня 2006 року.";
4) доповнити абзац перший розділу "До пункту 9 Порядку" після
слів "була тимчасово непрацездатною" словами "та перебувала у
відпустці";
5) у розділі "До пункту 12 Порядку":
текст розділу вважати пунктом 1;
доповнити розділ пунктом 2 такого змісту:
"2. Особі, яка потерпіла на виробництві, МСЕК встановлено
10 відсотків стійкої втрати професійної працездатності з 23 серпня
2007 р. у зв'язку з нещасним випадком на виробництві, який стався
17 грудня 1992 року.
Перед настанням страхового випадку в розрахунковому періоді
зазначена особа відпрацювала неповні календарні місяці (в червні -
два робочих дні, заробітна плата - 345,7 карбованця; у вересні -
дев'ять робочих днів, заробітна плата - 1710,2 карбованця; у
жовтні - три робочих дні, заробітна плата - 1217,6 карбованця).
Середня заробітна плата в галузях економіки у 1992 році
приведена до фактично відпрацьованого часу потерпілого і
становить:
у червні - 473 карбованці (4966,3 крб. : 21 день х 2 дні );
у вересні - 3081 карбованець
(7189,1 крб. : 21 день х 9 днів);
у жовтні - 1167,4 карбованця (8171,6 крб. : 21 день х 3 дні).
------------------------------------------------------------------ | Місяці |Фактично|Середньо- | Середня | Середня |Коефіцієнт| |розраху-|відпра- | місячна | заробітна | заробітна |заробітної| | нкового|цьовано |заробітна | плата | плата | плати | | періоду|робочих | плата у | працівни- |працівників,|(графу 3 :| | | днів |1992 році,| ків, | зайнятих в | графу 5) | | | |карбован- |зайнятих в | галузях | | | | | ців | економіці |економіки у | | | | | | України у | 1992 році, | | | | | | 1992 році,| приведена | | | | | |карбованців|до фактично | | | | | | |відпрацьова-| | | | | | | ного часу | | | | | | |потерпілого,| | | | | | |карбованців | | |--------+--------+----------+-----------+------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------+--------+----------+-----------+------------+----------| |Червень | 2 | 345,7 | 4966,3 | 473 | 0,7309 | |--------+--------+----------+-----------+------------+----------| |Липень | 22 | 4180,2 | 5065 | 5065 | 0,8253 | |--------+--------+----------+-----------+------------+----------| |Серпень | 21 | 3990,8 | 5422,1 | 5422,1 | 0,7360 | |--------+--------+----------+-----------+------------+----------| |Вересень| 9 | 1710,2 | 7189,1 | 3081 | 0,5551 | |--------+--------+----------+-----------+------------+----------| |Жовтень | 3 | 1217,6 | 8171,6 | 1167,4 | 1,0430 | |--------+--------+----------+-----------+------------+----------| |Листопад| 22 | 9210,6 | 10550,3 | 10550,3 | 0,8730 | |----------------------------------------------------------------| | 4,7633 | ------------------------------------------------------------------
Обчислення середньомісячного заробітку для призначення
щомісячної страхової виплати за страхуванням від нещасних випадків
розраховується за формулою
З = З(н) х С : М,
де З - середньомісячна заробітна плата застрахованої особи,
гривень;
З(н) - 1041,47 гривні (середньомісячна заробітна плата
найманих працівників, зайнятих в економіці України, за 2006 рік);
С - 4,7633 (сума коефіцієнтів заробітної плати застрахованої
особи за кожний місяць розрахункового періоду);
М - 6 (кількість календарних місяців у розрахунковому
періоді).
Отже, З = 1041,47 грн. х (4,7633 : 6) = 826,81 грн.
При 10 відсотках втрати професійної працездатності сума
щомісячної страхової виплати становитиме 82,68 гривні.";
6) доповнити додаток після розділу "До пункту 14 Порядку"
новим розділом такого змісту:
"До пункту 17 Порядку
1. Особа працювала за основним місцем роботи з 5 січня
2006 р. до 23 лютого 2007 р. та за сумісництвом з 16 жовтня
2006 р. до 20 грудня 2006 року. Розрахунковим періодом за основним
місцем роботи є серпень 2006 р. - січень 2007 р. Оскільки період
роботи за сумісництвом входить до розрахункового періоду,
обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по
безробіттю здійснюється з урахуванням заробітної плати за кожний
місяць розрахункового періоду за основним місцем роботи та
заробітної плати, отриманої у відповідних місяцях за сумісництвом.
Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги
по безробіттю:
------------------------------------------------------------------ | Місяці | Кількість | Посадовий | Заробітна | Сумарна | |розрахункового|календарних| оклад |плата, з якої| заробітна | | періоду | днів | (тарифна | сплачено | плата, що | | | |ставка) за | страхові | береться | | | | основним |внески та яка| для | | | | місцем |береться для |обчислення | | | | роботи, |розрахунку за| середньої | | | | гривень |сумісництвом,|заробітної | | | | | гривень | плати, | | | | | | гривень | |--------------+-----------+-----------+-------------+-----------| |Серпень | 31 | 1100 | | 1100 | |--------------+-----------+-----------+-------------+-----------| |Вересень | 30 | 950 | | 950 | |--------------+-----------+-----------+-------------+-----------| |Жовтень | 31 | 1200 | 297 | 1497 | |--------------+-----------+-----------+-------------+-----------| |Листопад | 30 | 1600 | 580 | 2180 | |--------------+-----------+-----------+-------------+-----------| |Грудень | 31 | 1850 | 240 | 2090 | |--------------+-----------+-----------+-------------+-----------| |Січень | 31 | 1580 | | 1580 | |--------------+-----------+-----------+-------------+-----------| |Усього | 184 | 8280 | 1117 | 9397 | ------------------------------------------------------------------
Середня заробітна плата для розрахунку допомоги по безробіттю
становитиме 51,07 гривні (9397 грн. : 184 календарні дні), що не
перевищує встановленого розміру максимальної величини заробітної
плати, з якої сплачуються страхові внески, в розрахунку на один
календарний день.
2. Особа подала до служби зайнятості дві довідки про середню
заробітну плату - за основним місцем роботи та за сумісництвом.
За основним місцем роботи вона перебувала у відпустці по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 23 березня
2003 р. до 23 березня 2006 р., після чого була звільнена з роботи
(розрахунковий період вересень 2005 р. - лютий 2006 р., посадовий
оклад - 350 гривень), але одночасно працювала за сумісництвом
(звільнена 1 березня 2006 р., розрахунковим періодом є вересень
2005 р. - лютий 2006 р., заробітна плата за місяцями
розрахункового періоду для обчислення середньої заробітної плати
становила відповідно 332, 352, 580, 540, 350, 350 гривень).
Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги
по безробіттю:
------------------------------------------------------------------ | Місяці | Кількість | Посадовий | Заробітна | Сумарна | |розрахункового|календарних| оклад |плата, з якої| заробітна | | періоду | днів | (тарифна | сплачено | плата, що | | | |ставка) за | страхові | береться | | | | основним |внески та яка| для | | | | місцем |береться для |обчислення | | | | роботи, | розрахунку, | середньої | | | | гривень | за |заробітної | | | | |сумісництвом,| плати, | | | | | гривень | гривень | |--------------+-----------+-----------+-------------+-----------| |Вересень | 30 | 350 | 332 | 682 | |--------------+-----------+-----------+-------------+-----------| |Жовтень | 31 | 350 | 352 | 702 | |--------------+-----------+-----------+-------------+-----------| |Листопад | 30 | 350 | 580 | 930 | |--------------+-----------+-----------+-------------+-----------| |Грудень | 31 | 350 | 540 | 890 | |--------------+-----------+-----------+-------------+-----------| |Січень | 31 | 350 | 350 | 700 | |--------------+-----------+-----------+-------------+-----------| |Лютий | 28 | 350 | 350 | 700 | |--------------+-----------+-----------+-------------+-----------| |Усього | 181 | 2100 | 2504 | 4604 | ------------------------------------------------------------------
Середня заробітна плата для розрахунку допомоги по безробіттю
становитиме 25,44 гривні (4604 грн. : 181 календарний день), що не
перевищує встановленого розміру максимальної величини заробітної
плати, з якої сплачуються страхові внески, в розрахунку на один
календарний день.
3. Особа працювала за останнім основним місцем роботи з
10 березня 2007 р. до 15 квітня 2007 р., заробітна плата становила
у березні 850, у квітні - 580 гривень. За попереднім місцем роботи
працювала п'ять років і звільнена 26 лютого 2007 року. До
державної служби зайнятості подала дві довідки про середню
заробітну плату: з останнього місця роботи за фактично
відпрацьований час (березень - квітень 2007 р.) та з попереднього
місця роботи за шість календарних місяців (серпень 2006 р. -
січень 2007 р.) із заробітною платою за місяцями розрахункового
періоду відповідно 520, 515, 540, 545, 100 (матеріальна допомога)
і 450 гривень. З 30 листопада до 31 грудня 2006 р. включно особа
хворіла.
Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги
по безробіттю:
------------------------------------------------------------------ |Місяці розрахункового|Кількість календарних|Заробітна плата, що | | періоду | днів | береться для | | | |обчислення середньої| | | | заробітної плати, | | | | гривень | |---------------------+---------------------+--------------------| |Жовтень 2006 | 31 | 540 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Листопад 2006 | 29 | 545 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Січень 2007 | 31 | 450 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Березень 2007 | 22 | 850 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Квітень 2007 | 15 | 580 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Усього | 128 | 2965 | ------------------------------------------------------------------
У розрахунковому періоді виключено кілька днів листопаду і
грудень 2006 р., оскільки особа у цей проміжок часу хворіла.
Середня заробітна плата для розрахунку допомоги по безробіттю
становитиме 23,16 гривні (2965 грн. : 128 календарних днів), що не
перевищує встановленого розміру максимальної величини заробітної
плати, з якої сплачуються страхові внески, в розрахунку на один
календарний день.
4. Особа працювала на підприємстві з 8 січня 2006 р. до 9
липня 2006 р. (27 календарних тижнів). Розрахунковим періодом є
лютий - червень 2006 року. Оскільки у 12-місячному періоді перед
настанням страхового випадку (дня реєстрації особи в державній
службі зайнятості як безробітної) особа більше не працювала, але
має право на страхові виплати, розрахунок допомоги по безробіттю
здійснюється виходячи із середньої заробітної плати на підставі
довідки про середню заробітну плату за п'ять місяців.";
7) у розділі "До пункту 20 Порядку":
у позиції "Усього" останньої графи таблиці цифри "186,72"
замінити цифрами "184,38";
абзац третій після слів "втратою працездатності" доповнити
словами і цифрами "з урахуванням вимоги абзацу четвертого пункту
14 цього Порядку";
в абзаці четвертому цифри і слова "933,6 гривні
(186,72 гривні х 5 днів)" замінити цифрами і словами
"553,14 гривні (184,38 гривні х 3 робочі дні)";
в абзаці п'ятому цифри і слова "1867,2 гривні
(186,72 гривні х 10 днів)" замінити цифрами і словами "2028,18
гривні (184,38 гривні х 11 робочих днів)";
8) у розділі "До пункту 21 Порядку":
текст розділу вважати пунктом 1;
доповнити розділ пунктом 2 такого змісту:
"2. Застрахована особа працювала за основним місцем роботи з
1 лютого 2006 р. та за сумісництвом з 17 січня 2007 р., а 29 січня
2007 р. захворіла. Розрахунковим періодом за основним місцем
роботи є липень - грудень 2006 р., за сумісництвом - з 17 до
28 січня 2007 року. Особа подала за місцем роботи за сумісництвом
копію листка непрацездатності та довідку про заробітну плату за
основним місцем роботи, з якої сплачено страхові внески та яка
врахована при обчисленні середньої заробітної плати для
призначення виплат за липень - грудень 2006 р. та січень
2007 року.
------------------------------------------------------------------ | Місяці |Кількість |Заробітна | Заробітна | Заробітна | |розрахункового| робочих | плата, з |плата, з якої| плата для | | періоду | днів за | якої | сплачено | обчислення | | | основним | сплачено | страхові | середньої | | | місцем | страхові | внески за | заробітної | | | роботи |внески за |місцем роботи| плати для | | | | основним | за | призначення | | | | місцем |сумісництвом,| виплат за | | | | роботи, | гривень |сумісництвом,| | | | гривень | | гривень | |--------------+----------+----------+-------------+-------------| |У 2006 році | | | | | |--------------+----------+----------+-------------+-------------| |Липень | 21 | 2500 | | | |--------------+----------+----------+-------------+-------------| |Серпень | 22 | 3000 | | | |--------------+----------+----------+-------------+-------------| |Вересень | 21 | 3200 | | | |--------------+----------+----------+-------------+-------------| |Жовтень | 22 | 3400 | | | |--------------+----------+----------+-------------+-------------| |Листопад | 22 | 4100 | | | |--------------+----------+----------+-------------+-------------| |Грудень | 21 | 3900 | | | |--------------+----------+----------+-------------+-------------| |Разом | 129 | | | | |--------------+----------+----------+-------------+-------------| |Січень 2007 р.| 18 | 2500 | 550 | 550 | |--------------+----------+----------+-------------+-------------| |Усього | 18 | | | 550 | ------------------------------------------------------------------
Розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності за місцем
роботи за сумісництвом у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності проводиться виходячи з кількості робочих днів за
основним місцем роботи у січні 2007 року. Сума заробітної плати за
місцем роботи за сумісництвом та за основним місцем роботи за
січень 2007 р. не перевищує максимальної величини заробітної
плати, з якої сплачуються страхові внески до фондів соціального
страхування. Середня заробітна плата за один відпрацьований день
за сумісництвом становить 30,55 гривні
(550 грн. : 18 робочих днів).".
17. Додаток 2 до Порядку ( 1266-2001-п ) викласти в такій
редакції:
"Додаток 2

до Порядку
Кутовий штамп підприємства
Дата, вихідний номер довідки
Довідка

про середню заробітну плату (дохід)

(для призначення допомоги у зв'язку з тимчасовою

непрацездатністю та у зв'язку

з вагітністю та пологами)
видана __________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) працює (працював) (працювала) _________________________

(назва підприємства,

установи, організації)
ідентифікаційний номер _______, номер страхового свідоцтва _______
------------------------------------------------------------------ | Місяці |Кількість | Заробітна | Заробітна | Сумарна | | розрахунко-|відпрацьо- | плата за | плата за |заробітна| |вого періоду| ваних |відпрацьований|відпрацьований| плата | | | робочих | час за | час за |(дохід), | | | днів, | основним |сумісництвом, | гривень | | | (годин) |місцем роботи,| з якої |(графа 3 | | | | з якої | сплачено | + графа | | | | сплачено | страхові | 4) | | | | страхові | внески до | | | | | внески до | Фонду, | | | | | Фонду, | гривень | | | | | гривень | | | |------------+-----------+--------------+--------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------+-----------+--------------+--------------+---------| |Січень | | | | | |------------+-----------+--------------+--------------+---------| |Лютий | | | | | |------------+-----------+--------------+--------------+---------| |Березень | | | | | |------------+-----------+--------------+--------------+---------| |Квітень | | | | | |------------+-----------+--------------+--------------+---------| |Травень | | | | | |------------+-----------+--------------+--------------+---------| |Червень | | | | | |------------+-----------+--------------+--------------+---------| |Липень | | | | | |------------+-----------+--------------+--------------+---------| |Серпень | | | | | |------------+-----------+--------------+--------------+---------| |Вересень | | | | | |------------+-----------+--------------+--------------+---------| |Жовтень | | | | | |------------+-----------+--------------+--------------+---------| |Листопад | | | | | |------------+-----------+--------------+--------------+---------| |Грудень | | | | | |------------+-----------+--------------+--------------+---------| |Усього | | | | | ------------------------------------------------------------------
Для допомоги по тимчасовій непрацездатності та у зв'язку з
вагітністю і

(потрібне підкреслити)
пологами середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід)
обчислюється шляхом ділення сумарної заробітної плати (доходу) на
кількість відпрацьованих робочих днів (годин). Частка (результат)
становить ________________________________________________________

(сума словами і цифрами)
Керівник підприємства
(фізична особа) __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
пологами середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід)
обчислюється шляхом ділення сумарної заробітної плати (доходу) на
кількість відпрацьованих робочих днів (годин). Частка (результат)
становить ________________________________________________________

(сума словами і цифрами)
Керівник підприємства
(фізична особа) __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П."
18. Доповнити Порядок ( 1266-2001-п ) додатками 3-6 такого
змісту:
"Додаток 3

до Порядку
Кутовий штамп підприємства
Дата, вихідний номер довідки
ДОВІДКА

про середню заробітну плату (дохід)

(для розрахунку виплат на випадок безробіття)
видана __________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) працював (працювала) __________________________________

(назва підприємства, установи,

організації) ідентифікаційний номер _______, номер страхового свідоцтва _______
------------------------------------------------------------------ | Місяці | Місяці |Кількість|Нарахована|Заробітна| Страхові | |розрахун-|розрахун-|календар-|заробітна | плата, | внески, | | кового | кового |них днів |плата, з |що врахо-| сплачені | | періоду | періоду |у розра- |якої спла-| вується |застрахованою| | (зазна- | (за |хунковому| чувалися | для | особою до | |чити рік,|винятком | періоді | страхові |розрахун-| Фонду | | в якому |місяців, | (за | внески за| ку | загально- | | визначе-| в яких |винятком | розрахун-|середньої|обов'язкового| | ний |застрахо-|календар-| ковий | заробіт-| державного | |розрахун-| вана |них днів,| період, | ної | соціального | | ковий |особа не |не від- | гривень | плати, | страхування | | період) |працювала|працьова-| | гривень | на випадок | | | (з | них з | | | безробіття, | | | першого |поважних | | | гривень | | | до |причин*) | | | | | | першого | | | | | | |числа) з | | | | | | |поважних | | | | | | |причин* | | | | | | |(зазначи-| | | | | | |ти назву | | | | | | | місяців,| | | | | | |що зали- | | | | | | |шилися в | | | | | | |розрахун-| | | | | | | ковому | | | | | | |періоді, | | | | | | | та | | | | | | |причини | | | | | | | для | | | | | | |виключен-| | | | | | | ня), | | | | | | | місяців | | | | | |---------+---------+---------+----------+---------+-------------| |Усього | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід)
обчислюється шляхом ділення заробітної плати, що враховується для
розрахунку середньої заробітної плати, гривень, на кількість
календарних днів у розрахунковому періоді (за винятком календарних
днів, не відпрацьованих з поважних причин*). Частка (результат)
становить ________________________________________________________

(сума словами і цифрами) ___________ гривень __________ копійок**.
Якщо у розрахунковому періоді особа не працювала з поважних
причин*, розмір середньоденної заробітної плати (доходу)
визначається шляхом ділення місячної тарифної ставки (посадового
окладу), встановленої працівникові на момент звільнення, або її
частини, що відповідає графіку роботи працівника, _______ гривень,
на середньомісячну кількість календарних днів - 30,44. Частка
(результат) становить ____________________________________________ __________________________________________________________________

(сума словами і цифрами) ___________ гривень __________ копійок**.
Дата звільнення з роботи за сумісництвом __ _______ ____ року.

(згідно з довідкою, виданою роботодавцем особі, яка

працювала за сумісництвом)

______________
*Поважні причини - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку
з вагітністю і пологами, відпустка по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним
висновком.
**Розмір середньоденної заробітної плати (доходу) не може
перевищувати максимальну суму (граничний розмір) заробітної плати
(доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються
страхові внески, в розрахунку на один календарний день, що
обчислюється шляхом ділення її розміру, встановленого в останньому
місяці розрахункового періоду, на середньомісячну кількість
календарних днів - 30,44.

Керівник підприємства
(фізична особа) __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.;

Додаток 4

до Порядку
Кутовий штамп підприємства
Дата, вихідний номер довідки
ДОВІДКА

про середню заробітну плату (дохід)

(для осіб, які вивільняються з роботи у зв'язку

з достроковим зняттям Чорнобильської атомної станції

з експлуатації, для визначення частини допомоги по

безробіттю понад розміри та тривалість виплат на

випадок безробіття, та осіб, які працювали на

підприємствах із сезонним характером

виробництва, для розрахунку виплат

на випадок безробіття)

видана __________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) працює (працював) (працювала) _________________________

(назва підприємства,

установи, організації)
ідентифікаційний номер _______, номер страхового свідоцтва _______
------------------------------------------------------------------ | Місяці | Місяці |Кількість|Нарахована|Заробітна| Страхові | |розрахун-|розрахун-|календар-| заробітна|плата, що| внески, | | кового | кового | них днів| плата | врахо- | сплачені | | періоду | періоду |у розра- |працівни- | вується |застрахованою| |(зазначи-| (за |хунковому|ка, з якої| для | особою до | |ти рік, в|винятком | періоді |сплачува- |розрахун-| Фонду | | якому | місяців | (за | лися | ку | загально- | | визначе-|розрахун-|винятком | страхові |середньої|обов'язкового| | ний | кового |календар-| внески, |заробіт- | державного | |розрахун-|періоду, |них днів,| гривень |ної плати| соціального | | ковий | в яких |не від- | |(доходу),| страхування | | період, |застрахо-|працьова-| | гривень | на випадок | | та назву| вана | них з | | | безробіття, | | місяців)|особа не |поважних | | | гривень | | |працювала|причин*) | | | | | | (з | | | | | | | першого | | | | | | | до | | | | | | | першого | | | | | | | числа) з| | | | | | | поважних| | | | | | | причин*| | | | | | |(зазначи-| | | | | | |ти назву | | | | | | |місяців, | | | | | | | що | | | | | | |залишили-| | | | | | | ся в | | | | | | |розрахун-| | | | | | | ковому | | | | | | |періоді, | | | | | | | та | | | | | | |причини | | | | | | |для вик- | | | | | | | лючення | | | | | | |місяців) | | | | | |---------+---------+---------+----------+---------+-------------| |Усього | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід)
обчислюється шляхом ділення заробітної плати, що враховується для
розрахунку середньої заробітної плати (доходу), гривень, на
кількість календарних днів у розрахунковому періоді (за винятком
календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин*). Частка
(результат) становить ____________________________________________ __________________________________________________________________

(сума словами і цифрами) ___________ гривень __________ копійок**.
Якщо у розрахунковому періоді особа не працювала з поважних
причин*, розмір середньоденної заробітної плати (доходу)
визначається шляхом ділення місячної тарифної ставки (посадового
окладу), встановленої працівникові на момент звільнення, або її
частини, що відповідає графіку роботи працівника, _____ гривень,
на середньомісячну кількість календарних днів - 30,44. Частка
(результат) становить ____________________________________________ __________________________________________________________________

(сума словами і цифрами) ___________ гривень __________ копійок**.
Дата звільнення з роботи за сумісництвом __ ________ ___ року. (згідно з довідкою, виданою роботодавцем особі, яка

працювала за сумісництвом - для осіб,

зайнятих на сезонних роботах)
_______________
*Поважні причини - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку
з вагітністю і пологами, відпустка по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним
висновком.
**Розмір середньоденної заробітної плати (доходу) не може
перевищувати максимальну суму (граничний розмір) заробітної плати
(доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються
страхові внески, в розрахунку на один календарний день, що
обчислюється шляхом ділення її розміру, встановленого в останньому
місяці розрахункового періоду, на середньомісячну кількість
календарних днів - 30,44.

Керівник підприємства
(фізична особа) __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.;

Додаток 5

до Порядку
Кутовий штамп установи
Дата, вихідний номер довідки
ДОВІДКА

про середньоденне грошове забезпечення

військовослужбовця або інших осіб, зазначених

у пункті 11 Порядку (для розрахунку

виплат на випадок безробіття)

видана __________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)
яка проходила службу _____________________________________________

(найменування військового комісаріату, де

особа перебувала на обліку, військової

частини або установи, де особа проходила

службу) __________________________________________________________________

(адреса)
ідентифікаційний номер особи _____________________________________
-------------------------------------------------------------------- | Місяці | Місяці | Кількість | Грошове | |розрахун-| розрахункового |календарних днів у| забезпечення за | | кового | періоду (за | розрахунковому | розрахунковий | | періоду | винятком місяців | періоді (за | період, що | |(зазначи-| розрахункового | винятком | враховується для | |ти рік, в| періоду, в яких |календарних днів, | розрахунку | | якому | особа перебувала |не відпрацьованих | середнього | | визначе-| (з першого до | у зв'язку з | грошового | | ний | першого числа) у | відпусткою по | забезпечення, | |розрахун | відпустці по |догляду за дитиною| гривень* | | ковий |догляду за дитиною|до досягнення нею | | | період, |до досягнення нею | трирічного віку | | |та назву | трирічного віку | або шестирічного | | |місяців) | або шестирічного | віку за медичним | | | | віку за медичним | висновком) | | | | висновком | | | | | (зазначити назву | | | | | місяців, що | | | | | залишилися в | | | | | розрахунковому | | | | | періоді) | | | |---------+------------------+------------------+------------------| |Усього | | | | --------------------------------------------------------------------
Середньоденне грошове забезпечення військовослужбовця
обчислюється шляхом ділення грошового забезпечення за
розрахунковий період, що враховується для розрахунку середнього
грошового забезпечення, гривень*, на кількість календарних днів у
розрахунковому періоді (за винятком календарних днів, не
відпрацьованих у зв'язку з відпусткою по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним
висновком). Частка (результат) становить _________________________ __________________________________________________________________

(сума словами і цифрами) ___________ гривень __________ копійок.
Якщо у розрахунковому періоді особа не мала заробітку у
зв'язку з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку або шестирічного віку за медичним висновком,
середньоденне грошове забезпечення визначається шляхом ділення
місячного посадового окладу, встановленого на момент звільнення,
_________ гривень, на середньомісячну кількість календарних днів -
30,44. Частка (результат) становить ______________________________ __________________________________________________________________

(сума словами і цифрами) ___________ гривень _____________ копійок.
_____________________________
*До грошового забезпечення, що враховується для обчислення
середнього грошового забезпечення для призначення допомоги по
безробіттю, відповідно до пункту 11 Порядку враховуються такі
виплати грошового забезпечення: оклад за посадою, оклад за
військовим чи спеціальним званням з урахуванням відсоткової
надбавки за вислугу років та додаткові види грошового
забезпечення, що виплачуються щомісяця, індексація грошового
забезпечення.

Керівник установи __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
_________ гривень, на середньомісячну кількість календарних днів -
30,44. Частка (результат) становить ______________________________ __________________________________________________________________

(сума словами і цифрами) ___________ гривень _____________ копійок.
_____________________________
*До грошового забезпечення, що враховується для обчислення
середнього грошового забезпечення для призначення допомоги по
безробіттю, відповідно до пункту 11 Порядку враховуються такі
виплати грошового забезпечення: оклад за посадою, оклад за
військовим чи спеціальним званням з урахуванням відсоткової
надбавки за вислугу років та додаткові види грошового
забезпечення, що виплачуються щомісяця, індексація грошового
забезпечення.

Керівник установи __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.;

Додаток 6

до Порядку
Кутовий штамп підприємства
Дата, вихідний номер довідки
ДОВІДКА

про середню заробітну плату (дохід)

(для розрахунку страхових виплат)

видана __________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) працює (працював) (працювала) _________________________

(назва підприємства,

установи, організації)
ідентифікаційний номер ________, номер страхового свідоцтва ______
------------------------------------------------------------------- | Місяці | Кількість | Нарахована за | Нарахована за | Сумарна | |розрахун-|календарних| розрахунковий | розрахунковий |заробітна| | кового | днів (без |період заробітна|період заробітна| плата, | | періоду | урахування| плата | плата | гривень | | |календарних|(оподатковуваний|(оподатковуваний| (графа | | | днів, не | дохід), з якої | дохід) за |3 + графа| | | відпрацьо-| сплачено |сумісництвом, з | 4) | | | ваних з |страхові внески | якої сплачено | | | | поважних | до Фонду, |страхові внески | | | | причин*) | гривень | до Фонду, | | | | | | гривень | | |---------+-----------+----------------+----------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------+-----------+----------------+----------------+---------| |Січень | | | | | |---------+-----------+----------------+----------------+---------| |Лютий | | | | | |---------+-----------+----------------+----------------+---------| |Березень | | | | | |---------+-----------+----------------+----------------+---------| |Квітень | | | | | |---------+-----------+----------------+----------------+---------| |Травень | | | | | |---------+-----------+----------------+----------------+---------| |Червень | | | | | |---------+-----------+----------------+----------------+---------| |Липень | | | | | |---------+-----------+----------------+----------------+---------| |Серпень | | | | | |---------+-----------+----------------+----------------+---------| |Вересень | | | | | |---------+-----------+----------------+----------------+---------| |Жовтень | | | | | |---------+-----------+----------------+----------------+---------| |Листопад | | | | | |---------+-----------+----------------+----------------+---------| |Грудень | | | | | |---------+-----------+----------------+----------------+---------| |Усього | | | | | -------------------------------------------------------------------
_______________
*Тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю і
пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком.
Для розрахунку страхових виплат середньоденна
(середньогодинна) заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом
ділення сумарної заробітної плати (графа 3 + графа 4), гривень, на
кількість календарних днів (за винятком календарних днів, не
відпрацьованих з поважних причин*). Частка (результат) становить
__________________________________________________________________

(сума словами і цифрами) ________ гривень ________ копійок.
__________________________________________________________________

(сума словами і цифрами) ________ гривень ________ копійок.
Розмір середньоденної заробітної плати (доходу) не може
перевищувати максимальну суму (граничний розмір) заробітної плати
(доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються
страхові внески, в розрахунку на один день та обчислюється шляхом
ділення її розміру, встановленого в останньому місяці
розрахункового періоду, на середньомісячну кількість календарних
днів - 30,44. Наприклад: з 1 жовтня 2006 р. - 165,9 гривень
(5050 грн. : 30,44).
Розмір середньомісячної заробітної плати для розрахунку
страхових виплат обчислюється відповідно до цього Порядку шляхом
множення середньої заробітної плати за один календарний день на
середньомісячну кількість календарних днів - 30,44. Частка
(результат) становить ____________________________________________ __________________________________________________________________

(сума словами і цифрами) ___________ гривень _____________ копійок.

Керівник підприємства
(фізична особа) __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер __________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: