open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Н А К А З
25.02.2005 N 41
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 березня 2005 р.

за N 305/10585

Про затвердження Положення про фонд

нормативних документів у сферах

містобудування, будівництва та

промисловості будівельних матеріалів

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
18.09.2002 N 1395 ( 1395-2002-п ) "Про створення національного
фонду нормативних документів" та з метою організації на належному
рівні функціонування фонду нормативних документів у сферах
містобудування, будівництва та промисловості будівельних
матеріалів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про фонд нормативних документів у
сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних
матеріалів, що додається.
2. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних
технологій у будівництві (Барзилович Д.В.) в установленому порядку
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Скасувати такі накази: наказ Мінбудархітектури України від 15 лютого 1994 року N 29
"Про затвердження Інформаційного регламенту Мінбудархітектури
України"; наказ Держкоммістобудування України від 12 серпня 1996 року
N 147 "Про затвердження Інформаційного регламенту
Держкоммістобудування України"; наказ Держкоммістобудування України від 22 серпня 1997 року
N 145 "Про нормативне забезпечення будівельного комплексу
України"; наказ Держбуду України від 21 грудня 1998 року N 295
( v0295241-98 ) "Про введення в дію Переліку чинних в Україні
нормативних документів у галузі будівництва".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету О.М.Бондаренка.
Голова Комітету В.І.Череп

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України з будівництва

та архітектури

25.02.2005 N 41
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 березня 2005 р.

за N 305/10585

ПОЛОЖЕННЯ

про фонд нормативних документів у сферах

містобудування, будівництва та промисловості

будівельних матеріалів

1. Загальні положення
1.1. Фонд нормативних документів у сферах містобудування,
будівництва та промисловості будівельних матеріалів України
(далі - Фонд) створюється Державним комітетом України з
будівництва та архітектури (далі - Держбуд) - центральним органом
виконавчої влади України з питань будівництва, промисловості
будівельних матеріалів і містобудування згідно з Положенням про
національний фонд нормативних документів, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2002 року N 1395
( 1395-2002-п ) "Про створення національного фонду нормативних
документів", з метою забезпечення реалізації державної політики
технічного регулювання в будівництві та удосконалення
інформаційного забезпечення державних органів, установ,
організацій та підприємств усіх форм власності і громадян.
1.2. Ведення Фонду нормативних документів національного рівня
відповідно до наказу Держбуду від 10 жовтня 2002 року N 58
( v0058509-02 ) покладене на Державне підприємство
"Укрархбудінформ" (далі - ДП "Укрархбудінформ"), науково-виробничу
фірму "Інпроект" (далі - НВФ "Інпроект") за напрямом ціноутворення
та Український науково-дослідний центр економіки будівництва
"Екобуд" (далі - УкрНДЦ "Екобуд") за напрямами економіки,
організації управління та нормування праці.
1.3. Формування та ведення фонду відомчих нормативних
документів відповідно до зазначеного наказу здійснюються
будівельними корпораціями "Укрбуд", "Укртрансбуд",
"Укрмонтажспецбуд", "Укрметротунельбуд" та "Украгропромбуд".
1.4. Фонд складається з таких документів: технічних регламентів та інших нормативно-правових актів, що
встановлюють вимоги до продукції, процесів та послуг; національних стандартів, державних будівельних норм, кодексів
усталеної практики, каталогів; нормативних документів міжнародних та регіональних
організацій у сфері містобудування, будівництва та промисловості
будівельних матеріалів; офіційних бібліографічних та інформаційних видань Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики (далі - Держспоживстандарт), міжнародних, регіональних
організацій та Держбуду; інших нормативних документів у сфері містобудування,
будівництва та промисловості будівельних матеріалів.
1.5. Документи Фонду зберігаються у вигляді офіційних видань
на паперових носіях у двох примірниках (контрольний і робочий) та
в електронному вигляді.
1.6. Порядок уключення документів до Фонду, а також правила
комплектування Фонду зазначеними документами, їх зберігання,
систематизація та актуалізація встановлюються
організаційно-методичними документами Фонду.
2. Завдання та функції Фонду
2.1. Завданнями Фонду є: ведення обліку документів та забезпечення функціонування
інформаційно-пошукових систем щодо документів, наявних у Фонді; зберігання справ нормативних документів, затверджених
Держбудом і переданих до Фонду на підставі наказу; зберігання, систематизація та актуалізація нормативних
документів у сфері містобудування, будівництва та промисловості
будівельних матеріалів; ужиття заходів щодо режиму секретності ведення обліку,
зберігання та використання справ, видань нормативних документів,
які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави; інформаційне забезпечення діяльності Держбуду; надання у встановленому порядку користувачам інформації про
нормативні документи, що містяться у Фонді.
2.2. Фонд відповідно до покладених на нього завдань виконує
такі функції: надає державним органам, установам, підприємствам та
організаціям незалежно від форм власності та виду діяльності,
громадянам та їх об'єднанням (користувачам) інформацію про
нормативні документи, що містяться у Фонді, а також довідкову та
бібліографічну інформацію щодо документів фондів будівельних
корпорацій; веде облік нормативних документів у сфері містобудування,
будівництва та промисловості будівельних матеріалів; здійснює зберігання, систематизацію та актуалізацію
нормативних документів Фонду; здійснює аналіз та узагальнення довідкової та бібліографічної
інформації щодо нормативних документів у сфері містобудування,
будівництва та промисловості будівельних матеріалів; публікує в установленому порядку інформацію стосовно
наявності документів у Фонді; забезпечує функціонування інформаційно-пошукових систем щодо
нормативних документів Фонду; здійснює копіювання нормативних документів відповідно до
запитів користувачів; надає інформаційні послуги щодо документів, які містять
відомості, що мають обмеження на поширення та доступ до них,
відповідно до Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ); організовує та забезпечує функціонування читальної зали,
ведення та актуалізацію картотеки Фонду; уживає заходів щодо підвищення кваліфікації співробітників
Фонду будівельної сфери.
2.3. Фонд щокварталу або на вимогу подає до Держбуду
бібліографічну інформацію про документи, що надійшли до Фонду, та
щорічно до 20 грудня поточного року - інформацію про його
діяльність.
2.4. Фонд має право брати участь у робочих групах з питань
організації робіт з нормативними документами.
3. Фінансування Фонду
3.1. Діяльність Фонду провадиться на договірних засадах ДП
"Укрархбудінформ" з суб'єктами господарювання незалежно від їх
підпорядкування та форм власності, іноземними юридичними особами,
що здійснюють підприємницьку діяльність на території України, а
також за рахунок коштів державного бюджету України та інших джерел
фінансування, передбачених законодавством.
3.2. Кошти, отримані від надання послуг, спрямовуються на
забезпечення функціонування Фонду відповідно до законодавства.
4. Порядок функціонування Фонду

нормативних документів
4.1. Фонд є структурним підрозділом ДП "Укрархбудінформ".
4.2. Керівником Фонду є директор ДП "Укрархбудінформ".
4.3. Для функціонування Фонду ДП "Укрархбудінформ" забезпечує
приміщеннями для зберігання документів, розміщення співробітників
та спеціалізованого обладнання автоматизованих баз даних і
інформаційно-пошукових систем, а також читальною залою.
4.4. Зберігання нормативних документів провадиться в
спеціальному сховищі, яке повинно бути обладнане відповідно до
вимог нормативних документів. 4.5 НВФ "Інпроект" та УкрНДЦ
"Екобуд", по мірі затвердження Держбудом, передають до Фонду
довідкову та бібліографічну інформацію про нормативні документи
відповідно до напряму їх діяльності.
4.6. ДП "Укрархбудінформ" періодично видає Каталог
нормативних документів, чинних в Україні у галузі будівництва, з
урахуванням інформації НВФ "Інпроект" та УкрНДЦ "Екобуд".
4.7. Держбуд надає ДП "Укрархбудінформ" право на виготовлення
та розповсюдження копій актуалізованих нормативних документів і
офіційних бібліографічних та інформаційних видань Держбуду,
контрольні зразки яких утримуються Фондом.
5. Порядок надання інформаційних послуг
5.1. Інформацію про надходження до Фонду нормативних
документів, офіційних бібліографічних та інформаційних видань,
внесення змін до чинних нормативних документів, їх скасування чи
затвердження нових нормативних документів ДП "Укрархбудінформ"
надає користувачам через Вісник фонду нормативних документів у
сфері містобудування, будівництва та промисловості будівельних
матеріалів.
5.2. Надання послуг здійснюється на підставі договорів із
суб'єктами господарювання незалежно від їх підпорядкування та форм
власності, громадянами та їх об'єднаннями.
5.3. Передбачено укладання договорів з користувачами з
надання таких інформаційних послуг: про наявність у Фонді відповідних нормативних документів; щодо чинності нормативних документів, внесення змін до них чи
скасування; щодо розробників нормативних документів; надання науково-методичної та консультативної допомоги.
5.4. З користувачами, які бажають отримувати інформаційні
послуги, укладають договори на абонентське обслуговування, після
чого вони ставляться на абонентський облік, протягом якого Фонд
здійснює їх обслуговування.
5.5. Копіювання та розповсюдження Фондом національних
нормативних документів здійснюється згідно із законодавством
України.
5.6. Інформація з Фонду надається безкоштовно на письмову
вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і
слідства, та інших органів державної влади (посадових осіб) - у
зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених чинним
законодавством України.
6. Взаємодія з головним та іншими фондами

нормативних документів
6.1. Фонд взаємодіє з головним фондом нормативних документів
(Держспоживстандарт) шляхом надання (отримання) довідкової та
бібліографічної інформації про нормативні документи Фонду, на
підставі укладеної між ними угоди.
6.2. Фонд взаємодіє з фондами будівельних корпорацій
"Укрбуд", "Укртрансбуд", "Укрмонтажспецбуд, "Укрметротунельбуд",
"Украгропромбуд", інших центральних органів виконавчої влади.
Порядок взаємодії визначається окремими документами.
Начальник Управління
науково-технічної політики
та інформаційних технологій
у будівництві Д.В.Барзилович

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: