open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання Міністерства вугільної промисловості України
{ Положення про Міністерство вугільної промисловості України

додатково див. в Постанові КМ N 1527 ( 1527-2006-п ) від 02.11.2006 }

1. Затвердити Положення про Міністерство вугільної
промисловості України (додається).
2. Міністерство вугільної промисловості України є
правонаступником Міністерства палива та енергетики України в
частині прав та обов'язків, що стосуються реалізації державної
політики у вугільній промисловості.
3. Кабінету Міністрів України привести у тримісячний строк
свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 5 жовтня 2005 року

N 1417/2005

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 5 жовтня 2005 року N 1417/2005
ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство вугільної промисловості України

1. Міністерство вугільної промисловості України (Мінвуглепром
України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Мінвуглепром України є головним (провідним) органом у системі
центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення
реалізації державної політики у вугільній промисловості.
2. Мінвуглепром України у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням.
Мінвуглепром України узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому
порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету
Міністрів України.
У межах своїх повноважень Мінвуглепром України організовує
виконання актів законодавства, здійснює контроль за їх
реалізацією.
3. Основними завданнями Мінвуглепрому України є:
участь у формуванні та забезпечення реалізації державної
політики у вугільній промисловості;
здійснення структурної перебудови вугільної промисловості та
підвищення ефективності управління нею;
створення сприятливих умов для приватизації підприємств
вугільної промисловості;
формування балансів вугілля та вугільної продукції;
розроблення комплексних наукових програм, спрямованих на
поліпшення стану довкілля у вугільних регіонах України,
забезпечення раціонального використання надр, утилізації відходів
вуглевидобутку та вуглезбагачення, впровадження на підприємствах
вугільної промисловості безвідходних технологій;
сприяння розвитку та вдосконаленню ринку вугільної продукції.
4. Мінвуглепром України відповідно до покладених на нього
завдань:
1) забезпечує підготовку проектів прогнозів та програм
розвитку вугільної промисловості;
2) бере участь у розробленні проектів Державної програми
економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших
програм;
3) здійснює відповідно до законодавства України управління
об'єктами державної власності, що належать до сфери його
управління;
4) координує роботу з проектування, будівництва та
реконструкції підприємств вугільної промисловості;
5) створює умови для забезпечення підприємств вугільної
промисловості матеріально-технічними ресурсами для виконання ними
виробничих програм;
6) координує розвиток системи технологічного зв'язку у
вугільній промисловості;
7) виступає замовником комплексних наукових досліджень з
технологічних, організаційних, екологічних проблем розвитку
вугільної промисловості;
8) в межах своєї компетенції бере участь у розробленні
екологічних норм і нормативів, забезпечує додержання екологічних
вимог у виробництві та раціональне використання вугільних родовищ,
вживає заходів щодо запобігання шкідливому впливу виробництва на
життя та здоров'я населення, довкілля та природні ресурси;
9) вживає відповідних заходів щодо забезпечення підприємств
вугільної промисловості висококваліфікованими працівниками;
10) забезпечує додержання на підприємствах вугільної
промисловості трудового законодавства, сприяє підвищенню рівня
соціального захисту працюючих та забезпеченню їх державних
гарантій;
11) забезпечує відповідно до законодавства створення
належних, безпечних і здорових умов праці, проводить аналіз
виробничого травматизму на підприємствах вугільної промисловості
та вживає відповідних заходів щодо підвищення рівня безпеки праці;
12) організовує розроблення і укладає з відповідними
профспілковими об'єднаннями галузеві угоди, бере участь у
розробленні актів законодавства про працю, надає підприємствам
інформаційну, методичну, консультаційну та іншу допомогу з цих
питань;
13) вживає заходів для зростання експортного потенціалу
підприємств вугільної промисловості, надає допомогу з питань
формування зовнішньоекономічних зв'язків, готує пропозиції щодо
тарифного і нетарифного регулювання експортно-імпортних операцій з
вугіллям та вугільною продукцією;
14) подає у межах своїх повноважень пропозиції щодо укладання
міжнародних договорів України;
15) здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу з
питань вугільної промисловості;
16) вживає заходів до оптимізації ціноутворення на вугілля та
вугільну продукцію;
17) організовує відповідно до законодавства роботу з питань
стандартизації та сертифікації;
18) здійснює в установленому порядку організаційні,
фінансові, економічні та технічні заходи з підготовки підприємств
вугільної промисловості до приватизації;
19) проводить вивчення наявних і перспективних потреб у
вугіллі (за марками та сортами) на внутрішньому і зовнішньому
ринку;
20) контролює в межах своєї компетенції ефективність
використання бюджетних коштів, виділених підприємствам вугільної
промисловості;
21) координує в межах своїх повноважень роботу, пов'язану з
ліквідацією збиткових вугледобувних та вуглепереробних
підприємств;
22) організовує науково-технічну, інформаційно-видавничу
діяльність, пропаганду досягнень підприємств вугільної
промисловості, сприяє створенню і впровадженню сучасних
інформаційних та комп'ютерних технологій у вугільній
промисловості;
23) бере в межах своєї компетенції участь у формуванні та
реалізації державної конкурентної політики;
24) забезпечує складення та подання українськими суб'єктами
господарювання антидемпінгових, антисубсидиційних і спеціальних
скарг (заяв);
25) організовує та контролює в межах своїх повноважень
охорону об'єктів державної власності, що належать до сфери його
управління;
26) організовує та забезпечує в межах своїх повноважень
діяльність державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб
(формувань);
27) забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки
та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень,
визначених законодавством;
28) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної
політики щодо державної таємниці, здійснення контролю за її
збереженням у центральному апараті Міністерства, на підприємствах,
в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;
29) координує обліково-аналітичну роботу підприємств
вугільної промисловості, надає їм методичну допомогу з цих питань;
30) складає в установленому порядку зведені квартальні, річні
бухгалтерські, статистичні звіти і баланси за видами діяльності;
31) здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених
на нього завдань.
5. Мінвуглепром України має право:
одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і
матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до
розгляду питань, що належать до його компетенції;
скликати в установленому порядку та відповідно до повноважень
наради з питань розвитку вугільної промисловості;
представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних
договорів України;
брати участь у межах своїх повноважень у підготовці,
проведенні, в тому числі за кордоном, конференцій, симпозіумів,
семінарів, виставок, ярмарків.
6. Мінвуглепром України під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з
відповідними органами інших держав.
7. Мінвуглепром України в межах своїх повноважень, на основі
та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і
контролює їх виконання.
Мінвуглепром України в разі потреби видає разом з іншими
органами виконавчої влади спільні акти.
Нормативно-правові акти Мінвуглепрому України підлягають
реєстрації в установленому законодавством порядку.
Рішення Мінвуглепрому України, прийняті в межах його
повноважень, є обов'язковими для виконання органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами і організаціями незалежно від форми власності та
громадянами.
8. Мінвуглепром України очолює Міністр, якого призначає на
посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняє з посади
Президент України.
Міністр:
1) здійснює керівництво діяльністю Мінвуглепрому України, на
виконання вимог законодавства в межах наданих повноважень визначає
політичні пріоритети та стратегічні напрями роботи Міністерства і
шляхи досягнення поставлених цілей, несе персональну
відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Міністрів
України за розроблення і реалізацію державної політики у вугільній
промисловості;
2) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України проекти законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є
Мінвуглепром України;
3) подає Прем'єр-міністру України пропозиції щодо кандидатур
на посади першого заступника та заступників Міністра;
4) затверджує програми і плани роботи Мінвуглепрому України
та звіти про їх виконання;
5) підписує нормативно-правові акти Мінвуглепрому України;
6) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Мінвуглепром України;
7) погоджує проекти законів України, актів Президента України
та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції
Мінвуглепрому України;
8) порушує в установленому порядку питання про притягнення до
дисциплінарної відповідальності першого заступника та заступників
Міністра;
9) вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення
державними нагородами працівників Мінвуглепрому України;
10) призначає на посади та звільняє з посад працівників
центрального апарату Мінвуглепрому України;
11) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства
України.
9. Міністр має чотирьох заступників, у тому числі одного
першого, які належать до числа керівників Мінвуглепрому України.
Першого заступника та заступників Міністра призначає на
посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посад
Президент України.
Міністр розподіляє обов'язки між першим заступником та
заступниками Міністра.
10. Для узгодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Мінвуглепрому України, обговорення найважливіших
напрямів діяльності в Міністерстві утворюється колегія у складі
Міністра (голова колегії), першого заступника і заступників
Міністра та інших керівних працівників Міністерства.
У разі потреби до складу колегії Мінвуглепрому України можуть
включатися в установленому порядку інші особи.
Членів колегії затверджує та увільняє від виконання
обов'язків Кабінет Міністрів України за поданням Міністра.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Мінвуглепрому
України.
11. У складі Мінвуглепрому України за рішенням Кабінету
Міністрів України можуть утворюватись урядові органи державного
управління (департаменти, служби, інспекції).
12. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо головних напрямів діяльності Мінвуглепрому України,
обговорення найважливіших програм та інших питань у Міністерстві
може утворюватись науково-технічна рада, інші дорадчі та
консультативні органи.
Склад цих органів і положення про них затверджує Міністр.
13. Гранична чисельність працівників Мінвуглепрому України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру центрального апарату Мінвуглепрому України
затверджує Міністр.
Штатний розпис та кошторис видатків Мінвуглепрому України
затверджує Міністр за погодженням з Міністерством фінансів
України.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Мінвуглепрому України затверджує Міністр.
14. Мінвуглепром України є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку
із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Голова Секретаріату Президента України О.РИБАЧУК

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: