open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Положення про Міністерство України з

питань надзвичайних ситуацій та у справах

захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента

N 1842/2005 ( 1842/2005 ) від 27.12.2005 }
{ Положення про Міністерство України з питань

надзвичайних ситуацій та у справах захисту

населення від наслідків Чорнобильської

катастрофи додатково див. в Постанові КМ

N 1539 ( 1539-2006-п ) від 02.11.2006 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента

N 1085/2010 ( 1085/2010 ) від 09.12.2010 }

1. Затвердити Положення про Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, що додається.
2. Затвердити зміни, що вносяться до деяких указів Президента
України (додаються).
3. Визнати такими, що втратили чинність, укази Президента
України згідно з переліком (додається).
4. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк
свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 10 жовтня 2005 року

N 1430/2005

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 10 жовтня 2005 року N 1430/2005
ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство України з питань надзвичайних

ситуацій та у справах захисту населення від

наслідків Чорнобильської катастрофи

1. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
(МНС України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність
якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
МНС України є головним (провідним) органом у системі
центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення
реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення
і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи,
поводження з радіоактивними відходами та вибуховими матеріалами
промислового призначення, рятувальної справи, техногенної,
пожежної і промислової безпеки, охорони праці, державного
гірничого нагляду, створення та функціонування системи страхового
фонду документації, а також гідрометеорологічної діяльності.
2. МНС України у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
У межах своїх функцій та повноважень МНС України організовує
виконання актів законодавства і здійснює контроль за їх
реалізацією.
МНС України узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення цього законодавства та в установленому порядку
вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів
України.
3. Основними завданнями МНС України є:
забезпечення реалізації державної політики у сфері
техногенної пожежної і промислової безпеки, цивільного захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, охорони праці, здійснення державного
гірничого нагляду, страхування ризиків виробничої безпеки,
належного поводження з радіоактивними відходами, відпрацьованим
ядерним паливом та вибуховими матеріалами промислового
призначення, розвитку рятувальної справи, гідрометеорологічної
діяльності, створення та функціонування системи страхового фонду
документації, профілактики травматизму невиробничого характеру;
координація заходів, здійснюваних центральними і місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями щодо цивільного
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи, правового, радіаційного та медичного
захисту громадян, які постраждали від радіаційних аварій і
катастроф або брали участь у ліквідації їх наслідків, а також
реабілітації радіоактивно забруднених унаслідок Чорнобильської
катастрофи територій, проведення пошуково-рятувальних робіт,
забезпечення техногенної і пожежної безпеки, профілактики
травматизму невиробничого характеру, створення та функціонування
системи страхового фонду документації;
здійснення комплексного управління охороною праці,
забезпечення реалізації єдиної науково-технічної політики та
контролю за виконанням вимог законодавства у цій сфері;
здійснення державного нагляду за додержанням законів та інших
нормативно-правових актів з питань цивільного захисту населення та
запобігання надзвичайним ситуаціям, готовності органів управління
та сил реагування на надзвичайні ситуації техногенного та
природного характеру до проведення рятувальних та інших
невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайної ситуації,
безпечного проведення робіт у сфері поводження з вибуховими
матеріалами промислового призначення та під час утилізації
звичайних видів боєприпасів, ракетного палива та вибухових
матеріалів військового призначення, техногенної безпеки на
потенційно небезпечних об'єктах і територіях, а також державного
гірничого та пожежного нагляду;
ліквідація наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
реабілітація радіоактивно забруднених територій і забезпечення
захисту населення від впливу іонізуючого випромінювання,
організація і координація робіт та здійснення заходів щодо
комплексного розв'язання проблем, пов'язаних із зняттям з
експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворенням об'єкта "Укриття"
в екологічно безпечну систему;
організація та координація робіт із здійснення заходів на
території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового)
відселення, інших радіоактивно забруднених унаслідок
Чорнобильської катастрофи територіях, вирішення в установленому
порядку питань фінансування цих заходів, забезпечення охорони
здоров'я персоналу, громадського порядку на зазначених територіях.
4. МНС України відповідно до покладених на нього завдань та в
межах своєї компетенції:
1) розробляє пропозиції щодо формування та забезпечує
реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту населення
і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття
з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта
"Укриття" в екологічно безпечну систему, поводження з
радіоактивними відходами, відпрацьованим ядерним паливом,
рятувальної справи, техногенної, пожежної і промислової безпеки,
охорони праці, регулювання гірничої справи, створення та
функціонування системи страхового фонду документації, профілактики
травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної
діяльності;
2) бере в установленому порядку участь у формуванні Програми
діяльності Кабінету Міністрів України та розробленні проектів
Державної програми економічного і соціального розвитку України,
Державного бюджету України на відповідний рік, інших прогнозних та
програмних документів економічного та соціального розвитку
України;
3) розробляє за участю міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України,
всеукраїнських об'єднань роботодавців та профспілок
загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці
та виробничого середовища і контролює її виконання;
4) забезпечує реалізацію єдиної науково-технічної політики з
питань цивільного захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру, поводження з
вибуховими матеріалами, техногенної безпеки, охорони праці,
державного гірничого нагляду та з інших питань, віднесених до його
відання, формує відповідно до законодавства державне замовлення на
проведення науково-дослідних робіт з цих питань та координує і
контролює їх виконання;
5) розробляє пропозиції щодо ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС,
перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему,
вживає заходів до зниження рівня опромінення та створення інших
умов для забезпечення життєдіяльності на радіоактивно забруднених
унаслідок Чорнобильської катастрофи територіях;
6) організовує відповідно до законодавства та контролює
виконання завдань щодо переселення громадян з радіоактивно
забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи територій,
забезпечення створення для них необхідних соціально-побутових умов
у місцях їх компактного проживання після переселення, а також для
громадян, які постійно проживають на цих територіях;
7) бере участь у розгляді та опрацюванні пропозицій щодо
будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури,
розширення та реконструкції господарських об'єктів на радіоактивно
забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи територіях та в
місцях компактного проживання громадян після їх переселення;
8) забезпечує координацію робіт у зоні відчуження, проводить
радіоекологічний моніторинг на радіоактивно забруднених унаслідок
Чорнобильської катастрофи територіях, здійснює методичне
керівництво та координацію робіт з визначення радіаційної
обстановки на цих територіях;
9) видає відповідно до закону дозвіл на проведення робіт у
зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення,
забезпечує додержання вимог законодавства щодо провадження
господарської і природоохоронної діяльності підприємствами,
установами та організаціями у цих зонах;
10) забезпечує виконання дезактиваційних робіт у радіоактивно
забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи населених пунктах
і на територіях, керівництво комплексом робіт, що виконуються у
зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення, та
додержання вимог правового режиму в цих зонах;
11) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
встановлення меж зон забруднених унаслідок Чорнобильської
катастрофи територій, готує аналітичні матеріали про стан
ліквідації її наслідків;
12) вживає заходів до збереження національної культурної
спадщини на забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи та
інших надзвичайних ситуацій територіях;
13) забезпечує постійну готовність сил і засобів
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту до ліквідації
надзвичайних ситуацій, пожеж та їх наслідків, надання оперативної
допомоги населенню в разі виникнення несприятливих побутових або
нестандартних ситуацій;
14) координує діяльність аварійно-рятувальних формувань та
служб, підрозділів пожежної охорони, в тому числі і тих, що
охороняють об'єкти на договірних засадах;
15) забезпечує здійснення державного пожежного нагляду в
населених пунктах і на об'єктах усіх форм власності, координує
здійснювані центральними і місцевими органами виконавчої влади
заходи, пов'язані з удосконаленням пожежної безпеки, а також
діяльність підрозділів відомчої та місцевої пожежної охорони,
надає їм необхідну організаційно-методичну допомогу;
16) організовує та здійснює керівництво роботами, пов'язаними
з гасінням пожеж, проведенням аварійно-рятувальних робіт,
ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, знешкодженням і
знищенням вибухонебезпечних предметів;
17) забезпечує функціонування єдиної державної системи
проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт;
18) організовує та забезпечує проведення авіаційних
пошуково-рятувальних робіт з використанням усіх наявних сил та
засобів МНС України, а також сил та засобів інших центральних і
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій;
19) здійснює контроль за готовністю сил та засобів пошуку і
рятування центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до
проведення пошуку і рятування, аналізує їх діяльність за
результатами проведених пошуково-рятувальних робіт;
20) затверджує перелік вибухових матеріалів, допущених до
постійного виробництва та застосування, видає свідоцтва на їх
придбання і зберігання та дозволи на право проведення вибухових
робіт та виготовлення засобів їх механізації, організовує
експертизу проектної документації на відповідність
нормативно-правовим актам з питань забезпечення безпеки під час
поводження з вибуховими матеріалами, здійснює інші функції та
повноваження в цій сфері;
21) здійснює державний нагляд за діяльністю Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України в частині виконання ним заходів профілактики
виробничого травматизму, фінансування загальнодержавної, галузевих
і регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища;
22) організовує в установленому порядку розслідування аварій,
пожеж, масових нещасних випадків та нещасних випадків із
смертельними наслідками на виробництві, забезпечує ведення їх
обліку, проведення аналізу причин, розробляє пропозиції щодо їх
запобігання;
23) опрацьовує і затверджує правила, норми, стандарти,
технічні регламенти, інші нормативні акти;
24) координує роботи із створення сховищ радіоактивних
відходів та забезпечує функціонування єдиної державної системи
обліку радіоактивних відходів, а також їх сховищ;
25) координує та контролює проведення робіт із збирання,
перевезення, переробки, зберігання і захоронення радіоактивних
відходів промислових підприємств, медичних, науково-дослідних
установ, а також робіт із будівництва, експлуатації,
реконструкції, зняття з експлуатації об'єктів, призначених для
поводження з радіоактивними відходами, та із закриття сховищ для
їх захоронення;
26) бере участь у проведенні державної експертизи
містобудівної документації та проектів будівництва техногенно
небезпечних та інших об'єктів у частині додержання вимог пожежної
і техногенної безпеки, цивільного захисту;
27) координує проведення аварійно-рятувальних робіт, заходів
з ліквідації виливу нафтопродуктів, а також шкідливих для довкілля
хімічних та радіоактивних речовин, визначає відповідно до
законодавства напрями формування єдиної технічної політики у сфері
вдосконалення сил і засобів, що використовуються для виконання
пошуково-рятувальних робіт;
28) визначає порядок організації гасіння пожеж та залучення
підрозділів пожежної охорони, в тому числі відомчих і місцевих,
екстрених та аварійно-рятувальних служб до проведення
аварійно-рятувальних робіт, дає оцінку їх діям;
29) аналізує причини виникнення надзвичайних ситуацій, у тому
числі внаслідок невиконання заходів із запобігання цим ситуаціям,
дає оцінку діям органів управління, сил і засобів цивільного
захисту під час проведення рятувальних та інших невідкладних
робіт;
30) бере участь разом з іншими центральними органами
виконавчої влади, які здійснюють державний нагляд у відповідній
сфері, у перевірках щодо забезпечення умов зберігання,
транспортування, знешкодження, утилізації та захоронення
небезпечних речовин і виробів, що містять такі речовини;
31) організовує відповідно до законодавства ведення
державного статистичного обліку пожеж, аварій, стихійного лиха та
їх наслідків, установлює за погодженням з Державним комітетом
статистики України порядок і форми звітності з цих питань;
32) забезпечує належне функціонування територіальних і
контролює наявність та утримання в постійній готовності на
потенційно небезпечних об'єктах локальних систем виявлення загрози
виникнення надзвичайних ситуацій, а також локальних систем
оповіщення;
33) забезпечує створення, розвиток і надійне функціонування
відомчої системи зв'язку та інформаційних мереж;
34) бере участь у вдосконаленні існуючих телекомунікаційних
мереж, методів організації зв'язку під час ліквідації пожеж,
аварій та інших надзвичайних ситуацій;
35) прогнозує разом із центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями ймовірність виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,
моделює їх, здійснює районування території України у зв'язку з
наявністю потенційно небезпечних виробництв, об'єктів та загрози
виникнення надзвичайних ситуацій, визначає показники ризику на цих
об'єктах і територіях, організовує оповіщення населення про
загрозу та виникнення надзвичайної ситуації техногенного і
природного характеру;
36) контролює створення, зберігання, поповнення і
використання центральними та місцевими органами виконавчої влади,
підприємствами, установами та організаціями матеріальних резервів,
призначених для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру;
37) організовує в установленому порядку надання першочергової
допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайної
ситуації техногенного або природного характеру;
38) визначає разом з відповідними центральними і місцевими
органами виконавчої влади склад, порядок розміщення та оснащення
сил і засобів, призначених для ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру;
39) забезпечує координацію науково-дослідних та
конструкторських робіт з проблем техногенної, пожежної і
промислової безпеки, охорони праці, захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з
експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття"
в екологічно безпечну систему, поводження з радіоактивними
відходами, вдосконалення існуючих і створення нових приладів
контролю, визначення ступеня впливу шкідливих хімічних речовин та
іонізуючого випромінювання, засобів захисту від їх дії і
аварійно-рятувальних засобів, відповідних питань державного
гірничого нагляду, використання і охорони надр, а також з питань
гідрометеорологічної діяльності; виконує роботи із стандартизації,
сертифікації, акредитації та метрологічного забезпечення
діяльності у цих сферах;
40) забезпечує створення системи захисту з протидії загрозам
терористичних актів та іншим екстремістським проявам, виконання
запобіжно-профілактичних заходів безпеки на підприємствах, в
установах та організаціях, що належать до сфери його управління;
41) організовує охорону підпорядкованих об'єктів;
42) забезпечує створення державної системи заходів щодо
готовності до ліквідації аварій на ядерних установках, об'єктах,
призначених для поводження з радіоактивними відходами, та джерелах
іонізуючого випромінювання;
43) забезпечує проведення рятувальних та інших невідкладних
робіт на об'єктах і територіях, ліквідацію наслідків надзвичайних
ситуацій, захист від них населення і територій, здійснює заходи
щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ефективного
реагування на них, пошуку і рятування людей на цих об'єктах і
територіях, координацію діяльності підрозділів
пошуково-рятувальних сил та аварійно-рятувальних служб центральних
і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій під час
проведення пошуково-рятувальних заходів;
44) бере участь у вдосконаленні системи прийому сигналів про
надзвичайні ситуації та оповіщення про них на території вздовж
узбережжя Чорного та Азовського морів, на внутрішніх водних
шляхах, організовує цілодобове чергування своїх координаційних
центрів і пошуково-рятувальних служб;
45) здійснює заходи із забезпечення захисту населення і
територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій,
пов'язаних із технологічними терористичними проявами та іншими
видами терористичної діяльності, бере участь у заходах з
мінімізації та ліквідації наслідків таких ситуацій під час
проведення антитерористичних операцій, а також проводить
просвітницькі та практично-навчальні заходи з метою підготовки
населення до дій під час вчинення терористичного акту;
46) забезпечує функціонування системи мобілізаційної
готовності територіальних органів управління, спеціальних
формувань і підрозділів в особливий період;
47) забезпечує створення та функціонування системи страхового
фонду документації, функціонування і розвиток державної системи
гідрометеорологічних спостережень та гідрометеорологічного
забезпечення;
48) організовує та здійснює підготовку і перепідготовку
кадрів для служби цивільного захисту, її органів управління та
сил, а також навчання населення дій у надзвичайних ситуаціях;
49) визначає порядок проведення навчання і перевірки знань
посадових осіб з питань охорони праці, погоджує програми
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів
з цих питань, здійснює контроль за організацією навчання
працівників у сфері поводження з вибуховими матеріалами та
перевіряє їх знання;
50) забезпечує розроблення навчальних планів і програм
підготовки спеціалістів з поводження з радіоактивними відходами,
цивільного захисту та техногенної безпеки, аварійно-рятувальних
формувань та служб, навчання населення дій у надзвичайних
ситуаціях;
51) затверджує відповідно до законодавства типові положення
про службу охорони праці, про комісію з питань охорони праці, що
утворюються на підприємствах, визначає перелік робіт з підвищеною
небезпекою, вживає в установленому законом порядку заходів для
додержання вимог щодо охорони праці під час проектування,
будівництва (виготовлення) та реконструкції підприємств, об'єктів
і засобів виробництва;
52) розробляє і організовує виконання програм кадрового
забезпечення центрального апарату Міністерства та його
територіальних органів, спеціальних підрозділів і формувань,
вживає заходів для додержання дисципліни і законності в їх
діяльності, організовує роботу навчальних закладів та наукових
установ, що належать до сфери його управління, забезпечує їх
висококваліфікованими спеціалістами, вирішує інші питання добору і
розстановки кадрів;
53) забезпечує безпеку осіб, які залучаються до роботи в зоні
виникнення надзвичайної ситуації, збереження вантажів, що
доставляються у таку зону;
54) здійснює в установленому порядку міжнародне
співробітництво з питань, що належать до його компетенції, вивчає,
узагальнює та поширює досвід іноземних держав, бере участь у
підготовці та укладенні міжнародних договорів, представляє
відповідно до законодавства інтереси України в Міжнародному
агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) та інших міжнародних
організаціях;
55) реєструє в установленому порядку пожежно-рятувальні
служби, їх підрозділи та аварійно-рятувальні служби, проводить їх
атестацію та веде відповідний реєстр;
56) здійснює методичне керівництво і контроль за створенням,
зберіганням, використанням та поповненням відомчих, регіональних,
місцевих та об'єктових резервів, а також оперативного резерву для
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру;
57) здійснює відповідно до законодавства функції з управління
об'єктами державної власності;
58) забезпечує реалізацію державної політики стосовно
державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у
центральному апараті Міністерства, територіальних органах,
спеціальних формуваннях і підрозділах, на підприємствах, в
установах та організаціях, що належать до сфери його управління;
59) виконує відповідно до законодавства інші функції та
повноваження.
5. МНС України має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію,
документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього
завдань, функцій та повноважень;
2) заслуховувати інформацію керівників центральних і місцевих
органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій з питань виконання завдань і
заходів, передбачених законами України, актами Президента України
та Кабінету Міністрів України щодо запобігання та ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, захисту населення і територій від їх впливу,
організації рятувальної справи, техногенної, пожежної та
промислової безпеки, охорони праці та профілактики травматизму
невиробничого характеру;
3) залучати за погодженням з керівниками центральних та
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій до проведення
навчань з питань цивільного захисту їх відповідні органи
управління, сили і засоби, інші підрозділи;
4) користуватися позачергово телевізійними і радіомовними
каналами незалежно від форми власності в разі виникнення
надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру з
метою оперативного інформування про неї населення;
5) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для
розгляду питань, віднесених до його компетенції;
6) організовувати для центральних і місцевих органів
виконавчої влади підготовку та підвищення кваліфікації фахівців з
питань пожежної охорони, цивільного захисту та техногенної безпеки
а також навчання дій щодо забезпечення радіаційної безпеки
працівників підприємств, установ та організацій;
7) представляти в установленому порядку Україну та Кабінет
Міністрів України у міжнародних організаціях та під час укладення
міжнародних договорів;
8) утворювати в разі потреби за погодженням з іншими
заінтересованими центральними органами виконавчої влади комісії та
експертні групи, в тому числі із залученням до роботи в них
фахівців на договірній основі, та скликати в установленому порядку
наради.
6. МНС України здійснює свої функції та повноваження
відповідно до законодавства безпосередньо та через урядові органи
державного управління, утворені у складі Міністерства,
територіальні органи, підрозділи та спеціальні формування,
навчальні заклади, а також підприємства, установи та організації,
що належать до сфери його управління.
7. МНС України в межах своїх функцій та повноважень на основі
та на виконання актів законодавства України видає накази,
організовує і контролює їх виконання.
Нормативно-правові акти МНС України підлягають державній
реєстрації в установленому законодавством порядку.
З питань, що належать до функцій і повноважень МНС України,
його рішення є обов'язковими для виконання центральними і
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та
громадянами.
МНС України у разі потреби видає разом з іншими центральними
та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
8. МНС України очолює Міністр, якого в установленому порядку
призначає на посаду і звільняє з посади Президент України.
Міністр має першого заступника і заступників, які
призначаються на посади та звільняються з посад відповідно до
законодавства.
Міністр:
1) керує Міністерством, несе персональну відповідальність
перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за
виконання покладених на МНС України завдань, функцій і
повноважень;
2) забезпечує реалізацію державної політики у визначеній
сфері діяльності, спрямовує і координує здійснення центральними
органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його
відання;
3) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є МНС України;
4) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України проекти законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є МНС
України;
5) подає в установленому порядку Прем'єр-міністрові України
пропозиції щодо призначення на посади першого заступника та
заступників Міністра;
6) розподіляє обов'язки між першим заступником і заступниками
Міністра, а також керівниками підрозділів Міністерства, визначає
ступінь їх відповідальності;
7) призначає на посади та звільняє з посад працівників
центрального апарату Міністерства, присвоює у встановленому
порядку ранги державним службовцям, затверджує положення про
структурні підрозділи центрального апарату МНС України;
8) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
утворення, реорганізації та ліквідації у складі МНС України
урядових органів державного управління;
9) вносить Кабінету Міністрів України подання про призначення
на посади і звільнення з посад керівників урядових органів
державного управління, утворених у складі МНС України;
10) за поданням керівників урядових органів державного
управління, утворених у складі Міністерства, затверджує граничну
чисельність їх працівників, погоджує структуру, штатний розпис та
кошторис видатків цих органів;
11) приймає рішення щодо утворення, реорганізації і
ліквідації територіальних органів, спеціальних підрозділів та
формувань цивільного захисту, підприємств, установ та організацій,
що належать до сфери управління МНС України, затверджує положення
(статути) про них, у встановленому законодавством порядку
призначає на посади та звільняє з посад їх керівників;
12) затверджує відповідно до законодавства перелік посад, що
підлягають заміщенню особами рядового і начальницького складу
органів і підрозділів цивільного захисту, та номенклатуру посад
для їх призначення;
13) визначає порядок добору, вивчення та призначення осіб,
які приймаються на службу на посади рядового і начальницького
складу органів і підрозділів цивільного захисту, їх переміщення по
службі та звільнення, проведення в установленому порядку їх
атестування, а також визначає порядок формування і підготовки
кадрового резерву;
14) присвоює в установленому порядку спеціальні звання особам
рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного
захисту, заохочує, притягає їх до дисциплінарної відповідальності,
вносить подання про присвоєння спеціальних звань особам вищого
начальницького складу;
15) визначає порядок і строки підвищення кваліфікації та
перепідготовки осіб рядового і начальницького складу органів і
підрозділів цивільного захисту та працівників МНС України;
16) вирішує інші питання щодо проходження служби особами
рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного
захисту;
17) здійснює інші функції та повноваження відповідно до
законодавства.
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції МНС України, обговорення найважливіших напрямів його
діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра
(голова колегії), його першого заступника та заступників, а також
керівників структурних підрозділів Міністерства.
У разі потреби до складу колегії МНС України можуть входити в
установленому порядку й інші особи.
Члени колегії затверджуються та увільняються від виконання
обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра.
Рішення колегії вводяться в дію наказами МНС України.
10. Для розгляду наукових рекомендацій з найважливіших питань
та інших пропозицій у МНС України утворюється науково-технічна
рада з числа вчених і висококваліфікованих спеціалістів.
Склад науково-технічної ради і положення про неї затверджує
Міністр.
У МНС України можуть утворюватися інші дорадчі та
консультативні органи, склад і положення про які затверджує
Міністр.
11. Гранична чисельність працівників МНС України
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис і кошторис видатків МНС України затверджує
Міністр за погодженням з Міністерством фінансів України.
Структуру центрального апарату МНС України затверджує
Міністр.
12. МНС України є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням,
використовує відповідно до законодавства власну емблему, прапор,
іншу символіку.

Голова Секретаріату
Президента України О.РИБАЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 10 жовтня 2005 року N 1430/2005
ЗМІНИ,

що вносяться до деяких указів

Президента України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1085/2010 ( 1085/2010 ) від 09.12.2010 }

2. У статті 1 Указу Президента України від 15 грудня
1999 року N 1574 ( 1574/99 ) "Про склад Кабінету Міністрів
України" (зі змінами, внесеними Указами від 5 червня 2001 року
N 405 ( 405/2001 ), від 21 серпня 2001 року N 724 ( 724/2001 ),
від 25 березня 2003 року N 267 ( 267/2003 ), від 3 червня
2003 року N 464 ( 464/2003 ), від 6 лютого 2004 року N 166
( 166/2004 ), від 6 липня 2004 року N 755 ( 755/2004 ), від
16 липня 2004 року N 811 ( 811/2004 ), від 26 лютого 2005 року
N 381 ( 381/2005 ) і від 10 березня 2005 року N 455 ( 455/2005 )
абзац "Міністр України з питань надзвичайних ситуацій" замінити
абзацом такого змісту:
"Міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи".
3. Підпункт 21 пункту 4 Положення про Міністерство палива та
енергетики України, затвердженого Указом Президента України від
14 квітня 2000 року N 598 ( 598/2000 ), виключити.
4. У тексті Положення про Міністерство праці та соціальної
політики України, затвердженого Указом Президента України від
30 серпня 2000 року N 1035 ( 1035/2000 ) (зі змінами, внесеними
Указами від 3 січня 2002 року N 9 ( 9/2002 ), від 27 березня
2002 року N 304 ( 304/2002 ), від 5 березня 2004 року N 280
( 280/2004 ) і N 283 ( 283/2004 ), від 24 квітня 2004 року N 475
( 475/2004 ), від 12 січня 2005 року N 26 ( 26/2005 ) і від
31 серпня 2005 року N 1224 ( 1224/2005 ):
1) слова "охорони і" виключити;
2) абзац п'ятий пункту 3 виключити;
3) у пункті 4:
у підпункті 2 слова "і охорони" виключити;
підпункт 17 виключити;
підпункт 25 після слів "державної політики щодо" доповнити
словами "соціального захисту";
доповнити пункт підпунктом 30-1 такого змісту:
"30-1) організовує та координує роботу, пов'язану із
визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, забезпеченням здійснення заходів щодо
санаторно-курортного лікування і оздоровлення цих осіб та
контролює їх виконання".

( Пункт 5 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1842/2005 ( 1842/2005 ) від 27.12.2005 )

( Пункт 6 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1842/2005 ( 1842/2005 ) від 27.12.2005 )

Голова Секретаріату
Президента України О.РИБАЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 10 жовтня 2005 року N 1430/2005
ПЕРЕЛІК

указів Президента України,

що втратили чинність

1. Указ Президента України від 16 січня 2003 року N 29
( 29/2003 ) "Питання Державного комітету України з нагляду за
охороною праці".
2. Пункт 53 змін, що вносяться до указів Президента України,
затверджених Указом Президента України від 5 березня 2004 року
N 280 ( 280/2004 ) "Про внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, деяких указів Президента України".
3. Стаття 1 Указу Президента України від 5 березня 2004 року
N 283 ( 283/2004 ) "Питання Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи".
4. Указ Президента України від 6 липня 2004 року N 755
( 755/2004 ) "Про заходи щодо вдосконалення системи державного
управління у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи".

Голова Секретаріату
Президента України О.РИБАЧУК

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: