open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
03.10.2006 N 6280
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 листопада 2006 р.

за N 1186/13060

Про затвердження Положення про делегування

Національною комісією, що здійснює

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

окремих повноважень одній із всеукраїнських

асоціацій кредитних спілок
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної

комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 N 712 ( z0770-13 ) від 05.03.2013 N 2071 ( z0131-19 ) від 29.11.2018 }

Відповідно до статті 16 Закону України "Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ),
частини сьомої статті 24 Закону України "Про кредитні спілки"
( 2908-14 ), підпункту 5 пункту 4 Положення про Державну комісію
з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого
Указом Президента України від 04.04.2003 N 292 ( 292/2003 ),
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Положення про делегування Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, окремих повноважень одній із всеукраїнських
асоціацій кредитних спілок (додається). Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
2. Департаменту нагляду за кредитними установами
(Оленчик А.Я.) разом з Юридичним департаментом (Чурсін О.В.)
забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена
Комісії - директора Департаменту нагляду за кредитними установами
Оленчика А.Я.
Голова Комісії В.Альошин
Протокол засідання Комісії

від 3 жовтня 2006 N 262
ПОГОДЖЕНО:   
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  А.В.Дашкевич
Перший заступник Голови
Антимонопольного комітету України  Ю.Кравченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Державної

комісії з регулювання

ринків фінансових

послуг України

03.10.2006 N 6280
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 листопада 2006 р.

за N 1186/13060

ПОЛОЖЕННЯ

про делегування Національною комісією,

що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг,

окремих повноважень одній із всеукраїнських

асоціацій кредитних спілок
{ Заголовок із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
{ У тексті Положення, крім абзацу шостого пункту 1.2 глави 1,
пункту 3.13 глави 3 після слів "затвердженого розпорядженням",
слово "Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно
з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421
( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
Це Положення розроблено відповідно до вимог статті 16 Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ), статті 24 Закону України "Про
кредитні спілки" ( 2908-14 ), Положення про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року
N 1070 ( 1070/2011 ), а також нормативно-правових актів Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг. Преамбула в редакції Розпорядження Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
Глава 1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає умови та порядок делегування
Нацкомфінпослуг окремих повноважень одній із всеукраїнських
асоціацій кредитних спілок.
1.2. У цьому Положенні наведені нижче поняття вживаються
в такому значенні: делеговані повноваження - функції, права й обов'язки,
що їх набуває одна із всеукраїнських асоціацій кредитних спілок
унаслідок передання цій асоціації Нацкомфінпослуг за власним
рішенням своїх повноважень; заявник - всеукраїнська асоціація кредитних спілок, яка подає
відповідні документи до Нацкомфінпослуг для передання
(делегування) їй окремих повноважень; представник заявника - особа, яка зобов'язана або має право
вчиняти правочини від імені заявника відповідно до Цивільного
кодексу України ( 435-15 ); саморегулівна організація кредитних спілок ( всеукраїнська
асоціація кредитних спілок, якій за рішенням Нацкомфінпослуг
делеговано окремі повноваження та інформація про яку внесена
до реєстру саморегулівних організацій фінансових установ
(далі - Реєстр). Інші поняття у цьому Положенні застосовуються відповідно
до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про кредитні
спілки" ( 2908-14 ), "Про захист від недобросовісної конкуренції"
( 236/96-ВР ) та нормативно-правових актів Держфінпослуг або
Нацкомфінпослуг. { Абзац шостий пункту 1.2 глави 1 із змінами,
внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
Глава 2. Умови делегування окремих

повноважень Нацкомфінпослуг одній із всеукраїнських

асоціацій кредитних спілок
На момент подання відповідних документів до Нацкомфінпослуг
всеукраїнська асоціація кредитних спілок (далі - Асоціація)
має відповідати таким умовам:
2.1. Асоціація повинна бути створена та діяти з урахуванням
вимог законодавства України, зокрема Законів України "Про кредитні
спілки" ( 2908-14 ), "Про захист економічної конкуренції"
( 2210-14 ) та інших нормативно-правових актів, що регулюють
діяльність асоціацій кредитних спілок.
2.2. Статут Асоціації, із змінами та доповненнями до нього,
повинен відповідати вимогам законодавства, в тому числі про захист
економічної конкуренції, та містити положення про можливість
набуття Асоціацією статусу саморегулівної організації.
2.3. Асоціація повинна мати належним чином затверджені
внутрішні положення, які зокрема визначають: порядок та умови набуття та припинення членства в Асоціації,
підстави для відмови в прийнятті до членів Асоціації,
що не містять жодних обмежень або перешкод для вступу або виходу
з членів Асоціації кредитних спілок, які зареєстровані та отримали
ліцензії згідно з вимогами законодавства; порядок моніторингу з боку Асоціації за дотриманням
її членами вимог законодавства про фінансові послуги; права та обов'язки членів Асоціації в частині реалізації
Асоціацією окремих повноважень, делегованих Нацкомфінпослуг,
порядок розгляду скарг членів Асоціації на дії її керівних органів
у зв'язку з реалізацією таких повноважень; порядок визначення розміру та сплати членських внесків,
порядок утворення та адміністрування спільних фінансових фондів
Асоціації; порядок обрання (призначення) та відкликання (звільнення)
й заміщення членів органів управління та контролю Асоціації; повноваження та обов'язки органів управління та контролю
Асоціації, порядок організації їхньої діяльності; порядок оприлюднення інформації про діяльність Асоціації,
у тому числі порядок інформування членів щодо рішень, прийнятих
органами управління та контролю в частині реалізації делегованих
Нацкомфінпослуг повноважень; порядок реалізації Асоціацією окремих делегованих
Нацкомфінпослуг повноважень; порядок взаємодії, звітування та забезпечення належних умов
для здійснення контролю з боку Нацкомфінпослуг за діяльністю
Асоціації в частині реалізації нею делегованих Нацкомфінпослуг
повноважень. Внутрішні положення Асоціації повинні відповідати вимогам
законодавства України, в тому числі Закону України "Про захист
економічної конкуренції" ( 2210-14 ), а також статуту Асоціації
та забезпечувати здійснення Асоціацією делегованих їй рішенням
Нацкомфінпослуг повноважень. Асоціація в процесі своєї діяльності
повинна неухильно дотримуватися своїх внутрішніх положень.
2.4. Статут та внутрішні положення Асоціації у частині
здійснення делегованих функцій підлягають погодженню з боку
Нацкомфінпослуг.
2.5. Джерелами фінансування Асоціації є внески її членів,
а також інші надходження, не заборонені законодавством
для асоціацій кредитних спілок. Отримані Асоціацією доходи повинні
бути достатніми для покриття витрат, пов'язаних зі здійсненням
делегованих Нацкомфінпослуг повноважень.
2.6. Асоціація повинна мати власне або орендоване на строк
не менше одного року приміщення, що належним чином охороняється.
2.7. Асоціація повинна мати необхідні для реалізації
делегованих Нацкомфінпослуг повноважень технічні, інформаційні
та кадрові ресурси.
2.8. Кількість членів Асоціації має складати не менше 30%
кредитних спілок, інформація про які внесена до Державного реєстру
фінансових установ та які мають відповідні ліцензії на здійснення
діяльності з надання фінансових послуг.
2.9. Асоціація не повинна проводити діяльність, здійснення
якої суперечить або породжує конфлікт інтересів із здійсненням
делегованих Нацкомфінпослуг повноважень. Члени органів управління
та контролю і працівники Асоціації повинні уникати конфлікту
інтересів у процесі своєї діяльності, пов'язаної із реалізацією
Асоціацією делегованих Нацкомфінпослуг повноважень.
2.10. Асоціація повинна відповідати умовам делегування
окремих повноважень, визначеним відповідно до пункту 3.1
глави 3 цього Положення.
2.11. Дотримання Асоціацією визначених вище умов
є обов'язковим як на момент прийняття Нацкомфінпослуг рішення
про делегування їй окремих повноважень, так і протягом усього
періоду дії такого рішення.
Глава 3. Порядок прийняття Нацкомфінпослуг

рішення про делегування відповідних

повноважень Асоціації
3.1. Нацкомфінпослуг приймає рішення про повноваження, що
можуть бути делеговані Асоціації, відповідно до частини сьомої
статті 24 Закону України "Про кредитні спілки" ( 2908-14 ) та
встановлює умови делегування окремих повноважень. Пункт 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
3.2. Рішення про повноваження, що можуть бути делеговані
Асоціації, та умови делегування окремих повноважень доводяться
до відома учасників ринку через офіційний сайт Нацкомфінпослуг
та друковані засоби масової інформації, перелік яких визначено
Нацкомфінпослуг.
3.3. Відповідно до рішення Нацкомфінпослуг про повноваження,
що можуть бути делеговані Асоціації, та умов делегування окремих
повноважень Асоціація в разі затвердження її вищим керівним
органом рішення про прийняття на себе цих повноважень
з регулювання діяльності своїх членів та з метою отримання таких
повноважень подає до Нацкомфінпослуг такі документи: а) заяву про делегування окремих повноважень всеукраїнській
асоціації кредитних спілок (додаток);
{ Підпункт "б" пункту 3.3 глави 3 виключено на підставі
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2071 ( z0131-19 )
від 29.11.2018 }
б) нотаріально засвідчену копію статуту; в) належним чином засвідчену копію рішення вищого керівного
органу Асоціації про прийняття на себе окремих повноважень,
що делегуються Нацкомфінпослуг; г) оригінали внутрішніх положень Асоціації; ґ) інформацію про членів Асоціації (найменування
та код ЄДРПОУ кожної кредитної спілки); д) інформацію, що підтверджує наявність в Асоціації
необхідних для якісної реалізації делегованих Нацкомфінпослуг
повноважень технічних, інформаційних та кадрових ресурсів згідно
з умовами делегування окремих повноважень, визначених відповідно
до пункту 3.1 цієї глави; е) довідку про наявність в Асоціації власного
або орендованого на строк не менше одного року приміщення; є) підтверджену аудиторським висновком фінансову звітність
Асоціації, об'єднаної кредитної спілки, створеної на базі
її членства, та суб'єктів підприємницької діяльності, засновником
або співзасновником яких вона є (у разі наявності), за останній
звітний період; довідку про поточний склад та використання
спільних фінансових фондів Асоціації (у разі наявності);
затверджений відповідним органом управління Асоціації бюджет
(фінансовий план) на поточний звітний період; Ж) затверджений відповідним органом управління Асоціації
кошторис витрат для виконання делегованих повноважень на наступні
12 місяців з економічним обгрунтуванням джерел надходження коштів; з) інформацію про організаційну структуру та штатний розпис
виконавчих органів Асоціації, уключаючи її регіональні підрозділи
та суб'єкти підприємницької діяльності, засновником
або співзасновником яких вона є (у разі наявності), склад органів
управління та контролю Асоціації із зазначенням щодо кожної особи
таких даних: прізвища, ім'я та по батькові, займаної посади
в органах Асоціації, основного місця роботи, місця проживання,
освіти, досвіду роботи на ринках фінансових послуг, наявності
трудових або інших договірних відносин із Асоціацією, об'єднаною
кредитною спілкою, створеною на базі її членства, та суб'єктами
підприємницької діяльності, засновником або співзасновником яких
вона є, наявності непогашеної судимості за злочини у сфері
господарської діяльності, контактних засобів зв'язку (телефону,
факсу, телетайпу, E-mail); и) інформацію про участь в інших національних або міжнародних
громадських чи професійних об'єднаннях та наявність договорів про
співробітництво з будь-якими партнерами в економічній, громадській
або професійній сфері; і) довідку про можливості оприлюднення інформації
про діяльність Асоціації, у тому числі щодо рішень, прийнятих
органами управління та контролю в частині реалізації делегованих
Нацкомфінпослуг повноважень. Відповідно до умов делегування окремих повноважень,
визначених відповідно до пункту 3.1 цієї глави, до Нацкомфінпослуг
надаються додаткові документи, перелік яких визначено зазначеним
рішенням.
3.4. Заявник відповідає за достовірність інформації, поданої
до Нацкомфінпослуг.
3.5. Документи, зазначені в пункті 3.3 цієї глави, подаються
пронумерованими та прошитими. Документи надсилаються поштою
з повідомленням про вручення або подаються представником заявника,
який пред'являє паспорт або документ, що його замінює,
та документ, що засвідчує повноваження представника, оформлений
згідно з вимогами Цивільного кодексу України ( 435-15 ).
3.6. Подані документи приймаються за описом. Опис складається
у двох примірниках, один з яких повертається заявнику з відміткою
про дату надходження документів.
3.7. За наслідками розгляду поданих документів
Нацкомфінпослуг приймає рішення: про делегування окремих повноважень; про відмову в делегуванні окремих повноважень.
3.8. Рішення приймається в строк не пізніше 45 календарних
днів з дати надходження до Нацкомфінпослуг документів,
передбачених пунктом 3.3 цієї глави. У процесі прийняття рішення
здійснюється погодження Нацкомфінпослуг статуту та внутрішніх
положень Асоціації в частині здійснення функцій, делегованих
Нацкомфінпослуг.
3.9. Підставою для відмови в передачі окремих повноважень
Асоціації є: а) невідповідність поданих документів вимогам законодавства; б) недостовірність даних у документах, поданих заявником; в) подання неповного пакета документів, установлених
Нацкомфінпослуг; г) невідповідність Асоціації умовам, установленим
главою 2 цього Положення.
3.10. Повідомлення про прийняте Нацкомфінпослуг рішення
надсилається Асоціації в письмовій формі протягом п'яти робочих
днів з дати прийняття рішення. У разі прийняття рішення
про відмову у делегуванні повноважень Нацкомфінпослуг вмотивовує
таку відмову.
3.11. Асоціація, якій було відмовлено в передачі повноважень,
має право оскаржити прийняте рішення відповідно до законодавства.
3.12. У разі, якщо декілька всеукраїнських асоціацій
кредитних спілок відповідають встановленим вимогам для делегування
їм повноважень, Нацкомфінпослуг здійснює відбір Асоціації
на конкурсній основі.
3.13. Всеукраїнська асоціація кредитних спілок набуває
статусу саморегулівної організації з дати внесення про неї
відповідного запису до Реєстру, який ведеться Нацкомфінпослуг
відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) та Положення про
реєстр саморегулівних організацій фінансових установ,
затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 26.07.2005 N 4380
( z0885-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
16.08.2005 за N 885/11165.
3.14. Документом, що підтверджує статус саморегулівної
організації, є Свідоцтво про внесення інформації про об'єднання
фінансових установ ( z0885-05 ) до Реєстру.
3.15. Саморегулівна організація кредитних спілок реалізує
делеговані їй Нацкомфінпослуг повноваження в межах кола кредитних
спілок - її членів. Членство в саморегулівній організації
кредитних спілок є добровільним.
3.16. Нацкомфінпослуг має право припинити або відкликати
частину делегованих Асоціації повноважень включно до позбавлення
її статусу саморегулівної організації у разі невиконання
обов'язків, установлених цим Положенням, порушення
або недотримання нею законодавства, статуту та вимог внутрішніх
положень, які регламентують її діяльність у частині делегованих
їй повноважень та в інших випадках, установлених законодавством.
Глава 4. Обов'язки саморегулівної організації

щодо виконання делегованих повноважень
4.1. Саморегулівна організація зобов'язана: надавати для погодження до Нацкомфінпослуг зміни та
доповнення до статуту, які зареєстровані в установленому порядку,
протягом 15 робочих днів після реєстрації таких змін; надавати для погодження до Нацкомфінпослуг зміни та
доповнення до внутрішніх положень саморегулівної організації не
пізніше 10 робочих днів з дати виникнення цих змін; надавати до Нацкомфінпослуг інформацію про зміни в складі
органів управління та контролю, особу, на яку покладено ведення
бухгалтерського обліку, не пізніше 10 робочих днів з дати
виникнення цих змін; протягом 5 робочих днів інформувати Нацкомфінпослуг про зміну
свого місцезнаходження, поштових реквізитів, номерів телефонів
та факсів, адрес електронної пошти; на письмовий запит Нацкомфінпослуг надавати інформацію про
свою поточну діяльність у зв'язку із здійсненням моніторингу
реалізації делегованих функцій; протягом 5 робочих днів надавати до Нацкомфінпослуг протоколи
та відповідні документи щодо прийнятих органами управління
і контролю саморегулівної організації рішень, пов'язаних
із здійсненням делегованих Нацкомфінпослуг повноважень; протягом 5 робочих днів надавати до Нацкомфінпослуг
інформацію про вступ або припинення членства кредитних спілок у
саморегулівній організації; надавати до Нацкомфінпослуг документи, що встановлюють
правила поведінки кредитних спілок на ринках фінансових послуг та
визначають порядок сертифікації фахівців кредитних спілок,
протягом 15 робочих днів з дати їх затвердження або внесення до
них змін; надавати до Нацкомфінпослуг інформацію про дати проведення
та порядок денний чергових та позачергових конференцій (загальних
зборів, з'їздів) саморегулівної організації, засідань її органів
управління та контролю, а також будь-яких інших заходів, які мають
відношення до здійснення саморегулівною організацією делегованих
Нацкомфінпослуг повноважень. Зазначена інформація повинна
надаватися до Нацкомфінпослуг не пізніше 5 робочих днів до дати
проведення цих заходів. Уповноважені Нацкомфінпослуг особи в разі
розгляду на засіданнях органів управління та контролю
саморегулівної організації питань, що мають відношення до
здійснення саморегулівною організацією делегованих Нацкомфінпослуг
повноважень, мають право брати участь у таких засіданнях з правом
дорадчого голосу та вносити від імені Нацкомфінпослуг обов'язкові
для розгляду зазначеними органами питання; надавати до Нацкомфінпослуг затверджений вищим органом
саморегулівної організації річний звіт про її діяльність та повний
список членів цієї організації на дату подання звіту. Зазначена
інформація повинна оприлюднюватися на Інтернет-сайті
саморегулівної організації; забезпечувати оперативне та повне висвітлення прийнятих
органами управління та контролю саморегулівної організації рішень
у частині здійснення делегованих Нацкомфінпослуг повноважень
шляхом оприлюднення таких рішень на її Інтернет-сайті (якщо
інформація про такі рішення не є конфіденційною) протягом 5
робочих днів з дати їх прийняття; надавати до Нацкомфінпослуг у триденний строк інформацію
щодо прийняття її вищим органом рішення про припинення
саморегулівної організації.
4.2. Саморегулівна організація щокварталу до 15-го числа
місяця, наступного за звітним кварталом, зобов'язана у письмовій
та електронній формах подавати до Нацкомфінпослуг таку інформацію: звіт про діяльність у частині здійснення делегованих
повноважень; зміни до переліку членів саморегулівної організації,
складеного на останню дату звітного кварталу; довідку про виявлені протягом звітного кварталу порушення
членами саморегулівної організації правил поведінки на ринках
фінансових послуг. Крім того, саморегулівна організація повинна надавати
інформацію та документи, визначені умовами делегування окремих
повноважень, визначеними відповідно до пункту 3.1. глави 3 цього
Положення.
Глава 5. Повноваження Нацкомфінпослуг

щодо здійснення контролю за діяльністю

саморегулівної організації
5.1. Контроль за дотриманням вимог цього Положення
здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства України.
5.2. Нацкомфінпослуг у межах своєї компетенції зокрема: призначає представника для участі в загальних зборах
саморегулівної організації з правом дорадчого голосу; звертається з письмовим запитом до саморегулівної організації
щодо надання інформації про її поточну діяльність у зв'язку
із здійсненням моніторингу реалізації делегованих повноважень; проводить на підставах, передбачених законодавством України,
перевірки фактів порушення саморегулівною організацією
законодавства України у сфері надання фінансових послуг; розглядає скарги кредитних спілок про відмову в прийнятті
до складу саморегулівної організації; розглядає скарги членів саморегулівної організації
щодо порушення їхніх прав та інтересів з боку саморегулівної
організації.
Член Комісії - директор
департаменту нагляду
за кредитними установами А.Оленчик

Додаток

до Положення про делегування

Національною комісією,

що здійснює державне

регулювання у сфері ринків

фінансових послуг,

окремих повноважень одній

із всеукраїнських асоціацій

кредитних спілок
Державна комісія

з регулювання ринків

фінансових послуг України

"____"_________ 200_ р. N___

(дата написання заяви)

ЗАЯВА

про делегування окремих повноважень

всеукраїнській асоціації

кредитних спілок

Заявник ________________________________________________________,

(повне найменування)
місцезнаходження _______________________________________________,
телефон _________________________, факс ________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи ___________________________,
банківські реквізити:
найменування банку _____________________________________________,
місцезнаходження банку _________________________________________,
МФО, поточний рахунок __________________________________________,
просить делегувати повноваження _________________________________
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
Додаток на ____ арк.
Керівник _____________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П. Додаток із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: