open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
26.05.2006 N 341
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 липня 2006 р.

за N 864/12738

Про затвердження Ліцензійних умов провадження

професійної діяльності на фондовому ринку -

діяльності з управління активами інституційних

інвесторів (діяльності з управління активами)

Відповідно до статей 16, 18, 26 Закону України "Про цінні
папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ), статей 3, 4, 7, 8 Закону
України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), Закону України від 06.09.2005 N 2800 ( 2800-15 )
"Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування
професійної діяльності на ринку цінних паперів" Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).
2. Юридичні особи, які отримали ліцензію на здійснення
професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з
управління активами, до набрання чинності Законом України "Про
цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ) зобов'язані привести
свою діяльність у відповідність до вимог цього Закону ( 3480-15 )
та цих Ліцензійних умов протягом трьох років з дати набрання ними
чинності.
3. Юридичні особи, які отримали ліцензію на здійснення
професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з
управління активами, до набрання чинності цього рішення повинні
привести свою діяльність у відповідність до пункту 14 глави 3
розділу II цих Ліцензійних умов протягом року з дати набрання ними
чинності.
4. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку М. Непрану забезпечити: подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства
юстиції України; опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
5. Це рішення набирає чинності відповідно до законодавства.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку С. Бірюка та
Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку М. Непрана.
Голова Комісії А.Балюк
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України С.Г.Гуржій
Перший заступник Голови
Антимонопольного комітету України Ю.Кравченко
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва А.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії

з цінних паперів та

фондового ринку

26.05.2006 N 341
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 липня 2006 р.

за N 864/12738

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження професійної діяльності на фондовому

ринку - діяльності з управління активами

інституційних інвесторів (діяльності

з управління активами)

Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Цивільного
( 435-15 ) та Господарського ( 436-15 ) кодексів України,
статей 3, 4, 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), статей 16, 18, 26 Закону
України "Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ), Закону
України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), статті 32
Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та
корпоративні інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ), статті 39 Закону
України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ),
статті 85 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ), статей 8, 9, 21 Закону України
"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" ( 2664-14 ), Законів України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
( 249-15 ), "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців" ( 755-15 ) з урахуванням вимог статей 13 та 19
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ) та інших нормативно-правових актів, що
регулюють провадження діяльності з управління активами
інституційних інвесторів, визначають кваліфікаційні,
організаційні, технологічні та інші спеціальні вимоги, необхідні
для провадження зазначеного виду професійної діяльності на
фондовому ринку.
Розділ I.

Загальні положення
1. Ці Ліцензійні умови встановлюють порядок видачі та
анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних
інвесторів (діяльності з управління активами) та перелік
документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії, умови
отримання ліцензії та провадження зазначеного виду професійної
діяльності.
2. У цих Ліцензійних умовах нижченаведені терміни вживаються
у такому значенні: заявник - юридична особа, яка подає документи для отримання
або анулювання ліцензії (копії ліцензії), переоформлення ліцензії
або отримання дубліката ліцензії; сертифікований фахівець - працівник юридичної особи, що
здійснює діяльність з управління активами інституційних
інвесторів, який отримав сертифікат з управління активами у
порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку; стаж роботи на фондовому ринку - загальний стаж роботи
сертифікованого фахівця за будь-яким видом професійної діяльності
на фондовому ринку; ліцензіат - юридична особа (компанія з управління активами,
банк, який прийняв рішення щодо управління активами створеного ним
корпоративного недержавного пенсійного фонду, професійний
адміністратор, який прийняв рішення щодо управління активами
недержавних пенсійних фондів, яким він надає послуги з
адміністрування), яка одержала ліцензію на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами); ліцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензій,
видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та
ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами
ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень
законодавства у сфері ліцензування; ліцензія - документ установленого зразка, який засвідчує
право ліцензіата провадити діяльність з управління активами
інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)
протягом визначеного строку за умови виконання цих Ліцензійних
умов; приміщення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена
будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка
використовується ліцензіатом при здійсненні професійної діяльності
на фондовому ринку; інші терміни вживаються у цих Ліцензійних умовах відповідно
до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів
в Україні" ( 448/96-ВР ), "Про цінні папери та фондовий ринок"
( 3480-15 ), "Про інститути спільного інвестування (пайові та
корпоративні інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ), "Про недержавне
пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ).
3. Ліцензування діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
4. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних
інвесторів (діяльності з управління активами) можуть отримати: компанія з управління активами; професійний адміністратор недержавних пенсійних фондів,
юридична особа, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних
фондів відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне
забезпечення" ( 1057-15 ); банк - щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного
фонду відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне
забезпечення" ( 1057-15 ).
5. Юридична особа має право здійснювати діяльність з
управління активами інституційних інвесторів (діяльність з
управління активами) на всій території України після отримання
відповідної ліцензії в органі ліцензування за умови вступу до
щонайменше однієї саморегулівної організації в порядку,
передбаченому законодавством України. Відокремлений підрозділ юридичної особи, що здійснює
управління активами інституційних інвесторів, якому надаються
повноваження здійснювати професійну діяльність на фондовому
ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів
(діяльність з управління активами), має право на її провадження
відповідно до цих Ліцензійних умов з дати отримання завіреної
органом ліцензування копії відповідної ліцензії.
6. Строк дії ліцензії встановлюється Кабінетом Міністрів
України за поданням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, але не може бути меншим, ніж три роки.
7. Ліцензія (копія ліцензії) чинна до закінчення строку її
дії, визнання її недійсною або анулювання.
8. Забороняється здійснення діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) після
закінчення строку дії ліцензії, визнання ліцензії недійсною або її
анулювання.
9. Якщо юридична особа має намір провадити діяльність з
управління активами інституційних інвесторів (діяльність з
управління активами) після закінчення строку дії ліцензії, вона
повинна отримати нову ліцензію відповідно до цих Ліцензійних умов. Не пізніше ніж за тридцять календарних днів до закінчення
строку дії попередньо виданої ліцензії ліцензіат подає пакет
документів відповідно до вимог цих Ліцензійних умов. Нова ліцензія набирає чинності з дати, яка є наступною після
дати закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії.
10. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
ліцензіат повинен переоформити ліцензію відповідно до цих
Ліцензійних умов. Строк дії переоформленої ліцензії (копії ліцензії) не може
перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії, що
переоформляється. Не переоформлена в установлений строк ліцензія є
недійсною. У разі подання заяви та відповідних документів на
переоформлення ліцензії, вона є чинна до дати видачі нової
ліцензії, яка зазначається на бланку ліцензії. Бланк ліцензії, що
переоформляється, визнається недійсним. У разі надання заяви та відповідних документів на
переоформлення ліцензії з порушенням строків, установлених цими
Ліцензійними умовами, або ненадання таких документів, ліцензія
визнається недійсною з дати отримання органом ліцензування
відповідних документів або з дати виявлення органом ліцензування
цього факту.
11. У разі реорганізації ліцензіата, якщо юридична особа має
намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності, то вона
протягом тридцяти календарних днів з дати реєстрації установчих
документів зобов'язана подати до органу ліцензування заяву про
анулювання попередньо виданої ліцензії у зв'язку з її
реорганізацією та відповідну заяву і документи, що додаються до
неї, для отримання нової ліцензії відповідно до цих Ліцензійних
умов.
12. За видачу ліцензії справляється плата, розмір якої
встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
13. Ліцензія або її завірена копія, видана органом
ліцензування, не підлягає передачі для використання іншими
суб'єктами господарювання для здійснення діяльності з управління
активами інституційних інвесторів (діяльності з управління
активами).
14. Поєднання діяльності з управління активами інституційних
інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому
ринку забороняється, крім випадків передбачених законодавчими
актами.
15. Вимоги, установлені цими Ліцензійними умовами, повинні
виконуватись ліцензіатом (відокремленим підрозділом) протягом
строку дії ліцензії.
Розділ II.

Умови отримання ліцензії та провадження

професійної діяльності на фондовому ринку -

діяльності з управління активами інституційних

інвесторів (діяльності з управління активами)

компанією з управління активами
Глава 1.

Умови отримання компанією з управління активами

ліцензії на провадження професійної діяльності

на фондовому ринку - діяльності з управління

активами інституційних інвесторів

(діяльності з управління активами)
1. Компанія з управління активами створюється відповідно до
вимог законодавства України з урахуванням особливостей,
передбачених Законами України "Про інститути спільного
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"
( 2299-14 ), "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) та
нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку з цього питання.
2. Компанія з управління активами, крім вимог, установлених
законодавством, у статуті має зазначити відомості про: види діяльності, провадження яких буде здійснювати заявник; заборону щодо поєднання діяльності з управління активами
інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на
фондовому ринку, крім випадків, передбачених законодавчими актами; здійснення діяльності з управління активами інституційних
інвесторів з урахуванням обмежень, передбачених Законами України
"Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ), "Про недержавне пенсійне
забезпечення" ( 1057-15 ); формування резервного фонду компанії з управління активами
інститутів спільного інвестування з урахуванням вимог,
установлених нормативно-правовими актами Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку; уповноважений орган, що приймає рішення про створення,
ліквідацію пайового інвестиційного фонду, випуск інвестиційних
сертифікатів та інших дій, пов'язаних із здійсненням діяльності з
управління активами інституційних інвесторів.
3. Розмір статутного капіталу компанії з управління активами,
сплачений грошовими коштами, повинен становити суму не меншу, ніж
сума, еквівалентна 300 000 євро за офіційним обмінним курсом
Національного банку України на дату державної реєстрації юридичної
особи.
4. Частка держави в статутному фонді (капіталі) компанії з
управління активами не повинна перевищувати 10 відсотків.
5. Компанія з управління активами отримує ліцензію за
поданням саморегулівної організації професійних учасників
фондового ринку, яка об'єднує компанії з управління активами, що
здійснюють діяльність з управління активами інституційних
інвесторів (діяльність з управління активами).
6. Керівні посадові особи компанії з управління активами
(її відокремлені підрозділи, яким надані повноваження щодо
здійснення діяльності з управління активами інституційних
інвесторів (діяльності з управління активами), а також фахівці
компанії з управління активами (її відокремлених підрозділів), що
безпосередньо здійснюють діяльність з управління активами
інституційних інвесторів, повинні бути сертифіковані в
установленому законодавством порядку. Компанія з управління активами повинна мати при отриманні
ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами) не менше трьох сертифікованих
фахівців (у тому числі керівник) та не менше двох сертифікованих
осіб у кожному відокремленому підрозділі (у тому числі керівник). Керівні посадові особи компанії з управління активами
(її відокремлених підрозділів, яким надані повноваження щодо
здійснення діяльності з управління активами інституційних
інвесторів) не можуть одночасно працювати в іншій юридичній особі,
яка здійснює діяльність з управління активами інституційних
інвесторів, та займати керівні посади в іншому професійному
учаснику. Фахівці компанії з управління активами (її відокремлених
підрозділів), яким надані повноваження щодо здійснення діяльності
з управління активами інституційних інвесторів та які
сертифіковані в установленому Державною комісією з цінних паперів
та фондового ринку порядку, можуть працювати в іншій юридичній
особі, яка здійснює діяльність з управління активами інституційних
інвесторів, але не більше ніж у двох таких особах. Керівник юридичної особи, яка здійснює управління активами
інституційних інвесторів, повинен мати стаж роботи на фондовому
ринку не менше двох років.
7. Компанія з управління активами зобов'язана мати обладнання
та програмне забезпечення, які відповідають вимогам його
діяльності та обсягу інформації, що обробляється, у тому числі
пристрій для безперебійного електроживлення та не менше трьох
комп'ютерів, а також засоби зв'язку (телефон, електронна пошта,
факс).
8. За заявою компанії з управління активами копію відповідної
ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами) можуть отримати її філії або
інші відокремлені підрозділи, якщо подані документи відповідають
пункту 1 розділу VI цих Ліцензійних умов.
Глава 2.

Документи, які подаються компанією з управління

активами для отримання ліцензії (копії ліцензії)

на провадження професійної діяльності на фондовому

ринку - діяльності з управління активами

інституційних інвесторів (діяльності

з управління активами)
1. Компанія з управління активами для отримання ліцензії
(копії ліцензії) на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних
інвесторів (діяльності з управління активами) подає заяву про
видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому
ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами) згідно з додатком 1 до
структурного підрозділу Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, який розглядає документи, подані на отримання
ліцензії. До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи: копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника, засвідчена
нотаріально або органом, що видав документ; засвідчена в установленому порядку копія статуту заявника, із
змінами та доповненнями (нова редакція), які зареєстровано
відповідно до законодавства; аудиторський висновок про формування та сплату статутного
фонду (капіталу) за станом на дату державної реєстрації заявника,
складений відповідно до Вимог до аудиторського висновку, який
подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
для отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності на
ринку цінних паперів, затверджених рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 28.07.2004 N 325
( z1217-04 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
27.09.2004 за N 1217/9816; довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника
(його відокремлених підрозділів), що мають повноваження
безпосередньо провадити діяльність з управління активами
інституційних інвесторів і сертифіковані у порядку, установленому
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
(додаток 2); інформація про власників та пов'язаних осіб заявника
(додаток 3); довідка про наявність (відсутність) у складі засновників
(акціонерів) заявника органу (органів) державної влади
(із зазначенням у разі наявності частки кожного в статутному фонді
(капіталі), засвідчена підписом та печаткою заявника, складена у
довільній формі; копія свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску цінних
паперів (у разі здійснення випуску цінних паперів заявником); письмове подання відповідної саморегулівної організації щодо
спроможності компанії з управління активами провадити діяльність з
управління активами інституційних інвесторів (діяльність з
управління активами); засвідчені в установленому порядку копії документів, що
підтверджують право власності заявника на приміщення або право
користування ним.
2. У разі наявності в заявника відокремлених підрозділів, які
мають намір провадити діяльність з управління активами
інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на
підставі отриманої ним ліцензії, заявник повинен зазначити в заяві
про видачу ліцензії інформацію про кожен такий підрозділ. До заяви обов'язково додаються щодо кожного відокремленого
підрозділу такі документи, завірені підписом та печаткою заявника: оригінал або копія положення про відокремлений підрозділ; довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника
(його відокремлених підрозділів), що мають повноваження
безпосередньо провадити діяльність з управління активами
інституційних інвесторів і сертифіковані у порядку, установленому
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
(додаток 2).
3. Документи, що подаються до органу ліцензування відповідно
до вимог цих Ліцензійних умов, повинні бути викладені державною
мовою.
4. Заява та документи, зазначені в абзацах шостому-восьмому
пункту 1 цієї глави, повинні бути підписані керівником, засвідчені
печаткою компанії з управління активами, а в абзаці дев'ятому
пункту 1 цієї глави засвідчені підписом керівника та печаткою
компанії. Документи, зазначені в абзацах шостому-десятому пункту 1
цієї глави, є дійсними протягом двох місяців з дати їх підписання.
5. Документи на двох і більше сторінках мають бути
пронумеровані та прошиті.
6. У разі зазначення у заяві вищевказаного відокремленого
підрозділу разом з ліцензією заявнику видається також копія
ліцензії для відокремленого підрозділу.
7. Заявник несе відповідальність згідно з вимогами
законодавства за достовірність інформації, указаної у заяві про
видачу ліцензії (копії) та документах, що додаються до неї.
Глава 3.

Умови провадження компанією з управління активами

професійної діяльності на фондовому ринку -

діяльності з управління активами інституційних

інвесторів (діяльності з управління активами)
1. Ліцензіат повинен мати приміщення у власності або
користуванні. Ліцензіат повинен здійснювати професійну діяльність за
місцезнаходженням, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію
юридичної особи (крім випадку здійснення цієї діяльності
відокремленим підрозділом юридичної особи за наявності відповідної
копії ліцензії, що отримана в установленому порядку), у
приміщенні, повністю відокремленому від приміщень інших юридичних
осіб. Приміщення вважається повністю відокремленим у разі, якщо
воно одночасно не використовується іншими юридичними особами.
2. Приміщення ліцензіата повинно бути обладнано
сертифікованою охоронно-пожежною сигналізацією.
3. Ліцензіат зобов'язаний подавати звіти до органу
ліцензування відповідно до вимог нормативно-правових актів
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що
регулюють провадження діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).
4. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про
всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви
про видачу ліцензії (копії ліцензій). У разі виникнення таких змін
ліцензіат зобов'язаний подати до Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку відповідне повідомлення в письмовій
формі разом з документами, які підтверджують зазначені зміни, або
засвідченими в установленому порядку копіями таких документів, а
саме: засвідчені в установленому порядку копії змін та доповнень до
статуту (нова редакція), які зареєстровано відповідно до
законодавства (протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації
відповідних змін згідно із законодавством). При внесенні змін до статуту, пов'язаних із збільшенням
статутного фонду (капіталу), ліцензіат повинен сплатити вказане
збільшення виключно за рахунок грошових коштів відповідно до
законодавства; довідку про керівних посадових осіб та фахівців заявника
(його відокремлених підрозділів), що мають повноваження
безпосередньо провадити діяльність з управління активами
інституційних інвесторів і сертифіковані у порядку, установленому
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (додаток
2), протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення
відповідних змін (зокрема, з дати початку дії сертифіката). У разі зменшення у ліцензіата визначеної кількості
сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб) під
час здійснення професійної діяльності ліцензіат не пізніше трьох
місяців від дати виникнення цього факту повинен відновити потрібну
кількість; інформацію про власників та пов'язаних осіб заявника
(додаток 3) - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення
відповідних змін; копію свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску цінних
паперів (протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації).
5. Ліцензіат має право здійснювати одночасно управління
активами декількох інституційних інвесторів з дотриманням вимог
законодавства у сфері управління активами інституційних
інвесторів.
6. Ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів з
дати видачі ліцензії, яка зазначена на бланку, подати до
територіального органу Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку за своїм місцезнаходженням у письмовій формі
інформацію про отримання ліцензії й облікову картку професійного
учасника фондового ринку згідно з додатком 4. У разі зміни в процесі діяльності ліцензіата відомостей,
зазначених в обліковій картці, а також отримання копій ліцензії
для здійснення відокремленими підрозділами ліцензіата професійної
діяльності на фондовому ринку (їх анулювання) ліцензіат
зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів письмово повідомити
про ці зміни територіальний орган Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, надати облікову картку з відповідними
змінами, заповнити облікову картку щодо кожного відокремленого
підрозділу, який отримав в установленому порядку копію ліцензії,
та надати оновлену інформацію в електронному вигляді.
7. Якщо відокремлений підрозділ ліцензіата відкривається в
регіоні іншому, ніж регіон місцезнаходження ліцензіата, то
ліцензіат повинен повідомити про це відповідний територіальний
орган Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та
надати йому інформацію згідно з пунктом 6 глави 3 розділу II цих
Ліцензійних умов. Усі відомості подаються до органу ліцензування з відповідним
супровідним листом з обов'язковим зазначенням номера ліцензії,
печаткою та підписом керівника ліцензіата.
8. Ліцензіат повинен розробити та затвердити внутрішні
документи, що регулюють здійснення професійної діяльності з
управління активами інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами).
9. Усі договори, які укладатимуться ліцензіатом, мають
відповідати вимогам законодавства.
10. Ліцензіат повинен розробити та затвердити правила
проведення фінансового моніторингу та програми його здійснення не
пізніше першої проведеної операції або укладеного договору. Правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу та
програми його здійснення розробляються та змінюються відповідно до
законодавства, що регулює питання запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
11. Ліцензіат повинен призначити працівника, відповідального
за проведення фінансового моніторингу, протягом одного робочого
дня з дати отримання ліцензії та затвердити його посадову
інструкцію.
12. Протягом строку дії ліцензії частка компанії з управління
активами у статутному фонді зберігача не може перевищувати п'яти
відсотків.
13. Компанія з управління активами здійснює професійну
діяльність за умови членства в саморегулівній організації, яка
об'єднує юридичних осіб, що здійснюють діяльність з управління
активами, про що вона повинна повідомити структурний підрозділ
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який
здійснює розгляд документів для отримання ліцензії, не пізніше
трьох місяців після отримання ліцензії (з доданням копії
відповідного документа) та включення протягом зазначеного строку
до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові
послуги на ринку цінних паперів, відповідно до Порядку формування
та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають
фінансові послуги на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
14.07.2004 N 296 ( z0957-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 02.08.2004 за N 957/9556. У разі виходу із
саморегулівної організації ліцензіат зобов'язаний протягом
двадцяти робочих днів з дати виходу подати до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку відповідне повідомлення в
письмовій формі із зазначенням причини виходу. У цьому разі
компанія з управління активами повинна протягом трьох місяців
стати членом саморегулівної організації та повідомити про це
Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку протягом
тридцяти календарних днів.
14. Компанія з управління активами зобов'язана підтримувати
розмір власного капіталу на рівні не менше ніж сума, еквівалентна
200 000 євро за офіційним обмінним курсом Національного банку
України.
Розділ III.

Умови отримання ліцензії та провадження

професійної діяльності на фондовому ринку -

діяльності з управління активами інституційних

інвесторів (діяльності з управління активами)

професійним адміністратором недержавного

пенсійного фонду
Глава 1.

Умови отримання професійним адміністратором

недержавного пенсійного фонду ліцензії на

провадження професійної діяльності на

фондовому ринку - діяльності з управління

активами інституційних інвесторів

(діяльності з управління активами)
1. Статут (зміни до нього), поданий професійним
адміністратором недержавного пенсійного фонду для отримання
ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами), повинен відповідати вимогам
Законів України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про
недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) та
нормативно-правовим актам Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку з питань регулювання діяльності осіб, що
здійснюють діяльність з управління активами інституційних
інвесторів.
2. Професійний адміністратор недержавних пенсійних фондів,
крім вимог, встановлених законодавством, у статуті має зазначити: здійснення діяльності з управління активами інституційних
інвесторів, а саме: недержавних пенсійних фондів, адміністрування
яких він провадить; заборону щодо поєднання діяльності з управління активами з
іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку; провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів.
3. Розмір статутного капіталу професійного адміністратора
недержавного пенсійного фонду, сплачений грошовими коштами,
повинен становити суму, не меншу, ніж сума, еквівалентна
500 000 євро за офіційним обмінним курсом Національного банку
України на дату державної реєстрації юридичної особи.
4. Керівні посадові особи професійного адміністратора
недержавного пенсійного фонду (його відокремлених підрозділів,
яким надані повноваження щодо здійснення діяльності з управління
активами інституційних інвесторів (діяльності з управління
активами), а також фахівці професійного адміністратора
недержавного пенсійного фонду (його структурних підрозділів), що
безпосередньо здійснюють діяльність з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами),
повинні бути сертифіковані в установленому законодавством порядку. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду при
отриманні ліцензії на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних
інвесторів (діяльності з управління активами), повинен мати не
менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівник) та не
менше двох сертифікованих осіб в кожному відокремленому підрозділі
(у тому числі керівник). Керівні посадові особи професійного адміністратора
недержавного пенсійного фонду (його відокремлених підрозділів),
яким надані повноваження щодо здійснення діяльності з управління
активами інституційних інвесторів (діяльності з управління
активами), не можуть одночасно працювати в іншій юридичній особі,
яка здійснює діяльність з управління активами інституційних
інвесторів (діяльності з управління активами), та займати керівні
посади в іншому професійному учаснику. Фахівці професійного адміністратора недержавного пенсійного
фонду (його відокремлених підрозділів), яким надані повноваження
щодо здійснення діяльності з управління активами інституційних
інвесторів (діяльності з управління активами) та які сертифіковані
в установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку порядку, можуть працювати в іншій юридичній особі, яка
здійснює діяльність з управління активами інституційних
інвесторів, але не більше ніж у двох таких особах.
5. За заявою професійного адміністратора недержавного
пенсійного фонду копію відповідної ліцензії можуть отримати його
відокремлені підрозділи, якщо подані документи відповідають
пункту 1 розділу VI цих Ліцензійних умов.
6. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду
зобов'язаний мати обладнання та програмне забезпечення, які
відповідають вимогам його діяльності та обсягу інформації, що
обробляється, у тому числі пристрій для безперебійного
електроживлення та не менше трьох комп'ютерів, а також засоби
зв'язку (телефон, електронна пошта, факс).
7. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду
повинен здійснювати діяльність з управління активами інституційних
інвесторів (діяльність з управління активами) у приміщенні,
повністю відокремленому від приміщень інших юридичних осіб.
Приміщення вважається повністю відокремленим у разі, якщо воно
одночасно не використовується іншими юридичними особами.
Глава 2.

Документи, які подаються професійним адміністратором

недержавних пенсійних фондів для отримання ліцензії

(копії ліцензії) на провадження професійної

діяльності на фондовому ринку - діяльності

з управління активами інституційних інвесторів

(діяльності з управління активами)
1. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду
для отримання ліцензії (копії ліцензії) на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) подає
до структурного підрозділу органу ліцензування, який розглядає
документи, подані на отримання ліцензії документи, визначені
абзацами третім - дев'ятим пункту 1 глави 2 розділу II й абзацом
одинадцятим пункту 1 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов, та
засвідчену в установленому порядку копію ліцензії на провадження
діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.
2. У разі наявності в заявника відокремлених підрозділів, які
мають намір провадити діяльність з управління активами
інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), на
підставі отриманої ним ліцензії, заявник повинен зазначити в заяві
про видачу ліцензії інформацію про кожний такий підрозділ. До заяви обов'язково додаються щодо кожного відокремленого
підрозділу такі документи, завірені підписом та печаткою заявника: оригінал або копія положення про відокремлений підрозділ; довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника
(його відокремлених підрозділів), що мають повноваження
безпосередньо провадити діяльність з управління активами
інституційних інвесторів і сертифіковані у порядку, установленому
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
(додаток 2).
3. Усі документи, що подаються професійним адміністратором
недержавного пенсійного фонду для отримання ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності
з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами), повинні відповідати вимогам пунктів 3 - 5
глави 2 розділу ІІ цих Ліцензійних умов.
4. У разі зазначення у заяві відокремленого підрозділу разом
з ліцензією заявнику видається також копія ліцензії для
відокремленого підрозділу.
5. Заявник несе відповідальність згідно з вимогами
законодавства за достовірність інформації, указаної у заяві про
видачу ліцензії (копії ліцензії) та документах, поданих для її
отримання.
Глава 3.

Умови провадження професійним адміністратором

недержавного пенсійного фонду професійної

діяльності на фондовому ринку - діяльності

з управління активами інституційних інвесторів

(діяльності з управління активами)
1. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду
після отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних
інвесторів (діяльності з управління активами) здійснює професійну
діяльність на фондовому ринку відповідно до пунктів 1 - 4 глави 3
розділу II та пунктів 6 - 11 глави 3 розділу II цих Ліцензійних
умов.
2. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду
повинен сформувати резервний фонд відповідно до Закону України
"Про господарські товариства" ( 1576-12 ) та з урахуванням
особливостей Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"
( 1057-15 ) та нормативно-правових актів Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, які регулюють діяльність з
управління активами інституційних інвесторів (діяльність з
управління активами).
3. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду,
який отримав ліцензію на провадження професійної діяльності з
адміністрування недержавних пенсійних фондів та ліцензію на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності
з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами), зобов'язаний підтримувати розмір власного
капіталу на рівні не менше ніж сума, еквівалентна 300 000 євро за
офіційним обмінним курсом Національного банку України. У разі зменшення зазначеного розміру власного капіталу
ліцензіат зобов'язаний вжити заходів, передбачених частиною
четвертою статті 39 Закону України "Про недержавне пенсійне
забезпечення" ( 1057-15 ).
4. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду,
який отримав ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних
інвесторів (діяльності з управління активами), має право
здійснювати управління тільки активами того недержавного
пенсійного фонду, адміністратором якого він є. Якщо адміністратор недержавного пенсійного фонду є
одноосібним засновником корпоративного пенсійного фонду, здійснює
адміністрування цього фонду, то він не має права управляти
активами цього фонду.
5. У разі отримання ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
професійний адміністратор повинен здійснити усі дії, передбачені
пунктом 13 глави 3 розділу II цих Ліцензійних умов.
Розділ IV.

Умови отримання ліцензії та провадження

професійної діяльності на фондовому ринку -

діяльності з управління активами інституційних

інвесторів (діяльності з управління активами)

банком
Глава 1.

Умови отримання банком ліцензії на провадження

професійної діяльності на фондовому ринку -

діяльності з управління активами інституційних

інвесторів (діяльності з управління активами)
1. Статут, поданий банком для отримання ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності
з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами), повинен відповідати вимогам Законів України
"Про господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ), "Про цінні папери та фондовий ринок"
( 3480-15 ), "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) та
нормативно-правовим актам Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку з питань регулювання діяльності осіб, що
здійснюють управління активами інституційних інвесторів
(діяльність з управління активами).
2. Статутом банку повинно бути передбачено здійснення
діяльності з управління активами створеного ним корпоративного
пенсійного фонду.
3. Банк повинен мати при отриманні ліцензії на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з
управління активами інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами) не менше трьох сертифікованих фахівців (у
тому числі керівник структурного підрозділу, на який покладено
функцію з управління активами) та не менше двох сертифікованих
осіб в кожному відокремленому підрозділі (у тому числі і керівник
відокремленого підрозділу).
4. Керівні посадові особи банку (його відокремлених
підрозділів), яким надані повноваження щодо здійснення діяльності
з управління активами недержавних пенсійних фондів, не можуть
одночасно працювати в іншій юридичній особі, яка здійснює
діяльність з управління активами інституційних інвесторів. Фахівці банку (його відокремлених підрозділів), яким надані
повноваження щодо здійснення діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) та які
сертифіковані в установленому Державною комісією з цінних паперів
та фондового ринку порядку, можуть працювати в іншій юридичній
особі, яка здійснює діяльність з управління активами, але не
більше ніж у двох таких особах.
5. Відокремлений структурний підрозділ банку, який здійснює
управління активами недержавного пенсійного фонду, повинен
здійснювати діяльність з управління активами в приміщенні,
повністю відокремленому від приміщень інших структурних
підрозділів банку.
6. За заявою банку копію відповідної ліцензії можуть отримати
його відокремлені підрозділи, якщо подані документи відповідають
пункту 1 розділу VI цих Ліцензійних умов.
Глава 2.

Документи, які подаються банком для отримання

ліцензії (копії ліцензії) на провадження

професійної діяльності на фондовому ринку -

діяльності з управління активами інституційних

інвесторів (діяльності з управління активами)
1. Банк для отримання ліцензії (копії ліцензії) на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності
з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами) подає до структурного підрозділу Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку, який розглядає
документи, подані на отримання ліцензії, документи, визначені
абзацами третім - дев'ятим пункту 1 глави 2 розділу II цих
Ліцензійних умов.
2. У разі наявності в заявника відокремлених підрозділів, які
мають намір провадити діяльність з управління активами
інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на
підставі отриманої ним ліцензії, заявник повинен зазначити в заяві
про видачу ліцензії інформацію про кожний такий підрозділ. До заяви обов'язково додається щодо кожного відокремленого
підрозділу оригінал або копія положення про відокремлений
підрозділ, завірена підписом та печаткою заявника.
3. Усі документи, що подаються банком для отримання ліцензії,
повинні відповідати вимогам пунктів 3 - 5 глави 2 розділу II цих
Ліцензійних умов.
4. У разі зазначення у заяві вищезазначеного відокремленого
підрозділу разом з ліцензією заявнику видається також копія
ліцензії для відокремленого підрозділу.
5. Заявник несе відповідальність згідно з вимогами чинного
законодавства за достовірність інформації, указаної у заяві про
видачу ліцензії (копії ліцензії) та документах, поданих для її
отримання.
Глава 3.

Умови провадження банком професійної діяльності

на фондовому ринку - діяльності з управління

активами інституційних інвесторів (діяльності

з управління активами)
Банк після отримання ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
здійснює професійну діяльність на фондовому ринку відповідно до
пунктів 1 - 4 глави 3 розділу II та пунктів 6 - 11 глави 3
розділу II цих Ліцензійних умов.
Розділ V.

Порядок подання та розгляду документів

для отримання ліцензії (копії ліцензії)
1. Для отримання ліцензії (копії ліцензії ) заявник особисто
або через уповноважену особу подає до структурного підрозділу
органу ліцензування, який здійснює розгляд документів, поданих на
отримання ліцензії, заяву про видачу ліцензії (копії ліцензії) та
документи, що додаються до неї.
2. Заява про видачу ліцензії (копії ліцензії ) та документи,
що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається
заявнику з відміткою про дату прийняття документів структурним
підрозділом, який здійснює розгляд документів, поданих на
отримання ліцензії, та підписом відповідальної особи Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку.
3. Орган ліцензування має право протягом строку розгляду
заяви про видачу ліцензії та відповідних документів здійснювати
перевірку достовірності відомостей, які зазначені в цих
документах.
4. Заява про видачу ліцензії (копії ліцензії) залишається без
розгляду, якщо: заява підписана особою, яка не має на це повноважень; пакет документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії,
не відповідає вимогам пункту 1 глави 2 розділу II цих Ліцензійних
умов; документи оформлені з порушенням вимог, визначених цими
Ліцензійними умовами.
5. Про залишення заяви про видачу ліцензії (копії ліцензії)
без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із
зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії (копії
ліцензії) без розгляду протягом тридцяти календарних днів. У
такому разі документи повертаються заявнику. Після усунення причин, що були підставою для винесення
рішення про залишення заяви про видачу ліцензії (копії ліцензії)
без розгляду, заявник може повторно подати заяву та відповідні
документи про видачу ліцензії.
6. Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії
(копії ліцензії) або рішення про відмову в її видачі в строк не
пізніше ніж тридцять календарних днів з дати надходження заяви про
видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви.
7. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії (копії
ліцензії) оформляється відповідним наказом, який підписується
керівником органу ліцензування. У рішенні про відмову у видачі
ліцензії зазначаються підстави такої відмови. При відмові у видачі
ліцензії подані документи заявнику не повертаються.
8. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії
(копії ліцензії) або про відмову у видачі ліцензії (копії
ліцензії) надсилається (видається) заявникові в письмовій формі
протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.
9. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії (копії ліцензії) є: недостовірність даних у документах, поданих заявником, для
отримання ліцензії (копії ліцензії); невідповідність заявника згідно з поданими документами
вимогам цих Ліцензійних умов, установлених для отримання ліцензії
(копії ліцензії).
10. У разі відмови у видачі ліцензії (копії ліцензії) на
підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих
заявником, він може подати до органу ліцензування нову заяву про
видачу ліцензії (копії ліцензії) не раніше ніж через три місяці з
дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії (копії
ліцензії).
11. Рішення про відмову у видачі ліцензії (копії ліцензії)
може бути оскаржено в судовому порядку.
12. У разі прийняття органом ліцензування рішення про видачу
ліцензії остання повинна бути оформлена протягом трьох робочих
днів з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за
видачу ліцензії. Відповідальна особа Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку робить відмітку про дату прийняття документа, що
підтверджує унесення заявником плати за видачу ліцензії, на опису
документів, які подаються на отримання ліцензії.
13. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня
направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу
ліцензії не подав документ, що підтверджує внесення плати за
видачу ліцензії, або не звернувся до органу ліцензування для
отримання оформленої ліцензії, орган ліцензування має право
скасувати рішення про видачу ліцензії.
14. Після видачі заявнику ліцензії (копії ліцензії) протягом
одного робочого дня з дати видачі ліцензії (копії ліцензії)
інформація про видану ліцензію (копію ліцензії) уноситься органом
ліцензування до ліцензійного реєстру.
15. Для кожного відокремленого підрозділу професійного
учасника, які зазначені в заяві про видачу ліцензії та
здійснюватимуть професійну діяльність на фондовому ринку на
підставі отриманої ліцензії, орган ліцензування видає заявнику
засвідчені копії ліцензії, які реєструються в журналі обліку заяв
та виданих ліцензій. Засвідчена органом ліцензування копія
ліцензії є документом, що підтверджує право відокремленого
підрозділу на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку на підставі отриманої ліцензії.
Розділ VI.

Вимоги до провадження діяльності

новоствореними відокремленими підрозділами
1. У разі створення у ліцензіата в процесі здійснення
професійної діяльності нового відокремленого підрозділу та/або
розширення переліку діючих, яким будуть надані повноваження щодо
права провадження професійної діяльності на фондовому ринку згідно
з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен до початку цієї
діяльності подати до органу ліцензування заяву про видачу копії(й)
ліцензії(й) на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами), згідно з додатком 5, а також
засвідчені ним копії документів, що підтверджують повноваження
відокремленого підрозділу щодо здійснення професійної діяльності
на фондовому ринку, а саме: копію рішення про створення відокремленого підрозділу та/або
надання вказаних повноважень діючому відокремленому підрозділу і
копію затвердженого в установленому порядку положення про
відокремлений підрозділ (крім банків); для банків - копію письмового дозволу банку на здійснення
відокремленим підрозділом визначеного ним переліку операцій, у
тому числі операцій на фондовому ринку, та копію затвердженого в
установленому порядку положення про внутрішній структурний
підрозділ банку, якому надані повноваження щодо здійснення певних
видів професійної діяльності на фондовому ринку, яке повинно
відповідати вимогам Положення щодо організації діяльності банків
та їх відокремлених структурних підрозділів при здійсненні ними
професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженого
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
16.03.2006 N 160 ( z0409-06 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 10.04.2006 за N 409/12283; довідку про відокремлені підрозділи заявника, яким надаються
повноваження щодо провадження професійної діяльності на фондовому
ринку (додаток 6); довідку про керівних посадових осіб та фахівців заявника
(його відокремлених підрозділів), що мають повноваження
безпосередньо провадити діяльність з управління активами
інституційних інвесторів і сертифіковані у порядку, встановленому
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
(додаток 2).
2. Рішення про видачу копії(й) ліцензії або про відмову в її
(їх) видачі оформлюється відповідним наказом, який підписується
керівником органу ліцензування у строк не пізніше тридцяти
календарних днів з дати надходження заяви про видачу копії(й)
ліцензії та документів, що додаються до заяви. У разі прийняття органом ліцензування рішення про видачу
копії(й) ліцензії її (їх) оформлення здійснюється органом
ліцензування у строк не пізніше ніж за п'ять робочих днів з дати
прийняття такого рішення.
3. У разі припинення відокремленого підрозділу ліцензіата або
в разі припинення провадження ним діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) згідно
з отриманою в органі ліцензування копією ліцензії ліцензіат
зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення
відокремленого підрозділу або з дати припинення зазначеної
діяльності відокремленим підрозділом подати до органу ліцензування
такі документи: заяву про анулювання копії ліцензії; засвідчену печаткою копію рішення відповідного органу
ліцензіата з цього питання; копію ліцензії, що видана органом ліцензування (для її
анулювання).
4. Орган ліцензування у разі отримання в установленому
порядку заяви ліцензіата (з доданням відповідних документів) про
припинення відокремленого підрозділу, який здійснював діяльність з
управління активами інституційних інвесторів на підставі виданої
йому копії ліцензії, або в разі припинення провадження
відокремленим підрозділом зазначеної діяльності повинен протягом
тридцяти календарних днів з дати надходження вказаних документів
прийняти рішення про анулювання копії ліцензії. Рішення про
анулювання копії ліцензії оформлюється відповідним наказом, який
підписується керівником органу ліцензування. Орган ліцензування повинен унести відповідні зміни до
ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати
прийняття такого рішення.
5. У разі зміни найменування відокремленого підрозділу та/або
його місцезнаходження ліцензіат протягом п'ятнадцяти робочих днів
з дати внесення відповідних змін до положення про відокремлений
підрозділ повинен подати до органу ліцензування такі документи: заяву про зміни щодо найменування відокремленого підрозділу
та/або його місцезнаходження; копію рішення про зміну найменування та/або місцезнаходження
відокремленого підрозділу; копію затвердженого в установленому порядку положення про
відокремлений підрозділ з унесеними змінами; довідку про відокремлені підрозділи заявника, яким надається
повноваження щодо провадження професійної діяльності на фондовому
ринку (додаток 6), з відповідними змінами.
6. Орган ліцензування у разі отримання в установленому
порядку заяви ліцензіата (з доданням відповідних документів) про
зміну назви та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу,
який здійснює діяльність на підставі виданої йому копії ліцензії,
повинен протягом тридцяти календарних днів з дати надходження
вказаних документів внести зміни до відповідного рішення про
видачу копії ліцензії. Унесення змін до рішення про видачу копії
ліцензії оформляється відповідним наказом, який підписується
керівником органу ліцензування.
Розділ VII.

Переоформлення ліцензії
1. Підставами для переоформлення ліцензії є: зміна місцезнаходження юридичної особи; зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування
не пов'язана з реорганізацією юридичної особи).
2. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів після
реєстрації в установленому порядку таких змін подати до
структурного підрозділу органу ліцензування, який здійснює розгляд
документів на переоформлення ліцензії, заяву про переоформлення
ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами), згідно з додатком 7. До заяви про переоформлення ліцензії (копії ліцензії)
додаються такі документи: копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, що
містить відповідні зміни, засвідчена нотаріально або органом, що
видав таке свідоцтво; засвідчені в установленому порядку копії змін до статуту або
його нова редакція (у разі зміни найменування та (або)
місцезнаходження ліцензіата), зареєстрованих відповідно до
законодавства. Копії змін до статуту не подаються, якщо вони не містять
зміни щодо місцезнаходження. У цьому випадку надається виписка з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, у якій
зазначаються дата та номер запису цих змін в зазначеному реєстрі; оригінал ліцензії (копія ліцензії), яка переоформляється; засвідчені в установленому порядку копії документів, що
підтверджують право власності заявника на приміщення, у якому
провадиться діяльність з управління активами, або право
користування ним.
3. У разі переоформлення ліцензії у зв'язку із змінами,
пов'язаними зі зміною найменування заявника (якщо зміна
найменування не пов'язана з його реорганізацією) та/або зміною
місцезнаходження, орган ліцензування протягом тридцяти календарних
днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії (копії
ліцензії) та документів, що додаються до неї, видає переоформлену
на новому бланку ліцензію (копію ліцензії). Одночасно з переоформленою на новому бланку ліцензією орган
ліцензування на підставі ліцензійного реєстру безкоштовно видає
ліцензіату засвідчені копії такої ліцензії для відокремленого
підрозділу (у разі їх наявності), яким надаються повноваження щодо
провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності
з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами).
4. У разі відповідності документів вимогам законодавства, у
тому числі цих Ліцензійних умов, орган ліцензування видає
переоформлену на новому бланку ліцензію (копію ліцензії). Рішення про видачу ліцензії у зв'язку з її переоформленням та
визнанням недійсною ліцензії (копії ліцензії), що була
переоформлена, оформляється відповідним наказом, який підписується
керівником органу ліцензування.
5. Бланк ліцензії, що підлягає переоформленню, визнається
недійсним.
6. Протягом одного робочого дня після прийняття такого
рішення відповідна інформація щодо переоформлення ліцензії (копії
ліцензії) уноситься органом ліцензування до ліцензійного реєстру.
7. Ліцензіат, який подав заяву про переоформлення ліцензії
(копії ліцензії) та відповідні документи, провадить свою
діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про
переоформлення ліцензії (копії ліцензії), яка видається органом
ліцензування у разі подання заяви про переоформлення ліцензії
(копії ліцензії).
Розділ VIII.

Видача дубліката ліцензії
1. Підставами для видачі дубліката ліцензії є втрата або
пошкодження бланка ліцензії.
2. Для отримання дубліката ліцензії ліцензіат зобов'язаний
звернутися до структурного підрозділу органу ліцензування, який
здійснює розгляд документів, поданих на отримання ліцензії, із
заявою про видачу дубліката ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
(додаток 8). До заяви про видачу дубліката ліцензії додається оригінал
ліцензії (у разі наявності пошкодженого бланка ліцензії) або копія
публікації у засобах масової інформації про втрату бланка
ліцензії, завірена підписом керівника та печаткою заявника.
3. Рішення про видачу дубліката ліцензії замість втраченої
або пошкодженої ліцензії та про визнання недійсною ліцензії, що
була втрачена або пошкоджена, оформляється відповідним наказом
органу ліцензування.
4. Орган ліцензування протягом п'ятнадцяти календарних днів з
дати отримання заяви про видачу дубліката ліцензії та документів,
що додаються до заяви, зобов'язаний видати заявникові дублікат
ліцензії. У разі видачі дубліката ліцензії відповідна інформація
вноситься до ліцензійного реєстру протягом одного робочого дня
після прийняття відповідного рішення органом ліцензування.
5. Строк дії дубліката ліцензії повинен відповідати строку
дії ліцензії, який зазначався у втраченій або пошкодженій
ліцензії.
6. Ліцензіат, який подав заяву про видачу дубліката ліцензії
та відповідні документи, провадить свою діяльність на підставі
довідки про прийняття заяви про видачу дубліката ліцензії, яка
видається органом ліцензування у разі подання заяви про видачу
дубліката ліцензії.
Розділ IX.

Анулювання ліцензії (копії ліцензії)
1. Підставами для анулювання ліцензії (копії ліцензії) можуть
бути: заява ліцензіата про анулювання ліцензії (копії ліцензії); рішення про скасування державної реєстрації ліцензіата як
суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи); акт про повторне порушення ліцензіатом цих Ліцензійних умов; акт про виявлення недостовірних відомостей у документах,
поданих заявником для одержання ліцензії (копії ліцензії); акт про встановлення факту передачі ліцензії (копії ліцензії)
іншій юридичній особі; акт про встановлення факту неподання ліцензіатом у
встановлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у
документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії (копії
ліцензії); акт про невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення
порушень цих Ліцензійних умов; акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом
ліцензування; неможливість ліцензіата забезпечити виконання цих Ліцензійних
умов; неодноразове або грубе порушення законодавства з питань
діяльності з управління активами інститутів спільного
інвестування, що заподіяло значну шкоду інвесторам, якщо ця шкода
доведена судом; анулювання професійному адміністратору недержавного
пенсійного фонду, який має ліцензію на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами),
ліцензії на здійснення адміністрування недержавних пенсійних
фондів; невідновлення протягом строку, встановленого законодавством,
статусу члена саморегулівної організації.
2. У разі анулювання ліцензії за заявою ліцензіата (крім
випадку його реорганізації) до неї необхідно додати: засвідчену печаткою копію рішення відповідного органу
ліцензіата; баланс за останній звітний період та довідку про виконання
всіх зобов'язань перед клієнтами при провадженні професійної
діяльності на фондовому ринку, підписані керівником і головним
бухгалтером та засвідчені печаткою товариства; бланк ліцензії (оригінал); копію повідомлення, надісланого радам (спостережним радам)
інвестиційних та пенсійних фондів, з якими укладено відповідні
договори, про прийняте рішення щодо анулювання ліцензії, завірену
підписом керівника та засвідчену печаткою заявника.
3. Орган ліцензування у разі отримання в установленому
порядку заяви професійного учасника (з доданням відповідних
документів) про анулювання ліцензії або рішення про скасування
державної реєстрації ліцензіата як суб'єкта господарювання повинен
протягом тридцяти календарних днів з дати надходження вказаних
документів прийняти рішення про анулювання ліцензії. Рішення про
анулювання ліцензії оформлюється відповідним наказом, який
підписується керівником органу ліцензування. У разі надання
ліцензіатом заяви про анулювання ліцензії рішення вручається
(надсилається) заявнику не пізніше трьох робочих днів з дати його
прийняття. Рішення про анулювання ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у
письмовій формі надається протягом трьох робочих днів органом
ліцензування усім фондам, з якими особою, ліцензію якої
анульовано, укладено договори про управління активами, а також їх
зберігачам та адміністраторам недержавних пенсійних фондів. Рішення про анулювання ліцензії оприлюднюється протягом
одного робочого дня з дати прийняття такого рішення на веб-сайті
органу ліцензування та протягом п'яти робочих днів - в офіційних
засобах масової інформації органу ліцензування.
4. Для анулювання копії ліцензії, яку отримав відповідний
відокремлений підрозділ, документи подаються відповідно до пункту
2 розділу IX цих Ліцензійних умов. Анулювання копії ліцензії
здійснюється відповідно до пункту 3 розділу IX цих Ліцензійних
умов.
5. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта
про встановлення факту неподання ліцензіатом в установлений строк
повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що
додавались до заяви про видачу ліцензії (копії ліцензії); акта про
виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником
для одержання ліцензії (копії ліцензії); акта про встановлення
факту передачі ліцензії (копії ліцензії) іншій юридичній особі;
акта про невиконання професійним учасником розпорядження про
усунення порушень цих Ліцензійних умов; акта про повторне
порушення професійним учасником цих Ліцензійних умов здійснюється
уповноваженою особою Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку відповідно до законодавства.
6. Рішення про анулювання ліцензії або її копії набирає
чинності через десять днів з дати його прийняття.
7. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії
(копії ліцензії) вноситься до ліцензійного реєстру не пізніше
наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про
анулювання ліцензії (копії ліцензії).
8. У разі анулювання ліцензії на підставі актів, визначених
пунктом 5 розділу IX цих Ліцензійних умов, ліцензіат може подати
заяву на отримання нової ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) не
раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органом ліцензування
про анулювання попередньої ліцензії.
9. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в
судовому порядку.
10. У разі анулювання ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) особа,
яка надає послуги з управління активами корпоративного
інвестиційного фонду або недержавного пенсійного фонду,
зобов'язана забезпечити передачу в повному обсязі повноваження
щодо управління активами іншій особі, що має право на здійснення
управління активами інституційних інвесторів, у порядку,
установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку. Анулювання ліцензії компанії з управління активами, яка
здійснює управління активами інституту спільного інвестування, є
підставою для ліквідації пайового інвестиційного фонду або
передачі сукупності активів та зобов'язань, що становлять пайовий
інвестиційний фонд, іншій компанії з управління активами
інституційних інвесторів.
11. Особа, що здійснює діяльність з управління активами
інституційних інвесторів (діяльність з управління активами),
ліцензію якої анульовано, припиняє виконання функцій з управління
активами з дати набрання чинності відповідним рішенням.
Начальник управління
спільного інвестування Є.Іванов

Додаток 1

до Ліцензійних умов

провадження професійної

діяльності на фондовому

ринку - діяльності з

управління активами

інституційних інвесторів

(діяльності з управління

активами)
Державна комісія з цінних

паперів та фондового ринку
"__"________ 200_ року N ____
(дата написання заяви)

ЗАЯВА

про видачу ліцензії на провадження професійної

діяльності на фондовому ринку - діяльності

з управління активами інституційних інвесторів

(діяльності з управління активами )

Заявник _________________________________________________________,

(найменування) місцезнаходження ________________________________________________,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ __________________________________,
банківські реквізити:
назва банку _____________________________________________________,
місцезнаходження банку __________________________________________,
МФО, поточний рахунок ___________________________________________,
просить видати ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних
інвесторів (діяльності з управління активами).
Місце провадження діяльності відокремленими підрозділами:
------------------------------------------------------------------ | Найменування | Місцезнаходження | |-----------------------------+----------------------------------| | 1 | 2 | |-----------------------------+----------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
Керівник __________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.

Додаток 2

до Ліцензійних умов

провадження професійної

діяльності на фондовому

ринку - діяльності з

управління активами

інституційних інвесторів

(діяльності з управління

активами)

ДОВІДКА

про керівних посадових осіб та фахівців заявника

(його відокремлених підрозділів), що мають

повноваження безпосередньо провадити діяльність

з управління активами інституційних інвесторів

і сертифіковані в порядку, установленому

Державною комісією з цінних паперів та

фондового ринку

Дата складання довідки: "__" _________ 200__ року.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,|Ідентифі-| Символ |Посада| Стаж |Теле-|Сертифікат:|Відомості| Назва |Відомості щодо | |з/п|ім'я, по |каційний |юридичної | |роботи|фони |номер, дата|щодо су- | документа |основного місця| | |батькові | номер | особи чи | | на | |видачі, |димості, | (дата, | роботи або | | | |фізичної |відокрем- | |фондо-| |термін | штрафів |номер), яким| роботи за | | | | особи | леного | | вому | |дії, вид |за адмі- |призначений | сумісництвом | | | | |підрозділу| |ринку | |професійної| ністра- |(звільнений)|(із зазначенням| | | | | (*) | | | |діяльності | тивні |фахівець, із|назви та місце-| | | | | | | | |на |правопо- |зазначенням | знаходження | | | | | | | | |фондовому | рушення | дати його | юридичної | | | | | | | | |ринку | на |призначення | особи) | | | | | | | | | |фондово- |(звільнення)| | | | | | | | | | |му ринку | | | |---+---------+---------+----------+------+------+-----+-----------+---------+------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+---------+---------+----------+------+------+-----+-----------+---------+------------+---------------| | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник __________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
_______________

(*) ю - працівники юридичної особи, в - працівники
відокремленого підрозділу.

Додаток 3

до Ліцензійних умов

провадження професійної

діяльності на фондовому

ринку - діяльності з

управління активами

інституційних інвесторів

(діяльності з управління

активами)

ІНФОРМАЦІЯ

про власників та пов'язаних осіб заявника.

Інформація про власників та керівника заявника

------------------------------------------------------------------ |Група| N |Повна назва |Ідентифікацій-| Місцезнаход- | Частка в | | |з/п| юридичної | ний код за |ження юридичної|статутному| | | | особи - | ЄДРПОУ | особи чи |фонді (ка-| | | | власника | юридичної |паспортні дані | піталі) | | | |(акціонера, | особи - |фізичної особи,|компанії з| | | | учасника) | власника | щодо якої |управління| | | |заявника чи | заявника або | подається |активами, | | | | прізвище, | ідентифіка- | інформація | % | | | | ім'я, по | ційний номер | | | | | | батькові |фізичної особи| | | | | | фізичної | | | | | | | особи - | | | | | | | власника | | | | | | |(акціонера, | | | | | | |учасника) та| | | | | | | посадової | | | | | | | особи | | | | | | | заявника | | | | |-----+---+------------+--------------+---------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----+---+------------+--------------+---------------+----------| | А | |Власники - | | | | | | |фізичні | | | | | | |особи | | | | |-----+---+------------+--------------+---------------+----------| | | | | | | | |-----+---+------------+--------------+---------------+----------| | | | | | | | |-----+---+------------+--------------+---------------+----------| | Б | |Власники - | | | | | | |юридичні | | | | | | |особи | | | | |-----+---+------------+--------------+---------------+----------| | | | | | | | |-----+---+------------+--------------+---------------+----------| | В | |Керівник | | | | | | |компанії з | | | | | | |управління | | | | | | |активами | | | | |-----+---+------------+--------------+---------------+----------| | | |Усього: | | | 100 | ------------------------------------------------------------------

ІНФОРМАЦІЯ

про пов'язаних осіб засновників заявника -

фізичних осіб

----------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище, |Іденти- |Символ|Ідентифі-|Назва |Місце- |Частка|Посада| |з/п| ім'я, по |фікацій-| юри- |каційний | юри- |знаход-|в ста-| в | | | батькові | ний |дичної| код за |дичної| ження |тутно-|пов'я-| | | фізичної | номер |особи,| ЄДРПОУ |особи,|юридич-| му |заній | | | особи - | | щодо |юридичної| щодо | ної |фонді |особі | | |засновника| | якої | особи, | якої |особи, |(капі-| | | |заявника | |існує |щодо якої|існує | щодо |талі) | | | | та її | |пов'я-| існує |пов'я-| якої |пов'я-| | | | прямих | | за- |пов'яза- | за- | існує |заної | | | | родичів, | |ність | ність |ність |пов'я- |особи,| | | | та інших | | (*) | | |заність| % | | | |пов'язаних| | | | | | | | | | осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------+--------+------+---------+------+-------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+----------+--------+------+---------+------+-------+------+------| | | | | | | | | | | |---+----------+--------+------+---------+------+-------+------+------| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
_______________

(*) т - торговці цінними паперами, р - незалежні реєстратори,
к - компанії з управління активами інституційних інвесторів,
д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі,
н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське
товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у
ньому перевищує 20%).

ІНФОРМАЦІЯ

про юридичних осіб, у яких власники заявника -

юридичні особи - беруть участь

------------------------------------------------------------------ | N |Ідентифі-| Символ |Ідентифі-|Повна назва |Місцезна-|Частка | |з/п|каційний |юридичної|каційний | юридичної |ходження | в | | | код за | особи, | код за |особи, щодо |юридичної|статут-| | | ЄДРПОУ |щодо якої| ЄДРПОУ | якої існує | особи, | ному | | |власників| існує |юридичної|пов'язаність|щодо якої| фонді | | | |пов'яза- | особи, | | існує |(капі- | | | | ність |щодо якої| |пов'яза- |талі), | | | | (*) | існує | | ність | % | | | | |пов'яза- | | | | | | | | ність | | | | |---+---------+---------+---------+------------+---------+-------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+---------+---------+---------+------------+---------+-------| | | | | | | | | |---+---------+---------+---------+------------+---------+-------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
_______________

(*) т - торговці цінними паперами, р - незалежні реєстратори,
к - компанії з управління активами інституційних інвесторів,
д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі,
н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське
товариство (якщо частка особи в ньому перевищує 20%).

ІНФОРМАЦІЯ

про осіб, які володіють більш ніж 20% статутного

фонду юридичних осіб - засновників заявника

------------------------------------------------------------------ | N |Ідентифі-|Ідентифікацій-| Повна |Місцезнаход-| Частка в | |з/п|каційний | ний код за | назва | ження |статутному | | | код за | ЄДРПОУ |юридичної | юридичної | фонді | | | ЄДРПОУ | юридичної |особи або | особи або |(капіталі),| | |власника | особи або |прізвище, | паспортні | % | | | |ідентифікацій-| ім'я, по | дані | | | | | ний номер | батькові | фізичної | | | | | фізичної | фізичної | особи - | | | | | особи - | особи - | учасника | | | | | учасника | учасника | власника | | | | | власника | власника | компанії з | | | | | компанії з |компанії з| управління | | | | | управління |управління| активами | | | | | активами | активами | | | |---+---------+--------------+----------+------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+---------+--------------+----------+------------+-----------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------

ІНФОРМАЦІЯ

про юридичних осіб, в яких заявник бере участь

------------------------------------------------------------------ | N |Ідентифі-| Символ |Ідентифі-|Повна назва |Місцезна-|Частка в| |з/п|каційний |юридич- |каційний | юридичної |ходження |статут- | | | код за | ної | код за |особи, щодо |юридичної| ному | | | ЄДРПОУ | особи, | ЄДРПОУ | якої існує | особи, | фонді | | |компанії | щодо |юридичної|пов'язаність|щодо якої| (капі- | | |з управ- | якої | особи, | | існує | талі), | | | ління | існує |щодо якої| |пов'яза- | % | | |активами |пов'яза-| існує | | ність | | | | | ність |пов'яза- | | | | | | | (*) | ність | | | | |---+---------+--------+---------+------------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+---------+--------+---------+------------+---------+--------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
_______________

(*) т - торговці цінними паперами, р - незалежні реєстратори,
к - компанії з управління активам інституційних інвесторів,
д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі,
н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське
товариство (якщо частка особи в ньому перевищує 5%).

ІНФОРМАЦІЯ

про пов'язаних осіб керівника заявника

--------------------------------------------------------------------------- | N | Прізвище,|Ідентифі-|Символ|Ідентифі-| Повна |Місце- |Частка| Посада | |з/п| ім'я, по |каційний | юри- |каційний | назва |знаход-|в ста-|в пов'я-| | | батькові | номер |дичної| код за | юри- | ження | тут- | заній | | |керівника | |особи,| ЄДРПОУ |дичної | юри- | ному | особі | | |компанії з| | щодо |юридичної|особи, |дичної |фонді | | | |управління| | якої | особи, | щодо |особи, |(капі-| | | | активами | |існує |щодо якої| якої | щодо |талі) | | | | та його | |пов'я-| існує | існує | якої |пов'я-| | | | прямих | | за- |пов'яза- |пов'я- | існує |заної | | | | родичів | |ність | ність |заність|пов'я- |особи,| | | | | | (*) | | |заність| % | | | | | | | | | | | | |---+----------+---------+------+---------+-------+-------+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+----------+---------+------+---------+-------+-------+------+--------| | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
_______________

(*) т - торговці цінними паперами, р - незалежні реєстратори,
к - компанії з управління активами інституційних інвесторів,
д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі,
н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське
товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб в
ньому перевищує 20%).
Достовірність поданих даних про пов'язаних осіб засвідчую.
"__"___________ Керівник __________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.

Додаток 4

до Ліцензійних умов

провадження професійної

діяльності на фондовому

ринку - діяльності з

управління активами

інституційних інвесторів

(діяльності з управління

активами)

ОБЛІКОВА КАРТКА

професійного учасника фондового ринку

Дата складання довідки: ------------------------------------------------------------------ |Повна назва професійного учасника | | |(відокремленого підрозділу) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Скорочена назва професійного учасника | | |(відокремленого підрозділу) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |--------------------------------------------+-------------------| |Назва виду(ів) професійної діяльності | | |на фондовому ринку, яку здійснює професійний| | |учасник (відокремлений підрозділ) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Повноваження відокремленого підрозділу | | |--------------------------------------------+-------------------| |Місцезнаходження професійного учасника | | |(відокремленого підрозділу) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Телефони | | |--------------------------------------------+-------------------| |Поточний рахунок | | |--------------------------------------------+-------------------| |Відділення банку | | |--------------------------------------------+-------------------| |МФО | | |--------------------------------------------+-------------------| |Номер ліцензії | | |--------------------------------------------+-------------------| |Дата видачі ліцензії (копії ліцензії) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Номер та дата рішення про видачу ліцензії | | |--------------------------------------------+-------------------| |Розмір статутного фонду, грн. | | |--------------------------------------------+-------------------| |Прізвище, ім'я, по батькові керівника | | |(юридичної особи, відокремленого підрозділу)| | |--------------------------------------------+-------------------| |Прізвище, ім'я, по батькові головного | | |бухгалтера (юридичної особи, | | |відокремленого підрозділу) | | ------------------------------------------------------------------
Керівник __________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.

Додаток 5

до Ліцензійних умов

провадження професійної

діяльності на фондовому

ринку - діяльності з

управління активами

інституційних інвесторів

(діяльності з управління

активами)
Державна комісія з цінних

паперів та фондового ринку
"__"________ 200_ року N ____
(дата написання заяви)

ЗАЯВА

про видачу копії(й) ліцензії(й) на провадження

професійної діяльності на фондовому ринку -

діяльності з управління активами інституційних

інвесторів (діяльності з управління активами)

Заявник _________________________________________________________,

(повне найменування) місцезнаходження ________________________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ __________________,
банківські реквізити:
назва банку _____________________________________________________,
місцезнаходження банку __________________________________________,
МФО, поточний рахунок ___________________________________________,
вид(и) діяльності, на який(і) була видана ліцензія _______________ __________________________________________________________________
серія та номер ліцензії _________________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _____________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________,
термін дії ліцензії з ___________ до ____________________________,
просить видати копію(ї) ліцензії у зв'язку зі створенням нового
відокремленого підрозділу та/або розширенням переліку діючих:
------------------------------------------------------------------ | Найменування | Місцезнаходження | | відокремлених підрозділів заявника | | |-----------------------------------------+----------------------| | 1 | 2 | |-----------------------------------------+----------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
Керівник __________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.

Додаток 6

до Ліцензійних умов

провадження професійної

діяльності на фондовому

ринку - діяльності з

управління активами

інституційних інвесторів

(діяльності з управління

активами)

ДОВІДКА

про відокремлені структурні підрозділи заявника,

яким надаються повноваження щодо провадження

професійної діяльності на фондовому ринку

Дата складення довідки: -------------------------------------------------------------------------- | N |Повна|Дата та номер|Номер та| Дата |Ідентифі- | Місцезна-|Телефони| |з/п|назва| рішення про | дата | видачі | каційний | ходження | | | | | створення |рішення | копії | код |відокрем- | | | | | відокремле- | про |ліцензії|відокрем- | леного | | | | |ного підроз- | видачу | (*) | леного |підрозділу| | | | |ділу (надан- | копії | |підрозділу| | | | | | ня повнова- |ліцензії| |за ЄДРПОУ | | | | | | жень щодо | (*) | | (або код | | | | | | здійснення | | |за ЄДРПОУ | | | | | | професійної | | |юридичної | | | | | |діяльності на| | | особи) | | | | | | фондовому | | | | | | | | | ринку) | | | | | | |---+-----+-------------+--------+--------+----------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-----+-------------+--------+--------+----------+----------+--------| | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------
Керівник __________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
_______________

(*) Заповнюється для відокремленого підрозділу, який уже має
копію ліцензії.

Додаток 7

до Ліцензійних умов

провадження професійної

діяльності на фондовому

ринку - діяльності з

управління активами

інституційних інвесторів

(діяльності з управління

активами)
Державна комісія з цінних

паперів та фондового ринку
"__"________ 200_ року N ____
(дата написання заяви)

ЗАЯВА

про переоформлення ліцензії на провадження

професійної діяльності на фондовому ринку -

діяльності з управління активами інституційних

інвесторів (діяльності з управління активами)

Заявник _________________________________________________________,

(повне найменування) місцезнаходження ________________________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ __________________,
банківські реквізити:
назва банку _____________________________________________________,
місцезнаходження банку __________________________________________,
МФО, поточний рахунок ___________________________________________,
вид(и) діяльності, на який(і) була видана ліцензія ______________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _____________,
серія та номер ліцензії _________________________________________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________,
термін дії ліцензії з ______________ до _________________________,
просить переоформити ліцензію у зв'язку з ________________________ __________________________________________________________________

(зазначити причину)
Місце провадження діяльності відокремленими підрозділами:
------------------------------------------------------------------ |Найменування|Місцезнаходження|Назва виду професійної діяльності | | | | на фондовому ринку, яку здійснює | | | | відокремлений підрозділ | |------------+----------------+----------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |------------+----------------+----------------------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
Керівник __________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.

Додаток 8

до Ліцензійних умов

провадження професійної

діяльності на фондовому

ринку - діяльності з

управління активами

інституційних інвесторів

(діяльності з управління

активами)
Державна комісія з цінних

паперів та фондового ринку
"__"________ 200_ року N ____
(дата написання заяви)

ЗАЯВА

про видачу дубліката ліцензії на провадження

професійної діяльності на фондовому ринку -

діяльності з управління активами інституційних

інвесторів (діяльності з управління активами)

Заявник _________________________________________________________,

(повне найменування) місцезнаходження ________________________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ __________________,
банківські реквізити:
назва банку _____________________________________________________,
місцезнаходження банку __________________________________________,
МФО, поточний рахунок ___________________________________________,
перелік відокремлених підрозділів із зазначенням ідентифікаційного
коду за ЄДРПОУ, інших відокремлених підрозділів заявника, які
мають повноваження щодо провадження професійної діяльності на
фондовому ринку, із зазначенням їх місцезнаходження ______________ _________________________________________________________________,
вид(и) діяльності, на який(і) була видана ліцензія _______________ _________________________________________________________________,
серія та номер ліцензії _________________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ______________ _________________________________________________________________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________,
термін дії ліцензії з __________________ до _____________________,
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з _____________________ __________________________________________________________________

(зазначити причину)
Опис (перелік) документів додається.
Керівник __________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: