open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 27, ст.363 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21,
ст. 156, із наступними змінами):
1) у статті 1:
абзац перший пункту 1.4 викласти в такій редакції:
"1.4. Поставка товарів - будь-які операції, що здійснюються
згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки, виконання
робіт та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають
передачу прав власності на такі товари (результати робіт) за
компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з
безоплатної поставки товарів (результатів робіт) та операції з
передачі майна орендодавцем (лізингодавцем) на баланс орендаря
(лізингоотримувача) згідно з договорами фінансової оренди
(лізингу) або поставки майна згідно з будь-якими іншими
договорами, умови яких передбачають відстрочення оплати та
передачу права власності на таке майно не пізніше дати останнього
платежу";
пункт 1.13 і підпункти 1.13.1-1.13.5 пункту 1.13 виключити;
2) у статті 2:
у пункті 2.2 слова "за винятком фізичних осіб, які обрали
сплату фіксованого чи єдиного податку за спрощеною системою
оподаткування, обліку та звітності або здійснюють торгівлю на
умовах сплати ринкового збору в порядку, встановленому
законодавством" виключити;
у підпункті 2.3.1 пункту 2.3 слова "незалежно від того, який
режим оподаткування використовує така особа згідно із
законодавством" виключити;
3) пункт 3.2 статті 3 доповнити підпунктами 3.2.13 і 3.2.14
такого змісту:
"3.2.13. поставки послуг резидентом, місце надання яких
знаходиться за межами митної території України, за винятком
поставок транспортних послуг по перевезенню пасажирів, багажу,
вантажобагажу (товаробагажу) та вантажу за межами митної території
України;
3.2.14. надання послуг з агентування і фрахтування морського
торговельного флоту судновими агентами";
4) пункт 4.11 статті 4 виключити;
5) статтю 5 доповнити пунктом 5.16 такого змісту:
"5.16. Звільняються від оподаткування операції з поставки
послуг, що надаються іноземним суднам та оплачуються ними
відповідно до законодавства України портовими зборами";
6) у статті 6:
в абзаці першому підпункту 6.2.4 пункту 6.2 слова "пасажирів,
багажу та вантажобагажу (товаробагажу)" замінити словами
"пасажирів, багажу, вантажобагажу (товаробагажу) та вантажу";
підпункт "б" та абзац п'ятий підпункту "г" пункту 6.5
виключити;
7) у статті 7:
у пункті 7.2:
абзац п'ятий підпункту 7.2.6 доповнити словами "за винятком
тих, в яких форма встановлена міжнародними стандартами";
у підпункті 7.2.8:
абзац другий виключити;
абзац третій доповнити реченням такого змісту: "Форма і
порядок заповнення реєстрів отриманих та виданих податкових
накладних встановлюються центральним податковим органом";
у пункті 7.7:
абзац другий підпункту 7.7.5 викласти в такій редакції:
"Податковий орган зобов'язаний у п'ятиденний термін після
закінчення перевірки надати органу державного казначейства
висновок із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з
бюджету";
у підпункті 7.7.9 слово "(експортного)" виключити;
підпункт "б" підпункту 7.7.11 виключити;
8) доповнити Закон статтею 8 такого змісту:
"Стаття 8. Особливості оподаткування операції з поставок

туристичних послуг
8.1. При поставці туристичним оператором туристичного
продукту, туристичних послуг з місцем їх безпосереднього надання
за межами митної території України базою оподаткування для такого
туристичного оператора є винагорода, а саме різниця між вартістю
поставлених ним туристичного продукту, туристичних послуг та
вартістю витрат, понесених таким туристичним оператором внаслідок
придбання (створення) такого туристичного продукту, таких
туристичних послуг.
8.2. Вартість витрат, понесених туроператором, визначається
як сукупність витрат, понесених ним у зв'язку із замовленням
фізичними або юридичними особами, що передбачені відповідними
угодами, укладеними згідно з чинним законодавством.
8.3. Порядок оподаткування операцій з поставки туристичним
оператором туристичного продукту, туристичних послуг з місцем їх
надання на митній території України здійснюється на загальних
підставах згідно з цим Законом.
8.4. Базою оподаткування для операцій, які здійснюються
туристичними агентами, є комісійна винагорода, яка нараховується
(виплачується) туристичним оператором, іншими постачальниками
послуг на користь такого туристичного агента, у тому числі за
рахунок коштів, отриманих останнім від споживача туристичного
продукту, туристичних послуг.
8.5. Поставка туристичного продукту, туристичних послуг з
місцем їх надання як на митній території, так і за межами митної
території України може здійснюватися виключно резидентом, який має
відповідну ліцензію та відповідає вимогам, визначеним пунктом 2.3
статті 2 цього Закону.
8.6. Для визначення граничної суми згідно з підпунктом 2.3.1
пункту 2.3 статті 2 цього Закону для розрахунку береться вартість
поставок туристичного продукту, туристичних послуг, наданих як
туристичним оператором, так і туристичним агентом";
9) в абзаці третьому пункту 11.5 статті 11 слово "неоплати"
замінити словом "непогашення".
2. В абзаці третьому підпункту 5.4.6 пункту 5.4 статті 5
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 27,
ст. 181; 2004 р., N 52, ст. 563; 2005 р., N 17-19, ст. 267) цифру
та слово "5 відсотків" замінити цифрами та словом "10 відсотків".
3. Абзац четвертий пункту 1.8 статті 1 Закону України "Про
податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2004 р., N 52, ст. 564;
2005 р., N 17-19, ст. 267) виключити.
4. Абзац четвертий частини другої статті 2 Закону України
"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах" ( 327/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
2002 р., N 6, ст. 40; 2004 р., N 52, ст. 565; 2005 р., N 17-19,
ст. 267) викласти в такій редакції:
"Сума, зазначена у простому та простому авальованому векселі,
визначається у валюті контракту на здійснення операції з
давальницькою сировиною".
5. У Законі України "Про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих
актів України" ( 2505-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2005 р., N 17-19, ст. 267):
в абзаці третьому пункту 13 "Перехідні положення" розділу 2
слово і цифри "пункту 2.2" замінити словом і цифрами "пункту 2.3";
у пункті 4 розділу II "Прикінцеві положення":
абзац шостий викласти в такій редакції:
"суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють:
видобуток та виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення; оптову,
роздрібну торгівлю промисловими виробами з дорогоцінних металів,
що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 );
абзац сьомий виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
підпункту 8 пункту 1 розділу I, яким вносяться зміни до статті 8
Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ),
який набирає чинності з 1 вересня 2005 року.
2. У разі коли за договорами, укладеними до набрання чинності
Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих
актів України" ( 2505-15 ), було передбачено оподаткування
операцій з поставок туристичного продукту, туристичних послуг
згідно із Законом України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ), то операції за такими договорами оподатковуються за
правилами, встановленими до 31 березня 2005 року.
3. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання
чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування центральними органами
виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому
Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 червня 2005 року

N 2642-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: