open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 33, ст. 285 )

З метою створення умов для реалізації громадянами України
своїх виборчих прав Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про вибори народних депутатів України"
( 1665-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 38-39,
ст. 449, N 52, ст. 566; 2006 р., N 10-11, ст. 98):
1) у частині восьмій статті 28 слова "дільнична виборча
комісія утворюється окружною виборчою комісією за поданням голови
окружної виборчої комісії у мінімальній кількості, встановленій
частиною другою або третьою цієї статті, з обов'язковим
урахуванням поданих кандидатур від партій (блоків), передбачених
частиною четвертою цієї статті" замінити словами "окружна виборча
комісія зобов'язана утворити дільничну виборчу комісію за поданням
голови окружної виборчої комісії у складі, не більшому ніж середня
кількість осіб від кількості, встановленої частиною другою або
третьою цієї статті, з обов'язковим урахуванням поданих кандидатур
від партій (блоків), передбачених частиною четвертою цієї статті.
Пропозиції щодо таких кандидатур голові окружної виборчої комісії
можуть подавати члени окружної виборчої комісії, дільничні виборчі
комісії, місцеві організації партій";
2) у частинах другій та третій статті 39 слова "до 1 березня
року проведення чергових виборів" замінити словами "до дня
проведення чергових виборів включно";
3) частину двадцять третю статті 42 виключити;
4) у частині п'ятій статті 44:
доповнити словами "та абзацу другого цієї частини";
доповнити абзацами другим та третім такого змісту:
"Окружна виборча комісія приймає рішення про включення до
списку виборців на кожній звичайній та спеціальній виборчій
дільниці членів відповідної дільничної виборчої комісії, які
включені до списків виборців за місцем свого проживання на
виборчих дільницях цього ж територіального виборчого округу. Тим
же рішенням окружна виборча комісія виключає зазначених осіб зі
списків виборців за місцем їх проживання на виборчих дільницях,
які входять до складу відповідного виборчого округу. Якщо члени
дільничної виборчої комісії були включені до списків виборців за
місцем їх проживання на виборчих дільницях, які входять до складу
інших територіальних виборчих округів, окружна виборча комісія
приймає рішення про включення до списку виборців на звичайній або
спеціальній виборчій дільниці членів відповідної дільничної
виборчої комісії; тим же рішенням окружна виборча комісія
повідомляє Центральну виборчу комісію та відповідні окружні
виборчі комісії територіальних виборчих округів, до яких належать
виборчі дільниці, де вказані члени дільничної виборчої комісії
були включені до списків виборців, про включення їх до
відповідного списку виборців у цьому виборчому окрузі. У разі якщо
член дільничної виборчої комісії отримав відкріпне посвідчення для
голосування за місцезнаходженням дільничної виборчої комісії,
окружна виборча комісія погашає це відкріпне посвідчення і погашає
відмітку, передбачену частиною дванадцятою статті 42 цього Закону.
Рішення, зазначене в абзаці другому цієї частини, приймається
одночасно із включенням особи до складу дільничної виборчої
комісії";
5) статтю 46 доповнити частиною тринадцятою такого змісту:
"13. Члени дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої
дільниці включаються до списку виборців на цій виборчій дільниці
на підставі рішення відповідної окружної виборчої комісії,
передбаченого абзацом другим частини п'ятої статті 44 цього
Закону, у строки, встановлені абзацом третім частини п'ятої статті
44 цього Закону";
6) у статті 90:
абзац перший частини першої після слів "волевиявлення
виборців" доповнити словом "лише";
частину третю після слів "на виборчій дільниці недійсним"
доповнити словами "усі бюлетені, виявлені у виборчих скриньках на
цій виборчій дільниці, вважаються такими, що не підлягають
врахуванню. У цьому випадку" та числа "1-12" замінити числами
"1-13";
7) у статті 92:
абзац перший частини п'ятнадцятої після слів "на виборчій
дільниці недійсним" доповнити словом "лише";
частину шістнадцяту після слів "при повторному підрахунку
голосів" доповнити словами "усі бюлетені, що використовувалися для
голосування на відповідній виборчій дільниці, вважаються такими,
що не підлягають врахуванню. У цьому випадку" та числа "1-12"
замінити числами "1-13";
8) частину дванадцяту статті 108 після слів "суб'єктом
звернення зі скаргою" доповнити словами "до неналежного суб'єкта
розгляду скарги";
9) пункт 2 розділу XIV "Прикінцеві положення" виключити.
2. У Законі України "Про вибори депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів" ( 1667-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., N 30-31, ст. 382; 2006 р., N 5-6, ст. 75):
1) у частині другій статті 32-1:
слова "а також на підставі відомостей, отриманих відповідно
до частини першої цієї статті" замінити словами "на підставі
відомостей, отриманих відповідно до частини першої цієї статті, а
також відповідно до абзацу другого цієї частини";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"Дільнична виборча комісія приймає рішення про включення до
списку виборців на виборчій дільниці членів відповідної дільничної
виборчої комісії на підставі їх особистих заяв у строк,
встановлений абзацом першим цієї частини. Член дільничної виборчої
комісії включається до списку виборців із зазначенням у графі
"Примітка" виду місцевих виборів, на яких він має право голосу та
з яких він має право отримати виборчий бюлетень на відповідній
виборчій дільниці. Якщо при включенні членів дільничної виборчої
комісії до списку виборців на цій виборчій дільниці дільнична
виборча комісія виявляє підстави для можливого включення цих
членів комісії до списків виборців на одній чи кількох інших
виборчих дільницях, вона не пізніше наступного дня після прийняття
рішення про включення членів комісії до списку виборців на
виборчій дільниці повідомляє територіальну (окружну) виборчу
комісію виборчого округу, до якого належить виборча дільниця, про
включення до списку виборців цих членів комісії та про інші
можливі місця їх включення до списків виборців. Територіальна
(окружна) виборча комісія, яка отримала таке повідомлення,
забезпечує невідкладне передання його до територіальних (окружних)
виборчих комісій виборчих округів, до яких належать виборчі
дільниці, де вказані члени дільничної виборчої комісії могли бути
включені до списків виборців";
2) частину першу статті 32-2 доповнити абзацом другим такого
змісту:
"Члени дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої
дільниці можуть бути включені до списку виборців на цій виборчій
дільниці в порядку, встановленому абзацом другим частини другої
статті 32-1 цього Закону";
3) у статті 64:
у частині першій:
в абзаці першому слова "державними та комунальними"
виключити;
абзац третій після слів "(міста районного значення)"
доповнити словами "районна в місті";
доповнити частиною чотирнадцятою такого змісту:
"14. У разі скасування рішення про реєстрацію усіх кандидатів
у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації
партії (блоку), після виготовлення виборчих бюлетенів для
голосування в багатомандатному виборчому окрузі відповідна
територіальна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до
виборчого бюлетеня чи передрукування виборчих бюлетенів. Такі
зміни за рішенням територіальної виборчої комісії можуть бути
внесені до виборчих бюлетенів членами дільничних виборчих комісій
з використанням відповідного штампа. Про зміни, внесені до
виборчого бюлетеня, повідомляється кожному виборцю під час видачі
виборчого бюлетеня";
4) абзац перший частини першої статті 70 після слів
"волевиявлення виборців" доповнити словом "лише";
5) частину другу статті 74 після слів "за кандидатів,
включених до виборчих списків" доповнити словами "місцевих
організацій партій (блоків), що отримали три і більше відсотків
голосів виборців";
6) абзац перший частини першої статті 75 після слів "по
окремій виборчій дільниці" доповнити словом "лише".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. На чергових виборах народних депутатів України, які будуть
проводитися у березні 2006 року, окружні виборчі комісії повинні
виконати зобов'язання щодо утворення дільничних виборчих комісій,
там, де вони на час оприлюднення цього Закону ще не утворені, не
пізніш як на третій день після дня набрання чинності цим Законом.
3. Рішення, передбачене абзацом другим частини п'ятої статті
44 Закону України "Про вибори народних депутатів України"
( 1665-15 ), щодо осіб, включених до складу дільничних виборчих
комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць до дня набрання
чинності цим Законом, приймається не пізніш як на третій день
після дня набрання чинності цим Законом.
4. Центральній виборчій комісії разом з Національною
телекомпанією України та Національною радіокомпанією України
забезпечити на засадах соціальної реклами проведення дистанційного
навчання членів виборчих комісій з питань застосування виборчого
законодавства на виборах, що відбудуться у березні 2006 року,
шляхом трансляції відповідних навчальних програм на каналі УТ-1
Національної телекомпанії України та Першому радіоканалі
Національної радіокомпанії України, а також соціальної реклами,
спрямованої на заохочення громадян перевірити та уточнити списки
виборців на виборчих дільницях.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 14 березня 2006 року

N 3519-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: