open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

Угода

між Кабінетом Міністрів України

і Урядом Республіки Таджикистан

про співробітництво у митних справах

( Угоду затверджено Постановою КМ

N 492 ( 492-2002-п ) від 11.04.2002 )

Кабінет Міністрів України і Уряд Республіки Таджикистан, далі
Сторони,

бажаючи розвивати дружні відносини, у тому числі і за
допомогою співробітництва у галузі митної справи,

прагнучи шляхом співробітництва митних служб сприяти розвитку
та прискоренню пасажирського та вантажного сполучення між
Сторонами,

маючи на увазі, що дотримання митного законодавства та
боротьба з митними правопорушеннями можуть бути більш успішно
здійснюватися при співробітництві митних служб Сторін,

домовилися про таке:

Стаття 1

Визначення

Для цілей цієї Угоди застосовуватимуться такі терміни:

"митне законодавство" - сукупність нормативних правових актів
держав Сторін, що регулюють порядок ввезення, вивезення та
транзиту товарів, ручної поклажі та багажу пасажирів, валютних та
інших цінностей, міжнародних поштових відправлень, стягнення мита,
зборів та інших платежів, надання пільг, установлення заборон та
обмежень, а також контролю за переміщенням товарів через митні
кордони Сторін;

"митні служби" - центральні митні органи держав Сторін;

"митне правопорушення" - порушення або спроба порушення
митного законодавства;

"особа" - фізична або юридична особа;

"наркотичні засоби" - речовини, які включені ООН до переліків
Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року ( 995_177 ) з
наступними змінами та доповненнями, а також до національних
переліків;

"психотропні речовини" - речовини, включені ООН до списків
Конвенції про психотропні речовини 1971 року ( 995_176 ) з
наступними змінами та доповненнями, а також до національних
переліків;

"прекурсори" - речовини, класифіковані у відповідних
міжнародних конвенціях і національних переліках як вихідні або
допоміжні під час вироблення, виготовлення та переробки
наркотичних засобів і психотропних речовин;

"контрольована поставка" - метод, за яким допускається
вивезення, транзит чи ввезення на територію держави однієї із
Сторін незаконних, або підозрюваних щодо їх незаконності партій
наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів з відома
та під наглядом компетентних органів Сторін з метою виявлення
осіб, причетних до незаконного обігу, наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів;

"свідоцтво" - офіційний документ, який підтверджує фактичне
оформлення товару у відповідності до національного законодавства
держави, в якої було здійснено оформлення товару.

Стаття 2

Сфера застосування Угоди

Сторони, на основі цієї Угоди та через митні служби, у рамках
їх компетенції і за умови додержання законодавства держав Сторін,
будуть співпрацювати з метою:

а) удосконалення пасажирського та вантажного сполучення між
державами Сторін;

б) забезпечення вірного стягнення мита, зборів та інших
платежів, а також застосування митних пільг;

в) відвернення, розслідування та припинення митних
правопорушень;

г) спрощення процедури митного оформлення між двома
державами.

Стаття 3

Спрощення митних формальностей

1. Митні служби:

а) вживають за взаємним погодженням необхідні заходи до
спрощення митного оформлення;

б) визнають митні забезпечення (пломби, відбитки печаток,
штампів) і митні документи одна одної, а при необхідності
накладають власні митні забезпечення на товари, що переміщуються.

2. Товари і транспортні засоби, які прямують транзитом,
звільняються від митного огляду, за винятком випадків, коли є
підстави вважати, що їх ввезення, вивезення і транзит заборонені
відповідно до законодавства держав Сторін: має місце митне
правопорушення, або відповідно до національного законодавства
держави однієї із Сторін транзит проводиться за умови забезпечення
сплати митних платежів і податків.

Стаття 4

Надання свідчень

1. Митні служби надають одна одній на запит свідчення, які
підтверджують, що товари вивезені з території держави однієї
Сторони, ввозяться на територію держави іншої Сторони на законних
підставах. У свідченнях зазначаються вид та результати митних
процедур, відповідно до яких оформлялися товари.

2. Митні служби подають одна одній на запит відомості про те,
що надані підпорядкованими їм митними органами свідчення або інші
документи є дійсними і містять усі необхідні дані.

Стаття 5

Боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів

і психотропних речовин

1. Митні служби з метою активізації дій з відвернення,
розслідування та припинення незаконного обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів без попереднього
запиту й у можливо короткий термін повідомляють одна одній
відомості у межах законодавства держав Сторін:

а) про осіб, стосовно яких відомо, що вони займаються
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів і прекурсорів або підозрюються у цьому;

б) про транспортні засоби, включаючи контейнери, і поштові
відправлення, про які відомо, що вони використовуються для
незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів і прекурсорів, а також про нові методи контролю за ними;

в) про виявлені факти або спроби незаконного переміщення
наркотиків на території чи з територій Сторін, про засоби їх
приховування, що застосовуються під час транспортування, та про
методи їх виявлення;

г) про нові досягнення в науці і практиці щодо виявлення
незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та
прекурсорів.

2. Митні служби без попереднього запиту інформують одна одну
про застосовувані способи незаконного обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також про нові
методи контролю за ними.

3. Отримані будь-якою зі Сторін відповідно до пунктів 1 і 2
цієї статті відомості, повідомлення і документи передаються її
правоохоронним та іншим державним органам, які займаються
боротьбою з наркоманією і незаконним обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

4. На основі законодавств держав Сторін і за взаємним
узгодженням, митні служби використовують при потребі метод
контрольованої поставки наркотичних засобів та психотропних
речовин і прекурсорів з метою виявлення осіб, причетних до їх
незаконного обігу.

Рішення про використання методу контрольованої поставки
приймаються Сторонами окремо у кожному конкретному випадку і
можуть при потребі враховувати фінансові домовленості Сторін.

Стаття 6

Передача відомостей

1. Митні служби передають одна одній на запит усі наявні в їх
розпорядженні відомості, у тому числі шляхом пересилання
повідомлень, протоколів та інших матеріалів або їх завірених
копій:

а) про обставини, пов'язані зі стягненням мита, зборів та
інших платежів, а також застосуванням митних пільг;

б) про дії, здійснені або такі, що готуються, які суперечать
митному законодавству Сторони, що запитує.

2. Митні служби у можливо короткий термін повідомляють одна
одній, у тому числі і без попереднього запиту, відомості про
можливі митні правопорушення, у боротьбі з якими існує особлива
заінтересованість Сторін. Це, у першу чергу, стосується митних
правопорушень під час переміщення:

а) товарів, які можуть являти загрозу для довкілля або
здоров'я населення;

б) зброї, боєприпасів, вибухових та отруйних речовин,
вибухових пристроїв;

в) предметів, які становлять значну історичну, художню,
культурну або археологічну цінність;

г) товарів, які відповідно до законодавств держав Сторін,
підлягають обкладенню високим митом та податками;

д) товарів, які мають особливо важливе значення і підпадають
під нетарифні обмеження;

е) наркотичних засобів і психотропних речовин, їх аналогів та
прекурсорів.

Стаття 7

Передача документів

1. Митні служби Сторін обмінюються між собою копіями чинних
законодавчих або інших нормативних актів з митних питань і негайно
інформують одна одну про всі зміни та доповнення митного
законодавства.

2. Митна служба однієї Сторони на запит митної служби іншої
Сторони передає копії рішень адміністративних органів з питань
застосування митного законодавства.

3. У запитах про передачу документів відповідно до цієї
статті на відміну від вимоги, передбаченої підпунктом "д" пункту
2 статті 11 цієї Угоди, суть справи може не описуватися. Отримання
документів підтверджується митною службою, що запитує, із
зазначенням дати отримання.

Стаття 8

Обмін досвідом і подання допомоги

1. Митні служби обмінюються інформацією:

а) про досвід своєї діяльності і використання технічних
засобів контролю;

б) про нові засоби та способи вчинення митних правопорушень;

в) з інших митних питань, які являють взаємний інтерес для
обох Сторін.

2. Митні служби подають одна одній допомогу в галузі митної
справи, включаючи:

а) обмін співробітниками у випадках, які являють взаємний
інтерес, а також з метою ознайомлення з технічними засобами, які
використовуються митними службами;

б) навчання й удосконалення спеціальних навиків
співробітників;

в) обмін експертами з митних питань;

г) обмін професіональними, науковими і технічними
відомостями, що стосуються митних питань.

Стаття 9

Розслідування

1. На запит митної служби однієї Сторони митна служба іншої
Сторони проводить перевірку або розслідування з питань,
передбачених пунктами "б" і "в" статті 2 цієї Угоди. Результати
перевірки або розслідування повідомляються митній службі, що
запитує, відповідно до порядку, передбаченого пунктом 1 статті 6
цієї Угоди.

2. Перевірка або розслідування проводиться відповідно до
законодавства держави запитуваної Сторони. Запитувана митна служба
проводить перевірку або розслідування, діючи від свого імені.

3. Запитувана митна служба може дозволити посадовим особам
митної служби, що запитує, бути присутніми при таких перевірках
або розслідуваннях.

4. Посадові особи держави однієї Сторони у період перебування
на території іншої Сторони у випадках, передбачених цією Угодою,
повинні мати документальне підтвердження своїх офіційних
повноважень, не носити формений одяг та не мати зброї.

Стаття 10

Експерти та свідки

У разі, якщо судові або адміністративні органи однієї
Сторони, у зв'язку з митними правопорушеннями, що розглядаються,
звертаються з відповідним запитом, то митна служба держави іншої
Сторони може уповноважити своїх співробітників виступити як
свідків або експертів у таких судових або адміністративних
розглядах. Ці співробітники дають свідчення або висновки за
фактами, установленими ними під час виконання службових
обов'язків. У запиті про участь у судовому або адміністративному
розгляді має бути зазначено, по якій справі і в якому статусі
повинен виступати співробітник запитуваної митної служби.

Стаття 11

Форма та зміст запиту

1. Запит, передбачений пунктом 1 статті 9 цієї Угоди,
надсилається у письмовій формі і складається офіційною мовою
держави запитуваної Сторони, російською, або іншою мовою,
прийнятною для митної служби держави Сторони, що запитує.
Необхідні для виконання запиту документи повинні подаватися в
оригіналах, офіційно завірених копіях або фотокопіях.

2. Запит повинен містити такі дані:

а) назву митного органу, інтереси якого лежать в основі
запиту;

б) предмет і причину запиту;

в) вид процедури;

г) прізвища, адреси та інші дані про учасників процедури;

д) короткий опис суті справи та її юридичну кваліфікацію.

Стаття 12

Виконання запитів

1. Митні служби сприяють одна одній у виконанні запитів
відповідно до законодавств Сторін і в межах своєї компетенції.

2. У виконанні запит відмовляється, якщо його виконання може
заподіяти шкоди суверенітету, безпеці, суперечить законодавству чи
міжнародним зобов'язанням запитуваної Сторони.

3. Про відмову у виконанні запиту, а також про причини вимови
митна служба, що запитує, негайно повідомляється у письмовій
формі.

Стаття 13

Документи

1. Передача на запит оригіналів документів здійснюється у тих
випадках, коли офіційно завірених копій або фотокопій недостатньо.

2. Оригінали документів повинні бути повернені запитуваній
митній службі у можливо короткий термін.

3. Під час застосування положень цієї статті не повинні
зачіпатися права та законні інтереси запитуваної Сторони або
держави, яка не є учасницею цієї Угоди.

Стаття 14

Використання отриманих відомостей та документів

1. Митні служби можуть використовувати у своїх протоколах,
повідомленнях та інших матеріалах, при проведенні перевірок або
розслідувань, у судових або адміністративних розглядах у зв'язку з
митними правопорушеннями, як докази, відомості та документи,
отримані відповідно до цієї Угоди. Оцінка таких відомостей у
судових чи адміністративних розглядах здійснюється відповідно до
законодавства держави запитуваної Сторони.

2. Відомості, повідомлення та документи, надані на запит,
використовуються виключно в цілях виконання цієї Угоди і не можуть
передаватися кому-небудь або використовуватися для інших цілей
без згоди митної служби, що їх надала.

3. Положення пункту 2 цієї статті не стосуються матеріалів
про порушення, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів
та психотропних речовин. Така інформація може передаватися
органам, що безпосередньо займаються боротьбою з незаконним обігом
наркотиків.

Стаття 15

Конфіденційність

Усій інформації, документам або відомостям, отриманим
відповідно до положень цієї Угоди, надається у державі отримання
такий же захист від розголошення, як і подібній інформації,
документам або відомостям, отриманим на її власній території.

Стаття 16

Відшкодування витрат

1. Митна служба, що запитує, відшкодовує запитуваній митній
службі витрати, що мали місце у порядку виконання цієї Угоди у
зв'язку з оплатою праці експертів і перекладачів, які не працюють
у запитуваній митній службі.

2. Відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням положень
статті 8 цієї Угоди, може бути предметом окремих домовленостей між
митними службами Сторін.

Стаття 17

Порядок внесення змін і доповнень

За згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни і
доповнення. Зміни і доповнення оформлюються окремими протоколами,
які є невід'ємною частиною цієї Угоди і набирають чинності у
порядку, встановленому статтею 20 цієї Угоди.

Стаття 18

Вирішення спірних питань

Усі спірні питання, що виникають між Сторонами, пов'язані з
тлумаченням положень цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій і
переговорів.

Стаття 19

Виконання Угоди

1. Передбачене цією Угодою співробітництво здійснюється
безпосередньо між митними службами.

2. Митні служби видають у рамках своєї компетенції необхідні
для виконання цієї Угоди нормативні акти.

3. Для виконання цієї Угоди митні служби Сторін можуть
укладати окремі угоди з усього комплексу двосторонніх відносин з
митних питань.

Стаття 20

Заключні положення

1. Положення цієї Угоди не зачіпають зобов'язань, прийнятих
державами Сторін відповідно до інших міжнародних договорів.

2. Ця Угода набирає чинності з дати останнього письмового
повідомлення про виконання Сторонами необхідних
внутрішньодержавних процедур, передбачених законодавством держав
обох Сторін. Угода діє протягом наступних п'яти років, після чого
вона буде автоматично продовжуватися на наступні п'ять років, якщо
жодна зі Сторін за шість місяців до закінчення відповідного
терміну не заявить у письмовій формі про своє бажання припинити її
дію.

Вчинено у м. Київ 6 липня 2001 року у двох примірниках
українською, таджицькою та російською мовами, причому всі три
тексти є автентичними. У разі розбіжностей під час тлумачення
положень цієї Угоди за основу береться текст російською мовою.

За Кабінет Міністрів За Уряд
України Республіки Таджикистан

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу