open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
26.07.2005 N 4380
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 серпня 2005 р.

за N 885/11165

Про затвердження Положення про реєстр

саморегулівних організацій фінансових установ
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної

комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 N 712 ( z0770-13 ) від 05.03.2013 N 1455 ( z1081-18 ) від 21.08.2018 }
Відповідно до статті 16 Закону України "Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ),
підпункту 5 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання
ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента
України від 4 квітня 2003 року N 292 ( 292/2003 ) (із змінами),
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Положення про реєстр саморегулівних організацій
фінансових установ (додається).
2. Департаменту нагляду за кредитними установами
(Оленчик А.Я.) разом з Юридичним департаментом забезпечити подання
цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної
реєстрації.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника (Шевченко Т.М.) забезпечити опублікування цього
розпорядження в засобах масової інформації після його державної
реєстрації.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена
Комісії - директора Департаменту нагляду за кредитними установами
Оленчика А.Я.
Голова Комісії В.Суслов
Протокол N 152 засідання Комісії

від 26.07.05
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Державної

комісії з регулювання ринків

фінансових послуг України

26.07.2005 N 4380
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 серпня 2005 р.

за N 885/11165

ПОЛОЖЕННЯ

про реєстр саморегулівних організацій

фінансових установ
{ У тексті Положення та у додатку 2 до нього слово

"Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг"

згідно з Розпорядженням Національної комісії, що

здійснює державне регулювання у сфері ринків

фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від

27.11.2012 }
Це Положення розроблене відповідно до вимог Законів України
"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" ( 2664-14 ), "Про недержавне пенсійне забезпечення"
( 1057-15 ), "Про інформацію" ( 2657-12 ), Положення про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України
від 23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 ), а також інших
нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що
виникають у сфері здійснення фінансових послуг. Преамбула із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
1. Загальні положення
1.1. У цьому Положенні наведені нижче поняття вживаються в
такому значенні: реєстр СРО (далі - Реєстр) - система одержання, накопичення,
зберігання, захисту, використання та поширення адміністративної
інформації (даних) про СРО; заявник - об'єднання фінансових установ, яке згідно з
законодавством отримало статус юридичної особи та подає відповідні
документи для внесення інформації в Реєстр, внесення змін до
Реєстру, видачі свідоцтва про реєстрацію СРО або його дубліката,
для переоформлення свідоцтва про реєстрацію СРО та для виключення
з Реєстру; реєстраційна картка - документ з відповідними реквізитами
встановленого зразка, який подається заявником для внесення
відповідного запису про нього, а також є заявою про відповідність
заявника вимогам законодавства до СРО; свідоцтво про внесення інформації про об'єднання фінансових
установ до Реєстру (далі - Свідоцтво) - документ встановленого
зразка, який засвідчує факт набуття об'єднанням фінансових установ
статусу СРО та внесення Нацкомфінпослуг інформації про СРО до
Реєстру. Інші поняття використовуються у цьому Положенні відповідно до
вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) та "Про
інформацію" ( 2657-12 ).
1.2. У порядку, встановленому цим Положенням, до Реєстру
вноситься інформація про об'єднання фінансових установ, щодо яких
Нацкомфінпослуг прийнято рішення про делегування відповідних
повноважень, а також об'єднання адміністраторів недержавних
пенсійних фондів, створених відповідно до Закону України "Про
недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ).
1.3. Об'єднання фінансових установ набуває статусу СРО з дати
внесення про нього відповідного запису до Реєстру, який ведеться
Нацкомфінпослуг відповідно до Закону України "Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
( 2664-14 ).
1.4. Документом, що підтверджує статус СРО, є Свідоцтво
(додаток 1).
1.5. Свідоцтво не підлягає передаванню для використання
іншими юридичними особами.
1.6. У разі виникнення підстав для переоформлення Свідоцтва
або видачі дубліката Свідоцтва СРО зобов'язане виконати дії
відповідно до вимог розділу 3 цього Положення.
1.7. СРО діють відповідно до законодавства, установчих
документів та своїх внутрішніх положень.
2. Відомості Реєстру
2.1. До Реєстру вноситься винятково відкрита інформація,
перелік якої встановлюється цим Положенням (додаток 2).
2.2. До Реєстру вноситься: 2.2.1) загальна інформація про об'єднання фінансових установ
як юридичну особу, що включає дані про: юридичну особу (повне найменування, скорочене найменування та
найменування іноземною мовою (за наявності), організаційно-правову
форму, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, найменування органу
управління, форму власності, основні види діяльності за КВЕД
( v0441217-96 ); кількість фінансових установ, які є членами об'єднання
фінансових установ; державну реєстрацію об'єднання як юридичної особи (інформацію
про внесення змін до державної реєстрації установчих документів
юридичної особи); { Абзац четвертий підпункту 2.2.1 пункту 2.2
глави 2 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 712
( z0770-13 ) від 05.03.2013 } місцезнаходження юридичної особи (код території за КОАТУУ,
поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулицю, номер
будинку, номер корпусу, номер офісу (квартири), телефон, факс,
електронну пошту, web-сторінку); банківські реквізити (найменування банківської установи та
МФО, її місцезнаходження, поточний рахунок); керівництво юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові,
найменування посади керівника, заступника керівника, головного
бухгалтера); види фінансових установ, які є членами об'єднання фінансових
установ; 2.2.2) інформація про фінансові установи, які є членами
об'єднання фінансових установ (повне найменування,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); 2.2.3) інформація про повноваження, які делеговані СРО
Нацкомфінпослуг; 2.2.4) номер та дата видачі Свідоцтва; 2.2.5) дата внесення інформації до Реєстру.
3. Загальний порядок внесення інформації

про об'єднання фінансових установ до Реєстру
3.1. Об'єднання адміністраторів недержавних пенсійних фондів,
створені відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне
забезпечення" ( 1057-15 ), а також об'єднання фінансових установ,
щодо яких Нацкомфінпослуг прийнято рішення про делегування
відповідних повноважень, для внесення інформації до реєстру СРО
протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення про делегування
повноважень подають такі документи: 3.1.1) заяву про внесення інформації про об'єднання
фінансових установ до Реєстру (додаток 3); 3.1.2) реєстраційну картку з загальною інформацією про
об'єднання фінансових установ як юридичної особи (додаток 4); 3.1.3) реєстраційну картку з інформацією про учасників
об'єднання фінансових установ (додаток 5).
3.2. Електронну копію документів, зазначених у підпунктах
3.1.2, 3.1.3 пункту 3.1 розділу 3 цього Положення, у форматі,
визначеному Нацкомфінпослуг.
3.3. Заявник несе відповідальність за достовірність
інформації, поданої до Нацкомфінпослуг для внесення до Реєстру.
3.4. Документи, зазначені в пункті 3.1 розділу 3 цього
Положення, подаються представником заявника, який пред'являє
паспорт або документ, що його замінює, та документ, що засвідчує
повноваження представника, оформлений згідно з вимогами Цивільного
кодексу України ( 435-15 ).
3.5. Подані документи приймаються за описом. Опис складається
у двох примірниках, один з яких повертається представнику заявника
з відміткою про дату надходження документів.
3.6. Інформація до Реєстру вноситься протягом 10 робочих днів
з дати надходження документів, зазначених у пункті 3.1 розділу 3
цього Положення.
3.7. Повідомлення про внесення інформації до Реєстру або
відмову щодо внесення інформації до Реєстру надсилається
(видається) заявникові в письмовій формі не пізніше третього
робочого дня з дати прийняття розпорядження Нацкомфінпослуг про
внесення інформації до Реєстру. У розпорядженні про відмову щодо
внесення інформації до Реєстру зазначаються підстави такої
відмови.
3.8. Підставами для відмови щодо внесення інформації до
Реєстру є: невідповідність поданих документів вимогам цього Положення; недостовірність інформації у документах, поданих заявником
для внесення до Реєстру; відсутність документів, передбачених пунктом 3.1 розділу 3
цього Положення.
3.9. У разі відмови щодо внесення інформації до Реєстру
заявник може повторно звернутися до Нацкомфінпослуг із заявою про
внесення інформації про об'єднання фінансових установ до Реєстру
тільки після усунення недоліків, що були підставою для відмови.
3.10. У разі внесення інформації до Реєстру Нацкомфінпослуг
оформлює Свідоцтво та вносить про нього відповідний запис до
Реєстру.
3.11. Свідоцтво підписується Головою Нацкомфінпослуг і
засвідчується печаткою.
3.12. Свідоцтва реєструються за відповідними номерами в
Реєстрі.
3.13. Для отримання Свідоцтва представник заявника пред'являє
паспорт або документ, який його замінює, та документ, що засвідчує
повноваження представника, оформлений згідно з вимогами Цивільного
кодексу України ( 435-15 ).
3.14. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня
направлення йому повідомлення про прийняття рішення про внесення
інформації до Реєстру не звернувся для отримання оформленого
Свідоцтва, Нацкомфінпослуг має право скасувати рішення про
внесення інформації до Реєстру та анулювати Свідоцтво.
4. Переоформлення Свідоцтва

та видача дубліката Свідоцтва
4.1. Підставами для переоформлення Свідоцтва є: зміна найменування СРО, якщо ця зміна не пов'язана з її
реорганізацією; зміна місцезнаходження СРО.
4.2. У разі виникнення підстав для переоформлення Свідоцтва
СРО зобов'язана не пізніше десятого робочого дня з дати виникнення
таких підстав подати Нацкомфінпослуг відповідну заяву (додаток 6)
разом із Свідоцтвом, що підлягає переоформленню. Крім того, СРО
подає оригінали або нотаріально засвідчені копії відповідних
документів, що засвідчують зміни, зазначені в пункті 4.1 розділу 4
цього Положення.
4.3. Нацкомфінпослуг не пізніше десятого робочого дня з дати
надходження заяви та документів, що додаються до неї, видає нове
Свідоцтво з урахуванням змін, зазначених заявником.
4.4. У разі переоформлення Свідоцтва Нацкомфінпослуг приймає
рішення про визнання недійсним Свідоцтва, що було переоформлене, з
внесенням відповідних змін до Реєстру не пізніше третього робочого
дня після дати прийняття такого рішення.
4.5. Підставами для видачі дубліката Свідоцтва є: втрата Свідоцтва; пошкодження Свідоцтва.
4.6. У разі втрати Свідоцтва заявник має звернутися до
Нацкомфінпослуг та подати такі документи: заяву про видачу дубліката Свідоцтва (додаток 7); інформацію про публікацію оголошення про втрату Свідоцтва у
друкованих засобах масової інформації.
4.7. Якщо Свідоцтво не придатне для користування внаслідок
його пошкодження, заявник подає до Нацкомфінпослуг такі документи: заяву про видачу дубліката Свідоцтва; непридатне для користування Свідоцтво.
4.8. Нацкомфінпослуг не пізніше десятого робочого дня з дати
одержання заяви видає заявникові дублікат Свідоцтва замість
втраченого або пошкодженого.
5. Виключення інформації про СРО

з Реєстру та анулювання Свідоцтва
5.1. Підставами для виключення СРО з Реєстру та анулювання
Свідоцтва є припинення діяльності СРО або рішення Нацкомфінпослуг
про відкликання всіх повноважень, які делеговані об'єднанню
фінансових установ.
5.2. Про виключення СРО з Реєстру та анулювання Свідоцтва
Нацкомфінпослуг повідомляє об'єднання фінансових установ та
вносить відповідні зміни у Реєстр. Повідомлення здійснюється у
письмовій формі з обов'язковим зазначенням підстав виключення з
Реєстру та анулювання Свідоцтва.
6. Порядок користування інформацією з Реєстру
6.1. Користувачами інформації з Реєстру є органи державної
влади, органи місцевого самоврядування, юридичні і фізичні особи.
6.2. Користувачі можуть одержати інформацію з Реєстру шляхом
письмового звернення до Нацкомфінпослуг.
6.3. Нацкомфінпослуг публікує у друкованих засобах масової
інформації повідомлення про включені до Реєстру СРО.
7. Порядок контролю за додержанням

вимог цього Положення
7.1. Контроль за додержанням вимог цього Положення
здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства України.
7.2. СРО зобов'язана протягом десяти робочих днів після
виникнення змін та/або доповнень до документів, поданих нею для
внесення в Реєстр, письмово повідомити Нацкомфінпослуг та надати
відповідні підтверджуючі документи.
7.3. СРО зобов'язана протягом десяти робочих днів після
накладання санкцій іншими органами державної влади письмово
повідомити Нацкомфінпослуг та надати відповідні підтверджуючі
документи. Пункт 7.3 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 )
від 27.11.2012 }
Член Комісії - директор Департаменту
нагляду за кредитними установами А.Я.Оленчик

Додаток 1

до Положення про реєстр

саморегулівних організацій

фінансових установ

Державний Герб України

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

СВІДОЦТВО

про внесення інформації про об'єднання

фінансових установ до реєстру саморегулівних

організацій фінансових установ
_________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи)
_________________________________________________________________

(скорочене найменування юридичної особи (за наявності)
_________________________________________________________________

(місцезнаходження)
_________________________________________________________________

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
має право здійснювати діяльність як саморегулівна організація
фінансових установ на території України.
Дата прийняття та номер розпорядження про внесення інформації
про об'єднання фінансових установ до реєстру саморегулівних
організацій фінансових установ: _______________________ Серія та номер Свідоцтва: ________________________ Дата видачі Свідоцтва: ___________________________
_________________________________________________________________
Голова ___________________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П.
"___" ____________ 200_ року

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }

Додаток 2

до Положення про реєстр

саморегулівних організацій

фінансових установ
Національна комісія,

що здійснює державне

регулювання у сфері ринків

фінансових послуг

ВІДОМОСТІ

реєстру саморегулівних організацій

фінансових установ

------------------------------------------------------------------ N |Повне |Скорочене|Найменування|Органі- |Ідентифі-|Наймену- | з/п|найме- |наймену- |іноземною |заційно-|каційний |вання | |нування|вання |мовою |правова |код за |органу | | | | |форма |ЄДРПОУ |управління| ---+-------+---------+------------+--------+---------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- Форма|Основні |Кіль- |Інформація|Місцезнаходження| влас-|види |кість |про |юридичної особи | ності|діяльності|фінан- |внесення |(код території | |за КВЕД |сових |змін до |за КОАТУУ, | | |установ,|державної |поштовий індекс,| | |які є |реєстрації|область, район, | | |членами | |населений | | |об'єд- | |пункт, вулиця, | | |нання | |N будинку, | | | | |N офісу) | -----+----------+--------+----------+----------------| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Номер |Найме- |П.І.Б. |Види |Інформація про|Інфор- | теле- |нування |керівника,|фінансових|фінансові |мація | фону, |банків- |заступника|установ, |установи, |про | факсу, |ської |(найме- |які є |які є членами |повнова-| елек- |установи |нування |членами |об'єднання |ження, | тронна |та МФО, |посади) та|об'єднання|фінансових |які | пошта, |її місце-|головного |фінансових|установ (повне|делего- | web- |знаход- |бухгалтера|установ |найменування, |вані СРО| сторінка|ження, | | |ідентифі- |Нацком- | |поточний | | |каційний код |фінпос- | |рахунок | | |за ЄДРПОУ) |луг | --------+---------+----------+----------+--------------+--------| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | -----------------------------------------------------------------
--------------------------------- N та дата видачі |Дата | Свідоцтва про |внесення до| внесення інформації|Реєстру | до Реєстру | | -------------------+-----------| 19 | 20 | --------------------------------
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012, N 712
( z0770-13 ) від 05.03.2013 }

Додаток 3

до Положення про реєстр

саморегулівних організацій

фінансових установ
Національна комісія,

що здійснює державне

регулювання у сфері ринків

фінансових послуг

"____" ___________ 200_ року

(дата написання заяви)

ЗАЯВА

про внесення інформації про об'єднання фінансових

установ до реєстру саморегулівних організацій

фінансових установ

Заявник _________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи)
Місцезнаходження ________________________________________________
Телефон ________________________ Факс ___________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ __________________________________
Просить внести інформацію про об'єднання фінансових установ
до реєстру саморегулівних організацій фінансових установ.
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
"___" ____________ 200_ року
____________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)
(підпис керівника заявника)
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012,
N 1455 ( z1081-18 ) від 21.08.2018 }
Додаток 4

до Положення про реєстр

саморегулівних організацій

фінансових установ

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

юридичної особи

Інформацію підтверджую. Дані в електронній формі, що додаються, збігаються з даними
паперової форми цієї реєстраційної картки.
------------------------------------------------------------------ Посада керівника | | ------------------------------+---------------------------------| Прізвище, ім'я, по батькові | | ------------------------------+---------------------------------| Дата |"___" ____________ 200_ року | ------------------------------+---------------------------------| Підпис | | -----------------------------------------------------------------
Дата складання інформації заявником
"___" ____________ 200_ року
Інформація про юридичну особу
------------------------------------------------------------------ Повне найменування заявника (з установчих документів) | | -------------------------------------------------------+--------| Скорочене найменування заявника (з установчих | | документів, у разі наявності) | | -------------------------------------------------------+--------| Найменування заявника іншою мовою (з установчих | | документів, у разі наявності) | | -------------------------------------------------------+--------| Організаційно-правова форма | | -------------------------------------------------------+--------| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | -------------------------------------------------------+--------| Орган управління | | -------------------------------------------------------+--------| Форма власності | | -------------------------------------------------------+--------| Основні види діяльності за КВЕД | | -----------------------------------------------------------------
Інформація про державну реєстрацію юридичної особи
------------------------------------------------------------------ Дата державної реєстрації| | | | | | | | | | | | -------------------------+--------------------------------------| Дата запису про внесення | |Номер запису про | | змін до державної | |внесення змін до | | реєстрації установчих | |державної реєстрації | | документів юридичної | |установчих документів| | особи | |юридичної особи | | -----------------------------------------------------------------
Відомості про керівництво юридичної особи
------------------------------------------------------------------ Прізвище, ім'я та по |Прізвище, ім'я та |Прізвище, ім'я та| батькові і найменування |по батькові |по батькові | посади керівника |заступника |головного | |керівника |бухгалтера | --------------------------+-------------------+-----------------| | | | ----------------------------------------------------------------| Прізвище, ім'я та по батькові осіб,| | які мають право вчиняти юридичні |----------------------------| дії від імені юридичної особи без | | довіреності, у тому числі |----------------------------| підписувати договори | | |----------------------------| | | -----------------------------------+----------------------------| | | -----------------------------------------------------------------
Інформація про місцезнаходження юридичної особи
------------------------------------------------------------------ Код території за | |Поштовий | | КОАТУУ | |індекс | | ------------------+------------+-----------+--------------------| Область | |Район | | ------------------+------------+-----------+--------------------| Населений пункт | |Вулиця | | ------------------+---------------------------------------------| Корпус | |Будинок | |Квартира | | ------------------+-----+--------+-----------+----------+-------| | | | | | | ------------------+-----+--------+-----------+----------+-------| Міжміський | |Телефон | |Факс | | телефонний код | | | | | | ------------------+---------------------------------------------| Електронна пошта | |web | | (за наявності) | |-сторінка | | | |(за | | | |наявності) | | -----------------------------------------------------------------
Інформація про банківські реквізити
------------------------------------------------------------------ Найменування | | банківської | | установи та її код | | за ЄДРПОУ | | -------------------+--------------------------------------------| Місцезнаходження | | -------------------+--------------------------------------------| Поточний рахунок | | МФО | | -------------------+-------------+-----------+------------------| | | | | -----------------------------------------------------------------
"___" ____________ 200_ року
____________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)
(підпис керівника заявника)
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 712 ( z0770-13 ) від 05.03.2013, N 1455
( z1081-18 ) від 21.08.2018 }
Додаток 5

до Положення про реєстр

саморегулівних організацій

фінансових установ

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

з інформацією про учасників об'єднання

фінансових установ

------------------------------------------------------------------ N | Повне | Код фінансової | Ідентифі- |Місцезнаход- | з/п |найменування|установи відповідно|каційний код| ження | | | до Свідоцтва про | за ЄДРПОУ | | | | реєстрацію | | | | |фінансової установи| | | ----+------------+-------------------+------------+-------------| | | | | | ----+------------+-------------------+------------+-------------| | | | | | -----------------------------------------------------------------
"___" ____________ 200_ року
____________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)
(підпис керівника заявника)
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 1455 ( z1081-18 ) від 21.08.2018 }

Додаток 6

до Положення про реєстр

саморегулівних організацій

фінансових установ
Національна комісія,

що здійснює державне

регулювання у сфері ринків

фінансових послуг

ЗАЯВА

про переоформлення свідоцтва про внесення інформації

про об'єднання фінансових установ до реєстру

саморегулівних організацій фінансових установ

_________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи)
_________________________________________________________________

(місцезнаходження)
_________________________________________________________________

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

дата прийняття та номер розпорядження про внесення інформації
про об'єднання фінансових установ до Реєстру _____________________ серія та номер Свідоцтва ___________________________ дата видачі Свідоцтва ______________________________
просить переоформити Свідоцтво у зв'язку з _________________________________________________________________

(зазначити причину)
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
"___" ____________ 200_ року
____________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)
(підпис керівника заявника)
{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012,
N 1455 ( z1081-18 ) від 21.08.2018 }
Додаток 7

до Положення про реєстр

саморегулівних організацій

фінансових установ
Національна комісія,

що здійснює державне

регулювання у сфері ринків

фінансових послуг

ЗАЯВА

про видачу дубліката свідоцтва про внесення

інформації про об'єднання фінансових установ до реєстру

саморегулівних організацій фінансових установ

_________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи)
_________________________________________________________________

(місцезнаходження)
_________________________________________________________________

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
дата прийняття та номер розпорядження про внесення інформації
про об'єднання фінансових установ до реєстру саморегулівних
організацій фінансових установ _______________________ серія та номер Свідоцтва ________________________ дата видачі Свідоцтва ___________________________
просить видати дублікат Свідоцтва у зв'язку з _________________________________________________________________

(зазначити причину)
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
"___" ____________ 200_ року
____________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)
(підпис керівника заявника)
{ Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012,
N 1455 ( z1081-18 ) від 21.08.2018 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: