open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
08.06.2004 N 279
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 вересня 2004 р.

за N 1122/9721

Про затвердження Положення

про порядок складання адміністративних даних

щодо діяльності торговців цінними паперами

та подання відповідних документів до Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 177 ( z0594-05 ) від 13.04.2005

N 109 ( z0270-06 ) від 22.02.2006 }

Відповідно до пунктів 10 та 15 статті 7 Закону України "Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР )
та з метою впорядкування механізму подання відомостей щодо
діяльності торговців цінними паперами Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про порядок складання
адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами
та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку (додається).
2. Уважати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення
Комісії від 10 червня 1997 року N 11/1 ( v11_1312-97 ) (із змінами
та доповненнями), яким затверджено Порядок подання звітності
торговцями цінними паперами.
3. Уважати таким, що втратив чинність, Порядок розрахунку
показників ліквідності та фінансового стану торговців цінними
паперами, затверджений рішенням Комісії від 21 березня 1997 року
N 3 ( v0003312-97 ) (із змінами та доповненнями).
4. Пункти 1, 3, 4 та 7 Положення про порядок складання
адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами
та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку набирають чинності з 01.10.2004.
5. Пункти 2, 5 та 6 Положення про порядок складання
адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами
та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку набирають чинності з 01.01.2005.
6. Організаторам торгівлі здійснити комплекс технічних
заходів щодо отримання нерегулярної інформації згідно з
додатком 12 до Положення про порядок складання адміністративних
даних щодо діяльності торговців цінними паперами та подання
відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку з 01.10.2004 та оприлюднення її на своїх
веб-сайтах з 01.01.2005.
7. Заступнику Виконавчого секретаря Бондарчуку І.В. абезпечити:

- державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції
України; - опублікування рішення відповідно до чинного законодавства.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника Виконавчого секретаря Бондарчука І.В.
Голова Комісії О.Мозговий
Протокол засідання Комісії

від 8 червня 2004 року N 19

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

08.06.2004 N 279
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 вересня 2004 р.

за N 1122/9721

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок складання адміністративних даних

щодо діяльності торговців цінними паперами

та подання відповідних документів до Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

Це Положення розроблено відповідно до Цивільного кодексу
України ( 435-15 ), Законів України "Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), "Про цінні папери і
фондову біржу" ( 1201-12 ), "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), "Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом" ( 249-15 ), Правил здійснення торговцями цінними паперами
комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах,
затверджених наказом Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку (далі - Комісія) від 23 грудня 1996 року N 331
( z0743-96 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
25 грудня 1996 року за N 743/1768 (зі змінами та доповненнями), та
Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку
цінних паперів ( z0318-01 ), затверджених наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
від 14 березня 2001 року N 49 ( za318-01 ) та рішенням Комісії від
14 березня 2001 року N 60 ( z0318-01 ) та зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 6 квітня 2001 року за N 318/5509
(зі змінами та доповненнями).
1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає склад, терміни та порядок подання
до Комісії адміністративних даних торговцями цінними паперами
(далі - Дані), які мають ліцензії на здійснення професійної
діяльності на ринку цінних паперів, а саме діяльності по випуску
та обігу цінних паперів, що видані Комісією (далі - Ліцензія),
отримані у встановленому чинним законодавством порядку.
1.2. Журнал прийняття Даних - електронний журнал, частина
програмно-технічного комплексу прийняття Даних, у якому фіксується
інформація щодо дати початку їх перевірки, присвоєння
реєстраційного номера, за яким реєструється надходження Даних,
дати їх прийняття до інформаційного масиву даних, та інформація
щодо їх остаточного прийняття після перевірки. Дані в журналі
захищені від внесення несанкціонованих змін.
1.3. Прийняті Дані - Дані, подані до Комісії в електронній та
паперовій формах у терміни та в обсязі, що встановлені цим
Положенням. Паперова форма Даних за складом інформації відповідає
електронній формі та містить усі визначені цим Положенням
реквізити, Дані, зареєстровані в журналі прийняття Даних, і про це
зроблено відмітку на титульному аркуші Даних.
1.4. Договори - двосторонні або багатосторонні дії громадян і
організацій, спрямовані на встановлення, зміну або припинення
цивільних прав або обов'язків щодо операцій по випуску та обігу
цінних паперів та їх похідних.
1.5. Датою укладання договору є дата підписання договору
сторонами щодо операцій по випуску та обігу цінних паперів та їх
похідних.
1.6. Дата виконання договору - дата підписання документа,
який підтверджує виконання сторонами зобов'язань, що передбачені
договором.
1.7. Відкриті позиції - договори купівлі-продажу цінних
паперів, що укладені торговцем цінними паперами з іншими
торговцями цінними паперами, але не виконані на дату розрахунку
вимог ліквідності.
1.8. Нерегулярна інформація - інформація з виконання
договорів з акціями та облігаціями підприємств.
1.9. Прийнята нерегулярна інформація - інформація, внесена до
журналу прийнятих даних.
1.10. Адміністративні дані складаються з документів,
передбачених цим Положенням, у електроній та в паперовій формах.
Документи в електроній формі складаються шляхом заповнення
українською мовою таблиць та форм, передбачених цим Положенням, за
допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів у
форматі, визначеному Комісією. Інформація, що міститься в
електронній формі, яку надають торговці цінними паперами, має
відповідати паперовій формі цієї самої інформації, склад якої
встановлено цим Положенням.
2. Регулярна інформація
2.1. Торговці цінними паперами надають Дані: 2.1.1. Щоквартальні Дані - не пізніше останнього дня місяця,
наступного за звітним. 2.1.2. Річні - до 1 квітня року, наступного за звітним. 2.1.3. Банки, які мають ліцензію на здійснення професійної
діяльності на ринку цінних паперів, а саме діяльності по випуску
та обігу цінних паперів, подають річні Дані у термін не пізніше
1 червня року, наступного за звітним.
2.2. Щоквартально торговці цінними паперами подають такі
документи: 2.2.1. Титульний аркуш (додаток 1). 2.2.2. Довідку про укладені та виконані договори з цінними
паперами торговцем цінними паперами за звітний період (додаток 2). 2.2.3. Довідку про обсяг укладених та виконаних договорів за
видами діяльності торговцем цінними паперами за звітний період
(додаток 3). 2.2.4. Довідку про рух (зарахування - списання) цінних
паперів (крім цінних паперів власних випусків) за звітний період
з _________ до _______ (додаток 4). ( Підпункт 2.2.4 пункту 2.2
розділу 2 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 177 ( z0594-05 ) від 13.04.2005 ) 2.2.5. Довідку про цінні папери, які перебувають у власності
торговця цінними паперами, за станом на останній день кварталу
(крім цінних паперів власних випусків) (додаток 5). 2.2.6. Довідку про місце здійснення договорів з цінними
паперами торговцем цінними паперами за звітний період (додаток 6). 2.2.7. Довідку про відкриті позиції за станом на перший день
першого місяця звітного кварталу (за станом на ____________)
(додаток 7). ( Підпункт 2.2.7 пункту 2.2 розділу 2 в редакції
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 177 ( z0594-05 ) від 13.04.2005 ) 2.2.8. Довідку про дотримання вимог статті 30 Закону України
"Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ) (крім банків) за
звітний період з ________ до _______ (додаток 8). ( Підпункт 2.2.8
пункту 2.2 розділу 2 в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 177 ( z0594-05 ) від 13.04.2005 ) 2.2.9. Довідку про показники фінансового стану торговця
цінними паперами (крім банків) (додаток 9) у відповідності до
розділу 6 цього Положення. 2.2.10. Довідку про обсяг укладених та виконаних договорів з
нерезидентами торговцем цінними паперами за звітний період
(додаток 10). 2.2.11. Довідку про місце здійснення договорів з
нерезидентами за цінними паперами торговцем цінними паперами за
звітний період (додаток 11). 2.2.12. Торговці цінними паперами (крім банків) подають
фінансову звітність відповідно до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0396-99 ),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N
396/3689, та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт
про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0397-99 ), зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690. 2.2.13.
Довідку про подання нерегулярної інформації до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку за звітний період (додаток 13).
( Підпункт 2.2.13 пункту 2.2 розділу 2 в редакції Рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 177 (
z0594-05 ) від 13.04.2005 )
2.3. Торговці цінними паперами за IV квартал подають Дані,
передбачені підпунктами 2.2.1-2.2.11, 2.2.13 цього Положення.
( Пункт 2.3 розділу 2 в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 177 ( z0594-05 ) від
13.04.2005 )
2.4. Фінансова звітність за IV квартал подається разом з
річними Даними.
2.5. Щоквартальні Дані складаються та надаються у паперовій
та електронній формах.
2.6. Електронна форма складається з електронних файлів,
структура яких установлюється наказом Комісії.
2.7. Електронну форму Даних складають шляхом заповнення
українською мовою таблиць та форм, передбачених цим Положенням, за
допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів у
форматі DBASE-IV.
2.8. Щоквартальні Дані супроводжують листом торговця цінними
паперами, в якому зазначають найменування торговця цінними
паперами, перелік документів у паперовій формі.
2.9. Усі довідки щоквартальних Даних у паперовій формі
засвідчуються підписами керівника, головного бухгалтера торговця
цінними паперами та печаткою торговця цінними паперами.
2.10. Паперова форма щоквартальних Даних (кожна довідка
окремо) має бути прошита та аркуші пронумеровані.
2.11. Річні Дані подають у паперовій формі. 2.11.1. Після завершення календарного року подають такі
документи: 2.11.2. Торговці цінними паперами (відкриті та закриті
акціонерні товариства) подають фінансову звітність та аудиторський
висновок відповідно до чинного законодавства у складі річної
фінансової звітності емітента. 2.11.3. Торговці цінними паперами (товариства з іншою
організаційно-правовою формою, що не зазначені у пункті 2.11.2
цього Положення) подають фінансову звітність та аудиторський
висновок відповідно до чинного законодавства та в термін,
передбачений цим Положенням. 2.11.4. Довідка про обсяг укладених та виконаних договорів за
видами діяльності торговцем цінними паперами за звітний рік
(додаток 14). { Пункт 2.11 розділу 2 доповнено підпунктом 2.11.4
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 109 ( z0270-06 ) від 22.02.2006 } 2.11.5. Річні Дані супроводжують листом торговця цінними
паперами, в якому зазначають найменування торговця цінними
паперами, перелік документів у паперовій формі.
2.12. Дані торговців цінними паперами подаються до
центрального апарату Комісії у терміни та у складі, визначеними
цим Положенням. ( Розділ 2 доповнено пунктом 2.12 згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 177 ( z0594-05 ) від 13.04.2005 )
3. Нерегулярна інформація
3.1. Торговці цінними паперами надають Дані:
3.1.1. До центрального апарату Комісії - протягом п'яти
робочих днів після дати виконання договору.
3.1.2. До обраного ними організатора торгівлі протягом п'яти
робочих днів після дати виконання договору.
3.2. Нерегулярну інформацію торговці цінними паперами подають
у формі довідки про нерегулярну інформацію на дату виникнення
(додаток 12).
3.3. Довідка про нерегулярну інформацію на дату виникнення
(додаток 12) надсилається на електронну адресу Комісії
dtrd@stockmarket.qov.ua
3.4. Довідка про нерегулярну інформацію на дату виникнення
(додаток 12) надсилається на електронну адресу обраного ними
організатора торгівлі.
3.5. Дані нерегулярної інформації, що надаються до Комісії
торговцем цінними паперами можуть бути внесені до журналу
прийнятих даних один раз протягом одного дня.
3.6. Після прийняття Даних Комісія надсилає відправнику
електронною поштою реєстраційний номер, за яким документ, яким
надано Дані, зареєстровано в журналі прийнятих даних. У разі
неотримання реєстраційного номера Дані вважаються неприйнятими.
3.7. Торговець цінними паперами протягом двох робочих днів
після терміну, зазначеного у пункті 3.1.1 цього Положення, має
виправити та надіслати на електронну адресу Комісії
dtrd@stockmarket.qov.ua виправлені Дані.
4. Продовження терміну подання Даних
4.1. У разі, коли останній день подання Даних є неробочим,
термін подання продовжується до першого, після неробочого,
робочого дня.
4.2. При надходженні Даних поштою після встановленого цим
Положенням терміну дата подання визначається за поштовим
штемпелем відділення зв'язку, що обслуговує відправника.
4.3. Термін подання Даних торговцями цінними паперами
продовжується у разі: 4.3.1. Надходження до центрального апарату Комісії письмового
повідомлення про неможливість подання Даних у встановлений термін
у зв'язку з втратою програмного забезпечення та/або документації,
необхідної для формування Даних (з обґрунтуванням причин
неможливості подання Даних та зазначенням терміну, необхідного для
відновлення зазначеної документації). 4.3.2. Надходження до Комісії письмового повідомлення про
неможливість подання Даних у встановлений термін у зв'язку з
вилученням документів торговця цінними паперами у паперовій та
електронній формах правоохоронними органами (з наданням копій
документів, які підтверджують вилучення зазначеної документації).
4.4. Повідомлення про неможливість подання Даних до Комісії у
термін, визначений цим Положенням, торговець цінними паперами має
надати до загального відділу Комісії не пізніше останнього дня
прийняття Даних.
4.5. Дані торговців цінними паперами мають бути подані до
Комісії у місячний термін з дати відновлення втраченого
програмного забезпечення та/або документації, необхідної для
формування Даних, та з дати повернення вилученої документації (з
наданням копій документів, які підтверджують повернення вилученої
документації).
5. Порядок формування торговцями цінними паперами

довідки про дотримання вимог статті 30 Закону України

"Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 )
5.1. При дотриманні частини першої статті 30 Закону України
"Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ) враховується сума
договорів, укладених торговцями цінними паперами (далі - торговці)
з іншими торговцями, тобто сума невиконаних договорів (відкриті
позиції) при здійсненні комісійної та комерційної діяльності по
цінних паперах.
5.2. При дотриманні частини другої статті 30 Закону України
"Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ) враховується сума
договорів, укладених торговцями з іншими торговцями, яка є сумою
невиконаних договорів (відкриті позиції) при здійсненні
комісійної, комерційної діяльності по цінних паперах та діяльності
по випуску цінних паперів.
5.3. При дотриманні частини третьої статті 30 Закону України
"Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ) враховується за
номінальною ціною вартість цінних паперів, що перебувають у
власності (резерв) торговця цінними паперами, який здійснює
діяльність по випуску цінних паперів, комісійну або комерційну
діяльність по цінних паперах, за продажною ціною враховується сума
невиконаних договорів (відкриті позиції) разом взятих. ( Пункт 5.3
із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 177 ( z0594-05 ) від 13.04.2005 )
5.4. При дотриманні вимог статті 30 Закону України "Про цінні
папери і фондову біржу" ( 1201-12 ): 5.4.1. Враховується сума договорів купівлі-продажу, які не
виконані на день проведення розрахунку, та сума договорів, які
були укладені в день розрахунку. 5.4.2. Не враховується сума договорів купівлі-продажу, які
були виконані торговцем цінними паперами у день розрахунку. 5.4.3. Не враховується сума договорів купівлі-продажу,
підписання та виконання яких здійснювались в один день. 5.4.4. У разі якщо відповідальність за виконання умов
договору несе "Довіритель", не враховується сума договорів
купівлі-продажу, що укладаються на виконання договорів-доручень.
5.5. Формування довідки про дотримання вимог статті 30 Закону
України "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 )
здійснюється на кожний день.
5.6. При дотриманні вимог ліквідності торговець цінними
паперами зазначає знаком "плюс" відхилення показника у разі
перевищення максимально допустимого його значення та знаком
"мінус" у разі недосягнення цього рівня.
5.7. Довідка про дотримання вимог статті 30 Закону України
"Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ) подається один раз
на квартал разом з Даними.
6. Порядок формування торговцями цінними

паперами довідки про показники фінансового стану
6.1. Торговці цінними паперами щоквартально подають до
Комісії розрахунок таких показників: - коефіцієнт абсолютної ліквідності; - коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом; - коефіцієнт рентабельності активів; - коефіцієнт платоспроможності (автономії).
6.2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К1) обчислюється як
відношення грошових засобів, їхніх еквівалентів і поточних
фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт
абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства
може бути сплачена негайно.
6.3. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (К2)
обчислюється як співвідношення залучених та власних засобів і
характеризує залежність підприємства від залучених засобів.
6.4. Коефіцієнт рентабельності активів (К3) розраховується як
відношення чистого прибутку (збитку) підприємства до
середньорічної вартості активів і характеризує ефективність
використання активів підприємства.
6.5. Коефіцієнт платоспроможності (автономії) (К4)
розраховується як відношення власного капіталу підприємства до
підсумку балансу підприємства і відображає питому вагу власного
капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.
7. Контроль за поданням інформації

торговцями цінними паперами
7.1. Державний контроль за дотриманням торговцями цінними
паперами вимог щодо подання адміністративних даних здійснює
Комісія.
Начальник управління О.Величко

Додаток 1

до пункту 2.2.1 Положення

про порядок складання

адміністративних даних

щодо діяльності торговців

цінними паперами та подання

відповідних документів

до Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

(у редакції рішення

Державної комісії

з цінних паперів та

фондового ринку

від 13.04.2005 N 177

( z0594-05 )

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

ЗАТВЕРДЖЕНО -------------------------------------------- Дані підтверджую, |Посада | | ідомості, зазначені |-------------+----------------------------| електронній формі, |Прізвище, | | що додається, |ім'я, | | дентичні інформації |по батькові | | аперової форми Даних |-------------+----------------------------| |Підпис | | М.П. |-------------+----------------------------| |Дата | "__"___________200_ року | --------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Контактна особа з питань складених Даних | ----------------------------------------------------------------| Прізвище, ім'я, по батькові | | ----------------------------------+-----------------------------| Посада | | ----------------------------------+-----------------------------| Підрозділ | | ----------------------------------+-----------------------------| Телефон із зазначенням коду ММТЗ | | ----------------------------------+-----------------------------| e-mail | | ----------------------------------+-----------------------------| Адреса "веб-сайта" | | -----------------------------------------------------------------
Адміністративні дані торговця цінними паперами

за ____________________ (квартал, рік)
------------------------------------------------------------------ Складено на дату| "__"___________200_ року | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Скорочене найменування торговця | | цінними паперами | | ----------------------------------+-----------------------------| Організаційно-правова форма | | ----------------------------------+-----------------------------| Код за ЄДРПОУ | | ----------------------------------+-----------------------------| Місцезнаходження | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Номер ліцензії на здійснення | | професійної діяльності на ринку | | цінних паперів, а саме діяльності | | по випуску та обігу цінних паперів| | ----------------------------------+-----------------------------| Дата видачі ліцензії | "__"___________200_ року | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Дані прийнято | ----------------------------------------------------------------| Посада | |Реєстраційний номер | | --------------------+-------------+-----------------------------| Прізвище, ім'я, по | | Примітки | батькові працівника | |-----------------------------| Комісії | | | --------------------+-------------| | Дата прийняття Даних|"__"________ | | | 200_ року | | --------------------+-------------| | Підпис | | | ----------------------------------------------------------------- Додаток 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 177 ( z0594-05 ) від 13.04.2005 )

Додаток 2

до пункту 2.2.2

Положення про порядок

складання адміністративних

даних щодо діяльності

торговців цінними паперами

та подання відповідних

документів до Державної

комісії з цінних паперів

та фондового ринку

ДОВІДКА

про укладені та виконані договори з цінними паперами

торговцем цінними паперами за звітний період

(з ______________ по _______________ )
_________________________________________________

(найменування торговця цінними паперами)
______________________

(код за ЄДРПОУ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Но-|Дата |Номер |Місце |Найменування |Тип |Вид |Вид, |Код за |Кількість|Дата |Вартість | мер|укладання|договору|укладання/|іншої |догово- |посеред-|тип, |ЄДРПОУ та |цінних |вико- |договору | з/п|договору | |виконання |договірної |ру/Вид |ницької |категорія|найменування|паперів |нання/ |(грн.) | | | |договору |сторони (номер|діяль- |послуги |та код |емітента |(укла- |анулю- |(укладено/| | | | |ліцензії для |ності |(Купів- |ISIN |(векселе- |дено/ |вання |виконано) | | | | |торговця | |ля/ |цінного |давець, для |виконано)|договору| | | | | |цінними | |Продаж/ |папера |векселя) | | | | | | | |паперами) | |Обмін) | | | | | | | | | |(нерезидент) | | | | | | | | ---+---------+--------+----------+--------------+--------+--------+---------+------------+---------+--------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________________ Головний бухгалтер _______________

Додаток 3

до пункту 2.2.3

Положення про порядок

складання адміністративних

даних щодо діяльності

торговців цінними паперами

та подання відповідних

документів до Державної

комісії з цінних паперів

та фондового ринку

ДОВІДКА

про обсяг укладених та виконаних договорів

за видами діяльності торговцем цінними паперами

за звітний період

(з______________ по _______________)
______________________________________________

(найменування торговця цінними паперами)
______________________

(код за ЄДРПОУ)

----------------------------------------------------------------------- | Укладено: | Виконано: | Вид діяльності |-----------------------+-----------------------| |Кількість|Загальна сума|Кількість|Загальна сума| |договорів|договорів |договорів|договорів | |(шт.) |(грн.) |(шт.) |(грн.) | ---------------------+---------+-------------+---------+-------------| Діяльність по випуску| | | | | цінних паперів |---------+-------------+---------+-------------| | | | | | ---------------------+---------+-------------+---------+-------------| Комісійна діяльність | | | | | по цінних паперах | | | | | ---------------------+---------+-------------+---------+-------------| Комерційна діяльність| | | | | по цінних паперах |---------+-------------+---------+-------------| | | | | | ---------------------+---------+-------------+---------+-------------| Всього: | | | | | ----------------------------------------------------------------------
Керівник ____________________ Головний бухгалтер _______________

Додаток 4

до пункту 2.2.4

Положення про складання

адміністративних даних

щодо діяльності торговців

цінними паперами та

подання відповідних

документів до Державної

комісії з цінних паперів

та фондового ринку

(у редакції рішення

Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

від 13.04.2005 N 177

( z0594-05 )

ДОВІДКА

про рух (зарахування-списання)

цінних паперів (крім цінних паперів

власних випусків) за звітний період

з _______________ до _______________
________________________________________

(найменування торговця цінними паперами)
___________________________

(код за ЄДРПОУ)

------------------------------------------------------------------------------------------- Номер| Дата |Вид, тип,|Реєстроут-| Код за |Номінальна| Кіль- |Вартість |Зарахування/| з/п |зараху-|категорія|римувач/ | ЄДРПОУ та | вартість | кість | пакета | Списання | |вання/ | та код |Зберігач |найменування| цінного |цінних | (грн.) | | |спи- | ISIN |(код за | емітента | папера |паперів| | | |сання | цінного |ЄДРПОУ, |(векселе- | | | | | | | папера |наймену- |давець, для | | | | | | | |вання) | векселя) | | | | | -----+-------+---------+----------+------------+----------+-------+---------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _______________ Головний бухгалтер _______________
( Додаток 4 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 177 ( z0594-05 ) від 13.04.2005 )

Додаток 5

до пункту 2.2.5

Положення про порядок

складання адміністративних

даних щодо діяльності

торговців цінними паперами

та подання відповідних

документів до Державної

комісії з цінних паперів

та фондового ринку

ДОВІДКА

про цінні папери, які перебувають

у власності торговця цінними паперами,

за станом на останній день кварталу

(крім цінних паперів власних випусків)

(на _____________)
_______________________________________________

(найменування торговця цінними паперами)
____________________

(код за ЄДРПОУ)

-------------------------------------------------------------- Номер|Вид, тип, |Код |Номінальна|Кількість|Вартість| з/п |категорія |за ЄДРПОУ та|вартість |цінних |пакета | |та код ISIN|найменування|цінного |паперів |(грн.) | |цінного |емітента |папера | | | |папера | | | | | -----+-----------+------------+----------+---------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------------------------------------------------------------
Керівник __________________ Головний бухгалтер _____________

Додаток 6

до пункту 2.2.6

Положення про порядок

складання адміністративних

даних щодо діяльності

торговців цінними паперами

та подання відповідних

документів до Державної

комісії з цінних паперів

та фондового ринку

ДОВІДКА

про місце здійснення договорів з цінними

паперами торговцем цінними паперами за звітний період

(з ______________ по _______________)
____________________________________________________

(найменування торговця цінними паперами)
_________________________

(код за ЄДРПОУ)

-------------------------------------------------------------------------------------- Вид | Вид | Фондові |Торговельно-| Поза орга- | Закриті | ФДМУ | діяльності |ринку | біржі |інформаційні| нізаторами | аукціони | | | | | системи | торгівлі | НБУ з | | | | | | |продажу ОВДП| | | |------------+------------+------------+------------+------------| | |За- |Кіль-|За- |Кіль-|За- |Кіль-|За- |Кіль-|За- |Кіль-| | |гальна|кість|гальна|кість|гальна|кість|гальна|кість|гальна|кість| | |сума |дого-|сума |дого-|сума |дого-|сума |дого-|сума |дого-| | |дого- |ворів|дого- |ворів|дого- |ворів|дого- |ворів|дого- |ворів| | |ворів | |ворів | |ворів | |ворів | |ворів | | ------------+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| Діяльність |Перви-| | | | | | | | | | | по випуску |нний | | | | | | | | | | | цінних |ринок | | | | | | | | | | | паперів | | | | | | | | | | | | ------------+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| Комісійна |Перви-| | | | | | | | | | | діяльність |нний | | | | | | | | | | | по цінних |ринок | | | | | | | | | | | паперах |------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| |Втори-| | | | | | | | | | | |нний | | | | | | | | | | | |ринок | | | | | | | | | | | ------------+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| Комерційна |Перви-| | | | | | | | | | | діяльність |нний | | | | | | | | | | | по |ринок | | | | | | | | | | | цінних |------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| паперах |Втори-| | | | | | | | | | | |нний | | | | | | | | | | | |ринок | | | | | | | | | | | -------------------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| Всього: | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________________ Головний бухгалтер _______________

Додаток 7

до пункту 2.2.7

Положення про складання

адміністративних даних

щодо діяльності

торговців цінними

паперами та подання

відповідних документів

до Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

(у редакції рішення

Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

від 13.04.2005 N 177

( z0594-05 )

ДОВІДКА

про відкриті позиції за станом на перший день

першого місяця звітного кварталу

(за станом на ____________________)
______________________________________________

(найменування торговця цінними паперами)
___________________________

(код за ЄДРПОУ)

-------------------------------------------------------------------------------------------- Номер| Дата |Номер |Найменування| Тип | Вид, | Код за | Кіль- | Дата |Вартість | з/п |укладе- |укла- | іншої |договору/ | тип, |ЄДРПОУ та| кість |(вико- |договору | | ного |деного| сторони | вид |кате- |наймену- |цінних | нання | (грн.) | |договору|дого- | (номер |діяльності|горія | вання |паперів| анулю- | (укла- | | |вору, |ліцензії для| |та код |емітента |(укла- | вання) | дено/ | | |місце | торговця | | ISIN | | дено/ |договору|виконано)| | |здійс-| цінними | |цінного| | вико- | | | | |нення | паперами) | |папера | | нано) | | | | |дого- |(нерезидент)| | | | | | | | |вору | | | | | | | | -----+--------+------+------------+----------+-------+---------+-------+--------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _______________ Головний бухгалтер _______________
( Додаток 7 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 177 ( z0594-05 ) від 13.04.2005 )

Додаток 8

до пункту 2.2.8

Положення про складання

адміністративних даних

щодо діяльності

торговців цінними

паперами та подання

відповідних документів

до Державної комісії

з цінних паперів та

фондового ринку

(у редакції рішення

Державної комісії

з цінних паперів та

фондового ринку

від 13.04.2005 N 177

( z0594-05 )

ДОВІДКА

про дотримання вимог статті 30 Закону України

"Про цінні папери і фондову біржу" (крім банків)

за звітний період з _____________ до _____________
________________________________________________

(найменування торговця цінними паперами)
___________________________

(код за ЄДРПОУ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Вимоги щодо | Розрахункові | Розмір | Співвідно- |Відхилення | Вартість цінних | ліквідності | величини | власного | шення 2-го | від | паперів, які | відповідно до | відповідно до | статутного | стовпця до | нормативу | перебувають у | статті 30 Закону |статті 30 Закону | фонду |3-го стовпця | (+, -) | власності торговця | України "Про цінні | України "Про | торговця | (разів) | (разів) | цінними паперами | папери і фондову | цінні папери і | цінними | | |(крім цінних паперів| біржу" | фондову біржу" | паперами | | | власних випусків) | | | (грн.) | | | | -------------------+-----------------+-------------+-------------+-----------+--------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------------------+-----------------+-------------+-------------+-----------+--------------------| Вимоги частини 1 | | | | | | статті 30 | | | | | | (п'ятикратний | | | | | | розмір власного | | | | | | статутного фонду) | | | | | | -------------------+-----------------+-------------+-------------+-----------+--------------------| Вимоги частини 2 | | | | | | статті 30 | | | | | | (десятикратний | | | | | | розмір власного | | | | | | статутного фонду) | | | | | | -------------------+-----------------+-------------+-------------+-----------+--------------------| Вимоги частини 3 | | | | | | статті 30 | | | | | | (п'ятнадцятикратний| | | | | | розмір власного | | | | | | статутного фонду) | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _______________ Головний бухгалтер _______________
( Додаток 8 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 177 ( z0594-05 ) від 13.04.2005 )

Додаток 9

до пункту 2.2.9

Положення про порядок

складання адміністративних

даних щодо діяльності

торговців цінними паперами

та подання відповідних

документів до Державної

комісії з цінних паперів

та фондового ринку

ДОВІДКА

про показники фінансового стану торговця

цінними паперами (крім банків)
за станом на ___ __________ 200_ р.

------------------------------------------------------------------------------------------ N |Назва показника | Формула розрахунку |Розрахункове| з/п| | |значення | ---+----------------------------+------------------------------------------+------------| 1 |Коефіцієнт абсолютної | Ф. 1 (р. 220 + р. 230 + р. 240) | | |ліквідності | ------------------------------- | | | | Ф. 1 р. 620 | | ---+----------------------------+------------------------------------------+------------| 2 |Коефіцієнт покриття | Ф. 1 (р. 430 + р. 480 + р. 620 + р. 630) | | |зобов'язань власним | ---------------------------------------- | | |капіталом | Ф. 1 р. 380 | | ---+----------------------------+------------------------------------------+------------| 3 |Коефіцієнт рентабельності | Ф. 2 р. 220 або р. 225 | | |активів | ---------------------- | | | |Ф. 1 (р. 280 (гр. 3) + р. 280 (гр. 4)) / 2| | | | | | ---+----------------------------+------------------------------------------+------------| 4 |Коефіцієнт платоспроможності| Ф. 1 р. 380 | | |(автономії) | ----------- | | | | Ф. 1 р. 640 | | ----------------------------------------------------------------------------------------- ______________

Примітка. Ф. 1 - "Баланс підприємства".

Ф. 2 - "Звіт про фінансові результати".
Керівник____________________ Головний бухгалтер _________________

Додаток 10

до пункту 2.2.10

Положення про порядок

складання адміністративних

даних щодо діяльності

торговців цінними паперами

та подання відповідних

документів до Державної

комісії з цінних паперів

та фондового ринку

ДОВІДКА

про обсяг укладених та виконаних договорів

з нерезидентами торговцем цінними паперами

за звітний період

(з ______________ по _______________)
_____________________________________________

(найменування торговця цінними паперами)
______________________

(код за ЄДРПОУ)

----------------------------------------------------------------------- | Укладено: | Виконано: | Вид діяльності |-----------------------+-----------------------| |Загальна сума договорів|Загальна сума договорів| | (грн.) | (грн.) | ---------------------+-----------------------+-----------------------| Діяльність по випуску| | | цінних паперів | | | ---------------------+-----------------------+-----------------------| Комісійна діяльність | | | по цінних паперах | | | ---------------------+-----------------------+-----------------------| Комерційна діяльність| | | по цінних паперах | | | ---------------------+-----------------------+-----------------------| Всього: | | | ----------------------------------------------------------------------
Керівник ____________________ Головний бухгалтер _______________

Додаток 11

до пункту 2.2.11

Положення про порядок

складання адміністративних

даних щодо діяльності

торговців цінними паперами

та подання відповідних

документів до Державної

комісії з цінних паперів

та фондового ринку

ДОВІДКА

про місце здійснення договорів з нерезидентами

за цінними паперами торговцем цінними паперами

за звітний період

(з ______________ по _______________)
___________________________________________

(найменування торговця цінними паперами)
_________________________

(код за ЄДРПОУ)

-------------------------------------------------------------------------------------- Вид | Вид | Фондові |Торговельно-| Поза орга- | Закриті | ФДМУ | діяльності |ринку | біржі |інформаційні| нізаторами | аукціони | | | | | системи | торгівлі | НБУ з | | | | | | |продажу ОВДП| | | |------------+------------+------------+------------+------------| | |За- |Кіль-|За- |Кіль-|За- |Кіль-|За- |Кіль-|За- |Кіль-| | |гальна|кість|гальна|кість|гальна|кість|гальна|кість|гальна|кість| | |сума |дого-|сума |дого-|сума |дого-|сума |дого-|сума |дого-| | |дого- |ворів|дого- |ворів|дого- |ворів|дого- |ворів|дого- |ворів| | |ворів | |ворів | |ворів | |ворів | |ворів | | ------------+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| Діяльність |Перви-| | | | | | | | | | | по випуску |нний | | | | | | | | | | | цінних |ринок | | | | | | | | | | | паперів | | | | | | | | | | | | ------------+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| Комісійна |Перви-| | | | | | | | | | | діяльність |нний | | | | | | | | | | | по цінних |ринок | | | | | | | | | | | паперах |------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| |Втори-| | | | | | | | | | | |нний | | | | | | | | | | | |ринок | | | | | | | | | | | ------------+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| Комерційна |Перви-| | | | | | | | | | | діяльність |нний | | | | | | | | | | | по |ринок | | | | | | | | | | | цінних |------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| паперах |Втори-| | | | | | | | | | | |нний | | | | | | | | | | | |ринок | | | | | | | | | | | -------------------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| Всього: | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________________ Головний бухгалтер _______________

Додаток 12

до пункту 2.2.12

Положення про порядок

складання адміністративних

даних щодо діяльності

торговців цінними паперами

та подання відповідних

документів до Державної

комісії з цінних паперів

та фондового ринку

ДОВІДКА

про нерегулярну інформацію на дату виникнення
_____________________________________________

(найменування торговця цінними паперами)
____________________

(код за ЄДРПОУ)

---------------------------------------------------------------------------------------------- Номер| Дата | Номер |Тип |Вид, тип, |Код за |Кількість|Дата |Вартість | з/п |укладеного|укладеного|договору/ |категорія |ЄДРПОУ та|цінних |виконання/|договору | | договору | договору |Вид |та код ISIN|наймену- |паперів |анулювання|(грн.) | | | |діяльності|цінного |вання |(вико- |договору |(виконано)| | | | |папера |емітента |нано) | | | -----+----------+----------+----------+-----------+---------+---------+----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________________ Головний бухгалтер _______________

Додаток 13

до пункту 2.2.13

до Положення про складання

адміністративних даних

щодо діяльності торговців

цінними паперами та

подання відповідних

документів до Державної

комісії з цінних паперів

та фондового ринку

ДОВІДКА

про подання нерегулярної інформації

до Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку за звітний період
________________________________________________

(найменування торговця цінними паперами)
___________________________

(код за ЄДРПОУ)

------------------------------------------------------------------------------------ Номер|Дата виникнення| Дата подання | Реєстраційний номер|Найменування| Адреса | з/п | нерегулярної | нерегулярної | нерегулярної | місця |WEB-сайту, | | інформації | інформації до|інформації, який був|оприлюднення| на якому | | | Державної | присвоєний у |нерегулярної|оприлюднена| | | комісії з | Державній комісії з| інформації |нерегулярна| | |цінних паперів| цінних паперів та | |інформація | | | та фондового | фондового ринку | | | | | ринку | | | | -----+---------------+--------------+--------------------+------------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -----------------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________________
( Положення доповнено Додатком 13 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 177 ( z0594-05 ) від
13.04.2005 )

Додаток 14

до підпункту 2.11.4

Положення про порядок

складання адміністративних

даних щодо діяльності

торговців цінними паперами

та подання відповідних

документів до Державної

комісії з цінних паперів

та фондового ринку

ДОВІДКА

про обсяг укладених та виконаних договорів

за видами діяльності торговцем цінними

паперами за звітний рік

(з _____________ до ____________) ______________________________________________________________

(найменування торговця цінними паперами)
___________________________

(код за ЄДРПОУ)

------------------------------------------------------------------ Вид | Укладено: | Виконано: | діяльності |-------------------------+-------------------------| | кількість | загальна | кількість | загальна | | договорів | сума | договорів | сума | | (шт.) | договорів | (шт.) | договорів | | | (грн) | | (грн) | ------------+------------+------------+------------+------------| Діяльність | | | | | по випуску |------------+------------+------------+------------| цінних | | | | | паперів | | | | | ------------+------------+------------+------------+------------| Комісійна | | | | | діяльність |------------+------------+------------+------------| по цінних | | | | | паперах | | | | | ------------+------------+------------+------------+------------| Комерційна | | | | | діяльність |------------+------------+------------+------------| по цінних | | | | | паперах | | | | | ------------+------------+------------+------------+------------| Усього: | | | | | -----------------------------------------------------------------
Керівник ____________________________
Головний бухгалтер ____________________________
{ Положення доповнено Додатком 14 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 109 ( z0270-06 ) від
22.02.2006 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: