open Про систему
Нечинна
                             
                             
ДОДАТОК

до Закону України

"Про Митний тариф України"

від 5 квітня 2001 року

N 2371-III ( 2371-14 )
Митний тариф України

( Розділи I-V див. в Законі N 2371-III ( 2371а-14 ) від

05.04.2001 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2671-III ( 2671-14 ) від 12.07.2001, ВВР, 2001, N 45, ст.239
N 3113-III ( 3113-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 33, ст.237
N 370-IV ( 370-15 ) від 25.12.2002, ВВР, 2003, N 7, ст. 64
N 745-IV ( 745-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.235
N 981-IV ( 981-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2004, N 2, ст.7
N 1637-IV ( 1637-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 29, ст.368
N 1820-IV ( 1820-15 ) від 18.06.2004, ВВР, 2004, N 33-34, ст.408
N 2715-IV ( 2715-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 40-41, N 43,

N 44-45, ст.463 )

РОЗДІЛ VI
ПРОДУКЦІЯ ХІМІЧНОЇ ТА ПОВ'ЯЗАНИХ

З НЕЮ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
Примітки:
1. а) Товари (відмінні від радіоактивних руд), які
відповідають назві товарної позиції 2844 або 2845, класифікуються
лише в цих товарних позиціях і ні в яких інших товарних позиціях
цієї Класифікації товарів;
б) відповідно до положень пункту а) товари, які відповідають
назвам товарної позиції 2843 або 2846, класифікуються лише в цих
товарних позиціях і ні в яких інших товарних позиціях цього
розділу.
2. Відповідно до примітки 1, товари, які класифікуються в
товарних позиціях 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306,
3307, 3506, 3707 або 3808, що подаються в певному дозуванні або
для роздрібної торгівлі, повинні класифікуватися лише в цих
товарних позиціях і ні в яких інших товарних позиціях цієї
Класифікації товарів.
3. Товари, подані у наборах, які складаються з двох або
більше окремих компонентів, що включені повністю або частково до
цього розділу і призначені для змішування з метою отримання
продуктів розділу VI або VII, повинні класифікуватися до
відповідних для цих продуктів товарних позицій за умови, що ці
компоненти:
а) з урахуванням способу їх розфасування призначені для
спільного використання без попереднього перепаковування;
б) подаються разом;
в) ідентифікуються за своєю природою або за відповідними
пропорціями, в яких вони представлені як компоненти, що доповнюють
один одного.
Додаткова примітка України:
1. У цьому розділі термін "що використовуються (ється) для
промислового складання моторних транспортних засобів" та "для
промислового складання моторних транспортних засобів"
застосовується лише до товарів, які використовуються у
промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних
позицій 8701-8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України. Розділ VI доповнено абзацами згідно із Законом N 2715-IV
( 2715-15 ) від 23.06.2005 )

Група 28
Продукти неорганічної хімії: сполуки неорганічні або

органічні дорогоцінних металів, рідкоземельних металів,

радіоактивних елементів або ізотопів
Примітки:
1. Якщо у контексті не обумовлено інше, до товарних
позицій цієї групи включаються лише:
а) окремі хімічні елементи і сполуки певного хімічного
складу, які містять або не містять домішок;
б) водні розчини продуктів, зазначені у пункті а);
в) продукти, зазначені у пункті а), розчинені в інших
розчинниках за умови, що розчинення є звичайним і необхідним
способом їх збереження або транспортування, при цьому зберігаються
властивості певних продуктів, що не допускає їх використання в
інших цілях, відмінних від традиційних;
г) продукти, зазначені у пунктах а), б) або в), з доданням
стабілізуючих речовин (включаючи агенти, що запобігають
злежуванню), необхідних для їх збереження або транспортування;
ґ) продукти, зазначені у пунктах а), б) або г), з доданням
протипилових засобів або барвників для полегшення ідентифікації
або з міркувань безпеки за умови, що ці добавки не роблять продукт
придатним для нетрадиційного використання.
2. Крім дитіонітів і сульфоксилатів, стабілізованих
органічними речовинами (товарна позиція 2831), карбонатів і
пероксокарбонатів неорганічних основ (товарна позиція 2836),
ціанідів, ціанідоксидів і комплексних ціанідів неорганічних основ
(товарна позиція 2837), фульмінатів, ціанатів і тіоціанатів
неорганічних основ (товарна позиція 2838), органічних продуктів,
зазначених у товарних позиціях 2843-2846, і карбідів (товарна
позиція 2849), до цієї групи включаються тільки такі сполуки
вуглецю:
а) оксиди вуглецю, ціанистий водень, гримуча, ізоціанова,
тіоціанова кислоти та інші прості або складні ціанові кислоти
(товарна позиція 2811);
б) галогенідоксиди вуглецю (товарна позиція 2812);
в) дисульфід вуглецю (товарна позиція 2813);
г) тіокарбонати, селенокарбонати і телурокарбонати,
селеноціанати і телуроціанати, тетратіоціанатодіамінохромати
(рейнекати) та інші комплексні неорганічні ціанати неорганічних
основ (товарна позиція 2842);
ґ) пероксид водню, ствердлий сечовиною (товарна позиція 2847)
оксисульфід вуглецю, тіокарбонілгалогеніди, ціан, ціангалогеніди,
ціанамід та їх металопохідні (товарна позиція 2851), за винятком
ціанаміду кальцію, як у чистому вигляді, так і з домішками
(група 31).
3. Відповідно до положень примітки 1 до розділу VI, ця група
не включає:
а) хлорид натрію та оксид магнію, чисті або з домішками, а
також інші продукти розділу V;

б) органо-неорганічні сполуки, крім зазначених у примітці 2
до цієї групи;
в) продукти, зазначені у примітках 2, 3, 4 або 5 до групи 31;
г) неорганічні продукти, що використовуються як люмінофори
(товарна позиція 3206);
ґ) штучний графіт (товарна позиція 3801); вогнегасні продукти
у вигляді зарядів до вогнегасників чи вогнегасних гранат (товарна
позиція 3813); засоби для виведення чорнильних плям, розфасовані
для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3824), штучно вирощені
кристали (крім оптичних елементів) галогенідів лужних і
лужноземельних металів кожний масою не менш як 2,5 г товарної
позиції 3824;
д) дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння (природне, штучне
або синтетичне), порошки і пил природного і синтетичного
дорогоцінного каміння (товарних позицій 7102-7105) або дорогоцінні
метали та їх сплави групи 71;
е) метали, чисті або з домішками, металеві сплави або
металокераміка, включаючи карбіди металів спечені (карбіди
металів, спечені з металом), розділу XV;
є) оптичні елементи, наприклад, галогеніди лужних або
лужноземельних металів (товарна позиція 9001).
4. Комплексні кислоти певного хімічного складу, що
складаються з кислоти, яка містить неметал підгрупи II, і кислоти,
яка містить метал підгрупи IV, слід класифікувати у товарній
позиції 2811.
5. Товарні позиції 2826-2842 включають лише солі та
пероксосолі металів і амонію. Якщо у контексті не обумовлене інше,
подвійні або комплексні солі слід включати до товарної позиції
2842.
6. До товарної позиції 2844 включаються лише:
а) технецій (порядковий номер 43), прометій (порядковий номер
61), полоній (порядковий номер 84) і всі елементи з порядковими
номерами більше 84;
б) радіоактивні ізотопи природні або штучні (включаючи
ізотопи дорогоцінних або недорогоцінних металів розділів XIV і
XV), змішані або незмішані;
в) органічні або неорганічні сполуки цих елементів або
ізотопів, певного або невизначеного хімічного складу, змішані або
незмішані;
г) сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні
продукти і суміші, які містять ці елементи або їх ізотопи, а
також органічні або неорганічні сполуки зазначених елементів або
ізотопів з питомою радіоактивністю понад 74 Бк/г (0,002 мкКі/г);
ґ) відпрацьовані паливні елементи (твели) ядерних реакторів;
д) радіоактивні залишки, придатні або не придатні для
використання.
У цій примітці, а також у товарних позиціях 2844 і 2845
термін "ізотопи" означає:
окремі нукліди, за винятком нуклідів, які існують у природі в
моноізотопному стані;
суміші ізотопів одного елемента, збагачені одним або кількома
ізотопами, зазначеними вище, тобто елементи, в яких було штучно
змінено природний ізотопний склад.
7. До товарної позиції 2848 включається фосфід міді, який
містить понад 15 мас.% фосфору.
8. Такі хімічні елементи, як, наприклад, кремній і селен,
використовувані в електроніці, включаються до цієї групи за умови,
що в необробленому вигляді вони мають продовгувату форму без
подальшої обробки, форму циліндрів або стержнів. Якщо вони мають
форму дисків, пластин або подібні форми, то включаються до
товарної позиції 3818.
Додаткова примітка:
1. Якщо в контексті не обумовлене інше, то солі, зазначені у
підпозиціях, включають кислі солі та основні солі.
---------------------------------------------------------------------- Код | Назва | Ставки мита, % |Додат- | |--------------------------| кові | |префе-|пільгова | повна | ОВО | | рен- | | | | |ційна | | | -------------+--------------------+------+---------+---------+------- |I. ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ | | | | | | | | | 801 |Фтор, хлор, бром і | | | | |йод: | | | | 801 10 00 00 |- хлор | | 2 | 2 | - 801 20 00 00 |- йод | | 0 | 0 | - 801 30 |- фтор; бром: | | | | 801 30 10 00 |- - фтор | | 5 | 5 | - 801 30 90 00 |- - бром | | 5 | 5 | - 802 00 00 00 |Сірка сублімована | | 5 | 5 | - |або осаджена; сірка | | | | |колоїдна | | | | 803 00 |Вуглець (сажа та | | | | |інші форми вуглецю, | | | | |не включені до інших| | | | |угруповань): | | | | 803 00 10 00 |- метанова сажа | | 2 | 2 | - 803 00 80 00 |- інший | | 2 | 2 | - 804 |Водень, інертні | | | | |гази та інші | | | | |неметали: | | | | 804 10 00 00 |- водень | | 2 | 2 | куб. м |- інертні гази: | | | | 804 21 00 00 |- - аргон | | 2 | 2 | куб. м 804 29 |- - інші: | | | | 804 29 10 00 |- - - гелій | | 0 | 0 | куб. м 804 29 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | куб. м 804 30 00 00 |- азот | | 5 | 5 | куб. м 804 40 00 00 |- кисень | | 5 | 5 | куб. м 804 50 |- бор; телур: | | | | 804 50 10 00 |- - бор | | 5 | 5 | - 804 50 90 00 |- - телур | | 5 | 5 | - |- кремній: | | | | 804 61 00 00 |- - з вмістом не | | 5 | 5 | - |менш як 99,99 мас.% | | | | |кремнію | | | | 804 69 00 00 |- - інший | | 5 | 5 | - 804 70 00 00 |- фосфор | | 5 | 5 | - 804 80 00 00 |- миш'як | | 5 | 5 | - 804 90 00 00 |- селен | | 5 | 5 | - 805 |Лужні або | | | | |лужноземельні | | | | |метали; | | | | |рідкісноземельні | | | | |метали, скандій та | | | | |ітрій, у чистому | | | | |вигляді, у сумішах | | | | |або сплавах; ртуть: | | | | |- лужні метали: | | | | 805 11 00 00 |- - натрій | | 5 | 5 | - 805 19 00 00 |- - інші | | 5 | 5 | - |- лужноземельні | | | | |метали: | | | | 805 21 00 00 |- - кальцій | | 5 | 5 | - 805 22 00 00 |- - стронцій та | | 5 | 5 | - |барій | | | | 805 30 |- рідкісноземельні | | | | |метали, скандій та | | | | |ітрій у чистому | | | | |вигляді, у сумішах | | | | |або сплавах: | | | | 805 30 10 00 |- - суміші або | | 5 | 5 | - |сплави | | | | 805 30 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | - 805 40 |- ртуть: | | | | 805 40 10 00 |- - у флягах масою | | 5,5 | 5,5 | - |нетто 34,5 кг | | | | |(стандартна маса) і | | | | |вартістю на умовах | | | | |ФОБ, за флягу не | | | | |більш як 224 євро | | | | 805 40 90 00 |- - інша | | 5 | 5 | - | | | | | |II. КИСЛОТИ | | | | |НЕОРГАНІЧНІ ТА | | | | |НЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ | | | | |КИСНЮ З НЕМЕТАЛАМИ | | | | | | | | | 806 |Водень хлористий | | | | |(соляна кислота); | | | | |хлорсульфонова | | | | |кислота: | | | | 806 10 00 00 |- водень хлористий | | 5,5 | 5,5 | - |(соляна кислота) | | | | 806 20 00 00 |- хлорсульфонова | | 1 | 1 | - |кислота | | | | 807 00 |Сірчана кислота; | | | | |олеум: | | | | 807 00 10 00 |- сірчана кислота | | 2 | 2 | - 807 00 90 00 |- олеум | | 2 | 2 | - 808 00 00 00 |Азотна кислота; | | 2 | 2 | - |сульфоазотні | | | | |кислоти | | | | 809 |Оксид фосфору (V); | | | | |фосфорна кислота та | | | | |поліфосфорні | | | | |кислоти: | | | | 809 10 00 00 |- оксид фосфору (V) | | 5 | 5 | кг | | | | |P(2)O(5) 809 20 00 00 |- фосфорна кислота | | 0 | 0 | кг |та поліфосфорні | | | |P(2)O(5) |кислоти | | | | 810 00 |Оксиди бору; борні | | | | |кислоти: | | | | 810 00 10 00 |- оксид бору | | 0 | 0 | - 810 00 90 00 |- інші | | 0 | 0 | - 811 |Інші неорганічні | | | | |кислоти та інші | | | | |неорганічні | | | | |кисневмісні сполуки | | | | |неметалів: | | | | |- інші неорганічні | | | | |кислоти: | | | | 811 11 00 00 |- - фтористий | | 0 | 0 | - |водень (плавикова | | | | |кислота) | | | | 811 19 |- - інші: | | | | 811 19 10 00 |- - - бромистий | | 0 | 0 | - |водень (бромисто- | | | | |воднева кислота) | | | | 811 19 20 00 |- - - ціаністий | | 0 | 0 | - |водень | | | | |(ціаністоводнева | | | | |кислота) | | | | 811 19 80 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - |- інші неорганічні | | | | |кисневмісні сполуки | | | | |неметалів: | | | | 811 21 00 00 |- - діоксид вуглецю | | 5 | 5 | - 811 22 00 00 |- - діоксид кремнію | | 5 | 5 | - 811 23 00 00 |- - діоксид сірки | | 5 | 5 | - 811 29 |- - інші: | | | | 811 29 10 00 |- - - оксид | | 5 | 5 | - |сірки (VI) (сірчаний| | | | |ангідрид); оксид | | | | |миш'яку (III) | | | | 811 29 30 00 |- - - оксиди азоту | | 5 | 5 | - 811 29 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - | | | | | |III. СПОЛУКИ | | | | |НЕМЕТАЛІВ З | | | | |ГАЛОГЕНАМИ АБО | | | | |СІРКОЮ | | | | | | | | | 812 |Галогеніди та | | | | |галогенідоксиди | | | | |неметалів: | | | | 812 10 |- хлористі та | | | | |кисневохлористі | | | | |сполуки: | | | | |- - фосфору: | | | | 812 10 11 00 |- - - окситрихлорид | | 5 | 5 | - |фосфору (хлорид | | | | |фосфорилу) | | | | 812 10 15 00 |- - - трихлорид | | 5 | 5 | - |фосфору | | | | 812 10 16 00 |- - - пентахлорид | | 5 | 5 | - |фосфору | | | | 812 10 18 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - |- - інші: | | | | 812 10 91 00 |- - - дихлорид | | 5 | 5 | - |дисірки | | | | 812 10 93 00 |- - - дихлорид сірки| | 5 | 5 | - 812 10 94 00 |- - - фосген | | 5 | 5 | - |(карбоніл хлориду) | | | | 812 10 95 00 |- - - дихлорид | | 5 | 5 | - |тіонілу (хлорид | | | | |тіонілу) | | | | 812 10 99 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - 812 90 00 00 |- інші | | 5 | 5 | - 813 |Сульфіди неметалів; | | | | |трисульфід фосфору | | | | |технічний: | | | | 813 10 00 00 |- дисульфід вуглецю | | 5 | 5 | - 813 90 |- інші: | | | | 813 90 10 00 |- - сульфіди фосфору, | 5 | 5 | - |включаючи трисульфід| | | | |фосфору технічний | | | | 813 90 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | - | | | | |
|IV. НЕОРГАНІЧНІ | | | | |ОСНОВИ ТА ОКСИДИ, | | | | |ГІДРОКСИДИ І | | | | |ПЕРОКСИДИ МЕТАЛІВ | | | | | | | | | 814 |Аміак, безводний або| | | | |у водному розчині | | | | |(нашатирний спирт): | | | | 814 10 00 00 |- аміак безводний | | 2 | 2 | - 814 20 00 00 |- аміак у водному | | 5,5 | 5,5 | - |розчині (нашатирний | | | | |спирт) | | | | 815 |Гідроксид натрію | | | | |(каустична сода); | | | | |гідроксид калію | | | | |(каустичний поташ); | | | | |пероксиди натрію чи | | | | |калію: | | | | |- гідроксид натрію | | | | |(сода каустична): | | | | 815 11 00 00 |- - твердий | | 0 | 0 | - 815 12 00 |- - у водному | | | | |розчині (луг | | | | |каустичної соди): | | | | 815 12 00 10 |- - - отриманий | | 5,5 | 5,5 | кг NaOH |діафрагмовим методом| | | | |із масовою долею | | | | |хлориду (хлористого)| | | | |натрію не менш як | | | | |2,0% | | | | 815 12 00 90 |- - - інший | | 0 | 0 | кг NaOH 815 20 |- гідроксид калію | | | | |(каустичний поташ): | | | | 815 20 10 00 |- - твердий | | 0 | 0 | - 815 20 90 00 |- - у водному | | 0 | 0 | кг KOH |розчині (луг | | | | |каустичного поташу) | | | | 815 30 00 00 |- пероксиди натрію | | 0 | 0 | - |чи калію | | | | 816 |Гідроксид і | | | | |пероксид магнію; | | | | |оксиди, гідроксиди | | | | |та пероксиди | | | | |стронцію або барію: | | | | 816 10 00 00 |- гідроксид і | | 0 | 0 | - |пероксид магнію | | | | 816 20 00 00 |- оксид, гідроксид | | 5 | 5 | - |та пероксид стронцію| | | | 816 30 00 00 |- оксид, гідроксид | | 5 | 5 | - |і пероксид барію | | | | 817 00 00 00 |Оксид цинку; | | 0 | 0 | - |пероксид цинку | | | | 818 |Корунд штучний з | | | | |точно визначеним чи | | | | |не визначеним | | | | |хімічним складом; | | | | |оксид алюмінію; | | | | |гідроксид алюмінію: | | | | 818 10 |- корунд штучний з | | | | |точно визначеним чи | | | | |не визначеним | | | | |хімічним складом: | | | | 818 10 10 00 |- - білий, рожевий | | 5 | 5 | - |або рубіново- | | | | |червоний | | | | |з вмістом оксиду | | | | |алюмінію понад | | | | |97,5 мас.% | | | | 818 10 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | - 818 20 00 00 |- оксид алюмінію, | | 5 | 5 | - |крім штучного | | | | |корунду | | | | 818 30 00 00 |- гідроксид алюмінію| | 5 | 5 | - 819 |Оксиди та гідроксиди| | | | |хрому: | | | | 819 10 00 00 |- триоксид хрому | | 5 | 5 | - 819 90 |- інші: | | | | 819 90 10 00 |- - діоксид хрому | | 5 | 5 | - 819 90 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | - 820 |Оксиди марганцю: | | | | 820 10 00 00 |- діоксид марганцю | | 5 | 5 | - 820 90 |- інші: | | | | 820 90 10 00 |- - оксид марганцю з| | 5 | 5 | - |вмістом марганцю | | | | |77 мас.% або більше | | | | 820 90 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | - 821 |Оксиди та | | | | |гідроксиди заліза; | | | | |мінеральні барвники,| | | | |що містять не менш | | | | |як 70 мас.% сполук | | | | |заліза у перерахунку| | | | |на Fe(2)O(3): | | | | 821 10 00 00 |- оксиди та | | 2 | 2 | - |гідроксиди заліза | | | | 821 20 00 00 |- мінеральні | | 5 | 5 | - |барвники (фарби | | | | |земляні) | | | | 822 00 00 00 |Оксиди та гідроксиди| | 5 | 5 | - |кобальту; оксиди | | | | |кобальту технічні | | | | 823 00 00 00 |Оксиди титану | | 0 | 0 | - 824 |Оксиди свинцю; | | | | |свинцевий сурик | | | | |(червоний та | | | | |оранжевий): | | | | 824 10 00 00 |- монооксид свинцю | | 5 | 5 | - |(II) (свинцевий | | | | |глет, масикот) | | | | 824 20 00 00 |- свинцевий сурик | | 0 | 0 | - |(червоний та | | | | |оранжевий) | | | | 824 90 00 00 |- інші | | 5 | 5 | - 825 |Гідразин і | | | | |гідроксиламін та їх | | | | |неорганічні солі; | | | | |інші неорганічні | | | | |основи; інші оксиди,| | | | |гідроксиди та | | | | |пероксиди металів: | | | | 825 10 00 00 |- гідразин і | | 0 | 0 | - |гідроксиламін та їх | | | | |неорганічні солі | | | | 825 20 00 00 |- оксид та | | 0 | 0 | - |гідроксид літію | | | | 825 30 00 00 |- оксиди та | | 0 | 0 | - |гідроксиди ванадію | | | | 825 40 00 00 |- оксиди та | | 0 | 0 | - |гідроксиди нікелю | | | | 825 50 00 00 |- оксиди та | | 0 | 0 | - |гідроксиди міді | | | | 825 60 00 00 |- оксиди германію | | 0 | 0 | - |та діоксиди цирконію| | | | 825 70 00 00 |- оксиди та | | 0 | 0 | - |гідроксиди молібдену| | | | 825 80 00 00 |- оксиди стибію | | 0 | 0 | - 825 90 |- інші: | | | | |- - оксид, | | | | |гідроксид і пероксид| | | | |кальцію: | | | | 825 90 11 00 |- - - гідроксид | | 0 | 0 | - |кальцію, чистотою | | | | |98 мас.% або більше | | | | |у вигляді частинок, | | | | |з яких: а) не більш | | | | |як 1 мас.% мають | | | | |розмір понад 75 | | | | |мікрон та | | | | |б) не більш як | | | | |4 мас.% мають розмір| | | | |менш як 1,3 мікрон | | | | 825 90 19 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 825 90 20 00 |- - оксид і | | 0 | 0 | - |гідроксид берилію | | | | 825 90 30 00 |- - оксиди олова | | 0 | 0 | - 825 90 40 00 |- - оксиди і | | 0 | 0 | -


Група 29
Органічні хімічні сполуки
Примітки:
1. Якщо в контексті не обумовлено інше, до товарних позицій
цієї групи включаються лише:
а) окремі органічні сполуки певного хімічного складу, які
містять або не містять домішок;
б) суміші двох або більше ізомерів однієї і тієї
самої органічної сполуки (які містять або не містять домішок), за
винятком сумішей ізомерів ациклічних вуглеводнів (крім
стереоізомерів), насичених або ненасичених (група 27);
в) продукти товарних позицій 2936-2939 або прості та складні
ефіри цукрів та їх солі товарної позиції 2940, або продукти
товарної позиції 2941, з визначеним чи не визначеним хімічним
складом;
г) водні розчини продуктів, зазначені у пунктах а), б) або
в);
ґ) інші розчини продуктів, зазначені у пунктах а), б) або в),
за умови, що розчинення є звичайним і необхідним способом їх
зберігання, мотивованим виключно міркуваннями зберігання або
транспортування, і що розчинник не робить продукт придатним для
нетрадиційного використання;
д) продукти, зазначені у пунктах а), б), в) або ґ), з
доданням стабілізувальних речовин (включаючи агенти, які
запобігають злежуванню), необхідних для їх зберігання або
транспортування;
е) продукти, зазначені у пунктах а), б), в), г), ґ) або д), з
доданням протипилових засобів або барвників чи духмяних речовин з
метою забезпечення безпеки чи полегшення ідентифікації цих
продуктів, за умови, що ці домішки не роблять продукт придатним до
нетрадиційного використання;
є) продукти, розведені до стандартних концентрацій для
виробництва азобарвників: солі діазонію, реагенти для реакції
азосполучення, аміни, що діазотуються, та їх солі.
2. Ця група не включає:
а) товари товарної позиції 1504 або сирий гліцерин товарної
позиції 1520;
б) етиловий спирт (товарна позиція 2207 або 2208);
в) метан або пропан (товарна позиція 2711);
г) сполуки вуглецю, зазначені у примітці 2 до групи 28;
ґ) сечовину (товарна позиція 3102 або 3105);
д) барвники рослинного або тваринного походження (товарна
позиція 3203), синтетичні органічні барвники, синтетичні органічні
продукти, які використовують як флуоресцентні відбілювальні
речовини, або як люмінофори (товарна позиція 3204), або фарби чи
інші барвники, подані у формах або в упаковках для роздрібної
торгівлі (товарна позиція 3212);
е) ферменти (товарна позиція 3507);
є) метальдегід, гексаметилентетрамін або аналогічні речовини
у формах (наприклад, у таблетках, брикетах або аналогічних формах)
для використання як паливо або рідке паливо чи скраплений газ, що
використовується як паливо для заповнення або повторного
заправляння цигаркових та аналогічних запальничок місткістю не
більш як 300 куб.см (товарна позиція 3606);
ж) продукти, які поставляються як заряди для вогнегасників
або вогнегасних гранат товарної позиції 3813; засоби для видалення
чорнила, розфасовані для роздрібної торгівлі, товарної позиції
3824;
з) оптичні елементи, наприклад з етилендіамінтартрату
(товарна позиція 9001).
3. Товари, які можуть бути включені до двох або кількох
товарних позицій цієї групи, повинні зазначатися в тій позиції,
яка має найбільший порядковий номер.
4. У товарних позиціях 2904-2906, 2908-2911 і 2913-2920
будь-яке посилання на галогеновані, сульфовані, нітровані або
нітрозовані похідні стосується також змішаних похідних, таких як
сульфогалогеновані, нітрогалогеновані, нітросульфовані або
нітросульфогалогеновані.
У товарній позиції 2929 нітро- або нітрозогрупи не
розглядаються як функціональні групи, що включають азот.
У товарних позиціях 2911, 2912, 2914, 2918 і 2922 термін
"функціональні групи з вмістом кисню" стосується тільки
функціональних груп (характеристичних органічних груп з вмістом
кисню), зазначених у товарних позиціях 2905-2920.
5. а) складні ефіри органічних сполук з кислотними функціями
підгруп I-VII з органічними сполуками тих самих підгруп повинні
бути зазначеними з тими з них, що входять до товарної позиції з
найбільшим порядковим номером у цих підгрупах;
б) складні ефіри етилового спирту з органічними сполуками,
які мають кислотну функцію і включаються до підгруп I-VII, слід
класифікувати у тій самій позиції, що й відповідні сполуки з
кислотними функціями;
в) стосовно примітки 1 до розділу VI і примітки 2 до
групи 28:
1) неорганічні солі органічних сполук, такі як сполуки з
кислотними, фенольними або енольними функціями, або органічні
основи підгруп I-X чи товарної позиції 2942, слід класифікувати у
товарних позиціях, до яких включена відповідна органічна сполука;
2) солі, одержані внаслідок хімічних реакцій між органічними
сполуками підгруп I-X або товарної позиції 2942, слід
класифікувати у товарній позиції, в якій зазначені відповідна
основа або кислота (включаючи сполучення з фенольною або енольною
функцією), з яких вони утворені і які мають найвищий порядковий
номер у цій групі;
г) алкоголяти металів слід включати до тих товарних позицій,
що й відповідні спирти, за винятком етанолу (товарна позиція
2905);
ґ) галогенангідриди карбонових кислот слід класифікувати у
тій самій товарній позиції, що й відповідні кислоти.
6. Сполуками товарних позицій 2930 і 2931 є органічні
речовини, молекули яких містять, крім атомів водню, кисню або
азоту, атоми інших неметалів або металів (таких як сірка, миш'як,
ртуть або свинець), безпосередньо зв'язані з атомами вуглецю.
До товарних позицій 2930 (сіркоорганічні сполуки) і 2931
(інші елементоорганічні сполуки) не входять сульфовані або
галогеновані (у тому числі складні) похідні, які, крім водню,
кисню і азоту, мають тільки безпосередньо зв'язані з вуглецем
атоми сірки або галогену, що надають їм властивостей сульфованих
або галогенованих похідних (чи складних похідних).
7. До товарних позицій 2932, 2933 і 2934 не входять епоксиди
з тричленними циклами, кетопероксиди, циклічні полімери альдегідів
чи тіоальдегідів, ангідриди багатоосновних карбонових кислот,
циклічні складні ефіри багатоосновних спиртів або фенолів з
багатоосновними кислотами або імідами багатоосновних кислот.
Ці положення можуть застосовуватися лише у тому разі, коли
гетероциклічна структура є результатом тільки реакції циклізації
або реакцій, згаданих вище.
Примітка до підпозицій:
1. У будь-якій товарній позиції цієї групи похідні хімічної
сполуки (або групи хімічних сполук) слід включати до тієї самої
підпозиції, що й цю сполуку (або цю групу сполук) за умови, що
вони спеціально не включаються ні до якої іншої підпозиції і що
немає підпозиції, яка називається "інші" у відповідній серії
підпозицій.
Додаткова примітка:
1. У підпозиції 2937 22 00 термін "гормони кори надниркових
залоз" означає природні або синтетичні гормони кори надниркових
залоз або їх похідні за умови, що останні зберігають гормональну
активність.
---------------------------------------------------------------------- Код | Назва | Ставки мита, % |Додат- | |--------------------------| кові | |префе-|пільгова | повна | ОВО | | рен- | | | | |ційна | | | -------------+--------------------+------+---------+---------+------- |I. ВУГЛЕВОДНІ ТА | | | | |ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ, | | | | |СУЛЬФОВАНІ, | | | | |НІТРОВАНІ АБО | | | | |НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ | | | | | | | | | 901 |Вуглеводні | | | | |ациклічні: | | | | 901 10 |- насичені: | | | | 901 10 10 00 |- - для використання| | 0 | 0 | - |як паливо | | | | 901 10 90 00 |- - для інших цілей | | 0 | 0 | - |- ненасичені: | | | | 901 21 |- - етилен: | | | | 901 21 10 00 |- - - для | | 0 | 0 | - |використання як | | | | |паливо | | | | 901 21 90 00 |- - - для інших | | 0 | 0 | - |цілей | | | | 901 22 |- - пропілен: | | | | 901 22 10 00 |- - - для | | 0 | 0 | - |використання як | | | | |паливо | | | | 901 22 90 00 |- - - для інших | | 0 | 0 | - |цілей | | | | 901 23 |- - бутилен та його | | | | |ізомери: | | | | |- - - бут-1-ен і | | | | |бут-2-ен: | | | | 901 23 11 00 |- - - - для | | 0 | 0 | - |використання як | | | | |паливо | | | | 901 23 19 00 |- - - - для інших | | 0 | 0 | - |цілей | | | | |- - - інші: | | | | 901 23 91 00 |- - - - для | | 0 | 0 | - |використання як | | | | |паливо | | | | 901 23 99 00 |- - - - для інших | | 0 | 0 | - |цілей | | | | 901 24 |- - бутадієн-1,3 та | | | | |ізопрен: | | | | |- - - бутадієн-1,3: | | | | 901 24 11 00 |- - - - для | | 0 | 0 | - |використання як | | | | |паливо | | | | 901 24 19 00 |- - - - для інших | | 0 | 0 | - |цілей | | | | |- - - ізопрен: | | | | 901 24 91 00 |- - - - для | | 0 | 0 | - |використання як | | | | |паливо | | | | 901 24 99 00 |- - - - для інших | | 0 | 0 | - |цілей | | | | 901 29 |- - інші: | | | | 901 29 20 00 |- - - для | | 0 | 0 | - |використання як | | | | |паливо | | | | 901 29 80 00 |- - - для інших | | 0 | 0 | - |цілей | | | | 902 |Вуглеводні циклічні:| | | | |- циклани, циклени | | | | |та циклотерпени: | | | | 902 11 |- - циклогексан: | | | | 902 11 10 00 |- - - для | | 0 | 0 | - |використання як | | | | |паливо | | | | 902 11 90 00 |- - - для інших | | 0 | 0 | - |цілей | | | | 902 19 |- - інші: | | | | 902 19 10 00 |- - - циклотерпени | | 0 | 0 | - 902 19 30 00 |- - - азулен і його | | 0 | 0 | - |алкільні похідні | | | | |- - - інші: | | | | 902 19 91 00 |- - - - для | | 0 | 0 | - |використання як | | | | |паливо | | | | 902 19 99 00 |- - - - для інших | | 0 | 0 | - |цілей | | | | 902 20 |- бензол: | | | | 902 20 10 00 |- - для використання| | 0 | 0 | - |як паливо | | | | 902 20 90 00 |- - для інших цілей | | 0 | 0 | - 902 30 |- толуол: | | | | 902 30 10 00 |- - для використання| | 0 | 0 | - |як паливо | | | | 902 30 90 00 |- - для інших цілей | | 0 | 0 | - |- ксилоли: | | | | 902 41 00 00 |- - о-ксилол | | 0 | 0 | - 902 42 00 00 |- - м-ксилол | | 0 | 0 | - 902 43 00 00 |- - п-ксилол | | 0 | 0 | - 902 44 |- - суміші ізомерів | | | | |ксилолу: | | | | 902 44 10 00 |- - - для | | 0 | 0 | - |використання як | | | | |паливо | | | | 902 44 90 00 |- - - для інших | | 0 | 0 | - |цілей | | | | 902 50 00 00 |- стирол | | 0 | 0 | - 902 60 00 00 |- етилбензол | | 0 | 0 | - 902 70 00 00 |- кумол | | 0 | 0 | - 902 90 |- інші: | | | | 902 90 10 00 |- - нафталін та | | 0 | 0 | - |антрацен | | | | 902 90 30 00 |- - дифеніл та | | 0 | 0 | - |терфеніли | | | | 902 90 50 00 |- - вінілтолуол | | 0 | 0 | - 902 90 60 00 |- - 1,3-діізопро- | | 0 | 0 | - |піленбензол | | | | 902 90 80 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 903 |Галогеновані похідні| | | | |вуглеводнів: | | | | |- похідні ациклічних| | | | |вуглеводнів, | | | | |насичені, хлоровані:| | | | 903 11 00 00 |- - хлорметан | | 0 | 0 | - |(хлористий метил) та| | | | |хлоретан (хлористий | | | | |етил) | | | | 903 12 00 00 |- - дихлорметан | | 5,5 | 5,5 | - |(хлористий метилен) | | | | 903 13 00 00 |- - хлороформ | | 5,5 | 5,5 | - |(трихлорметан) | | | | 903 14 00 00 |- - тетрахлорметан | | 5,5 | 5,5 | - |(чотирихлористий | | | | |вуглець) | | | | 903 15 00 00 |- - 1,2-дихлоретан | | 5,5 | 5,5 | - |(хлористий етилен) | | | | 903 16 00 00 |- - 1,2-дихлорпропан| | 5,5 | 5,5 | - |(хлористий пропілен)| | | | |та дихлорбутани | | | | 903 19 |- - інші: | | | | 903 19 10 00 |- - - 1,1,1-трихлор-| | 5,5 | 5,5 | - |етан | | | | |(метилхлороформ) | | | | 903 19 90 00 |- - - інші | | 5,5 | 5,5 | - |- похідні ациклічних| | | | |вуглеводнів, | | | | |ненасичені, | | | | |хлоровані: | | | | 903 21 00 00 |- - хлорид вінілу | | 5,5 | 5,5 | - |(хлоретилен) | | | | 903 22 00 00 |- - трихлоретилен | | 0 | 0 | - 903 23 00 00 |- - тетрахлоретилен | | 5,5 | 5,5 | - |(перхлоретилен) | | | | 903 29 00 00 |- - інші | | 5,5 | 5,5 | - 903 30 |- похідні ациклічних| | | | |вуглеводнів, що | | | | |містять фтор, бром | | | | |або йод: | | | | 903 30 10 00 |- - фториди | | 0 | 0 | - |- - броміди: | | | | 903 30 31 00 |- - - дибромметан і | | 5,5 | 5,5 | - |вінілбромід | | | | 903 30 33 00 |- - - бромметан | | 5,5 | 5,5 | - |(метилбромід) | | | | 903 30 35 00 |- - - дибромметан | | 5,5 | 5,5 | - 903 30 37 00 |- - - інші | | 5,5 | 5,5 | - 903 30 90 00 |- - йодиди | | 5,5 | 5,5 | - |- похідні ациклічних| | | | |вуглеводнів, | | | | |галогеновані, з | | | | |вмістом не менше | | | | |двох різних атомів | | | | |галогенів: | | | | 903 41 00 00 |- - трихлорфторметан| | 5,5 | 5,5 | - 903 42 00 00 |- - дихлор- | | 0 | 0 | - |дифторметан | | | | 903 43 00 00 |- - трихлор- | | 5,5 | 5,5 | - |трифторетани | | | | 903 44 |- - дихлортетра- | | | | |фторетани та | | | | |хлорпентафторетан: | | | | 903 44 10 00 |- - - дихлор- | | 5,5 | 5,5 | - |тетрафторетани | | | | 903 44 90 00 |- - - хлорпента- | | 5,5 | 5,5 | - |фторетан | | | | 903 45 |- - інші | | | | |пергалогеновані | | | | |похідні, що містять | | | | |лише фтор і хлор: | | | | 903 45 10 00 |- - - хлор- | | 5,5 | 5,5 | - |трифторметан | | | | 903 45 15 00 |- - - пента- | | 5,5 | 5,5 | - |хлорфторетан | | | | 903 45 20 00 |- - - тетра- | | 5,5 | 5,5 | - |хлорфторетани | | | | 903 45 25 00 |- - - гепта- | | 5,5 | 5,5 | - |хлорфторпропани | | | | 903 45 30 00 |- - - гекса- | | 5,5 | 5,5 | - |хлордифторпропани | | | | 903 45 35 00 |- - - пента- | | 5,5 | 5,5 | - |хлортрифторпропани | | | | 903 45 40 00 |- - - тетра- | | 5,5 | 5,5 | - |хлортетрафтор- | | | | |пропани | | | | 903 45 45 00 |- - - трихлор- | | 5,5 | 5,5 | - |пентафторпропани | | | | 903 45 50 00 |- - - дихлор- | | 5,5 | 5,5 | - |гексафторпропани | | | | 903 45 55 00 |- - - хлор- | | 5,5 | 5,5 | - |гептафторпропани | | | | 903 45 90 00 |- - - інші | | 5,5 | 5,5 | - 903 46 |- - бромхлор- | | | | |дифторметан, | | | | |бромтрифторметан | | | | |і дибромтетра- | | | | |фторетани: | | | | 903 46 10 00 |- - - бром- | | 5,5 | 5,5 | - |хлордифторметан | | | | 903 46 20 00 |- - - бром- | | 5,5 | 5,5 | - |трифторметан | | | | 903 46 90 00 |- - - дибром- | | 5,5 | 5,5 | - |тетрафторетани | | | | 903 47 00 00 |- - інші | | 5,5 | 5,5 | - |пергалогеновані | | | | |похідні | | | | 903 49 |- - інші: | | | | |- - - галогеновані, | | | | |лише з фтором і | | | | |хлором: | | | | 903 49 10 00 |- - - - метану, | | 5,5 | 5,5 | - |етану або пропану | | | | 903 49 20 00 |- - - - інші | | 5,5 | 5,5 | - |- - - галогеновані, | | | | |лише з фтором і | | | | |бромом: | | | | 903 49 30 00 |- - - - метану, | | 5,5 | 5,5 | - |етану або пропану | | | | 903 49 40 00 |- - - - інші | | 5,5 | 5,5 | - 903 49 80 00 |- - - інші | | 5,5 | 5,5 | - |- галогеновані | | | | |похідні цикланових, | | | | |цикленових або | | | | |циклотерпенових | | | | |вуглеводнів: | | | | 903 51 |- - 1,2,3,4,5,6- | | | | |гексахлорцикло- | | | | |гексан: | | | | 903 51 10 00 |- - - ліндан | | 5,5 | 5,5 | - 903 51 90 00 |- - - інші | | 5,5 | 5,5 | - 903 59 |- - інші: | | | | 903 59 10 00 |- - - 1,2-дибром-4- | | 5,5 | 5,5 | - |(1,2-диброметил) | | | | |циклогексан | | | | 903 59 30 00 |- - - тетрабром- | | 5,5 | 5,5 | - |циклооктани | | | | 903 59 90 00 |- - - інші | | 5,5 | 5,5 | - |- галогеновані | | | | |похідні | | | | |ароматичних | | | | |вуглеводнів: | | | | 903 61 00 00 |- - хлорбензол, | | 5,5 | 5,5 | - |о-дихлорбензол та | | | | |п-дихлорбензол | | | | 903 62 00 00 |- - гексахлорбензол | | 2 | 2 | - |та ДДТ [1,1,1- | | | | |трихлор- | | | | |2,2-біс(п-хлор- | | | | |феніл)етан] | | | | 903 69 |- - інші: | | | | 903 69 10 00 |- - - 2,3,4,5,6- | | 2 | 2 | - |пентабромметил- | | | | |бензол | | | | 903 69 90 |- - - інші: | | | | 903 69 90 10 |- - - - бензил | | 0,1 | 0,1 | - |хлористий | | | | 903 69 90 90 |- - - - інші | | 2 | 2 | - 904 |Сульфовані, | | | | |нітровані або | | | | |нітрозовані похідні | | | | |вуглеводнів, | | | | |галогеновані або | | | | |негалогеновані: | | | | 904 10 00 00 |- похідні з вмістом | | 0 | 0 | - |лише сульфогруп, їх | | | | |солі та складні | | | | |етилові ефіри | | | | 904 20 |- похідні з вмістом | | | | - |лише нітро- або | | | | |нітрозогруп: | | | | 904 20 10 00 |- - тринітротолуоли,| | 0 | 0 | - |динітронафталіни | | | | 904 20 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 904 90 |- інші: | | | | 904 90 20 00 |- - сульфогалоге- | | 0 | 0 | - |новані похідні | | | | 904 90 40 00 |- - трихлоронітро- | | 0 | 0 | - |метан (хлоропікрин) | | | | 904 90 85 00 |- - інші | | 0 | 0 | - | | | | | |II. СПИРТИ ТА ЇХ | | | | |ГАЛОГЕНОВАНІ, | | | | |СУЛЬФОВАНІ, | | | | |НІТРОВАНІ АБО | | | | |НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ | | | | | | | | | 905 |Спирти ациклічні та | | | | |їх галогеновані, | | | | |сульфовані, | | | | |нітровані або | | | | |нітрозовані похідні:| | | | |- моноспирти | | | | |насичені: | | | | 905 11 00 00 |- - метанол | | 5,5 | 5,5 | - |(метиловий спирт) | | | | 905 12 00 |- - пропанол-1 | | | | |(спирт пропіловий) | | | | |та пропанол-2 (спирт| | | | |ізопропіловий): | | | | 905 12 00 10 |- - - пропанол-1 | | 0,1 | 0,1 | - |(спирт пропіловий) | | | | 905 12 00 20 |- - - пропанол-2 | | 5,5 | 5,5 | - |(спирт | | | | |ізопропіловий) | | | | 905 13 00 00 |- - бутанол-1 (спирт| | 0 | 0 | - |н-бутиловий) | | | | 905 14 |- - інші бутаноли: | | | | 905 14 10 00 |- - - 2-метил- | | 5,5 | 5,5 | - |пропанол-2 (спирт | | | | |третбутиловий) | | | | 905 14 90 00 |- - - інші | | 5,5 | 5,5 | - 905 15 00 00 |- - пентанол (спирт | | 5,5 | 5,5 | - |аміловий) та його | | | | |ізомери | | | | 905 16 |- - октанол (спирт | | | | |октиловий) та його | | | | |ізомери: | | | | 905 16 10 00 |- - - | | 0 | 0 | - |2-етилгексанол-1 | | | | 905 16 20 00 |- - - октанол-2 | | 5,5 | 5,5 | - 905 16 80 00 |- - - інші | | 5,5 | 5,5 | - 905 17 00 00 |- - додеканол-1 | | 5,5 | 5,5 | - |(спирт лауриловий), | | | | |гексадеканол-1 | | | | |(цетиловий спирт) та| | | | |октадеканол-1 | | | | |(спирт стеариловий) | | | | 905 19 |- - інші: | | | | 905 19 10 00 |- - - алкоголяти | | 5,5 | 5,5 | - |металів | | | | 905 19 90 00 |- - - інші | | 5,5 | 5,5 | - |- ненасичені | | | | |моноспирти: | | | | 905 22 |- - ациклічні | | | | |терпенові спирти: | | | | 905 22 10 00 |- - - гераніол, | | 5,5 | 5,5 | - |цитронелол, | | | | |ліналоол, родинол і | | | | |нерол | | | | 905 22 90 00 |- - - інші | | 5,5 | 5,5 | - 905 29 |- - інші: | | | | 905 29 10 00 |- - - аліловий спирт| | 5,5 | 5,5 | - 905 29 90 00 |- - - інші | | 5,5 | 5,5 | - |- діоли: | | | | 905 31 00 00 |- - етиленгліколь | | 2 | 2 | - |(етандіол) | | | | 905 32 00 00 |- - пропіленгліколь | | 0 | 0 | - |(пропандіол-1,2) | | | | 905 39 |- - інші: | | | | 905 39 10 00 |- - - 2-метил- | | 5,5 | 5,5 | - |пентандіол-2,4 | | | | |(гексиленгліколь) | | | | 905 39 20 00 |- - - бутандіол-1,3 | | 5,5 | 5,5 | - 905 39 30 00 |- - - 2,4,7,9- | | 5,5 | 5,5 | - |тетраметилдецин- | | | | |діол-5-4,7 | | | | 905 39 80 00 |- - - інші | | 5,5 | 5,5 | - |- інші поліспирти: | | | | 905 41 00 00 |- - 2-етил-2- | | 5,5 | 5,5 | - |(гідроксиметил) | | | | |пропан-1,3-діол | | | | |(триметилолпропан) | | | | 905 42 00 00 |- - пентаеритретол | | 5,5 | 5,5 | - |(пентаеритрит) | | | | 905 43 00 00 |- - маніт | | 0 | 0 | - 905 44 |- - D-глюцит | | | | |(сорбіт): | | | | |- - - у водному | | | | |розчині: | | | | 905 44 11 00 |- - - - з вмістом | | 5,5 | 5,5 | - |D-маніту 2 мас.% або| | | | |менше у перерахунку | | | | |на вміст D-глюциту | | | | 905 44 19 00 |- - - - інший | | 5,5 | 5,5 | - |- - - інший: | | | | 905 44 91 00 |- - - - з вмістом | | 0 | 0 | - |D-маніту 2 мас.% або| | | | |менше у перерахунку | | | | |на вміст D-глюциту | | | | 905 44 99 00 |- - - - інший | | 5,5 | 5,5 | - 905 45 00 00 |- - гліцерин | | 5,5 | 5,5 | - 905 49 |- - інші: | | | | 905 49 10 00 |- - - тріоли; | | 5,5 | 5,5 | - |тетраоли | | | | |- - - інші: | | | | |- - - - складні | | | | |ефіри гліцерину, | | | | |одержані під час | | | | |взаємодії з кислими | | | | |сполуками товарної | | | | |позиції 2904: | | | | 905 49 51 00 |- - - - - з | | 5,5 | 5,5 | - |сульфогалогенованими| | | | |похідними | | | | 905 49 59 00 |- - - - - інші | | 5,5 | 5,5 | - 905 49 90 |- - - - інші | | | | 905 49 90 10 |- - - - - ксиліт | | | | |харчовий | | 5 | 5 | - 905 49 90 90 |- - - - - інші | | 5,5 | 5,5 | - 905 50 |- галогеновані, | | | | |сульфовані, | | | | |нітровані або | | | | |нітрозовані похідні | | | | |ациклічних спиртів: | | | | 905 50 10 |- - насичених | | | | |моноспиртів: | | | | 905 50 10 10 |- - - етилен- | | 0 | 0 | - |хлоргідрин | | | | 905 50 10 30 |- - - метил | | 5,5 | 5,5 | - |бромистий | | | | 905 50 10 90 |- - - інші | | 5,5 | 5,5 | - 905 50 30 00 |- - ненасичених | | 0 | 0 | - |моноспиртів | | | | |- - поліспиртів: | | | | 905 50 91 00 |- - - 2,2-біс | | 0 | 0 | - |(бромметил) | | | | |пропандіол | | | | 905 50 99 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 906 |Спирти циклічні та | | | | |їх галогеновані, | | | | |сульфовані, | | | | |нітровані або | | | | |нітрозовані похідні:| | | | |- цикланові, | | | | |цикленові та | | | | |циклотерпенові: | | | | 906 11 00 00 |- - ментол | | 0 | 0 | - 906 12 00 00 |- - циклогексанол, | | 5,5 | 5,5 | - |метилциклогексаноли | | | | |та диметилцикло- | | | | |гексаноли | | | | 906 13 |- - стероли та | | | | |інозити: | | | | 906 13 10 00 |- - - стероли | | 5,5 | 5,5 | - 906 13 90 00 |- - - інозити | | 5,5 | 5,5 | - 906 14 00 00 |- - терпінеоли | | 5,5 | 5,5 | - 906 19 00 00 |- інші | | 5,5 | 5,5 | - |- ароматичні: | | | | 906 21 00 00 |- - бензиловий спирт| | 5,5 | 5,5 | - 906 29 |- - інші: | | | | 906 29 10 00 |- - - цинаміловий | | 5,5 | 5,5 | - |спирт | | | | 906 29 90 00 |- - - інші | | 5,5 | 5,5 | - | | | | | |III. ФЕНОЛИ, | | | | |ФЕНОЛОСПИРТИ ТА ЇХ | | | | |ГАЛОГЕНОВАНІ, | | | | |СУЛЬФОВАНІ, | | | | |НІТРОВАНІ АБО | | | | |НІТРОЗОВАНІ | | | | |ПОХІДНІ | | | | | | | | | 907 |Феноли; | | | | |фенолоспирти: | | | | |- монофеноли: | | | | 907 11 00 00 |- - фенол | | 0 | 0 | - |(гідроксибензол) та | | | | |його солі | | | | 907 12 00 |- - крезоли та їх | | | | |солі: | | | | 907 12 00 10 |- - - паракрезол | | 1 | 1 | - 907 12 00 90 |- - - інші | | 5,5 | 5,5 | - 907 13 00 00 |- - октилфенол, | | 5,5 | 5,5 | - |нонілфенол та їх | | | | |ізомери; | | | | |солі цих речовин | | | | 907 14 00 00 |- - ксиленоли та їх | | 5,5 | 5,5 | - |солі | | | | 907 15 |- - нафтоли та їх | | | | |солі: | | | | 907 15 10 00 |- - - 1-нафтол | | 5,5 | 5,5 | - 907 15 90 00 |- - - інші | | 5,5 | 5,5 | - 907 19 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | - |- поліфеноли: | | | | 907 21 00 00 |- - резорцин та його| | 0 | 0 | - |солі | | | | 907 22 |- - гідрохінон | | | | |(хінол) та його | | | | |солі: | | | | 907 22 10 00 |- - - гідрохінон | | 5,5 | 5,5 | - |(хінол) | | | | 907 22 90 00 |- - - інші | | 5,5 | 5,5 | - 907 23 |- - 4,4'-ізопропі- | | | | |лідендифенол | | | | |(бісфенол А, | | | | |дифенілолпропан) та | | | | |його солі: | | | | 907 23 10 00 |- - - 4,4'-ізопро- | | 5,5 | 5,5 | - |пілідендифенол | | | | |(бісфенол А, | | | | |дифенілолпропан) | | | | 907 23 90 00 |- - - інші | | 5,5 | 5,5 | - 907 29 |- - інші: | | | | 907 29 10 00 |- - - дигідрокси- | | 5,5 | 5,5 | - |нафталіни та їх солі| | | | 907 29 90 00 |- - - інші | | 5,5 | 5,5 | - 907 30 00 00 |- - фенолоспирти | | 5,5 | 5,5 | - 908 |Галогеновані, | | | | |сульфовані, | | | | |нітровані або | | | | |нітрозовані похідні | | | | |фенолів або | | | | |фенолоспиртів: | | | | 908 10 |- похідні з вмістом | | | | |лише галогенів та їх| | | | |солі: | | | | 908 10 10 |- - бромовані | | | | |похідні: | | | | 908 10 10 10 |- - - ксероформ | | 0 | 0 | - 908 10 10 90 |- - - інші | | 5,5 | 5,5 | - 908 10 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 908 20 00 00 |- похідні з вмістом | | 5,5 | 5,5 | - |лише сульфогруп, їх | | | | |солі та складні | | | | |ефіри | | | | 908 90 00 00 |- інші | | 5,5 | 5,5 | - | | | | | |IV. ЕФІРИ ПРОСТІ, | | | | |ПЕРОКСИДИ СПИРТІВ, | | | | |ПРОСТИХ ЕФІРІВ, | | | | |КЕТОНІВ, ЕПОКСИДИ З | | | | |ТРИЧЛЕННИМИ | | | | |КІЛЬЦЯМИ, АЦЕТАЛІ | | | | |ТА НАПІВАЦЕТАЛІ ТА | | | | |ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ, | | | | |СУЛЬФОВАНІ, | | | | |НІТРОВАНІ АБО | | | | |НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ | | | | | | | | | 909 |Ефіри прості, | | | | |ефіроспирти, | | | | |ефірофеноли, | | | | |ефіроспиртофеноли, | | | | |пероксиди спиртів, | | | | |простих ефірів, | | | | |кетонів (визначеного| | | | |або невизначеного | | | | |хімічного складу) та| | | | |їх галогеновані, | | | | |сульфовані, | | | | |нітровані або | | | | |нітрозовані похідні:| | | | |- ефіри ациклічні та| | | | |їх галогеновані, | | | | |сульфовані, | | | | |нітровані або | | | | |нітрозовані похідні:| | | | 909 11 00 00 |- - діетиловий ефір | | 5,5 | 5,5 | - 909 19 00 |- - інші: | | | | 909 19 00 10 |- - - діаліловий | | 1 | 1 | - |ефір | | | | 909 19 00 20 |- - - метилтрет- | | 0 | 0 | - |бутиловий ефір | | | | 909 19 00 90 |- - - інші | | 5,5 | 5,5 | - 909 20 00 00 |- ефіри прості | | 5,5 | 5,5 | - |цикланові, цикленові| | | | |й циклотерпенові та | | | | |їх галогеновані, | | | | |сульфовані, | | | | |нітровані або | | | | |нітрозовані похідні | | | | 909 30 |- ефіри прості | | | | |ароматичні та їх | | | | |галогеновані, | | | | |сульфовані, | | | | |нітровані або | | | | |нітрозовані похідні:| | | | 909 30 10 00 |- - ефір простий | | 5,5 | 5,5 | - |дифеніловий | | | | |- - бромовані | | | | |похідні: | | | | 909 30 31 00 |- - - пентабром- | | 5,5 | 5,5 | - |дифеніловий ефір; | | | | |1,2,4,5-тетрабром- | | | | |3,6-біс (пентабром- | | | | |фенокси)бензол | | | | 909 30 35 00 |- - - 1,2-біс | | 5,5 | 5,5 | - |(2,4,6-трибромо- | | | | |фенокси)етан для | | | | |виробництва | | | | |акрилонітрил- | | | | |бутадієнстирену | | | | |(АБС) | | | | 909 30 38 00 |- - - інші | | 5,5 | 5,5 | - 909 30 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - |- ефіроспирти та | | | | |їх галогеновані, | | | | |сульфовані, | | | | |нітровані | | | | |або нітрозовані | | | | |похідні: | | | | 909 41 00 00 |- - 2,2'-окси- | | 5,5 | 5,5 | - |діетанол | | | | |(діетиленгліколь) | | | | 909 42 00 |- - прості | | | | |монометилові ефіри | | | | |етиленгліколю або | | | | |діетиленгліколю: | | | | 909 42 00 10 |- - - етилцелозольв| | 1 | 1 | - 909 42 00 90 |- - - інші | | 5,5 | 5,5 | - 909 43 00 00 |- - прості | | 5,5 | 5,5 | - |монобутилові ефіри | | | | |етиленгліколю або | | | | |діетиленгліколю | | | | 909 44 00 |- - інші прості | | | | - |моноалкілні ефіри | | | | |етиленгліколю або | | | | |діетиленгліколю: | | | | 909 44 00 10 |- - - неонол | | 0,1 | 0,1 | - 909 44 00 90 |- - - інші | | 5,5 | 5,5 | - 909 49 |- - інші: | | | | |- - - ациклічні: | | | | 909 49 11 00 |- - - - 2-(2-хлоро- | | 0 | 0 | - |етокси)етанол | | | | 909 49 19 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | - 909 49 90 00 |- - - циклічні | | 5,5 | 5,5 | - 909 50 |- ефірофеноли, | | | | |ефіроспиртофеноли та| | | | |їх галогеновані, | | | | |сульфовані, | | | | |нітровані або | | | | |нітрозовані похідні:| | | | 909 50 10 00 |- - гваякол і | | 5,5 | 5,5 | - |гваяколсульфонати | | | | |калію | | | | 909 50 90 |- - інші: | | | | 909 50 90 10 |- - - що | | 0 | 0 | - |використовуються | | | | |для промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 909 50 90 90 |- - - інші | | 5,5 | 5,5 | - 909 60 00 00 |- пероксиди спиртів,| | 5,5 | 5,5 | - |простих ефірів, | | | | |кетонів та їх | | | | |галогенізовані, | | | | |сульфовані, | | | | |нітровані або | | | | |нітрозовані похідні | | | | 910 |Епоксиди, | | | | |епоксиспирти, | | | | |епоксифеноли та | | | | |епоксиефіри з | | | | |трьома атомами у | | | | |циклі та їх | | | | |галогеновані, | | | | |сульфовані, | | | | |нітровані або | | | | |нітрозовані похідні:| | | | 910 10 00 00 |- оксиран (окис | | 0 | 0 | - |етилену) | | | | 910 20 00 00 |- метилоксиран | | 0 | 0 | - |(окис пропілену) | | | | 910 30 00 00 |- 1-хлор-2,3- | | 5,5 | 5,5 | - |епоксипропан | | | | |(епіхлоргідрин) | | | | 910 90 00 00 |- інші | | 5,5 | 5,5 | - 911 00 00 00 |Ацеталі та | | 5,5 | 5,5 | - |напівацеталі, до | | | | |складу яких входять | | | | |або не входять інші | | | | |функціональні групи | | | | |з вмістом кисню, | | | | |та їх галогеновані, | | | | |сульфовані, | | | | |нітровані або | | | | |нітрозовані похідні | | | | | | | | | |V. СПОЛУКИ З | | | | |АЛЬДЕГІДНОЮ | | | | |ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ | | | | |ГРУПОЮ | | | | | | | | | 912 |Альдегіди, до складу| | | | |яких входять або не | | | | |входять | | | | |функціональні групи | | | | |з вмістом кисню; | | | | |циклічні полімери | | | | |альдегідів; | | | | |параформальдегід: | | | | |- альдегіди | | | | |ациклічні, до складу| | | | |яких не входять інші| | | | |функціональні групи | | | | |з вмістом кисню: | | | | 912 11 00 00 |- - метаналь | | 5,5 | 5,5 | - |(формальдегід) | | | | 912 12 00 00 |- - етаналь | | 2 | 2 | - |(ацетальдегід) | | | | 912 13 00 00 |- - бутаналь | | 5,5 | 5,5 | - |(бутиральдегід, | | | | |нормальний ізомер) | | | | 912 19 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | - |- альдегіди | | | | |циклічні, до складу | | | | |яких не входять інші| | | | |функціональні групи | | | | |з вмістом кисню: | | | | 912 21 00 00 |- - бензальдегід | | 5,5 | 5,5 | - |(бензойний альдегід)| | | | 912 29 00 00 |- - інші | | 5,5 | 5,5 | - 912 30 00 00 |- альдегідні спирти | | 5,5 | 5,5 | - |- альдегіди простих | | | | |ефірів, альдегіди | | | | |фенолів та | | | | |альдегіди, що мають | | | | |інші функціональні | | | | |групи з вмістом | | | | |кисню: | | | | 912 41 00 00 |- - ванілін | | 0 | 0 | - |(4-гідрокси-3- | | | | |метоксибензальдегід)| | | | 912 42 00 00 |- - етилванілін | | 5,5 | 5,5 | - |(3-етокси-4-гідрок- | | | | |сибензальдегід) | | | | 912 49 00 00 |- - інші | | 5,5 | 5,5 | - 912 50 00 00 |- циклічні полімери | | 5,5 | 5,5 | - |альдегідів | | | | 912 60 00 00 |- параформальдегід | | 5,5 | 5,5 | - 913 00 00 00 |Галогеновані, | | 5,5 | 5,5 | - |сульфовані, | | | | |нітровані або | | | | |нітрозовані похідні | | | | |речовин товарної | | | | |позиції 2912 | | | | | | | | | |VI. СПОЛУКИ З | | | | |КЕТОННОЮ АБО | | | | |ХІНОННОЮ | | | | |ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ | | | | |ГРУПОЮ | | | | | | | | | 914 |Кетони та хінони, що| | | | |містять або не | | | | |містять інші | | | | |функціональні групи,| | | | |та їх галогеновані, | | | | |сульфовані, | | | | |нітровані або | | | | |нітрозовані похідні:| | | | |- кетони ациклічні, | | | | |що не містять інші | | | | |функціональні групи | | | | |з вмістом кисню: | | | | 914 11 00 00 |- - ацетон | | 0 | 0 | - 914 12 00 00 |- - бутанон | | 1 | 1 | - |(метилетилкетон) | | | | 914 13 00 00 |- - 4-метилпентан- | | 5,5 | 5,5 | - |2-он (метилізо- | | | | |бутилкетон) | | | | 914 19 |- - інші: | | | | 914 19 10 00 |- - - 5-метилгек- | | 5,5 | 5,5 | - |сан-2-он | | | | 914 19 90 |- - - інші: | | | | 914 19 90 10 |- - - - метил- | | 0 | 0 | - |піролідон | | | | 914 19 90 90 |- - - - інші | | 5,5 | 5,5 | - |- кетони цикланові, | | | | |цикленові або | | | | |циклотерпенові, що | | | | |не містять інші | | | | |функціональні групи | | | | |з вмістом кисню: | | | | 914 21 00 00 |- - камфора | | 0 | 0 | - 914 22 00 00 |- - циклогексанон та| | 0 | 0 | - |метилциклогексанони | | | | 914 23 00 00 |- - іонони та | | 5,5 | 5,5 | - |метиліонони | | | | 914 29 00 00 |- - інші | | 5,5 | 5,5 | - |- кетони ароматичні,| | | | |що не містять інші | | | | |функціональні групи | | | | |з вмістом кисню: | | | | 914 31 00 00 |- - фенілацетон | | 5,5 | 5,5 | - |(фенілпропан-2-он) | | | | 914 39 00 |- - інші: | | | | 914 39 00 10 |- - - ацетофенон | | 0,1 | 0,1 | - 914 39 00 30 |- - - ізофорон | | 0,1 | 0,1 | - 914 39 00 90 |- - - інші | | 5,5 | 5,5 | - 914 40 |- кетонові спирти та| | | | |кетонові альдегіди: | | | | 914 40 10 00 |- - 4-гідрокси-4- | | 5,5 | 5,5 | - |метилпентан-2-он | | | | |(діацетоновий спирт)| | | | 914 40 90 00 |- - інші | | 5,5 | 5,5 | - 914 50 00 00 |- кетонофеноли та | | 2 | 2 | - |кетони, що містять | | | | |інші функціональні | | | | |групи з вмістом | | | | |кисню | | | | |- хінони: | | | | 914 61 00 00 |- - антрахінон | | 5,5 | 5,5 | - 914 69 |- - інші: | | | | 914 69 10 00 |- - - 1,4-нафтохінон| | 0 | 0 | - 914 69 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 914 70 |- галогеновані, | | | | |сульфовані, | | | | |нітровані або | | | | |нітрозовані похідні:| | | | 914 70 10 00 |- - 4'-трет- | | 5,5 | 5,5 | - |бутил-2', | | | | |6'-диметил-3', | | | | |5'-динітроацетофенон| | | | |(кетон-мускус) | | | | 914 70 90 00 |- - інші | | 5,5 | 5,5 | - | | | | | |VII. КИСЛОТИ | | | | |КАРБОНОВІ, ЇХ | | | | |АНГІДРИДИ, | | | | |ГАЛОГЕНАНГІДРИДИ, | | | | |ПЕРОКСИДИ, | | | | |ПЕРОКСИКИСЛОТИ ТА | | | | |ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ, | | | | |СУЛЬФОВАНІ, | | | | |НІТРОВАНІ АБО | | | | |НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ | | | | | | | | | 915 |Кислоти ациклічні | | | | |монокарбонові | | | | |насичені та їх | | | | |ангідриди, | | | | |галогенангідриди, | | | | |пероксиди, | | | | |пероксокислоти; | | | | |їх галогеновані, | | | | |сульфовані, | | | | |нітровані або | | | | |нітрозовані похідні:| | | | |- кислота мурашина, | | | | |її солі та складні | | | | |ефіри: | | | | 915 11 00 00 |- - мурашина кислота| | 0 | 0 | - 915 12 00 00 |- - солі мурашиної | | 5,5 | 5,5 | - |кислоти | | | | 915 13 00 00 |- - складні ефіри | | 5,5 | 5,5 | - |мурашиної кислоти | | | | |- оцтова кислота | | | | |та її солі; оцтовий | | | | |ангідрид: | | | | 915 21 00 00 |- - оцтова кислота | | 5,5 | 5,5 | - 915 22 00 00 |- - ацетат натрію | | 5,5 | 5,5 | - 915 23 00 00 |- - ацетат кобальту | | 5,5 | 5,5 | - 915 24 00 00 |- - оцтовий ангідрид| | 2 | 2 | - 915 29 00 00 |- - інші | | 5,5 | 5,5 | - |- складні ефіри | | | | |оцтової кислоти: | | | | 915 31 00 00 |- - етилацетат | | 0 | 0 | - 915 32 00 00 |- - вінілацетат | | 5,5 | 5,5 | - 915 33 00 00 |- - н-бутилацетат | | 0 | 0 | - 915 34 00 00 |- - ізобутилацетат | | 5,5 | 5,5 | - 915 35 00 00 |- - 2-етоксиетил- | | 5,5 | 5,5 | - |ацетат | | | | 915 39 |- - інші: | | | | 915 39 10 00 |- - - пропілацетат | | 5,5 | 5,5 | - |та ізопропілацетат | | | | 915 39 30 00 |- - - метилацетат, | | 5,5 | 5,5 | - |пентилацетат | | | | |(амілацетат), | | | | |ізопентилацетат | | | | |(ізоамілацетат) та | | | | |ацетати гліцерину | | | | 915 39 50 00 |- - - п-толіл- | | 5,5 | 5,5 | - |ацетати, фенілпро- | | | | |пілацетат, бензил- | | | | |ацетат, | | | | |родинілацетат, | | | | |санталілацетат | | | | |та ацетати | | | | |фенілетан-1,2-діолу | | | | 915 39 90 00 |- - - інші | | 5,5 | 5,5 | - 915 40 00 00 |- кислоти моно-, | | 5,5 | 5,5 | - |ди- або | | | | |трихлороцтові, їх | | | | |солі та складні | | | | |ефіри | | | | 915 50 00 00 |- пропіонова | | 5,5 | 5,5 | - |кислота, її солі та | | | | |складні ефіри | | | | 915 60 |- масляні кислоти, | | | | |валеріанові кислоти,| | | | |їх солі та складні | | | | |ефіри: | | | | |- - масляні кислоти,| | | | |їх солі та складні | | | | |ефіри: | | | | 915 60 11 00 |- - - діізобутират | | 5,5 | 5,5 | - |1-ізопропіл-2,2-ди- | | | | |метилтриметилену | | | | 915 60 19 00 |- - - інші | | 5,5 | 5,5 | - 915 60 90 00 |- - валеріанові | | 0 | 0 | - |кислоти, їх солі та | | | | |складні ефіри | | | | 915 70 |- пальмітинова | | | | |кислота, стеаринова | | | | |кислота, їх солі та | | | | |складні ефіри: | | | | 915 70 15 00 |- - пальмітинова | | 5,5 | 5,5 | - |кислота | | | | 915 70 20 00 |- - солі та складні | | 5,5 | 5,5 | - |ефіри пальмітинової | | | | |кислоти | | | | 915 70 25 00 |- - стеаринова | | 1 | 1 | - |кислота | | | | 915 70 30 00 |- - солі | | 5,5 | 5,5 | - |стеаринової кислоти | | | | 915 70 80 |- - складні ефіри | | | | |стеаринової кислоти:| | | | 915 70 80 10 |- - - 12-гідроокси- | | 2 | 2 | - |стеаринова кислота | | | | 915 70 80 90 |- - - інші | | 5,5 | 5,5 | - 915 90 |- інші: | | | | 915 90 10 00 |- - лауринова | | 5,5 | 5,5 | - |кислота | | | | 915 90 20 00 |- - хлорформіати | | 5,5 | 5,5 | - 915 90 80 |- - інші: | | | | 915 90 80 10 |- - - октоатолова | | 2 | 2 | - |(II) та його | | | | |розчини | | | | 915 90 80 90 |- - - інші | | 5,5 | 5,5 | - 916 |Кислоти ациклічні | | | | |монокарбонові | | | | |ненасичені, кислоти | | | | |циклічні моно- | | | | |карбонові, їх | | | | |ангідриди, | | | | |галогенангідриди, | | | | |пероксиди та | | | | |пероксикислоти; | | | | |їх галогеновані, | | | | |сульфовані, | | | | |нітровані або | | | | |нітрозовані похідні:| | | | |- ациклічні | | | | |монокарбонові | | | | |кислоти ненасичені, | | | | |їх ангідриди, | | | | |галогенангідриди, | | | | |пероксиди, | | | | |пероксикислоти та | | | | |їх похідні: | | | | 916 11 |- - акрилова кислота| | | | |та її солі: | | | | 916 11 10 00 |- - - кислота | | 0 | 0 | - |акрилова | | | | 916 11 90 00 |- - - солі акрилової| | 0 | 0 | - |кислоти | | | | 916 12 |- - складні ефіри | | | | |акрилової кислоти: | | | | 916 12 10 00 |- - - метилакрилат | | 0 | 0 | - 916 12 20 00 |- - - етилакрилат | | 0 | 0 | - 916 12 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 916 13 00 00 |- - метакрилова | | 0 | 0 | - |кислота та її солі | | | | 916 14 |- - складні ефіри | | | | |метакрилової | | | | |кислоти: | | | | 916 14 10 00 |- - - метил- | | 0 | 0 | - |метакрилат | | | | 916 14 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 916 15 00 00 |- - олеїнова, | | 1 | 1 | - |лінолева або | | | | |ліноленова кислоти, | | | | |їх солі та складні | | | | |ефіри | | | | 916 19 |- - інші: | | | | 916 19 10 00 |- - - ундецилові | | 10 | 10 | - |кислоти, їх солі та | | | | |складні ефіри | | | | 916 19 30 00 |- - - гекса-2,4- | | 2 | 2 | - |дієнова кислота | | | | |(сорбінова кислота) | | | | 916 19 40 00 |- - - кислота | | 10 | 10 | - |кротонова | | | | 916 19 80 00 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | - 916 20 00 00 |- кислоти цикланові,| | 6,5 | 6,5 | - |цикленові та | | | | |циклотерпенові | | | | |монокарбонові, їх | | | | |ангідриди, | | | | |галогенангідриди, | | | | |пероксиди, | | | | |пероксикислоти | | | | |та їх похідні | | | | |- кислоти ароматичні| | | | |монокарбонові, | | | | |їх ангідриди, | | | | |галогенангідриди, | | | | |пероксиди, | | | | |пероксикислоти | | | | |та їх похідні: | | | | 916 31 00 00 |- - бензойна | | 0 | 0 | - |кислота, її солі | | | | |та складні ефіри | | | | 916 32 |- - пероксид | | | | |бензоїлу та | | | | |хлористий бензоїл: | | | | 916 32 10 00 |- - - пероксид | | 1 | 1 | - |бензоїлу | | | | 916 32 90 00 |- - - хлористий | | 6,5 | 6,5 | - |бензоїл | | | | 916 34 00 |- - фенілоцтова | | | | |кислота та її солі: | | | | 916 34 00 10 |- - - фенілсаліцилат| | 2 | 2 | - 916 34 00 90 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | - 916 35 00 00 |- - складні ефіри | | 6,5 | 6,5 | - |фенілоцтової кислоти| | | | 916 39 00 |- - інші: | | 6,5 | 6,5 | 917 |Кислоти | | | | |полікарбонові, їх | | | | |ангідриди, | | | | |галогенангідриди, | | | | |пероксиди та | | | | |пероксикислоти; | | | | |їх галогеновані, | | | | |сульфовані, | | | | |нітровані або | | | | |нітрозовані похідні:| | | | |- кислоти ациклічні | | | | |полікарбонові, їх | | | | |ангідриди, | | | | |галогенангідриди, | | | | |пероксиди, | | | | |пероксикислоти | | | | |та їх похідні: | | | | 917 11 00 00 |- - щавлева кислота,| | 6,5 | 6,5 | - |її солі та складні | | | | |ефіри | | | | 917 12 |- - адипінова | | | | |кислота, її солі та | | | | |складні ефіри: | | | | 917 12 10 00 |- - - адипінова | | 6,5 | 6,5 | - |кислота та її солі | | | | 917 12 90 00 |- - - складні ефіри | | 6,5 | 6,5 | - |адипінової кислоти | | | | 917 13 |- - азелаїнова | | | | |кислота, себацинова | | | | |кислота, їх солі та | | | | |складні ефіри: | | | | 917 13 10 00 |- - - кислота | | 6,5 | 6,5 | - |себацинова | | | | 917 13 90 00 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | - 917 14 00 00 |- - малеїновий | | 6,5 | 6,5 | - |ангідрид | | | | 917 19 |- - інші: | | | | 917 19 10 00 |- - - малонова | | 6,5 | 6,5 | - |кислота, її солі та | | | | |складні ефіри | | | | 917 19 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 917 20 00 00 |- кислоти цикланові,| | 6,5 | 6,5 | - |цикленові та | | | | |циклотерпенові, | | | | |полікарбонові, | | | | |їх ангідриди, | | | | |галогенангідриди, | | | | |пероксиди, | | | | |пероксикислоти та їх| | | | |похідні | | | | |- кислоти ароматичні| | | | |полікарбонові, | | | | |їх ангідриди, | | | | |галогенангідриди, | | | | |пероксиди, | | | | |пероксикислоти | | | | |та їх похідні: | | | | 917 31 00 00 |- - дибутилорто- | | 0 | 0 | - |фталати | | | | 917 32 00 00 |- - діоктилорто- | | 0 | 0 | - |фталати | | | | 917 33 00 00 |- - динонілорто- | | 0 | 0 | - |фталати або | | | | |дидецилортофталати | | | | 917 34 00 00 |- - інші складні | | 0 | 0 | - |ефіри ортофталевої | | | | |кислоти | | | | 917 35 00 00 |- - фталевий | | 6,5 | 6,5 | - |ангідрид | | | | 917 36 00 00 |- - терефталева | | 6,5 | 6,5 | - |кислота та її солі | | | | 917 37 00 00 |- - диметил- | | 6,5 | 6,5 | - |терефталат | | | | 917 39 |- - інші: | | | | |- - - бромовані | | | | |похідні: | | | | 917 39 11 00 |- - - - складний | | 6,5 | 6,5 | - |ефір або ангідрид | | | | |тетрабромфталевої | | | | |кислоти | | | | 917 39 19 00 |- - - - інші | | 6,5 | 6,5 | - |- - - інші: | | | | 917 39 30 00 |- - - - кислота | | 6,5 | 6,5 | - |бензол-1,2,4- | | | | |трикарбоксилова | | | | 917 39 40 00 |- - - - дихлорид | | 6,5 | 6,5 | - |ізофталоілу з | | | | |вмістом 0,8 мас. % | | | | |або менше | | | | |дихлориду | | | | |терефталоілу | | | | 917 39 50 00 |- - - - кислота | | 6,5 | 6,5 | - |нафталін-1,4,5,8- | | | | |карбоксилова | | | | 917 39 60 00 |- - - - ангідрид | | 6,5 | 6,5 | - |тетрахлорфталевий | | | | 917 39 70 00 |- - - - сода 3,5- | | 6,5 | 6,5 | - |біс(метоксикарбоніл)| | | | |бензолсульфонат | | | | 917 39 80 00 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | - 918 |Кислоти карбонові з | | | | |додатковими | | | | |функціональними | | | | |групами з вмістом | | | | |кисню та їх | | | | |ангідриди, | | | | |галогенангідриди, | | | | |пероксиди, | | | | |пероксикислоти; | | | | |їх галогеновані, | | | | |сульфовані, | | | | |нітровані або | | | | |нітрозовані похідні:| | | | |- кислоти карбонові | | | | |з вмістом спиртової | | | | |групи, але без | | | | |вмісту інших | | | | |функціональних груп | | | | |з вмістом кисню, | | | | |їх ангідриди, | | | | |галогенангідриди, | | | | |пероксиди, | | | | |пероксикислоти | | | | |та їх похідні: | | | | 918 11 00 00 |- - молочна | | 6,5 | 6,5 | - |кислота, її солі та | | | | |складні ефіри | | | | 918 12 00 00 |- - винна кислота | | 6,5 | 6,5 | - 918 13 00 00 |- - солі та складні | | 6,5 | 6,5 | - |ефіри винної кислоти| | | | 918 14 00 00 |- - лимонна кислота | | 6,5 | 6,5 | - 918 15 00 |- - солі та складні | | | | |ефіри лимонної | | | | |кислоти: | | | | 918 15 00 10 |- - - натрій цитрат | | 2 | 2 | - 918 15 00 90 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | - 918 16 00 00 |- - глюконова | | 0 | 0 | - |кислота, її солі та | | | | |складні ефіри | | | | 918 17 00 00 |- - фенілгліколева | | 6,5 | 6,5 | - |(мигдальна) кислота,| | | | |її солі та складні | | | | |ефіри | | | | 918 19 |- - інші: | | | | 918 19 30 00 |- - - хольова | | 0 | 0 | - |кислота, | | | | |3-альфа, 12-альфа- | | | | |дигідрокси-5-бета- | | | | |холан-24-ова кислота| | | | |(дезоксихольова | | | | |кислота), їх солі та| | | | |складні ефіри | | | | 918 19 40 00 |- - - кислота 2,2- | | 0 | 0 | - |біс(гідроксиметил) | | | | |пропіонова | | | | 918 19 99 |- - - інші: | | | | 918 19 99 10 |- - - - ібупрофен | | 2 | 2 | - 918 19 99 30 |- - - - бромпропілат| | 0,1 | 0,1 | - |95 % | | | | 918 19 99 90 |- - - - інші | | 6,5 | 6,5 | - |- кислоти карбонові | | | | |з вмістом | | | | |функціональної | | | | |фенольної групи, але| | | | |без вмісту інших | | | | |функціональних груп | | | | |з вмістом кисню, | | | | |їх ангідриди, | | | | |галогенангідриди, | | | | |пероксиди, | | | | |пероксикислоти та їх| | | | |похідні: | | | | 918 21 00 00 |- - саліцилова | | 2 | 2 | - |кислота та її солі | | | | 918 22 00 00 |- - о-ацетилсаліци- | | 0 | 0 | - |лова кислота, її | | | | |солі та складні | | | | |ефіри | | | | 918 23 |- - інші складні | | | | |ефіри саліцилової | | | | |кислоти та їх солі: | | | | 918 23 10 00 |- - - метилсаліцилат| | 6,5 | 6,5 | - |і фенілсаліцилат | | | | |(салол) | | | | 918 23 90 00 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | - 918 29 |- - інші: | | | | 918 29 10 |- - - сульфо- | | | | |саліцилові кислоти, | | | | |гідроксинафтойні | | | | |кислоти, їх солі та | | | | |складні ефіри: | | | | 918 29 10 10 |- - - - Г-сіль, | | 0 | 0 | - |Р-сіль | | | | 918 29 10 90 |- - - - інші | | 0 | 0 | - 918 29 30 |- - - 4-гідро- | | | | |ксибензойна | | | | |кислота, її солі та | | | | |складні ефіри: | | | | 918 29 30 10 |- - - - ніпагін | | 0 | 0 | - 918 29 30 90 |- - - - інші | | 6,5 | 6,5 | - 918 29 50 |- - - галова кислота| | | | |(3,4,5-тригідрокси- | | | | |бензойна кислота), | | | | |її солі та складні | | | | |ефіри: | | | | 918 29 50 10 |- - - - дерматол | | 0 | 0 | - 918 29 50 30 |- - - - вісмуту | | 0 | 0 | - |галати | | | | 918 29 50 90 |- - - - інші | | 6,5 | 6,5 | - 918 29 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - 918 30 00 00 |- кислоти карбонові | | 6,5 | 6,5 | - |з альдегідною або | | | | |кетоновою групою, | | | | |але без інших | | | | |функціональних груп | | | | |з вмістом кисню, їх | | | | |ангідриди, | | | | |галогенангідриди, | | | | |пероксиди, перо- | | | | |ксикислоти та їх | | | | |похідні | | | | 918 90 |- інші: | | | | 918 90 10 00 |- - кислота 2,6-ди- | | 6,5 | 6,5 | - |метоксибензолова | | | | 918 90 20 00 |- - дикамба | | 0 | 0 | - 918 90 30 00 |- - феноксіацетат | | 6,5 | 6,5 | - |натрію | | | | 918 90 90 |- - інші: | | | | 918 90 90 10 |- - - напроксен | | 0 | 0 | - 918 90 90 20 |- - - дикамби | | 0,1 | 0,1 | - |амонієва сіль | | | | 918 90 90 30 |- - - гемофіброзил | | 0 | 0 | - 918 90 90 40 |- - - 2,4-Д кислота | | 0 | 0 | - 918 90 90 90 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | - | | | | | |VIII. ЕФІРИ | | | | |НЕОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ | | | | |СКЛАДНІ, ЇХ СОЛІ ТА | | | | |ГАЛОГЕНОВАНІ, | | | | |СУЛЬФОВАНІ, | | | | |НІТРОВАНІ АБО | | | | |НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ | | | | | | | | | 919 00 |Ефіри фосфорної | | | | |кислоти складні та | | | | |їх солі, включаючи | | | | |лактофосфати; їх | | | | |галогеновані, | | | | |сульфовані, | | | | |нітровані або | | | | |нітрозовані похідні:| | | | 919 00 10 |- трибутилфосфати, | | | | |трифенілфосфати, | | | | |тритолілфосфати, | | | | |триксилілфосфати, | | | | |трис(2-хлоретил)- | | | | |фосфат: | | | | 919 00 10 10 |- - трибутилфосфати,| | 6,5 | 6,5 | - |трифенілфосфати, | | | | |триксилілфосфати, | | | | |трис(2-хлоретил)- | | | | |фосфат | | | | 919 00 10 9 |- - тритолілфосфати:| | | | 919 00 10 91 |- - - фітин | | 0 | 0 | - 919 00 10 99 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | - 919 00 90 |- інші: | | | | 919 00 90 10 |- - три(2-хлорізо- | | 2 | 2 | - |пропіл)фосфат | | | | 919 00 90 90 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | - 920 |Складні ефіри інших | | | | |неорганічних кислот | | | | |(за винятком | | | | |складних ефірів | | | | |галоїдних сполук | | | | |водню) та їх солі; | | | | |їх галогеновані, | | | | |сульфовані, | | | | |нітровані або | | | | |нітрозовані | | | | |похідні: | | | | 920 10 00 00 |- тіофосфорні | | 6,5 | 6,5 | - |складні ефіри та їх | | | | |солі; їх | | | | |галогеновані, | | | | |сульфовані, | | | | |нітровані або | | | | |нітрозовані похідні | | | | 920 90 |- інші: | | | | 920 90 10 00 |- - ефіри сірчаної | | 6,5 | 6,5 | - |та вуглекислоти, їх | | | | |солі та | | | | |галогеновані, | | | | |сульфовані, | | | | |нітровані або | | | | |нітрозовані похідні | | | | 920 90 20 00 |- - диметилфосфонат | | 6,5 | 6,5 | - |(диметилфосфіт) | | | | 920 90 30 00 |- - триметилфосфіт | | 6,5 | 6,5 | - |(триметоксифосфін) | | | | 920 90 40 00 |- - триетилфосфіт | | 6,5 | 6,5 | - 920 90 50 00 |- - діетилфосфонат | | 6,5 | 6,5 | - |(діетилгідро- | | | | |генфосфіт) | | | | |(діетилфосфіт) | | | | 920 90 85 00 |- - інші сполуки | | 6,5 | 6,5 | - | | | | | |IX. СПОЛУКИ З | | | | |ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ | | | | |ГРУПОЮ З ВМІСТОМ | | | | |АЗОТУ | | | | | | | | | 921 |Сполуки з амінною | | | | |функціональною | | | | |групою: | | | | |- моноаміни | | | | |ациклічні та їх | | | | |похідні; солі цих | | | | |сполук: | | | | 921 11 |- - моно-, ди- або | | | | |триметиламін та їх | | | | |солі: | | | | 921 11 10 |- - - метиламін-, | | | | |ди- або | | | | |триметиламін: | | | | 921 11 10 10 |- - - - диметиламін | | 0 | 0 | - 921 11 10 90 |- - - - інші | | 0 | 0 | - 921 11 90 00 |- - - солі | | 0 | 0 | - 921 12 00 00 |- - діетиламін та | | 0 | 0 | - |його солі | | | | 921 19 |- - інші: | | | | 921 19 10 00 |- - - триетиламін та| | 6,5 | 6,5 | - |його солі | | | | 921 19 30 00 |- - - ізопропіламін | | 0 | 0 | - |та його солі | | | | 921 19 40 00 |- - - 1,1,3,3-тетра-| | 0 | 0 | - |метилбутиламін | | | | 921 19 80 00 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | - |- поліаміни | | | | |ациклічні та їх | | | | |похідні; солі цих | | | | |сполук: | | | | 921 21 00 00 |- - етилендіамін та | | 0 | 0 | - |його солі | | | | 921 22 00 00 |- - гексаметилен- | | 2 | 2 | - |діамін та його солі | | | | 921 29 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 921 30 |- моно- та поліаміни| | | | |цикланові, цикленові| | | | |та циклотерпенові | | | | |моноаміни або їх | | | | |похідні; солі цих | | | | |речовин: | | | | 921 30 10 00 |- - циклогексиламін,| | 1 | 1 | - |циклогексил- | | | | |диметиламін та їх | | | | |солі | | | | 921 30 91 00 |- - циклогекс-1,3- | | 6,5 | 6,5 | - |іленедіамін | | | | |(1,3-діаміно- | | | | |циклогексан) | | | | 921 30 99 |- - інші: | | | | 921 30 99 10 |- - - трамадолу | | 0 | 0 | - |гідрохлорид | | | | 921 30 99 90 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | - |- моноаміни | | | | |ароматичні та їх | | | | |похідні; солі цих | | | | |речовин: | | | | 921 41 00 00 |- - анілін та його | | 2 | 2 | - |солі | | | | 921 42 |- - похідні аніліну | | | | |та їх солі: | | | | 921 42 10 |- - - галогеновані, | | | | |сульфовані, | | | | |нітровані, нітрозо- | | | | |вані похідні та їх | | | | |солі: | | | | 921 42 10 10 |- - - - пен- | | 0,1 | 0,1 | - |диметалін, | | | | |метолахлор | | | | 921 42 10 90 |- - - - інші | | 6,5 | 6,5 | - 921 42 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 921 43 |- - толуїдини та їх | | | | |похідні; солі цих | | | | |речовин: | | | | 921 43 10 00 |- - - толуїдини | | 6,5 | 6,5 | - |та їх солі | | | | 921 43 90 00 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | - 921 44 00 00 |- - дифеніламін та | | 2 | 2 | - |його похідні; солі | | | | |цих речовин | | | | 921 45 00 00 |- - 1-нафтиламін | | 6,5 | 6,5 | - |(альфа-нафтиламін), | | | | |2-нафтиламін (бета- | | | | |нафтиламін) та їх | | | | |похідні; солі цих | | | | |речовин | | | | 921 49 |- - інші: | | | | 921 49 10 00 |- - - ксилідини | | 0 | 0 | - |та їх похідні; солі | | | | |цих речовин | | | | 921 49 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - |- поліаміни | | | | |ароматичні та їх | | | | |похідні; солі цих | | | | |речовин: | | | | 921 51 |- - о-, м-, п-фені- | | | | |лендіамін, діаміно- | | | | |толуоли та їх | | | | |похідні; солі цих | | | | |речовин: | | | | |- - - о-,м-,п- | | | | |фенілендіамін, | | | | |діамінтолуоли та | | | | |їх галогеновані, | | | | |сульфовані, | | | | |нітровані, | | | | |нітрозовані похідні;| | | | |солі цих речовин: | | | | 921 51 11 00 |- - - - м-фенілен- | | 0 | 0 | - |діамін з чистотою | | | | |99 мас.% або більше | | | | |і містить: | | | | |а) 1 мас.% або | | | | |менше води; | | | | |б) 200 мг/кг або | | | | |менше | | | | |о-фенілендіаміну; | | | | |в) 450 мг/кг або | | | | |менше | | | | |п-фенілендіаміну | | | | 921 51 19 00 |- - - - інші | | 6,5 | 6,5 | - 921 51 90 |- - - інші: | | | | 921 51 90 10 |- - - - амінофеніл- | | 0 | 0 | - |парамінова кислота | | | | 921 51 90 90 |- - - - інші | | 6,5 | 6,5 | - 921 59 |- - інші: | | | | 921 59 10 00 |- - - м-феніленбіс | | 6,5 | 6,5 | - |(метиламін) | | | | 921 59 20 00 |- - - 2,2'-дихлор- | | 6,5 | 6,5 | - |4,4'-метилендіамін | | | | 921 59 30 00 |- - - 4,4'-бі-о-то- | | 6,5 | 6,5 | - |луїдин | | | | 921 59 40 00 |- - - 1,8-нафтилен- | | 6,5 | 6,5 | - |діамін | | | | 921 59 90 00 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | - 922 |Аміносполуки, що | | | | |містять функціо- | | | | |нальну групу з | | | | |вмістом кисню: | | | | |- аміноспирти, їх | | | | |прості та складні | | | | |ефіри, крім сполук, | | | | |що містять більше | | | | |одного типу | | | | |функціональних груп | | | | |з вмістом кисню; | | | | |солі цих речовин: | | | | 922 11 00 00 |- - моноетаноламін | | 0 | 0 | - |та його солі | | | | 922 12 00 00 |- - діетаноламін та | | 2 | 2 | - |його солі | | | | 922 13 |- - триетаноламін та| | | | |його солі: | | | | 922 13 10 00 |- - - триетаноламін | | 6,5 | 6,5 | - 922 13 90 00 |- - - солі | | 6,5 | 6,5 | - |триетаноламіну | | | | 922 19 |- - інші: | | | | 922 19 10 00 |- - - N-етил- | | 0 | 0 | - |діетаноламін | | | | 922 19 20 00 |- - - 2,2-мети- | | 0 | 0 | - |лімінодіетанол | | | | |(N-метиліміно- | | | | |діетанол) | | | | 922 19 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - |- амінонафтоли та | | | | |інші амінофеноли, | | | | |їх прості і складні | | | | |ефіри, крім сполук, | | | | |що містять більше | | | | |одного типу | | | | |функціональних груп | | | | |з вмістом кисню; | | | | |солі цих речовин: | | | | 922 21 00 00 |- - амінонафтол- | | 0 | 0 | - |сірчані кислоти та | | | | |їх солі | | | | 922 22 00 00 |- - анізидини, | | 6,5 | 6,5 | - |діанізидини, | | | | |фенетидини та їх | | | | |солі | | | | 922 29 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 922 30 00 00 |- аміноальдегіди, | | 6,5 | 6,5 | - |амінокетони та | | | | |амінохінони, крім | | | | |тих, що містять | | | | |різні функціональні | | | | |групи з вмістом | | | | |кисню; солі цих | | | | |речовин: | | | | |- амінокислоти та їх| | | | |складні ефіри, крім | | | | |сполук, що містять | | | | |більше одного типу | | | | |функціональних груп | | | | |з вмістом кисню; | | | | |солі цих речовин: | | | | 922 41 00 00 |- - лізин та його | | 15 | 15 | - |складні ефіри; | | | | |солі цих речовин | | | | 922 42 |- - глутамінова | | | | |кислота та її солі: | | | | 922 42 10 00 |- - - гідро- | | 6,5 | 6,5 | - |геноглутамат натрію | | | | |(глутамат натрію) | | | | 922 42 90 00 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | - 922 43 00 00 |- - антранілова | | 6,5 | 6,5 | - |кислота та її солі | | | | 922 49 |- - інші: | | | | 922 49 10 00 |- - - гліцин | | 0 | 0 | - 922 49 20 |- - - бета-аланін: | | | | 922 49 20 10 |- - - - новокаїн- | | 0 | 0 | - |основа | | | | 922 49 20 90 |- - - - інші | | 0 | 0 | - 922 49 70 |- - - інші: | | | | 922 49 70 10 |- - - - мефеномінова| | 0 | 0 | - |кислота | | | | 922 49 70 90 |- - - - інші | | 0 | 0 | - 922 50 00 |- аміноспирти | | | | |фенольні, фенольні | | | | |амінокислоти та інші| | | | |аміносполуки, що | | | | |містять функціо- | | | | |нальні групи з | | | | |вмістом кисню: | | | | 922 50 00 10 |- - фенілеприну | | 0 | 0 | - |гідрохлорид, | | | | |5-аміносаліцилова | | | | |кислота, тауфон- | | | | |taurin | | | | 922 50 00 90 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | - 923 |Солі та гідроксиди | | | | |амонію четвертинні; | | | | |лецитини та інші | | | | |фосфоаміноліпіди: | | | | 923 10 00 |- холін та його | | | | |солі: | | | | 923 10 00 10 |- - хлорид холіну | | 0 | 0 | - 923 10 00 90 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | - 923 20 00 |- лецитини та інші | | | | |фосфоаміноліпіди: | | | | 923 20 00 10 |- - лецитин | | 0 | 0 | - |стандарт, | | | | |кардіоліпін стандарт| | | | 923 20 00 90 |- - інші | | 0 | 0 | - 923 90 00 00 |- інші | | 6,5 | 6,5 | - 924 |Сполуки, що містять | | | | |функціональну | | | | |карбоксамідну | | | | |групу; сполуки | | | | |вуглекислоти, що | | | | |містять функціо- | | | | |нальну амідну групу:| | | | 924 10 00 00 |- аміди ациклічні | | 0 | 0 | - |(включаючи | | | | |карбамати) та їх | | | | |похідні; солі цих | | | | |речовин | | | | |- аміди циклічні | | | | |(включаючи | | | | |карбамати) та | | | | |їх похідні: | | | | 924 21 |- - уреїди та їх | | | | |похідні; солі цих | | | | |речовин: | | | | 924 21 10 00 |- - - ізопротурон | | 0 | 0 | - 924 21 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 924 22 00 00 |- - 2-ацетамідо- | | 0 | 0 | - |бензойна кислота | | | | 924 29 |- - інші: | | | | 924 29 10 00 |- - - лідокаїн | | 0 | 0 | - 924 29 30 00 |- - - парацетамол | | 0 | 0 | - 924 29 90 |- - - інші: | | | | 924 29 90 10 |- - - - ацетохлор | | 0 | 0 | - 924 29 90 90 |- - - - інші | | 0 | 0 | - 925 |Сполуки, що містять | | | | |функціональну | | | | |карбоксімідну групу | | | | |(включаючи сахарин | | | | |та його солі) або | | | | |функціональну імінну| | | | |групу: | | | | |- іміди та їх | | | | |похідні; | | | | |солі цих речовин: | | | | 925 11 00 00 |- - сахарин та його | | 0 | 0 | - |солі | | | | 925 19 |- - інші: | | | | 925 19 10 00 |- - - 3,3',4,4', | | 6,5 | 6,5 | - |5,5',6,6'-окта- | | | | |бром-N,N'-етилен- | | | | |дифталімід | | | | 925 19 30 00 |- - - N,N'-етиленбіс| | 6,5 | 6,5 | - |(4,5-дибромгекса- | | | | |гідро-3,6-метанфта- | | | | |лімід) | | | | 925 19 80 00 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | - 925 20 00 00 |- іміни та їх | | 6,5 | 6,5 | - |похідні; солі цих | | | | |речовин | | | | 926 |Сполуки, що містять | | | | |функціональну | | | | |нітрильну групу: | | | | 926 10 00 |- акрилонітрил: | | | | 926 10 00 10 |- - нітрилакрилова | | 0 | 0 | - |кислота | | | | 926 10 00 90 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | - 926 20 00 00 |- 1-ціаногуанідин | | 6,5 | 6,5 | - |(диціандіамід) | | | | 926 90 |- інші: | | | | 926 90 20 00 |- - ізофталонітрил | | 0 | 0 | - 926 90 99 |- - інші: | | | | 926 90 99 10 |- - - верапаміл | | 0 | 0 | - 926 90 99 20 |- - - циперметрин та| | 0 | 0 | - |його ізомери | | | | 926 90 99 90 |- - - інші | | 0 | 0 | - 927 00 00 00 |Діазо-, азо- або | | 0 | 0 | - |азоксисполуки | | | | 928 00 |Органічні похідні | | | | |гідразину або | | | | |гідроксиламіну: | | | | 928 00 10 00 |- N,N-біс(2-метокси-| | 6,5 | 6,5 | - |етил)гідроксиламін | | | | 928 00 20 |- інші: | | | | 928 00 20 10 |- - фенілгідразин | | 0,1 | 0,1 | - 928 00 20 90 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | - 929 |Сполуки, що містять | | | | |інші функціональні | | | | |групи з вмістом | | | | |азоту: | | | | 929 10 |- ізоціанати: | | | | 929 10 10 00 |- - метилфенілен- | | 1 | 1 | - |діізоціанати | | | | |(толуолдіізоціанати)| | | | 929 10 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 929 90 00 00 |- інші | | 6,5 | 6,5 | - | | | | | |X. ЕЛЕМЕНТО- | | | | |ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ, | | | | |ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ | | | | |СПОЛУКИ, НУКЛЕЇНОВІ | | | | |КИСЛОТИ ТА ЇХ СОЛІ, | | | | |СУЛЬФОНАМІДИ | | | | | | | | | 930 |Сполуки | | | | |сіркоорганічні: | | | | 930 10 00 00 |- дитіокарбонати | | 6,5 | 6,5 | - |(ксантати, | | | | |ксантогенати) | | | | 930 20 00 |- тіокарбамати та | | | | |дитіокарбамати: | | | | 930 20 00 10 |- - етилпропіл- | | 0,1 | 0,1 | - |тіокарбамат | | | | |(s-етил-NN-ді-н- | | | | |пропілтіокарбамат) | | | | 930 20 00 90 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | - 930 30 00 00 |- тіурам моно-, ди- | | 0 | 0 | - |або тетрасульфіди | | | | 930 40 |- метіонін: | | | | 930 40 10 00 |- - метіонін | | 0 | 0 | - |(INN-MHC) | | | | 930 40 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 930 90 |- інші: | | | | 930 90 12 00 |- - цистеїн | | 0 | 0 | - 930 90 14 00 |- - цистин | | 0 | 0 | - 930 90 16 00 |- - похідні | | 0 | 0 | - |цистеїну або | | | | |цистину | | | | 930 90 20 00 |- - тіодигліколь | | 0 | 0 | - |(2,2'-тіодіетанол) | | | | 930 90 30 00 |- - DP-2-гідрокси-4-| | 0 | 0 | - |(метилтіо)масляна | | | | |кислота | | | | 930 90 40 00 |- - 2,2'- | | 0 | 0 | - |тіодіетилбіс[3-(3,5-| | | | |ди-трет-бутил-4- | | | | |гідроксифеніл) | | | | |пропіонат] | | | | 930 90 50 00 |- - суміш ізомерів, | | 0 | 0 | - |що містить 4-метил- | | | | |2,6-біс(метилтіо)- | | | | |м-фенілендіамін та | | | | |2-метил-4,6- | | | | |біс(метилтіо)-м- | | | | |фенілендіамін | | | | 930 90 70 |- - інші: | | | | 930 90 70 10 |- - - тетурам, | | 0 | 0 | - |ліпоєва кислота | | | | 930 90 70 20 |- - - диметоат | | 0 | 0 | - 930 90 70 90 |- - - інші | | 0 | 0 | - 931 00 |Інші елементо- | | | | |органічні сполуки: | | | | 931 00 10 00 |- диметил- | | 0 | 0 | - |метилфосфонат | | | | 931 00 20 00 |- метилфосфоноїл | | 0 | 0 | - |дифторид | | | | |(метилфосфонової | | | | |кислоти дифторан- | | | | |гідрид) | | | | 931 00 30 00 |- метилфосфоноїл | | 0 | 0 | - |дихлорид | | | | |(метилфосфонової | | | | |кислоти | | | | |дихлорангідрид) | | | | 931 00 95 |- інші: | | | | 931 00 95 10 |- - дилауринат | | 0 | 0 | - |дибутил олова | | | | |(dibutyltin | | | | |dilauratt) | | | | 931 00 95 30 |- - триетилалюміній | | 5 | 5 | - 931 00 95 40 |- - гліфосат | | 0 | 0 | - 931 00 95 90 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | - 932 |Сполуки | | | | |гетероциклічні лише | | | | |з гетероатомом(ами) | | | | |кисню: | | | | |- сполуки, що | | | | |містять у структурі | | | | |неконденсоване | | | | |фуранове кільце | | | | |(гідроване або | | | | |негідроване): | | | | 932 11 00 00 |- - тетрагідрофуран | | 6,5 | 6,5 | - 932 12 00 00 |- - 2-фуральдегід | | 6,5 | 6,5 | - |(фурфурол) | | | | 932 13 00 00 |- - спирти | | 6,5 | 6,5 | - |фурфуриловий та | | | | |тетрагідрофуриловий | | | | 932 19 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | - |- лактони: | | | | 932 21 00 00 |- - кумарин, | | 0 | 0 | - |метилкумарини та | | | | |етилкумарини | | | | 932 29 |- - інші лактони: | | | | 932 29 10 00 |- - - фенолфталеїн | | 0 | 0 | - 932 29 20 00 |- - - 1-гідрокси-4- | | 0 | 0 | - |[1-(4-гідрокси-3- | | | | |метоксикарбоніл-1- | | | | |нафтил)-3-оксо-1Н, | | | | |3Н-бензо[ди]- | | | | |ізохромен-1-іл]-6- | | | | |окта-децилокси-2- | | | | |нафтенова кислота | | | | 932 29 30 00 |- - - 3'-хлор-6'- | | 0 | 0 | - |циклогексиламіно- | | | | |спіро [ізобензо- | | | | |фуран-1(3Н), 9'- | | | | |ксантен]-3-он | | | | 932 29 40 00 |- - - 6'-(N-етил-р- | | 0 | 0 | - |толуїдин)-2,- | | | | |метиловий спирт[ізо-| | | | |бензофуран-1(3Н), | | | | |9'-ксантен]-3-он | | | | 932 29 50 00 |- - - метил-6- | | 0 | 0 | - |докосилокси-1- | | | | |гідрокси-4-[1-(4- | | | | |гідрокси-3-метил-1- | | | | |фенантрил)-3- | | | | |оксо-1Н, 3Н- | | | | |нафто[1,8-цд]піран- | | | | |1-іл]нафтолен-2- | | | | |карбоксилат | | | | 932 29 80 |- - - інші: | | | | 932 29 80 10 |- - - - гамма- | | 0 | 0 | - |бутиролактон, бути- | | | | |ролактон ловастатин | | | | |(lovastatin) | | | | 932 29 80 90 |- - - - інші | | 0 | 0 | - |- інші: | | | | 932 91 00 00 |- - ізосафрол | | 6,5 | 6,5 | - 932 92 00 00 |- - 1-(1,3-бензо- | | 6,5 | 6,5 | - |діоксол-5-ил)пропан-| | | | |2-он | | | | 932 93 00 00 |- - піперональ | | 6,5 | 6,5 | - 932 94 00 00 |- - сафрол | | 6,5 | 6,5 | - 932 99 |- - інші: | | | | 932 99 10 00 |- - - бензофуран | | 0 | 0 | - |(кумарон) | | | | 932 99 30 00 |- - - внутрішні | | 0 | 0 | - |ефіри прості | | | | 932 99 50 00 |- - - епоксиди з | | 0 | 0 | - |чотиричленним циклом| | | | 932 99 70 00 |- - - інші циклічні | | 0 | 0 | - |ацеталі та | | | | |напівацеталі, що | | | | |містять або не | | | | |містять інші | | | | |функціональні групи | | | | |з вмістом кисню, та | | | | |їх галогеновані, | | | | |сульфовані, | | | | |нітровані або | | | | |нітрозовані похідні | | | | 932 99 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 933 |Сполуки | | | | |гетероциклічні лише | | | | |з гетероатомом(ами) | | | | |азоту: | | | | |- сполуки, що | | | | |містять у структурі | | | | |неконденсоване | | | | |піразольне кільце | | | | |(гідроване або | | | | |негідроване): | | | | 933 11 |- - феназон | | | | |(антипірин) та | | | | |його похідні: | | | | 933 11 10 00 |- - - пропіфеназон | | 6,5 | 6,5 | - 933 11 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 933 19 |- - інші: | | | | 933 19 10 00 |- - - фенілбутазон | | 0 | 0 | - 933 19 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - |- сполуки, що | | | | |містять у структурі | | | | |неконденсоване | | | | |імідазольне кільце | | | | |(гідроване або | | | | |негідроване): | | | | 933 21 00 00 |- - гідантоїн та | | 6,5 | 6,5 | - |його похідні | | | | 933 29 |- - інші: | | | | 933 29 10 00 |- - - хлоргідрат | | 6,5 | 6,5 | - |нафазоліну та нітрат| | | | |нафазоліну; | | | | |фентоламін; | | | | |хлоргідрат | | | | |толазоліну | | | | 933 29 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - |- сполуки, що | | | | |містять у структурі | | | | |неконденсоване | | | | |піридинове кільце | | | | |(гідроване або | | | | |негідроване): | | | | 933 31 00 00 |- - піридин та його | | 0 | 0 | - |солі | | | | 933 32 00 00 |- - піперидин та | | 6,5 | 6,5 | - |його солі | | | | 933 39 |- - інші: | | | | 933 39 10 00 |- - - іпроніазид; | | 0 | 0 | - |хлоргідрат | | | | |кетобемідону; | | | | |бромід | | | | |піридостигміну | | | | 933 39 20 00 |- - - 2,3,5,6-тетра-| | 0 | 0 | - |хлоропіридин | | | | 933 39 25 00 |- - - 3,6-дихлоро- | | 0 | 0 | - |піридин-2-карбокси- | | | | |лова кислота | | | | 933 39 35 00 |- - - 3,6-дихлоро- | | 0 | 0 | - |піридин-2-карбокси- | | | | |лат, 2-гідрокси- | | | | |етиламоніму | | | | 933 39 40 00 |- - - 3,5,6-(три- | | 0 | 0 | - |хлор-2-піридилоксі | | | | |ацетат), | | | | |2-бутоксиетил | | | | 933 39 45 00 |- - - 3,5-дихлор- | | 0 | 0 | - |2,4,6-трифторо- | | | | |піридин | | | | 933 39 50 00 |- - - складний ефір | | 0 | 0 | - |метилфтороксипиру | | | | 933 39 55 00 |- - - 4-метилпіридин| | 0 | 0 | - 933 39 95 |- - - інші: | | | | 933 39 95 10 |- - - - флуазіфоп- | | 0 | 0 | - |п-бутил | | | | 933 39 95 90 |- - - - інші | | 0 | 0 | - 933 40 |- сполуки, що | | | | |містять у структурі | | | | |хінолінові або | | | | |ізохінолінові | | | | |цикли (гідровані або| | | | |негідровані) без | | | | |наступної | | | | |конденсації: | | | | 933 40 10 00 |- - галогеновані | | 0 | 0 | - |похідні хіноліну; | | | | |похідні | | | | |хінолінкарбонових | | | | |кислот | | | | 933 40 30 00 |- - декстрометорфан | | 0 | 0 | - |і його солі | | | | 933 40 90 |- - інші: | | | | 933 40 90 10 |- - - хлор- | | 0 | 0 | - |хінальдол, | | | | |діоксидин, | | | | |дротоверину | | | | |гідрохлорид, | | | | |лоратадин | | | | 933 40 90 90 |- - - інші | | 0 | 0 | - |- сполуки, що | | | | |містять у | | | | |структурі | | | | |піримідинове кільце | | | | |(гідроване або | | | | |негідроване): | | | | 933 51 |- - малонілсечовина | | | | |(барбітурова | | | | |кислота) та її | | | | |похідні; солі цих | | | | |речовин: | | | | 933 51 20 00 |- - - фенобарбітал, | | 0 | 0 | - |барбітал та їх солі | | | | 933 51 90 |- - - інші: | | | | 933 51 90 00 |- - - - піперилен | | 0 | 0 | - 933 51 90 90 |- - - - інші | | 6,5 | 6,5 | - 933 59 |- - інші: | | | | 933 59 10 00 |- - - діазинон | | 0 | 0 | - 933 59 20 00 |- - - 1,4-діазабі- | | 0 | 0 | - |цикло[2.2.2]октан- | | | | |триетилендіамін | | | | 933 59 70 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - |- сполуки, що | | | | |містять у структурі | | | | |неконденсоване | | | | |триазинове кільце | | | | |(гідроване або | | | | |негідроване): | | | | 933 61 00 00 |- - меламін | | 0 | 0 | - 933 69 |- - інші: | | | | 933 69 10 00 |- - - атразин; | | 0 | 0 | - |пропазин; симазин; | | | | |гексагідро-1,3,5- | | | | |тринітро-1,3,5- | | | | |триазин(гексоген, | | | | |триметилен- | | | | |тринітроамін) | | | | 933 69 20 00 |- - - метенамін | | 10 | 10 | - |(гексаметилен- | | | | |тетрамін) | | | | 933 69 30 00 |- - - 2,6-ди-трет- | | 10 | 10 | - |бутил-4-[4,6-біс- | | | | |(октилтіо)-1,3,5- | | | | |триазин-2-іламін]- | | | | |фенол | | | | 933 69 80 00 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | - |- лактами: | | | | 933 71 00 00 |- - 6-гексанлактам | | 0 | 0 | - |(епсилон- | | | | |капролактам) | | | | 933 79 00 00 |- - інші лактами | | 0 | 0 | - 933 90 |- інші: | | | | 933 90 20 |- - бензимідазол-2- | | | | - |тіол (меркапто- | | | | |бензимідазол): | | | | 933 90 20 10 |- - - дибазол | | 0 | 0 | - 933 90 20 90 |- - - інші | | 0 | 0 | - 933 90 40 00 |- - індол, 3- | | 0 | 0 | - |метиліндол (скатол),| | | | |6-аліл-6,7-дигідро- | | | | |5Н-дибенз[с,е] | | | | |азепин (азапетин), | | | | |хлордіазепоксид, | | | | |феніндамін та їх | | | | |солі; хлоргідрат | | | | |іміпраміну | | | | 933 90 50 00 |- - моноазепіни | | 0 | 0 | - 933 90 60 00 |- - діазепіни | | 0 | 0 | - 933 90 65 00 |- - 2,4-ди-трет- | | 0 | 0 | - |бутил-6-(5-хлоро- | | | | |бензотіазол-2-іл) | | | | |фенол | | | | 933 90 95 |- - інші: | | | | 933 90 95 10 |- - - карбендазим | | 0 | 0 | - 933 90 95 90 |- - - інші | | 0 | 0 | - 934 |Нуклеїнові кислоти | | | | |та їх солі; інші | | | | |гетероциклічні | | | | |сполуки: | | | | 934 10 00 00 |- сполуки, що | | 0 | 0 | - |містять у структурі | | | | |тіазоловий цикл | | | | |(гідрований або | | | | |негідрований) без | | | | |наступної | | | | |конденсації | | | | 934 20 |- сполуки, що | | | | |містять у структурі | | | | |бензотіазолові | | | | |цикли (гідровані | | | | |або негідровані) | | | | |без наступної | | | | |конденсації: | | | | 934 20 20 00 |- - ди(бензотіазол- | | 5 | 5 | - |2-іл) дисульфід; | | | | |бензотіазол-2-тіол | | | | |(меркаптобензо- | | | | |тіазол) і його солі | | | | 934 20 80 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 934 30 |- сполуки, що | | | | |містять у структурі | | | | |фенотіазинові цикли | | | | |(гідровані або | | | | |негідровані) без | | | | |наступної | | | | |конденсації: | | | | 934 30 10 00 |- - тіетилперазин; | | 6,5 | 6,5 | - |тіоридазин і його | | | | |солі | | | | 934 30 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 934 90 |- інші: | | | | 934 90 10 00 |- - тіофен | | 0 | 0 | - 934 90 30 00 |- - хлорпротиксен; | | 0 | 0 | - |теналідин і його | | | | |тартрати та малеати | | | | 934 90 40 00 |- - фуразолідон | | 0 | 0 | - 934 90 50 00 |- - монотіамоно- | | 0 | 0 | - |азепіни гідровані | | | | |або негідровані | | | | 934 90 60 00 |- - монотіоли, | | 0 | 0 | - |гідровані або | | | | |негідровані | | | | 934 90 70 00 |- - монооксамоно- | | 0 | 0 | - |азини гідровані або | | | | |негідровані | | | | 934 90 80 00 |- - монотіїни | | 0 | 0 | - 934 90 85 00 |- - 7-аміноце- | | 0 | 0 | - |фалоспоранова | | | | |кислота | | | | 934 90 89 00 |- - нуклеїнові | | 0 | 0 | - |кислоти та їх солі | | | | 934 90 91 00 |- - солі та складні | | 0 | 0 | - |ефіри (6R, 7R)-3- | | | | |ацетоксиметил-7- | | | | |[(R)-2-формілокси- | | | | |2-фенілацетамідо]-8-| | | | |окси-5-тіа-1-аза- | | | | |цицикло[4.2.0]окт-2-| | | | |ен-2-карбоксилові | | | | |кислоти | | | | 934 90 93 00 |- - 1-[2-(1,3-діо- | | 0 | 0 | - |ксан-2-іл)етил]-2- | | | | |метил-піридиній | | | | |бромід | | | | 934 90 97 |- - інші: | | | | 934 90 97 10 |- - - піроксикам | | 0 | 0 | - 934 90 97 20 |- - - циклофосфан- | | 0 | 0 | - |cyclophosphamide | | | | 934 90 97 30 |- - - левамізол | | 0 | 0 | - 934 90 97 40 |- - - аденозинтри- | | 0 | 0 | - |фосфорна кислота | | | | 934 90 97 50 |- - - пропіконазол | | 0 | 0 | - 934 90 97 90 |- - - інші | | 0 | 0 | - 935 00 |Сульфонаміди: | | | | 935 00 10 00 |- 3-{1-[7-(гексаде- | | 0 | 0 | - |цилсульфоніламін)-1-| | | | |Н-індол-3-іл]-3- | | | | |оксо-1Н, 3Н-нафтол- | | | | |[1,8-цд]піран-1-іл} | | | | |-N,N-диметил-1Н- | | | | |індол-7 сульфонамід | | | | 935 00 20 00 |- метосулам | | 0 | 0 | - 935 00 90 00 |- інші | | 0 | 0 | - | | | | | |XI. ПРОВІТАМІНИ, | | | | |ВІТАМІНИ ТА ГОРМОНИ | | | | | | | | | 936 |Провітаміни та | | | | |вітаміни природні | | | | |або отримані в | | | | |результаті синтезу | | | | |(включаючи природні | | | | |концентрати), їх | | | | |похідні, що | | | | |використовуються | | | | |головним чином як | | | | |вітаміни, суміші цих| | | | |речовин, у тому | | | | |числі розчинені або | | | | |не розчинені у будь-| | | | |якому розчиннику: | | | | 936 10 00 00 |- провітаміни, | | 0 | 0 | - |незмішані | | | | |- вітаміни та їх | | | | |похідні, незмішані: | | | | 936 21 00 00 |- - вітамін A та | | 0 | 0 | - |його похідні | | | | 936 22 00 00 |- - вітамін B1 та | | 0 | 0 | - |його похідні | | | | 936 23 00 00 |- - вітамін B2 та | | 0 | 0 | - |його похідні | | | | 936 24 00 00 |- - кислота D- або | | 0 | 0 | - |DL-пантотенова | | | | |(вітамін B3 або | | | | |вітамін B5) та їх | | | | |похідні | | | | 936 25 00 00 |- - вітамін B6 та | | 0 | 0 | - |його похідні | | | | 936 26 00 00 |- - вітамін B12 та | | 0 | 0 | - |його похідні | | | | 936 27 00 00 |- - вітамін C та | | 0 | 0 | - |його похідні | | | | 936 28 00 00 |- - вітамін E та | | 0 | 0 | - |його похідні | | | | 936 29 |- - інші вітаміни та| | | | |їх похідні: | | | | 936 29 10 00 |- - - вітамін B9 та | | 0 | 0 | - |його похідні | | | | 936 29 30 00 |- - - вітамін H та | | 0 | 0 | - |його похідні | | | | 936 29 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 936 90 |- інші, включаючи | | | | |природні | | | | |концентрати: | | | | |- - природні | | | | |концентрати | | | | |вітамінів: | | | | 936 90 11 00 |- - - природні | | 0 | 0 | - |концентрати | | | | |вітамінів A+D | | | | 936 90 19 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 936 90 90 00 |- - суміші | | 0 | 0 | - |вітамінів, у тому | | | | |числі в будь-якому | | | | |розчиннику | | | | 937 |Гормони природні або| | | | |отримані в | | | | |результаті синтезу; | | | | |їх похідні, що | | | | |використовуються | | | | |головним чином як | | | | |гормони; інші | | | | |стероїди, що | | | | |використовуються | | | | |головним чином як | | | | |гормони: | | | | 937 10 |- гормони передньої | | | | |частки гіпофізу або | | | | |аналогічні гормони, | | | | |їх похідні: | | | | 937 10 00 10 |- - гормони гіпофізу| | 0 | 0 | г 937 10 00 90 |- - інші | | 0 | 0 | г |- гормони кори | | | | |надниркової залози | | | | |та їх похідні: | | | | 937 21 00 00 |- - кортизон, | | 0 | 0 | г |гідрокортизон, | | | | |преднізон | | | | |(дегідрокортизон) та| | | | |преднізолон | | | | |(дегідрогідро- | | | | |кортизон) | | | | 937 22 00 00 |- - галогеновані | | 0 | 0 | г |похідні гормонів | | | | |кори надниркової | | | | |залози | | | | 937 29 |- - інші: | | | | 937 29 00 10 |- - - ацетати | | 0 | 0 | г |кортизону або | | | | |гідрокортизону | | | | 937 29 00 90 |- - - інші | | 0 | 0 | г |- інші гормони та | | | | |їх похідні; інші | | | | |стероїди, що | | | | |використовуються | | | | |головним чином | | | | |як гормони: | | | | 937 91 00 00 |- - інсулін та його | | 0 | 0 | г |солі | | | | 937 92 00 00 |- - естрогени та | | 0 | 0 | г |прогестини | | | | |(гестагени) | | | | 937 99 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | г | | | | | |XII. ГЛІКОЗИДИ ТА | | | | |АЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО| | | | |ПОХОДЖЕННЯ, ПРИРОДНІ| | | | |АБО СИНТЕЗОВАНІ, ЇХ | | | | |СОЛІ, ПРОСТІ І | | | | |СКЛАДНІ ЕФІРИ ТА | | | | |ІНШІ ПОХІДНІ | | | | | | | | | 938 |Глікозиди, природні | | | | |або отримані шляхом | | | | |синтезу, їх солі, | | | | |прості і складні | | | | |ефіри та інші | | | | |похідні: | | | | 938 10 00 00 |- рутозид (рутин) та| | 0 | 0 | - |його похідні | | | | 938 90 |- інші: | | | | 938 90 10 00 |- - глікозиди | | 0 | 0 | - |наперстянки | | | | 938 90 30 00 |- - гліциризинова | | 0 | 0 | - |кислота і | | | | |гліциризинати | | | | 938 90 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 939 |Алкалоїди рослинного| | | | |походження, природні| | | | |або синтезовані, їх | | | | |солі, прості і | | | | |складні ефіри та | | | | |інші похідні: | | | | 939 10 00 00 |- алкалоїди опіуму | | 0 | 0 | г |та їх похідні; солі | | | | |цих сполук | | | | |- алкалоїди хініну | | | | |та їх похідні; солі | | | | |цих сполук: | | | | 939 21 |- - хінін та його | | | | |солі: | | | | 939 21 10 00 |- - - хінін і | | 0 | 0 | - |сульфат хініну | | | | 939 21 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 939 29 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 939 30 00 00 |- кофеїн та його | | 0 | 0 | - |солі | | | | |- ефедрини та їх | | | | |солі: | | | | 939 41 00 00 |- - ефедрин та його | | 0 | 0 | - |солі | | | | 939 42 00 00 |- - псевдоефедрин та| | 0 | 0 | - |його солі | | | | 939 49 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 939 50 |- теофілін та | | | | |амінофілін (тео- | | | | |філінетилендіамін) | | | | |та їх похідні; | | | | |солі цих речовин: | | | | 939 50 10 00 |- - теофілін та | | 0 | 0 | - |амінофілін; солі | | | | |цих речовин | | | | 939 50 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - |- алкалоїди ріжків | | | | |жита та їх похідні; | | | | |солі цих речовин: | | | | 939 61 00 00 |- - ергометрин та | | 0 | 0 | - |його солі | | | | 939 62 00 00 |- - ерготамін та | | 0 | 0 | - |його солі | | | | 939 63 00 00 |- - лізергінова | | 0 | 0 | - |кислота та її солі | | | | 939 69 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 939 70 00 00 |- нікотин та його | | 0 | 0 | - |солі | | | | 939 90 |- інші: | | | | |- - кокаїн та його | | | | |солі: | | | | 939 90 11 00 |- - - неочищений | | 0 | 0 | г |кокаїн | | | | 939 90 19 00 |- - - інші | | 0 | 0 | г 939 90 30 00 |- - еметин та його | | 0 | 0 | - |солі | | | | 939 90 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - | | | | | |XIII. ІНШІ ОРГАНІЧНІ| | | | |СПОЛУКИ | | | | | | | | | 940 00 |Хімічно чисті цукри,| | | | |за винятком | | | | |сахарози, лактози, | | | | |мальтози, глюкози та| | | | |фруктози (левулози);| | | | |прості та складні | | | | |ефіри цукрів та їх | | | | |солі, крім речовин | | | | |товарної позиції | | | | |2937, 2938 або 2939:| | | | 940 00 10 00 |- рамноза, рафіноза | | 6,5 | 6,5 | - |та маноза | | | | 940 00 90 00 |- інші | | 6,5 | 6,5 | - 941 |Антибіотики: | | | | 941 10 |- пеніциліни та їх | | | | |похідні, що мають | | | | |структуру | | | | |пеніциланової | | | | |кислоти; солі цих | | | | |речовин: | | | | 941 10 10 00 |- - амоксицилін та | | 0 | 0 | - |його солі | | | | 941 10 20 00 |- - ампіцилін | | 0 | 0 | - 941 10 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 941 20 |- стрептоміцини та | | | | |їх похідні; солі цих| | | | |речовин: | | | | 941 20 30 00 |- - дигідро- | | 0 | 0 | - |стрептоміцин; солі, | | | | |складні ефіри і | | | | |гідрати | | | | |дигідрострептоміцину| | | | 941 20 80 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 941 30 00 00 |- тетрацикліни та | | 0 | 0 | - |їх похідні; солі цих| | | | |речовин | | | | 941 40 00 00 |- хлорамфенікол та | | 0 | 0 | - |його похідні; солі | | | | |цих речовин | | | | 941 50 00 00 |- еритроміцин та | | 0 | 0 | - |його похідні; солі | | | | |цих речовин | | | | 941 90 00 00 |- інші | | 0 | 0 | - 942 00 00 00 |Інші органічні | | 0 | 0 | - |сполуки | | | |

Група 30
Фармацевтична продукція
Примітки:
1. Ця група не включає:
а) харчові продукти або напої дієтичні, діабетичні, харчові
добавки, тонізуючі напої та мінеральні води (розділ IV);
б) спеціально кальциновані або тонко подрібнені гіпси, що
використовуються у стоматології (товарна позиція 2520);
в) водні дистиляти і водні розчини ефірних олій, призначених
для використання у медицині (товарна позиція 3301);
г) препарати товарних позицій 3303-3307, навіть якщо вони
мають терапевтичні або профілактичні властивості;
ґ) мило та інші продукти товарної позиції 3401 з вмістом
медикаментозних речовин;
д) препарати на основі гіпсу, що використовуються у
стоматології (товарна позиція 3407);
е) альбумін крові, не підготовлений до терапевтичного або
профілактичного використання (товарна позиція 3502).
2. У товарній позиції 3002 термін "модифіковані імунологічні
продукти" означає лише моноклональні антитіла (MAK, MABs),
фрагменти антитіл та зчеплення антитіл і фрагментів антитіл.
3. У товарних позиціях 3003 і 3004 та примітці 4 г) до цієї
групи слід розуміти:
а) як "незмішані продукти":
1) незмішані продукти, розчинні у воді;
2) усі товари групи 28 або 29;
3) прості рослинні екстракти товарної позиції 1302,
стандартизовані або розчинені у будь-якому розчиннику;
б) як "змішані продукти":
1) колоїдні розчини та суспензії (крім колоїдної сірки);
2) рослинні екстракти, одержані обробленням сумішей рослинної
сировини;
3) солі та концентрати, одержані випаровуванням мінеральної
води.
4. До товарної позиції 3006 включаються продукти, зазначені
тільки у цій товарній позиції і ні в яких інших угрупованнях цієї
Класифікації товарів:
а) стерильний хірургічний кетгут, аналогічні стерильні
матеріали для накладення швів і стерильні адгезивні тканини для
хірургічного закриття ран;
б) ламінарія стерильна та стерильні тампони з ламінарії;
в) стерильні абсорбуючі хірургічні або стоматологічні
кровоспинні препарати (гемостатики);
г) контрастні препарати для рентгенографічних обстежень і
діагностичні реактиви, призначені для введення хворим, що є
незмішаними речовинами, дозовані у певних упаковках або змішані,
що складаються з двох або більше компонентів, змішані для
аналогічного використання;
ґ) реагенти, призначені для визначення груп або елементів
крові;
д) стоматологічні цементи та інші матеріали для пломбування
зубів; цементи для реконструювання (відновлення) кісток;
е) санітарні сумки та набори для надання першої медичної
допомоги;
є) хімічні контрацептивні препарати, виготовлені на основі
гормонів або сперміцидів.
---------------------------------------------------------------------- Код | Назва | Ставки мита, % |Додат- | |--------------------------| кові | |префе-|пільгова | повна | ОВО | | рен- | | | | |ційна | | | -------------+--------------------+------+---------+---------+------- 001 |Залози та інші | | | | |органи, призначені | | | | |для органотерапев- | | | | |тичних цілей, | | | | |висушені, подрібнені| | | | |або не подрібнені у | | | | |порошок; екстракти | | | | |залоз або інших | | | | |органів або їх | | | | |секретів, призначені| | | | |для органотерапев- | | | | |тичних цілей; | | | | |гепарин та його | | | | |солі; інші речовини | | | | |людського або тва- | | | | |ринного походження, | | | | |призначені для | | | | |терапевтичного або | | | | |профілактичного | | | | |застосування, не | | | | |включені до інших | | | | |угруповань: | | | | 001 10 |- залози та інші | | | | |органи висушені, | | | | |подрібнені у | | | | |порошок або | | | | |неподрібнені: | | | | 001 10 10 00 |- - подрібнені у | | 0 | 0 | - |порошок | | | | 001 10 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 001 20 |- екстракти залоз | | | | |або інших органів | | | | |або їх секретів | | | | |(продуктів їх | | | | |секреції): | | | | 001 20 10 00 |- - людського | | 0 | 0 | - |походження | | | | 001 20 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 001 90 |- інші: | | | | 001 90 10 00 |- - людського | | 0 | 0 | - |походження | | | | |- - інші: | | | | 001 90 91 00 |- - - гепарин та | | 0 | 0 | - |його солі | | | | 001 90 99 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 002 |Кров людей; кров | | | | |тварин, приготовлена| | | | |для терапевтичного, | | | | |профілактичного або | | | | |діагностичного | | | | |застосування; сиро- | | | | |ватки імунні | | | | |(антисироватки), | | | | |інші фракції крові | | | | |та модифіковані | | | | |імунологічні | | | | |продукти, у тому | | | | |числі одержані | | | | |біотехнологічними | | | | |процесами; вакцини, | | | | |токсини, культури | | | | |мікроорганізмів (за | | | | |винятком дріжджів) | | | | |та аналогічна | | | | |продукція: | | | | 002 10 |- сироватки імунні | | | | |та інші фракції | | | | |крові, модифіковані | | | | |імунологічні | | | | |продукти, у тому | | | | |числі одержані | | | | |біотехнологічними | | | | |або іншими | | | | |процесами: | | | | 002 10 10 00 |- - сироватки | | 0 | 0 | - |імунні | | | | |(антисироватка) | | | | |- - інші: | | | | 002 10 91 00 |- - - гемоглобін, | | 0 | 0 | - |глобуліни крові і | | | | |сироваткові | | | | |глобуліни | | | | |- - - інші: | | | | 002 10 95 00 |- - - - людського | | 0 | 0 | - |походження | | | | 002 10 99 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | - 002 20 00 00 |- вакцини для людей | | 0 | 0 | - 002 30 00 00 |- вакцини | | 0 | 0 | - |ветеринарні | | | | 002 90 |- інші: | | | | 002 90 10 00 |- - кров людей | | 0 | 0 | - 002 90 30 00 |- - кров тварин, | | 0 | 0 | - |приготовлена для | | | | |терапевтичних, | | | | |профілактичних або | | | | |діагностичних цілей | | | | 002 90 50 00 |- - культури | | 0 | 0 | - |мікроорганізмів | | | | 002 90 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 003 |Лікарські засоби | | | | |[ліки] (за винятком | | | | |товарів, включених | | | | |до товарних позицій | | | | |3002, 3005 або | | | | |3006), що | | | | |складаються із | | | | |змішаних продуктів | | | | |для терапевтичного | | | | |або профілактичного | | | | |застосування, але не| | | | |у дозованому вигляді| | | | |і не розфасовані для| | | | |роздрібної торгівлі:| | | | 003 10 00 00 |- що містять | | 0 | 0 | - |пеніциліни або їх | | | | |похідні, які мають | | | | |структуру | | | | |пеніцилінової | | | | |кислоти, або | | | | |стрептоміцини або їх| | | | |похідні | | | | 003 20 00 00 |- що містять інші | | 0 | 0 | - |антибіотики | | | | |- що містять гормони| | | | |або інші сполуки | | | | |товарної позиції | | | | |2937, але без вмісту| | | | |антибіотиків: | | | | 003 31 00 00 |- - що містять | | 0 | 0 | - |інсулін | | | | 003 39 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 003 40 00 00 |- що містять | | 0 | 0 | - |алкалоїди або їх | | | | |похідні, але не | | | | |містять гормонів, | | | | |або інших сполук | | | | |товарної позиції | | | | |2937, або | | | | |антибіотиків | | | | 003 90 |- інші: | | | | 003 90 10 00 |- - що містять йод | | 0 | 0 | - |або сполуки йоду | | | | 003 90 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 004 |Лікарські засоби | | | | |[ліки] (за винятком | | | | |товарів, включених | | | | |до товарних позицій | | | | |3002, 3005 або | | | | |3006), що склада- | | | | |ються із змішаних | | | | |або незмішаних | | | | |продуктів для | | | | |терапевтичного або | | | | |профілактичного | | | | |застосування, у | | | | |дозованому вигляді | | | | |або розфасовані для | | | | |роздрібної торгівлі:| | | | 004 10 |- що містять | | | | |пеніциліни або їх | | | | |похідні, які мають | | | | |структуру | | | | |пеніцилінової | | | | |кислоти, або з | | | | |вмістом стрептомі- | | | | |цинів або їх | | | | |похідних: | | | | 004 10 10 00 |- - що містять | | 0 | 0 | - |активні речовини | | | | |тільки пеніциліни | | | | |або їх похідні, які | | | | |мають структуру | | | | |пеніцилінової | | | | |кислоти | | | | 004 10 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 004 20 |- що містять інші | | | | |антибіотики: | | | | 004 20 10 00 |- - розфасовані для | | 0 | 0 | - |роздрібної торгівлі | | | | 004 20 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - |- що містять гормони| | | | |або інші сполуки | | | | |товарної позиції | | | | |2937, але без вмісту| | | | |антибіотиків: | | | | 004 31 |- - що містять | | | | |інсулін: | | | | 004 31 10 |- - - розфасовані | | | | |для роздрібної | | | | |торгівлі: | | | | 004 31 10 10 |- - - - інсуліни | | 0 | 0 | - |короткої дії у | | | | |флаконах | | | | 004 31 10 90 |- - - - інші | | 0 | 0 | 004 31 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 004 32 |- - що містять | | | | |гормони кори | | | | |надниркової | | | | |залози: | | | | 004 32 10 00 |- - - розфасовані | | 0 | 0 | - |для роздрібної | | | | |торгівлі | | | | 004 32 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 004 39 |- - інші: | | | | 004 39 10 00 |- - - розфасовані | | 0 | 0 | - |для роздрібної | | | | |торгівлі | | | | 004 39 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 004 40 |- що містять | | | | |алкалоїди або їх | | | | |похідні, але без | | | | |вмісту гормонів, | | | | |інших сполук | | | | |товарної позиції | | | | |2937 або | | | | |антибіотиків: | | | | 004 40 10 00 |- - розфасовані для | | 0 | 0 | - |роздрібної торгівлі | | | | 004 40 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 004 50 |- інші лікарські | | | | |засоби, що містять | | | | |вітаміни або інші | | | | |сполуки товарної | | | | |позиції 2936: | | | | 004 50 10 00 |- - розфасовані для | | 0 | 0 | - |роздрібної торгівлі | | | | 004 50 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 004 90 |- інші: | | | | |- - розфасовані для | | | | |роздрібної торгівлі:| | | | 004 90 11 00 |- - - що містять йод| | 0 | 0 | - |або сполуки йоду | | | | 004 90 19 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - |- - інші: | | | | 004 90 91 00 |- - - що містять йод| | 0 | 0 | - |або сполуки йоду | | | | 004 90 99 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 005 |Вата, марля, бинти | | | | |та аналогічні вироби| | | | |(наприклад, | | | | |перев'язувальні | | | | |матеріали, липкий | | | | |пластир, гірчични- | | | | |ки), просочені або | | | | |вкриті фармацевтич- | | | | |ними речовинами, | | | | |підготовлені для | | | | |роздрібної торгівлі | | | | |для застосування у | | | | |медицині, хірургії, | | | | |стоматології або | | | | |ветеринарії: | | | | 005 10 00 00 |- перев'язувальні | | 0 | 0 | - |адгезивні та інші | | | | |матеріали, що мають | | | | |липкий шар [липку | | | | |поверхню] | | | | 005 90 |- інші: | | | | 005 90 10 00 |- - вата та вироби з| | 0 | 0 | - |вати | | | | |- - інші: | | | | |- - - з текстильних | | | | |матеріалів: | | | | 005 90 31 00 |- - - - марля та | | 0 | 0 | - |вироби з марлі | | | | |- - - - інші: | | | | 005 90 51 00 |- - - - - з нетканих| | 0 | 0 | - |матеріалів | | | | 005 90 55 00 |- - - - - інші | | 0 | 0 | - 005 90 99 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 006 |Фармацевтичні | | | | |товари, зазначені у | | | | |примітці 4 до цієї | | | | |групи: | | | | 006 10 |- кетгут хірургічний| | | | |стерильний, | | | | |аналогічні стерильні| | | | |хірургічні | | | | |перев'язувальні, | | | | |шовні та стерильні | | | | |адгезивні тканини, | | | | |які застосовуються у| | | | |хірургії для | | | | |закривання ран; | | | | |стерильні прокладки;| | | | |стерильні | | | | |кровоспинні | | | | |поглинальні засоби | | | | |(гемостатики), що | | | | |використовуються у | | | | |хірургії або | | | | |стоматології: | | | | 006 10 10 00 |- - кетгут | | 0 | 0 | - |хірургічний | | | | |стерильний | | | | 006 10 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 006 20 00 00 |- реактиви для | | 0 | 0 | - |визначення групи | | | | |або складників крові| | | | 006 30 00 00 |- контрастні | | 0 | 0 | - |препарати для | | | | |рентгенографічних | | | | |обстежень; | | | | |діагностичні | | | | |реактиви для | | | | |введення хворим | | | | 006 40 00 00 |- зубні цементи та | | 0 | 0 | - |інші стоматологічні | | | | |матеріали для | | | | |пломбування зубів; | | | | |цементи для | | | | |реконструювання | | | | |(відновлення) кісток| | | | 006 50 00 00 |- санітарні сумки та| | 0 | 0 | - |набори для надання | | | | |першої допомоги | | | | 006 60 |- хімічні | | | | |контрацептивні | | | | |засоби, вироблені на| | | | |основі гормонів або | | | | |сперміцидів: | | | | |- - на основі | | | | |гормонів: | | | | 006 60 11 00 |- - - розфасовані | | 0 | 0 | - |для роздрібної | | | | |торгівлі | | | | 006 60 19 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 006 60 90 00 |- - на основі | | 0 | 0 | - |сперміцидів | | | |

Група 31
Добрива
Примітки:
1. Ця група не включає:
а) кров тварин товарної позиції 0511;
б) окремі сполуки певного хімічного складу, крім зазначених у
примітках 2А), 3А), 4А) або 5, наведених нижче;
в) штучно вирощені кристали хлориду калію, крім оптичних
елементів, кожний масою не менш як 2,5 г, товарної позиції 3824;
оптичні елементи хлориду калію (товарна позиція 9001).
2. До товарної позиції 3102 включаються лише такі товари за
умови, що вони не подані розфасованими, як передбачено у товарній
позиції 3105:
А) товари, які відповідають одній або кільком із описаних
нижче ознак:
1) нітрат натрію з домішками або без них;
2) нітрат амонію з домішками або без них;
3) подвійні солі сульфату амонію і нітрату амонію з домішками
або без них;
4) сульфат амонію з домішками або без них;
5) подвійні солі з домішками або без них, суміші нітрату
кальцію і нітрату амонію;
6) подвійні солі з домішками або без них, суміші нітрату
кальцію і нітрату магнію;
7) ціанамід кальцію з домішками або без них або оброблений
оливами;
8) сечовина з домішками або без них;
Б) добрива, що складаються із змішаних між собою речовин,
зазначених у пункті 2А);
В) добрива, що складаються із суміші хлориду амонію або
будь-якої іншої речовини, зазначені у пунктах 2А) або 2Б), у
суміші з крейдою, гіпсом або іншими неорганічними речовинами, що
не є добривами;
Г) рідкі добрива, що складаються з водних або аміачних
розчинів продуктів, розглянутих у пунктах 2А 2) або 2А 8), або
суміші цих продуктів.
3. До товарної позиції 3103 включаються лише такі товари за
умови, що вони не подані розфасованими, як передбачено у товарній
позиції 3105:
А) товари, які відповідають одній або кільком із описаних
нижче ознак:
1) фосфорвмісний шлак (томасшлак);
2) природні фосфати (товарна позиція 2510), випалені
(кальциновані) або піддані термічній обробці при температурі
більшій, ніж необхідно для вилучення домішок;
3) суперфосфат (простий, подвійний або потрійний);
4) гідроортофосфат кальцію з вмістом не менш як 0,2 мас.%
фтору у перерахунку на сухий безводний продукт;
Б) добрива, що складаються із сумішей будь-яких продуктів,
розглянутих у пункті 3А), без урахування граничного вмісту фтору;
В) добрива, що складаються із сумішей будь-яких продуктів,
розглянутих у пунктах 3А) або 3Б), без урахування граничного
вмісту фтору у суміші з крейдою, гіпсом або іншими неорганічними
речовинами, що не є добривами.
4. До товарної позиції 3104 включаються лише такі товари за
умови, що вони не подані розфасованими, як передбачено у товарній
позиції 3105:
А) товари, які відповідають одній або кільком із описаних
нижче ознак:
1) необроблені природні калійні солі (наприклад, карналіт,
каініт, сильвін та інші);
2) хлорид калію з домішками або без них, за винятком
згаданого у примітці 1 в);
3) сульфат калію з домішками або без них;
4) сульфат магнієкалійний з домішками або без них;
Б) добрива, що складаються із змішаних продуктів, розглянутих
у примітці 4А).
5. Гідроортофосфат діамонію (діамонійфосфат) і
дигідроортофосфат амонію (моноамонійфосфат) з домішками або без
них, а також суміш цих продуктів включаються до товарної позиції
3105.
6. У товарній позиції 3105 термін "інші добрива" означає лише
продукти, що використовуються як добрива, з вмістом як основного
компонента принаймні одного з таких поживних елементів: азоту,
фосфору або калію.
---------------------------------------------------------------------- Код | Назва | Ставки мита, % |Додат- | |--------------------------| кові | |префе-|пільгова | повна | ОВО | | рен- | | | | |ційна | | | -------------+--------------------+------+---------+---------+------- 101 00 00 00 |Добрива тваринного | | 5 | 5 | - |або рослинного | | | | |походження, у | | | | |суміші або ні, | | | | |піддані хімічній | | | | |обробці або ні; | | | | |добрива, одержані у | | | | |результаті | | | | |змішування або | | | | |хімічної обробки | | | | |речовин тваринного | | | | |або рослинного | | | | |походження | | | | 102 |Добрива мінеральні | | | | |або хімічні, азотні:| | | | 102 10 |- сечовина, у тому | | | | |числі у водному | | | | |розчині: | | | | 102 10 10 00 |- - сечовина з | | 2 | 2 | кг N |вмістом понад | | | | |45 мас.% азоту у | | | | |перерахунку на сухий| | | | |безводний продукт | | | | 102 10 90 00 |- - інші | | 2 | 2 | кг N |- сульфат амонію; | | | | |подвійні солі і | | | | |суміші сульфату | | | | |амонію та нітрату | | | | |амонію: | | | | 102 21 00 00 |- - сульфат амонію | | 5 | 5 | кг N 102 29 00 00 |- - інші | | 5 | 5 | кг N 102 30 |- нітрат амонію, у | | | | |тому числі у водному| | | | |розчині: | | | | 102 30 10 00 |- - у водному | | 5 | 5 | кг N |розчині | | | | 102 30 90 00 |- - інший | | 5 | 5 | кг N 102 40 |- суміші нітрату | | | | |амонію і карбонату | | | | |кальцію або інших | | | | |неорганічних | | | | |речовин, що не є | | | | |добривами: | | | | 102 40 10 00 |- - з вмістом азоту | | 5 | 5 | кг N |не більш як 28 мас.%| | | | 102 40 90 00 |- - з вмістом азоту | | 5 | 5 | кг N |понад 28 мас.% | | | | 102 50 |- нітрат натрію: | | | | 102 50 10 00 |- - нітрат натрію | | 5 | 5 | - |природний | | | | 102 50 90 00 |- - інший | | 6,5 | 6,5 | кг N 102 60 00 00 |- подвійні солі та | | 5 | 5 | кг N |суміші нітрату | | | | |кальцію | | | | |і нітрату амонію | | | | 102 70 00 00 |- ціанамід кальцію | | 5 | 5 | кг N 102 80 00 00 |- суміші сечовини з | | 5 | 5 | кг N |нітратом амонію у | | | | |водних або аміачних | | | | |розчинах | | | | 102 90 00 00 |- добрива інші, | | 5 | 5 | кг N |включаючи суміші, | | | | |не включені до | | | | |інших угруповань | | | | 103 |Добрива мінеральні | | | | |або хімічні, | | | | |фосфорні: | | | | 103 10 |- суперфосфати: | | | | 103 10 10 00 |- - з вмістом понад | | 5 | 5 | кг |35 мас.% пентаоксиду| | | |P(2)O(5) |дифосфору (оксид | | | | |фосфору V) | | | | 103 10 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | кг | | | | |P(2)O(5) 103 20 00 00 |- фосфорвмісний шлак| | 5 | 5 | кг |(томасшлак) | | | |P(2)O(5) 103 90 00 00 |- інші | | 5 | 5 | кг | | | | |P(2)O(5) 104 |Добрива мінеральні | | | | |або хімічні, | | | | |калійні: | | | | 104 10 00 00 |- карналіт, | | 0 | 0 | кг |сильвініт та інші | | | |K(2)O |природні солі калію | | | | 104 20 |- хлористий калій: | | | | 104 20 10 00 |- - з вмістом K(2)O | | 5 | 5 | кг |не більш як 40 мас.%| | | |K(2)O |у перерахунку на | | | | |сухий безводний | | | | |продукт | | | | 104 20 50 00 |- - з вмістом K(2)O | | 5 | 5 | кг |понад 40 мас.%, але | | | |K(2)O |не більш як 62 мас.%| | | | |у перерахунку на | | | | |сухий безводний | | | | |продукт | | | | 104 20 90 00 |- - з вмістом K(2)O | | 5 | 5 | кг |понад 62 мас.% | | | |K(2)O |у перерахунку на | | | | |сухий безводний | | | | |продукт | | | | 104 30 00 00 |- сульфат калію | | 5 | 5 | кг | | | | |K(2)O 104 90 00 00 |- інші | | 5 | 5 | кг | | | | |K(2)O 105 |Добрива мінеральні | | | | |або хімічні з | | | | |вмістом двох чи | | | | |трьох поживних | | | | |елементів: азоту, | | | | |фосфору та калію; | | | | |інші добрива; товари| | | | |з цієї групи у | | | | |таблетках чи | | | | |аналогічних формах | | | | |або в упаковках | | | | |масою брутто не | | | | |більш як 10 кг: | | | | 105 10 00 00 |- речовини з цієї | | 5 | 5 | - |групи у таблетках | | | | |чи аналогічній формі| | | | |або в упаковках | | | | |масою брутто не | | | | |більш як 10 кг | | | | 105 20 |- добрива мінеральні| | | | |або хімічні з | | | | |вмістом трьох | | | | |поживних елементів: | | | | |азоту, фосфору та | | | | |калію: | | | | 105 20 10 00 |- - з вмістом азоту | | 5 | 5 | - |понад 10 мас.% у | | | | |перерахунку на сухий| | | | |безводний продукт | | | | 105 20 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | - 105 30 00 00 |- гідроортофосфат | | 5 | 5 | - |діамонію | | | | |(фосфатдіамоній) | | | | 105 40 00 00 |- дигідроортофосфат | | 5 | 5 | - |амонію | | | | |(фосфатмоноамоній) | | | | |та його суміші з | | | | |гідроортофосфатом | | | | |амонію | | | | |(фосфатдіамоній) | | | | |- добрива мінеральні| | | | |або хімічні інші з | | | | |вмістом двох | | | | |поживних елементів: | | | | |азоту і фосфору: | | | | 105 51 00 00 |- - з вмістом | | 5 | 5 | - |нітратів та | | | | |фосфатів | | | | 105 59 00 00 |- - інші | | 5 | 5 | - 105 60 |- добрива мінеральні| | | | |або хімічні з | | | | |вмістом двох | | | | |поживних елементів: | | | | |фосфору та калію: | | | | 105 60 10 00 |- - суперфосфат | | 5 | 5 | - |калію | | | | 105 60 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | - 105 90 |- інші: | | | | 105 90 10 00 |- - природний нітрат| | 5 | 5 | - |калію-натрію, що | | | | |складається з | | | | |природної суміші | | | | |нітрату натрію та | | | | |нітрату калію | | | | |(частка калію може | | | | |досягати 44%) із | | | | |загальним вмістом | | | | |азоту не більш як | | | | |16,30 мас.% у | | | | |перерахунку на сухий| | | | |безводний продукт | | | | |- - інші: | | | | 105 90 91 00 |- - - з вмістом | | 5 | 5 | - |азоту понад 10 мас.%| | | | |у перерахунку на | | | | |сухий безводний | | | | |продукт | | | | 105 90 99 00 |- - - інші | | 5 | 5 | -

Група 32
Екстракти дубильні або фарбувальні; таніни та їх похідні,

пігменти та інші барвники,

фарби і лаки; мастики, чорнило
Примітки:
1. Ця група не включає:
а) окремі елементи або сполуки певного хімічного складу, за
винятком включених до товарних позицій 3203 або 3204, неорганічні
продукти, які використовують як люмінофори (товарна позиція
3206), скло, отримане з плавленого кварцу або інших плавлених
кремнеземів, у формах, включених до товарної позиції 3207, а також
фарби та інші барвники у різних формах або упаковках для
роздрібної торгівлі товарної позиції 3212;
б) танати та інші танінові похідні продуктів товарних позицій
2936-2939, 2941 або 3501-3504;
в) мастики асфальтові та інші бітумінозні мастики товарної
позиції 2715.
2. Суміші стабілізованих солей діазонію та компоненти, які
використовують для виробництва азобарвників, включаються до
товарної позиції 3204.
3. До товарних позицій 3203, 3204, 3205 і 3206 включаються
препарати, виготовлені на основі барвників (включаючи у випадку
товарної позиції 3206 барвникові пігменти товарної позиції 2530
або групи 28, металеві пластівці і порошки), які використовують
для фарбування будь-якої речовини або як компоненти під час
виробництва барвників. У той же час до цих товарних позицій не
включаються пігменти у дисперсіях у неводних середовищах, у
рідкому або пастоподібному стані, використовувані у виробництві
фарб, у тому числі емалей (товарна позиція 3212), або інші
продукти товарних позицій 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 або
3215.
4. До товарної позиції 3208 включаються розчини (крім
колодію), що складаються з будь-яких продуктів товарних позицій
3901-3913, в органічних летких розчинниках, коли частка розчинника
перевищує 50 мас.% розчину.
5. У цій групі термін "барвники" не поширюється на продукти,
використовувані як наповнювачі олійних фарб, незалежно від того,
можуть чи не можуть вони бути використані у клейових фарбах.
6. У товарній позиції 3212 термін "фольга для тиснення"
означає лише тонкі листові матеріали, використовувані для
нанесення відбитків, наприклад, на обкладинки книжок або стрічки
на капелюхах, які складаються з:
а) металевих порошків (включаючи порошки дорогоцінних
металів) або пігментів, агломерованих за допомогою клею, желатину
або інших сполучних речовин;
б) металів (включаючи дорогоцінні) або пігментів, нанесених
на листи з будь-якого матеріалу, який править за основу
(підкладка).


Група 33
Ефірні олії та резиноїди;

парфумерні, туалетні та косметичні препарати
Примітки:
1. Ця група не включає:
а) природні живиці або рослинні екстракти товарної позиції
1301 або 1302;
б) мило та інші вироби товарної позиції 3401;
в) живичний, деревний або сульфатний скипидар та інші
продукти товарної позиції 3805.
2. У товарній позиції 3302 термін "запашні речовини" означає
лише речовини товарної позиції 3301, запашні компоненти, видобуті
з цих речовин, і синтетичні ароматичні речовини.
3. До товарних позицій 3303-3307 включаються, крім того,
змішані або незмішані продукти (за винятком водних ароматичних
дистилятів і водних розчинів ефірних олій), придатні для
використання як товари цих позицій і розфасовані для роздрібної
торгівлі.
4. Термін "парфумерні, косметичні або туалетні засоби" у
товарній позиції 3307 означає, зокрема, такі вироби: пакети з
ароматичними рослинами; запашну речовину, що розповсюджує запах
під час горіння; ароматизовані серветки чи папір, просочений або
вкритий косметичними сполуками; речовини для зберігання контактних
лінз або протезів (штучних очей); вату і повсть, неткані
матеріали, просочені, покриті або збризнуті парфумерними або
косметичними сполуками; туалетні засоби для тварин.
---------------------------------------------------------------------- Код | Назва | Ставки мита, % |Додат- | |--------------------------| кові | |префе-|пільгова | повна | ОВО | | рен- | | | | |ційна | | | -------------+--------------------+------+---------+---------+------- 301 |Олії ефірні | | | | |(детерпенізовані чи | | | | |недетерпенізовані), | | | | |включаючи так звані | | | | |"конкрети" та | | | | |"абсолюти" | | | | |(екстракти | | | | |квіткових ефірних | | | | |олій); резиноїди; | | | | |екстракти ефірних | | | | |олій із смолистих | | | | |речовин; | | | | |концентрати | | | | |ефірних олій у | | | | |жирах, жирних оліях,| | | | |восках або в інших | | | | |подібних речовинах, | | | | |одержані методом | | | | |анфлеражу або | | | | |мацерації; терпенові| | | | |побічні продукти | | | | |детерпенізації | | | | |ефірних олій; водні | | | | |дистиляти та водні | | | | |розчини ефірних | | | | |олій: | | | | |- ефірні олії | | | | |цитрусових плодів: | | | | 301 11 |- - бергамоту: | | | | 301 11 10 00 |- - - недетерпе- | | 6,5 | 6,5 | - |нізовані | | | | 301 11 90 00 |- - - детерпенізо- | | 6,5 | 6,5 | - |вані | | | | 301 12 |- - апельсина: | | | | 301 12 10 00 |- - - недетерпе- | | 0 | 0 | - |нізовані | | | | 301 12 90 00 |- - - детерпені- | | 0 | 0 | - |зовані | | | | 301 13 |- - лимона: | | | | 301 13 10 00 |- - - недетерпе- | | 6,5 | 6,5 | - |нізовані | | | | 301 13 90 00 |- - - детерпені- | | 6,5 | 6,5 | - |зовані | | | | 301 14 |- - солодкого лимона| | | | |(лайм справжній): | | | | 301 14 10 00 |- - - недетерпе- | | 6,5 | 6,5 | - |нізовані | | | | 301 14 90 00 |- - - детерпені- | | 6,5 | 6,5 | - |зовані | | | | 301 19 |- - інші: | | | | 301 19 10 00 |- - - недетерпе- | | 0 | 0 | - |нізовані | | | | 301 19 90 00 |- - - детерпені- | | 0 | 0 | - |зовані | | | | |- ефірні олії, крім | | | | |ефірних олій | | | | |цитрусових плодів: | | | | 301 21 |- - герані: | | | | 301 21 10 00 |- - - недетерпе- | | 6,5 | 6,5 | - |нізовані | | | | 301 21 90 00 |- - - детерпені- | | 6,5 | 6,5 | - |зовані | | | | 301 22 |- - жасмину: | | | | 301 22 10 00 |- - - недетерпе- | | 6,5 | 6,5 | - |нізовані | | | | 301 22 90 00 |- - - детерпені- | | 6,5 | 6,5 | - |зовані | | | | 301 23 |- - лаванди або | | | | |лавандину: | | | | 301 23 10 00 |- - - недетерпе- | | 6,5 | 6,5 | - |нізовані | | | | 301 23 90 00 |- - - детерпені- | | 6,5 | 6,5 | - |зовані | | | | 301 24 |- - перцевої м'яти | | | | |(Mentha piperita): | | | | 301 24 10 00 |- - - недетерпе- | | 6,5 | 6,5 | - |нізовані | | | | 301 24 90 00 |- - - детерпені- | | 6,5 | 6,5 | - |зовані | | | | 301 25 |- - інших видів | | | | |м'яти: | | | | 301 25 10 00 |- - - недетерпе- | | 6,5 | 6,5 | - |нізовані | | | | 301 25 90 00 |- - - детерпені- | | 6,5 | 6,5 | - |зовані | | | | 301 26 |- - бородачу: | | | | 301 26 10 00 |- - - недетерпе- | | 6,5 | 6,5 | - |нізовані | | | | 301 26 90 00 |- - - детерпені- | | 6,5 | 6,5 | - |зовані | | | | 301 29 |- - інші: | | | | |- - - гвоздичне, | | | | |неролієве, іланг- | | | | |ілангове: | | | | 301 29 11 00 |- - - - недетерпе- | | 6,5 | 6,5 | - |нізовані | | | | 301 29 31 00 |- - - - детерпе- | | 6,5 | 6,5 | - |нізовані | | | | |- - - інші: | | | | 301 29 61 00 |- - - - недетерпе- | | 6,5 | 6,5 | - |нізовані | | | | 301 29 91 00 |- - - - детерпе- | | 6,5 | 6,5 | - |нізовані | | | | 301 30 00 00 |- резиноїди | | 6,5 | 6,5 | - 301 90 |- інші: | | | | 301 90 10 00 |- - терпенові | | 6,5 | 6,5 | - |побічні продукти | | | | |детерпенізації | | | | |ефірних олій | | | | |- - витяжка ефірних | | | | |олій: | | | | 301 90 21 00 |- - - з локриці та | | 6,5 | 6,5 | - |хмелю | | | | 301 90 29 00 |- - - з піретруму | | 6,5 | 6,5 | - |або коріння рослин, | | | | |що мають вміст | | | | |ротенону; суміші | | | | |рослинних екстрактів| | | | |для виробництва | | | | |напоїв або готових | | | | |харчових продуктів | | | | |- - - інші: | | | | 301 90 31 00 |- - - - лікарські | | 6,5 | 6,5 | - 301 90 39 00 |- - - - інші | | 6,5 | 6,5 | - 301 90 90 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | - 302 |Суміші запашних | | | | |речовин та суміші | | | | |(включаючи спиртові | | | | |розчини), одержані | | | | |на основі однієї або| | | | |кількох таких | | | | |речовин, які | | | | |застосовуються як | | | | |промислова сировина;| | | | |інші препарати із | | | | |запашних речовин, | | | | |які застосовуються у| | | | |виробництві напоїв: | | | | 302 10 |- для використання у| | | | |харчовій | | | | |промисловості та у | | | | |виробництві напоїв: | | | | |- - для використання| | | | |у виробництві | | | | |напоїв: | | | | |- - - препарати, що | | | | |містять усі | | | | |ароматизуючі | | | | |компоненти приправ і| | | | |спецій, які | | | | |характеризують | | | | |напій: | | | | 302 10 10 00 |- - - - з вмістом | | 5 | 5 | - |понад 0,5% об'єму | | | | |спирту | | | | |- - - - інші: | | | | 302 10 21 00 |- - - - - без вмісту| | 5 | 5 | - |молочних жирів, | | | | |цукрози, ізоглюкози,| | | | |глюкози або | | | | |крохмалю, або з | | | | |вмістом менш як | | | | |1,5% молочних | | | | |жирів, менш як 5% | | | | |цукрози або | | | | |ізоглюкози, 5% | | | | |глюкози або крохмалю| | | | 302 10 29 00 |- - - - - інші | | 5 | 5 | - 302 10 40 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - 302 10 90 00 |- - для використання| | 0 | 0 | - |у харчовій | | | | |промисловості | | | | 302 90 |- інші: | | | | 302 90 10 00 |- - спиртові розчини| | 5 | 5 | - 302 90 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | - 303 00 |Парфуми (духи) і | | | | |туалетна вода: | | | | 303 00 10 00 |- парфуми (духи) | | 6,5 | 6,5 | - 303 00 90 00 |- туалетна вода | | 6,5 | 6,5 | - 304 |Косметичні препарати| | | | |або засоби для | | | | |макіяжу та препарати| | | | |для догляду за | | | | |шкірою, крім | | | | |лікарських | | | | |препаратів, | | | | |включаючи | | | | |сонцезахисні | | | | |препарати або | | | | |препарати для | | | | |загару; засоби для | | | | |манікюру та | | | | |педикюру: | | | | 304 10 00 00 |- засоби для макіяжу| | 6,5 | 6,5 | - |губ | | | | 304 20 00 00 |- засоби для макіяжу| | 6,5 | 6,5 | - |очей | | | | 304 30 00 00 |- засоби для | | 6,5 | 6,5 | - |манікюру або | | | | |педикюру | | | | |- інші: | | | | 304 91 00 00 |- - пудри, включаючи| | 6,5 | 6,5 | - |компактні | | | | 304 99 00 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | - 305 |Засоби для догляду | | | | |за волоссям: | | | | 305 10 00 00 |- шампуні | | 6,5 | 6,5 | - 305 20 00 00 |- засоби для | | 6,5 | 6,5 | - |тривалого завивання | | | | |або розпрямлення | | | | |волосся | | | | 305 30 00 00 |- лаки для волосся | | 6,5 | 6,5 | - 305 90 |- інші: | | | | 305 90 10 00 |- - лосьйони для | | 6,5 | 6,5 | - |волосся | | | | 305 90 90 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | - 306 |Засоби для гігієни | | | | |порожнини рота або | | | | |зубів, включаючи | | | | |порошки та пасти для| | | | |зубних протезів; | | | | |нитки, | | | | |використовувані для | | | | |очищення проміжків | | | | |між зубами | | | | |(зубоочисні нитки), | | | | |упаковані для | | | | |роздрібної торгівлі:| | | | 306 10 00 00 |- зубні порошки та | | 6,5 | 6,5 | - |пасти | | | | 306 20 00 00 |- нитки, | | 6,5 | 6,5 | - |використовувані для | | | | |очищення проміжків | | | | |між зубами | | | | |(зубоочисні нитки) | | | | 306 90 00 00 |- інші | | 6,5 | 6,5 | - 307 |Засоби, які | | | | |використовують перед| | | | |голінням, під час | | | | |гоління або після | | | | |гоління; дезодоранти| | | | |для тіла, препарати | | | | |для приготування | | | | |ванн, депілятори, | | | | |інші парфумерні або | | | | |туалетні і | | | | |косметичні | | | | |препарати, | | | | |не включені до інших| | | | |угруповань; | | | | |дезодоранти для | | | | |приміщень, | | | | |ароматизовані або | | | | |неароматизовані, | | | | |з дезінфікуючими | | | | |властивостями чи без| | | | |них: | | | | 307 10 00 00 |- засоби, які | | 6,5 | 6,5 | - |використовують перед| | | | |голінням, під час | | | | |гоління або після | | | | |гоління | | | | 307 20 00 00 |- дезодоранти для | | 6,5 | 6,5 | - |тіла та протипотові | | | | |препарати | | | | 307 30 00 00 |- Запашні | | 6,5 | 6,5 | - |(ароматизуючі) солі | | | | |та інші препарати | | | | |для приготування | | | | |ванн | | | | |- препарати для | | | | |надання пахощів або | | | | |дезодорування | | | | |повітря приміщень, | | | | |включаючи | | | | |ароматизуючі | | | | |препарати для | | | | |проведення | | | | |релігійних обрядів: | | | | 307 41 00 00 |- - "агарбатти" та | | 6,5 | 6,5 | - |інші ароматизуючі | | | | |препарати, які | | | | |дають пахощі при | | | | |горінні | | | | 307 49 00 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | - 307 90 00 00 |- інші | | 6,5 | 6,5 | -

Група 34
Мило, поверхнево-активні органічні речовини,

мийні засоби, мастильні матеріали, штучний віск,

готовий віск, суміші для чищення або полірування,

свічки та аналогічні вироби, пасти для

ліплення, пластилін, "зуболікарський віск" і суміші

на основі гіпсу для стоматологічних цілей
Примітки:
1. Ця група не включає:
а) харчові суміші або готові продукти з тваринних або
рослинних жирів або олій, які використовують для змащування форм
(товарна позиція 1517);
б) окремі сполуки певного хімічного складу;
в) шампуні, зубні пасти і порошки, креми і піни для гоління,
суміші для прийняття ванн з вмістом мила або інших органічних
поверхнево-активних речовин (товарні позиції 3305, 3306 або 3307).
2. У товарній позиції 3401 термін "мило" застосовується
тільки до розчинного у воді мила. Мило та інші продукти цієї
товарної позиції можуть мати добавки інших речовин (наприклад,
засобів для дезінфекції, абразивних порошків, наповнювачів,
лікарських речовин). Продукти з вмістом абразивних порошків
включаються до цієї товарної позиції лише у формі брусків, шматків
або фігурних виробів. Ці продукти в інших формах слід включати до
товарної позиції 3405 як "пасти і порошки для чищення та
аналогічні препарати".
3. У товарній позиції 3402 термін "поверхнево-активні
органічні речовини" означає такі продукти, які при змішуванні з
водою у концентрації 0,5% при температурі 20 град.C та
витримуванні упродовж години при тій самій температурі:
а) дають прозору або напівпрозору рідину або стабільну
емульсію без випадання нерозчинної речовини;
б) знижують поверхневий натяг води до 4,5 х 10(-2) Н/м
(45 дин/см) або менше.
4. У товарній позиції 3403 термін "оливи з нафти або
нафтопродукти, одержані з бітумінозних мінералів" стосується
продуктів, визначених у примітці 2 до групи 27.
5. У товарній позиції 3404, ураховуючи винятки, зазначені
нижче, терміни "штучний віск і готовий віск" застосовуються лише:
А) до отриманих хімічним способом органічних продуктів
воскоподібного характеру, розчинених або не розчинених у воді;
Б) до продуктів, одержаних змішуванням різних видів воску;
В) до продуктів воскоподібного характеру на основі одного або
кількох видів воску і з вмістом жирів, мінеральних речовин або
інших речовин.
До товарної позиції 3404 не включаються:
а) продукти товарних позицій 1516, 3402 або 3823, навіть якщо
вони мають властивість воску;
б) незмішані тваринні воски і рослинні воски (товарна позиція
1521), включаючи очищені або неочищені, забарвлені або
незабарвлені;
в) мінеральні воски та аналогічні продукти товарної позиції
2712, змішані або незмішані або лише забарвлені; або
г) воски, змішані з рідким середовищем, дисперговані або
розчинені у ньому (товарні позиції 3405, 3809 тощо).
---------------------------------------------------------------------- Код | Назва | Ставки мита, % |Додат- | |--------------------------| кові | |префе-|пільгова | повна | ОВО | | рен- | | | | |ційна | | | -------------+--------------------+------+---------+---------+------- 401 |Мило; поверхнево- | | | | |активні органічні | | | | |речовини та мийні | | | | |засоби, які | | | | |застосовуються як | | | | |мило, у формі | | | | |брусків, брикетів | | | | |або фігурних виробів| | | | |з вмістом або без | | | | |вмісту мила; папір, | | | | |вата, повсть, фетр | | | | |та неткані | | | | |матеріали, | | | | |просочені, або | | | | |покриті (частково | | | | |або повністю) милом | | | | |чи детергентом: | | | | |- мило, органічна | | | | |поверхнево-активна | | | | |продукція та мийні | | | | |засоби у формі | | | | |брусків, брикетів | | | | |або фігурних | | | | |виробів; папір, | | | | |повсть, вата, фетр | | | | |та неткані | | | | |матеріали, просочені| | | | |або покриті | | | | |(частково або | | | | |повністю) милом чи | | | | |детергентом: | | | | 401 11 00 00 |- - мило туалетне | | 6,5 | 6,5 | - |(включаючи і | | | | |лікувальне) | | | | 401 19 00 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | - 401 20 |- мило в інших | | | | |формах: | | | | 401 20 10 00 |- - пластівці, | | 6,5 | 6,5 | - |пластини, гранули | | | | |або порошок | | | | 401 20 90 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | - 402 |Поверхнево-активні | | | | |органічні речовини | | | | |(крім мила); | | | | |поверхнево-активні | | | | |препарати, засоби | | | | |для прання | | | | |(включаючи допоміжні| | | | |мийні засоби) та | | | | |засоби для чищення з| | | | |вмістом або без | | | | |вмісту мила (крім | | | | |включених до | | | | |товарної позиції | | | | |3401): | | | | |- органічні, | | | | |поверхнево-активні | | | | |речовини, | | | | |розфасовані або ні | | | | |для роздрібної | | | | |торгівлі: | | | | 402 11 00 00 |- - аніоноактивні | | 2 | 2 | - 402 12 00 |- - катіоноактивні: | | | | 402 12 00 10 |- - - бензалконію | | 0 | 0 | - |хлорид (Benzalkon- | | | | |sum chloride) | | | | 402 12 00 90 |- - - інші | | 2 | 2 | - 402 13 00 00 |- - неіоногенні | | 2 | 2 | - 402 19 00 00 |- - інші | | 2 | 2 | - 402 20 |- засоби, | | | | |розфасовані для | | | | |роздрібної торгівлі:| | | | 402 20 10 00 |- - поверхнево- | | 6,5 | 6,5 | - |активні засоби | | | | 402 20 90 00 |- - мийні засоби та | | 6,5 | 6,5 | - |засоби для чищення | | | | 402 90 |- інші: | | | | 402 90 10 |- - поверхнево- | | | | |активні засоби: | | | | 402 90 10 10 |- - - на основі | | 6,5 | 6,5 | - |кремнієорганічних | | | | |речовин | | | | 402 90 10 90 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | - 402 90 90 00 |- - мийні засоби та| | 6,5 | 6,5 | - |засоби для чищення | | | | 403 |Засоби змащувальні | | | | |(включаючи | | | | |змащувально- | | | | |охолоджувальні | | | | |емульсії для | | | | |різальних | | | | |інструментів, засоби| | | | |для змащування | | | | |різьби болтів і | | | | |гайок, засоби для | | | | |видалення іржі або | | | | |антикорозійні засоби| | | | |та засоби для | | | | |змащування форм для | | | | |кращого видалення | | | | |виробів з форм, | | | | |виготовлених на | | | | |основі мастильних | | | | |матеріалів), а також| | | | |засобів, які | | | | |використовують для | | | | |просочення | | | | |текстильних | | | | |матеріалів, шкіри, | | | | |хутра та інших | | | | |матеріалів, за | | | | |винятком засобів, що| | | | |містять 70 мас.% і | | | | |більше нафти або | | | | |нафтопродуктів, | | | | |одержаних з | | | | |бітумінозних | | | | |мінералів: | | | | |- з вмістом нафти | | | | |або нафтопродуктів, | | | | |одержаних з | | | | |бітумінозних | | | | |мінералів: | | | | 403 11 00 00 |- - засоби для | | 0 | 0 | - |обробки текстильних | | | | |матеріалів, шкіри, | | | | |хутра та інших | | | | |матеріалів | | | | 403 19 |- - інші: | | | | 403 19 10 00 |- - - з вмістом | | 6,5 | 6,5 | - |70 мас.% або більше | | | | |мінеральної оливи з | | | | |нафти чи | | | | |нафтопродуктів, | | | | |одержаних з | | | | |бітумінозних | | | | |мінералів, які не | | | | |вважаються основними| | | | |складовими | | | | |- - - інші: | | | | 403 19 91 00 |- - - - засоби для | | 0 | 0 | - |змащування машин, | | | | |механізмів і | | | | |транспортних засобів| | | | 403 19 99 00 |- - - - інші | | 6,5 | 6,5 | - |- інші: | | | | 403 91 00 00 |- - засоби для | | 0 | 0 | - |обробки текстильних | | | | |матеріалів, шкіри, | | | | |хутра та інших | | | | |матеріалів | | | | 403 99 |- - інші: | | | | 403 99 10 00 |- - - засоби для | | 0 | 0 | - |змащування машин, | | | | |механізмів і | | | | |транспортних | | | | |засобів | | | | |- - - інші: | | | | 403 99 90 10 |- - - - що | | 0 | 0 | - |використовуються | | | | |для промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 403 99 90 90 |- - - - інші | | 6,5 | 6,5 | - 404 |Воски штучні та | | | | |готові воски: | | | | 404 10 00 00 |- з хімічно | | 6,5 | 6,5 | - |модифікованого | | | | |лігніту (бурого | | | | |вугілля) | | | | 404 20 00 00 |- з поліетиленглі- | | 6,5 | 6,5 | - |колю | | | | 404 90 |- інші: | | | | 404 90 10 00 |- - воски готові, | | 6,5 | 6,5 | - |включаючи сургучі | | | | 404 90 90 |- - інші: | | | | - 404 90 90 10 |- - - поліетиленовий| | 5 | 5 | - |віск | | | | 404 90 90 90 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | - 404 90 90 |- - - інші: | | | | 404 90 90 91 |- - - - що | | 2,5 | 2,5 | - |використовуються | | | | |для промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 404 90 90 98 |- - - - інші | | 6,5 | 6,5 | - 405 |Вакси та креми для | | | | |чищення взуття, | | | | |воскові мастики, | | | | |полірувальні засоби | | | | |для догляду за | | | | |меблями, підлогою, | | | | |кузовами | | | | |транспортних | | | | |засобів, склом або | | | | |металом, пасти для | | | | |чищення, порошки та | | | | |аналогічні засоби (у| | | | |тому числі папір, | | | | |вата, повсть, фетр, | | | | |неткані матеріали, | | | | |пластмаси або гума | | | | |пориста, просочені | | | | |або вкриті цими | | | | |речовинами), за | | | | |винятком восків | | | | |товарної позиції | | | | |3404: | | | | 405 10 00 00 |- вакси, креми та | | 6,5 | 6,5 | - |аналогічні засоби | | | | |для чищення взуття | | | | |або шкіри | | | | 405 20 00 00 |- воскові мастики та| | 6,5 | 6,5 | - |аналогічні засоби | | | | |для догляду за | | | | |дерев'яними меблями,| | | | |підлогами та іншими | | | | |дерев'яними | | | | |поверхнями | | | | 405 30 00 |- полірувальні та | | | | |аналогічні засоби | | | | |для догляду за | | | | |кузовами | | | | |транспортних | | | | |засобів, крім | | | | |полірувальних | | | | |засобів для металів:| | | | 405 30 00 10 | - - що | | 0 | 0 | - |використовуються | | | | |для промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 405 30 00 90 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | - 405 40 00 00 |- пасти, порошки та | | 6,5 | 6,5 | - |інші очисні засоби | | | | 405 90 |- інші: | | | | 405 90 10 00 |- - засоби для | | 6,5 | 6,5 | - |полірування | | | | |металевих поверхонь | | | | 405 90 90 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | - 405 90 10 |- - засоби для | | | | |полірування | | | | |металевих поверхонь:| | | | 405 90 10 10 |- - - для промисло- | | 0 | 0 | - |вого складання | | | | |моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 405 90 10 90 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | - 405 90 90 |- - інші: | | | | 405 90 90 10 |- - - для | | 0 | 0 | - |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 405 90 90 90 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | - 406 00 |Свічки будь-які | | | | |(парафінові, | | | | |стеаринові, сальні, | | | | |воскові, прості та | | | | |фігурні) та | | | | |аналогічні вироби: | | | | |- свічки: | | | | 406 00 11 00 |- - прості, | | 6,5 | 6,5 | - |неароматизовані | | | | 406 00 19 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | - 406 00 90 00 |- інші | | 6,5 | 6,5 | - 407 00 00 00 |Пасти для ліплення, | | 0 | 0 | - |включаючи ті, що | | | | |виготовляються для | | | | |дитячих розваг; | | | | |препарати, які | | | | |називають | | | | |"стоматологічними | | | | |восками", або суміші| | | | |для одержання | | | | |зліпків зубів, | | | | |розфасовані у | | | | |наборах, в | | | | |упаковках | | | | |для роздрібної | | | | |торгівлі або у | | | | |вигляді плиток, | | | | |підковок, брусків | | | | |тощо; інші | | | | |препарати для | | | | |зуболікувальних | | | | |цілей, виготовлені | | | | |на основі гіпсу | | | | |(кальцинованого | | | | |гіпсу або сульфату | | | | |кальцію) | | | |

Група 35
Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти
Примітки:
1. Ця група не включає:
а) дріжджі (товарна позиція 2102);
б) фракції крові (крім альбуміну, виділеного із сироватки
крові, не призначеного для профілактичного або терапевтичного
використання), лікарські засоби та інші продукти групи 30;
в) ферментні препарати для дублення (товарна позиція 3202);
г) ферментні препарати для відмочування або прання та інші
продукти групи 34;
ґ) затверділі протеїни (білки) (товарна позиція 3913);
д) продукти із желатину для поліграфічної промисловості на
основі желатину (група 49).
2. У товарній позиції 3505 термін "декстрини" означає
продукти розщеплення крохмалю з вмістом редукованого цукру
декстрози не більш як 10% сухої речовини. Такі продукти з вмістом
понад 10% редукованого цукру включаються до товарної позиції 1702.
Додаткова примітка:
1. До товарної позиції 3504 включаються концентровані молочні
протеїни з вмістом понад 85 мас.% протеїнів у перерахунку на суху
речовину.
---------------------------------------------------------------------- Код | Назва | Ставки мита, % |Додат- | |--------------------------| кові | |префе-|пільгова | повна | ОВО | | рен- | | | | |ційна | | | -------------+--------------------+------+---------+---------+------- 501 |Казеїн, казеїнати та| | | | |інші похідні | | | | |казеїнів; казеїнові | | | | |клеї: | | | | 501 10 |- казеїн: | | | | 501 10 10 00 |- - для виробництва | | 5 | 5 | - |регенерованих | | | | |текстильних волокон | | | | 501 10 50 00 |- - для промислових | | 5 | 5 | - |цілей, крім | | | | |виробництва харчових| | | | |продуктів і корму | | | | |для тварин | | | | 501 10 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | - 501 90 |- інші: | | | | 501 90 10 00 |- - клеї казеїнові | | 5 | 5 | - 501 90 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | - 502 |Альбуміни [білки] | | | | |(включаючи | | | | |концентрати з | | | | |кількох сироваткових| | | | |білків з вмістом | | | | |понад 80 мас.% | | | | |сироваткових білків | | | | |у перерахунку на | | | | |суху речовину); | | | | |альбумінати та інші | | | | |похідні альбумінів: | | | | |- альбумін яєчний: | | | | 502 11 |- - висушений: | | | | 502 11 10 00 |- - - не придатний | | 2 | 2 | - |для вживання як їжа | | | | |або придатний для | | | | |переробки в інших | | | | |цілях, крім харчових| | | | 502 11 90 00 |- - - інший | | 2 | 2 | - 502 19 |- - інший: | | | | 502 19 10 00 |- - - не придатний | | 5 | 5 | - |для вживання як їжа | | | | |або придатний для | | | | |переробки в інших | | | | |цілях | | | | 502 19 90 00 |- - - інший | | 5 | 5 | - 502 20 |- альбумін молочний,| | | | |включаючи | | | | |концентрати з двох | | | | |або кількох білків | | | | |молочної сироватки: | | | | 502 20 10 00 |- - не придатний для| | 5 | 5 | - |вживання як їжа або | | | | |придатний для | | | | |переробки в інших | | | | |цілях | | | | |- - інший: | | | | 502 20 91 00 |- - - висушений | | 5 | 5 | - |(наприклад, у | | | | |пластинах, лусочках,| | | | |пластівцях, порошку)| | | | 502 20 99 00 |- - - інший | | 5 | 5 | - 502 90 |- інші: | | | | |- - альбуміни, крім | | | | |яєчного та молочного| | | | |(лактальбуміну): | | | | 502 90 20 00 |- - - не придатний | | 5 | 5 | - |для вживання як їжа | | | | |або придатний для | | | | |переробки в інших | | | | |цілях | | | | 502 90 70 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - 502 90 90 00 |- - альбумінати та | | 5 | 5 | - |інші похідні | | | | |альбумінів | | | | 503 00 |Желатин (включаючи | | | | |вироблений у формі | | | | |квадратних або | | | | |прямокутних листків,| | | | |з поверхневою | | | | |обробкою або без | | | | |обробки, забарвлений| | | | |або незабарвлений) | | | | |та його похідні; | | | | |риб'ячий клей; інші | | | | |клеї тваринного | | | | |походження, за | | | | |винятком казеїнових | | | | |клеїв товарної | | | | |позиції 3501: | | | | 503 00 10 00 |- желатин та його | | 10 | 10 | - |похідні | | | | 503 00 80 |- інші: | | | | 503 00 80 10 |- - клей кістковий | | 6,5 | 6,5 | - |гранульований та | | | | |лускоподібний | | | | 503 00 80 90 |- - інші | | 5 | 5 | - 504 00 00 00 |Пептони та їх | | 5 | 5 | - |похідні; інші | | | | |білкові речовини та | | | | |їх похідні, | | | | |не включені до інших| | | | |угруповань; порошок | | | | |із шкіри, оброблений| | | | |чи не оброблений | | | | |хромом | | | | 505 |Декстрини та інші | | | | |модифіковані | | | | |крохмалі (наприклад,| | | | |попередньо | | | | |желатинізовані або | | | | |естерифіковані | | | | |крохмалі); клеї на | | | | |основі крохмалів, | | | | |декстринів або інших| | | | |модифікованих | | | | |крохмалів: | | | | 505 10 |- декстрини та інші | | | | |модифіковані | | | | |крохмалі: | | | | 505 10 10 00 |- - декстрини | | 5 | 5 | - |- - інші | | | | |модифіковані | | | | |крохмалі: | | | | 505 10 50 00 |- - - крохмалі, | | 5 | 5 | - |естерифіковані та | | | | |етерифіковані | | | | 505 10 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - 505 20 |- клеї: | | | | 505 20 10 00 |- - з вмістом менш | | 5 | 5 | - |як 25 мас.% | | | | |крохмалів або | | | | |декстринів або | | | | |інших модифікованих | | | | |крохмалів | | | | 505 20 30 00 |- - з вмістом | | 5 | 5 | - |25 мас.% або | | | | |більше, але менш як | | | | |55 мас.% крохмалів | | | | |або декстринів або | | | | |інших модифікованих | | | | |крохмалів | | | | 505 20 50 00 |- - з вмістом | | 5 | 5 | - |55 мас.% або більш, | | | | |але менш як | | | | |80 мас.% крохмалів | | | | |або декстринів або | | | | |інших модифікованих | | | | |крохмалів | | | | 505 20 90 00 |- - з вмістом | | 5 | 5 | - |80 мас.% крохмалів | | | | |або декстринів або | | | | |інших модифікованих | | | | |крохмалів | | | | 506 |Готові клеї та інші | | | | |готові клеїльні | | | | |препарати | | | | |(адгезиви), не | | | | |включені до інших | | | | |угруповань; | | | | |продукти, які | | | | |використовують як | | | | |клеї або клеїльні | | | | |засоби (адгезиви), | | | | |розфасовані для | | | | |роздрібної торгівлі | | | | |як клеї або клеїльні| | | | |засоби (адгезиви), | | | | |масою нетто не більш| | | | |як 1 кг: | | | | 506 10 00 |- продукти, які | | | | |використовують як | | | | |клеї або клеїльні | | | | |препарати | | | | |(адгезиви), | | | | |розфасовані для | | | | |роздрібної торгівлі | | | | |як клеї або клеїльні| | | | |засоби (адгезиви), | | | | |масою нетто не більш| | | | |як 1 кг: | | | | 506 10 00 10 |- - клей на основі | | 0,1 | 0,1 | - |карбоксиметил- | | | | |целюлози | | | | |- - інші: | | | | 506 10 00 91 |- - - що | | 0 | 0 | - |використовуються | | | | |для промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 506 10 00 98 |- - - інші | | 5 | 5 | - |- інші: | | | | 506 91 00 |- - клеїльні засоби | | | | |(адгезиви), | | | | |вироблені на основі | | | | |каучуку або | | | | |пластмаси (включаючи| | | | |штучні смоли): | | | | 506 91 00 10 |- - - що | | 0 | 0 | - |використовуються | | | | |для промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 506 91 00 90 |- - - інші | | 2 | 2 | - 506 99 00 |- - інші: | | | | 506 99 00 10 |- - - що | | 2 | 2 | - |використовуються | | | | |для промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 506 99 00 90 |- - - інші | | 5 | 5 | - 507 |Ферменти; ферментні | | | | |препарати, не | | | | |включені до інших | | | | |угруповань: | | | | 507 10 00 00 |- ренін та його | | 5 | 5 | - |концентрати | | | | 507 90 00 00 |- інші | | 6,5 | 6,5 | -

Група 36
Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби;
сірники; пірофорні сплави; деякі речовини, що загоряються
Примітки:
1. Ця група не включає окремі сполуки певного хімічного
складу, крім сполук, розглянутих нижче у примітці 2 а) або 2 б).
2. У товарній позиції 3606 термін "вироби з горючих
матеріалів" застосовується до таких продуктів:
а) метальдегід, гексаметилентетрамін і аналогічні речовини,
виготовлені у формі, наприклад, таблеток, стрижнів або аналогічних
формах, для використання як пальне; пальне на основі спирту й
аналогічне пальне у твердому або пастоподібному стані;
б) рідке паливо і зріджене газоподібне паливо в ємкостях, які
використовуються для заповнення і повторного заправлення
цигаркових запальничок місткістю не більш як 300 куб.см;
в) смолоскипи, гноти й аналогічні вироби.
---------------------------------------------------------------------- Код | Назва | Ставки мита, % |Додат- | |--------------------------| кові | |префе-|пільгова | повна | ОВО | | рен- | | | | |ційна | | | -------------+--------------------+------+---------+---------+------- 601 00 00 00 |Порох | | 6,5 | 6,5 | - 602 00 00 00 |Готові вибухові | | 6,5 | 6,5 | - |речовини, крім | | | | |пороху | | | | 603 00 |Шнури вогнепровідні,| | | | |шнури детонаторні; | | | | |капсули ударні чи | | | | |детонаторні, запали,| | | | |електродетонатори: | | | | 603 00 10 00 |- шнури вогнепрові- | | 6,5 | 6,5 | м |дні; | | | | |шнури детонаторні | | | | 603 00 90 00 |- інші | | 6,5 | 6,5 | шт 604 |Вироби для | | | | |влаштування | | | | |феєрверків, | | | | |сигнальні, дощові та| | | | |протиградові ракети | | | | |тощо: | | | | 604 10 00 00 |- вироби для | | 6,5 | 6,5 | шт |влаштування | | | | |феєрверків | | | | 604 90 00 00 |- інші | | 6,5 | 6,5 | шт 605 00 00 00 |Сірники, крім | | 10 | 10 | - |піротехнічних | | | | |виробів товарної | | | | |позиції 3604 | | | | 606 |Фероцерій та інші | | | | |пірофорні сплави у | | | | |будь-яких формах; | | | | |вироби з горючих | | | | |матеріалів, | | | | |перелічені у | | | | |примітці 2 до цієї | | | | |групи: | | | | 606 10 00 00 |- пальне рідке та | | 6,5 | 6,5 | - |зріджений газ у | | | | |ємкостях, для | | | | |заповнювання | | | | |або зарядження | | | | |запальничок чи | | | | |запальників об'ємом | | | | |не більш як | | | | |300 куб.см або | | | | |аналогічних | | | | |запальничок | | | | 606 90 |- інші: | | | | 606 90 10 00 |- - фероцерій та | | 6,5 | 6,5 | - |сплави пірофорні у | | | | |будь-яких формах | | | | 606 90 90 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | -

Група 37
Фотографічні або кінематографічні товари
Примітки:
1. Ця група не включає відходи або лом.
2. У цій групі термін "фотографічний" характеризує процес,
завдяки якому прямо або непрямо отримуються видимі зображення під
впливом світла або інших форм випромінювання на фоточутливі
поверхні.
Додаткові примітки:
1. У разі, коли звукові фільми імпортуються в двох стрічках
(одна стрічка містить тільки зображення, друга використовується як
звукова), кожна стрічка повинна бути включена до відповідної
товарної позиції.
2. Термін "хронікальні фільми" категорії 3706 90 51 00
означає фільми з метражем менш як 330 м, які відображають події
політичного, спортивного, військового, наукового, літературного,
фольклорного, туристичного, суспільного характеру тощо.
---------------------------------------------------------------------- Код | Назва | Ставки мита, % |Додат- | |--------------------------| кові | |префе-|пільгова | повна | ОВО | | рен- | | | | |ційна | | | -------------+--------------------+------+---------+---------+------- 701 |Фотоплатівки та | | | | |фотоплівки плоскі, | | | | |сенсибілізовані, | | | | |неекспоновані, з | | | | |будь-яких | | | | |матеріалів, крім | | | | |паперу, картону чи | | | | |тканини; плівки | | | | |плоскі для | | | | |моментальної | | | | |фотографії, | | | | |сенсибілізовані, | | | | |неекспоновані, в | | | | |упаковках або без | | | | |них: | | | | 701 10 |- рентгенівські: | | | | 701 10 10 00 |- - для медичних, | | 6,5 | 6,5 | кв. м |стоматологічних і | | | | |ветеринарних цілей | | | | 701 10 90 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | кв. м 701 20 00 00 |- фотоплівки для | | 6,5 | 6,5 | шт |моментальної | | | | |фотографії | | | | 701 30 00 00 |- платівки та плівки| | 6,5 | 6,5 | кв. м |інші, довжина будь- | | | | |якого боку яких | | | | |перевищує 255 мм | | | | |- інші: | | | | 701 91 00 00 |- - для кольорової | | 6,5 | 6,5 | - |фотографії | | | | |(поліхромні) | | | | 701 99 00 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | кв. м 702 |Фотоплівки | | | | |сенсибілізовані, | | | | |неекспоновані, з | | | | |будь-яких | | | | |матеріалів, крім | | | | |паперу, картону чи | | | | |тканини; плівки для | | | | |моментальної | | | | |фотографії у | | | | |рулонах, | | | | |сенсибілізовані, | | | | |неекспоновані: | | | | 702 10 00 00 |- рентгенівські | | 6,5 | 6,5 | кв. м 702 20 00 00 |- для моментальної | | 6,5 | 6,5 | шт |фотографії | | | | |- плівки інші, | | | | |неперфоровані, | | | | |завширшки не більш | | | | |як 105 мм: | | | | 702 31 |- - для кольорової | | | | |фотографії | | | | |(поліхромні): | | | | 702 31 10 00 |- - - завдовжки не | | 6,5 | 6,5 | шт |більш як 30 м | | | | 702 31 90 00 |- - - завдовжки | | 6,5 | 6,5 | м |понад 30 м | | | | 702 32 |- - інші, з | | | | |емульсією з | | | | |галогенними | | | | |сполуками срібла: | | | | |- - - завширшки не | | | | |більш як 35 мм: | | | | 702 32 11 00 |- - - - мікроплівка;| | 6,5 | 6,5 | кв. м |плівка для художньої| | | | |фотографії | | | | 702 32 19 00 |- - - - інші | | 6,5 | 6,5 | кв. м |- - - завширшки | | | | |понад 35 мм: | | | | 702 32 31 00 |- - - - мікроплівки | | 6,5 | 6,5 | кв. м 702 32 51 00 |- - - - плівка для | | 6,5 | 6,5 | кв. м |художньої фотографії| | | | 702 32 90 00 |- - - - інші | | 6,5 | 6,5 | кв. м 702 39 00 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | кв. м |- плівки інші, | | | | |неперфоровані, | | | | |завширшки понад | | | | |105 мм: | | | | 702 41 00 00 |- - завширшки понад | | 6,5 | 6,5 | кв. м |610 мм і завдовжки | | | | |понад 200 м, для | | | | |кольорової | | | | |фотографії | | | | |(поліхромні) | | | | 702 42 00 00 |- - завширшки понад | | 6,5 | 6,5 | кв. м |610 мм і завдовжки | | | | |понад 200 м, крім | | | | |плівки для | | | | |кольорової | | | | |фотографії | | | | 702 43 00 00 |- - завширшки понад | | 6,5 | 6,5 | кв. м |610 мм і завдовжки | | | | |не більш як 200 м | | | | 702 44 00 |- - завширшки понад | | | | |105 мм, але не більш| | | | |як 610 мм: | | | | 702 44 00 10 |- - - завдовжки не | | 6,5 | 6,5 | кв. м |більш як 200 м | | | | 702 44 00 90 |- - - завдовжки | | 2 | 2 | кв. м |понад 200 м | | | | |- - інші плівки для | | | | |кольорової | | | | |фотографії | | | | |(поліхромні): | | | | 702 51 00 00 |- - завширшки не | | 6,5 | 6,5 | шт |більш як 16 мм | | | | |і завдовжки не | | | | |більш як 14 м | | | | 702 52 |- - завширшки не | | | | |більш як 16 мм і | | | | |завдовжки понад | | | | |14 м: | | | | 702 52 10 00 |- - - завдовжки не | | 6,5 | 6,5 | шт |більш як 30 м | | | | 702 52 90 00 |- - - завдовжки | | 6,5 | 6,5 | м |понад 30 м | | | | 702 53 00 00 |- - завширшки понад | | 6,5 | 6,5 | шт |16 мм, але не більш | | | | |як 35 мм і | | | | |завдовжки не більш | | | | |як 30 м, для | | | | |діапозитивів | | | | 702 54 |- - завширшки понад | | | | |16 мм, але не більш | | | | |як 35 мм і | | | | |завдовжки не більш | | | | |як 30 м, крім плівок| | | | |для діапозитивів: | | | | 702 54 10 00 |- - - завширшки | | 6,5 | 6,5 | шт |понад 16 мм, але не | | | | |більш як 24 мм | | | | 702 54 90 00 |- - - завширшки | | 6,5 | 6,5 | шт |понад 25 мм, але | | | | |не більш як 35 мм | | | | 702 55 00 00 |- - завширшки понад | | 6,5 | 6,5 | м |16 мм, але не більш | | | | |як 35 мм і завдовжки| | | | |понад 30 м | | | | 702 56 |- - завширшки понад | | | | |35 мм: | | | | 702 56 10 00 |- - - завдовжки не | | 6,5 | 6,5 | шт |більш як 30 м | | | | 702 56 90 00 |- - - завдовжки | | 6,5 | 6,5 | м |понад 30 м | | | | |- інші: | | | | 702 91 |- - завширшки не | | | | |більш як 16 мм | | | | |і завдовжки не | | | | |більш як 14 м: | | | | 702 91 10 00 |- - - плівки для | | 6,5 | 6,5 | м |художньої | | | | |фотографії | | | | 702 91 90 00 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | шт 702 92 |- - завширшки не | | | | |більш як 16 мм і | | | | |завдовжки понад | | | | |14 м: | | | | 702 92 10 00 |- - - плівки для | | 6,5 | 6,5 | м |художньої фотографії| | | | 702 92 90 00 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | м 702 93 |- - завширшки понад | | | | |16 мм, але не більш | | | | |як 35 мм і завдовжки| | | | |не більш як 30 м: | | | | 702 93 10 00 |- - - мікрофільми; | | 6,5 | 6,5 | м |плівки для художньої| | | | |фотографії | | | | 702 93 90 00 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | шт 702 94 |- - завширшки понад | | | | |16 мм, але не більш | | | | |як 35 мм і завдовжки| | | | |понад 30 м: | | | | 702 94 10 00 |- - - мікрофільми; | | 6,5 | 6,5 | м |плівки для художньої| | | | |фотографії | | | | 702 94 90 00 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | м 702 95 00 00 |- - завширшки понад | | 6,5 | 6,5 | м |35 мм | | | | 703 |Фотопапір, картон і | | | | |текстильні | | | | |матеріали, | | | | |сенсибілізовані, | | | | |неекспоновані: | | | | 703 10 00 00 |- у рулонах, | | 6,5 | 6,5 | - |завширшки понад | | | | |610 мм | | | | 703 20 |- інші, для | | | | |кольорової | | | | |фотографії | | | | |(поліхромні): | | | | 703 20 10 00 |- - для зображень, | | 6,5 | 6,5 | - |що отримуються з | | | | |плівки зворотного | | | | |типу | | | | 703 20 90 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | - 703 90 |- інші: | | | | 703 90 10 00 |- - сенсибілізовані | | 6,5 | 6,5 | - |з вмістом солі | | | | |срібла або платини | | | | 703 90 90 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | - 704 00 |Фотографічні | | | | |платівки, плівки, | | | | |папір, картон і | | | | |текстильні | | | | |матеріали, | | | | |експоновані, але | | | | |не проявлені: | | | | 704 00 10 00 |- платівки та плівки| | 6,5 | 6,5 | - 704 00 90 00 |- інші | | 6,5 | 6,5 | - 705 |Фотоплатівки та | | | | |фотоплівки, | | | | |експоновані та | | | | |проявлені, крім | | | | |кіноплівок: | | | | 705 10 00 00 |- для офсетного | | 6,5 | 6,5 | - |друку | | | | 705 20 00 00 |- мікроплівки | | 6,5 | 6,5 | - 705 90 |- інші: | | | | 705 90 10 00 |- - для художньої | | 6,5 | 6,5 | - |фотографії | | | | 705 90 90 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | - 706 |Кіноплівки, | | | | |експоновані та | | | | |проявлені, із | | | | |звуковою доріжкою чи| | | | |без звукової | | | | |доріжки, або які | | | | |складаються лише із | | | | |звукової доріжки: | | | | 706 10 |- завширшки 35 мм | | | | |або більше: | | | | |- - з вмістом лише | | | | |звукової доріжки: | | | | 706 10 11 00 |- - - негативні; | | 0 | 0 | м |проміжні позитивні | | | | 706 10 19 00 |- - - позитивні інші| | 0 | 0 | м |- - інші: | | | | 706 10 91 00 |- - - негативні; | | 0 | 0 | м |проміжні позитивні | | | | 706 10 99 00 |- - - позитивні інші| | 0 | 0 | м 706 90 |- інші: | | | | |- - з вмістом лише | | | | |звукової доріжки: | | | | 706 90 11 00 |- - - негативні, | | 6,5 | 6,5 | м |проміжні позитивні | | | | 706 90 19 00 |- - - позитивні інші| | 6,5 | 6,5 | м |- - інші: | | | | 706 90 31 00 |- - - негативні, | | 6,5 | 6,5 | м |проміжні позитивні | | | | |- - - позитивні | | | | |інші: | | | | 706 90 51 00 |- - - - хронікальні | | 6,5 | 6,5 | м |фільми | | | | |- - - - інші | | | | |завширшки: | | | | 706 90 91 00 |- - - - - менш як | | 6,5 | 6,5 | м |10 мм | | | | 706 90 99 00 |- - - - - 10 мм або | | 6,5 | 6,5 | м |більше | | | | 707 |Фотохімікати (крім | | | | |лаків, клеїв, | | | | |клеїльних засобів | | | | |(адгезивів) тощо); | | | | |речовини незмішані, | | | | |дозовані для | | | | |застосування у | | | | |фотографії або | | | | |розфасовані для | | | | |роздрібної | | | | |торгівлі і готові | | | | |до користування: | | | | 707 10 00 00 |- емульсії | | 6,5 | 6,5 | - |сенсибілізовані | | | | 707 90 |- інші: | | | | |- - проявники і | | | | |фіксатори: | | | | |- - - для кольорової| | | | |фотографії | | | | |(поліхромні): | | | | 707 90 11 00 |- - - - для | | 6,5 | 6,5 | - |фотографічних | | | | |плівок і | | | | |платівок | | | | 707 90 19 00 |- - - - інші | | 6,5 | 6,5 | - 707 90 30 00 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | - 707 90 90 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | -

Група 38
Інші продукти хімічної промисловості
Примітки:
1. Ця група не включає:
а) окремі елементи або сполуки певного хімічного складу, за
винятком таких:
1) штучний графіт (товарна позиція 3801);
2) інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, інгібітори
пророщування і регулятори росту рослин, дезінфекційні речовини та
аналогічні продукти, у формах або упаковках, передбачених
товарною позицією 3808;
3) вогнегасні продукти, використовувані як заряди для
вогнегасників або заряджених вогнегасних гранат (товарна позиція
3813);
4) продукти, зазначені у примітці 2 а) або в);
б) суміші хімічних речовин з харчовими продуктами або іншими
поживними речовинами, що використовуються під час виробництва
продуктів харчування (в основному товарна позиція 2106);
в) лікарські засоби (товарної позиції 3003 або 3004);
г) відпрацьовані каталізатори, використовувані для вилучення
недорогоцінних металів або для виробництва хімічних сполук
недорогоцінних металів (товарна позиція 2620), відпрацьовані
каталізатори, що використовуються в основному для вилучення
дорогоцінних металів (товарна позиція 7112), або каталізатори, які
складаються з металів або сплавів металів, що подаються,
наприклад, у формі дрібного порошку або плетеної сітки (розділ
XIV або XV).
2. До товарної позиції 3824 належать такі товари, що не
включені до інших угруповань:
а) штучні кристали (крім оптичних елементів) оксиду магнію
або галогенів лужних або лужноземельних металів з масою кожного
кристала не менш як 2,5 г;
б) сивушна олія, олія сорту "діппель";
в) сполуки для вилучення чорнила, розфасовані в упаковки для
роздрібної торгівлі;
г) суміші для виправлення друкованих текстів та інші
коректурні рідини, розфасовані в упаковки для роздрібної торгівлі;
ґ) плавкі елементи для контролю температури печі (наприклад,
конуси Зегера).

( Розділ VI із змінами, внесеними згідно із Законами N 3113-III
( 3113-14 ) від 07.03.2002, N 370-IV ( 370-15 ) від 25.12.2002,
N 745-IV ( 745-15 ) від 15.05.2003, N 981-IV ( 981-15 ) від
19.06.2003, N 1637-IV ( 1637-15 ) від 18.03.2004, N 1820-IV
( 1820-15 ) від 18.06.2004, N 2715-IV ( 2715-15 ) від 23.06.2005 )

РОЗДІЛ VII
ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ, ПЛАСТМАСИ ТА ВИРОБИ З НИХ;

КАУЧУК, ГУМА ТА ВИРОБИ З НИХ
Примітки:
1. Товари, подані в наборах, що складаються з двох або
більше різних компонентів, які входять повністю або частково до
цього розділу і призначені для змішування разом з метою
утворення продукту, зазначеного у розділі VI або VII, слід
класифікувати у товарній позиції, що відповідає цьому продукту,
за умови, що ці компоненти:
а) з огляду на спосіб їх пакування явно призначені для
використання разом без попереднього перепакування;
б) подаються разом; і
в) визначаються, або їх власною природою, або за їх
співвідношенням, і доповнюють одне одного.
2. За винятком виробів товарної позиції 3918 або 3919,
пластмаси, каучук і вироби з них, вкриті рельєфом або
зображенням, спеціально на них нанесеними для їх основного
призначення, класифікуються у групі 49.

Додаткова примітка України:
1. У цьому розділі терміни "що використовуються (ється) для
промислового складання моторних транспортних засобів" та "для
промислового складання моторних транспортних засобів"
застосовуються лише до товарів, які використовуються у
промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних
позицій 8701-8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України. Розділ VII доповнено абзацами згідно із Законом N 2715-IV
( 2715-15 ) від 23.06.2005 )

Група 39
Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

Примітки:
1. Термін "пластмаси" означає речовини товарних позицій
3901-3914, які під дією зовнішнього впливу (звичайно високої
температури і тиску, а за необхідності - дії розчинника або
пластифікатора), здатні або були здатні під час полімеризації або
на будь-якій наступній стадії набувати у процесі пресування,
лиття, екструзії чи іншого процесу заданої форми, яку вони здатні
зберігати і після закінчення цього впливу. Термін "пластмаси"
стосується також вулканізованого волокна, однак він не поширюється
на матеріали, що розглядаються як текстильні матеріали розділу XI.
2. Ця група не включає:
а) воски товарної позиції 2712 або 3404;
б) окремі органічні сполуки певного хімічного складу
(група 29);
в) гепарин та його солі (товарна позиція 3001);
г) розчини (крім колодію), які складаються з будь-яких
продуктів товарних позицій 3901-3913 в летких органічних
розчинниках, за умови, що частка розчинника становить понад
50 мас.% розчину (товарна позиція 3208); фольгу для тиснення
товарної позиції 3212;
ґ) органічні поверхнево-активні речовини та препарати
товарної позиції 3402;
д) природні переплавлені смоли і складні ефіри цих смол
(товарна позиція 3806);
е) діагностичні або лабораторні реактиви на підкладці з
пластмаси (товарна позиція 3822);
є) синтетичний каучук групи 40 і вироби з нього;
ж) шорно-сідлові вироби (товарна позиція 4201), різні валізи,
кейси, сумки та інші вироби товарної позиції 4202;
з) плетені вироби, матеріали для плетіння групи 46;
и) настінні покриття товарної позиції 4814;
і) товари розділу XI (текстильні матеріали та вироби з них);
ї) вироби розділу XII (наприклад, взуття, головні убори,
парасольки від сонця і дощу, палиці, ціпки, пуги, батоги та їх
частини);
й) штучні дорогоцінності (біжутерія) товарної позиції 7117;
к) товари розділу XVI (машини та апарати, електричні
прилади);
л) частини літаків та інших транспортних засобів розділу
XVII;
м) вироби групи 90 (наприклад, оптичні елементи, оправи для
окулярів, креслярські інструменти);
н) вироби групи 91 (наприклад, корпуси годинників);
о) вироби групи 92 (наприклад, музичні інструменти та їх
частини);
п) вироби групи 94 (наприклад, меблі, освітлювальні прилади,
світлові вивіски, збірні будівельні конструкції);
р) вироби групи 95 (наприклад, іграшки, ігри, спортивний
інвентар);
с) вироби групи 96 (наприклад, щітки, ґудзики,
застібки-блискавки, гребінці, мундштуки, чубуки до люльок, частини
для термосів, авторучки, цангові олівці).
3. До товарних позицій 3901-3911 включаються лише товари,
отримані в результаті хімічного синтезу:
а) рідкі синтетичні поліолефіни, менше 60 об.% яких
переганяється при температурі 300 град.C і тиску 1013 мбар у разі
проведення дистиляції при низькому тиску (товарні позиції 3901 і
3902);
б) слабополімеризовані смоли кумарон-інденового типу товарної
позиції 3911;
в) інші синтетичні полімери, які містять у середньому
щонайменше 5 мономірних ланок;
г) силікони (товарна позиція 3910);
ґ) резоли (товарна позиція 3909) та інші форполімери.
4. Термін "сополімери" означає усі полімери, в яких частка
жодного з мономерів не становить 95 мас.% або більше загального
вмісту полімеру.
Якщо у контексті не обумовлено інше, у цій групі сополімери
(включаючи сополіконденсати, продукти адитивної сополімерізації,
блоксополімери і прищеплені сополімери) і суміші полімерів повинні
включатися до тієї самої товарної позиції, що й полімери
сомономеру, що переважає за масою порівняно з будь-яким іншим
індивідуальним сомономером. У цьому разі сомономери, які утворюють
полімери, потрапляють до однієї й тієї самої товарної позиції,
розглядаються як один сомономер, тому сополімери або полімерні
суміші повинні зазначатися в останній з товарних позицій, до яких
вони можуть бути включені.
5. Хімічно модифіковані полімери, в яких тільки бокові
ланцюги змінено хімічним впливом, зазначаються у товарній позиції,
що відповідає немодифікованому полімеру. Ця умова не стосується
прищеплених сополімерів.
6. У товарних позиціях 3901-3914 термін "первинні форми"
застосовується виключно до таких форм:
а) рідини і пасти, включаючи дисперсії (емульсії та
суспензії) і розчини;
б) блоки неправильної форми, шматки (грудки), порошки
(включаючи формувальні порошки), гранули, пластівці та подібні
об'ємні форми.
7. Товарна позиція 3915 не включає відходи, обрізки і
скрап однорідного термопластичного матеріалу, перетвореного в
первинні форми (товарні позиції 3901-3914).
8. У товарній позиції 3917 терміни "труби, трубки, шланги"
означає порожнисту продукцію незалежно від того, чи йдеться про
напівфабрикати, чи про готову продукцію, яку використовують, як
правило, для транспортування, проводки або розподілу газів та
рідин (наприклад, ребристі шланги для поливу, перфоровані труби).
Цей термін стосується також трубкових оболонок сосисок або ковбас
та інших плоских труб і трубок. Проте, за винятком продукції, яка
має інший поперечний переріз, ніж круглий, овальний, прямокутний
(довжина не більш як у 1,5 раза перевищує ширину) або у формі
правильного багатокутника, слід вважати не трубами, трубками або
шлангами, а профілями.
9. У товарній позиції 3918 термін "пластмасові покриття для
стін або стелі" стосується продукції у рулонах із шириною не менш
як 45 см, яку використовують як оздоблення стін або стель і яка
складається з пластмаси, нерозривно з'єднаної з основою з
будь-якого матеріалу, крім паперу, і шар пластмаси на лицьовій
поверхні має рельєф, рельєфний малюнок, розфарбований або
декорований інакше.
10. У товарних позиціях 3920 і 3921 терміни "плити, листи,
плівки, стрічки і смужки" означають тільки плити, листи, плівки,
стрічки і смужки (крім включених до групи 54) і блоки правильної
геометричної форми, включаючи ті, що мають рельєф або поверхню,
оброблену інакше, не розрізані або розрізані на прямокутники
(включаючи квадрати), але без подальшої обробки (навіть якщо ці
операції надають їм характер виробів, готових до вживання).
11. До товарної позиції 3925 включаються лише такі вироби, за
умови, що вони не включені до попередніх товарних позицій підгрупи
II цієї групи:
а) резервуари, баки (включаючи септик-баки), бочки та
аналогічні ємності місткістю понад 300 л;
б) конструкційні елементи, наприклад, для підлог, стін,
перегородок, стель тощо;
в) ринви та фітинги до них;
г) двері, вікна та рами, наличники та пороги для дверей;
ґ) балкони, балюстради, перила та аналогічні огорожі;
д) віконниці, штори (включаючи жалюзі) та аналогічні вироби,
їх частини та доповнення;
е) великогабаритні конструкційні елементи полиць для
складання і стаціонарного встановлення, наприклад, у магазинах,
майстернях, складах;
є) декоративні архітектурні деталі, зокрема, канелюри,
куполи, голуб'ятні;
ж) арматура та фурнітура, призначені для стаціонарного
встановлення у/на дверях, вікнах, сходах, стінах або інших
частинах будівель, наприклад, кнопки, ручки, гаки, скоби, гачки
для рушників, плати для вимикачів та інші захисні плати.
Примітки до підпозицій:
1. У будь-якій товарній позиції цієї групи полімери
(включаючи сополімери) і хімічно модифіковані полімери слід
включати відповідно до таких положень:
а) якщо існує підпозиція "інші" на тому самому рівні:
1) префікс "полі" у назві специфічного полімеру у
формулюванні підпозиції (наприклад, поліетилен або поліамід-6,6)
означає, що складна мономерна ланка або складові мономерні ланки
зазначеного полімеру, взяті разом, повинні становити 95 мас.% або
більше загального вмісту полімеру;
2) сополімери, наведені у підпозиціях 3901 30, 3903 20,
3903 30 і 3904 30, слід класифікувати у цих підпозиціях за умови,
що сомономерні ланки зазначеного сополімеру становлять 95 мас.%
або більше загального вмісту полімеру;
3) хімічно модифіковані полімери включаються до підпозиції
"інші" за умови, що ці хімічно модифіковані полімери не включені
до іншої підпозиції;
4) полімери, що не відповідають умовам, наведеним у пунктах
1, 2 або 3, повинні включатися до тієї самої підпозиції з числа
тих, що залишилися, підпозицій того самого рівня, яка включає
полімери з мономерною ланкою, що домінує за масою серед будь-яких
інших індивідуальних сомономерів. З цією метою мономерні ланки, з
яких складаються полімери, зазначені в одній і тій самій
підпозиції, мають розглядатися разом. Порівнювати необхідно
тільки ті сополімерні ланки, з яких складаються полімери
підпозицій одного рівня;
б) у разі відсутності підпозиції "інші" на тому самому рівні:
1) полімери слід включати до підпозицій, які охоплюють
полімери з мономерною ланкою, що домінує за масою серед будь-яких
інших індивідуальних сомономерів. З цією метою мономерні ланки, з
яких складаються полімери, зазначені в одній і тій самій
підпозиції, повинні розглядатися разом. Порівнюватися повинні
тільки сополімерні ланки, з яких складаються полімери підпозиції
одного рівня;
2) хімічно модифіковані полімери потрібно зазначати у
підпозиції, яка відповідає немодифікованому полімеру.
Суміші полімерів потрібно зазначати у тій самій підпозиції,
що й полімери, отримані з тих самих мономерних ланок у тих самих
пропорціях.
Додаткова примітка України:
До товарної підкатегорії 3926 90 99 10 включають пломби з
пластмас, кожна з яких має своє номерне маркування та на які може
бути нанесене зображення чи текст. Такі пломби встановлюються, як
правило, без застосування спеціальних пристроїв. До цієї товарної
підкатегорії включають також пристрої контролю доступу, які мають
спеціальну пломбувальну камеру для номерної одноразової пломби
або своє номерне маркування та на які може бути нанесене
зображення або текст. Пломби та пристрої контролю доступу
використовують для пломбування транспортних засобів, приміщень,
мішків, дверних замків, лічильників, приладів, сейфів, дверей,
ключів, шухляд тощо.

---------------------------------------------------------------------- Код | Назва | Ставки мита, % |Додат- | |--------------------------| кові | |префе-|пільгова | повна | ОВО | | рен- | | | | |ційна | | | -------------+--------------------+------+---------+---------+------- | I. ПЕРВИННІ ФОРМИ | | | | | | | | | 901 |Полімери етилену в | | | | |первинних формах: | | | | 901 10 |- поліетилен з | | | | |питомою густиною | | | | |менш як 0,94: | | | | 901 10 10 00 |- - поліетилен | | 0,1 | 0,1 | - |лінійний | | | | 901 10 90 00 |- - інший | | 0,1 | 0,1 | - 901 20 |- поліетилен питомою| | | | |густиною 0,94 або | | | | |більше: | | | | 901 20 10 00 |- - поліетилен, | | 0 | 0 | - |згаданий в примітці | | | | |6 б) до цієї групи, | | | | |з питомою густиною | | | | |0,958 або більше | | | | |при температурі | | | | |23 град.C з | | | | |вмістом: а) 50 мг/кг| | | | |або менше алюмінію; | | | | |б) 2 мг/кг або менше| | | | |кальцію; в) 2 мг/кг | | | | |або менше хрому; | | | | |г) 2 мг/кг або менше| | | | |заліза; ґ) 2 мг/кг | | | | |або менше нікелю; | | | | |д) 2 мг/кг або менше| | | | |титану; е) 8 мг/кг | | | | |або менше ванадію, | | | | |що використовується | | | | |для виробництва | | | | |хлорсульфованого | | | | |поліетилену | | | | 901 20 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 901 30 00 00 |- сополімери етилену| | 0,05 | 0,05 | - |з вінілацетатом | | | | 901 90 |- інші: | | | | 901 90 10 00 |- - іонометр смоли, | | 5 | 5 | - |який складається із | | | | |солі тримеру етилену| | | | |з ізобутил | | | | |акрилатом та | | | | |метакрилової | | | | |кислоти | | | | 901 90 20 00 |- - А-В-А блок | | 5 | 5 | - |сополімеру з | | | | |полістиролу, | | | | |сополімеру, | | | | |етиленбутилену та | | | | |полістиролу, з | | | | |вмістом стиролу | | | | |35 мас.% або більше | | | | |в одному з видів, | | | | |зазначених у | | | | |примітці 6 б) до | | | | |цієї групи | | | | 901 90 90 |- - інші: | | | | 901 90 90 10 |- - - що | | 0 | 0 | - |використовуються | | | | |для промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 901 90 90 90 |- - - інші | | 5 | 5 | - 902 |Полімери пропілену | | | | |або інших олефінів | | | | |у первинних формах: | | | | 902 10 00 00 |- поліпропілен | | 0 | 0 | - 902 20 00 00 |- поліізобутилен | | 5 | 5 | - 902 30 00 |- сополімери | | | | |пропілену: | | | | 902 30 00 10 |- - що | | 0 | 0 | - |використовуються | | | | |для промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 902 30 00 90 |- - інші | | 5 | 5 | - 902 90 |- інші: | | | | 902 90 10 00 |- - А-В-А блок | | 5 | 5 | - |сополімер | | | | |полістиролу | | | | |сополімеру, | | | | |етиленбутилену та | | | | |полістиролу з | | | | |вмістом стиролу | | | | |35 мас.% або більше | | | | |в одному з видів, | | | | |зазначених у | | | | |примітці 6 б) до | | | | |цієї групи | | | | 902 90 20 00 |- - полі(бут-1-ен) | | 5 | 5 | - |[полібутадієн-1], | | | | |сополімер з | | | | |бут-1-ен | | | | |[бутадієном-1] та | | | | |етилену з вмістом | | | | |10 мас.% або менше | | | | |етилену, або суміш з| | | | |полі(бут-1-ен) | | | | |[полібутадієном-1], | | | | |поліетилену та/або | | | | |поліпропілену з | | | | |вмістом 10 мас.% або| | | | |менше поліетилену | | | | |та/або 25 мас.% або | | | | |менше поліпропілену,| | | | |в одному з видів, | | | | |визначених у | | | | |примітці 6 б) до | | | | |цієї групи | | | | 903 |Полімери стиролу у | | | | |первинних формах: | | | | |- полістироли: | | | | 903 11 00 00 |- - спучені | | 0 | 0 | - 903 19 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 903 20 00 00 |- сополімери | | 0 | 0 | - |стиролакрилонітрилу | | | |

|необробленою | | | | |поверхнею, але без | | | | |будь-якої іншої | | | | |обробки | | | | |- - - інші: | | | | 917 23 91 00 |- - - - обладнані | | 3 | 3 | - |фітингами, для | | | | |цивільної авіації | | | | 917 23 99 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | - 917 29 |- - з інших | | | | |пластмас: | | | | |- - - безшовні, | | | | |нарізані на | | | | |відрізки, довжина | | | | |яких перевищує | | | | |максимальний розмір | | | | |поперечного | | | | |перетину, з | | | | |обробленою або | | | | |необробленою | | | | |поверхнею, але без | | | | |будь-якої іншої | | | | |обробки: | | | | |- - - - продукти, | | | | |отримані | | | | |конденсацією або | | | | |полімеризацією з | | | | |перегрупуванням, | | | | |хімічно модифіковані| | | | |чи немодифіковані: | | | | 917 29 11 00 |- - - - - з | | 5 | 5 | - |епоксидних смол | | | | 917 29 13 00 |- - - - - інші | | 5 | 5 | - 917 29 15 00 |- - - - з продуктів | | 5 | 5 | - |поліприєднання | | | | 917 29 19 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | - |- - - інші: | | | | 917 29 91 00 |- - - - обладнані | | 3 | 3 | - |фітингами, для | | | | |цивільної авіації | | | | 917 29 99 |- - - - інші: | | | | 917 29 99 10 |- - - - - для | | 0 | 0 | - |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 917 29 99 90 |- - - - - інші | | 5 | 5 | - |- труби, трубки та | | | | |шланги гнучкі, інші:| | | | 917 31 |- - труби, трубки та| | | | |шланги, що можуть | | | | |витримувати тиск не | | | | |більш як 27,6 МПа: | | | | 917 31 10 00 |- - - обладнані | | 2 | 2 | - |фітингами для | | | | |цивільної авіації | | | | 917 31 90 00 |- - - інші | | 2 | 2 | - 917 32 |- - інші, не | | | | |армовані і не | | | | |комбіновані з іншими| | | | |матеріалами і без | | | | |фітингів: | | | | |- - - безшовні, | | | | |нарізані на | | | | |відрізки, довжина | | | | |яких перевищує | | | | |максимальний розмір | | | | |поперечного | | | | |перетину, з | | | | |обробленою або | | | | |необробленою | | | | |поверхнею, але без | | | | |будь-якої іншої | | | | |обробки: | | | | |- - - - продукти, | | | | |отримані | | | | |конденсацією або | | | | |полімеризацією з | | | | |перегрупуванням, | | | | |хімічно модифіковані| | | | |чи немодифіковані: | | | | 917 32 11 00 |- - - - - з | | 5 | 5 | - |епоксидних смол | | | | 917 32 19 00 |- - - - - інші | | 5 | 5 | - |- - - - з продуктів | | | | |поліприєднання: | | | | 917 32 31 |- - - - - з | | | | |полімерів етилену: | | | | 917 32 31 10 |- - - - - - що | | 0 | 0 | - |використовуються | | | | |для промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 917 32 31 90 |- - - - - - інші | | 5 | 5 | - 917 32 35 00 |- - - - - з | | 5 | 5 | - |полімерів | | | | |вінілхлориду | | | | 917 32 39 00 |- - - - - інші | | 5 | 5 | - 917 32 51 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | - |- - - інші: | | | | 917 32 91 00 |- - - - оболонки | | 6,5 | 6,5 | - |штучні для | | | | |ковбасних виробів | | | | 917 32 99 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | - 917 33 |- - інші, не | | | | |армовані і не | | | | |комбіновані з іншими| | | | |матеріалами і з | | | | |фітингами: | | | | 917 33 10 00 |- - - обладнані | | 3 | 3 | - |фітингами, для | | | | |цивільної авіації | | | | 917 33 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - 917 39 |- - інші: | | | | |- - - безшовні, | | | | |нарізані на | | | | |відрізки, довжина | | | | |яких перевищує | | | | |максимальний розмір | | | | |поперечного | | | | |перетину, з | | | | |обробленою або | | | | |необробленою | | | | |поверхнею, але без | | | | |будь-якої іншої | | | | |обробки: | | | | |- - - - продукти, | | | | |отримані | | | | |конденсацією або | | | | |полімеризацією з | | | | |перегрупуванням, | | | | |хімічно модифіковані| | | | |чи немодифіковані: | | | | 917 39 11 00 |- - - - - з | | 5 | 5 | - |епоксидних смол | | | | 917 39 13 00 |- - - - - інші | | 5 | 5 | - 917 39 15 00 |- - - - з продуктів | | 5 | 5 | - |поліприєднання | | | | 917 39 19 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | - |- - - інші: | | | | 917 39 91 00 |- - - - обладнані | | 3 | 3 | - |фітингами, для | | | | |цивільної авіації | | | | 917 39 99 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | - 917 40 |- фітинги: | | | | 917 40 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | - |авіації | | | | 917 40 90 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | - 918 |Покриття пластмасові| | | | |для підлог, | | | | |самоклейні або | | | | |несамоклейні, у | | | | |рулонах або у | | | | |пластинах; покриття | | | | |пластмасові для стін| | | | |або стелі, визначені| | | | |у примітці 9 цієї | | | | |групи: | | | | 918 10 |- з полімерів | | | | |вінілхлориду: | | | | 918 10 10 |- - що складаються з| | | | |основи, просоченої | | | | |або покритої | | | | |полівінілхлоридом: | | | | 918 10 10 10 |- - - що | | 2 | 2 | кв. м |використовуються | | | | |для промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 918 10 10 90 |- - - інші | | 5 | 5 | кв. м 918 10 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | кв. м 918 90 00 00 |- з інших пластмас | | 5 | 5 | кв. м 919 |Плити, листи, | | | | |смужки, стрічки, | | | | |плівки та інші | | | | |плоскі пластмасові | | | | |вироби, самоклейні, | | | | |у рулонах або не у | | | | |рулонах: | | | | 919 10 |- у рулонах | | | | |завширшки не більш | | | | |як 20 см: | | | | |- - стрічки з | | | | |покриттям з | | | | |невулканізованого | | | | |натурального або | | | | |синтетичного | | | | |каучуку: | | | | 919 10 11 00 |- - - з пластифіко- | | 6,5 | 6,5 | - |ваного | | | | |полівінілхлориду або| | | | |поліетилену | | | | 919 10 13 00 |- - - з непластифі- | | 6,5 | 6,5 | - |кованого | | | | |полівінілхлориду | | | | 919 10 15 00 |- - - з поліпропі- | | 6,5 | 6,5 | - |лену | | | | 919 10 19 00 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | - |- - інші: | | | | |- - - продукти, | | | | |отримані конденса- | | | | |цією або полімери- | | | | |зацією з перегрупу- | | | | |ванням, хімічно | | | | |модифіковані чи | | | | |немодифіковані: | | | | 919 10 31 00 |- - - - із складних | | 5 | 5 | - |поліефірів | | | | 919 10 35 00 |- - - - з епоксидних| | 5 | 5 | - |смол | | | | 919 10 39 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | - |- - - із продуктів | | | | |поліприєднання: | | | | 919 10 61 00 |- - - - із | | 5 | 5 | - |пластифікованого | | | | |полівінілхлориду | | | | |або поліетилену | | | | 919 10 69 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | - 919 10 90 |- - - інші: | | | | 919 10 90 10 |- - - - що | | 0 | 0 | -
|використовуються | | | | |для промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 919 10 90 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | - 919 90 |- інші: | | | | 919 90 10 00 |- - піддані | | 5 | 5 | - |подальшій обробці, | | | | |крім обробки | | | | |поверхні, або | | | | |нарізані на форми, | | | | |крім квадратної чи | | | | |прямокутної | | | | |- - інші: | | | | |- - - продукти, | | | | |отримані | | | | |конденсацією або | | | | |полімеризацією з | | | | |перегрупуванням, | | | | |хімічно модифіковані| | | | |чи немодифіковані: | | | | 919 90 31 00 |- - - - з | | 5 | 5 | - |полікарбонатів, | | | | |алкідних смол, | | | | |алілових складних | | | | |поліефірів або інших| | | | |складних поліефірів | | | | 919 90 35 00 |- - - - з епоксидних| | 5 | 5 | - |смол | | | | 919 90 39 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | - |- - - з продуктів | | | | |поліприєднання: | | | | 919 90 61 00 |- - - - з пластифі- | | 5 | 5 | - |кованого | | | | |полівінілхлориду | | | | |або поліетилену | | | | 919 90 69 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | - 919 90 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - 920 |Інші плити, листи, | | | | |плівки, стрічки та | | | | |пластини з | | | | |пластмаси, не- | | | | |пористі, не- | | | | |укріплені і не- | | | | |ламіновані (не- | | | | |багатошарові), не | | | | |сполучені паралельно| | | | |з іншими | | | | |матеріалами, без | | | | |підкладки та не | | | | |з'єднані аналогічним| | | | |способом з іншими | | | | |матеріалами: | | | | 920 10 |- з полімерів | | | | |етилену: | | | | |- - завтовшки не | | | | |більш як 0,125 мм: | | | | |- - - з поліетилену | | | | |питомою густиною: | | | | |- - - менш як 0,94: | | | | 920 10 23 00 |- - - - - плівка | | 6,5 | 6,5 | - |поліетиленова | | | | |завтовшки 20 мкм | | | | |або більше, але не | | | | |більш як 40 мкм, для| | | | |виготовлення | | | | |фоторезистивних | | | | |плівок, які | | | | |використовують у | | | | |виробництві | | | | |напівпровідників або| | | | |друкованих плат | | | | |- - - - - інші: | | | | |- - - - - - недру- | | | | |ковані: | | | | 920 10 24 00 |- - - - - - - елас- | | 6,5 | 6,5 | - |тична плівка | | | | 920 10 26 00 |- - - - - - - інші | | 6,5 | 6,5 | 920 10 27 00 |- - - - - - дру- | | 6,5 | 6,5 | |ковані | | | | 920 10 28 |- - - - 0,94 або | | | | |більше: | | | | 920 10 28 10 |- - - - - | | 6,5 | 6,5 | |орієнтовані плівки | | | | |із залишковою | | | | |деформацією при | | | | |скручуванні | | | | |(твіст-ефект) | | | | 920 10 28 90 |- - - - - інші | | 6,5 | 6,5 | 920 10 40 00 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | - |- - завтовшки понад | | | | |0,125 мм: | | | | 920 10 81 00 |- - - пульпа | | 6,5 | 6,5 | - |синтетична паперова | | | | |у вигляді вологих | | | | |шматків, з окремих | | | | |поліетиленових | | | | |волокон, які легко | | | | |відділяються один | | | | |від одного, у тому | | | | |числі змішані з | | | | |целюлозою не більш | | | | |як 15 %, з вмістом | | | | |полівінілового | | | | |спирту, розчиненого | | | | |у воді, яка є | | | | |зволожувальним | | | | |агентом | | | | 920 10 89 |- - - інші: | | | | 920 10 89 10 |- - - - що | | 0 | 0 | - |використовуються | | | | |для промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 920 10 89 90 |- - - - інші | | 6,5 | 6,5 | - 920 20 |- з полімерів | | | | |пропілену: | | | | |- - завтовшки не | | | | |більш як 0,10 мм: | | | | 920 20 21 00 |- - - біаксеально | | 6,5 | 6,5 | - |орієнтовані | | | | 920 20 29 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - |- - завтовшки понад | | | | |0,10 мм: | | | | |- - - стрічки | | | | |завширшки понад | | | | |5 мм, але не більш | | | | |як 20 мм, | | | | |використовувані для | | | | |пакування: | | | | 920 20 71 00 |- - - - стрічки | | 5 | 5 | - |декоративні | | | | 920 20 79 00 |- - - - інші | | 6,5 | 6,5 | - 920 20 90 |- - - інші: | | | | 920 20 90 10 |- - - - що | | 0 | 0 | - |використовуються | | | | |для промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 920 20 90 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | - 920 30 00 |- з полімерів сти- | | | | |ролу: | | | | 920 30 00 10 |- - що | | 0 | 0 | - |використовуються | | | | |для промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 920 30 00 90 |- - інші | | 2 | 2 | - |- з полімерів | | | | |полівінілхлориду: | | | | 920 41 |- - жорсткі: | | | | |- - - непласти- | | | | |фіковані, | | | | |завтовшки: | | | | 920 41 11 00 |- - - - не більш | | 5 | 5 | - |як 1 мм | | | | 920 41 19 00 |- - - - понад 1 мм | | 5 | 5 | - |- - - пласти- | | | | |фіковані, | | | | |завтовшки: | | | | 920 41 91 00 |- - - - не більш | | 5 | 5 | - |як 1 мм | | | | 920 41 99 00 |- - - - понад 1 мм | | 5 | 5 | - 920 42 |- - гнучкі: | | | | |- - - непласти- | | | | |фіковані, | | | | |завтовшки: | | | | 920 42 11 00 |- - - - не більш | | 5 | 5 | - |як 1 мм | | | | 920 42 19 00 |- - - - понад 1 мм | | 5 | 5 | - |- - - пластифі- | | | | |ковані, завтовшки: | | | | 920 42 91 00 |- - - - не більш | | 0 | 0 | - |як 1 мм | | | | 920 42 99 |- - - - понад 1 мм: | | | | 920 42 99 10 |- - - - - що | | 0 | 0 | - |використовуються | | | | |для промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 920 42 99 90 |- - - - - інші | | 5 | 5 | - |- з акрилових | | | | |полімерів: | | | | 920 51 00 00 |- - з поліметил- | | 0 | 0 | - |метакрилату | | | | 920 59 |- - інші: | | | | 920 59 10 00 |- - - сополімер | | 5 | 5 | - |акрилового та | | | | |метакрилового | | | | |складного ефіру у | | | | |вигляді плівки | | | | |завтовшки не більш | | | | |як 150 мкм | | | | 920 59 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - |- з полікарбонатів, | | | | |з алкідних смол, з | | | | |поліалільних | | | | |складних ефірів або | | | | |поліефірів складних | | | | |інших: | | | | 920 61 00 00 |- - з | | 5 | 5 | - |полікарбонатів | | | | 920 62 |- - з поліетил- | | | | |ентерефталату: | | | | |- - - завтовшки не | | | | |більш як 0,35 мм: | | | | 920 62 11 00 |- - - - плівка з | | 2 | 2 | - |поліетилентерефта- | | | | |лату завтовшки | | | | |72 мкм або більше, | | | | |але не більш як | | | | |79 мкм, для | | | | |виробництва гнучких | | | | |магнітних дисків | | | | 920 62 13 00 |- - - - плівка з | | 2 | 2 | - |поліетилентере- | | | | |фталату завтовшки | | | | |100 мкм або більше, | | | | |але не більш як | | | | |150 мкм, для | | | | |виробництва | | | | |фотополімерних | | | | |друкованих плат | | | | 920 62 19 |- - - - інші: | | | | 920 62 19 10 |- - - - - плівка з | | 2 | 2 | |полі- | | | | |етилентерефталату | | | | |завтовшки не більш | | | | |як 50 мкм | | | | 920 62 19 90 |- - - - - інші | | 5 | 5 | 920 62 90 00 |- - - завтовшки | | 5 | 5 | - |понад 0,35 мм | | | | 920 63 00 00 |- - з ненасичених | | 5 | 5 | - |складних поліефірів | | | | 920 69 00 00 |- - з інших складних| | 5 | 5 | - |поліефірів | | | | |- з целюлози або її | | | | |хімічних похідних: | | | | 920 71 |- - з регенерованої | | | | |целюлози: | | | | |- - - листи, плівки,| | | | |смуги або платівки, | | | | |намотані або | | | | |ненамотані, | | | | |завтовшки менше | | | | |0,75 мм: | | | | 920 71 11 00 |- - - - без | | 5 | 5 | - |друкованих зображень| | | | 920 71 19 00 |- - - - з | | 5 | 5 | - |друкованими | | | | |зображеннями | | | | 920 71 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - 920 72 00 |- - з | | | | |вулканізованого | | | | |волокна: | | | | 920 72 00 10 |- - - що | | 0 | 0 | - |використовуються | | | | |для промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 920 72 00 90 |- - - інші | | 5 | 5 | - 920 73 |- - з ацетату | | | | |целюлози: | | | | 920 73 10 00 |- - - плівки у | | 5 | 5 | - |рулонах, котушках | | | | |або у вигляді | | | | |стрічок для | | | | |кінематографії чи | | | | |фотозйомки | | | | 920 73 50 00 |- - - листи, плівки,| | 5 | 5 | - |стрічки або | | | | |платівки, намотані | | | | |або ненамотані, | | | | |завтовшки менше | | | | |0,75 мм | | | | 920 73 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - 920 79 00 00 |- - з інших похідних| | 5 | 5 | - |целюлози | | | | |- з інших пластичних| | | | |матеріалів: | | | | 920 91 00 00 |- - з полівінілбу- | | 2 | 2 | - |тиралю | | | | 920 92 00 00 |- - з поліамідів | | 5 | 5 | - 920 93 00 00 |- - з амінових смол | | 5 | 5 | - 920 94 00 00 |- - з фенольних смол| | 5 | 5 | - 920 99 |- - з інших | | | | |пластмас: | | | | |- - - продукти, | | | | |отримані | | | | |конденсацією або | | | | |полімеризацією з | | | | |перегрупуванням, | | | | |хімічно модифіковані| | | | |чи немодифіковані: | | | | 920 99 11 00 |- - - - з епоксидних| | 5 | 5 | - |смол | | | | 920 99 21 00 |- - - - листи та | | 2 | 2 | - |стрічки поліімідні, | | | | |не покриті або | | | | |покриті тільки | | | | |пластмасою | | | | 920 99 29 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | - |- - - із продуктів | | | | |поліприєднання: | | | | 920 99 51 00 |- - - - листи | | 5 | 5 | - |полівінілфториду | | | | 920 99 53 00 |- - - - іонообмінні | | 5 | 5 | - |мембрани з | | | | |фторованої | | | | |пластмаси, для | | | | |використання в | | | | |гальванічних | | | | |елементах з | | | | |хлоро-лужним | | | | |електролітом | | | | 920 99 55 00 |- - - - плівки з | | 5 | 5 | - |полівінілового | | | | |спирту двовісьної | | | | |орієнтації з вмістом| | | | |97 мас.% або більше | | | | |полівінілового | | | | |спирту, без | | | | |покриття, завтовшки | | | | |не більш як 1 мм | | | | 920 99 59 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | - 920 99 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - 921 |Інші плити, листи, | | | | |плівки та стрічки з | | | | |пластмаси: | | | | |- пористі: | | | | 921 11 00 00 |- - з полімерів | | 5 | 5 | - |стиролу | | | | 921 12 00 00 |- - з полімерів | | 0 | 0 | - |вінілхлориду | | | | 921 13 |- - з поліуретанів: | | | | 921 13 10 |- - - гнучкі: | | | | 921 13 10 10 |- - - - листи | | 6,5 | 6,5 | - 921 13 10 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | - 921 13 90 |- - - інші: | | | | 921 13 90 10 |- - - - листи | | 6,5 | 6,5 | - 921 13 90 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | - 921 14 00 00 |- - з регенерованої | | 5 | 5 | - |целюлози | | | | 921 19 |- - з інших | | | | |пластмас: | | | | 921 19 10 00 |- - - з епоксидних | | 2 | 2 | - |смол | | | | 921 19 90 |- - - інші: | | | | 921 19 90 10 |- - - - що | | 0 | 0 | - |використовуються | | | | |для промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 921 19 90 90 |- - - - інші | | 2 | 2 | - 921 90 |- інші: | | | | |- - продукти, | | | | |отримані | | | | |конденсацією або | | | | |полімеризацією з | | | | |перегрупуванням, | | | | |хімічно модифіковані| | | | |чи немодифіковані: | | | | |- - - із складних | | | | |поліефірів: | | | | 921 90 11 00 |- - - - листи та | | 5 | 5 | - |плити гофровані | | | | 921 90 19 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | - 921 90 20 00 |- - - з епоксидних | | 5 | 5 | - |смол | | | | 921 90 30 00 |- - - з фенольних | | 5 | 5 | - |смол | | | | |- - - з амінових | | | | |смол: | | | | |- - - - ламіновані | | | | |(багатошарові): | | | | 921 90 41 00 |- - - - - ламіновані| | 5 | 5 | - |(багатошарові) під | | | | |високим тиском з | | | | |декоративним шаром з| | | | |однієї або з обох | | | | |сторін | | | | 921 90 43 00 |- - - - - інші | | 5 | 5 | - 921 90 49 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | - 921 90 50 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - 921 90 60 00 |- - з продуктів | | 5 | 5 | - |поліприєднання | | | | 921 90 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | - 922 |Ванни, душі, | | | | |умивальники, біде, | | | | |унітази та їх | | | | |сидіння і кришки | | | | |для них, бачки | | | | |зливні та аналогічні| | | | |вироби санітарно- | | | | |гігієнічного | | | | |призначення, | | | | |з пластмаси: | | | | 922 10 00 00 |- ванни, душі та | | 6,5 | 6,5 | шт |умивальники | | | | 922 20 00 00 |- сидіння та кришки | | 6,5 | 6,5 | шт |для унітазів | | | | 922 90 00 00 |- інші | | 6,5 | 6,5 | шт 923 |Вироби з пластмаси | | | | |для транспортування | | | | |та пакування | | | | |товарів; корки, | | | | |кришки, ковпачки та | | | | |інші пристрої з | | | | |пластмаси для | | | | |герметизації: | | | | 923 10 00 00 |- коробки, ящики, | | 6,5 | 6,5 | - |кошики та аналогічні| | | | |вироби | | | | |- мішки, пакети, | | | | |сумочки та кульки: | | | | 923 21 00 00 |- - з полімерів | | 6,5 | 6,5 | - |етилену | | | | 923 29 |- - з інших | | | | |пластмас: | | | | 923 29 10 00 |- - - з полівініл- | | 6,5 | 6,5 | - |хлориду | | | | 923 29 90 00 |- - - інші | | 2 | 2 | - 923 30 |- сулії, пляшки, | | | | |флакони та | | | | |аналогічні вироби: | | | | 923 30 10 00 |- - вмістом не більш| | 6,5 | 6,5 | - |як 2 л | | | | 923 30 90 00 |- - вмістом понад | | 6,5 | 6,5 | - |2 л | | | | 923 40 |- бобіни, котушки, | | | | |шпулі та аналогічні | | | | |основи для | | | | |намотування: | | | | 923 40 10 00 |- - бобіни, котушки | | 5 | 5 | - |та аналогічні вироби| | | | |для намотування | | | | |фото- та кіноплівок | | | | |або стрічок, плівок | | | | |тощо, зазначені у | | | | |товарних позиціях | | | | |8523 і 8524 | | | | 923 40 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | - 923 50 |- корки, кришки, | | | | |ковпачки та інші | | | | |пристосування для | | | | |герметизації: | | | | 923 50 10 00 |- - корки та вироби | | 6,5 | 6,5 | - |для закупорки пляшок| | | | 923 50 90 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | - 923 90 |- інші: | | | | 923 90 10 00 |- - сітка | | 6,5 | 6,5 | - |екструдована | | | | |трубовидної форми | | | | 923 90 90 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | - 924 |Посуд столовий, | | | | |кухонний, інші речі | | | | |домашнього вжитку і | | | | |туалетно-гігієнічні | | | | |вироби з пластмаси: | | | | 924 10 00 00 |- посуд столовий та | | 6,5 | 6,5 | - |кухонний | | | | 924 90 |- інші: | | | | |- - з регенерованої | | | | |целюлози: | | | | 924 90 11 00 |- - - губки | | 6,5 | 6,5 | - 924 90 19 00 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | - 924 90 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | - 925 |Вироби будівельні з | | | | |пластмаси, не | | | | |включені до інших | | | | |угруповань: | | | | 925 10 00 00 |- резервуари, | | 5 | 5 | - |цистерни, баки, | | | | |чани, бочки, діжки | | | | |та аналогічні | | | | |ємкості місткістю | | | | |понад 300 л | | | | 925 20 00 00 |- двері, вікна та їх| | 5 | 5 | - |рами, наличники та | | | | |пороги | | | | 925 30 00 00 |- віконниці, штори | | 5 | 5 | - |(включаючи жалюзі) | | | | |аналогічні речі | | | | |та їх частини | | | | 925 90 |- інші: | | | | 925 90 10 00 |- - додаткові | | 2 | 2 | - |предмети та | | | | |комплекти, | | | | |призначені для | | | | |встановлення на | | | | |двері, вікна, | | | | |сходові клітки, | | | | |стіни або інші | | | | |частини будинку | | | | 925 90 20 00 |- - профілі та | | 5 | 5 | - |оболонки для | | | | |електричних кабелів | | | | 925 90 80 00 |- - інші | | 5 | 5 | - 926 |Вироби інші з | | | | |пластмаси та вироби | | | | |з інших матеріалів | | | | |товарних позицій | | | | |3901-3914: | | | | 926 10 00 00 |- приладдя | | 5 | 5 | - |конторське і | | | | |шкільне | | | | 926 20 00 00 |- одяг та додаткові | | 5 | 5 | - |речі (включаючи | | | | |рукавички) | | | | 926 30 00 |- пристосування до | | | | |меблів, | | | | |транспортних засобів| | | | |тощо: | | | | 926 30 00 10 |- - для | | 0 | 0 | - |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 926 30 00 90 |- - інші | | 5 | 5 | - 926 40 00 00 |- статуетки та інші | | 5 | 5 | - |декоративні вироби | | | | 926 90 |- інші: | | | | 926 90 10 00 |- - для технічних | | 3 | 3 | - |цілей, для цивільної| | | | |авіації | | | | |- - інші: | | | | 926 90 50 00 |- - - ємності | | 5 | 5 | - |перфоровані та | | | | |аналогічні вироби | | | | |для фільтрування | | | | |води на входах до | | | | |дренажної системи | | | | |- - - інші: | | | | 926 90 91 00 |- - - - виготовлені | | 5 | 5 | - |з листового | | | | |матеріалу | | | | 926 90 99 |- - - інші: | | | | 926 90 99 10 |- - - - - для | | 0 | 0 | - |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 926 90 99 90 |- - - - - інші | | 5 | 5 | -

Група 40
Каучук, гума та вироби з них
Примітки:
1. Якщо у контексті не обумовлене інше, то за всіма розділами
Класифікації товарів терміни "каучук та гума" означають таку
продукцію, вулканізовану або невулканізовану, затверділу або
незатверділу: природний каучук, балату, гутаперчу, гваюлу, чикл та
каучукоподібні природні смоли, синтетичний каучук, фактис,
одержаний з олив, та ці самі матеріали у регенерованому вигляді.
2. Ця група не включає:
а) товари розділу XI (текстильні матеріали і текстильні
вироби);
б) взуття та частини взуття групи 64;
в) головні убори та частини головних уборів, включаючи
купальні шапочки, групи 65;
г) механічні чи електричні пристрої та їх частини, включаючи
електротовари усіх видів, з твердої гуми (ебоніту) розділу XVI;
ґ) вироби груп 90, 92, 94, або 96;
д) вироби групи 95, крім спортивних рукавичок і виробів
товарних позицій 4011-4013.
3. У товарних позиціях 4001-4003 та 4005 термін "первинні
форми" означає:
а) рідини та пасти (включаючи латекс, підвулканізований або
непідвулканізований та інші дисперсії і розчини);
б) блоки неправильної форми, шматки, пачки, порошки, гранули,
крихти та аналогічні насипні форми.
4. У примітці 1 до цієї групи і в товарній позиції 4002
термін "каучук синтетичний" означає:
а) ненасичені синтетичні речовини, які способом вулканізації
сіркою можуть бути необоротно перетворені у нетермопластичні
речовини, які при температурі від 18 град.C до 29 град.C
спроможні без розриву витримувати розтягування, що збільшує їх
первинну довжину у 3 рази, і зазнавши збільшення первинної довжини
у 2 рази, протягом 5 хвилин повертаються до довжини, що перевищує
первинну довжину не більш як у 1,5 раза. Під час згаданого
випробування дозволяється додання речовин, необхідних для
утворення поперечних зв'язків, таких як активатори або
прискорювачі вулканізації; допускається також присутність речовин,
розглянутих у примітці 5 б) 2-0) і 3-0). Водночас не допускається
наявність будь-яких речовин, не призначених для створення
поперечних зв'язків, таких як розріджувачі, пластифікатори та
наповнювачі;
б) тіопласти (ТМ);
в) природний каучук, модифікований прищепленням або
змішуванням з пластмасами, деполімеризований природний каучук і
суміші ненасичених синтетичних речовин з насиченими синтетичними
високомолекулярними полімерами, за умови, що ці продукти
відповідають вимогам, зазначеним у пункті 4 а) цієї примітки,
щодо вулканізації, розтягування і поновлення розмірів.
5. а) Товарні позиції 4001 і 4002 не включають каучук або
суміші каучуків, якщо вони до або після коагуляції були змішані з:
1-0) прискорювачами, уповільнювачами, активаторами або іншими
речовинами вулканізації (крім тих, що були додані для виробництва
підвулканізованого каучукового латексу);
2-0) пігментами або іншими барвниками, крім тих, що
використовуються тільки з метою ідентифікації;
3-0) пластифікаторами або наповнювачами (крім мінеральних
олив у разі маслонаповненого каучуку), наповнювачами, армуючими
речовинами, органічними розчинниками або будь-якою іншою
речовиною, крім згаданих у пункті 5 б);
б) каучук та суміші каучуку з вмістом деяких речовин
залишаються у товарних позиціях 4001 або 4002, за умови, якщо цей
каучук або суміш каучуків зберігають основний характер сировини;
до цих речовин належать:
1-0) емульгатори або антиадгезиви [реагенти, що перешкоджають
злипанню];
2-0) невеликі кількості продуктів розпаду емульгаторів;
3-0) дуже невеликі кількості: термочутливих речовин
(здебільшого з метою отримання термочутливих каучукових латексів),
катіонних поверхнево-активних речовин (здебільшого з метою
отримання електропозитивних каучукових латексів), антиоксидантів,
коагулянтів, речовин, що сприяють перетворенню каучуку у крихту,
реагентів, які забезпечують морозостійкість пептизаторів,
консервантів, стабілізаторів, агентів, які регулюють в'язкість,
або інших добавок спеціального призначення.
6. У товарній позиції 4004 термін "відходи, обрізки та скрап"
означає відходи, обрізки та скрап, утворювані під час виробництва
або обробки каучуку і виробів з каучуку, не придатних для
використання через порізи, зношеність або з інших причин.
7. Нитки, що складаються з вулканізованої гуми будь-якого
профілю з найбільшим поперечним перерізом понад 5 мм, включаються
до товарної позиції 4008.
8. До товарної позиції 4010 включаються конвеєрні та
транспортерні стрічки, приводні паси з текстильних матеріалів,
насичені, покриті або ламіновані (прошаровані) гумою, а також
вироблені з текстильних ниток або корду, насичених або покритих
гумою.
9. У товарних позиціях 4001, 4002, 4003, 4005 і 4008 терміни
"плити, листи та стрічки" означають лише плити, листи, стрічки та
блоки правильної геометричної форми, не розрізані або розрізані на
квадрати чи прямокутники, які є готовими виробами з тисненням
або без тиснення, чи оброблені або не оброблені іншим чином, крім
матеріалів, нарізаних на шматки іншої форми або придатних для
подальшої обробки.
Терміни "прутки" і "профілі" товарної позиції 4008 означають
лише вироби з поверхневою обробкою або без поверхневої обробки,
розрізані або не розрізані за визначеною довжиною, але без іншої
подальшої обробки.
---------------------------------------------------------------------- Код | Назва | Ставки мита, % |Додат- | |--------------------------| кові | |префе-|пільгова | повна | ОВО | | рен- | | | | |ційна | | | -------------+--------------------+------+---------+---------+------- 001 |Каучук натуральний, | | | | |балата, гутаперча, | | | | |гваюла, чикл та | | | | |аналогічні природні | | | | |смоли у первинних | | | | |формах або у вигляді| | | | |пластин, листів або | | | | |стрічок: | | | | 001 10 00 00 |- каучуковий латекс | | 0 | 0 | - |натуральний, | | | | |підвулканізований | | | | |або | | | | |непідвулканізований | | | | |- каучук натуральний| | | | |в інших формах: | | | | 001 21 00 00 |- - смокед-шитс | | 0 | 0 | - |[марка каучуку | | | | | натурального] | | | | 001 22 00 00 |- - каучук | | 0 | 0 | - |натуральний, | | | | |технічно | | | | |специфікований | | | | |(TSNR) | | | | 001 29 |- - інший: | | | | 001 29 10 00 |- - - креп [каучук | | 0 | 0 | - |натуральний] | | | | 001 29 90 00 |- - - інший | | 0 | 0 | - 001 30 00 00 |- балата, гутаперча,| | 0 | 0 | - |гваюла, чикл та | | | | |аналогічні природні | | | | |смоли | | | | 002 |Каучук синтетичний і| | | | |фактис, одержані з | | | | |олій та мінеральних | | | | |олив, у первинних | | | | |формах або у вигляді| | | | |пластин, листів або | | | | |стрічок; суміші | | | | |речовин товарної | | | | |позиції 4001 з | | | | |будь-якими | | | | |речовинами цієї | | | | |товарної позиції у | | | | |первинних формах або| | | | |у вигляді пластин, | | | | |листів або стрічок: | | | | |- каучук стирол- | | | | |бутадієновий (SBR); | | | | |карбоксил-стирол- | | | | |бутадієновий каучук | | | | |(XSBR): | | | | 002 11 00 00 |- - латекс | | 0 | 0 | - 002 19 00 00 |- - інший | | 0 | 0 | - 002 20 00 00 |- каучук | | 0 | 0 | - |бутадієновий (BR) | | | | |- каучук ізобутилен-| | | | |ізопреновий | | | | |(бутилкаучук) (IIR);| | | | |каучук галоген- | | | | |ізобутилен- | | | | |ізопреновий (CIIR | | | | |або BIIR): | | | | 002 31 00 00 |- - каучук | | 0 | 0 | - |ізобутилен- | | | | |ізопреновий | | | | |(бутилкаучук) (IIR) | | | | 002 39 00 00 |- - інший | | 0 | 0 | - |- каучук | | | | |хлоропреновий | | | | |(хлорбутадієновий) | | | | |(CR): | | | | 002 41 00 00 |- - латекс | | 0 | 0 | - 002 49 00 00 |- - інший | | 0 | 0 | - |- каучук | | | | |акрилонітрилбута- | | | | |дієновий (NBR): | | | | 002 51 00 00 |- - латекс | | 0 | 0 | - 002 59 00 00 |- - інший | | 0 | 0 | - 002 60 00 00 |- - каучук | | 0 | 0 | - |ізопреновий (IR) | | | | 002 70 00 00 |- каучук етиленпро- | | 0 | 0 | - |пілендієновий | | | | |неспряжений (EPDM) | | | | 002 80 00 00 |- суміші речовин | | 0 | 0 | - |товарної позиції | | | | |4001 з речовинами | | | | |з цієї товарної | | | | |позиції | | | | |- інший: | | | | 002 91 00 00 |- - латекс | | 0 | 0 | - 002 99 |- - інші: | | | | 002 99 10 00 |- - - вироби, | | 10 | 10 | - |модифіковані | | | | |включенням пластмас | | | | 002 99 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 003 00 00 00 |Каучук регенерований| | 5 | 5 | - |у первинних формах | | | | |або у вигляді | | | | |пластин, листів або | | | | |стрічок | | | | 004 00 00 00 |Відходи, уламки та | | 5 | 5 | - |скрап каучуку або | | | | |гуми (крім твердого | | | | |каучуку (ебоніту), | | | | |порошки та гранули, | | | | |отримані з каучуку | | | | |або гуми | | | | 005 |Невулканізовані | | | | |гумові суміші у | | | | |первинних формах | | | | |або у вигляді | | | | |пластин, листів | | | | |та стрічок: | | | | 005 10 00 00 |- гумова суміш з | | 5 | 5 | - |доданням сажі або | | | | |діоксиду кремнію | | | | 005 20 00 00 |- розчини; дисперсії| | 5 | 5 | - |інші, крім | | | | |зазначених у | | | | |підпозиції 4005 10 | | | | |- інші: | | | | 005 91 00 |- - пластини, листи | | | | |та стрічки: | | | | 005 91 00 10 |- - - що | | 0 | 0 | - |використовуються | | | | |для промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 005 91 00 90 |- - - інші | | 5 | 5 | - 005 99 00 00 |- - інші | | 5 | 5 | - 006 |Інші форми | | | | |(наприклад, прутки, | | | | |трубки, профілі | | | | |фасонні) і заготівки| | | | |(наприклад, кільця, | | | | |диски) з | | | | |невулканізованої | | | | |гуми: | | | | 006 10 00 00 |- протекторні | | 5 | 5 | - |заготівки для | | | | |відновлення | | | | |гумових шин | | | | 006 90 00 |- інші: | | | | 006 90 00 10 |- - для | | 0 | 0 | - |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 006 90 00 90 |- - інші | | 5 | 5 | - 007 00 00 00 |Нитки та корд з | | 5 | 5 | - |вулканізованої гуми | | | | 008 |Пластини, листи, | | | | |стрічки, прутки та | | | | |фасонні профілі з | | | | |вулканізованої | | | | |незатверділої гуми: | | | | |- з пористої гуми: | | | | 008 11 00 00 |- - пластини, листи | | 5 | 5 | - |та стрічки | | | | 008 19 00 00 |- - інші | | 5 | 5 | - |- з непористої гуми:| | | | 008 21 |- - пластини, листи | | | | |та стрічки: | | | | 008 21 10 00 |- - - покриття для | | 2 | 2 | кв. м |підлоги і мати | | | | 008 21 90 00 |- - - інші | | 2 | 2 | - 008 29 |- - інші: | | | | 008 29 10 00 |- - - профілі | | 3 | 3 | - |фасонні, нарізані за| | | | |розміром, для | | | | |цивільної авіації | | | | 008 29 90 |- - - інші: | | | | 008 29 90 10 |- - - - для | | 0 | 0 | - |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 008 29 90 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | - 009 |Труби, шланги і | | | | |рукава з | | | | |вулканізованої | | | | |незатверділої гуми, | | | | |з фітингами | | | | |або без фітингів | | | | |(наприклад, | | | | |прокладками, | | | | |колінами, | | | | |з'єднаннями): | | | | 009 10 00 00 |- неармовані, | | 0 | 0 | - |не комбіновані | | | | |інакше з іншими | | | | |матеріалами, без | | | | |фітингів | | | | 009 20 00 00 |- армовані чи | | 0 | 0 | - |комбіновані інакше | | | | |лише металом, без | | | | |фітингів | | | | 009 30 00 00 |- армовані чи | | 0 | 0 | - |комбіновані інакше | | | | |лише текстильними | | | | |матеріалами, без | | | | |фітингів | | | | 009 40 00 00 |- армовані чи | | 0 | 0 | - |комбіновані інакше з| | | | |іншими матеріалами, | | | | |без фітингів | | | | 009 50 |- з фітингами: | | | | 009 50 10 00 |- - придатні для | | 0 | 0 | - |пропускання газів | | | | |або рідин, для | | | | |цивільної авіації | | | | |- - інші: | | | | 009 50 30 00 |- - - неармовані, | | 0 | 0 | - |не комбіновані | | | | |інакше з іншими | | | | |матеріалами | | | | 009 50 50 00 |- - - армовані або | | 0 | 0 | - |комбіновані інакше | | | | |лише з металом | | | | 009 50 70 00 |- - - армовані або | | 0 | 0 | - |комбіновані інакше | | | | |лише з текстильними | | | | |матеріалами | | | | 009 50 90 00 |- - - армовані або | | 0 | 0 | - |комбіновані інакше з| | | | |іншими матеріалами | | | | 010 |Конвеєрні стрічки | | | | |або привідні паси, | | | | |або бельтинг із | | | | |вулканізованої гуми:| | | | |- конвеєрні стрічки | | | | |або бельтинг: | | | | 010 11 00 00 |- - армовані лише | | 0 | 0 | - |металом | | | | 010 12 00 00 |- - армовані лише | | 0 | 0 | - |текстильними | | | | |матеріалами | | | | 010 13 00 00 |- - армовані лише | | 0 | 0 | - |пластмасами | | | | 010 19 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | - |- паси привідні | | | | |або бельтинг: | | | | 010 21 00 00 |- - паси привідні зі| | 0 | 0 | - |з'єднаними кінцями | | | | |трапецієподібного | | | | |поперечного | | | | |перетину, з | | | | |рифленням або без | | | | |рифлення, з довжиною| | | | |кола понад 60 см, | | | | |але не більш | | | | |як 180 см | | | | 010 22 00 00 |- - паси привідні зі| | 0 | 0 | - |з'єднаними кінцями | | | | |трапецієподібного | | | | |поперечного | | | | |перетину, з | | | | |рифленням або без | | | | |рифлення, з довжиною| | | | |кола понад 180 см, | | | | |але не більш | | | | |як 240 см | | | | 010 23 00 00 |- - паси синхронні | | 0 | 0 | - |привідні зі | | | | |з'єднаними кінцями з| | | | |довжиною кола понад | | | | |60 см, але не більш | | | | |як 150 см | | | | 010 24 00 00 |- - паси синхронні | | 0 | 0 | - |привідні із | | | | |з'єднаними кінцями | | | | |з довжиною кола | | | | |понад 150 см, але не| | | | |більш як 198 см | | | | 010 29 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 011 |Шини пневматичні | | | | |гумові нові: | | | | 011 10 00 00 |- для легкових | |15, але |15, але | шт |автомобілів | |не менш |не менш | |(включаючи | | як | як | |автомобілі з кузовом| |5 євро за|5 євро за| |типу "універсал" та | | 1 шт | 1 шт | |спортивні | | | | |автомобілі) | | | | 011 20 |- для автобусів і | | | | |вантажних | | | | |автомобілів: | | | | 011 20 10 00 |- - з індексом | |15, але |15, але | шт |навантаження не | |не менш |не менш | |більш як 121 | | як | як | | | |5 євро за|5 євро за| | | | 1 шт | 1 шт | 011 20 90 |- - з індексом | | | | |навантаження понад | | | | |121: | | | | 011 20 90 10 |- - - з індексом | | 7 | 7 | шт |навантаження більше | | | | |220, але менше 244 | | | | 011 20 90 90 |- - - інші | | 7 | 7 | шт 011 30 |- для використання в| | | | |авіації: | | | | 011 30 10 00 |- - для цивільної | | 12 | 12 | шт |авіації | | | | 011 30 90 00 |- - інші | | 12 | 12 | шт 011 40 |- для мотоциклів: | | | | 011 40 10 00 |- - для ободів | | 20 | 20 | шт |діаметром не більш | | | | |як 30,5 см | | | | |- - інші масою: | | | | 011 40 91 00 |- - - не більш як | | 20 | 20 | шт |1,4 кг | | | | 011 40 99 00 |- - - понад 1,4 кг | | 20 | 20 | шт 011 50 |- для велосипедів: | | | | 011 50 10 00 |- - безкамерні шини | | 20 | 20 | шт 011 50 90 00 |- - інші | | 20 | 20 | шт |- інші: | | | | 011 91 |- - з протектором | | | | |типу "ялинка" або | | | | |подібним | | | | |протектором: | | | | 011 91 10 00 |- - - для | | 20 | 20 | шт |транспортних засобів| | | | |і механізмів, які | | | | |використовують у | | | | |сільському та | | | | |лісовому | | | | |господарстві | | | | 011 91 30 00 |- - - для | | 20 | 20 | шт |транспортних засобів| | | | |і механізмів, які | | | | |використовують у | | | | |будівництві | | | | 011 91 90 00 |- - - інші | | 7 | 7 | шт 011 99 |- - інші: | | | | 011 99 10 00 |- - - для | | 20 | 20 | шт |транспортних засобів| | | | |і механізмів, які | | | | |використовують у | | | | |сільському та | | | | |лісовому | | | | |господарстві | | | | 011 99 30 00 |- - - для | | 20 | 20 | шт |транспортних засобів| | | | |і механізмів, які | | | | |використовують у | | | | |будівництві | | | | 011 99 90 00 |- - - інші | | 7 | 7 | шт 012 |Шини пневматичні | | | | |гумові, відновлені | | | | |або ті, що вже | | | | |використовувались; | | | | |литі шини або | | | | |еластик-шини | | | | |із змінними | | | | |протекторами та | | | | |ободні стрічки, | | | | |гумові: | | | | 012 10 |- шини пневматичні | | | | |відновлені: | | | | 012 10 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | - |авіації | | | | |- - інші: | | | | 012 10 30 00 |- - - для легкових | |15, але |15, але | шт |автомобілів | |не менш |не менш | |(включаючи | | як | як | |автомобілі з кузовом| |5 євро за|5 євро за| |типу "універсал" та | | 1 шт | 1 шт | |спортивні | | | | |автомобілі) | | | | 012 10 50 00 |- - - для автобусів | |15, але |15, але | шт |або вантажних | |не менш |не менш | |автомобілів | | як | як | | | |5 євро за|5 євро за| | | | 1 шт | 1 шт | 012 10 80 00 |- - - інші | | 15 | 15 | шт 012 20 |- шини пневматичні, | | | | |що використову- | | | | |валися: | | | | 012 20 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 012 20 90 00 |- - інші | |15, але |15, але | шт | | |не менш |не менш | | | | як | як | | | |10 євро |15 євро | | | | за 1 шт | за 1 шт | 012 90 |- інші: | | | | 012 90 10 00 |- - шини суцільні | |15, але |15, але | шт |або напівпневматичні| |не менш |не менш | |та шини із змінним | | як | як | |протектором | |5 євро за|5 євро за| | | | 1 шт | 1 шт | 012 90 90 00 |- - стрічки ободні | | 15 | 15 | шт 013 |Камери гумові: | | | | 013 10 |- для легкових | | | | |автомобілів, | | | | |(включаючи | | | | |автомобілі з кузовом| | | | |типу "універсал" та | | | | |спортивні | | | | |автомобілі), | | | | |автобусів або | | | | |вантажних | | | | |автомобілів: | | | | 013 10 10 00 |- - для легкових | |15, але |15, але | шт |автомобілів | |не менш |не менш | |(включаючи | | як | як | |автомобілі з кузовом| |5 євро за|5 євро за| |типу "універсал" та | | 1 шт | 1 шт | |спортивні | | | | |автомобілі) | | | | 013 10 90 00 |- - для автобусів і | | 2 | 2 | шт |вантажних | | | | |автомобілів | | | | 013 20 00 00 |- для велосипедів | | 5 | 5 | шт 013 90 |- інші: | | | | 013 90 10 00 |- - для мотоциклів | | 15 | 15 | шт 013 90 90 00 |- - інші | | 15 | 15 | шт 014 |Вироби гігієнічні | | | | |або фармацевтичні | | | | |(включаючи соски) з | | | | |вулканізованої гуми,| | | | |крім твердої | | | | |(ебоніту), з | | | | |фітингами з твердої | | | | |гуми або без них: | | | | 014 10 00 00 |- оболонкові | | 5 | 5 | - |контрацептиви | | | | 014 90 |- інші: | | | | 014 90 10 00 |- - різні типи сосок| | 5 | 5 | - |та аналогічні вироби| | | | |для дітей | | | | 014 90 90 00 |- - інші | | 2 | 2 | - 015 |Одяг та додаткові | | | | |речі (включаючи | | | | |рукавички) з | | | | |незатверділої | | | | |вулканізованої гуми,| | | | |будь-якого | | | | |призначення: | | | | |- рукавички: | | | | 015 11 00 00 |- - хірургічні | | 5 | 5 | пар 015 19 |- - інші: | | | | 015 19 10 00 |- - - рукавички | | 10 | 10 | пар |господарські | | | | 015 19 90 00 |- - - інші | | 10 | 10 | пар 015 90 00 00 |- інші | | 10 | 10 | - 016 |Інші вироби з | | | | |незатверділої | | | | |вулканізованої гуми:| | | | 016 10 |- з пористої гуми: | | | | 016 10 10 00 |- - для технічних | | 15 | 15 | - |цілей, для цивільної| | | | |авіації | | | | 016 10 90 |- - інші: | | | | 016 10 90 10 |- - - для | | 0 | 0 | - |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 016 10 90 90 |- - - інші | | 15 | 15 | - |- інші: | | | | 016 91 00 00 |- - покриття та | | 5 | 5 | - |килими для підлоги | | | | 016 92 00 00 |- - гумки | | 2 | 2 | - |(канцелярські) | | | | 016 93 |- - прокладки, шайби| | | | |тощо: | | | | 016 93 10 00 |- - - для технічних | | 3 | 3 | - |цілей, для цивільної| | | | |авіації | | | | 016 93 90 |- - - інші: | | | | 016 93 90 10 |- - - - для | | 0 | 0 | - |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 016 93 90 90 |- - - - інші | | 12 | 12 | - 016 94 00 00 |- - амортизатори для| | 5 | 5 | - |причалювання човнів,| | | | |надувні або | | | | |ненадувні | | | | 016 95 00 00 |- - речі надувні | | 5 | 5 | - |інші | | | | 016 99 |- - інші: | | | | 016 99 10 00 |- - - для технічних | | 3 | 3 | - |цілей, для цивільної| | | | |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 016 99 30 00 |- - - - еспандер | | 12 | 12 | - |ручний | | | | |- - - - інші: | | | | |- - - - - для | | | | |автомобілів товарних| | | | |позицій 8701-8705: | | | | 016 99 52 |- - - - - - частини | | | | |гумометалеві: | | | | 016 99 52 10 |- - - - - - - для | | 0 | 0 | - |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 016 99 52 90 |- - - - - - - інші | | 12 | 12 | - 016 99 58 |- - - - - - інші: | | | | 016 99 58 10 |- - - - - - - для | | 0 | 0 | - |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 016 99 58 90 |- - - - - - - інші | | 12 | 12 | - 016 99 82 00 |- - - - - - частини | | 12 | 12 | - |гумометалеві | | | | 016 99 88 |- - - - - - інші: | | | | 016 99 88 10 |- - - - - - - що | | 6 | 6 | - |використовуються | | | | |для промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 016 99 88 90 |- - - - - - - інші | | 12 | 12 | - 017 00 |Гума тверда | | | | |(наприклад, ебоніт) | | | | |у будь-яких формах, | | | | |включаючи відходи, | | | | |скрап та уламки; | | | | |вироби з твердої | | | | |гуми: | | | | |- гума тверда | | | | |(наприклад, ебоніт) | | | | |у будь-яких формах, | | | | |включаючи відходи та| | | | |уламки: | | | | 017 00 11 00 |- - розсипом або у | | 5 | 5 | - |блоках, пластинах, | | | | |листах або стрічках,| | | | |палицях, рулонах, у | | | | |вигляді профілів чи | | | | |труб | | | | 017 00 19 00 |- - відходи, скрап, | | 5 | 5 | - |порошок та уламки з | | | | |твердої гуми | | | | |- вироби з твердої | | | | |гуми: | | | | 017 00 91 00 |- - трубопроводи з | | 3 | 3 | - |установленими | | | | |фітингами, придатні | | | | |для транспортування | | | | |газів або рідин, для| | | | |цивільної авіації | | | | 017 00 99 00 |- - інші | | 12 | 12 | -
( Розділ VII із змінами, внесеними згідно із Законами N 745-IV
( 745-15 ) від 15.05.2003, N 981-IV ( 981-15 ) від 19.06.2003,
N 1820-IV ( 1820-15 ) від 18.06.2004, N 2715-IV ( 2715-15 ) від
23.06.2005 )

РОЗДІЛ VIII
ШКУРА ТА ШКІРА НЕОБРОБЛЕНІ, ШКІРА,

НАТУРАЛЬНЕ ХУТРО ТА ВИРОБИ З НИХ;

ШОРНО-СІДЕЛЬНІ СПОРЯДЖЕННЯ ТА УПРЯЖ;

ДОРОЖНІ РЕЧІ, СУМКИ ТА АНАЛОГІЧНІ ТОВАРИ;

ВИРОБИ З КИШОК ТВАРИН

(КРІМ КЕТГУТУ З НАТУРАЛЬНОГО ШОВКУ)
Група 41
Шкури та шкіра необроблені (крім натурального хутра)

та шкіра
Примітки:
1. Ця група не включає:
а) обрізки та аналогічні відходи шкур та шкір необроблених
(шкірсировини) (товарна позиція 0511);
б) шкурки птахів або їх частини, покриті пір'ям або пухом
(товарна позиція 0505 або 6701);
в) невичинені, дублені або вичинені шкури та шкіри тварин з
волосяним або шерстним покровом (група 43); однак необроблені
шкури та шкіри з волосяним або шерстним покровом великої рогатої
худоби (включаючи буйволів), тварин родини конячих, овець або
ягнят (крім ягнят астраханської, курдючної, каракульової,
персидської або аналогічних порід, а також індійської, китайської,
монгольської або тибетської порід), кіз або козенят (крім
єменської, монгольської або тибетської порід), свиней (включаючи
американських диких свиней), сарн, газелей, північних оленів,
лосів, косуль або інших тварин родини оленів або собак,
класифікуються у групі 41.
2. Термін "композиційна шкіра" означає лише шкіру,
класифіковану в товарній позиції 4111.
---------------------------------------------------------------------- Код | Назва | Ставки мита, % |Додат- | |--------------------------| кові | |префе-|пільгова | повна | ОВО | | рен- | | | | |ційна | | | -------------+--------------------+------+---------+---------+------- 101 |Шкури необроблені | | | | |великої рогатої | | | | |худоби або тварин | | | | |родини конячих | | | | |(свіжі або солоні, | | | | |сушені, оброблені | | | | |вапном, протравлені | | | | |чи консервовані | | | | |іншим способом, але | | | | |не дублені, не | | | | |вироблені під | | | | |пергамент і не | | | | |піддані подальшій | | | | |обробці), з | | | | |волосяним покровом | | | | |або без волосяного | | | | |покрову, спилок | | | | |або неспилок: | | | | 101 10 |- шкури великої | | | | |рогатої худоби цілі,| | | | |кожна масою | | | | |не більше 8 кг | | | | |у прісносухому, | | | | |10 кг у сухосолоному| | | | |або 14 кг у парному,| | | | |мокросолоному або | | | | |іншому | | | | |консервованому | | | | |вигляді: | | | | 101 10 10 00 |- - свіжі або | | 0 | 0 | - |мокросолоні | | | | 101 10 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - |- шкури великої | | | | |рогатої худоби, | | | | |свіжі або | | | | |мокросолоні: | | | | 101 21 00 00 |- - цілі | | 0 | 0 | - 101 22 00 00 |- - тулуби та | | 0 | 0 | - |напівтулуби | | | | 101 29 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 101 30 |- шкури великої | | | | |рогатої худоби інші,| | | | |консервовані іншим | | | | |способом: | | | | 101 30 10 00 |- - сушені або | | 0 | 0 | - |сухосолоні | | | | 101 30 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 101 40 00 00 |- шкури тварин | | 0 | 0 | - |родини конячих | | | | 102 |Необроблені шкури | | | | |овець або шкурки | | | | |ягнят (свіжі або | | | | |солоні, сушені, | | | | |оброблені вапном, | | | | |зольні, нікельовані | | | | |чи консервовані | | | | |іншим способом, але | | | | |не дублені, | | | | |не вироблені під | | | | |пергамент і | | | | |не піддані подальшій| | | | |обробці), з вовняним| | | | |покровом або без | | | | |вовняного покрову, | | | | |спилок або неспилок,| | | | |крім зазначених у | | | | |примітці 1 в) | | | | |до цієї групи: | | | | 102 10 |- з вовняним | | | | |покровом: | | | | 102 10 10 00 |- - ягнят | | 0 | 0 | шт 102 10 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт |- без вовняного | | | | |покрову: | | | | 102 21 00 00 |- - пікельовані | | 0 | 0 | шт 102 29 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт 103 |Інші шкури та шкіри | | | | |необроблені | | | | |(шкірсировина) | | | | |(свіжа або солона, | | | | |сушена, оброблена | | | | |вапном, зольна, | | | | |пікельована чи | | | | |консервована іншим | | | | |способом, але | | | | |не дублена, | | | | |не вироблена під | | | | |пергамент і | | | | |не піддана подальшій| | | | |обробці), з | | | | |волосяним покровом | | | | |або без волосяного | | | | |покрову, спилок або | | | | |неспилок, крім | | | | |зазначених у | | | | |примітках 1 б) або | | | | |1 в) до цієї групи: | | | | 103 10 |- кіз або козенят: | | | | 103 10 10 00 |- - парна, солона | | 3 | 3 | шт |або сушена | | | | 103 10 90 00 |- - інша | | 3 | 3 | шт 103 20 00 00 |- плазунів | | 3 | 3 | - 103 90 00 00 |- інша | | 3 | 3 | - 104 |Шкіра із шкур | | | | |великої рогатої | | | | |худоби та шкур | | | | |тварин родини | | | | |конячих, без | | | | |волосяного покрову, | | | | |крім зазначеної у | | | | |товарній позиції | | | | |4108 або 4109: | | | | 104 10 |- шкіра з цілих | | | | |шкур великої рогатої| | | | |худоби, площа | | | | |поверхні якої | | | | |не перевищує | | | | |2,6 кв. м | | | | |(28 квадратних | | | | |футів): | | | | 104 10 10 00 |- - шкіра з цілих | | 3 | 3 | - |шкур телят | | | | |індійського зебу, | | | | |без голови або ніг, | | | | |або з головою і | | | | |ногами, масою нетто | | | | |кожна не більш як | | | | |4,5 кг, дублена | | | | |рослинними | | | | |речовинами без | | | | |подальшої обробки, | | | | |або оброблена певним| | | | |чином, але явно | | | | |непридатна для | | | | |безпосереднього | | | | |використання для | | | | |виробництва виробів | | | | |із шкіри | | | | 104 10 30 00 |- - інша шкіра із | | 3 | 3 | - |шкур хромового | | | | |дублення, без | | | | |подальшої обробки | | | | |у стадії вологого | | | | |хромового | | | | |напівфабрикату | | | | |- - інші: | | | | 104 10 91 00 |- - - дублена без | | 3 | 3 | - |подальшої обробки | | | | |- - - оброблена | | | | |інакше: | | | | 104 10 95 00 |- - - - опойок бокс | | 3 | 3 | кв. м 104 10 99 00 |- - - - інша | | 3 | 3 | кв. м |- інша шкіра із | | | | |шкури великої | | | | |рогатої худоби і | | | | |шкур тварин родини | | | | |конячих, дублена або| | | | |додублена, але без | | | | |подальшої обробки, | | | | |спилок або неспилок:| | | | 104 21 00 00 |- - шкіра із шкури | | 5 | 5 | - |великої рогатої | | | | |худоби, з попереднім| | | | |дубленням рослинними| | | | |речовинами | | | | 104 22 |- - шкіра із шкури | | | | |великої рогатої | | | | |худоби з попереднім | | | | |дубленням іншими | | | | |способами: | | | | 104 22 10 00 |- - - дублена | | 3 | 3 | - |хромом, без | | | | |подальшої обробки, | | | | |у стадії вологого | | | | |хромового | | | | |напівфабрикату | | | | 104 22 90 00 |- - - інша | | 3 | 3 | - 104 29 00 00 |- - інша | | 3 | 3 | - |- інша шкіра із | | | | |шкури великої | | | | |рогатої худоби та | | | | |шкури тварин родини | | | | |конячих, вироблена | | | | |під пергамент або | | | | |оброблена після | | | | |дублення: | | | | 104 31 |- - шкіра з повністю| | | | |непідшліфованою | | | | |лицьовою поверхнею і| | | | |повністю лицьовий | | | | |спилок: | | | | |- - - із шкур | | | | |великої рогатої | | | | |худоби: | | | | |- - - - з повністю | | | | |непідшліфованою | | | | |лицьовою поверхнею: | | | | 104 31 11 00 |- - - - для підошов | | 3 | 3 | - 104 31 19 00 |- - - - - інші | | 3 | 3 | - 104 31 30 00 |- - повністю | | 3 | 3 | кв. м |лицьовий спилок | | | | 104 31 90 00 |- - - із шкур тварин| | 3 | 3 | кв. м |родини конячих | | | | 104 39 |- - інші: | | | | 104 39 10 00 |- - - із шкур | | 3 | 3 | кв. м |великої рогатої | | | | |худоби | | | | 104 39 90 00 |- - - із шкур тварин| | 3 | 3 | кв. м |родини конячих | | | | 105 |Шкіра із шкур овець | | | | |чи шкурок ягнят, без| | | | |вовняного покриву, | | | | |крім шкіри товарної | | | | |позиції 4108 або | | | | |4109: | | | | |- дублена або | | | | |додублена, але без | | | | |будь-якої подальшої | | | | |обробки, спилок чи | | | | |неспилок: | | | | 105 11 |- - з попереднім | | | | |дубленням рослинними| | | | |речовинами: | | | | 105 11 10 00 |- - - із шкур | | 5 | 5 | - |індійських | | | | |грубововняних овець,| | | | |підданих чи | | | | |не підданих певній | | | | |обробці, але явно | | | | |непридатних для | | | | |безпосереднього | | | | |використання для | | | | |виготовлення виробів| | | | |із шкіри | | | | |- - - інші: | | | | 105 11 91 00 |- - - - неспилок | | 5 | 5 | - 105 11 99 00 |- - - - спилок | | 5 | 5 | - 105 12 |- - з попереднім | | | | |дубленням іншим | | | | |способом: | | | | 105 12 10 00 |- - - неспилок | | 3 | 3 | - 105 12 90 00 |- - - спилок | | 3 | 3 | - 105 19 |- - інші: | | | | 105 19 10 00 |- - - неспилок | | 3 | 3 | - 105 19 90 00 |- - - спилок | | 3 | 3 | - 105 20 00 00 |- пергаментована або| | 3 | 3 | кв. м |оброблена після | | | | |дублення | | | | 106 |Шкіра із шкури кіз | | | | |чи шкурок козенят, | | | | |без волосяного | | | | |покриву, крім шкіри | | | | |товарної позиції | | | | |4108 або 4109: | | | | |- дублена або | | | | |додублена, але без | | | | |будь-якої подальшої | | | | |обробки, спилок чи | | | | |неспилок: | | | | 106 11 |- - з попереднім | | | | |дубленням рослинними| | | | |речовинами: | | | | 106 11 10 00 |- - - із шкур | | 5 | 5 | - |індійських кіз або | | | | |козенят, підданих | | | | |чи не підданих | | | | |певній обробці, але | | | | |явно не придатних | | | | |для безпосереднього | | | | |використання для | | | | |виготовлення виробів| | | | |із шкіри | | | | 106 11 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - 106 12 00 00 |- - з попереднім | | 5 | 5 | - |дубленням іншим | | | | |способом | | | | 106 19 00 00 |- - інші | | 3 | 3 | - 106 20 00 00 |- вироблена під | | 3 | 3 | кв. м |пергамент або | | | | |оброблена після | | | | |дублення | | | | 107 |Шкіра із шкур інших | | | | |тварин без | | | | |волосяного покриву, | | | | |крім шкіри товарної | | | | |позиції 4108 або | | | | |4109: | | | | 107 10 |- свиняча: | | | | 107 10 10 00 |- - дублена, без | | 3 | 3 | - |подальшої обробки | | | | 107 10 90 00 |- - інша | | 3 | 3 | кв. м |- плазунів: | | | | 107 21 00 00 |- - з попереднім | | 5 | 5 | - |дубленням рослинними| | | | |речовинами | | | | 107 29 |- - інша: | | | | 107 29 10 00 |- - - дублена, без | | 5 | 5 | - |подальшої обробки | | | | 107 29 90 00 |- - - інша | | 5 | 5 | - 107 90 |- інших тварин: | | | | 107 90 10 00 |- - дублена, без | | 3 | 3 | - |подальшої обробки | | | | 107 90 90 00 |- - інша | | 3 | 3 | кв. м 108 00 |Замша (включаючи | | | | |замшу комбіновану): | | | | 108 00 10 00 |- із шкур овець та | | 5 | 5 | - |шкурок ягнят | | | | 108 00 90 00 |- із шкур інших | | 5 | 5 | - |тварин | | | | 109 00 00 00 |Шкіра лакована та | | 5 | 5 | кв. м |шкіра лакована | | | | |багатошарова | | | | |(ламінована); шкіра | | | | |металізована | | | | 110 00 00 00 |Обрізки та інші | | 12 | 12 | - |відходи натуральної | | | | |шкіри або | | | | |композиційної шкіри,| | | | |не придатні для | | | | |виробництва шкіряних| | | | |виробів; шкіряний | | | | |пил, порошок та | | | | |борошно | | | | 111 00 00 00 |Шкіра композиційна | | 10 | 10 | - |на основі | | | | |натуральної шкіри | | | | |або шкіряних | | | | |волокон, у вигляді | | | | |пластин, листів або | | | | |стрічок, у рулонах | | | | |або не в рулонах | | | |

Група 42
Вироби із шкіри; шорно-сідельні спорядження або упряж;

дорожні речі, жіночі сумки та аналогічні товари;
вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку)
Примітки:
1. Ця група не включає:
а) кетгут хірургічний та аналогічні стерильні матеріали для
накладення швів (товарна позиція 3006);
б) одяг та речі до одягу (крім рукавичок) з підкладкою з
натурального або штучного хутра, крім випадків, коли хутро є
тільки оздобленням (товарна позиція 4303 або 4304);
в) плетені вироби товарної позиції 5608;
г) вироби групи 64;
ґ) головні убори та частини головних уборів групи 65;
д) батоги та інші вироби товарної позиції 6602;
е) запонки, браслети та іншу біжутерію (товарна позиція
7117);
є) деталі та оздоблення упряжі, наприклад, стремена, пряжки
для кінської збруї, металеву фурнітуру, подані окремо (в основному
у розділі XV);
ж) струни, шкіру до барабанів або аналогічних виробів, а
також інші частини музичних інструментів (товарна позиція 9209);
з) вироби групи 94 (наприклад, меблі, освітлювальні прилади);
й) вироби групи 95 (наприклад, іграшки, ігри, спортивний
інвентар);
і) ґудзики, кнопки, заготовки до ґудзиків та інші частини цих
виробів товарної позиції 9606.
2А. На додаток до примітки 1 до товарної позиції 4202 не
включаються:
а) сумки пластмасові з малюнком або без малюнка, з ручками,
не призначені для тривалого використання (товарна позиція 3923);
б) вироби з матеріалів для плетіння (товарна позиція 4602).
2Б. Вироби товарних позицій 4202 і 4203, які мають частини з
дорогоцінних металів, недорогоцінних металів, покритих
дорогоцінним металом, з природних або культивованих перлів, з
дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння (природного, штучного
або реконструйованого), включаються до цих товарних позицій,
навіть якщо зазначені частини мають оздоблювальні деталі або
невеликі орнаменти, за умови, що ці частини не змінюють основного
характеру виробу. У противному разі зазначені вироби включаються
до групи 71.
3. У товарній позиції 4203 термін "одяг та речі до одягу"
означає, рукавички (включаючи спортивні та захисні),
фартухи та інший захисний одяг, підтяжки, пояси, патронташі та
напульсники, за винятком ремінців до наручних годинників (товарна
позиція 9113).
---------------------------------------------------------------------- Код | Назва | Ставки мита, % |Додат- | |--------------------------| кові | |префе-|пільгова | повна | ОВО | | рен- | | | | |ційна | | | -------------+--------------------+------+---------+---------+------- 201 00 00 00 |Вироби | | 12 | 12 | - |шорно-сідельні та | | | | |упряж для різних | | | | |тварин (включаючи | | | | |постромки, поводи, | | | | |наколінники, | | | | |намордники, попони | | | | |для сідел, сідельні | | | | |кобури, попонки для | | | | |собак тощо), | | | | |виготовлені з | | | | |будь-яких матеріалів| | | | 202 |Саквояжі, чемодани, | | | | |дорожні дамські | | | | |сумки-чемоданчики | | | | |для косметики і | | | | |речей туалету, кейси| | | | |для документів, | | | | |портфелі, шкільні | | | | |ранці, футляри для | | | | |окулярів, біноклів, | | | | |фото- та | | | | |кіноапаратів, для | | | | |музичних | | | | |інструментів, зброї,| | | | |кобура та аналогічні| | | | |футляри; сумки | | | | |дорожні, несесери, | | | | |рюкзаки, сумочки | | | | |жіночі, сумки | | | | |господарські, | | | | |портмоне, гаманці, | | | | |футляри для | | | | |географічних карт, | | | | |портсигари, кисети, | | | | |сумки для робочих | | | | |інструментів, сумки | | | | |спортивні, футляри | | | | |для пляшок, | | | | |пудрениці, скриньки | | | | |для ювелірних | | | | |виробів, футляри | | | | |для різальних | | | | |предметів та | | | | |аналогічні | | | | |речі, виготовлені | | | | |з натуральної або | | | | |композиційної шкіри,| | | |
|пластмасових листів | | | | |або текстильних | | | | |матеріалів, | | | | |вулканізованих | | | | |волокон [фібри] або | | | | |картону, або | | | | |з покриттям всієї | | | | |поверхні чи її | | | | |частин з цих | | | | |матеріалів: | | | | |- саквояжі, | | | | |чемодани, дорожні | | | | |дамські | | | | |сумки-чемоданчики | | | | |для косметики і | | | | |речей туалету, кейси| | | | |для документів, | | | | |портфелі, шкільні | | | | |ранці та аналогічні | | | | |речі: | | | | 202 11 |- - з лицьовою | | | | |поверхнею з | | | | |натуральної, | | | | |композиційної або | | | | |з лакованої шкіри: | | | | 202 11 10 00 |- - - кейси для | | 12,5 | 12,5 | шт |документів, | | | | |портфелі, шкільні | | | | |ранці та аналогічні | | | | |вироби | | | | 202 11 90 00 |- - - інші | | 12,5 | 12,5 | - 202 12 |- - з лицьовою | | | | |поверхнею з | | | | |пластмаси або | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | |- - - з пластмасових| | | | |листів: | | | | 202 12 11 00 |- - - - кейси для | | 12,5 | 12,5 | шт |документів, | | | | |портфелі, шкільні | | | | |ранці та аналогічні | | | | |вироби | | | | 202 12 19 00 |- - - - інші | | 12,5 | 12,5 | шт 202 12 50 00 |- - - з пластмаси | | 12,5 | 12,5 | шт |формованої | | | | |- - - з інших | | | | |матеріалів, | | | | |включаючи | | | | |вулканізоване | | | | |полотно [фібру]: | | | | 202 12 91 00 |- - - - кейси для | | 12,5 | 12,5 | шт |документів, | | | | |портфелі, шкільні | | | | |ранці та аналогічні | | | | |вироби | | | | 202 12 99 00 |- - - - інші | | 12,5 | 12,5 | шт 202 19 |- - інші: | | | | 202 19 10 00 |- - - з алюмінію | | 12,5 | 12,5 | шт 202 19 90 00 |- - - з інших | | 12,5 | 12,5 | шт |матеріалів | | | | |- сумки жіночі з | | | | |плечевим ремінцем | | | | |або без нього, | | | | |включаючи сумки | | | | |без ручок: | | | | 202 21 00 00 |- - з лицьовою | | 12,5 | 12,5 | шт |поверхнею з | | | | |натуральної, | | | | |композиційної або | | | | |лакованої шкіри | | | | 202 22 |- - з лицьовою | | | | |поверхнею з | | | | |пластмасових листів | | | | |або текстильних | | | | |матеріалів: | | | | 202 22 10 00 |- - - з пластмасових| | 12,5 | 12,5 | шт |листів | | | | 202 22 90 00 |- - - з текстильних | | 12,5 | 12,5 | шт |матеріалів | | | | 202 29 00 00 |- - інші | | 12,5 | 12,5 | шт |- вироби, що | | | | |носяться у кишенях | | | | |або жіночих сумочках| | | | |[шкіргалантерея]: | | | | 202 31 00 00 |- - з лицьовою | | 12,5 | 12,5 | - |поверхнею з | | | | |натуральної, | | | | |композиційної або | | | | |лакованої шкіри | | | | 202 32 |- - з лицьовою | | | | |поверхнею з | | | | |пластмасових листів | | | | |або текстильних | | | | |матеріалів: | | | | 202 32 10 00 |- - - з пластмасових| | 12,5 | 12,5 | - |листів | | | | 202 32 90 00 |- - - з текстильних | | 12,5 | 12,5 | - |матеріалів | | | | 202 39 00 00 |- - інші | | 12,5 | 12,5 | - |- інші: | | | | 202 91 |- - з лицьовою | | | | |поверхнею з | | | | |натуральної, | | | | |композиційної або | | | | |лакованої шкіри: | | | | 202 91 10 00 |- - - сумки дорожні,| | 12,5 | 12,5 | шт |несесери та сумочки | | | | |косметичні, рюкзаки | | | | |та сумки спортивні | | | | 202 91 80 00 |- - - інші | | 12,5 | 12,5 | шт 202 92 |- - з лицьовою | | | | |поверхнею з листів | | | | |полімерних | | | | |матеріалів або | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | |- - - з листів | | | | |полімерних | | | | |матеріалів: | | | | 202 92 11 00 |- - - - сумки | | 12,5 | 12,5 | шт |дорожні, несесери та| | | | |сумочки косметичні, | | | | |рюкзаки та сумки | | | | |спортивні | | | | 202 92 15 00 |- - - - футляри для | | 12,5 | 12,5 | шт |музичних | | | | |інструментів | | | | 202 92 19 00 |- - - - інші | | 12,5 | 12,5 | шт |- - - з текстильних | | | | |матеріалів: | | | | 202 92 91 00 |- - - - сумки | | 12,5 | 12,5 | шт |дорожні, несесери та| | | | |сумочки косметичні, | | | | |рюкзаки та сумки | | | | |спортивні | | | | 202 92 98 00 |- - - - інші | | 12,5 | 12,5 | шт 202 99 00 00 |- - інші | | 12,5 | 12,5 | шт 203 |Одяг та речі до | | | | |одягу, з натуральної| | | | |або композиційної | | | | |шкіри: | | | | 203 10 00 |- предмети одягу: | | | | 203 10 00 10 |- - одяг з | | 12 | 12 | шт |натуральної шкіри | | | | 203 10 00 90 |- - інші | | 5 | 5 | - |- рукавички, мітенки| | | | |та рукавиці: | | | | 203 21 00 00 |- - спеціально | | 5 | 5 | пар |призначені для | | | | |занять спортом | | | | 203 29 |- - інші: | | | | 203 29 10 00 |- - - захисні для | | 5 | 5 | пар |всіх професій | | | | |- - - інші: | | | | 203 29 91 00 |- - - - для | | 12 | 12 | пар |чоловіків і | | | | |хлопчиків | | | | 203 29 99 00 |- - - - інші | | 12 | 12 | пар 203 30 00 00 |- пояси, паски, | | 12 | 12 | - |портупеї | | | | 203 40 00 00 |- інші речі до одягу| | 5 | 5 | - 204 00 |Вироби з натуральної| | | | |або композиційної | | | | |шкіри, для | | | | |технічного | | | | |застосування: | | | | 204 00 10 00 |- транспортерні | | 25 | 25 | - |стрічки та приводні | | | | |паси (прогумовані | | | | |тканини для пасів) | | | | 204 00 90 00 |- інші | | 25 | 25 | - 205 00 00 00 |Інші вироби з | | 25 | 25 | - |натуральної або | | | | |композиційної шкіри | | | | 206 |Вироби з кишок | | | | |тварин (крім кетгуту| | | | |з натурального | | | | |шовку), шлунків, | | | | |сечових міхурів або | | | | |сухожиль: | | | | 206 10 00 00 |- кетгут | | 25 | 25 | - 206 90 00 00 |- інші | | 12 | 12 | -

Група 43
Натуральне хутро та штучне; вироби з них
Примітки:
1. Термін "натуральне хутро", крім необроблених хутрових
шкурок товарної позиції 4301, означає дублені або вичинені шкіри
усіх тварин, з волосяним або шерстним покривом.
2. Ця група не включає:
а) шкурки або частини шкурок птиці з пір'ям або пухом
(товарна позиція 0505 або 6701);
б) сирі шкіри з волосяним або шерстним покривом, які
включаються до групи 41 (див. примітку 1 в) до зазначеної групи);
в) рукавички шкіряні з натуральним або штучним хутром
(товарна позиція 4203);
г) вироби групи 64;
ґ) головні убори та частини головних уборів групи 65;
д) вироби групи 95 (наприклад, ігри, іграшки, спортивний
інвентар).
3. До товарної позиції 4303 включаються вичинені хутрові
шкурки та їх частини, з'єднані з іншими матеріалами, а також
вичинені хутрові шкурки та їх частини, зшиті разом у формі одягу
або його частин чи речей до одягу або у вигляді інших виробів.
4. До товарної позиції 4303 або 4304, залежно від обставин,
включаються одяг та речі до одягу (за винятком згаданих у
примітці 2), з підкладкою з натурального або штучного хутра, а
також предмети одягу та речі до одягу, в яких натуральне або
штучне хутро прикріплене із зовнішньої сторони, крім хутра, що
використовується як оздоблення.
5. В УКТ ЗЕД термін "штучне хутро" означає будь-які
матеріали, що імітують хутро з вовни, волосу або інших волокон,
наклеєних або нашитих на шкіру, тканину або інші матеріали, крім
імітацій хутра, одержаних ткацтвом або в'язанням (вони в основному
включаються до товарних позицій 5801 або 6001).
---------------------------------------------------------------------- Код | Назва | Ставки мита, % |Додат- | |--------------------------| кові | |префе-|пільгова | повна | ОВО | | рен- | | | | |ційна | | | -------------+--------------------+------+---------+---------+------- 301 |Сировина | | | | |пушно-хутрова | | | | |(включаючи голови, | | | | |хвости, лапи та інші| | | | |обрізки, придатні | | | | |для використання у | | | | |виробництві хутрових| | | | |виробів), крім | | | | |шкірсировини та шкур| | | | |товарних позицій | | | | |4101, 4102 або 4103:| | | | 301 10 00 00 |- норки, цілі, з | | 3 | 3 | шт |головою, хвостом чи | | | | |лапами або без них | | | | 301 20 00 00 |- кроля або зайця, | | 5 | 5 | шт |цілі, з головою, | | | | |хвостом чи лапами | | | | |або без них | | | | 301 30 00 00 |- ягнят таких порід:| | 1 | 1 | шт |астраханської, | | | | |курдючної, | | | | |каракульської, | | | | |персидської або | | | | |аналогічних порід, | | | | |а також індійської, | | | | |китайської, | | | | |монгольської або | | | | |тибетської порід, | | | | |цілі, з головою, | | | | |хвостом чи лапами | | | | |або без них | | | | 301 40 00 00 |- бобра, цілі, з | | 5 | 5 | шт |головою, хвостом чи | | | | |лапами або без них | | | | 301 50 00 00 |- ондатри, цілі, з | | 5 | 5 | шт |головою, хвостом чи | | | | |лапами або без них | | | | 301 60 00 00 |- лисиці, цілі, з | | 5 | 5 | шт |головою, хвостом чи | | | | |лапами або без них | | | | 301 70 |- тюленя, цілі, з | | | | |головою, хвостом чи | | | | |лапами або без них: | | | | 301 70 10 00 |- - більків з білим | | 5 | 5 | шт |"манто" або більків | | | | |з "капюшоном" (з | | | | |голубою спинкою) | | | | 301 70 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт 301 80 |- хутра інші, цілі, | | | | |з головою, хвостом | | | | |чи лапами або без | | | | |них: | | | | 301 80 10 00 |- - видри або нутрії| | 3 | 3 | шт 301 80 30 00 |- - бабака | | 3 | 3 | шт 301 80 50 00 |- - диких тварин | | 3 | 3 | шт |родини котячих | | | | 301 80 90 00 |- - інші | | 3 | 3 | - 301 90 00 00 |- голови, хвости, | | 5 | 5 | - |лапи та інші частини| | | | |або обрізки шкурок, | | | | |придатні для | | | | |використання у | | | | |виробництві хутрових| | | | |виробів | | | | 302 |Хутрові шкурки | | | | |дублені або вичинені| | | | |(включаючи голови, | | | | |хвости, лапи та інші| | | | |частини або обрізки | | | | |хутрових шкурок), | | | | |нез'єднані або | | | | |з'єднані (без | | | | |додання інших | | | | |матеріалів), крім | | | | |включених до | | | | |товарної позиції | | | | |4303: | | | | |- шкурки, цілі, без | | | | |голів, хвостів чи | | | | |лап або з ними, | | | | |незібрані: | | | | 302 11 00 00 |- - норки | | 8 | 8 | шт 302 12 00 00 |- - кроля або зайця | | 5 | 5 | шт 302 13 00 00 |- - ягнят таких | | 5 | 5 | шт |порід: | | | | |астраханської, | | | | |курдючної, | | | | |каракульської, | | | | |персидської або | | | | |аналогічних порід, | | | | |а також індійської, | | | | |китайської, | | | | |монгольської або | | | | |тибетської порід | | | | 302 19 |- - інші: | | | | 302 19 10 00 |- - - бобра | | 8 | 8 | шт 302 19 20 00 |- - - ондатри | | 8 | 8 | шт 302 19 30 00 |- - - лисиці | | 8 | 8 | шт |- - - тюленя: | | | | 302 19 41 00 |- - - - шкурки | | 8 | 8 | шт |більків з білим | | | | |"манто" або більків | | | | |з "капюшоном" | | | | |(з голубою спинкою) | | | | 302 19 49 00 |- - - - інші | | 8 | 8 | шт 302 19 50 00 |- - - видри або | | 8 | 8 | шт |нутрії | | | | 302 19 60 00 |- - - бабака | | 8 | 8 | шт 302 19 70 00 |- - - диких тварин | | 8 | 8 | шт |родини котячих | | | | 302 19 80 00 |- - - овець або | | 8 | 8 | шт |ягнят | | | | 302 19 95 00 |- - - інші | | 8 | 8 | - 302 20 00 00 |- голови, хвости, | | 8 | 8 | - |лапи та інші частини| | | | |або обрізки, | | | | |незібрані | | | | 302 30 |- пушно-хутрові | | | | |шкурки цілі та їх | | | | |частини або залишки | | | | |зібрані: | | | | 302 30 10 00 |- - пластини | | 8 | 8 | - |- - інші: | | | | 302 30 21 00 |- - - норки | | 8 | 8 | шт 302 30 25 00 |- - - кроля або | | 8 | 8 | шт |зайця | | | | 302 30 31 00 |- - - ягнят таких | | 8 | 8 | шт |порід: | | | | |астраханської, | | | | |курдючної, | | | | |каракульської, | | | | |персидської або | | | | |аналогічних порід, | | | | |а також індійської, | | | | |китайської, | | | | |монгольської або | | | | |тибетської порід | | | | 302 30 35 00 |- - - бобра | | 8 | 8 | шт 302 30 41 00 |- - - ондатри | | 8 | 8 | шт 302 30 45 00 |- - - лисиці | | 8 | 8 | шт |- - - тюленів: | | | | 302 30 51 00 |- - - - більків з | | 8 | 8 | шт |білим "манто" або | | | | |більків | | | | |з "капюшоном" | | | | |(з голубою спинкою) | | | | 302 30 55 00 |- - - - інші | | 8 | 8 | шт 302 30 61 00 |- - - видри або | | 8 | 8 | шт |нутрії | | | | 302 30 65 00 |- - - бабака | | 8 | 8 | шт 302 30 71 00 |- - - диких тварин | | 8 | 8 | шт |родини котячих | | | | 302 30 75 00 |- - - інші | | 8 | 8 | шт 303 |Одяг з хутра та | | | | |речі до одягу з | | | | |хутра та інші | | | | |пушно-хутрові | | | | |вироби: | | | | 303 10 |- одяг з хутра та | | | | |речі до одягу: | | | | 303 10 10 00 |- - з шкурок більків| | 12 | 12 | - |з білим "манто" або | | | | |більків | | | | |з "капюшоном" | | | | |(з голубою спинкою) | | | | 303 10 90 |- - інші: | | | | 303 10 90 10 |- - - одяг хутровий | | 12 | 12 | шт |з норки | | | | 303 10 90 20 |- - - одяг хутровий | | 12 | 12 | шт |з нутрії, песця або | | | | |лисиці | | | | 303 10 90 30 |- - - одяг хутровий | | 12 | 12 | - |з кролика або зайця | | | | 303 10 90 40 |- - - одяг хутровий | | 12 | 12 | - |з овчини | | | | 303 10 90 90 |- - - інші | | 12 | 12 | - 303 90 00 00 |- інші | | 12 | 12 | - 304 00 00 00 |Хутро штучне та | | 12 | 12 | - |вироби з нього | | | |
( Розділ VIII із змінами, внесеними згідно із Законами N 3113-III
( 3113-14 ) від 07.03.2002, N 2715-IV ( 2715-15 ) від 23.06.2005 )

РОЗДІЛ IX
ДЕРЕВИНА І ВИРОБИ З ДЕРЕВИНИ; ДЕРЕВНЕ ВУГІЛЛЯ;

ПРОБКА ТА ВИРОБИ З НЕЇ; ВИРОБИ ІЗ СОЛОМИ, АЛЬФИ ТА
ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПЛЕТЕННЯ; КОШИКОВІ ТА ІНШІ ПЛЕТЕНІ ВИРОБИ
Група 44
Деревина і вироби з деревини, деревне вугілля
Примітки:
1. Ця група не включає:
а) деревну тріску і стружку, подрібнену деревину або деревину
у вигляді дріб'язку чи порошку, які використовуються головним
чином у парфумерії, фармакології або як інсектициди та фунгіциди
чи для аналогічних цілей (товарна позиція 1211);
б) бамбук або інші деревні матеріали, які використовуються
головним чином для плетіння, необроблені, розщеплені або
нерозщеплені, розпиляні або розрізані уздовж (товарна позиція
1401);
в) деревну тріску і стружку, деревину у вигляді дріб'язку або
порошку, що використовуються головним чином для фарбування або
дублення (товарна позиція 1404);
г) активоване деревне вугілля (товарна позиція 3802);
ґ) вироби товарної позиції 4202;
д) товари групи 46;
е) взуття та його частини групи 64;
є) товари групи 66 (наприклад, парасольки, палиці та їх
частини);
ж) товари товарної позиції 6808;
з) біжутерію товарної позиції 7117;
и) товари розділу XVI або XVII (наприклад, частини машин,
ящики, футляри, кабіни машин та апаратів, деталі для коліс);
і) товари розділу XVIII (наприклад, футляри, корпуси
годинників, музичних інструментів та їх частини);
ї) частини вогнепальної зброї (товарна позиція 9305);
й) вироби групи 94 (наприклад, меблі, світильники та їх
частини, збірні будівельні конструкції);
к) вироби групи 95 (наприклад, іграшки, ігри, спортивний
інвентар);
л) вироби групи 96 (наприклад, люльки для куріння та їх
частини, ґудзики та олівці), за винятком дерев'яних корпусів та
ручок до виробів товарної позиції 9603;
м) вироби групи 97 (наприклад, вироби мистецтва).
2. У цій групі термін "пресована деревина" означає деревину,
піддану хімічній або фізичній обробці, за якої шари деревини
з'єднуються для забезпечення міцного зв'язку, в результаті чого
підвищується її щільність або твердість разом з поліпшенням
міцності або опору до хімічного або електричного впливу.
3. До товарних позицій 4414-4421 включаються вироби з
деревностружкових або аналогічних плит, деревноволокнистих плит
шарової або пресованої деревини як такі, що відносяться до виробів
з деревини.
4. Вироби товарних позицій 4410, 4411 або 4412 можуть мати
профіль виробів, характерний для виробів товарної позиції 4409,
вони можуть бути гнуті, гофровані, перфоровані, розрізані або
сформовані за формою, крім квадратної або прямокутної, або піддані
будь-якій іншій обробці, за умови, що це не надає їм властивостей
виробів інших товарних позицій.
5. До товарної позиції 4417 не включаються інструменти, в
яких лезо, робочий край, робоча поверхня або будь-яка інша робоча
частина виконані з матеріалів, перелічених у примітці 1 до
групи 82.
6. За умови дотримання положень примітки 1 та якщо в
контексті не зазначено інше, термін "деревина" у товарних позиціях
цієї групи стосується також бамбука та інших деревоподібних
матеріалів.
Примітка:
1. У підпозиціях 4403 41-4403 49, 4407 24-4407 29,
4408 31-4408 39 і 4412 13-4412 99 термін "деревина тропічних
порід" означає деревину таких рослин: мітрагіна прилистникова,
кайя іворензис, афрормозія, брахістегія, фагрея духмяна, карапа
гвіанська, анінгре, туреантус африканський, лофіра крилата, балау,
бальза заяча, гварея духмяна з блідо-рожевою деревиною, гварея
духмяна з рожево-коричневою деревиною, пріорія копаіфера, цедрела,
піптаденія африканська, шорея з темно-червоною деревиною, ловоя,
дусьє, терміналія іворензис, кордія Гоелда, фромаже, фума,
кратоксилон деревоподібний, пікнантус ангельський, феба пориста,
паратекома, хлорофора висока, бразильський копал, дієра
тонкоребриста, карініана легаліс, джонгконг, дриобаланопс
ароматний, коомпасія, двокрилоплідник, ентандрофрагма Кандоля,
цистантера макоцвітна, кото, шорея з блідо-червоною деревиною,
терміналія пишна, кордія, плантимісціум, махогонієве дерево,
мімузопс Геккеля, мансонія висока, тарієтія, шорея бакау, хопея,
інтсія Бейкера, мерпау, анізоптера, моабі, тарієтія корисна, дієра
тонкоребриста, триплохітон твердосмолий, аукумея Клайна, онзабілі,
орей, овенгколь, пахілобус Батнера, птерокарпус, драконтомелум
дао, палісандр Гватемала, палісандр Пара, палісандр Ріо,
бразильське рожеве дерево, пау-марфім, альстонія, тетрамериста
оголена, гоністилюс Варбурга, ентандрофрагма циліндрична,
бомбакопсис, синдора, ентандрофрагма корисна, сукупіра, сурен,
тик, ентандрофрагма ангольська, госвейлеродендрон бальзамний,
вірола суринамська, деревина різних видів шореї, парашореї,
пентакме, заболонна деревина шореї усіх видів, парашорея, шорея
фагуцина та інші види шореї.
Додаткові примітки:
1. У товарній позиції 4405 термін "борошно деревне" означає
деревний порошок, який містить не більш як 8 мас.% частинок
розміром 0,63 мм.
2. У підкатегоріях 4414 00 10 00, 4418 10 10 00,
4418 20 10 00, 4419 00 10 00, 4420 10 11 00, 4420 90 11 00 і
4420 90 91 00 термін "деревина тропічних порід" означає такі<