open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про

закупівлю товарів, робіт і послуг за державні

кошти" та інших законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 14, ст.118 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008, ВВР, 2008, N 18, ст.198 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008 }

2. У Господарському кодексі України ( 436-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):
1) в абзаці другому частини другої статті 12 слова "державне
завдання" виключити;
2) у статті 13:
у назві слова "державне завдання" виключити;
частину четверту виключити;
3) у частині третій статті 67 слова "яка не увійшла в
державне замовлення або державне завдання" виключити;
4) у частині першій статті 75 слова "і державні завдання" та
слова "з урахуванням особливостей та в порядку, визначених
Кабінетом Міністрів України" виключити;
5) у частині п'ятій статті 79 слова "з урахуванням
особливостей та в порядку, визначених Кабінетом Міністрів України"
виключити;
6) у тексті статті 13, частині другій статей 47 і 264,
другому реченні частини першої статті 276 та частині шостій
статті 331 слова "державні потреби" в усіх відмінках і числах
замінити словами "пріоритетні державні потреби" у відповідному
відмінку і числі.
3. Частину першу статті 7 Закону України "Про Антимонопольний
комітет України" ( 3659-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 50, ст. 472; 2004 р., N 13, ст. 181) після пункту 17
доповнити пунктом 17-1 такого змісту:
"17-1) здійснювати повноваження, передбачені Законом України
"Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ).
4. Статтю 6 Закону України "Про Рахункову палату"
( 315/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 43,
ст. 212; 1998 р., N 24, ст. 137) доповнити пунктом 13 такого
змісту:
"13) здійснює функції, передбачені Законом України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
5. Частину першу статті 8 Закону України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110) доповнити
пунктом 8 такого змісту:
"8) здійснює функції, передбачені Законом України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
6. Статтю 12 Закону України "Про державну статистику"
( 2614-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 43,
ст. 362) доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:
"Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади
у галузі статистики, який утворюється відповідно до статті 106
Конституції України ( 254к/96-ВР ), здійснює також функції,
передбачені Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг
за державні кошти" ( 1490-14 ).
7. Статтю 51 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 5-6, ст. 30) доповнити частиною сьомою такого змісту:
"Під час оплати за договорами, укладеними державними,
казенними, комунальними підприємствами та господарськими
товариствами, в яких державна частка акцій перевищує 50 відсотків,
банки перевіряють наявність звіту про результати здійснення
процедури закупівлі та інших документів, що підтверджують
виконання такими підприємствами та господарськими товариствами
вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти" ( 1490-14 ).
8. У Законі України "Про поставки продукції для державних
потреб" ( 493/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,
N 3, ст. 9; 2000 р., N 4, ст. 28; 2003 р., N 30, ст. 247):
1) назву викласти в такій редакції:
"З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про державне замовлення для задоволення

пріоритетних державних потреб";
2) преамбулу після слів "для задоволення" доповнити словом
"пріоритетних";
3) у статті 1:
у частині першій:
абзац перший викласти в такій редакції:
"1. Пріоритетні державні потреби - це потреби України в
товарах, роботах і послугах, необхідних для розв'язання
найважливіших соціально-економічних проблем, підтримання
обороноздатності країни та її безпеки, створення і підтримання на
належному рівні державних матеріальних резервів, реалізації
державних і міждержавних цільових програм, забезпечення
функціонування органів державної влади, що утримуються за рахунок
Державного бюджету України";
в абзаці другому слова "продукції, необхідної для державних
потреб" замінити словами "товарів, робіт і послуг, необхідних для
забезпечення пріоритетних державних потреб";
в абзаці третьому слова "державні організації та установи,
визначені законом про Державний бюджет України, а також державні
організації та установи, уповноважені Кабінетом Міністрів України
укладати державні контракти з виконавцями державного замовлення"
замінити словами "державні організації та інші установи - головні
розпорядники коштів державного бюджету";
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"Виконавці державного замовлення - суб'єкти господарювання
усіх форм власності (резиденти або нерезиденти), які виготовляють
чи поставляють товари (роботи, послуги) для задоволення
пріоритетних державних потреб";
у частині другій:
в абзаці першому слова "продукції для державних потреб"
замінити словами "товарів, робіт і послуг для пріоритетних
державних потреб";
в абзаці другому слова "зазначеної продукції" замінити
словами "зазначених товарів, робіт і послуг";
у частині третій:
в абзаці першому слова "продукції, необхідній" замінити
словами "товарах, роботах і послугах, необхідних";
в абзаці другому слово "продукції" замінити словами "товарів,
робіт і послуг";
частину четверту після слів "(закупівлею) для" доповнити
словом "пріоритетних";
4) у статті 2:
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 2. Формування державного замовлення і здійснення

контролю за його виконанням";
у частині другій:
в абзаці першому слова "визначає центральні органи виконавчої
влади, які координують роботу державних замовників щодо розміщення
поставок продукції для державних потреб, доводять до державних
замовників збалансовані з фінансовими ресурсами обсяги поставок
продукції для укладення державних контрактів з виконавцями
державного замовлення, якщо інше не встановлене законом" замінити
словами "визначає і затверджує перелік державних замовників,
обсяги та склад державного замовлення";
абзац другий викласти в такій редакції:
"Порядок формування державного замовлення та пріоритетні
державні потреби затверджуються Кабінетом Міністрів України";
у частині третій:
в абзаці другому слова "для укладення з ними державних
контрактів шляхом проведення конкурсного відбору" замінити словами
"у порядку, встановленому Законом України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );
абзаци четвертий та п'ятий виключити;
в абзаці першому частини четвертої слова "задоволення
державних потреб у відповідній продукції" замінити словами
"задоволення пріоритетних державних потреб у відповідних товарах,
роботах і послугах";
частину п'яту викласти в такій редакції:
"5. Координація роботи, пов'язаної з формуванням державного
замовлення і здійсненням контролю за його виконанням, покладається
на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з
питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні
кошти";
частини шосту і сьому виключити;
5) статті 3 і 4 викласти в такій редакції:
"Стаття 3. Стимулювання виконання вітчизняними виробниками

(резидентами) поставок товарів, робіт і послуг для

пріоритетних державних потреб
1. Стимулювання та захист вітчизняного виробника (резидента)
товарів, робіт і послуг - виконавця державного замовлення
здійснюються відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
Стаття 4. Фінансове забезпечення виконання державного

замовлення
1. Фінансове забезпечення виконання державного замовлення
здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України";
6) Доповнити статтями 5 і 6 такого змісту:
"Стаття 5. Відповідальність за нецільове використання коштів

державного бюджету
1. Відповідальність за нецільове використання коштів
державного бюджету, передбачених для забезпечення виконання
державного замовлення, несуть відповідні посадові особи згідно із
законодавством.
Стаття 6. Звітність та оприлюднення інформації про виконання

державного замовлення
1. Складання та подання звітності про виконання державного
замовлення здійснюються у порядку, визначеному Законом України
"Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ).
2. Державні замовники зобов'язані оприлюднити інформацію про
виконання державного замовлення та ефективність використання
коштів державного бюджету в порядку, встановленому Законом України
"Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ).
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня
опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом.
3. Міністерство економіки України припиняє виконання функцій
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з
питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні
кошти з моменту набуття чинності цим Законом.
4. Національному банку України забезпечити контроль за
виконанням банками вимог Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) та прийняти
відповідні нормативно-правові акти протягом місяця з моменту
набуття чинності цим Законом.
5. Рахунковій палаті, Державній контрольно-ревізійній службі
України, Державному казначейству України, Тендерній палаті України
протягом п'яти днів з дня опублікування цього Закону делегувати до
Спеціальної контрольної комісії з питань державних закупівель при
Рахунковій палаті своїх уповноважених представників.
6. До приведення інших нормативно-правових актів у
відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не
суперечить цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 грудня 2005 року

N 3205-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: