open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
09.03.2006 N 108
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 березня 2006 р.

за N 341/12215

Про затвердження Інструкції про загальні

вимоги до оформлення документів,

у яких обґрунтовуються обсяги

викидів, для отримання дозволу

на викиди забруднюючих речовин

в атмосферне повітря стаціонарними

джерелами для підприємств, установ,

організацій та громадян-підприємців
{ Щодо зупинення дії окремих положень Наказу з 05.06.2014

див. Повідомлення Державної служби України з питань

регуляторної політики та розвитку підприємництва ( n0008773-14 ) від 26.07.2014 }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
13.03.2002 N 302 ( 302-2002-п ) "Про затвердження Порядку
проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян -
підприємців, які отримали такі дозволи" (із змінами)
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про загальні вимоги до оформлення
документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання
дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та
громадян-підприємців (додається).
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінекобезпеки
України від 29.12.95 N 154 ( z0042-96 ) "Про затвердження Порядку
розгляду документів та умов видачі дозволів на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.01.96
за N 42/1067.
3. Відділу атмосферного повітря Департаменту екологічної
безпеки та поводження з небезпечними хімічними речовинами та
відходами (Горбунов В.С.) подати цей наказ у п'ятиденний термін на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Голові Республіканського комітету Автономної Республіки
Крим з охорони навколишнього природного середовища, начальникам
Державних управлінь екології та природних ресурсів в областях,
містах Києві та Севастополі при видачі дозволів на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря суб'єктам господарювання
приймати до розгляду документи, підготовлені відповідно до
затвердженої Інструкції.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра А.В.Гриценка.
Міністр П.М.Ігнатенко
ПОГОДЖЕНО:   
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  А.В.Дашкевич
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України
Головний державний санітарний
лікар України  С.П.Бережнов
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

навколишнього природного

середовища України

09.03.2006 N 108
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 березня 2006 р.

за N 341/12215

ІНСТРУКЦІЯ

про загальні вимоги до оформлення

документів, у яких обґрунтовуються

обсяги викидів, для отримання дозволу

на викиди забруднюючих речовин

в атмосферне повітря стаціонарними

джерелами для підприємств, установ,

організацій та громадян-підприємців

1.Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 N 302 ( 302-2002-п )
"Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з
видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ,
організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи"
(із змінами).
1.2. Інструкція встановлює загальні вимоги в частині
побудови, оформлення та змісту документів, у яких обґрунтовуються
обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди існуючими та
новоствореними об'єктами.
1.3. Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для
отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ,
організацій та громадян-підприємців (далі - Документи, у яких
обґрунтовуються обсяги викидів), є невід'ємною частиною заяви на
отримання дозволу на викиди. Розроблення Документів, у яких обґрунтовуються обсяги
викидів, здійснюють установи, організації та заклади, яким надано
право на розробку таких документів та які занесені до відповідного
переліку Мінприроди України.
1.4. Термін дії Документів, у яких обґрунтовуються обсяги
викидів, становить десять років. У разі зміни якісних та кількісних показників викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря Документи, у яких
обґрунтовуються обсяги викидів, підлягають корегуванню.
1.5. Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів,
готуються та надаються на розгляд в письмовій та електронній
формах, які затверджуються Мінприроди України.
1.6. Склад Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів,
залежить від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного
повітря. Об'єкти, для яких розробляються Документи, у яких
обґрунтовуються обсяги викидів, розподіляються на три групи. Для
кожної групи об'єктів склад документів повинен бути таким: а) перша група - об'єкти, які взяті на державний облік і
мають виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні
впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування,
- документи, передбачені розділом 2 цієї Інструкції; б) друга група - об'єкти, які взяті на державний облік і не
мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні
впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування,
- документи, передбачені розділом 2, за винятком пунктів 2.11,
2.15 цієї Інструкції; в) третя група - об'єкти, які не входять до першої і другої
груп, - документи, передбачені розділом 2, за винятком підпунктів
2.3.1 - 2.3.5, 2.7.2, пунктів 2.8, 2.10, 2.11, 2.14 - 2.16 цієї
Інструкції.
1.7. Для отримання дозволу на новостворені стаціонарні
джерела до заяви додаються пропозиції на отримання дозволу,
передбачені у пункті 2.16 розділу 2 цієї Інструкції, за наявності
затверджених нормативів граничнодопустимих викидів. Затвердженими
нормативами граничнодопустимих викидів вважаються величини викидів
забруднюючих речовин у складі проектної документації, яка має
позитивний висновок комплексної державної експертизи, а для
об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах
законодавства України не потребує висновку комплексної державної
експертизи, - позитивні висновки державної санітарно-гігієнічної
та державної екологічної експертиз.
1.8. Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів,
виконуються з урахуванням вимог Державних санітарних правил
охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення
хімічними і біологічними речовинами), затверджених наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 09.07.97 N 201
( v0201282-97 ) (далі - ДСП-201-97), та Державних санітарних
правил планування та забудови населених пунктів, затверджених
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 N 173
( z0379-96 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
24.07.96 за N 379/1404 (далі - ДСП-173-96).
1.9. У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються в
такому значенні: суб'єкт господарювання - фізична або юридична особа, яка
керує або контролює устаткування, в тому числі особа, якій згідно
з законодавством передані права володіти та користуватися
устаткуванням, а також забезпечувати його технічне функціонування; виробництво - сукупність організованих у систему виробничих
процесів створення з предметів праці за допомогою засобів праці
промислової продукції певного призначення; керування виробництвом - система заходів впливу на
виконавців, зайнятих у процесі виробництва, та через них на засоби
виробництва, що здійснюються свідомо, цілеспрямовано, планомірно і
сприяють виготовленню продукції потрібної кількості та якості з
найменшими трудовими та матеріальними витратами; контроль - загальна функція керування, що полягає у
спостереженні за ходом процесів у керівній і керованій системах,
порівнянні контрольованих величин параметрів із заданою програмою,
виявленні відхилень, їх місця, часу, причини та характеру; виробничий процес - систематичне та цілеспрямоване змінювання
в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів
виробництва і робочої сили для отримання готової продукції з
вихідної сировини згідно із заданою програмою; основне виробництво - частина виробничої діяльності
підприємства, яка полягає у безпосередньому перетворенні предмета
праці на готову продукцію та провадиться у певних структурних
підрозділах; допоміжне виробництво - частина виробничої діяльності
підприємства, яка полягає в обслуговуванні основного виробництва,
забезпеченні безперебійного виготовлення і випуску продукції та
провадиться у певних структурних підрозділах; технологічний процес - частина виробничого процесу, яка
складається з дій, спрямованих на зміну та (чи) визначення стану
предмета праці; технологічне устаткування - засоби технологічного
спорядження, у яких для виконання певної частини технологічного
процесу розміщують матеріали або заготовки, засоби дії на них, а
також технологічне оснащення; виробнича потужність - розрахунковий максимально можливий
річний обсяг випуску підприємством, окремими його підрозділами за
найповнішого використання виробничих і трудових ресурсів продукції
у вигляді, придатному для зіставлення; залповий викид - викид забруднюючих речовин в атмосферне
повітря, який кількісно та якісно передбачений технологічним
регламентом і перевищує в декілька разів величини викидів, що
встановлені при нормальному веденні технологічного процесу.
Тривалість залпового викиду визначається згідно з картою
виробничого процесу; санітарно-захисна зона - функціональна територія між
промисловим підприємством або іншим виробничим об'єктом, що є
джерелом надходження шкідливих чинників в навколишнє середовище, і
найближчою житловою забудовою (чи прирівняними до неї об'єктами),
яка створюється для зменшення залишкового впливу цих факторів до
рівня гігієнічних нормативів з метою захисту населення від їх
несприятливого впливу (далі - СЗЗ); нормативна СЗЗ - мінімальна санітарно-захисна зона для
окремих видів виробництв залежно від класу їх небезпеки, розмір
якої визначено нормативними документами санітарного законодавства,
зокрема санітарною класифікацією підприємств, виробництв, споруд
(ДСП-173-96 ( z0379-96 ) та іншими діючими на цей час нормативними
документами; фактична СЗЗ - санітарно-захисна зона, розмір якої
встановлюється для конкретного промислового чи іншого виробничого
об'єкта залежно від ступеня його впливу на навколишнє середовище і
можливої небезпеки для здоров'я населення відповідно до
санітарного законодавства; норматив якості атмосферного повітря - критерій якості
атмосферного повітря, який відображає граничнодопустимий
максимальний вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі і
при якому відсутній негативний вплив на здоров'я людини та на стан
навколишнього природного середовища.
2. Документи, у яких обґрунтовуються

обсяги викидів
2.1. На титульному аркуші (додаток 1) зазначається назва
об'єкта, посада керівника організації, установи, закладу -
розробника документів, відомості щодо відповідальних виконавців
документів та виконавців, які пройшли навчання на курсах
підвищення кваліфікації Мінприроди України та мають відповідне
посвідчення, посада керівника суб'єкта господарювання.
2.2. У вступній частині наводяться: 2.2.1. Мета надання документів: а) отримання дозволу на викиди для:

новоствореного об'єкта;

існуючого об'єкта; б) внесення змін до існуючого дозволу на викиди. 2.2.2. Відомості щодо суб'єкта господарювання: назва об'єкта, у разі наявності - кількість виробничих
майданчиків; місцезнаходження об'єкта, у тому числі кожного виробничого
майданчика; прізвище, ім'я, по батькові контактної особи, посада,
телефон, телефакс, електронна пошта; ідентифікаційний код суб'єкта господарювання з ЄДРПОУ (або
ідентифікаційний номер за ДРФО); назва виду економічної діяльності об'єкта за КВЕД (код видів
економічної діяльності згідно із загальним класифікатором видів
економічної діяльності). 2.2.3. Відомості про об'єкти інших суб'єктів господарювання,
що розміщуються на території об'єкта (назва об'єкта,
місцезнаходження). 2.2.4. Відомості про об'єкти інших суб'єктів господарювання,
які граничать із об'єктом (назва об'єкта, місцезнаходження). 2.2.5. Відомості про організацію, що проводить роботи з
розробки документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, номер
реєстраційного свідоцтва, яким надано право організації на
розробку цих документів, контактні дані (місцезнаходження,
телефон).
2.3. У відомостях щодо виробничої програми, виробничої
потужності, обсягу випуску продукції, що виготовляється, або
послуг, що надаються, виробництв та технологічного устаткування
наводиться така інформація: 2.3.1. Виробнича структура об'єкта, зазначаються технологічні
зв'язки, відомості про виробничу потужність; 2.3.2. Перелік видів продукції, що випускається на об'єкті, у
тому числі продукції переділів, що використовується у власному
виробництві. Інформація надається за формою, яка наведена в
таблиці 2.1 додатка 2 до цієї Інструкції; 2.3.3. Матеріальні баланси (докладний підрахунок кількості
матеріалів на вході і на виході) в розрізі виробничого процесу чи
окремої операції; 2.3.4. Перелік та опис виробництв (основних, допоміжних,
підсобних та побічних), виробничих процесів (основних, допоміжних,
підсобних, побічних, циклічних, нециклічних, безперервних,
напівбезперервних, дискретних, закритих, відкритих,
напівзакритих), технологічних процесів, технологічного
устаткування (прикладами технологічного устаткування є ливарні
машини, преси, верстати, гальванічні ванни, випробувальні стенди
тощо) об'єкта. Опис основних виробництв, виробничих та
технологічних процесів супроводжується відповідними схемами
(блок-схема виробничого процесу), відповідними технологічними
схемами, режимними картами тощо. Для складних виробничих процесів
надається загальна блок-схема, що відображає основні виробничі
дільниці, а окремо - докладні блок-схеми з основних дільниць.
Перелік та опис наводяться окремо для всіх виробничих майданчиків
об'єкта; 2.3.5. Опис та місце розташування виробництв та
технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися
найкращі доступні технології та методи керування, відповідно до
переліку виробництв та технологічного устаткування, який наведено
в додатку 3 до цієї Інструкції; 2.3.6. Наводяться значення проектної та фактичної виробничої
потужності та продуктивності технологічного устаткування, режим
роботи устаткування, баланс часу роботи устаткування. У разі, якщо
суб'єкт господарювання має декілька виробництв, значення
виробничої потужності та продуктивності технологічного
устаткування вказуються для кожного виробництва окремо; 2.3.7. Вказуються терміни введення в експлуатацію
технологічного устаткування, нормативний строк його амортизації,
дата проведення останньої реконструкції або модернізації
технологічного устаткування, зміни показників продуктивності
устаткування внаслідок реконструкції у порівнянні з проектними
показниками.
2.4. На генеральний план наносяться: санітарно-захисна зона; координатна сітка; джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; місце розташування (будівлі, споруди, майданчики) виробничих
процесів з позначенням технологічного устаткування; об'єкти житлового, громадського призначення та інші
прирівняні до них об'єкти, що розміщені в межах нормативної СЗЗ.
2.5. У відомостях щодо санітарно-захисної зони наводяться
такі дані: відповідно до ДСП-173-96 ( z0379-96 ) для підприємств,
виробництв та споруд визначений нормативний розмір
санітарно-захисних зон. Нормативний розмір СЗЗ повинен перевірятися розрахунками
забруднення атмосферного повітря відповідно до вимог "Методики
расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ,
содержащихся в выбросах предприятий", затвердженої Головою
Державного комітету СРСР по гідрометеорології та контролю
природного середовища 04.08.86 (далі - ОНД-86), з урахуванням
перспективи розвитку об'єкта та фактичного забруднення
атмосферного повітря. Надається обґрунтування розміру СЗЗ, проводиться аналіз
витрат, пов'язаних з реалізацією заходів щодо її створення. Збільшення або зменшення розміру СЗЗ для конкретного об'єкта
у порівнянні з нормативним, а також розміри СЗЗ для нових видів
виробництва затверджуються при належному обґрунтуванні Головним
державним санітарним лікарем України відповідно до пункту 5.9
ДСП-173-96 ( z0379-96 ).
2.6. У відомостях щодо сировини, хімікатів,
пально-мастильних матеріалів та інших матеріалів, що
використовуються на підприємстві, їх зберігання та споживання
вказується документація, що регламентує вимоги санітарного
законодавства щодо сировини, хімікатів та інше. Надаються відомості щодо сировини, що використовується,
допоміжних матеріалів, напівфабрикатів, продукції, що випускає
підприємство, використання палива для вироблення тепла, пари та
електричної енергії. Інформація надається за формою, яка наведена
у таблицях 4.1, 4.2 додатка 4 до цієї Інструкції.
2.7. У відомостях про район, де розташовано підприємство,
умови навколишнього середовища наводиться така інформація: 2.7.1. Геодезичні координати об'єкта, виробництв та
технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися
найкращі доступні технології та методи керування. Геодезичні координати визначаються відповідно до Інструкції
щодо порядку визначення геодезичних координат джерел викидів
забруднювальних речовин при проведенні державного обліку в галузі
охорони атмосферного повітря, затвердженої наказом Мінекоресурсів
України від 22.05.2001 N 190 ( z0506-01 ) та зареєстрованої у
Міністерстві юстиції України 13.06.2001 за N 506/5697, надаються
за формою, яка наведена у таблиці 5.1 додатка 5 до цієї
Інструкції. Наводяться геодезичні координати географічного центру
(центроїду) об'єкта; 2.7.2. Наводяться метеорологічні характеристики і
коефіцієнти, що визначають умови розсіювання забруднюючих речовин
в атмосферному повітрі (коефіцієнт рельєфу місцевості визначається
згідно з розділом 4 ОНД-86, метеорологічні параметри - за даними
Державної гідрометеорологічної служби України) за формою, яка
наведена у таблиці 5.2 додатка 5 до цієї Інструкції; 2.7.3. Територіальні органи Мінприроди України приймають до
розгляду тільки ті матеріали, у складі яких містяться офіційно
отримані (на бланку із гербовою печаткою) вихідні дані про стан
довкілля (метеорологічні параметри, фонові концентрації,
середньорічна та максимальна з разових концентрації); 2.7.4 Складається ситуаційна карта-схема, на якій вказуються
розміщення об'єкта (окремо для кожного майданчика), сельбищні
території, зони відпочинку, наносяться межа санітарно-захисної
зони, координатна сітка, зона впливу.
2.8. У відомостях щодо стану забруднення атмосферного повітря
наводяться: 2.8.1. Фонові концентрації забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі на території у зоні впливу об'єкта, для якого
розробляються документи для отримання дозволу на викиди для
речовин, які присутні у викидах цього об'єкта; 2.8.2. Середньорічні концентрації забруднюючих речовин за
останній рік; 2.8.3. Максимальна з разових концентрація забруднюючих
речовин за останній рік; 2.8.4. Інформація щодо середньорічних концентрацій та
максимальної з разових концентрацій забруднюючих речовин надається
для населених пунктів, у яких проводяться спостереження Державною
гідрометеорологічною службою України, та за речовинами, за якими
ведуться спостереження; 2.8.5. Величини фонових концентрацій речовин, фактичні
спостереження за вмістом яких в атмосферному повітрі не
проводяться, визначаються розрахунковим способом; 2.8.6. Інформація наводиться за формою, яка наведена у
таблиці 5.3 додатка 5 до цієї Інструкції. Інформація за даними стаціонарних постів спостережень та
підфакельних вимірювань надається окремо.
2.9. У відомостях щодо виду та обсягів викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наводяться
дані, які готуються на підставі звіту проведення інвентаризації
викидів забруднюючих речовин на підприємстві. 2.9.1. Відповідно до Переліку найбільш поширених і
небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря
підлягають регулюванню, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29.11.2001 N 1598 ( 1598-2001-п ), та
Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних
викидів, за якими здійснюється державний облік (додаток 1 до
Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік
об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на
здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів
забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря,
затвердженої наказом Мінекоресурсів України від 10.05.2002 N 177
( z0445-02 ) та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
22.05.2002 за N 445/6733), надаються: перелік найбільш поширених забруднюючих речовин та їх обсяги,
викиди яких підлягають регулюванню та за якими здійснюється
державний облік; перелік небезпечних забруднюючих речовин та їх обсяги, викиди
яких підлягають регулюванню та за якими здійснюється державний
облік; перелік інших забруднюючих речовин та їх обсяги, які
викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта; перелік забруднюючих речовин та їх обсяги, для яких не
встановлені ГДК (ОБРД), в атмосферному повітрі населених міст. Інформація надається за формою, яка наведена в табл. 6.1
додатка 6 до цієї Інструкції. 2.9.2. Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря та їх параметрів, характеристика установок
очистки газів, їх технічний стан і середня ефективність роботи,
параметри газопилового потоку, характеристика джерел залпових та
неорганізованих викидів складається за формами, які наведені в
табл. 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 додатка 6 до цієї Інструкції.
Характеристика параметрів викидів повинна прийматись за річний
період у реальних умовах експлуатації підприємства.
2.10. Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан
забруднення атмосферного повітря здійснюється за даними
результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі та даними, що одержані при проведенні
інструментальних методів досліджень акредитованими лабораторіями в
установленому законодавством порядку: на межі санітарно-захисної зони; в сельбищній зоні; в зоні відпочинку. Гігієнічним критерієм для визначення граничнодопустимих
викидів забруднюючих речовин в атмосферу є відповідність їх
розрахункових концентрацій на межі СЗЗ гігієнічним нормативам. Надається аналіз одержаних результатів розрахунків
розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі,
проведених на електронно-обчислювальних машинах (далі - ЕОМ) за
програмами, які погоджені Мінприроди України (вказується
найменування програми розрахунку розсіювання, її версії та дата
погодження). Визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання
забруднюючих речовин на ЕОМ проводиться відповідно до вимог
пункту 5.21 ОНД-86. Розмір розрахункового майданчика визначається згідно з
пунктом 2.19 ОНД-86 і повинен бути розміром 50 висот найвищого
джерела викиду, але не менше ніж 2 км. Розрахунок забруднення на
ЕОМ проводиться з кроком сітки в залежності від класу підприємства
(згідно з ДСП-201-97 ( v0201282-97 ), а саме: 1, 2 клас - 250 м,
3 клас - 100 м, 4 клас - 50 м, 5 клас - 25 м. У разі великого розрахункового майданчика та маленького кроку
сітки доцільно проведення розрахунків розсіювання забруднюючих
речовин на ЕОМ за 2-ма розрахунковими майданчиками: оціночний - розміром 50 висот самої високої труби, але не
менше ніж 2 км, з кроком сітки, яка дорівнює розміру санітарно -
захисної зони; розрахунковий - розміром не менше 2 кратного розміру
нормативної санітарно - захисної зони та кроком сітки у залежності
від класу підприємства (для високих джерел - розмір розрахункового
майданчика повинен бути не менше 20 висот найвищого джерела
викиду). При роздрукуванні результатів проведених розрахунків
забруднення атмосфери на ЕОМ таблиця за результатами розрахунку
концентрацій у заданих точках розрахункового майданчика надається
за такими речовинами або групами сумацій, максимальна концентрація
яких перевищує 0,4 ГДК. Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному
повітрі на ЕОМ проводяться: на існуючий період з метою визначення зони впливу джерел
даного підприємства; на період поетапного зниження викидів забруднюючих речовин
(тривалість кожного етапу та необхідне зменшення обсягів викидів
забруднюючих речовин на кожному етапі встановлюються
територіальними органами Мінприроди України за погодженням з
установами державної санітарно-епідеміологічної служби); на період досягнення нормативів граничнодопустимих викидів з
урахуванням природоохоронних заходів для їх досягнення.
2.11. Інформація про заходи щодо впровадження найкращих
існуючих технологій виробництва містить характеристику найкращих
існуючих технологій виробництва, які не потребують надмірних
витрат, та найкращих доступних технологій і методів керування для
виробництв та технологічного устаткування, перелік яких наведено в
додатку 3 до цієї Інструкції. Для існуючого об'єкта впроваджуються найкращі існуючі
технології виробництва, які не потребують надмірних витрат, а
саме: технології найбільш ефективні з точки зору попередження,
мінімізації або нейтралізації забруднюючих речовин, доступних
будь-якому суб'єкту господарювання, який має відповідний тип
виробництва (устаткування). Впровадження цих технологій передбачає
підготовку робітників, методи роботи, інструменти контролю.
Вартість використання таких технологій не повинна бути надмірною у
порівнянні з природоохоронним результатом. Для новоствореного об'єкта впроваджуються найкращі доступні
технології і методи керування, які включають в себе технологічні
процеси, методи проектування, виготовлення, обслуговування,
експлуатації, виводу з експлуатації устаткування, які розроблені
так, що можуть бути застосовані при умові економічної та технічної
доцільності, доступні з точки зору витрат і переваг і є найбільш
ефективними для досягнення високого рівня захисту навколишнього
середовища в цілому. Запропоновані до впровадження технології з точки зору їх
перспективності та ефективності повинні характеризуватися за
такими показниками: порівняння процесів, обладнання та методів роботи, які були
успішно апробовані недавно; технологічні переваги, наукові знання та вишукування; економічна прийнятність такої технології; соціальна значимість; обмеження застосування; скорочення споживання сировини, природних ресурсів і
енергоресурсів; скорочення обсягів стічних вод і маси забруднюючих речовин у
водні об'єкти, ґрунти та інші природні об'єкти; скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; співставлення з технологічним нормативом для даної продукції; економічна ефективність впровадження запропонованих
технологій; передбачувані строки впровадження технологій. Інформація щодо заходів з впровадження найкращих існуючих
технологій надається за формою, яка наведена в табл. 7.1 додатка 7
до цієї Інструкції. Надається інформація щодо джерел фінансування, необхідного
для реалізації вибраного заходу.
2.12. З метою затвердження нормативів граничнодопустимих
викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел проводиться
аналіз відповідності фактичних викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами до встановлених
нормативів на викиди, в тому числі технологічних нормативів,
відповідно до законодавства України. Інформація у розрізі виробничих, технологічних процесів та
технологічного устаткування надається за формою, яка наведена у
таблиці 8.1 додатка 8 до цієї Інструкції. Для неорганізованих стаціонарних джерел нормативи
граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються.
Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом
встановлення вимог. Для забруднюючих речовин, викиди яких не підлягають
регулюванню та за якими не здійснюється державний облік,
граничнодопустимі викиди не встановлюються, крім випадків, коли за
результатами розрахунків розсіювання цих забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі виявлено перевищення нормативів екологічної
безпеки та гігієнічних нормативів. Для речовин, на які не встановлені гігієнічні нормативи,
граничнодопустимі викиди не встановлюються.
2.13. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами надаються для
джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі
речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які
повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи
керування (основні джерела), та для всіх інших джерел за формою,
яка наведена у додатку 9 до цієї Інструкції. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів надаються з
урахуванням (у разі потреби) поетапного зниження викидів із
зазначенням тривалості кожного етапу та відповідних обсягів
викидів. 2.13.1. Надаються пропозиції щодо умов, які встановлюються в
дозволі на викиди до: технологічного процесу (ця умова уточнює виконання та
експлуатацію технологічного процесу та спорудження, в тому числі
вибір технологічного процесу, вибір технічного виконання
технологічного обладнання, вибір сировини та хімікатів); обладнання та споруд (визначається метод очистки або тип
споруджень, що експлуатуються); очистки газопилового потоку (визначається ступінь очистки); виробничого контролю (основа організації та здійснення
контрольної програми); адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру (визначаються відомства, які
повідомляються при відповідних ситуаціях).
2.14. У переліку заходів щодо скорочення викидів забруднюючих
речовин зазначаються такі заходи: заходи щодо досягнення встановлених нормативів
граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних
забруднюючих речовин; заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів
граничнодопустимих викидів у процесі виробництва; заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря; заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з
викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення
місця діяльності у задовільний стан; заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря; заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих
метеорологічних умовах; інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв,
технологічного устаткування. Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих
метеорологічних умовах здійснюються відповідно до вимог Методичних
вказівок "Регулирование выбросов при неблагоприятных
метеорологических условиях" (РД 52.04.52-85), затверджених
Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю
природного середовища 01.12.86, для об'єктів, які розташовані в
населених пунктах, де Державною гідрометеорологічною службою
України проводиться або планується проведення прогнозування
несприятливих метеорологічних умов. До інформації не включаються заходи, що передбачені в
пункті 2.11 цієї Інструкції. Для кожного запланованого заходу необхідно коротко навести
таку інформацію: технічний опис, орієнтовні витрати та витрати на
проведення заходів (капітальні, експлуатаційні), ефективність
(скорочення викидів). Інформація щодо заходів зі скорочення викидів забруднюючих
речовин надається за формою, яка наведена у таблиці 10.1
додатка 10 до цієї Інструкції. Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря
розробляється для об'єктів, які згідно з законодавством уважаються
об'єктами підвищеної небезпеки (включені до Державного реєстру
об'єктів підвищеної небезпеки), і надається за формою, яка
наведена у таблиці 10.2 додатка 10 до цієї Інструкції.
2.15. Інформація щодо витрат, пов'язаних з реалізацією
запланованих заходів щодо запобігання забрудненню атмосферного
повітря, містить: оцінку затрат та вигід при реалізації заходів з впровадження
найкращих існуючих технологій для виробництв та устаткування,
перелік яких наведено у додатку 3 до цієї Інструкції. Оцінці
підлягають такі складові: капітальні витрати на обновлення
основних фондів, складові прямих витрат, загальні накладні
витрати, трансакційні витрати, витрати на проведення обговорень з
громадськістю запропонованих заходів (умов дозволу на викиди); порівняльний аналіз запропонованих до впровадження найкращих
існуючих технологій з існуючими на об'єкті технологіями; аналіз потоків коштів при реалізації заходів за формою, яка
наведена в таблиці 11.1 додатка 11 до цієї Інструкції; фінансове обґрунтування заходів з впровадження найкращих
існуючих технологій і аналіз наступних надходжень коштів з
приведенням їх до існуючого часу, у тому числі зазначається термін
окупності заходу та прибуток.
2.16. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням
встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих
речовин та умов дозволу на викиди із зазначенням джерел викидів,
періодичності вимірювань, методик виконання вимірювань, місця
відбору проб надається за формою, яка наведена в таблиці 12.1
додатка 12 до цієї Інструкції. У розділі надається інформація щодо вимог, пов'язаних з
відбором, визначенням, обробкою та наданням даних вимірювань.
2.17. Пропозиції на отримання дозволу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря або змін та доповнень до дозволу на
викиди повинні містити таку інформацію: контактні дані суб'єкта господарювання (повне найменування
юридичної особи або ім'я, по батькові та прізвище фізичної
особи-підприємця; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або
ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО; ім'я, по батькові
та прізвище керівника юридичної особи, телефон, телефакс,
електронна пошта; місцезнаходження юридичної особи або місце
проживання фізичної особи-підприємця; фактичне місцезнаходження; у
разі потреби - місцезнаходження промислових майданчиків; ім'я, по
батькові та прізвище контактної особи, телефон, телефакс,
електронна пошта); термін дії дозволу на викиди; відомості щодо виробничої програми, виробничої потужності,
обсягу випуску продукції, що виготовляється, або послуг, що
надаються, виробництв та технологічного устаткування (відповідно
до вимог п.2.3 цієї Інструкції); відомості щодо сировини, хімікатів, пально-мастильних
матеріалів та інших матеріалів, що використовуються на
підприємстві, їх зберігання та споживання (відповідно до вимог
п.2.6 цієї Інструкції); перелік заходів щодо впровадження найкращих доступних
технологій та методів керування і скорочення викидів забруднюючих
речовин (відповідно до вимог пунктів 2.11, 2.14 цієї Інструкції); граничнодопустимі викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря, дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами та умови дозволу на
викиди (відповідно до вимог пунктів 2.12, 2.13 цієї Інструкції); перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням
встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих
речовин та умови дозволу на викиди (відповідно до вимог
пункту 2.16 цієї Інструкції); дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря за формою, яка наведена в таблицях 13.1, 13.2
додатка 13 до цієї Інструкції.
2.18. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею
громадськості повинна включати таке: опис промислового об'єкта відповідно до пункту 2.3 цієї
Інструкції для об'єктів, які віднесені до першої та другої груп.
Об'єкти, які віднесені до третьої групи, надають загальний опис
виробництв та технологічного устаткування; відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами відповідно до
пункту 2.9 цієї Інструкції; заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій
виробництва відповідно до пункту 2.11 для об'єктів, які віднесені
до першої групи; перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин
відповідно до пункту 2.14 цієї Інструкції для об'єктів, які
віднесені до першої та другої груп; пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами відповідно до
пункту 2.13 цієї Інструкції; популярне резюме вищевикладеного для подачі в засоби масової
інформації для ознайомлення з громадськістю.
2.19. У відомостях щодо джерел інформації зазначаються
основні джерела інформації та матеріали, що були використані при
підготовці документів, які обґрунтовують обсяги викидів.
Директор Департаменту екологічної
безпеки та поводження
з небезпечними хімічними
речовинами та відходами Є.М.Маторін

Додаток 1

до Інструкції про загальні

вимоги до оформлення

документів, у яких

обґрунтовуються обсяги

викидів, для отримання

дозволу на викиди

забруднюючих речовин

в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами

для підприємств, установ,

організацій та

громадян-підприємців

Зразок титульного аркуша

ДОКУМЕНТИ, У ЯКИХ ОБҐРУНТОВУЮТЬСЯ ОБСЯГИ ВИКИДІВ,

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН

В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ДЛЯ

------------------------------------------------------------------ (назва об'єкта)
______________________________
(посада керівника організації,
установи, закладу - розробника
документів)
__________ _________ ___________________________________
(дата) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові особи)
М.П.
__________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові відповідальних виконавців документів та виконавців, які пройшли навчання на курсах

підвищення кваліфікації Мінприроди України

та мають відповідне посвідчення)
____________________________________________
(посада керівника суб'єкта господарювання)
_________ _________ ___________________________________
(дата) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові особи)
М.П.
Місто - рік
Директор Департаменту екологічної
безпеки та поводження
з небезпечними хімічними
речовинами та відходами Є.М.Маторін

Додаток 2

до Інструкції про загальні

вимоги до оформлення

документів, у яких

обґрунтовуються обсяги

викидів, для отримання

дозволу на викиди

забруднюючих речовин

в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами

для підприємств, установ,

організацій та

громадян-підприємців

ПРОДУКЦІЯ

(готова продукція та напівфабрикати,

які відпускає підприємство споживачам)

Таблиця 2.1
------------------------------------------------------------------ N з/п | Вид продукції | Річний випуск | --------------+--------------------------+----------------------| 1 | 2 | 3 | -----------------------------------------------------------------
Директор Департаменту екологічної
безпеки та поводження
з небезпечними хімічними
речовинами та відходами Є.М.Маторін

Додаток 3

до Інструкції про загальні

вимоги до оформлення

документів, у яких

обґрунтовуються обсяги

викидів, для отримання

дозволу на викиди

забруднюючих речовин

в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами

для підприємств, установ,

організацій

та громадян-підприємців

ПЕРЕЛІК

виробництв та технологічного устаткування,

які підлягають до впровадження найкращих

доступних технологій та методів керування

1. Енергетика та переробна промисловість: теплосилові установки, номінальна теплова потужність яких
перевищує 50 МВт; нафтопереробне та газопереробне устаткування; коксові печі; устаткування (установки) для газифікації та зрідження
вугілля; котельні; устаткування (установки) для помолу вугілля і установки для
виробництва вуглехімічних продуктів і твердого бездимного палива.
2. Виробництво та обробка металів: устаткування (установки) для випалювання та агломерації
металевої руди (включаючи сульфідну руду); устаткування (установки) для виробництва чушкового чавуну та
сталі (первинна та вторинна плавка), включаючи безперервний
розлив, продуктивність якого перевищує 2,5 тонни на годину; устаткування (установки) для обробки чорних металів: а) стани гарячої прокатки, потужність яких перевищує 20 тонн
сталі на годину; б) ковальські молоти, енергія яких перевищує 50 кДж на молот,
а теплова потужність - 20 МВт; в) нанесення захисних розпилених металічних покриттів з
подачею сирої сталі, що перевищує 2 тонни на годину; г) ливарні заводи для лиття чорних металів, виробнича
потужність яких перевищує 20 тонн на день; устаткування (установки) для виробництва кольорових металів
із руди, концентратів або вторинної сировини з використанням
металургійного, хімічного та електролітичного процесів; устаткування (установки) для плавки, включаючи легування
кольорових металів, у тому числі рекуперовані матеріали
(рафінування, лиття тощо), з плавильною потужністю, що перевищує
4 тонни на день для свинцю та кадмію або 20 тонн на день для усіх
інших металів; устаткування (установки) для обробки поверхні металів та
пластичних матеріалів із використанням електролітичного або
хімічного процесів, для яких об'єм ванн для обробки складає
понад 30 куб.м.
3. Промисловість з переробки мінеральної сировини: підземні гірські роботи і зв'язані з ними операції, відкрите
добування корисних копалин з поверхні ділянки, що перевищує 25 га; устаткування (установки) для виробництва цементного клінкеру
в обертових випалювальних печах, виробнича потужність яких
перевищує 500 тонн на день; устаткування (установки) для виробництва вапна в обертових
випалювальних печах, виробнича потужність яких перевищує 50 тонн
на день, або в інших печах, виробнича потужність яких перевищує
50 тонн на день; устаткування (установки) для виробництва азбесту та
виготовлення продуктів, що містять азбест; устаткування (установки) для виготовлення скла, включаючи
скловолокно, з плавильною потужністю, яка перевищує 20 тонн на
день; устаткування (установки) для плавлення мінеральних речовин,
включаючи виробництво мінеральних волокон, з плавильною
потужністю, яка перевищує 20 тонн на день; устаткування (установки) для виробництва керамічних виробів
шляхом випалювання, зокрема для виробництва черепиці для покрівлі,
цегли, вогнетривкої цегли, керамічної плитки, кам'яної кераміки
або порцелянових виробів, у якого (яких) виробнича потужність
перевищує 75 тонн на добу та/або потужність випалювальних печей
перевищує 4 куб. м і щільність садки на випалювальну піч
перевищує 300 кг/куб.м.
4. Хімічна промисловість: устаткування (установки) для виробництва основних органічних
хімічних речовин: а) устаткування (установки) для виробництва простих
вуглеводнів (лінійні та циклічні, насичені та ненасичені,
аліфатичні та ароматичні); б) устаткування (установки) для виробництва вуглеводнів, що
містять кисень (спирти, альдегіди, кетони, карбонові кислоти,
складні ефіри, ацетати, прості ефіри, перекиси, епоксидні смоли); в) устаткування (установки) для виробництва вуглеводнів, що
містять сірку; г) устаткування (установки) для виробництва вуглеводнів, що
містять азот (аміни, аміди, сполуки азоту, нітросполуки та сполуки
нітратів, нітрили, ціанати, ізоціанати); ґ) устаткування (установки) для виробництва вуглеводнів, що
містять фосфор; д) устаткування (установки) для виробництва вуглеводнів із
вмістом галогенів; е) устаткування (установки) для виробництва органометалічних
сполук; є) устаткування (установки) для виробництва основних
пластичних матеріалів (полімери, синтетичні волокна та волокна на
базі целюлози); ж) устаткування (установки) для виробництва синтетичного
каучуку; з) устаткування (установки) для виробництва фарб та
пігментів; и) устаткування (установки) для виробництва
поверхнево-активних речовин; хімічне устаткування (установки) для виробництва основних
неорганічних хімічних продуктів: а) устаткування (установки) для виробництва газів (аміак,
хлор та хлористий водень, фтор або фтористий водень, оксиди
вуглецю, сполуки сірки, оксиди азоту, водень, діоксид сірки,
хлорокис вуглецю); б) устаткування (установки) для виробництва кислот (хромова
кислота, фтористоводнева кислота, фосфорна кислота, азотна
кислота, хлористоводнева кислота, сірчана кислота, олеум, сірчиста
кислота); в) устаткування (установки) для виробництва гідроокису
амонію, гідроокису калію, гідроокису натрію; г) устаткування (установки) для виробництва карбіду кальцію,
кремнію, карбіду кремнію; ґ) устаткування (установки) для виробництва хлористого
амонію, хлорноватокислого калію, вуглекислого калію, вуглекислого
натрію, перборату, азотнокислого срібла; д) устаткування (установки) для виробництва фосфорних,
азотних та калійних мінеральних добрив (простих та складних
добрив); е) устаткування (установки) для виробництва основних
продуктів для рослинництва та біоцидів; є) устаткування (установки) для виробництва основних
фармацевтичних продуктів.
5. Виробництво і обробка деревини: устаткування (установки) для виробництва целюлози із деревини
або аналогічних волокнистих матеріалів; устаткування (установки) для виробництва паперу та картону і
інших продуктів із деревини (картон, волокно із деревини і фанера)
з виробничою потужністю, яка перевищує 20 тонн на день; устаткування (установки) для обробка деревини і виробів із
деревини хімікатами.
6. Інші види діяльності: устаткування (установки) для поверхневої обробки речовин,
предметів та продуктів із застосуванням органічних розчинників,
зокрема для апретування, друку, нанесення покриття, знежирення,
надання водонепроникності, ґрунтовки, фарбування, очистки або
просочення, виробничою потужністю більше 150 кг на годину або
200 тонн на рік; устаткування (установки) для дублення шкіри та хутра, на яких
об'єм переробки перевищує 12 тонн оброблених виробів на день; устаткування (установки) для виробництва вуглецю (з коксу)
або електрографіту шляхом спалювання та графітизації.
7. Обробка та видалення відходів: устаткування (установки) для спалювання, піролізації,
рекуперації, хімічної обробки або захоронення небезпечних
відходів потужністю більше ніж 10 тонн на добу; устаткування (установки) для спалювання комунально-побутових
відходів з продуктивністю, що перевищує 3 тонни за годину; устаткування (установки) для видалення безпечних відходів з
продуктивністю, що перевищує 50 тонн на добу.
Директор Департаменту екологічної
безпеки та поводження
з небезпечними хімічними
речовинами та відходами Є.М.Маторін

Додаток 4

до Інструкції про загальні

вимоги до оформлення

документів, у яких

обґрунтовуються обсяги

викидів, для отримання

дозволу на викиди

забруднюючих речовин

в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами

для підприємств, установ,

організацій

та громадян-підприємців

СИРОВИНА,

допоміжні матеріали, які необхідні

для випуску продукції

Таблиця 4.1
------------------------------------------------------------------ N | Сировина, |Призначення| Умови |Річне |Наявність | з/п | допоміжні | | зберігання |викорис-|документації,| | матеріали | | |тання, |що регламен- | | | | |тонн |тує вимоги | | | | | |санітарного | | | | | |законодавства| ----+-----------+-----------+------------+--------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -----------------------------------------------------------------
Примітки: 1. У табл.4.1 надається інформація щодо сировини, допоміжних
матеріалів, у результаті використання яких в атмосферне повітря
надходять забруднюючі речовини. 2. У гр.4 надається інформація щодо зберігання сировини,
допоміжних матеріалів. Зазначається їх місцезнаходження на
генеральному плані відповідно до пункту 2.4 розділу 2.
Використання палива для технологічних потреб,

вироблення тепла, пари та електричної енергії,

а також транспортних потреб

на території підприємства
Таблиця 4.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Види |Річне |Вміст |Вміст |Калорій-| Направлення використання | палива |вико- |сірки,|золи,%|ність, |-----------------------------------------------------------------------| |рис- | % | |Ккал/кг,|технологіч-|транспорт| вироблення | вироблення пари та тепла,| |тання | | |Ккал/ |ні потреби |(внутріш-| електроенергії, | Гкал./рік | | | | |куб.м | |ній) | Квт.год/рік | | | | | | | | |----------------------+--------------------------| | | | | | | |усього |на власні|інше| усього |на власні| інше | | | | | | | | | потреби | | | потреби | | ----------+------+------+------+--------+-----------+---------+-------+---------+----+--------+---------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ----------+------+------+------+--------+-----------+---------+-------+---------+----+--------+---------+-------| Мазут (т) | | | | | | | | | | | | | ----------+------+------+------+--------+-----------+---------+-------+---------+----+--------+---------+-------| Газойль | | | | | | | | | | | | | (л) | | | | | | | | | | | | | ----------+------+------+------+--------+-----------+---------+-------+---------+----+--------+---------+-------| Природний | | | | | | | | | | | | | газ (тис. | | | | | | | | | | | | | куб.м) | | | | | | | | | | | | | ----------+------+------+------+--------+-----------+---------+-------+---------+----+--------+---------+-------| Стиснутий | | | | | | | | | | | | | газ (тис. | | | | | | | | | | | | | куб. м) | | | | | | | | | | | | | ----------+------+------+------+--------+-----------+---------+-------+---------+----+--------+---------+-------| Вугілля | | | | | | | | | | | | | (т) | | | | | | | | | | | | | ----------+------+------+------+--------+-----------+---------+-------+---------+----+--------+---------+-------| Дизельне | | | | | | | | | | | | | паливо (л)| | | | | | | | | | | | | ----------+------+------+------+--------+-----------+---------+-------+---------+----+--------+---------+-------| Бензин (л)| | | | | | | | | | | | | ----------+------+------+------+--------+-----------+---------+-------+---------+----+--------+---------+-------| Відходи | | | | | | | | | | | | | деревини | | | | | | | | | | | | | (т) | | | | | | | | | | | | | ----------+------+------+------+--------+-----------+---------+-------+---------+----+--------+---------+-------| Дрова (т) | | | | | | | | | | | | | ----------+------+------+------+--------+-----------+---------+-------+---------+----+--------+---------+-------| Торф (т) | | | | | | | | | | | | | ----------+------+------+------+--------+-----------+---------+-------+---------+----+--------+---------+-------| Інше | | | | | | | | | | | | | (зазначи- | | | | | | | | | | | | | ти) | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту екологічної
безпеки та поводження
з небезпечними хімічними
речовинами та відходами Є.М.Маторін

Додаток 5

до Інструкції про загальні

вимоги до оформлення

документів, у яких

обґрунтовуються обсяги

викидів, для отримання

дозволу на викиди

забруднюючих речовин

в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами

для підприємств, установ,

організацій та

громадян-підприємців

Геодезичні координати

Таблиця 5.1
------------------------------------------------------------------ Широта | Довгота | -------------------------------+--------------------------------| градуси | мінути | секунди | градуси | мінути | Секунди | ---------+----------+----------+---------+--------+-------------| (o)| (')| ('')| (o)| (')| ('')| ---------+----------+----------+---------+--------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ----------------------------------------------------------------| Об'єкт | ----------------------------------------------------------------| | | | | | | -----------------------------------------------------------------

Метеорологічні характеристики і коефіцієнти,

які визначають умови розсіювання

забруднюючих речовин в атмосферному

повітрі населеного пункту _______________________________________

(назва населеного пункту,

де розташований об'єкт)

Таблиця 5.2
------------------------------------------------------------------ Найменування характеристик | Величина | -------------------------------------------------+--------------| Коефіцієнт, який залежить від стратифікації | | атмосфери, А | | -------------------------------------------------+--------------| Коефіцієнт рельєфу місцевості | | -------------------------------------------------+--------------| Середня максимальна температура зовнішнього | | повітря найбільш жаркого місяця року, Т, град.С | | -------------------------------------------------+--------------| Середня температура зовнішнього повітря найбільш | | холодного місяця (для котельних, які працюють за | | опалювальним графіком), Т, град.С | | -------------------------------------------------+--------------| Середньорічна роза вітрів, % | | -------------------------------------------------+--------------| П | | -------------------------------------------------+--------------| ПС | | -------------------------------------------------+--------------| С | | -------------------------------------------------+--------------| ПдС | | -------------------------------------------------+--------------| Пд | | -------------------------------------------------+--------------| ПдЗ | | -------------------------------------------------+--------------| З | | -------------------------------------------------+--------------| ПЗ | | -------------------------------------------------+--------------| Швидкість вітру (за середніми багаторічними | | даними), повторення перевищення якої складає 5%, | | U*, м/с | | -----------------------------------------------------------------

Відомості щодо стану забруднення

атмосферного повітря

Таблиця 5.3
------------------------------------------------------------------------ N | Забруднююча |Нормативи| Гігієнічні |Фонова |Серед- |Макси- | з/п| речовина |якості | нормативи |концен- |ньорічні|мальна з| |---------------|атмосфер-|-------------|трація |концен- |разових | | код |наймену-|ного | ГДК |ОБРД |(мг/ |трації |концен- | | |вання |повітря |(мг/ |(мг/ |куб.м) |(мг/ |трація | | | |(мг/ |куб.м)|куб.м)| |куб.м) |(мг/ | | | |куб.м) | | | | |куб.м) | ---+------+--------+---------+------+------+--------+--------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -----------------------------------------------------------------------
Примітка. У гр. 7 інформація наводиться у разі, якщо значення фонових
концентрацій встановлені в цілому для населеного пункту. У всіх
інших випадках інформація щодо фонових концентрацій наводиться
відповідно до вимог Порядку визначення величин фонових
концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі,
затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів
України від 30 липня 2001 року N 286 ( z0700-01 ) та
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2001 року
за N 700/5891.
Директор Департаменту екологічної
безпеки та поводження
з небезпечними хімічними
речовинами та відходами Є.М.Маторін

Додаток 6

до Інструкції про загальні

вимоги до оформлення

документів, у яких

обґрунтовуються обсяги

викидів, для отримання

дозволу на викиди

забруднюючих речовин

в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами

для підприємств, установ,

організацій

та громадян-підприємців

ПЕРЕЛІК

видів та обсягів забруднюючих речовин,

які викидаються в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами

Таблиця 6.1
------------------------------------------------------------------- N з/п |Забруднююча речовина |Фактичний|Потенцій-| Порогові | |---------------------| обсяг |ний обсяг| значення | | код | найменування | викидів | викидів | потенційних | | | | (т/рік) | (т/рік) | викидів для | | | | | | взяття на | | | | | |державний облік| | | | | | (т/рік) | -------+-----+---------------+---------+---------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------+-----+---------------+---------+---------+---------------| | | | | | | -------+-----+---------------+---------+---------+---------------| Усього | | | | | | для | | | | | | підпри-| | | | | | ємства | | | | | | -----------------------------------------------------------------| Найбільш поширені забруднюючі речовини | -----------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------+-----+---------------+---------+---------+---------------| | | | | | | -------+-----+---------------+---------+---------+---------------| | | | | | | -------+-----+---------------+---------+---------+---------------| Усього | | | | | | -----------------------------------------------------------------| Небезпечні забруднюючі речовини | -----------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------+-----+---------------+---------+---------+---------------| | | | | | | -------+-----+---------------+---------+---------+---------------| Усього | | | | | | -----------------------------------------------------------------| Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта | -----------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------+-----+---------------+---------+---------+---------------| | | | | | | -------+-----+---------------+---------+---------+---------------| Усього | | | | | | -----------------------------------------------------------------| Забруднюючі речовини, для яких невстановлені ГДК (ОБРД) в | атмосферному повітрі населених міст | -----------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------+-----+---------------+---------+---------+---------------| | | | | | | -------+-----+---------------+---------+---------+---------------| Усього | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Характеристика джерел викидів

забруднюючих речовин в атмосферне

повітря та їх параметри

Таблиця 6.2
------------------------------------------------------------------ Виробництво, | Номер |Найменуван-| Параметри джерел викиду | процес, |джерела|ня джерела |--------------------------| установка, |викиду | викиду | висота, м | діаметр | устаткування | | | | вихідного | | | | | отвору, м | -----------------+-------+-----------+--------------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Координати джерела на | Місце | Параметри газопилового | карті-схемі |відбору|потоку у місці вимірювання | | проб | | ----------------------------+-------+---------------------------| Точкового або |Другого кінця| |витра- |швид- |температура,| початок | лінійного; | |та, |кість,|град.С | лінійного; | ширина і | |куб.м/с|м/с | | центра | довжина | | | | | симетрії | площинного | | | | | площинного | | | | | | --------------+-------------+-------+-------+------+------------| Х , м | Y , м| Х , м|Y , м| | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | -------+------+-------+-----+-------+-------+------+------------| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Код | Найменування | Максимальна | Потужність викиду | забруд-| забруднюючої | масова |----------------------| нюючої | речовини | концентрація |г/сек | кг/ | т/рік | речови-| | забруднюючої | | год. | | ни | | речовини, | | | | | | мг/куб.м | | | | -------+----------------+----------------+------+------+--------| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | -----------------------------------------------------------------
Примітки. 1. У графі 13 для викидів, які мають температуру зовнішнього
атмосферного повітря, вноситься середня максимальна температура
найспекотнішого місяця незалежно від часу проведення вимірювань. 2. У гр.16 надається концентрація, приведена до нормальних
умов, для газоподібних забруднюючих речовин; для газоподібних
продуктів горіння - приведена до нормальних умов, 3% кисню (рідке
та газоподібне паливо), 6% кисню (тверде паливо), 15% кисню
(газові турбіни та дизельні двигуни).

Характеристика викидів забруднюючих речовин

в атмосферне повітря, що відводяться

від окремих типів обладнання і споруд

та надходять до джерела викиду

в атмосферне повітря

Таблиця 6.3
------------------------------------------------------------------ Номер |Джерела утворення |Місце |Діаметр| Параметри | джере-| |відбору|газохо-|газопилового потоку в | ла | |проб |ду, м | газоході | викиду|------------------| | |----------------------| |наймену- | номер | | |витра- |швид- |темпе- | | вання | | | |та, на |кість,|ратура,| | | | | |вході | м/с |град.С | | | | | |в ГОУ, | | | | | | | |куб.м/с| | | ------+---------+--------+-------+-------+-------+------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Код | Найменування | Максимальна |Потужність викиду| забруд-| забруднюючої речовини | масова |-----------------| нюючої | |концентрація | г/сек. |кг/год. | речовини| |забруднюючої | | | | | речовини, | | | | | мг/куб.м | | | --------+-----------------------+-------------+--------+--------| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | -----------------------------------------------------------------
Примітка. 1. В таблиці 6.3 наводиться інформація щодо викидів, які
відводяться від декількох джерел утворення (котел, піч) і
надходять в атмосферне повітря через централізовані джерела
викидів (димова труба).

Характеристика устаткування очистки газів

Таблиця 6.4
--------------------------------------------------------------------------------------------------- Номер |Клас|Найме- | Забруднюючі | Витрата |Максимальна |Ефектив-|Витрата газопи-|Максимальна | джерела| |нування| речовини, за |газопило-| масова | ність |лового потоку | масова | викиду | | ГОУ | якими | вого |концентрація|роботи | на виході з |концентрація| на | | | проводиться |потоку на| на вході в | ГОУ, % | ГОУ, куб.м/с | на виході | карті- | | | газоочистка | вході в | ГОУ, | | | з ГОУ, | схемі | | |---------------| ГОУ, | мг/куб.м | | | мг/куб.м | | | | код |наймену-| куб.м/с | | | | | | | | | вання | | | | | | -------+----+-------+------+--------+---------+------------+--------+---------------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | --------------------------------------------------------------------------------------------------

Характеристика джерел залпових викидів

Таблиця 6.5
-------------------------------------------------------------------------- Номер |Наймену-| Код |Макси- | Потужність |Періо- |Трива- | Річна | джере-| вання | забруд-|мальна | викиду | дич- |лість |величи- | ла |забруд- | нюючої |масова |-------------| ність,|викиду,| на | викиду| нюючої |речовини|концен- |г/сек|кг/год.| раз/ | хв., |залпових| |речовини| |трація | | | доба, | год. |викидів,| | | | мг/ | | |місяць,| | т/рік | | | |куб.м | | | рік | | | ------+--------+--------+--------+-----+-------+-------+-------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -------------------------------------------------------------------------

Характеристика джерел неорганізованих викидів

Таблиця 6.6
-------------------------------------------------------------------- Номер |Найменування| Код |Найменування| Потужність | джерела | джерела |забруднюючої|забруднюючої| викиду | викиду | викиду | речовини | речовини |--------------| | | | |г/сек |кг/год.| | | | | | | ------------+------------+------------+------------+------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту екологічної
безпеки та поводження
з небезпечними хімічними
речовинами та відходами Є.М.Маторін

Додаток 7

до Інструкції про загальні

вимоги до оформлення

документів, у яких

обґрунтовуються обсяги

викидів, для отримання

дозволу на викиди

забруднюючих речовин

в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами

для підприємств, установ,

організацій

та громадян-підприємців

ЗАХОДИ

щодо впровадження найкращих існуючих технологій

виробництва, які не потребують надмірних витрат

та найкращих доступних технологій

і методів керування

Таблиця 7.1
---------------------------------------------------------------------------- Код |Найменування заходу| Код |Загальний обсяг|Очікуване зменшення| виробничого| |заходу| витрат за | викидів | та | | | кошторисною | забруднюючих | технологіч-| | | вартістю, | речовин в | ного | | | тис.грн. |атмосферне повітря | процесу, | | | |після впровадження | технологіч-| | | | заходу, т/рік | ного | | | | | устаткуван-| | | | | ня | | | | | (установки)| | | | | -----------+-------------------+------+---------------+-------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----------+-------------------+------+---------------+-------------------| | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
Примітка. Таблиця 7.1 заповнюється з використанням Інструкції щодо
заповнення форм державних статистичних спостережень за станом
атмосферного повітря N 2-ТП (повітря) (річна) та N 2-ТП (повітря)
(квартальна) "Звіт про охорону атмосферного повітря" ( z0098-05 ),
затвердженої наказом Держкомстату України від 30.12.2004 N 674
( z0097-05 ) та зареєстрованої у Мін'юсті України 25.01.2005 за
N 98/10378.
Директор Департаменту екологічної
безпеки та поводження
з небезпечними хімічними
речовинами та відходами Є.М.Маторін

Додаток 8

до Інструкції про загальні

вимоги до оформлення

документів, у яких

обґрунтовуються обсяги

викидів, для отримання

дозволу на викиди

забруднюючих речовин

в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами

для підприємств, установ,

організацій

та громадян-підприємців

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

фактичних викидів забруднюючих речовин

в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

з встановленими нормативами на викиди

Таблиця 8.1
------------------------------------------------------------------------------- Номер | Код |Наймену- | Фактичний викид | Норматив | джерела|забруд-| вання |------------------------|граничнодопустимого викиду| викиду |нюючої |забрудню-| масова | величина |--------------------------| |речови-| ючої |концентрація| масового | масова | величина | | ни |речовини | в | потоку в |концентрація| масового | | | |газопиловому| газах, що | в | потоку в | | | | потоці, |відходять, |газопиловому| газах, що | | | | мг/куб.м | кг/год. | потоці, | відходять, | | | | | | мг/куб.м | кг/год. | -------+-------+---------+------------+-----------+------------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------------------------------------------------------------------------| Виробничий, технологічний процес, технологічне устаткування | -----------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту екологічної
безпеки та поводження
з небезпечними хімічними
речовинами та відходами Є.М.Маторін

Додаток 9

до Інструкції про загальні

вимоги до оформлення

документів, у яких

обґрунтовуються обсяги

викидів, для отримання

дозволу на викиди

забруднюючих речовин

в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами

для підприємств, установ,

організацій

та громадян-підприємців

ПРОПОЗИЦІЇ

щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих

речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Номер джерела викиду на карті-схемі ____________________________
Місце розташування джерела викиду ____________________________
Максимальна витрата викиду, куб.м/с ____________________________
Висота викиду, м _______________________________________________
Таблиця 9.1
------------------------------------------------------------------ Найменування |Граничнодо-| Затверджений | Термін досягнення | забруднюючої | пустимий |граничнодопус-|затвердженого значення| речовини | викид | тимий викид | | |відповідно |--------------| | | до | мг/ | г/с | | |законодав- | куб.м | | | | ства, | | | | | мг/куб.м | | | | --------------+-----------+-------+------+----------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----------------------------------------------------------------

Пропозиції щодо дозволених обсягів

викидів забруднюючих речовин,

які віднесені до інших

джерел викидів

Номери джерел викидів:

Таблиця 9.2
------------------------------------------------------------------ Найменування |Граничнодо-| Затверджений | Термін досягнення | забруднюючої | пустимий |граничнодопус-| затвердженого | речовини | викид | тимий викид, | значення | |відповідно | мг/куб.м | | | до | | | |законодав- | | | | ства, | | | | мг/куб.м | | | ---------------+-----------+--------------+---------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | -----------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Стаціонарні джерела, з яких здійснюються залпові викиди
забруднюючих речовин, позначаються знаком "*". Дозволений обсяг
залпових викидів не повинен перевищувати 3 - кратне значення
граничнодопустимого викиду відповідно до законодавства. 2. Пропозиції щодо дозволених граничнодопустимих викидів
надаються з урахуванням поетапності скорочення викидів, тривалості
кожного етапу та терміну, з якого дозволяється певний обсяг
викидів.
Директор Департаменту екологічної
безпеки та поводження
з небезпечними хімічними
речовинами та відходами Є.М.Маторін

Додаток 10

до Інструкції про загальні

вимоги до оформлення

документів, у яких

обґрунтовуються обсяги

викидів, для отримання

дозволу на викиди

забруднюючих речовин

в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами

для підприємств, установ,

організацій

та громадян-підприємців

ЗАХОДИ

щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Таблиця 10.1 ------------------------------------------------------------------------------------- Код |Найменування| Термін |Номер джерела| Загальний | Очікуване | виробничого | заходу |виконання| викиду на | обсяг витрат |зменшення викидів| та | | заходу | карті-схемі |за кошторисною| забруднюючих | технологічного| | | | вартістю, | речовин в | процесу, | | | | тис.грн. | атмосферне | технологічного| | | | | повітря після | устаткування | | | | | впровадження | (установки) | | | | | заходу, т/рік | --------------+------------+---------+-------------+--------------+-----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | --------------+------------+---------+-------------+--------------+-----------------| | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Таблиця наводиться окремо для кожного із типу заходів
відповідно до переліку, зазначеного у пункті 2.14 цієї Інструкції.

Перелік заходів щодо охорони атмосферного

повітря на випадок виникнення надзвичайних

ситуацій техногенного та природного характеру,

ліквідації наслідків забруднення

атмосферного повітря

Таблиця 10.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Найменування| Місце | Найменування, |Найменування або| Найменування |Найменування| Найменування | потенційно |розташування| маса, категорія | категорія | забруднюючих |заходів щодо| заходів щодо | небезпечного| потенційно | небезпечної | небезпечної | речовин, які у | охорони | ліквідації | об'єкта |небезпечного|речовини чи групи | речовини чи | випадку |атмосферного| наслідків | | об'єкта | речовин, що | групи | виникнення | повітря на | забруднення | | | використовуються | небезпечних | надзвичайної | випадок | атмосферного | | | або | речовин, за | ситуації | виникнення |повітря у разі| | | виготовляються, | якими |техногенного або|надзвичайної| виникнення | | | переробляються, | проводилася | природного | ситуації | надзвичайної | | | зберігаються чи | ідентифікація |характеру можуть| | ситуації | | |транспортуються на| об'єкта | надійти в | | | | | об'єкті | | атмосферне | | | | | | | повітря | | | ------------+------------+------------------+----------------+----------------+------------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту екологічної
безпеки та поводження
з небезпечними хімічними
речовинами та відходами Є.М.Маторін

Додаток 11

до Інструкції про загальні

вимоги до оформлення

документів, у яких

обґрунтовуються обсяги

викидів, для отримання

дозволу на викиди

забруднюючих речовин

в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами

для підприємств, установ,

організацій

та громадян-підприємців

Аналіз потоків коштів

Таблиця 11.1
-------------------------------------------------------------------- Додаткові потоки | Гривні | грошових коштів |--------------------------------------------| |Початок|Квартал|Квартал|......|......|......| ---------------------+-------+-------+-------+------+------+------| Витрати (відтік): | | | | | | | Інвестиції (за раху-| | | | | | | нок кредиту на 1 рік)| | | | | | | Вихідна допомога ро-| | | | | | | бітнику, | | | | | | | що звільнився | | | | | | | Навчання 1 працівника| | | | | | | ---------------------+-------+-------+-------+------+------+------| Усього вихідні | | | | | | | потоки (1) | | | | | | | ---------------------+-------+-------+-------+------+------+------| Надходження/економія | | | | | | | (прибуток) | | | | | | | ---------------------+-------+-------+-------+------+------+------| Економія матеріалів | | | | | | | (коагулянт), енергії | | | | | | | і транспортних витрат| | | | | | | Економія заробітної | | | | | | | плати від скорочення | | | | | | | одного робочого місця| | | | | | | Економія на вартості| | | | | | | оборотного капіталу | | | | | | | Економія за рахунок | | | | | | | скорочення платежів | | | | | | | за забруднення | | | | | | | ---------------------+-------+-------+-------+------+------+------| Усього | | | | | | | надходження/ | | | | | | | економія (2) | | | | | | | ---------------------+-------+-------+-------+------+------+------| Додатковий чистий | | | | | | | прибуток | | | | | | | коштів (2)-(1) | | | | | | | Графік виплати | | | | | | | за позикою: | | | | | | | Виплати відсотків | | | | | | | Погашення основного | | | | | | | боргу | | | | | | | ---------------------+-------+-------+-------+------+------+------| Усього виплат за | | | | | | | позикою | | | | | | | -------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту екологічної
безпеки та поводження
з небезпечними хімічними
речовинами та відходами Є.М.Маторін

Додаток 12

до Інструкції про загальні

вимоги до оформлення

документів, у яких

обґрунтовуються обсяги

викидів, для отримання

дозволу на викиди

забруднюючих речовин

в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами

для підприємств, установ,

організацій

та громадян-підприємців

ЗАХОДИ

щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених

нормативів граничнодопустимих викидів

забруднюючих речовин

Таблиця 12.1
------------------------------------------------------------------------ Номер/ |Наймену- |Затвердже- |Періодичність|Методика виконання|Місце | номери |вання | ний |вимірювання | вимірювань |відбору| джерел |забрудню-|граничнодо-| | |проб | викидів|ючої | пустимий | | | | |речовини | викид, | | | | | | мг/куб.м | | | | -------+---------+-----------+-------------+------------------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -----------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту екологічної
безпеки та поводження
з небезпечними хімічними
речовинами та відходами Є.М.Маторін

Додаток 13

до Інструкції про загальні

вимоги до оформлення

документів, у яких

обґрунтовуються обсяги

викидів, для отримання

дозволу на викиди

забруднюючих речовин

в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами

для підприємств, установ,

організацій

та громадян-підприємців

СУМАРНІ ПОТЕНЦІЙНІ ОБСЯГИ

викидів забруднюючих речовин та груп речовин

в атмосферне повітря від підприємства

Таблиця 13.1
------------------------------------------------------------------ Код забруднюючої | Найменування | Потенційний викид | речовини |забруднюючої речовини| забруднюючої | | | речовини, тонн, з | | | трьома десятковими | | | знаками | ---------------------+---------------------+--------------------| 1 | 2 | 3 | ---------------------+---------------------+--------------------| 00000 | Усього для | | | підприємства: | | ---------------------+---------------------+--------------------| | | | ---------------------+---------------------+--------------------| | | | ---------------------+---------------------+--------------------| | | | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | | | ---------------------+---------------------+--------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
Примітка. Перелік забруднюючих речовин та груп речовин наведено в
додатку 2 до Інструкції щодо заповнення форм державних
статистичних спостережень за станом атмосферного повітря N 2-ТП
(повітря) (річна) та N 2-ТП (повітря) (квартальна) "Звіт про
охорону атмосферного повітря" ( z0098-05 ), затвердженої наказом
Держкомстату України від 30.12.2004 N 674 ( z0097-05 ) та
зареєстрованої у Мін'юсті України 25.01.2005 за N 98/10378).

Потенційні обсяги викидів забруднюючих

речовин від виробничих та технологічних

процесів, технологічного

устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу,
технологічного устаткування (установки) ________________________ код ___________

Таблиця 13.2
------------------------------------------------------------------ Код забруднюючої | Найменування |Потенційний викид | речовини |забруднюючої речовини|забруднюючої | | |речовини, тонн, з | | |трьома десятковими | | |знаками | ---------------------+---------------------+--------------------| 1 | 2 | 3 | ---------------------+---------------------+--------------------| 00000 |Усього за виробничим | | |та технологічним | | | процесом, | | | технологічним | | | устаткуванням | | | (установкою) | | -----------------------------------------------------------------
Примітка. Викиди відображаються за окремими виробничими та
технологічними процесами, технологічним устаткуванням (установкою)
відповідно до Переліку виробничих та технологічних процесів,
технологічного устаткування (установок), наведеного в додатку 1 до
Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних
спостережень за станом атмосферного повітря N 2-ТП (повітря)
(річна) та N 2-ТП (повітря) (квартальна) "Звіт про охорону
атмосферного повітря" ( z0098-05 ), затвердженої наказом
Держкомстату України від 30.12.2004 N 674 ( z0097-05 ) та
зареєстрованої в Мін'юсті України 25.01.2005 за N 98/10378.
Директор Департаменту екологічної
безпеки та поводження
з небезпечними хімічними
речовинами та відходами Є.М.Маторін

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: