open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

N 545 від 26.12.2001 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

11 січня 2002 р.

за N 26/6314

Про затвердження Інструкції про складання річного

фінансового звіту банків України

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), статей 69 та 70 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) і основних вимог національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також з метою
забезпечення реальної фінансової звітності, що надається банками
Національному банку України, Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Затвердити Інструкцію про складання річного фінансового
звіту банків України (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, Інструкцію до
складання річного фінансового звіту комерційного банку,
затверджену постановою Правління Національного банку України від
23.11.99 N 569 ( z0859-99 ) і зареєстровану в Міністерстві юстиції
України 14.12.99 за N 859/4152 (із змінами).

3. Зобов'язати банки забезпечити виконання вимог, які
встановлені цією Інструкцією.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Департамент бухгалтерського обліку (В.І.Ричаківська) та
Департамент інформатизації (А.С.Савченко).

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після її
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова В.С.Стельмах

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

26.12.2001 N 545

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 січня 2002 р.

за N 26/6314

Інструкція про складання річного фінансового звіту

банків України

1. Загальні положення

1.1. Річна фінансова звітність банку - це система
взаємопов'язаних узагальнювальних показників, що відображають
фінансовий стан банку на кінець останнього дня звітного року та
результати його діяльності за цей самий період.

1.2. Річна фінансова звітність складається згідно з вимогами
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку,
нормативно-правових актів Національного банку України, облікової
політики банку та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(МСБО).

1.3. Річна фінансова звітність банку складається на підставі
даних бухгалтерського обліку банку з урахуванням коригуючих
проводок за рік.

1.4. Річну фінансову звітність складають банки - юридичні
особи. Порядок складання та надання звітності філіями,
відділеннями тощо визначається банком самостійно.

1.5. Усі форми річної фінансової звітності (включаючи й
примітки до них) подаються порівняно з попереднім роком.

1.6. Перший звітний період новоствореного банку може бути
менше ніж 12 місяців, але не більше 15 місяців.

1.7. Річна фінансова звітність підписується керівником та
головним бухгалтером банку.

1.8. Річна фінансова звітність подається банками
Національному банку України через його територіальні управління до
18 лютого поточного року. Територіальні управління Національного
банку України в свою чергу встановлюють банкам - юридичним особам
строк подання річного звіту самостійно.

2. Склад річної фінансової звітності банку

Річна фінансова звітність банку включає такі розділи:

1. Загальна інформація про діяльність банку.

2. Звіт про фінансові результати (додаток 1).

3. Баланс (додаток 2).

4. Звіт про власний капітал (додаток 3).

5. Звіт про рух грошових коштів (додатки 4, 5).

6. Примітки до звітів.

3. Розкриття річної фінансової звітності

3.1. У розділі річної фінансової звітності "Загальна
інформація про діяльність банку" банк зазначає основні риси і
напрями діяльності, організації та управління, а саме:

найменування банку;

його місцезнаходження;

організаційно-правову форму банку;

дату звітності за звітний період;

валюту звітності та одиницю її виміру;

облікову політику банку (принципи оцінки та методи обліку
окремих статей звітності);

види діяльності, які здійснює та має намір здійснювати банк;
стратегічну мету банку;

спеціалізацію банку;

характеристику банківської діяльності:

результати від банківських та інших операцій;

опис кожного сегмента контрагентів (банки, небанківські
установи, Кабінет Міністрів України тощо);

злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення банків;

управління ризиками: операційним, валютним, процентним,
ринковим, ліквідності та кредитним;

платоспроможність банку (використовуються коефіцієнти, що
встановлені Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків
в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку
України від 28.08.2001 N 368 ( z0841-01 ), зареєстрованою в
Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032);

припинення (ліквідація) окремих видів банківських операцій;
обмеження щодо володіння активами;

риси управління банком:

відповідальність і функції спостережної ради та правління
(ради директорів) банку;

частка керівництва в акціях;

істотна участь у банку;

іноземні інвестори (компанії і країни) та їх частка в
статутному капіталі (заповнюється банками з іноземним капіталом).

3.2.Звіт про фінансові результати характеризує діяльність
банку за звітний рік.

У звіт не має включатись інформація про доходи та витрати за
внутрішньосистемними розрахунками, а саме залишки за рахунками
груп 608, 708, 618, 718, 638, 738, 648, 748.

Банки, які створені у формі відкритих акціонерних товариств,
надають інформацію про чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію та розкривають її у фінансовому звіті.

Терміни в цьому звіті вживаються в такому значенні:

потенційна проста акція - фінансовий інструмент або інша
угода, які дають право на отримання простих акцій;

розбавляюча потенційна проста акція - фінансовий інструмент
або інша угода, конвертація яких у прості акції призведе до
зменшення чистого прибутку (збільшення чистого прибутку) на одну
просту акцію від звичайної діяльності у майбутньому;

середньорічна кількість простих акцій - середньозважена
кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного
року. Середньорічна кількість простих акцій в обігу визначається
сумою добутків кількості простих акцій в обігу протягом певних
періодів у днях (місяцях) та відповідних часових зважених
коефіцієнтів. Кількість простих акцій в обігу визначається за
даними реєстру акціонерів;

скоригований чистий прибуток (збиток) - чистий прибуток
(збиток) після вирахування дивідендів на привілейовані акції,
скоригований на вплив розбавляючих простих акцій. Скоригований
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію визначається
діленням скоригованого чистого прибутку (збитку) на скориговану
середньорічну кількість простих акцій в обігу. Величина
скоригованого чистого прибутку (збитку) є показником максимально
можливого ступеня зменшення прибутку (збільшення збитку) на одну
просту акцію банку в разі конвертації розбавляючих потенційних
простих акцій без відповідного збільшення активів банку;

скоригована середньорічна кількість простих акцій -
середньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на
кількість потенційних простих акцій;

фінансовий інструмент - контракт, який одночасно приводить до
виникнення (збільшення) фінансового активу в одного банку і
фінансового зобов'язання або інструменту власного капіталу в
іншого;

часовий зважений коефіцієнт - частка від ділення загальної
кількості днів (місяців), протягом яких акції перебували в обігу,
на загальну кількість днів (місяців) у звітному році.

Звіт про фінансові результати складається в тисячах гривень.

Статті звіту про фінансові результати включають інформацію
про залишки за такими рахунками:
----------------------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті |Звітний рік | Попередній рік

| |--------------------------------

| |Розрахунок статті (рахунки)
-----+-------------------------------------------------+--------------------------------
1.1 |Процентний дохід |Примітка 2
-----+-------------------------------------------------+--------------------------------
1.2 |Процентні витрати |(Примітка 2) (1)
-----+-------------------------------------------------+--------------------------------
1 |Чистий процентний дохід |Рядок 1=1.1+1.2
-----+-------------------------------------------------+--------------------------------
2.1 |Комісійний дохід |Група рахунків 610, 611
-----+-------------------------------------------------+--------------------------------
2.2 |Комісійні витрати |(Група 710)
-----+-------------------------------------------------+--------------------------------
2 |Чистий комісійний дохід |Рядок 2=2.1+2.2
-----+-------------------------------------------------+--------------------------------
3 |Дивідендний дохід |Примітка 3
-----+-------------------------------------------------+--------------------------------
4 |Чистий торговельний дохід |Примітка 4
-----+-------------------------------------------------+--------------------------------
5 |Прибуток/збиток від інвестиційних цінних паперів |Рахунок 6394 мінус рахунок 7394
-----+-------------------------------------------------+--------------------------------
6 |Прибуток від довгострокових інвестицій |Аналітичний рахунок балансового

|в асоційовані компанії й |рахунку 6300

|дочірні установи та інших інвестицій |
-----+-------------------------------------------------+--------------------------------
7 |Інший операційний дохід |Рахунки 6395, 6396, 6397, 6399,

| |6493, 6497, 6499, позитивний

| |результат від рахунку 6490 мінус

| |рахунок 7490
-----+-------------------------------------------------+--------------------------------
8 |Операційний дохід |Рядок 8=1+2+3+4+5+6+7
-----+-------------------------------------------------+--------------------------------
9 |Загальноадміністративні витрати |(Примітка 5)
-----+-------------------------------------------------+--------------------------------
10 |Витрати на персонал |(Примітка 6)
-----+-------------------------------------------------+--------------------------------
11 |Прибуток від операцій |Рядок 11=8+9+10
-----+-------------------------------------------------+--------------------------------
12 |Витрати на безнадійні та сумнівні борги |(Примітка 7)
-----+-------------------------------------------------+--------------------------------
13 |Прибуток до оподаткування |Рядок 13=11+12
-----+-------------------------------------------------+--------------------------------
14 |Податок на прибуток |(Примітка 8)
-----+-------------------------------------------------+--------------------------------
15 |Прибуток після оподаткування |Рядок 15=13+14
-----+-------------------------------------------------+--------------------------------
16 |Непередбачені доходи/витрати |Примітка 9
-----+-------------------------------------------------+--------------------------------
17 |Чистий прибуток/ збиток банку |Рядок 17=15+16
-----+-------------------------------------------------+--------------------------------
18 |Чистий прибуток на одну просту акцію |Примітка 10
-----+-------------------------------------------------+--------------------------------
19 |Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію|Примітка 10
----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------

(1) У цій та наступних статтях, якщо розрахована сума
від'ємна, то вона береться в дужки і віднімається під час
розрахунку.

3.3. Баланс відображає фінансовий стан банку на кінець дня 31
грудня звітного року.

Баланс складається в тисячах гривень.

Усі залишки за рахунками розділу 39 (активами та
зобов'язаннями), за внутрішньосистемними розрахунками не
включаються до фінансової звітності. Аналогічно не включається
інформація за технічними рахунками групи 380, а також за рахунками
з обслуговування бюджету України 2500, 2501, 2510, 2511.

Залишки за транзитними рахунками груп 370, 373 за станом на
кінець дня 31 грудня звітного року мають дорівнювати нулю та не
включаються у звіт.

Статті звіту "Баланс" включають такі рахунки (2):
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті |Звітний рік | Попередній рік

| |--------------------------------------

| |Розрахунок статті (рахунки)
-----+----------------------------------------------------+--------------------------------------

|АКТИВИ |
-----+----------------------------------------------------+--------------------------------------
1 |Кошти та залишки в НБУ |Розділ 10, рахунки 1200,

| |1203, 1207, 1211, 1212
-----+----------------------------------------------------+--------------------------------------
2 |Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються|Примітка 11

|Національним банком України, та цінні папери, |

|емітовані Національним банком України |
-----+----------------------------------------------------+--------------------------------------
3 |Кошти в інших банках |Примітка 12
-----+----------------------------------------------------+--------------------------------------
4 |Цінні папери на продаж |Примітка 13
-----+----------------------------------------------------+--------------------------------------
5 |Кредити та заборгованість клієнтів |Примітка 14
-----+----------------------------------------------------+--------------------------------------
6 |Інвестиційні цінні папери |Примітка 15
-----+----------------------------------------------------+--------------------------------------
7 |Довгострокові інвестиції до асоційованих компаній |Примітка 16

|і дочірніх установ |
-----+----------------------------------------------------+--------------------------------------
8 |Основні засоби та нематеріальні активи |Примітка 17
-----+----------------------------------------------------+--------------------------------------
9 |Нараховані доходи до отримання |Примітка 18
-----+----------------------------------------------------+--------------------------------------
10 |Інші активи |Примітка 19
-----+----------------------------------------------------+--------------------------------------
11 |Усього активів |Рядок 11=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
-----+----------------------------------------------------+--------------------------------------

|ЗОБОВ'ЯЗАННЯ |
-----+----------------------------------------------------+--------------------------------------
12 |Кошти банків |Рахунки 1300, 1310-1317, 1322(3)-1327,

| |1332, 1335, 1600, 1605,

| |1610-1615, 1620-1625
-----+----------------------------------------------------+--------------------------------------
13 |Кошти клієнтів |Примітка 20
-----+----------------------------------------------------+--------------------------------------
14 |Інші депозити |Примітка 21
-----+----------------------------------------------------+--------------------------------------
15 |Боргові цінні папери, емітовані банком |Примітка 22
-----+----------------------------------------------------+--------------------------------------
16 |Нараховані витрати до сплати |Примітка 23
-----+----------------------------------------------------+--------------------------------------
17 |Інші зобов'язання |Примітка 24
-----+----------------------------------------------------+--------------------------------------
18 |Усього зобов'язань |Рядок 18=12+13+14+15+16+17
-----+----------------------------------------------------+--------------------------------------

|ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ |
-----+----------------------------------------------------+--------------------------------------
19 |Статутний капітал |Примітка 25
-----+----------------------------------------------------+--------------------------------------
20 |Капіталізовані дивіденди |Рахунок 5003
-----+----------------------------------------------------+--------------------------------------
21 |Акції, викуплені в акціонерів |(Рахунок 5002)
-----+----------------------------------------------------+--------------------------------------
22 |Емісійні різниці |Рахунок 5010
-----+----------------------------------------------------+--------------------------------------
23 |Резерви |Рахунки 5020, 5021
-----+----------------------------------------------------+--------------------------------------
24 |Результати переоцінки |Рахунки 5100, 5101
-----+----------------------------------------------------+--------------------------------------
25 |Нерозподілений прибуток |Сума груп рахунків 503 та 504
-----+----------------------------------------------------+--------------------------------------
26 |у тому числі |Аналітичний рахунок балансового

|сума переоцінки у разі вибуття необоротних активів |рахунку 5040
-----+----------------------------------------------------+--------------------------------------
27 |Усього власного капіталу |Рядок 27=19+20+21+22+23+24+25
-----+----------------------------------------------------+--------------------------------------
28 |Усього пасивів |Рядок 28=18+27
-------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------

(2) Під час розрахунку статей у звітах і примітках
зазначаються рахунки на рівні балансових рахунків, груп і розділів
рахунків. Техніка розрахунку статей:

на рівні груп за активними рахунками береться сума всіх
активних рахунків за мінусом контрактивних;

на рівні груп за пасивними рахунками береться сума всіх
пасивних рахунків за мінусом контрпасивних;

на рівні розділу за групами активних рахунків береться сума
всіх груп активних рахунків за мінусом групи контрактивних
рахунків;

на рівні розділу за групами пасивних рахунків береться сума
всіх груп пасивних рахунків.

(3) Балансові рахунки 1313, 1322, 1625 включаються до
розрахунку статті "Кошти банків" за попередній рік аналогічно і в
примітці 28.

3.4. Звіт про власний капітал відображає зміни та рух
капіталу протягом звітного року і складається в тисячах гривень.

Звіт про власний капітал за звітний рік включає такі статті:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування |При- | Статутний |Емісійні |Викуплені| Резерви |Результати |Нерозподі- |Капіталізо- | Капітал та

| статті |мітки| капітал, |різниці | власні | |переоцінки | лений |вані | резервні

| | |зареєстро- | | акції | | | прибуток |дивіденди | фонди,

| | |ваний, | | | | | | | усього

| | |сплачений | | | | | | |
-----+---------------+-----+-----------+---------+---------+----------+-----------+-----------+------------+-------------
1 | Залишок на 1 | |5000-5001 | 5010 | (5005) | Група | Група | Групи | 5003 | Колонка 10

|січня звітного | | | | | рахунків | рахунків | рахунків | |рядка 1=сумі

| року | | | | | 502 | 510 | 503, 504 | |колонок 3+4+

| | | | | | | | | |+5+6+7+8+9

| | | | | | | | | |за рядком 1
-----+---------------+-----+-----------+---------+---------+----------+-----------+-----------+------------+-------------
2.1 | Коригування: | 1.2 | | | | | |Плюс/мінус | |Плюс/мінус

|Зміна облікової| | | | | | |сума | |сума

| політики | | | | | | |виправлень | |виправлень
-----+---------------+-----+-----------+---------+---------+----------+-----------+-----------+------------+-------------
2.2 | Виправлення | 1.2 | | | | | |Плюс/мінус | |Плюс/мінус

| помилок | | | | | | |сума | |сума

| | | | | | | |виправлень | |виправлень
-----+---------------+-----+-----------+---------+---------+----------+-----------+-----------+------------+-------------
2 | Скоригований | | | | | | |Колонка 8 | |Колонка 10

| залишок на | | | | | | |рядка 2 = | |рядка 2=сумі

| початок року | | | | | | |сумі рядків| |колонок

| | | | | | | |1+2.1+2.2 | |3+4+5+6+7+8+9

| | | | | | | |за колонкою| |за рядком 2

| | | | | | | |8 | |
-----+---------------+-----+-----------+---------+---------+----------+-----------+-----------+------------+-------------
3 | Переоцінка | | | | | |Плюс/мінус | | |Плюс/мінус

| основних | | | | | | результат | | |результат

| засобів | | | | | |переоцінки | | |переоцінки за

| | | | | | |за рахунком| | |рахунком 5100

| | | | | | | 5100 | | |
-----+---------------+-----+-----------+---------+---------+----------+-----------+-----------+------------+-------------
4 | Переоцінка | | | | | |Плюс/мінус | | |Плюс/мінус

|нематеріальних | | | | | |результат | | |результат

| активів | | | | | |переоцінки | | |переоцінки за

| | | | | | |за рахунком| | |рахунком 5101

| | | | | | |5101 | | |
-----+---------------+-----+-----------+---------+---------+----------+-----------+-----------+------------+-------------
5 |Перевищення сум| | | | | | | Плюс сума | | Плюс сума

| попередніх | | | | | | |перевищення| | перевищення

| дооцінок над | | | | | | | | |

| сумою | | | | | | | | |

| попередніх | | | | | | | | |

| уцінок | | | | | | | | |

| залишкової | | | | | | | | |

| вартості | | | | | | | | |

| об'єктів | | | | | | | | |

| необоротних | | | | | | | | |

| активів, що | | | | | | | | |

| раніше були | | | | | | | | |

|переоцінені, у | | | | | | | | |

|разі їх вибуття| | | | | | | | |
-----+---------------+-----+-----------+---------+---------+----------+-----------+-----------+------------+-------------
6 | Дивіденди за | | | | | | | Мінус | |Мінус

| минулий рік, | | | | | | | дивіденди | |дивіденди до

| сплачені | | | | | | | до сплати | |сплати за

| | | | | | | |за минулий | |минулий рік

| | | | | | | | рік | |
-----+---------------+-----+-----------+---------+---------+----------+-----------+-----------+------------+-------------
7 |Капіталізовані | | | | | | | Мінус | Плюс |Не

| дивіденди за | | | | | | |дивіденди, | дивіденди, |заповнюється

| минулий рік | | | | | | | що | що |

| | | | | | | |направлені | направлені |

| | | | | | | | на | на |

| | | | | | | |збільшення | збільшення |

| | | | | | | |статутного | статутного |

| | | | | | | | капіталу | капіталу |
-----+---------------+-----+-----------+---------+---------+----------+-----------+-----------+------------+-------------
8 |Чистий прибуток| | | | | | |Плюс/мінус | |Плюс/мінус

| | | | | | | | чистий | |чистий

| | | | | | | | прибуток, | |прибуток, що

| | | | | | | | що | |залишився до

| | | | | | | | залишився | |розподілу

| | | | | | | | до | |(групи

| | | | | | | | розподілу | |рахунків 503,

| | | | | | | | (групи | |504)

| | | | | | | | рахунків | |

| | | | | | | | 503, 504) | |
-----+---------------+-----+-----------+---------+---------+----------+-----------+-----------+------------+-------------
9 | Розподіл у | | | | |Плюс/мінус| |Плюс/мінус | |Не

| загальні | | | | |розподіл у| |розподіл у | |заповнюється

| резерви банку | | | | | загальні | | загальні | |

| | | | | | резерви | | резерви | |

| | | | | | банку за | | банку з | |

| | | | | | рахунком | | груп | |

| | | | | | 5020 | | рахунків | |

| | | | | | | | 503, 504 | |
-----+---------------+-----+-----------+---------+---------+----------+-----------+-----------+------------+-------------
10 | Розподіл у | | | | | Плюс | | Мінус | |Не

|резервні фонди | | | | |розподіл у| |розподіл у | |заповнюється

| | | | | | резервні | | резервні | |

| | | | | | фонди за | | фонди з | |

| | | | | | рахунком | | груп | |

| | | | | | 5021 | | рахунків | |

| | | | | | | | 503, 504 | |
-----+---------------+-----+-----------+---------+---------+----------+-----------+-----------+------------+-------------
11 |Сплата в раніше| |Плюс сплата| Плюс | | | | | |Плюс сплата в

|зареєстрований | | в раніше |сплата в | | | | | |раніше заре-

| статутний | |зареєстро- | раніше | | | | | |єстрований

| капітал | | ваний |зареєст- | | | | | |статутний

| | | статутний |рований | | | | | |капітал за

| | |капітал за |статутний| | | | | |рахунками

| | |номінальною| капітал| | | | | |5000, 5010

| | | вартістю | на суму | | | | | |

| | | |емісійної| | | | | |

| | | |різниці | | | | | |
-----+---------------+-----+-----------+---------+---------+----------+-----------+-----------+------------+-------------
12 | Реєстрація | | Плюс сума |Плюс сума| | | | | Мінус |Плюс сума

| акцій нового | |внесків до|внесків | | | | | дивіденди, |внесків за

| випуску (на | |зареєстро- |зареєст- | | | | | які |рахунками

| суму внесків) | |ваного |рованого | | | | | направлені |5000, 5010,

| | |статутного |статутно-| | | | | на |мінус сума,

| | |капіталу за|го | | | | | збільшення |яка

| | |номінальною|капіталу | | | | | статутного |направлена на

| | |вартістю |на суму | | | | |капіталу (за|збільшення

| | | |емісійних| | | | | рахунками |статутного

| | | |різниць | | | | |5000, 5010) |капіталу

| | | | | | | | | після |після

| | | | | | | | | реєстрації |реєстрації
-----+---------------+-----+-----------+---------+---------+----------+-----------+-----------+------------+-------------
13 |Купівля власних| | |Мінус/ |Мінус | | |Мінус/плюс | |Мінус куплені

| акцій | | |плюс |куплені | | |викуплені | |власні акції

| | | |куплені |власні | | |власні | |за ціною

| | | |власні |акції за | | |акції (різ-| |викупу

| | | |акції |рахунком | | |ниця між | |

| | | |(емісійна|5002 за | | |номінальною| |

| | | |різниця) |номіналь-| | |вартістю і | |

| | | | |ною | | |ціною | |

| | | | |вартістю | | |викупу та | |

| | | | | | | |сумою, яка | |

| | | | | | | |списана з | |

| | | | | | | |рахунку | |

| | | | | | | |5010) | |
-----+---------------+-----+-----------+---------+---------+----------+-----------+-----------+------------+-------------
14 |Продаж раніше | | |Мінус/ |Плюс | | | | |Плюс продані

|викуплених | | |плюс |продані | | | | |власні акції

|власних акцій | | |викуплені|власні | | | | |

| | | |власні |акції за | | | | |

| | | |акції |рахунком | | | | |

| | | |(емісійна|5002 за | | | | |

| | | |різниця) |номіналь-| | | | |

| | | | |ною | | | | |

| | | | |вартістю | | | | |
-----+---------------+-----+-----------+---------+---------+----------+-----------+-----------+------------+-------------
15 |Залишок за | |Рахунки |Рахунок |Рахунок |Група |Група |Групи |Рахунок 5003|Колонка 10

|станом на | |5000-5001 |5010 |5002 |рахунків |рахунків |рахунків | |рядка 14 =

|кінець дня | | | | |502 |510 |503, 504 | |сумі колонок

|31 грудня | | | | | | | | |5+6+7+8+9 за

|звітного року | | | | | | | | |рядком 14
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Якщо спостерігався інший рух за рахунками капіталу та
резервних фондів, то відповідні дані відображаються в таблиці.

Зазначається сума внеску за незареєстрованим статутним
капіталом (залишок за рахунком 3630).

Зазначається сума нарахованих доходів (витрат) та неотриманих
(сплачених), яка є складовою частиною залишку балансового рахунку
5040 за станом на 1 січня звітного року.

Звіт про власний капітал за попередній рік складається
аналогічно до звіту про власний капітал за звітний рік.

Сума за колонкою 10 рядка 14 також має дорівнювати сумі
рядків з 1 до 14 за колонкою 10, а саме:

залишок на 1 січня звітного року за рядком 1;

(плюс/мінус) сума змін облікової політики на події та
операції минулих періодів за рядком 2.1;

(плюс/мінус) сума виправлень помилок за рядком 2.2;

скоригований залишок на початок року за рядком 2;

(плюс/мінус) результат переоцінки за рахунками 5100, 5101 за
рядками 3, 4;

(плюс/мінус) сума перевищення за рядком 5;

(мінус) дивіденди до сплати за минулий рік за рядком 6;

(плюс/мінус) чистий прибуток, що залишився до розподілу
(групи рахунків 503, 504) за рядком 8;

(плюс) сплата до раніше зареєстрованого статутного капіталу
за рядком 11;

(плюс) реєстрація нового випуску акцій (на суму внесків) за
рахунками 5000 та 5010 за вирахуванням на суму дивідендів, які
направлені на збільшення статутного капіталу після реєстрації, за
рядком 12;

(мінус) викуплені власні акції за рахунком 5002 за рядком 13;

(плюс) продані власні акції за рахунком 5002 за рядком 14.

3.5. Метою звіту про рух грошових коштів є надавання
користувачам фінансових звітів підстав для оцінки спроможності
банку генерувати грошові кошти, а також його потреби в них. Від
підтримування банком позитивного рівня грошових коштів (як і від
його спроможності отримувати прибуток) залежить перспектива його
розвитку.

Звіт про рух грошових коштів відображає джерела отриманих
банком готівкових та безготівкових коштів і напрям їх використання
у звітному періоді, а також рух грошових коштів за звітний період
залежно від виду діяльності (операційна, інвестиційна, фінансова).

Звіт про рух грошових коштів складається в тисячах гривень.

Міжнародний стандарт фінансової звітності (МСБО 7) пропонує
два методи визначення обсягу руху грошових коштів: прямий та
непрямий. Прямий метод вимагає постійного накопичення даних про
обороти (надходження і вибуття) грошових коштів за напрямами
(статтями), узагальнення потрібних показників в аналітичному
обліку. Складання звіту про рух грошових коштів непрямим методом
грунтується на максимальному використанні вже підготовлених
показників звіту "Баланс", звіту про фінансові результати та
мінімальній потребі використання даних безпосередньо з первинних
документів, регістрів і рахунків бухгалтерського обліку.

Банк самостійно вибирає метод складання звіту: прямий або
непрямий.

Терміни в цьому звіті вживаються в такому значенні:

грошові кошти - готівкові кошти в касі та депозити до
запитання;

еквіваленти грошових коштів - це короткострокові
високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у
відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик
зміни вартості;

грошові потоки (рух коштів) - це надходження і вибуття
грошових коштів та їх еквівалентів;

негрошові операції - операції, які не потребують використання
грошових коштів та їх еквівалентів;

операційна діяльність - це основна діяльність банку, що дає
дохід, а також інші види діяльності, що не є інвестиційними або
фінансовими;

інвестиційна діяльність - це придбання і продаж
довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є
еквівалентами грошових коштів;

фінансова діяльність - це діяльність, яка спричиняє зміни
розміру та складу власного і запозиченого капіталу підприємства.

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом складається за
такими правилами:

а) приплив грошових коштів включає:

грошовий прибуток;

зменшення активів;

збільшення зобов'язань;

грошове збільшення статутного капіталу;

б) відплив грошових коштів включає:

грошовий збиток;

збільшення активів;

зменшення зобов'язань;

сплату дивідендів;

грошове зменшення статутного капіталу.

Форма звіту поділяється на 4 розділи:

Операційна діяльність.

Інвестиційна діяльність.

Фінансова діяльність.

Вплив змін курсів валют.

Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів дорівнює сумі таких статей:

чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної
діяльності;

чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності;

чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності.

При цьому грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року
дорівнюють сумі таких статей:

грошові кошти та їх еквіваленти на початок року;

чисте збільшення (зменшення) грошових коштів і їх
еквівалентів;

вплив змін курсів валют.

Розділ "Операційна діяльність" складається з двох частин:

Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку. Ця сума
відображає чисте надходження (вибуття) грошових коштів у вигляді
прибутку (збитку) банку від його діяльності.

Чистий приплив (відплив) грошових коштів від іншої
діяльності, яка не належить до інвестиційної та фінансової,
відображає збільшення (зменшення) активів та зобов'язань, що
виникають у результаті цієї діяльності.

Негрошовими операціями вважаються:

формування резерву під наявний актив;

амортизація дисконту та премій у цінних паперах;

амортизація основних засобів та нематеріальних активів;

нараховані, але не отримані доходи;

нараховані, але не сплачені витрати (у тому числі нараховані,
але не сплачені податки; нараховані, але не сплачені виплати
працівникам);

збільшення (зменшення) активу чи зобов'язання з віднесенням
результату на доходи та витрати (безоплатне отримання основних
засобів).

Метод складання звіту наведений у примітці 32.

(тис.грн.)
------------------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті |Звітний|Попередній

| | рік | рік
-----------------------------------------------------------------+-------+----------
I. Операційна діяльність | |
-----------------------------------------------------------------+-------+----------
1 |Процентні доходи, що отримані | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
2 |Процентні витрати, що сплачені | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
3 |Комісійні доходи, що отримані | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
4 |Комісійні витрати, що сплачені | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
5 |Дивіденди від довгострокових вкладень в | |

|асоційовані компанії, що отримані | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
6 |Інші доходи, що отримані | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
7 |Інші витрати, що сплачені | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
8 |Реалізовані результати від торговельних операцій | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
9 |Повернення раніше списаних активів | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
10 |Виплати працівникам банку | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
11 |Податок на прибуток, що сплачений | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
12 |Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
13 |Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені | |

|в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
14 |Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
15 |Зменшення (збільшення) інших активів | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
16 |Збільшення (зменшення) коштів, які отримані | |

|від Національного банку України | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
17 |Збільшення (зменшення) коштів інших банків | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
18 |Збільшення (зменшення) поточних та депозитних рахунків | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
19 |Збільшення (зменшення) інших зобов'язань | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
20 |Реалізація (придбання) цінних паперів | |

|у портфелі банку на продаж | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
21 |Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов'язань | |

|від операційної діяльності | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
22 |Чистий приплив (відплив) грошових коштів | |

|від операційної діяльності | |
-----------------------------------------------------------------+-------+----------
II. Інвестиційна діяльність | |
-----------------------------------------------------------------+-------+----------
23 |Реалізація (придбання) інвестиційних паперів | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
24 |Зменшення (збільшення) вкладень в асоційовані компанії | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
25 |Зменшення (збільшення) вкладень у дочірні установи | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
26 |Зменшення (збільшення) основних засобів | |

|та нематеріальних активів | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
27 |Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності| |
-----------------------------------------------------------------+-------+----------
III. Фінансова діяльність | |
-----------------------------------------------------------------+-------+----------
28 |Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
29 |Збільшення (зменшення) субординованих зобов'язань | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
30 |Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
31 |Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
32 |Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
33 |Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів | |

|та їх еквівалентів | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
34 |Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
35 |Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року | |
-----------------------------------------------------------------+-------+----------
IV. Вплив змін курсів валют | |
------------------------------------------------------------------------------------

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом складається
за такими правилами:

Форма звіту поділяється на 3 розділи:

Операційна діяльність.

Інвестиційна діяльність.

Фінансова діяльність.

Розділ "Операційна діяльність" включає:

Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку
відображає чисте надходження (вибуття) грошових коштів у вигляді
прибутку (збитку) банку від його діяльності таким чином: негрошові
доходи (витрати) віднімаються/додаються від/до суми чистого
прибутку.

Чистий приплив (відплив) грошових коштів від іншої
діяльності, яка не належить до інвестиційної та фінансової, а
відображає збільшення (зменшення) активів та зобов'язань, що
виникають у результаті цієї діяльності.

Різниця між чистим прибутком та чистим грошовим прибутком від
поточних операцій банку включає:

негрошові статті доходів та витрат (наприклад, амортизація
основних засобів, рух резервів тощо);

неопераційні статті доходів та витрат (наприклад, результати
від продажу основних засобів та інвестиції);

тимчасові різниці між елементами чистого прибутку та
пов'язаними з ними грошовими потоками (наприклад, нарахування
доходів та витрат, амортизація дисконтів та премій).

Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів дорівнює сумам таких статей:

чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної
діяльності;

чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності;

чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності.

При цьому грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року
дорівнюють сумі таких статей:

грошові кошти та їх еквіваленти на початок року;

чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів.

Принцип (механізм) складання деяких статей звіту включає:

в) приплив грошових коштів, а саме:

грошовий прибуток;

зменшення активів;

збільшення зобов'язань;

грошове збільшення статутного капіталу.

г) відплив грошових коштів, а саме:

грошовий збиток;

збільшення активів;

зменшення зобов'язань;

сплату дивідендів;

грошове зменшення статутного капіталу.

Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку
обчислюється таким чином: з прибутку за звітний період знімаються
всі негрошові потоки за рахунками доходів та витрат (витрати - усі
активні рахунки додаються, доходи - всі пасивні рахунки
віднімаються). За всіма рахунками класів 6 та 7 береться до
розрахунку різниця між залишками на кінець та початок звітного
періоду.

Грошове збільшення (зменшення) активів банку - це грошовий
потік, що дорівнює різниці між залишками за активними рахунками з
вирахуванням контрактивних рахунків на початок і кінець звітного
періоду та з вирахуванням усіх негрошових потоків за рахунками
доходів, витрат і капіталу (витрати віднімаються, доходи
додаються).

Позитивний результат додається до грошових потоків, від'ємний
- віднімається.

Грошове збільшення (зменшення) пасивів банку - це грошовий
потік, що дорівнює різниці між залишками за пасивними рахунками з
вирахуванням контрпасивних рахунків на початок і кінець звітного
періоду з вирахуванням усіх негрошових потоків за рахунками
доходів, витрат (витрати віднімаються, доходи додаються).

Позитивний результат додається до грошових потоків, від'ємний
- віднімається.

За всіма рахунками (у тому числі класів 6 та 7) береться
різниця між залишками на кінець і початок періоду. Ураховуючи те,
що початком періоду є 1 січня кожного року, сума класів 6 та 7 на
початок періоду дорівнює нулю.

Схема складання звіту (для всіх рахунків, уключаючи рахунки
класів 6 та 7) така:
--------------------------------------------------------------------------------------------
Розрахункові статті |Залишок на початок періоду більший,|Залишок на кінець періоду більший,

|ніж на кінець періоду (П>К) |ніж на початок періоду (К>П)
---------------------+-----------------------------------+----------------------------------
Для активних рахунків| "+" | "-"
---------------------+-----------------------------------+----------------------------------
Для пасивних рахунків| "-" | "+"
--------------------------------------------------------------------------------------------

"+" - збільшення грошового потоку;

"-" - зменшення грошового потоку.

Метод складання звіту наведений у примітці 32.

------------------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті |Звітний|Попередній

| | рік | рік
-----------------------------------------------------------------+-------+----------
I. Операційна діяльність | |
-----------------------------------------------------------------+-------+----------
1 |Чистий прибуток (збиток) поточного періоду | |
-----------------------------------------------------------------+-------+----------

Поправки чистого прибутку | |
-----------------------------------------------------------------+-------+----------
2 |Нараховані витрати | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
3 |Нараховані доходи | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
4 |Амортизація основних засобів | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
5 |Резерви під сумнівні борги, знецінення активів | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
6 |Торговельний результат | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
7 |Нарахований та відстрочений податок | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
8 |Прибуток (збиток) від продажу інвестицій | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
9 |Прибуток від довгострокових вкладень | |

|в асоційовані компанії | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
10 |Амортизація дисконту і премії цінних паперів | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
11 |Інший рух коштів, які не є грошовими | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
12 |Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
13 |Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших | |

|банках, кредитів та передоплат іншим банкам | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
14 |Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
15 |Зменшення (збільшення) інших активів | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
16 |Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від | |

|Національного банку України | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
17 |Збільшення (зменшення) коштів інших банків | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
18 | Збільшення (зменшення) поточних та депозитних рахунків | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
19 |Збільшення (зменшення) інших зобов'язань | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
20 |Реалізація (придбання) цінних паперів у портфелі банку | |

|на продаж | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
21 |Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов'язань від | |

|операційної діяльності | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
22 |Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної | |

|діяльності | |
-----------------------------------------------------------------+-------+----------
II. Інвестиційна діяльність | |
-----------------------------------------------------------------+-------+----------
23 |Реалізація (придбання) інвестиційних паперів | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
24 |Зменшення (збільшення) вкладень в асоційовані компанії | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
25 |Зменшення (збільшення) вкладень в дочірні установи | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
26 |Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних | |

|активів | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
27 |Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності| |
-----------------------------------------------------------------+-------+----------
III. Фінансова діяльність | |
-----------------------------------------------------------------+-------+----------
28 |Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
29 |Збільшення (зменшення) субординованих зобов'язань | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
30 |Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
31 |Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
32 |Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
33 |Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів і їх | |

|еквівалентів | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
34 |Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року | |
-----+-----------------------------------------------------------+-------+----------
35 |Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року | |
------------------------------------------------------------------------------------

3.6. Примітка - це додаткова інформація для розкриття та
уточнення суми, суті та класифікації операцій, до якої вони
належать.

Усі примітки мають розкривати користувачам фінансової
звітності не тільки суми, але й методи їх розрахунків та оцінки.

У примітці 1 відображені основні принципи та методи облікової
політики банку, що була застосована в процесі ведення
бухгалтерського обліку, та оцінка статей річної фінансової
звітності.

У примітці мають надаватися роз'яснення щодо змін в обліку,
які були внесені протягом року.

Статті "Інші" за активами, зобов'язаннями, доходами та
витратами мають відображатися окремою статтею в примітці, якщо
суми становлять більше ніж 5% від загальних сум згідно з їх
категорією (активи, зобов'язання, доходи та витрати відповідно).

Кожний банк має зазначати свої особливості щодо діяльності й
обліку і за потреби створювати додаткові примітки. Якщо немає
якогось фінансового інструменту, то дані про це не надаються.

У примітках усі суми виражені в тисячах гривень.

Примітки є невід'ємною частиною річної фінансової звітності.

Інформація в примітках надається в такому порядку:

Примітка 1. Облікова політика

Примітка 1.1. Основи облікової політики та складання
звітності

У примітці 1.1 банк відображає основи облікової політики, на
підставі яких складалася річна фінансова звітність. Принципи
оцінки окремих активів та зобов'язань такі:

за історичною (первісною) вартістю;

за справедливою (ринковою) вартістю.

У наступних примітках банк зазначає, які саме принципи
застосовувалися до конкретних активів та зобов'язань.

Примітка 1.2. Ефект змін в обліковій політиці та виправлення
суттєвих помилок

У примітці 1.2 банк зазначає ефект змін в обліковій політиці
та коригування суттєвих помилок.

У разі змін в обліковій політиці банк зазначає:

яка облікова політика змінюється, причини та суть змін, суму
коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року або
обгрунтування неможливості її достовірного визначення, за якими
статтями звітів відображені коригування;

факт повторного подання порівнянної інформації у фінансових
звітах або недоцільність її переобрахунку.

Під час виправленя помилок, які мали місце в попередніх
періодах, банк розкриває таку інформацію:

зміст та суму помилки;

статті фінансової звітності минулих періодів, які були
переобраховані з метою повторного подання порівняльної інформації;

факт повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів
або недоцільність їх повторного оприлюднення;

у разі потреби розкриття події, що відбулася після дати
балансу, слід надавати інформацію про зміст події та оцінку її
впливу на фінансовий результат або обгрунтування неможливості
зробити таку оцінку.

Примітка 1.3. Іноземна валюта

У примітці 1.3 банк зазначає:

курси гривні відносно іноземних валют, за якими відображалися
доходи та витрати в іноземній валюті в звіті про фінансові
результати;

курси, за якими відображені активи та зобов'язання в
іноземній валюті в звіті Баланс;

статті, за якими відображаються результати переоцінки активів
та зобов'язань;

політику керівництва банку щодо ризику збитків унаслідок
зміни курсу іноземної валюти.

Примітка 1.4. Доходи та витрати

У примітці 1.4 банк зазначає:

метод визнання доходів та витрат;

застосування методів нарахування та касового методу;

метод визнання процентних і дисконтних доходів і витрат у
звіті про фінансові результати, зокрема те, до яких статей
належать купонний дохід і доходи та витрати від амортизації
дисконтів та премій за цінними паперами;

облікову політику щодо комісійних доходів і витрат;

основні критерії визнання доходів сумнівними щодо отримання;

інше (у разі потреби).

Примітка 1.5. Цінні папери на продаж

У примітці 1.5 банк зазначає:

метод оцінки цінних паперів на продаж та порядок застосування
переоцінки щодо них (створення резервів);

статті звітів, за якими відображаються результати від
торгівлі;

статті звітів, за якими відображаються проценти та дивіденди,
що отримані від цінних паперів на продаж під час володіння ними;

наявність цінних паперів на продаж, які є об'єктом операцій
репо;

інше (у разі потреби).

Примітка 1.6. Інвестиційні цінні папери

У примітці 1.6 банк зазначає:

цінні папери, які входять до складу інвестиційних цінних
паперів у портфелі банку;

метод оцінки та переоцінки (створення резервів);

статті звітів, у яких відображаються процентні та дивідендні
доходи за ними;

інше (у разі потреби).

Примітка 1.7. Операції репо

У примітці 1.7 банк зазначає:

наявність цінних паперів, які продані та куплені за угодами
репо;

статті звітів, за якими вони обліковуються;

статті звітів, у яких відображаються різниця між ціною
продажу і купівлі, та методи, які застосовуються для обліку цієї
різниці (метод нарахування або касовий);

інше (у разі потреби).

Примітка 1.8. Кредити та резерви під можливі збитки за ними

У примітці 1.8 банк відображає свою кредитну політику,
зокрема порядок:

відображення у звіті "Баланс" кредитів (за сумою основного
боргу мінус резерви на потенційні збитки);

формування спеціального резерву під стандартну та
нестандартну заборгованість для покриття кредитного ризику (на
балансових рахунках класів 1 та 2);

формування загального резерву під заборгованість для можливих
збитків за кредитами (за балансовими рахунками класу 5);

списання кредитів;

повернення попередньо списаних кредитів;

нарахування процентів за кредитами;

списання нарахованих до отримання процентів за рахунок
резерву, якщо їх стягнення вважається неможливим.

Примітка 1.9. Враховані векселі

У примітці 1.9 банк відображає облікову політику щодо
врахованих векселів.

Примітка 1.10. Нематеріальні активи

У примітці 1.10 банк зазначає:

методи оцінки придбаних (виготовлених) нематеріальних
активів;

метод амортизації;

норми амортизації;

суми угод на придбання в майбутньому нематеріальних активів;

інше (у разі потреби).

Примітка 1.11. Основні засоби

У примітці 1.11 банк зазначає:

методи оцінки придбаних (виготовлених) основних засобів;

метод амортизації та діапазон строків корисного використання
(експлуатації);

норми амортизації;

надавання банком основних засобів в оперативний лізинг;

методи оцінки наданого оперативного лізингу основних засобів;

надавання банком основних засобів у фінансовий лізинг;

отримування банком основних засобів у фінансовий лізинг;

методи оцінки фінансового лізингу;

активи, що надані під заставу зобов'язань;

суму укладених угод на придбання в майбутньому основних
засобів;

інше (у разі потреби).

Примітка 1.12. Резерви

У примітці 1.12 банк зазначає порядок:

формування загальних резервів, та їх використання;

формування спеціальних резервів для відшкодування можливих
втрат від дебіторської заборгованості;

списання дебіторської заборгованості;

формування інших спеціальних резервів за активами (крім
резервів за кредитами).

Примітка 1.13. Податок на прибуток

У примітці 1.13 банк зазначає:

ставку податку на прибуток, якщо вона змінюється порівняно із
звітним періодом;

пояснення різниці між витратами (доходами) з податку на
прибуток та добутком облікового прибутку (збитку) на застосовану
ставку податку на прибуток;

суму та період дії тимчасових різниць, що підлягають
вирахуванню, суму податкових збитків і невикористаних податкових
пільг, пов'язаних з невизнанням відстроченого податкового активу;

суму тимчасових різниць, пов'язаних з фінансовими
інвестиціями в дочірні установи, асоційовані компанії, щодо яких
відстрочені податкові зобов'язання не були визнані;

суму витрат (доходу) з податку на прибуток, пов'язаних з
прибутком (збитком) від діяльності, що припинена.

Примітка 1.14. Власні акції банку, викуплені в акціонерів

У примітці 1.14 банк зазначає політику щодо викуплених в
акціонерів власних акцій банку.

Примітка 1.15. Операції пов'язаних сторін

У примітці 1.15 банк зазначає:

характер відносин між пов'язаними сторонами;

види та обсяги операцій (сума або частка в загальному обсязі)
пов'язаних сторін;

методи оцінки активів і зобов'язань, що використані в
операціях пов'язаних сторін;

інформація про операції між асоційованими підприємствами, які
обліковуються інвестором за методом участі в капіталі.

Примітка 1.16. Взаємозалік статей активів та зобов'язань

У примітці 1.16 банк зазначає, чи було здійснено взаємозалік
активів і зобов'язань балансу, за якими статтями звітів, а також
його юридичне обгрунтування.

Примітка 1.17. Похідні фінансові інструменти та операції
хеджування

У примітці 1.17 банк зазначає:

дані про всі наявні за станом на кінець дня 31 грудня
звітного року деривативні угоди, облікову політику щодо них,
методи оцінки та переоцінки;

операції, які хеджуються;

принципи оцінки, облікову політику та визнання результатів
хеджування;

статті, за якими відображаються результати переоцінки
деривативних угод.

Примітка 1.18 Операції з простими та потенційними простими
акціями, які були здійснені після дати балансу

У примітці 1.18 банк, який створений у формі відкритого
акціонерного товариства, за кожним класом простих акцій надає
інформацію про операції з простими та потенційними простими
акціями, які були здійснені після дати балансу (наприклад випуск
акцій; конвертування або здійснення прав на потенційні звичайні
акції, які перебувають в обігу на дату балансу, у звичайні акції;
випуск акцій за умов, які залежать від непередбачених подій тощо).

Примітка 2. Чистий процентний дохід

Таблиця 2.1. Процентний дохід
------------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті |Звітний рік | Попередній рік

| |-------------------------------------

| | Розрахунок статті (рахунки)
-----+----------------------------------+-------------------------------------

|Процентний дохід: |
1 |За коштами в банках |Групи рахунків 600,601
-----+----------------------------------+-------------------------------------
2 |За кредитами та авансами клієнтам|Групи рахунків 602, 603, 604
-----+----------------------------------+-------------------------------------
3 |За цінними паперами на продаж |Рахунки 6050(АП), 6052(АП), 6054(АП)
-----+----------------------------------+-------------------------------------
4 |За інвестиційними цінними паперами|Рахунки 6051(АП), 6053(АП), 6055(АП)
-----+----------------------------------+-------------------------------------
5 |Інший |Групи рахунків 609
-----+----------------------------------+-------------------------------------
6 |Усього | Рядок 6=1+2+3+4+5
------------------------------------------------------------------------------

Залишок за рахунками 6050(АП), 6051(АП), 6052(АП), 6053(АП),
6054(АП), 6055(АП) відображається в згорнутому вигляді.

Таблиця 2.2. Процентні витрати
--------------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті |Звітний рік | Попередній рік

| |-----------------------------------

| | Розрахунок статті (рахунки)
-----+--------------------------------------+-----------------------------------

|Процентні витрати: |
1 |За коштами, що отримані від банків |Групи рахунків 700,701
-----+--------------------------------------+-----------------------------------
2 |За коштами, що отримані від клієнтів |Групи рахунків 702, 703, 704, 706
-----+--------------------------------------+-----------------------------------
3 |За випуском цінних паперів як боргових|Група рахунків 705

|зобов'язань |
-----+--------------------------------------+-----------------------------------
4 |Інші |Група рахунків 709
-----+--------------------------------------+-----------------------------------
5 |Усього |Рядок 5=1+2+3+4
--------------------------------------------------------------------------------

Примітка 3. Дивідендний дохід

Дивідендний дохід від цінних паперів, які обліковуються в
класі 3 Плану рахунків бухгалерського обліку комерційних банків
України ( va493500-97 ).
-----------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті | Звітний рік | Попередній рік

| |---------------------------------------

| | Розрахунок статті (рахунки)
-----+-------------------------+---------------------------------------
1 |Цінні папери на продаж |Аналітичний рахунок балансового рахунку

| |6300
-----+-------------------------+---------------------------------------
2 |Інвестиційні цінні папери|Аналітичний рахунок балансового рахунку

| |6300
-----+-------------------------+---------------------------------------
3 |Усього |Рядок 3=1+2
-----------------------------------------------------------------------

Залишки за рахунком 6300 за станом на кінець дня 31 грудня
звітного року мають дорівнювати сумі рядка "Усього" примітки 3
рядків 3 та 6 звіту про фінансові результати.

Примітка 4. Чистий торговельний дохід
---------------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті |Звітний рік|Попередній рік

| |---------------------------

| |Розрахунок статті (рахунки)
-----+-----------------------------------------------+---------------------------
1 |Іноземна валюта (реалізований результат) |Рахунок 6204
-----+-----------------------------------------------+---------------------------
2 |Іноземна валюта (нереалізований результат) |Рахунок 6204
-----+-----------------------------------------------+---------------------------
3 |Усього результат від торгівлі іноземною валютою|Рядок 3=1+2
-----+-----------------------------------------------+---------------------------
4 |Цінні папери на продаж |Рахунок 6203
-----+-----------------------------------------------+---------------------------
5 | Резерв під знецінення цінних паперів |(Рахунок 7703)

|на продаж |
-----+-----------------------------------------------+---------------------------
6 |Усього результат від торгівлі цінними паперами |Рядок 6=4+5
-----+-----------------------------------------------+---------------------------
7 |Інші (зазначити які саме) |Рахунок 6209
-----+-----------------------------------------------+---------------------------
8 |Усього торговельний дохід |Рядок 8=3+6+7
---------------------------------------------------------------------------------

Сума рядків 1 та 2 має дорівнювати залишку на рахунку 6204 за
станом на кінець дня 31 грудня звітного року. Зазначити методи
розрахунку реалізованого результату.

Примітка 5. Загальноадміністративні витрати
-------------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті | Звітний рік | Попередній рік

| |-------------------------------------

| | Розрахунок статті (рахунки)
-----+-----------------------------------+-------------------------------------
1 |Адміністративні витрати |Групи рахунків 743,744,

| |рахунки 7420, 7450, 7451, 7452, 7453,

| |7454, 7455
-----+-----------------------------------+-------------------------------------
2 |Амортизація (примітка 17) |Рахунок 7423
-----+-----------------------------------+-------------------------------------
3 |Збиток від продажу основних засобів|Негативний результат рахунок 6490

|та нематеріальних активів |мінус рахунок 7490
-----+-----------------------------------+-------------------------------------
4 |Оперативний лізинг (оренда) |Рахунки 7421, 7422(4), 7395
-----+-----------------------------------+-------------------------------------
5 |Інші податки |Група рахунків 741
-----+-----------------------------------+-------------------------------------
6 |Інші |Рахунки 7390, 7396, 7397, 7399, 7456,

| |7493, 7497, 7499
-----+-----------------------------------+-------------------------------------
7 |Усього |Рядок 7=1+2+3+4+5+6
-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------

(4) Балансовий рахунок 7422 включається для розрахунку статті
"Оперативний лізинг (оренда)" за попередній рік.

Примітка 6. Витрати на персонал
-------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті |Звітний рік|Попередній рік

| |---------------------------

| |Розрахунок статті (рахунки)
-----+---------------------------------+---------------------------
1 |Зарплата |Рахунок 7400
-----+---------------------------------+---------------------------
2 |Витрати на соціальне забезпечення|Рахунок 7401
-----+---------------------------------+---------------------------
3 |Інші обов'язкові нарахування |Рахунок 7402
-----+---------------------------------+---------------------------
4 |Інші витрати на персонал |Рахунки 7403, 7409
-----+---------------------------------+---------------------------
5 |Усього |Рядок 5=1+2+3+4
-----+---------------------------------+---------------------------

|Середня кількість працівників |

|протягом року становила(5) |
-------------------------------------------------------------------

Сума рядка "Усього" має дорівнювати залишку за групою
рахунків 740 за станом на кінець дня 31 грудня звітного року.
---------------------------------

(5) Зазначається середньооблікова чисельність працівників
згідно зі звітом за формою N 1-ПВ (затверджена наказом Державного
комітету статистики України від 14.10.97 N 24 ( v0024202-97 ).

Примітка 7. Витрати на безнадійні та сумнівні борги
----------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті | Звітний рік | Попередній рік

| |----------------------------------

| | Розрахунок статті (рахунки)
-----+-----------------------------------+----------------------------------

|Кошти в інших банках |Не заповнюється

|(примітки 12, 19) |
-----+-----------------------------------+----------------------------------
1.1 |Відрахування до резерву |(Рахунки 7701(АП)(6),

| |7700(АП))
-----+-----------------------------------+----------------------------------
1.2 |Повернення списаних активів |Рахунки 6711, 6710
-----+-----------------------------------+----------------------------------
1.3 |Списання безнадійних активів |(Рахунки 7711, 7710(7),

| |аналітичний рахунок балансового

| |рахунку 7399)
-----+-----------------------------------+----------------------------------
1 |Усього |Рядок 1 = 1.1+1.2+1.3
-----+-----------------------------------+----------------------------------

| |
-----+-----------------------------------+----------------------------------

|Кредити та заборгованість клієнтів |Не заповнюється

|(примітка 14) |
-----+-----------------------------------+----------------------------------
2.1 |Відрахування до резерву |(Рахунок 7702(АП))
-----+-----------------------------------+----------------------------------
2.2 |Повернення списаних активів |Рахунок 6712
-----+-----------------------------------+----------------------------------
2.3 |Списання безнадійних активів |(Рахунок 7712, аналітичний рахунок

| |балансового рахунку 7399)
-----+-----------------------------------+----------------------------------
2 |Усього |Рядок 2 = 2.1+2.2+2.3
-----+-----------------------------------+----------------------------------

| |
-----+-----------------------------------+----------------------------------

|Інвестиційні цінні папери |Не заповнюється

|(примітки 11, 15) |
-----+-----------------------------------+----------------------------------
3.1 |Резерв під знецінення |(Рахунок 7704(АП))
-----+-----------------------------------+----------------------------------
3.2 |Повернення списаних активів |Рахунок 6714
-----+-----------------------------------+----------------------------------
3.3 |Списання безнадійних активів |(Рахунок 7714, аналітичний рахунок

| |балансового рахунку 7399)
-----+-----------------------------------+----------------------------------
3 |Усього |Рядок 3 = 3.1+3.2+3.3
-----+-----------------------------------+----------------------------------

| |
-----+-----------------------------------+----------------------------------

|Дебіторська заборгованість за |Не заповнюється

|операціями банку (примітка 19) |
-----+-----------------------------------+----------------------------------
4.1 |Відрахування до резерву |(Рахунок 7705(АП))
-----+-----------------------------------+----------------------------------
4.2 |Повернення списаних активів |Рахунок 6715
-----+-----------------------------------+----------------------------------
4.3 |Списання безнадійних активів |(Рахунок 7715, аналітичний рахунок

| |балансового рахунку 7399)
-----+-----------------------------------+----------------------------------
4 |Усього |Рядок 4 = 4.1+4.2+4.3
-----+-----------------------------------+----------------------------------

| |
-----+-----------------------------------+----------------------------------

|Нараховані доходи (примітка 18) |Не заповнюється
-----+-----------------------------------+----------------------------------
5.1 |Відрахування до резерву |(Рахунок 7720(АП))
-----+-----------------------------------+----------------------------------
5.2 |Повернення списаної заборгованості |Рахунок 6717
-----+-----------------------------------+----------------------------------
5.3 |Списання безнадійної заборгованості|(Аналітичний рахунок балансового

| |рахунку 7399)
-----+-----------------------------------+----------------------------------
5 |Усього |Рядок 5 = 5.1+5.2+5.3
-----+-----------------------------------+----------------------------------

| |
-----+-----------------------------------+----------------------------------
6 |Резерви під інші активи (зазначити,|(Рахунок 7706(АП))

|які саме) |
-----+-----------------------------------+----------------------------------
7 |Повернення списаних інших активів |Рахунок 6713
-----+-----------------------------------+----------------------------------
8 |Списання безнадійних інших активів |(Рахунок 7713, аналітичний рахунок

| |балансового рахунку 7399)
-----+-----------------------------------+----------------------------------
9 |Усього |Рядок 9 = 6+7+8
-----+-----------------------------------+----------------------------------
10 |Усього витрат |(Рядок 10 = 1+2+3+4+5+9)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------

(6) Залишок за рахунками 7700 (АП), 7701 (АП), 7702 (АП),
7704 (АП), 7705 (АП), 7706 (АП) відображається в згорнутому
вигляді.

(7) Балансові рахунки групи 771 "Списання безнадійних
активів" використовуються для складання примітки за попередній
рік.

Примітка 8. Податок на прибуток

Таблиця 8.1. Витрати на сплату податку на прибуток(8)
------------------------------

(8) Без урахування податку на прибуток на непередбачені
доходи/витрати, які включені до рядка 4 примітки 9.

------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті |Звітний рік|Попередній рік

| |---------------------------

| |Розрахунок статті (рахунки)
-----+--------------------------------+---------------------------
1 |Поточний податок на прибуток |Аналітичний рахунок

| |балансового рахунку 7900
-----+--------------------------------+---------------------------
2 |Відстрочений податок на прибуток|Аналітичний рахунок

| |балансового рахунку 7900
-----+--------------------------------+---------------------------
3 |Усього |Рядок 3=1+2
------------------------------------------------------------------

Податок на прибуток від операційної діяльності згідно з
податковим обліком.

Таблиця 8.2. Узгодження прибутку (збитку) за даними
бухгалтерського обліку (обліковий прибуток (збиток) та податкового
прибутку (збитку)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті |Звітний рік|Попередній рік

| |----------------------------

| |Розрахунок статті (рахунки)
-----+------------------------------------------------------------------+----------------------------
1 |Обліковий прибуток (збиток) |Рядок 13 звіту про

| |фінансові результати
-----+------------------------------------------------------------------+----------------------------
2 |Сума податку на прибуток, що визначений за ставкою |(Рядок 2 = рядок 1 х 30%)

|оподаткування 30% |
-----+------------------------------------------------------------------+----------------------------

|Коригування: |
-----+------------------------------------------------------------------+----------------------------
3 |Витрати, які не включаються до суми валових витрат з метою |

|розрахунку податкового прибутку, але визнаються у бухгалтерському |

|обліку |
-----+------------------------------------------------------------------+----------------------------
4 |Витрати, які включаються до суми валових витрат з метою розрахунку|

|податкового прибутку, але не визнаються у бухгалтерському обліку |
-----+------------------------------------------------------------------+----------------------------
5 |Доходи, які підлягають обкладенню податком на прибуток, але не |

|визнаються (не відносяться) до облікового прибутку (збитку) |
-----+------------------------------------------------------------------+----------------------------
6 |Доходи, які не підлягають обкладенню податком на прибуток, але |

|визнаються у бухгалтерському обліку |

| |
-----+------------------------------------------------------------------+----------------------------
7 |Амортизаційні відрахування за даними фінансового обліку |
-----+------------------------------------------------------------------+----------------------------
8 |Амортизація, яка підлягає оподаткуванню |
-----+------------------------------------------------------------------+----------------------------
9 |Інші суми, які не є доходами та витратами, але включаються у базу |

|оподаткування (виправлення помилок тощо) |
-----+------------------------------------------------------------------+----------------------------
10 |Сума податку на прибуток (збиток) |(Рядок 10=2+3-4+5-6+7-8+/-9)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблиця 8.3. Розрахунок впливу тимчасових різниць на податок
на прибуток

Ставка податку на прибуток, що застосовується для визначення
відстрочених податків, є ставкою оподаткування, яку передбачається
використовувати в період реалізації активу чи погашення
зобов'язання, виходячи зі ставок оподаткування та податкового
законодавства, чинних на дату балансу.

Сума витрат (доходу) з податків на прибуток за звітний рік
визначається, виходячи з поточного податку на прибуток з
урахуванням змін у складі відстрочених податків (відстрочені
податки на кінець року по відношенню до початку року):

відстрочені податкові зобов'язання - збільшення (+),
зменшення (-);

відстрочені податкові активи - зменшення (+), збільшення (-).
--------------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті |Звітний рік|Попередній рік

| |---------------------------

| |Розрахунок статті (рахунки)
-----+----------------------------------------------+---------------------------
1 |Відстрочені податкові активи |Рядок 1=1.1+1.2+1.3
-----+----------------------------------------------+---------------------------
1.1 |Тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню |
-----+----------------------------------------------+---------------------------
1.2 |Перенесення невикористаних податкових збитків |

|на майбутні періоди |
-----+----------------------------------------------+---------------------------
1.3 |Перенесення невикористаних податкових пільг |

|на майбутні періоди |
-----+----------------------------------------------+---------------------------
2 |Відстрочені податкові зобов'язання |Рядок 2=2.1
-----+----------------------------------------------+---------------------------
2.1 |Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню|
--------------------------------------------------------------------------------

Примітка 9. Непередбачені доходи/витрати

Зазначається дохід або витрати (екстраординарні статті), які
виникли в звітному періоді в результаті подій чи операцій, що
відрізняються від звичайної діяльності банку і не
повторюватимуться часто або регулярно.

Характер та суму кожної статті необхідно розкривати окремо.
------------------------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті |Звітний рік|Попередній рік

| |--------------------------------

| |Розрахунок статті (рахунки)
-----+---------------------------------------------------+--------------------------------
1 |Непередбачені доходи (зазначити, які саме) |Рахунок 6809
-----+---------------------------------------------------+--------------------------------
2 |Непередбачені витрати (зазначити, які саме) |(Рахунок 7809)
-----+---------------------------------------------------+--------------------------------
3 |Усього |Рядок 3=1+2
-----+---------------------------------------------------+--------------------------------
4 |Податок на прибуток на непередбачені доходи/витрати|(Аналітичний рахунок балансового

| |рахунку 7900)
-----+---------------------------------------------------+--------------------------------
5 |Усього непередбачених доходів/витрат, включаючи |Рядок 5=3+4

|податок на прибуток до них |
------------------------------------------------------------------------------------------

Сума рядка 3 таблиці 8.1 примітки 8 та рядка 4 примітки 9 має
дорівнювати залишку балансового рахунку 7900 за станом на кінець
дня 31 грудня звітного року.

Примітка 10. Розрахунок чистого та скоригованого чистого
прибутку (збитку) на одну просту акцію
----------------------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті |Розрахунок статті

| |(рахунки)
-----+----------------------------------------------------------------+-----------------
1 |Чистий прибуток (збиток) за вирахуванням дивідендів |

|на привілейовані акції за звітний рік (грн.) |
-----+----------------------------------------------------------------+-----------------
2 |Середньорічна кількість простих акцій в обігу (шт.) |
-----+----------------------------------------------------------------+-----------------
3 |Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) |Рядок 3=1:2
-----+----------------------------------------------------------------+-----------------
4 |Коригування |
-----+----------------------------------------------------------------+-----------------
5 |Дивіденди, що визнані в звітному періоді, |

|на розбавляючі потенційні прості акції (грн.) |
-----+----------------------------------------------------------------+-----------------
6 |Витрати на відсотки, які пов'язані з розбавляючими |

|потенційними простими акціями, що визнані в звітному році (грн.)|
-----+----------------------------------------------------------------+-----------------
7 |Поточний та відстрочений податок на прибуток, який пов'язаний |

|з витратами на відсотки (грн.) |
-----+----------------------------------------------------------------+-----------------
8 |Скоригований чистий прибуток (збиток) за звітний рік (грн.) |Рядок 8=1+6-7-5
-----+----------------------------------------------------------------+-----------------
9 |Кількість розбавляючих потенційних простих акцій (шт.) |
-----+----------------------------------------------------------------+-----------------
10 |Скоригована середньорічна кількість простих акцій (шт.) |Рядок 10=2+9
-----+----------------------------------------------------------------+-----------------
11 |Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію |Рядок 11=8:10
----------------------------------------------------------------------------------------

До розрахунку скоригованого чистого прибутку (збитку) на одну
просту акцію потрібно включати лише такі потенційні прості акції,
які мають розбавляючий вплив на чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію, тобто зменшують його значення. Розрахунок
здійснюється за кожним класом і випуском простих акцій.

Кількість потенційних простих акцій включається до розрахунку
скоригованого чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію за
період їх в обігу. Потенційні прості акції, які було анульовано
або строк дії яких минув у звітному році, включаються до
розрахунку скоригованого чистого прибутку (збитку) на одну просту
акцію за період їх обігу в звітному році.

Потенційні прості акції, конвертація яких здійснена в
звітному році, включаються до розрахунку скоригованого чистого
прибутку (збитку) на одну просту акцію за період їх обігу з
початку звітного року до дати конвертації.

Примітка 10.1. Розрахунок середньорічної кількості простих
акцій в обігу

(шт.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рядок|Дата |Найменування статті |Випу-|Власні |Акції в обігу|Часовий |Середньозважена

| | |щені |акції, | |зважений |кількість

| | |акції|що | |коефіцієнт|простих акцій,

| | | |викуплені| | |які перебувають

| | | |банком | | |в обігу

| | | | | | |(кол.5 х кол.6)
-----+--------+-----------------------------------+-----+---------+-------------+----------+----------------
1 |01.01 |Кількість акцій на початок звітного| | |Колонка 3 | |

|звітного|року | | |мінус колонка| |

|року | | | |4 рядка 1 | |
-----+--------+-----------------------------------+-----+---------+-------------+----------+----------------
2 | |Випуск нових акцій | | |Колонка 5 | |

| | | | |рядка 1 мінус| |

| | | | |колонка 3 | |

| | | | |рядка 2 | |
-----+--------+-----------------------------------+-----+---------+-------------+----------+----------------
3 | |Придбання власних акцій | | | | |
-----+--------+-----------------------------------+-----+---------+-------------+----------+----------------
4 | |Коригування(9): | | | | |
-----+--------+-----------------------------------+-----+---------+-------------+----------+----------------
5 | |сплата дивідендів простими акціями | | | | |
-----+--------+-----------------------------------+-----+---------+-------------+----------+----------------
6 | |випуск прав на придбання простих| | | | |

| |акцій, призначених для існуючих| | | | |

| |акціонерів, за ціною, нижчою, ніж| | | | |

| |справедлива вартість простих акцій | | | | |
-----+--------+-----------------------------------+-----+---------+-------------+----------+----------------
7 | |зменшення номінальної вартості| | | | |

| |акцій (дроблення акцій) | | | | |
-----+--------+-----------------------------------+-----+---------+-------------+----------+----------------
8 | |збільшення номінальної вартості| | | | |

| |акцій (консолідація акцій) | | | | |
-----+--------+-----------------------------------+-----+---------+-------------+----------+----------------
9 |31.12. |Кількість акцій на кінець звітного| | |Колонка 5 | |

|звітного|року | | |рядка 3 | |

|року | | | |плюс/мінус | |

| | | | |сума рядків | |

| | | | |5+6+7-8 за | |

| | | | |колонкою 5 | |
-----+-------------------------------------------------------------------------------------+----------------
10 |Середньорічна кількість простих акцій в обігу |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------

(9) При урахуванні таких подій припускається, що подія
відбулася на початку звітного періоду.

Якщо кількість простих або потенційних акцій в обігу
змінюється внаслідок:

випуску акцій для безкоштовного пропорційного розподілу між
акціонерами (бонусна емісія);

зменшення номінальної вартості акцій (дроблення акцій);

збільшення номінальної вартості акцій (консолідація акцій);

вплив суттєвих помилок та коригувань, які є результатом змін
в обліковій політиці;

злиття банків, яке є об'єднанням часток після дати балансу,
але до затвердження річної фінансової звітності керівництвом
банку, чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію та
скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію за
звітний та попередній роки підлягає перерахунку.

Кількість простих акцій для розрахунку чистого прибутку
(збитку) на одну просту акцію у разі злиття банків визначається як
сукупна середньорічна кількість простих акцій об'єднаних банків,
що скоригована на еквівалент простих акцій банку, акції якого
перебувають в обігу після злиття банків.

Примітка 11. Казначейські та інші цінні папери, що
рефінансуються Національним банком України, та цінні папери,
емітовані Національним банком України
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті |Звітний рік|Попередній рік

| |---------------------------

| |Розрахунок статті (рахунки)
-----+----------------------------------------------------------------+---------------------------
1 |Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком |Рахунки 1410-1417

|України, у портфелі банку на продаж |
-----+----------------------------------------------------------------+---------------------------
2 |Цінні папери, емітовані Національним банком України, у |Рахунки 1430-1437

|портфелі банку на продаж |
-----+----------------------------------------------------------------+---------------------------
3 |Резерв під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються|(Рахунок 1490)

|Національним банком України, у портфелі банку на продаж |
-----+----------------------------------------------------------------+---------------------------
4 |Усього |Рядок 4=1+2+3
-----+----------------------------------------------------------------+---------------------------
5 |Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком |Рахунки 1420-1427

|України, у портфелі банку на інвестиції |
-----+----------------------------------------------------------------+---------------------------
6 |Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у |Рахунки 1440-1447

|портфелі банку на інвестиції |
-----+----------------------------------------------------------------+---------------------------
7 |Резерв під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються|(Рахунок 1491)

|Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції |
-----+----------------------------------------------------------------+---------------------------
8 |Усього |Рядок 8=5+6+7
-----+----------------------------------------------------------------+---------------------------
9 |Усього цінних паперів |Рядок 9=4+8
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Зазначається, які саме казначейські цінні папери перебувають
у власності банку та на який строк вони емітовані.

Примітка 12. Кошти в інших банках
-----------------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті |Звітний рік|Попередній рік

| |---------------------------

| |Розрахунок статті (рахунки)
-----+-------------------------------------------------+---------------------------
1 |Кошти до запитання в інших банках |Рахунки 1500, 1505, 1580
-----+-------------------------------------------------+---------------------------
2 |Строкові депозити, які розміщені в інших банках |Рахунки 1510-1517, 1581
-----+-------------------------------------------------+---------------------------
3 |Кредити, які надані іншим банкам |Рахунки 1520-1527, 1582
-----+-------------------------------------------------+---------------------------
4 |Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями|Рахунок 1589
-----+-------------------------------------------------+---------------------------
5 |Усього |Рядок 5=1+2+3+4
-----+-------------------------------------------------+---------------------------
6 |Резерв під заборгованість інших банків |(Рахунки 1590, 1591)
-----+-------------------------------------------------+---------------------------
7 |Усього коштів в інших банках за мінусом резервів |Рядок 7=5+6
-----------------------------------------------------------------------------------

Залишок за рахунками 1523(АП), 1524(АП) відображається у
згорнутому вигляді в цій примітці, а також у примітці 28.

Зазначити категорії кредитів із вищевказаних та суми, під які
були створені резерви протягом року.

Примітка 13. Цінні папери на продаж
----------------------------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті |Звітний рік |Попередній рік

| |--------------------------------------

| | Розрахунок статті (рахунки)
-----+-------------------------------------------------+--------------------------------------
1 |Боргові цінні папери на продаж |Сума залишків за рахунками 3110, 3111,

| |3112, 3113, 3114, (3116), 3117
-----+-------------------------------------------------+--------------------------------------
2 |Акції та інші цінні папери на продаж |Сума залишків за рахунками 3102,

| |3103, 3105
-----+-------------------------------------------------+--------------------------------------
3 |Усього |Рядок 3=1+2
-----+-------------------------------------------------+--------------------------------------
4 |Резерв під знецінення цінних паперів на продаж |(Рахунок 3190)
-----+-------------------------------------------------+--------------------------------------
5 |Усього цінні папери на продаж за мінусом резервів|Рядок 5=3+4
----------------------------------------------------------------------------------------------

Зазначити, чи є цінні папери, які були використані у якості
застави або для операцій репо за станом на кінець дня 31 грудня
звітного року та в якій сумі.

Примітка 14. Кредити та заборгованість клієнтів

Таблиця 14.1. Кредитний портфель банку
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті |Звітний рік |Попередній рік

| |------------------------------------------------

| | Розрахунок статті (рахунки)
-----+----------------------------------------------------------+------------------------------------------------
1 |Овердрафт |Рахунки 2000, 2090, 2200
-----+----------------------------------------------------------+------------------------------------------------
2 |Кредити під платіжні картки |Рахунки 2061, 2201, аналітичні рахунки

| |балансових рахунків 2206, 2207, 2290
-----+----------------------------------------------------------+------------------------------------------------
3 |Операції репо |Рахунки 2010, 2091
-----+----------------------------------------------------------+------------------------------------------------
4 |Враховані векселі |Рахунки 2020, 2027, (2026), 2092
-----+----------------------------------------------------------+------------------------------------------------
5 |Факторинг |Рахунки 2030, 2037, 2093
-----+----------------------------------------------------------+------------------------------------------------
6 |Кредити, які надані суб'єктам господарської |Рахунки 2040-2047, 2050-2057, 2094, 2095, 2205,

|діяльності та фізичним особам |аналітичні рахунки балансових рахунків 2206,

| |2207, 2290
-----+----------------------------------------------------------+------------------------------------------------
7 |Кредити на будівництво, освоєння землі |Рахунки 2070, 2073, 2210, 2213, аналітичні

| |рахунки балансових рахунків 2076, 2077, 2097,

| |2216, 2217, 2291
-----+----------------------------------------------------------+------------------------------------------------
8 |Кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання |Рахунки 2071, 2074, 2211, 2214, аналітичні

| |рахунки балансових рахунків 2076, 2077, 2097,

| |2216, 2217, 2291
-----+----------------------------------------------------------+------------------------------------------------
9 |Фінансовий лізинг |Рахунок 2075, аналітичні рахунки балансових

| |рахунків 2076, 2077, 2097
-----+----------------------------------------------------------+------------------------------------------------
10 |Кредити, які надані органам загальнодержавного управління |Рахунки 2100-2107, 2110-2117, 2190, 2191
-----+----------------------------------------------------------+------------------------------------------------
11 |Сумнівні заборгованості за виплаченими гарантіями |Рахунки 2099, 2198, 2199, 2299
-----+----------------------------------------------------------+------------------------------------------------
12 |Інші (якщо сума рядка "Інші" становить більше ніж 5% від |Рахунки 2062, 2065, 2066, 2067, 2096, 2202,

|загальної суми рядка "Кредити і аванси клієнтам", то треба|аналітичні рахунки балансових рахунків

|надати роз'яснення) |2206, 2207, 2290
-----+----------------------------------------------------------+------------------------------------------------
13 |Усього кредитів |Рядок 13=1+2+3+4+5+6+7++8+9+10+11+12
-----+----------------------------------------------------------+------------------------------------------------
14 |Резерви під заборгованість за кредитами |(Рахунки 2400, 2401)
-----+----------------------------------------------------------+------------------------------------------------
15 |Усього кредитів за мінусом резервів під кредити |Рядок 15=13+14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Залишок за рахунками 2100(АП), 2105(АП), 2110(АП), 2115(АП)
відображається в згорнутому вигляді в цій примітці, а також у
примітці 28.

Сума аналітичних рахунків балансових рахунків 2076, 2077,
2097, 2216, 2217, 2291 рядків 7, 8, 9 має дорівнювати сумі
балансових рахунків 2076, 2077, 2097, 2216, 2217, 2291 на кінець
дня 31 грудня звітного року. Сума аналітичних рахунків балансових
рахунків 2206, 2207, 2290 рядків 1, 2, 6, 12 має дорівнювати сумі
балансових рахунків 2206, 2207, 2290 за станом на кінець дня 31
грудня звітного року.

Наступна таблиця складається на базі оборотів за рахунками
2400, 2401.

Таблиця 14.2. Рух резервів під заборгованість за кредитами
----------------------------------------------------------------------------------
Рядок| Рух резервів |Звітний рік|Попередній рік

| |---------------------------

| |Розрахунок статті (рахунки)
-----+------------------------------------------------+---------------------------
1 |Залишок на 1 січня |
-----+------------------------------------------------+---------------------------
2 |Відрахування у резерви під: |Рядок 2 = 2.1+2.2
-----+------------------------------------------------+---------------------------
2.1 | нестандартну заборгованість |Сума
-----+------------------------------------------------+---------------------------
2.2 | стандартну заборгованість |Сума
-----+------------------------------------------------+---------------------------
3 |Списання активу за рахунок резервів |(Сума)

|(зазначити, які саме) |
-----+------------------------------------------------+---------------------------
4 |Зменшення резерву під: |(Рядок 4=4.1+4.2)
-----+------------------------------------------------+---------------------------
4.1 | нестандартну заборгованість (у разі |(Сума)

| поліпшення кредитного портфеля) |
-----+------------------------------------------------+---------------------------
4.2 | стандартну заборгованість (у разі погіршення|(Сума)

| кредитного портфеля або погашення) |
-----+------------------------------------------------+---------------------------
5 |Залишок за станом на кінець дня 31 грудня |Рядок 5=1+2+3+4
----------------------------------------------------------------------------------

Зазначаються суми позик, за якими не здійснюється нарахування
процентів, за станом на кінець дня 31 грудня звітного року.

Зазначаються дані про списання кредитів без попереднього
формування спеціальних резервів, повернення раніше списаних (за
рахунок резервів або безпосередньо за рахунок витрат) кредитів за
звітний та попередній роки.

Кожний банк самостійно складає таблицю з розбивкою за
секторами економіки залежно від їх наявності.

Таблиця 14.3. Структура кредитів за галузями економіки
----------------------------------------------------------------------------------
Рядок| Назва галузі |Код| Звітний рік | % |Попередній рік| %
-----+---------------------------------+---+-------------+----+--------------+----
1 |Промисловість та виробництво |10 | | | |
-----+---------------------------------+---+-------------+----+--------------+----
2 |Сільське господарство |20 | | | |
-----+---------------------------------+---+-------------+----+--------------+----
3 |Лісове господарство |30 | | | |
-----+---------------------------------+---+-------------+----+--------------+----
4 |Торгівля та громадське харчування|70 | | | |
-----+---------------------------------+---+-------------+----+--------------+----
5 |Фінанси, кредит, страхування, | | | | |

|пенсійне забезпечення |96 | | | |
-----+---------------------------------+---+-------------+----+--------------+----
6 |Будівництво |60 | | | |
-----+---------------------------------+---+-------------+----+--------------+----
7 |Транспорт та зв'язок |50 | | | |
-----+---------------------------------+---+-------------+----+--------------+----
8 |Загальна комерційна діяльність із|84 | | | |

|забезпечення функціонування ринку| | | | |
-----+---------------------------------+---+-------------+----+--------------+----
9 |Матеріально-технічне забезпечення|80 | | | |

|та збут | | | | |
-----+---------------------------------+---+-------------+----+--------------+----
10 |Інші |81 | | | |

| |83 | | | |

| |86 | | | |

| |87 | | | |

| |88 | | | |

| |90 | | | |
-----+---------------------------------+---+-------------+----+--------------+----
11 |Усього | |Сума має |100%| |100%

| | |дорівнювати | | |

| | |сумі рядка 13| | |

| | |таблиці 14.1 | | |

| | |примітки 14 | | |
----------------------------------------------------------------------------------

Якщо сума рядка "Інші" становить більше ніж 5% від загальної
суми рядка 11, то її потрібно розшифрувати.

Таблиця 14.4 Кредити під гарантію Кабінету Міністрів України
-----------------------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті | Звітний рік | % |Попередній рік| %
-----+--------------------------------+-------------------------+----+--------------+----
1 |Кредити, що видані під гарантію| | | |

|Кабінету Міністрів України | | | |
-----+--------------------------------+-------------------------+----+--------------+----
2 |Загальна сума кредитів |Сума має дорівнювати сумі|100%| |100%

| |рядка 13 таблиці 14.1 | | |

| |примітки 14 | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------

Кредити та аванси надалі аналізуються як частина балансу в
таких примітках: валютний ризик - примітка 28, процентний ризик -
примітка 30, ризик ліквідності - примітка 29.

Примітка 15. Інвестиційні цінні папери
---------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті |Звітний рік|Попередній рік

| |---------------------------

| |Розрахунок статті (рахунки)
-----+-----------------------------------+---------------------------
1 |Боргові цінні папери |Рахунки 3210, 3211, 3212,

| |3213, 3214, (3216), 3217
-----+-----------------------------------+---------------------------
2 |Акції |Рахунки 3202, 3203, 3205
-----+-----------------------------------+---------------------------
3 |Усього |Рядок 3=1+2
-----+-----------------------------------+---------------------------
4 |Резерви під знецінення |(Рахунок 3290)
-----+-----------------------------------+---------------------------
5 |Усього інвестиційних цінних паперів|Рядок 5=3+4

|за мінусом резервів |
---------------------------------------------------------------------

Зазначаються вид та сума цінних паперів, щодо яких сформовані
резерви.

Зазначається, чи є цінні папери, які були використані як
застава (за винятком угод продажу та викупу - операції репо), та
вказати суму.

Зазначається сума довгострокових вкладень з часткою участі
менше ніж 20% і ця інформація вноситься до наступної таблиці.

Таблиця 15.1. Довгострокові інвестиції (за рахунком 3202) за
звітний рік
---------------------------------------------------------------------------------
Назва |Країна|Частка|Тип |Балансова вартість|Кредити, |Депозити, що

| |участі|бізнесу| інвестицій |що надані |отримані від

| | (%) | | |цій компанії|цієї компанії
-------------+------+------+-------+------------------+------------+-------------

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
-------------+------+------+-------+------------------+------------+-------------
Довгострокові| | | | | |
інвестиції | | | | | |
-------------+------+------+-------+------------------+------------+-------------
Усього | | | |Сума всіх рядків | |

| | | |за графою 5(10) | |
---------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------

(10) Сума має дорівнювати залишку на рахунку 3202 за станом
на кінець дня 31 грудня звітного року.

Таблиця 15.2 "Довгострокові інвестиції (за рахунком 3202) за
попередній рік" складається аналогічно до таблиці 15.1
"Довгострокові інвестиції (за рахунком 3202) за звітний рік".

Примітка 16. Довгострокові інвестиції до асоційованих
компаній і дочірніх установ

Таблиця 16.1. Вкладення до асоційованих компаній і дочірніх
установ
----------------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті |Звітний рік|Попередній рік

| |---------------------------

| |Розрахунок статті (рахунки)
----------------------------------------------------------------------------------

Асоційовані компанії
----------------------------------------------------------------------------------
1 |Вкладення за історичною (первинною) вартістю |Сума рахунків розділу 41

| |за історичною вартістю
-----+------------------------------------------------+---------------------------
2 |Частка банку в оголошеному доході від інвестицій|Сума
-----+------------------------------------------------+---------------------------
3 |Отримані дивіденди |(Сума)
-----+------------------------------------------------+---------------------------
4 |Нараховані дивіденди, але не отримані |(Сума)
-----+------------------------------------------------+---------------------------
5 |Збиток |(Сума)
-----+------------------------------------------------+---------------------------
6 |Балансова вартість |Рядок 6=1+2+3+4+5
-----+----------------------------------------------------------------------------

|Дочірні установи
-----+----------------------------------------------------------------------------
7 |Балансова вартість |Сума
-----+------------------------------------------------+---------------------------
8 |Усього |Рядок 7=5+6
----------------------------------------------------------------------------------

Сума рядка "Усього" має дорівнювати сумі розділів 41, 42
Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних ( va493500-97 )
банків за станом на кінець дня 31 грудня.

Таблиця 16.2. Перелік усіх вкладень до асоційованих компаній
та дочірніх установ за станом на кінець дня 31 грудня звітного
року (заповнюється на підставі позасистемного обліку)
---------------------------------------------------------------------------------

Назва |Країна|Частка|Тип |Балансова |Кредити, |Депозити,

| |участі|бізнесу|вартість |що надані |що отримані

| | (%) | |інвестицій |цій компанії|від цієї

| | | | | |компанії
----------------+------+------+-------+-----------------+------------+-----------
Асоційована | | | | | |
компанія | | | | | |
----------------+------+------+-------+-----------------+------------+-----------
Дочірня установа| | | | | |
----------------+------+------+-------+-----------------+------------+-----------
Усього | | | |Сума всіх рядків | |

| | | |за колонкою 5(11)| |
---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------

(11) Сума має дорівнювати сумі залишків за рахунками розділів
41, 42 за станом на кінець дня 31 грудня звітного року.

Таблиця 16.3 "Перелік усіх вкладень до асоційованих компаній
та дочірніх установ за станом на кінець дня 31 грудня попереднього
року" складається аналогічно до таблиці 16.2 "Перелік усіх
вкладень до асоційованих компаній та дочірніх установ за станом на
кінець дня 31 грудня звітного року".

Примітка 17. Основні засоби та нематеріальні активи

Передавання між підвідомчими установами банку основних
засобів не враховується під час складання цієї таблиці.

Таблиця 17.1. Основні засоби за звітний рік
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ря-| Групи основних |Залишок на |Надійшло за рік |Переоцінка |Вибуло за рік|Нарахо-|Витрати від |Інші зміни |Залишок на | у тому числі
док| засобів |початок року | (+) |(дооцінка +, | (-) |вано |зменшення |за рік (+, -)|кінець року |
| | | |уцінка -) | |аморти-|корисності (-)| | |
| |-------------| ---------------+-------------+-------------|зації |--------------+-------------+-------------+---------------------------
| |первісна|знос| |у тому числі |первісна|знос|первісна|знос|за рік |первісна|знос |первісна|знос|первісна|знос|одержані за |передані в
| |(перео- | | |--------------|(перео- | |(перео- | | (+) |(перео- | |(перео- | |(перео- | |фінансовим |оперативний
| |цінена) | | |зли-|завершені|цінена) | |цінена) | | |цінена) | |цінена) | |цінена) | |лізингом |лізинг
| |вартість| | |ття |капіталь-|вартість| |вартість| | |вартість| |вартість| |вартість| |(орендою) |(оренду)
| | | | | |ні інвес-| | | | | | | | | | | | (+) | (-)
| | | | | |тиції | | | | | | | | | | | |-------------+-------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | |первісна|знос|первісна|знос
| | | | | | | | | | | | | | | | | |(перео- | |(перео- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |цінена) | |цінена) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |вартість| |вартість|
---+-----------------+--------+----+---+----+---------+--------+----+--------+----+-------+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
---+-----------------+--------+----+---+----+---------+--------+----+--------+----+-------+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----
1 |Земельні ділянки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---+-----------------+--------+----+---+----+---------+--------+----+--------+----+-------+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----
2 |Капітальні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|витрати на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|поліпшення земель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---+-----------------+--------+----+---+----+---------+--------+----+--------+----+-------+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----
3 |Будинки, споруди| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|та передавальні| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|пристрої | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---+-----------------+--------+----+---+----+---------+--------+----+--------+----+-------+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----
4 |Машини та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|обладнання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---+-----------------+--------+----+---+----+---------+--------+----+--------+----+-------+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----
5 |Транспортні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|засоби | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---+-----------------+--------+----+---+----+---------+--------+----+--------+----+-------+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----
6 |Інструменти, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|прилади, інвентар| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(меблі) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---+-----------------+--------+----+---+----+---------+--------+----+--------+----+-------+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----
7 |Інші основні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|засоби | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---+-----------------+--------+----+---+----+---------+--------+----+--------+----+-------+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----
8 |Бібліотечні фонди| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---+-----------------+--------+----+---+----+---------+--------+----+--------+----+-------+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----
9 |Малоцінні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|необоротні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|матеріальні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---+-----------------+--------+----+---+----+---------+--------+----+--------+----+-------+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----
10 |Тимчасові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(нетитульні) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|споруди | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---+-----------------+--------+----+---+----+---------+--------+----+--------+----+-------+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----
11 |Інші необоротні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|матеріальні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---+-----------------+--------+----+---+----+---------+--------+----+--------+----+-------+--------+-----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----
12 |Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сума колонки "Залишок на кінець року" (17 мінус 18) рядка 12
має дорівнювати сумі колонок 3 + (4) + 5 +/- 8 + (9) + (10) +
+ (11) + 12 + (13) + (14) +/- 15 + (16) за рядком 12, а саме:

залишок на початок року первісної (переоціненої) вартості
(балансові рахунки 4400, 4500) колонка 3, мінус знос (балансові
рахунки 4409, 4509) колонка 4;

плюс надійшло за рік, колонка 5;

плюс/мінус переоцінка, колонки 8, 9;

мінус вибуло за рік, колонки 10, 11. У колонці "Вибуло за
рік" відображаються реалізація, безоплатне передавання,
ліквідація, вкладення банку в статутні капітали підприємств,
надання у фінансовий лізинг (оренду), втрачені (інвентаризація)
основні засоби;

плюс нараховано амортизації за рік, колонка 12;

мінус втрати від зменшення корисності, колонки 13, 14;

плюс/мінус інші зміни за рік, колонки 15, 16. У колонці "Інші
зміни за рік" відображаються поліпшення, виправлення помилок тощо.

Із колонки 17 рядка 12 розкрити:

вартість основних засобів, щодо яких є передбачені чинним
законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження;

вартість оформлених у заставу основних засобів;

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не
використовуються (консервація, реконструкція тощо);

залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації
для продажу;

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих
основних засобів.

Вартість основних засобів, що прийняті в оперативний лізинг
(оренду) (позабалансовий рахунок 9840).

Балансова вартість на кінець дня 31 грудня звітного року має
дорівнювати сумі рахунків 4400, 4409, 4500, 4509.

Таблиця 17.1.1 "Основні засоби за попередній рік" складається
аналогічно до таблиці 17.1 "Основні засоби за звітний рік".

Таблиця 17.2. Нематеріальні активи за звітний рік
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ря-| |Залишок на |Надійшло за рік (+) |Переоцінка |Вибуло за рік|Нара- |Витрати від |Інші зміни |Залишок на
док| |початок року | |(дооцінка +, | (-) |ховано|зменшення |за рік (+, -)|кінець року
| | | |уцінка -) | |амор- |корисності (-)| |
| |-------------| ----------------+---------------+-------------|тиза- |--------------+-------------+-------------
| |Первісна|знос| |у тому числі |Первісної|зносу|Первісна|знос|ції за|первісна|знос |первісна|знос|первісна|знос
| |(перео- | | |---------------|(переоці-| |(перео- | |рік |(перео- | |(перео- | |(перео- |
| |цінена) | | |зли-|завершені |неної) | |цінена) | | (+) |цінена) | |цінена) | |цінена) |
| |вартість| | |ття |капітальні|вартості | |вартість| | |вартість| |вартість| |вартість|
| | | | | |інвестиції| | | | | | | | | | |
---+--------------------+--------+----+----+----+----------+---------+-----+--------+----+------+--------+-----+--------+----+--------+----
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
---+--------------------+--------+----+----+----+----------+---------+-----+--------+----+------+--------+-----+--------+----+--------+----
1 |Права на | | | | | | | | | | | | | | | |
|користування майном | | | | | | | | | | | | | | | |
---+--------------------+--------+----+----+----+----------+---------+-----+--------+----+------+--------+-----+--------+----+--------+----
2 |Права на знаки для | | | | | | | | | | | | | | | |
|товарів і послуг | | | | | | | | | | | | | | | |
---+--------------------+--------+----+----+----+----------+---------+-----+--------+----+------+--------+-----+--------+----+--------+----
3 |Авторські та суміжні| | | | | | | | | | | | | | | |
|з ними права | | | | | | | | | | | | | | | |
---+--------------------+--------+----+----+----+----------+---------+-----+--------+----+------+--------+-----+--------+----+--------+----
4 |Гудвіл | | | | | | х |Х | | | | | | | | |
---+--------------------+--------+----+----+----+----------+---------+-----+--------+----+------+--------+-----+--------+----+--------+----
5 |Інші нематеріальні | | | | | | | | | | | | | | | |
|активи | | | | | | | | | | | | | | | |
---+--------------------+--------+----+----+----+----------+---------+-----+--------+----+------+--------+-----+--------+----+--------+----
6 |Усього | | | | | | | | | | | | | | | |
---+--------------------+--------+----+----+----+----------+---------+-----+--------+----+------+--------+-----+--------+----+--------+----
7 |Довідково: | | | | | | | | | | | | | | | |
|Негативний гудвіл | | | | | | | | | | | | | | | |
|(рахунок 4320) | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сума колонки "Залишок на кінець року" (17 мінус 18) рядка 6
має дорівнювати сумі колонок 3, 4, 5 плюс з 8 до 16, рядка 6, а
саме:

залишок на початок року (балансовий рахунок 4300) мінус знос
(балансовий рахунок 4309);

плюс надійшло за рік, колонка 5;

плюс/мінус переоцінка, колонки 8, 9;

мінус вибуло за рік, колонки 10, 11. У колонці "Вибуло за
рік" відображаються нематеріальні активи, які реалізовані,
безоплатно передані, ліквідовані, втрачені, надані у фінансовий
лізинг, вкладення банку в статутні капітали підприємств, гудвіл,
що не відповідає ознакам активу;

плюс нарахована амортизація за рік, колонка 12;

мінус втрати від зменшення корисності, колонки 13, 14;

плюс/мінус інші зміни за рік, колонка 15, 16. У колонці "Інші
зміни за рік" відображається удосконалення, виправлення помилок
тощо.

Із рядка 6 колонки 17 потрібно розкрити:

вартість нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права
власності;

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів;

вартість створених нематеріальних активів.

Балансова вартість на кінець дня 31 грудня звітного року має
дорівнювати сумі залишків за балансовими рахунками 4300, 4309,
4320.

Таблиця 17.2.1 "Нематеріальні активи за попередній рік"
складається аналогічно до таблиці 17.2 "Нематеріальні активи за
звітний рік".

Таблиця 17.3. Капітальні інвестиції

Таблиця 17.3 Капітальні інвестиції складається на підставі
балансових рахунків 4310, 4430, 4431, 4530
-------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті | За рік |На кінець року

| |(оборот за дебетом)| (залишок)
-----+--------------------------------+-------------------+--------------
1 |Капітальне будівництво | |
-----+--------------------------------+-------------------+--------------
2 |Придбання (виготовлення) | |

|основних засобів | |
-----+--------------------------------+-------------------+--------------
3 |Придбання (виготовлення) інших | |

|необоротних матеріальних активів| |
-----+--------------------------------+-------------------+--------------
4 |Придбання (створення) | |

|нематеріальних активів | |
-----+--------------------------------+-------------------+--------------
5 |Інші | |
-----+--------------------------------+-------------------+--------------
6 |Усього | |
-------------------------------------------------------------------------

Примітка 18. Нараховані доходи до отримання
---------------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті | Звітний рік | Попередній рік

| |---------------------------------------

| | Розрахунок статті (рахунки)
-----+-----------------------------------+---------------------------------------
1 |Грошові кошти та залишки в НБУ |Рахунки 1208, 1218
-----+-----------------------------------+---------------------------------------
2 |Казначейські цінні папери |Рахунки 1418, 1428, 1438, 1448
-----+-----------------------------------+---------------------------------------
3 |Кошти в інших банках |Рахунки 1508, 1509, 1518, 1519,

| |1528, 1529, 1780
-----+-----------------------------------+---------------------------------------
4 |Кредити клієнтам та аванси |Рахунки 2008, 2018, 2028, 2029,

| |2038, 2039, 2048, 2049, 2058,

| |2059, 2068, 2069, 2078, 2079,

| |2108, 2109, 2118, 2119, 2208,

| |2209, 2218, 2219, 2480
-----+-----------------------------------+---------------------------------------
5 |Цінні папери на продаж |Рахунки 3108, 3118, 3119, аналітичний

| |рахунок балансового рахунку 3589
-----+-----------------------------------+---------------------------------------
6 |Інвестиційні цінні папери |Рахунки 3208, 3218, 3219, аналітичний

| |рахунок балансового рахунку 3589
-----+-----------------------------------+---------------------------------------
7 |Інші |Група рахунків 357, аналітичний рахунок

| |балансового рахунку 3589
-----+-----------------------------------+---------------------------------------
8 |Резерви під сумнівну заборгованість|Рахунки 1790, 2490, 3599

|за нарахованими доходами |
-----+-----------------------------------+---------------------------------------
9 |Усього нарахованих доходів |Рядок 9=1+2+3+4+5+6+7+8

|за мінусом резервів |
---------------------------------------------------------------------------------

Примітка 19. Інші активи
--------------------------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті |Звітний рік | Попередній рік

| |-----------------------------------

| | Розрахунок статті (рахунки)
-----+--------------------------------------------------+-----------------------------------
1 |Банківські метали |Розділ 11
-----+--------------------------------------------------+-----------------------------------
2 |ТМЦ |Розділ 34, рахунок 3510
-----+--------------------------------------------------+-----------------------------------
3 |Витрати майбутніх періодів |Рахунок 3500
-----+--------------------------------------------------+-----------------------------------
4 |Дебіторська заборгованість за податком на прибуток|Рахунки 3521, 3520
-----+--------------------------------------------------+-----------------------------------
5 |Дебіторська заборгованість за іншими податками та |Рахунок 3522

|обов'язковими платежами |
-----+--------------------------------------------------+-----------------------------------
6 |Дебіторська заборгованість за операціями з банками|Група рахунків 181, 188
-----+--------------------------------------------------+-----------------------------------
7 |Дебіторська заборгованість за операціями з |Рядок 7=7.1+7.2

|купівлі-продажу валюти: |
-----+--------------------------------------------------+-----------------------------------
7.1 |для клієнтів |Рахунок 2800
-----+--------------------------------------------------+-----------------------------------
7.2 |за рахунок банку |Рахунок 3540
-----+--------------------------------------------------+-----------------------------------
8 |Дебіторська заборгованість з придбання основних |Рахунок 3511

|засобів та нематеріальних активів |
-----+--------------------------------------------------+-----------------------------------
9 |Дебіторська заборгованість за операціями з |Рахунки 3541, 3542, 3548

|фінансовими інструментами |
-----+--------------------------------------------------+-----------------------------------
10 |Дебіторська заборгованість працівникам банку |Група рахунків 355
-----+--------------------------------------------------+-----------------------------------
11 |Інша сумнівна заборгованість |Рахунок 3580
-----+--------------------------------------------------+-----------------------------------
12 |Інші |Рахунки 2801, 2805, 2806, 2809,

| |2920А, 2924А, 3710, 3519, 3810А,

| |група рахунків 288
-----+--------------------------------------------------+-----------------------------------
13 |Усього інших активів |Рядок 13=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12
-----+--------------------------------------------------+-----------------------------------
14 |Резерв під дебіторську заборгованість |(Група рахунків 189)

|за операціями з банками |
-----+--------------------------------------------------+-----------------------------------
15 |Резерв під дебіторську заборгованість клієнтам |(Група рахунків 289)
-----+--------------------------------------------------+-----------------------------------
16 |Резерв під іншу сумнівну заборгованість |(Рахунок 3590)
-----+--------------------------------------------------+-----------------------------------
17 |Усього інших активів за мінусом резервів |Рядок 17=13+14+15+16
--------------------------------------------------------------------------------------------

Примітка 20.Кошти клієнтів
--------------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті |Звітний рік | Попередній рік

| |---------------------------------

| | Розрахунок статті (рахунки)
-----+----------------------------------------+---------------------------------
1 |Кошти суб'єктів господарської діяльності|Рядок 1=2+3
-----+----------------------------------------+---------------------------------
2 | Кошти до запитання |Сума рахунків 2600-2606 (12)
-----+----------------------------------------+---------------------------------
3 | Строкові кошти |Сума рахунків 2610-2615, 2700,

| |2701, 2706
-----+----------------------------------------+---------------------------------
4 |Кошти фізичних осіб |Рядок 4=5+6
-----+----------------------------------------+---------------------------------
5 | Кошти до запитання |Сума рахунків 2620-2626
-----+----------------------------------------+---------------------------------
6 | Строкові кошти |Сума рахунків 2630, 2635
-----+----------------------------------------+---------------------------------
7 |Кошти бюджету, спеціальних фондів та |Сума рахунків 2502, 2512-2514,

|інші кошти клієнтів, що утримуються |2520-2526, 2530, 2531, 2540-2546,

|з бюджету |2550-2555, 2560-2565, 2570, 2571
-----+----------------------------------------+---------------------------------
8 |Інші зобов'язання перед клієнтами |Сума рахунків 2900-2906, 2909,

| |2920П, 2924П
-----+----------------------------------------+---------------------------------
9 |Усього |Рядок 9=1+4+7+8
--------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------

(12) Суми за контрпасивними рахунками віднімаються під час
розрахунку.

Зазначається сума гарантійних залучених депозитів та
вказується, під які операції (акредитиви, доміцильовані векселі
тощо).

Примітка 21. Інші депозити
----------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті |Звітний рік|Попередній рік

| |---------------------------

| |Розрахунок статті (рахунки)
-----+------------------------------------------+---------------------------
1 |Ощадні (депозитні) сертифікати, |Рахунки 3320, (3326), 3327

|емітовані банком |
-----+------------------------------------------+---------------------------
2 |Зобов'язання за операціями з колишнім СРСР|Рахунки 2907, 2908
-----+------------------------------------------+---------------------------
3 |Усього |Рядок 3=1+2
----------------------------------------------------------------------------

Примітка 22. Боргові цінні папери, емітовані банком

Таблиця 22.1. Боргові цінні папери, емітовані банком за
звітний рік
-------------------------------------------------------------------------
Найменування статті |Середньозважена | Звітний рік

|процентна ставка|---------------------------

| |Розрахунок статті (рахунки)
----------------------------+----------------+---------------------------
Цінні папери власного боргу,| |Сума рахунків 3300-3307
емітовані банком | |
-------------------------------------------------------------------------

Розкрити термін погашення боргових цінних паперів, емітованих
банком.

Таблиця 22.2 "Боргові цінні папери, емітовані банком за
попередній рік" складається аналогічно до таблиці 22.1 "Боргові
цінні папери, емітовані банком за звітний рік".

Примітка 23. Нараховані витрати до сплати
-----------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті |Звітний рік | Попередній рік

| |--------------------------------

| | Розрахунок статті (рахунки)
-----+--------------------------------------+--------------------------------
1 |Кошти банків |Рахунки 1308, 1318, 1328, 1338,

| |1608, 1618, 1628
-----+--------------------------------------+--------------------------------
2 |Кошти клієнтів |Рахунки 2518, 2528, 2538, 2548,

| |2558, 2568, 2608, 2618, 2628,

| |2638, 2708
-----+--------------------------------------+--------------------------------
3 |Інші депозити |Рахунок 3328
-----+--------------------------------------+--------------------------------
4 |Боргові цінні папери, емітовані банком|Рахунок 3308
-----+--------------------------------------+--------------------------------
5 |Нарахування за заробітною платою |Рахунки 3652, 3654, 3659

|та інші нарахування працівникам банку |
-----+--------------------------------------+--------------------------------
6 |Інші |Рахунок 3668, група рахунків 367
-----+--------------------------------------+--------------------------------
7 |Усього |Рядок 7=1+2+3+4+5+6
-----------------------------------------------------------------------------

Примітка 24. Інші зобов'язання
-----------------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті |Звітний рік| Попередній рік

| |-----------------------------------

| |Розрахунок статті (рахунки)
-----+-----------------------------------------+-----------------------------------
1 |Субординований борг |Рахунок 3660
-----+-----------------------------------------+-----------------------------------
2 |Доходи майбутніх періодів |Рахунок 3600
-----+-----------------------------------------+-----------------------------------
3 |Кредиторська заборгованість |Група рахунків 191

|за операціями з банками |
-----+-----------------------------------------+-----------------------------------
4 |Кредиторська заборгованість |Група рахунків 361

|за господарською діяльністю |
-----+-----------------------------------------+-----------------------------------
5 |Кредиторська заборгованість |Рахунки 3620, 3621

|за податком на прибуток |
-----+-----------------------------------------+-----------------------------------
6 |Кредиторська заборгованість за податками |Рахунок 3622

|та обов'язковими платежами, крім податку |

|на прибуток |
-----+-----------------------------------------+-----------------------------------
7 |Кредиторська заборгованість |Рахунок 3630

|перед акціонерами банку |
-----+-----------------------------------------+-----------------------------------
8 |Дивіденди до сплати |Рахунок 3631
-----+-----------------------------------------+-----------------------------------
9 |Кредиторська заборгованість за операціями|Група рахунків 364

|з фінансовими інструментами |
-----+-----------------------------------------+-----------------------------------
10 |Кредиторська заборгованість |Рахунки 3650, 3651, 3653, 3658

|за розрахунками з працівниками банку |
-----+-----------------------------------------+-----------------------------------
11 |Інші резерви |Примітка 24.1
-----+-----------------------------------------+-----------------------------------
12 |Інші |Рахунки 3720, 3810П, 3811
-----+-----------------------------------------+-----------------------------------
13 |Усього |Рядок 13=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12
-----------------------------------------------------------------------------------

Примітка 24.1. Інші резерви
----------------------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті | Звітний рік | Попередній рік

| |--------------------------------------------

| | Розрахунок статті (рахунки)
-----+-------------------------------------+--------------------------------------------
1 |Резерви за позабалансовими операціями|Рахунок 3690
-----+-------------------------------------+--------------------------------------------
2 |Резерви під курсові ризики |Аналітичний рахунок балансового рахунку 3699
-----+-------------------------------------+--------------------------------------------
3 |Інші резерви (зазначити які саме) |Аналітичний рахунок балансового рахунку 3699
-----+-------------------------------------+--------------------------------------------
4 |Усього |Рядок 4=1+2+3
----------------------------------------------------------------------------------------

Сума аналітичних рахунків рахунку 3699 рядків 2 та 3 мають
дорівнювати залишку на рахунку 3699 за станом на кінець дня 31
грудня звітного року.

Примітка 25. Статутний капітал
------------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті |Звітний рік|Попередній рік

| |---------------------------

| |Розрахунок статті (рахунки)
-----+--------------------------------------------+---------------------------
1 |Статутний капітал зареєстрований |Рахунок 5000

|(число акцій - усього) |
-----+--------------------------------------------+---------------------------
2 |З них простих акцій - усього |Кількість
-----+--------------------------------------------+---------------------------
3 |Несплачений зареєстрований статутний капітал|(Рахунок 5001)
-----+--------------------------------------------+---------------------------
4 |Фактично сплачений статутний капітал | Рядок 4=1+3
-----+--------------------------------------------+---------------------------
5 |З них простих акцій |Кількість
------------------------------------------------------------------------------

Сума рядка 4 має дорівнювати сумі рядка 19 звіту "Баланс".

Зазначається кількість власних акцій, викуплених в акціонерів
на кінець звітного року.

Відображається загальна сума іноземної валюти як плати за
акції із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту
зараховано в облік.

Примітка 26. Дивіденди за акціями
----------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті |Звітний рік|Попередній рік

| |---------------------------

| |Розрахунок статті (рахунки)
-----+------------------------------------------+---------------------------
1 |Дивіденди на початок року |Рахунки 3631, 5003
-----+------------------------------------------+---------------------------
2 |Дивіденди, що оголошені протягом року |Сума
-----+------------------------------------------+---------------------------
3 |Дивіденди, що капіталізовані протягом року|(Рахунок 5003)
-----+------------------------------------------+---------------------------
4 |Дивіденди, що сплачені протягом року |(Рахунок 3631)
-----+------------------------------------------+---------------------------
5 |Дивіденди на кінець року |Рядок 5=1+2+3+4
----------------------------------------------------------------------------

Примітка 27. Потенційні зобов'язання банку на кінець року

Примітка 27.1. Потенційні зобов'язання банку на кінець
звітного року

У звіті слід зазначити про події, які відбулися за станом на
кінець дня 31 грудня звітного року, але не відображені в жодній
примітці та, якщо вони містять додаткову інформацію про діяльність
та фінансовий стан банку.

Зокрема:

Розгляд справи в суді;

Капітальні зобов'язання (зазначити які саме);

Зобов'язання, що пов'язані з кредитуванням.

У нижчезазначеній таблиці відображаються контрактні суми
позабалансових фінансових інструментів банку, що дають змогу
видати кредит клієнтам (банк заповнює таблицю за наявності в нього
цих зобов'язань):
------------------------------------------------------------------
Гарантії та резервні акредитиви |
-------------------------------------------------------+----------
Документарні акредитиви та акредитивні комерційні листи|
-------------------------------------------------------+----------
Зобов'язання видати кредит: |
-------------------------------------------------------+----------
Первинний строк погашення - до року |
-------------------------------------------------------+----------
Первинний строк погашення - більше року |
-------------------------------------------------------+----------
Інші |
------------------------------------------------------------------

Активи заставлені (репо, цінні папери тощо).

Зобов'язання оперативного лізингу (оренди). Якщо банк є
лізингоодержувачем, то зазначаються майбутні мінімальні лізингові
виплати за оперативним лізингом за такими строками:

менше 1 року;

від 1 року до 5 років;

більше 5 років.

Примітка 27.2 "Потенційні зобов'язання банку на кінець
попереднього року" складається аналогічно до примітки 27.1
"Потенційні зобов'язання банку на кінець звітного року".

Примітка 28. Валютний ризик

У цій примітці відображається концентрація активів,
зобов'язань та позабалансових зобов'язань за валютами.

Сума колонки "усього" має дорівнювати статтям звіту "Баланс".

Кожна колонка заповнюється як сума рахунків за рядком у
розрізі валют.

Усі суми виражені в гривнях або гривневому еквіваленті за тим
курсом, за яким складався звіт "Баланс".

Таблиця 28.1. Валютний ризик за звітний рік
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті |Гривні |DEM |USD |RUR |Інші |Усього
-----+----------------------------+-----------------------------------------------------------------------

|АКТИВИ |
-----+----------------------------+-----------------------------------------------------------------------
1 |Грошові кошти та залишки в|Розділ 10, рахунки 1200, 1203, 1207, 1211, 1212

|НБУ |
-----+----------------------------+-----------------------------------------------------------------------
2 |Казначейські та інші цінні |Рахунки 1410-1417, 1420-1427, 1440-1447, група рахунків 149,

|папери, що рефінансуються |рахунки 1430-1437

|Національним банком |

|України, та цінні папери, |

|емітовані Національним |

|банком України |
-----+----------------------------+-----------------------------------------------------------------------
3 |Кошти в інших банках |Рахунки 1500, 1505, 1580, 1510-1517, 1581, 1520-1527, 1582, 1589,

| |1590, 1591
-----+----------------------------+-----------------------------------------------------------------------
4 |Кредити та заборгованість |Рахунки 2000, 2090, 2200, 2061, 2201, 2010, 2020, 2027, 2091, 2092,

|клієнтів |2030, 2037, 2093, 2040-2047, 2050-2057, 2094, 2095, 2096, 2205, 2206,

| |2207, 2290, 2070, 2073, 2210, 2213, 2076,2077, 2097, 2216, 2217, 2291,

| |2071, 2074, 2211, 2214, 2075, 2100-2107, 2110-2117, 2190, 2191, 2099,

| |2198, 2199, 2299, 2062, 2065, 2066, 2067, 2202, 2400, 2401, 2026
-----+----------------------------+-----------------------------------------------------------------------
5 |Цінні папери на продаж |Рахунки 3110-3117, 3102-3105, 3190
-----+----------------------------+-----------------------------------------------------------------------
6 |Інвестиційні цінні папери |Рахунки 3210-3217, 3202-3205, 3290
-----+----------------------------+-----------------------------------------------------------------------
7 |Довгострокові вкладення в |Розділи 41, 42

|асоційовані компанії та |

|дочірні установи |
-----+----------------------------+-----------------------------------------------------------------------
8 |Основні засоби та |Розділи 43, 44, 45

|нематеріальні активи |
-----+----------------------------+-----------------------------------------------------------------------
9 |Нараховані доходи до |Рахунки 1208, 1218, 1418, 1428, 1438, 1448, 1508, 1509, 1518, 1519,

|отримання |1528, 1529, 1780, 1790, 2008, 2018, 2028, 2029, 2038, 2039, 2048,

| |2049, 2058, 2059, 2068, 2069, 2078, 2079, 2108, 2109, 2118, 2119,

| |2208, 2209, 2218, 2219, 2480, 2490, 3108, 3118, 3119, 3208, 3218,

| |3219, 3589, 3599, група рахунків 357
-----+----------------------------+-----------------------------------------------------------------------
10|Інші активи |Розділ 11, група рахунків 280, 288, 289, рахунок 2924А, розділ 34,

| |рахунки 3510, 3500, 3520, 3521, групи рахунків 354, 355, рахунки 3710,

| |3519, 3511, групи рахунків 181, 188, 189, рахунки 3522, 2920А, 3810А,

| |3590, 3580
-----+----------------------------+-----------------------------------------------------------------------
11|Усього активів |Сума рядків|Сума рядків|Сума рядків|Сума рядків|Сума рядків|Сума рядків

| |з 1 до 10 |з 1 до 10 |з 1 до 10 |з 1 до 10 |з 1 до 10 |з 1 до 10

| |за |за |за |за |за |за

| |колонкою 2 |колонкою 3 |колонкою 4 |колонкою 5 |колонкою 6 |колонкою 7
-----+----------------------------+-----------------------------------------------------------------------

|ЗОБОВ'ЯЗАННЯ |
-----+----------------------------+-----------------------------------------------------------------------
12|Кошти банків |Рахунки 1300, 1310-1317, 1322-1327, 1332, 1335, 1600, 1610-1615,

| |1620-1625, 1605
-----+----------------------------+-----------------------------------------------------------------------
13|Зобов'язання клієнтам |Рахунки 2600-2606, 2610-2615, 2620-2626, 2630, 2635, 2512-2514,

| |2520-2526, 2530, 2540-2546, 2550-2555, 2560-2565, 2570, 2571,

| |2900-2906, 2909, 2920П, 2924П, 2531, 2502, 2700, 2701, 2706
-----+----------------------------+-----------------------------------------------------------------------
14|Інші депозити |Рахунки 3320, 2907, 2908, 3326, 3327
-----+----------------------------+-----------------------------------------------------------------------
15|Боргові цінні папери, |Рахунки 3300-3307

|емітовані банком |
-----+----------------------------+-----------------------------------------------------------------------
16|Нараховані витрати до сплати|Рахунки 1308, 1318, 1328, 1338, 1608, 1618, 1628, 2518, 2528, 2538,

| |2548, 2558, 2568, 2608, 2618, 2628, 2638, 3308, 3328, 3668, група

| |рахунків 367, рахунки 3652, 3654, 3659
-----+----------------------------+-----------------------------------------------------------------------
17|Інші зобов'язання |Рахунок 3600, групи рахунків 361, 362, рахунки 3630, 3631, група

| |рахунків 364, рахунки 3650, 3651, 3653, 3720, 3660, 3690, 3699, 3810П,

| |3811, 3658, група рахунків 191
-----+----------------------------+-----------------------------------------------------------------------
18|Усього зобов'язань |Сума рядків|Сума рядків|Сума рядків|Сума рядків|Сума рядків|Сума рядків

| |з 12 до 17 |з 12 до 17 |з 12 до 17 |з 12 до 17 |з 12 до 17 |з 12 до 17

| |за |за |за |за |за |за

| |колонкою 2 |колонкою 3 |колонкою 4 |колонкою 5 |колонкою 6 |колонкою 7
-----+----------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------
19|Чиста балансова позиція |Рядок 11 |Рядок 11 |Рядок 11 |Рядок 11 |Рядок 11 |Рядок 11

| |мінус |мінус |мінус |мінус |мінус |мінус

| |рядок 18 за|рядок 18 за|рядок 18 за|рядок 18 за|рядок 18 за|рядок 18 за

| |колонкою 2 |колонкою 3 |колонкою 4 |колонкою 5 |колонкою 6 |колонкою 7
-----+----------------------------+-----------------------------------------------------------------------
20|Чиста позабалансова позиція|Різниця активних та пасивних позабалансових рахунків за зазначеними

|за умовними сумами |валютами (крім контррахунків позабалансової валютної позиції групи 992)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблиця 28.2 "Валютний ризик за попередній рік" складається
аналогічно до таблиці 28.1 "Валютний ризик за звітний рік".

Примітка 29. Ризик ліквідності

Концентрація активів, зобов'язань та позабалансових
зобов'язань за датами погашення. Складається згідно з формою N 631
"Звіт про структуру активів та пасивів за строками".

Таблиця 29.1. Ризик ліквідності за звітний рік.

Таблиця 29.2 "Ризик ліквідності за попередній рік"
складається аналогічно до таблиці 29.1 "Ризик ліквідності за
звітний рік".

Примітка 30. Процентний ризик

У примітці 30 відображається середня процентна ставка за
деякими активами та зобов'язаннями в розрізі валют за станом на
кінець звітного року.

Таблиця 30.1. Середньозважена процентна ставка за деякими
активами та зобов'язаннями за звітний рік (беруться рахунки за
аналогічними статтями звіту "Баланс").

(%)
-------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті |Гривні| USD | DEM | RUR | EUR
-----+------------------------------+------+-----+-----+-----+-----

|АКТИВИ | | | | |
-----+------------------------------+------+-----+-----+-----+-----
1 |Грошові кошти та залишки в НБУ| | | | |
-----+------------------------------+------+-----+-----+-----+-----
2 |Казначейські цінні папери | | | | |
-----+------------------------------+------+-----+-----+-----+-----
3 |Кошти в інших банках | | | | |
-----+------------------------------+------+-----+-----+-----+-----
4 |Кредити клієнтам та аванси | | | | |
-----+------------------------------+------+-----+-----+-----+-----
5 |Цінні папери на продаж | | | | |
-----+------------------------------+------+-----+-----+-----+-----
6 |Інвестиційні цінні папери | | | | |
-----+------------------------------+------+-----+-----+-----+-----

|ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | | |
-----+------------------------------+------+-----+-----+-----+-----
7 |Кошти банків | | | | |
-----+------------------------------+------+-----+-----+-----+-----
8 |Зобов'язання клієнтам | | | | |
-----+------------------------------+------+-----+-----+-----+-----
9 |Інші депозити | | | | |
-----+------------------------------+------+-----+-----+-----+-----
10 |Боргові цінні папери, | | | | |

|емітовані банком | | | | |
-------------------------------------------------------------------

Сумнівні активи, за якими доходи не нараховуються, не
зазначаються в таблиці.

Таблиця 30.2 "Середньозважена процентна ставка за деякими
активами та зобов'язаннями за попередній рік" складається
аналогічно до таблиці 30.1 "Середньозважена процентна ставка за
деякими активами та зобов'язаннями за звітний рік".

Примітка 31. Операції пов'язаних сторін

У примітці 31 банк відображає взаємовідносини пов'язаних
сторін.

Терміни в цій примітці вживаються в такому значенні:

пов'язані сторони - сторони вважаються пов'язаними, якщо одна
сторона прямо або опосередковано здійснює контроль над іншою або
здійснює суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних
рішень іншою стороною;

операція пов'язаних сторін - передача активів або зобов'язань
однією пов'язаною стороною іншим пов'язаним сторонам.
--------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті |Звітний|Попередній

| | рік | рік
-----+-------------------------------------------+-------+----------

|Кредити, що надані пов'язаним сторонам | |
-----+-------------------------------------------+-------+----------
1 |Поточні кредити на кінець року | |
-----+-------------------------------------------+-------+----------
2 |Середньозважена процентна ставка | |
-----+-------------------------------------------+-------+----------
3 |Прострочені кредити на кінець року | |
-----+-------------------------------------------+-------+----------
4 |Депозити, що залучені від пов'язаних сторін| |
-----+-------------------------------------------+-------+----------
5 |Депозити на кінець року | |
-----+-------------------------------------------+-------+----------
6 |Середньозважена процентна ставка | |
-----+-------------------------------------------+-------+----------
7 |Гарантії, що отримані банком | |
-----+-------------------------------------------+-------+----------
8 |Гарантії, що надані банком | |
--------------------------------------------------------------------

Примітка 32. Звіт про рух грошових коштів

Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає
суми, що належать до різних видів діяльності, то ці суми
наводяться окремо в складі відповідних видів діяльності.

Залежно від обраного методу банк заповнює:

за прямим методом
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті |Звітний рік |Попередній рік

| |--------------------------------------------

| | Розрахунок статті
-----------------------------------------------------------------------------------------------

I. Операційна діяльність
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 |Процентні доходи, що отримані |Грошові надходження щодо процентних доходів
-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------
2 |Процентні витрати, що сплачені |(Грошові сплати процентних витрат)
-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------
3 |Комісійні доходи, що отримані |Грошові надходження щодо комісійних доходів
-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------
4 |Комісійні витрати, що сплачені |(Грошові сплати комісійних витрат)
-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------
5 |Дивіденди від довгострокових інвестицій |Грошові надходження щодо дивідендів від

|в асоційовані компанії, що отримані |довгострокових інвестицій в асоційовані

| |компанії, отримані
-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------
6 |Інші доходи, що отримані |Грошові надходження щодо інших доходів
-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------
7 |Інші витрати, що сплачені |(Грошові сплати інших витрат)
-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------
8 |Реалізовані результати від торговельних |Грошові надходження щодо результату від

|операцій |торговельних операцій
-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------
9 |Повернення раніше списаних активів |Грошові надходження раніше списаних активів
-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------
10 |Виплати працівникам банку |(Грошові сплати працівникам банку)
-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------
11 |Податок на прибуток, що сплачений |(Податок на прибуток, сплачений грошами)
-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------
12 |Чистий грошовий прибуток від поточних |Рядок 12=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11

|операцій банку |
-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------
13 |Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені|Грошові надходження (відплив коштів) за

|в інших банках, кредитів та передоплат іншим|операціями з іншими банками, кредитів та

|банкам |передоплат іншим банкам
-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------
14 |Зменшення (збільшення) кредитів, які надані |Грошові надходження (відплив коштів) за

|клієнтам |операціями з кредитами, що надані клієнтам
-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------
15 |Зменшення (збільшення) інших активів |Грошові надходження (відплив коштів) за

| |операціями з іншими активами
-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------
16 |Збільшення (зменшення) коштів, які отримані |Грошові надходження (відплив коштів), що

|від Національного банку України |отримані від Національного банку України
-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------
17 |Збільшення (зменшення) коштів інших банків |Грошові надходження (відплив коштів) за

| |операціями з іншими банками
-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------
18 |Збільшення (зменшення) поточних та |Грошові надходження (відплив коштів) за

|депозитних рахунків |операціями з поточними та депозитними

| |рахунками
-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------
19 |Збільшення (зменшення) інших зобов'язань |
-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------
20 |Реалізація (придбання) цінних паперів |Грошові надходження (відплив коштів) за

|у портфелі банку на продаж |операціями з цінними паперами в портфелі

| |банку на продаж
-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------
21 |Чисте збільшення (зменшення) активів та |Рядок 21=13+14+15+16+17+18+19+20

|зобов'язань від операційної діяльності |
-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------
22 |Чистий приплив (відплив) грошових коштів |Рядок 22=12+21

|від операційної діяльності |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

II. Інвестиційна діяльність
-----------------------------------------------------------------------------------------------
23 |Реалізація (придбання) інвестиційних |Грошові надходження (відплив коштів) за

|паперів |операціями з цінними паперами в портфелі

| |банку на інвестиції
-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------
24 |Зменшення (збільшення) інвестицій |Грошові надходження (відплив коштів) за

|в асоційовані компанії |операціями з інвестицій в асоційовані

| |компанії
-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------
25 |Зменшення (збільшення) інвестицій |Грошові надходження (відплив коштів) за

|у дочірні установи |операціями з інвестицій у дочірні установи
-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------
26 |Зменшення (збільшення) основних засобів |Грошові надходження (відплив коштів) за

|та нематеріальних активів |операціями з вкладень в основні засоби та

| |нематеріальні активи
-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------
27 |Чистий відплив грошових коштів |Рядок 27=23+24+25+26

|від інвестиційної діяльності |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

III. Фінансова діяльність
-----------------------------------------------------------------------------------------------
28 |Збільшення (зменшення) цінних паперів |Грошові надходження (відплив коштів) за

|власного боргу |операціями з цінними паперами власного боргу
-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------
29 |Збільшення (зменшення) субординованих |Грошові надходження (відплив коштів) за

|зобов'язань |субординованими зобов'язаннями
-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------
30 |Збільшення (зменшення) сплаченого |Грошові надходження (відплив коштів) до

|акціонерного капіталу |акціонерного капіталу
-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------
31 |Дивіденди, що сплачені протягом |(Відплив грошових коштів як дивідендів)

|звітного періоду |
-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------
32 |Чистий приплив грошових коштів |Рядок 32=28+29+30+31

|від фінансової діяльності |
-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------
33 |Чисте збільшення (зменшення) грошових |Рядок 33=22+27+32

|коштів та їх еквівалентів |має дорівнювати рядок 33=35-34+/-розділ IV
-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------
34 |Грошові кошти та їх еквіваленти на |

|початок року |
-----+--------------------------------------------+--------------------------------------------
35 |Грошові кошти та їх еквіваленти |

|на кінець року |
--------------------------------------------------+--------------------------------------------

IV. Вплив змін курсів валют |Зазначається нереалізований результат від

|переоцінки іноземної валюти
-----------------------------------------------------------------------------------------------

за непрямим методом
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті |Звітний рік |Попередній рік

| |-------------------------------------------------------

| | Розрахунок статті
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Операційна діяльність
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 |Чистий прибуток (збиток) поточного періоду|Зазначається сума чистого прибутку за рік
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Поправки чистого прибутку
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 |Нараховані витрати |Зазначаються нараховані, але не сплачені витрати
-----+------------------------------------------+-------------------------------------------------------
3 |Нараховані доходи |Зазначаються нараховані, але не отримані доходи
-----+------------------------------------------+-------------------------------------------------------
4 |Амортизація основних засобів |Зазначається нарахована амортизація за основними

| |засобами
-----+------------------------------------------+-------------------------------------------------------
5 |Резерви під сумнівні борги, знецінення |Зазначається відрахування у спеціальні резерви

|активів |(чиста сума)
-----+------------------------------------------+-------------------------------------------------------
6 |Торговельний результат |Зазначається:

| |результат від торгівлі цінними паперами в портфелі

| |банку на продаж,

| |результат від дострокового викупу боргових цінних

| |паперів, крім ощадних сертифікатів,

| |результат від дострокового викупу ощадних сертифікатів,

| |нереалізований результат від переоцінки деривативів
-----+------------------------------------------+-------------------------------------------------------
7 |Нарахований та відстрочений податок |Зазначаються нараховані, але не сплачені податок на

| |прибуток та відстрочений податок
-----+------------------------------------------+-------------------------------------------------------
8 |Прибуток (збиток) від продажу інвестицій |Зазначаються:

| |результат від продажу цінних паперів у портфелі

| |банку на інвестиції,

| |результат від продажу основних засобів
-----+------------------------------------------+-------------------------------------------------------
9 |Прибуток від довгострокових інвестицій в |Зазначається результат від продажу асоційованих

|асоційовані компанії |компаній
-----+------------------------------------------+-------------------------------------------------------
10 |Амортизація дисконту і премії цінних |Зазначається сума амортизації дисконту і премії

|паперів |цінних паперів
-----+------------------------------------------+-------------------------------------------------------
11 |Інший рух коштів, які не є грошовими |Зазначається інший рух коштів, що не є грошовими
-----+------------------------------------------+-------------------------------------------------------
12 |Чистий грошовий прибуток від поточних |Рядок 12=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11

|операцій банку |
-----+------------------------------------------+-------------------------------------------------------
13 |Зменшення (збільшення) коштів, які |Грошові надходження (відплив коштів) за операціями з

|розміщені в інших банках, кредитів та |іншими банками, кредитів та передоплат іншим банкам

|передоплат іншим банкам |
-----+------------------------------------------+-------------------------------------------------------
14 |Зменшення (збільшення) кредитів, які |Грошові надходження (відплив коштів) за операціями

|надані клієнтам |з кредитами, які надані клієнтам
-----+------------------------------------------+-------------------------------------------------------
15 |Зменшення (збільшення) інших активів |Грошові надходження (відплив коштів) за операціями

| |з іншими активами
-----+------------------------------------------+-------------------------------------------------------
16 |Збільшення (зменшення) коштів, які |Грошові надходження (відплив коштів), що отримані

|отримані від Національного банку України |від Національного банку України
-----+------------------------------------------+-------------------------------------------------------
17 |Збільшення (зменшення) коштів інших банків|Грошові надходження (відплив коштів) за операціями

| |з іншими банками
-----+------------------------------------------+-------------------------------------------------------
18 | Збільшення (зменшення) поточних та |Грошові надходження (відплив коштів) за операціями

|депозитних рахунків |з поточними та депозитними рахунками
-----+------------------------------------------+-------------------------------------------------------
19 |Збільшення (зменшення) інших зобов'язань |
-----+------------------------------------------+-------------------------------------------------------
20 |Реалізація (придбання) цінних паперів у |Грошові надходження (відплив коштів) за операціями

|портфелі банку на продаж |з цінними паперами в портфелі банку на продаж
-----+------------------------------------------+-------------------------------------------------------
21 |Чисте збільшення (зменшення) активів та |Рядок 21=13+14+15+16+17+18+19+20

|зобов'язань від операційної діяльності |
-----+------------------------------------------+-------------------------------------------------------
22 |Чистий приплив (відплив) грошових коштів |Рядок 22=12+21

|від операційної діяльності |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Інвестиційна діяльність
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 |Реалізація (придбання) інвестиційних |Грошові надходження (відплив коштів) за операціями

|паперів |з цінними паперами в портфелі банку на інвестиції
-----+------------------------------------------+-------------------------------------------------------
24 |Зменшення (збільшення) інвестицій в |Грошові надходження (відплив коштів) за операціями

|асоційовані компанії |за інвестиціями в асоційовані компанії
-----+------------------------------------------+-------------------------------------------------------
25 |Зменшення (збільшення) інвестицій у |Грошові надходження (відплив коштів) за операціями

|дочірні установи |за інвестиціями в дочірні установи
-----+------------------------------------------+-------------------------------------------------------
26 |Зменшення (збільшення) основних засобів та|Грошові надходження (відплив коштів) за операціями за

|нематеріальних активів |вкладеннями в основні засоби та нематеріальні активи
-----+------------------------------------------+-------------------------------------------------------
27 | |Рядок 27=23+24+25+26

| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Фінансова діяльність
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 |Збільшення (зменшення) цінних паперів |Грошові надходження (відплив коштів) за операціями

|власного боргу |з цінними паперами власного боргу
-----+------------------------------------------+-------------------------------------------------------
29 |Збільшення (зменшення) субординованих |Грошові надходження (відплив коштів) за субординованими

|зобов'язань |зобов'язаннями
-----+------------------------------------------+-------------------------------------------------------
30 |Збільшення (зменшення) сплаченого |Грошові надходження (відплив коштів) до акціонерного

|акціонерного капіталу |капіталу
-----+------------------------------------------+-------------------------------------------------------
31 |Дивіденди, що сплачені протягом звітного |Відплив грошових коштів, як дивідендів

|періоду |
-----+------------------------------------------+-------------------------------------------------------
32 |Чистий приплив грошових коштів від |Рядок 32=28+29+30+31

|фінансової діяльності |
-----+------------------------------------------+-------------------------------------------------------
33 |Чисте збільшення (зменшення) грошових |Рядок 33=22+27+32

|коштів та їх еквівалентів |
-----+------------------------------------------+-------------------------------------------------------
34 |Грошові кошти та їх еквіваленти на початок|

|року |
-----+------------------------------------------+-------------------------------------------------------
35 |Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець |

|року |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку В.І.Ричаківська

Виконавець:
Начальник відділу збору та
аналізу балансу комерційних банків А.Я.Дунська

Погоджено:
Заступник Голови
Національного банку України П.М.Сенищ

Погоджено:
Голова Державного
комітету статистики України О.Г.Осауленко

Додаток 1

до Інструкції про складання

річного фінансового звіту

банків України

Звіт про фінансові результати

(тис. грн.)
------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті |Примітки| Звітний рік | Попередній

| | | | рік
-----+------------------------+--------+-------------+------------
1.1 |Процентний дохід | | |
-----+------------------------+--------+-------------+------------
1.2 |Процентні витрати | | |
-----+------------------------+--------+-------------+------------
1 |Чистий процентний дохід | | |
-----+------------------------+--------+-------------+------------
2.1 |Комісійний дохід | | |
-----+------------------------+--------+-------------+------------
2.2 |Комісійні витрати | | |
-----+------------------------+--------+-------------+------------
2 |Чистий комісійний дохід | | |
-----+------------------------+--------+-------------+------------
3 |Дивідендний дохід | | |
-----+------------------------+--------+-------------+------------
4 |Чистий торговельний | | |

|дохід | | |
-----+------------------------+--------+-------------+------------
5 |Прибуток/збиток від | | |

|інвестиційних цінних | | |

|паперів | | |
-----+------------------------+--------+-------------+------------
6 |Прибуток від | | |

|довгострокових | | |

|інвестицій в асоційовані| | |

|компанії й дочірні | | |

|установи та інших | | |

|інвестицій | | |
-----+------------------------+--------+-------------+------------
7 |Інший операційний дохід | | |
-----+------------------------+--------+-------------+------------
8 |Операційний дохід | | |
-----+------------------------+--------+-------------+------------
9 |Загальноадміністративні | | |

|витрати | | |
-----+------------------------+--------+-------------+------------
10 |Витрати на персонал | | |
-----+------------------------+--------+-------------+------------
11 |Прибуток від операцій | | |
-----+------------------------+--------+-------------+------------
12 |Витрати на безнадійні та| | |

|сумнівні борги | | |
-----+------------------------+--------+-------------+------------
13 |Прибуток до | | |

|оподаткування | | |
-----+------------------------+--------+-------------+------------
14 |Податок на прибуток | | |
-----+------------------------+--------+-------------+------------
15 |Прибуток після | | |

|оподаткування | | |
-----+------------------------+--------+-------------+------------
16 |Непередбачені | | |

|доходи/витрати | | |
-----+------------------------+--------+-------------+------------
17 |Чистий прибуток/збиток | | |

|банку | | |
-----+------------------------+--------+-------------+------------
18 |Чистий прибуток на одну | | |

|просту акцію | | |
-----+------------------------+--------+-------------+------------
19 |Скоригований чистий | | |

|прибуток на одну просту | | |

|акцію | | |
------------------------------------------------------------------

Керівник _____________________

_____________________________ Головний бухгалтер ___________
(прізвище виконавця, телефон)

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку В.І.Ричаківська

Виконавець:
начальник відділу збору та
аналізу балансу комерційних банків А.Я.Дунська

Додаток 2

до Інструкції про складання

річного фінансового звіту

банків України

Баланс

(тис. грн.)
------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування статті |Примітки|Звітний рік|Попередній

| | | | рік
-----+----------------------------+--------+-----------+----------

|АКТИВИ | | |
-----+----------------------------+--------+-----------+----------
1 |Кошти та залишки в НБУ | | |
-----+----------------------------+--------+-----------+----------
2 |Казначейські та інші цінні | | |

|папери, що рефінансуються | | |

|Національним банком | | |

|України, та цінні папери, | | |

|емітовані Національним | | |

|банком України | | |
-----+----------------------------+--------+-----------+----------
3 |Кошти в інших банках | | |
-----+----------------------------+--------+-----------+----------
4 |Цінні папери на продаж | | |
-----+----------------------------+--------+-----------+----------
5 |Кредити та заборгованість | | |

|клієнтів | | |
-----+----------------------------+--------+-----------+----------
6 |Інвестиційні цінні папери | | |
-----+----------------------------+--------+-----------+----------
7 |Довгострокові інвестиції до | | |

|асоційованих компаній і | | |

|дочірніх установ | | |
-----+----------------------------+--------+-----------+----------
8 |Основні засоби та | | |

|нематеріальні активи | | |
-----+----------------------------+--------+-----------+----------
9 |Нараховані доходи до | | |

|отримання | | |
-----+----------------------------+--------+-----------+----------
10 |Інші активи | | |
-----+----------------------------+--------+-----------+----------
11 |Усього активів | | |
-----+----------------------------+--------+-----------+----------

|ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | |
-----+----------------------------+--------+-----------+----------
12 |Кошти банків | | |
-----+----------------------------+--------+-----------+----------
13 |Кошти клієнтів | | |
-----+----------------------------+--------+-----------+----------
14 |Інші депозити | | |
-----+----------------------------+--------+-----------+----------
15 |Боргові цінні папери, | | |

|емітовані банком | | |
-----+----------------------------+--------+-----------+----------
16 |Нараховані витрати до сплати| | |
-----+----------------------------+--------+-----------+----------
17 |Інші зобов'язання | | |
-----+----------------------------+--------+-----------+----------
18 |Усього зобов'язань | | |
-----+----------------------------+--------+-----------+----------

|ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | | |
-----+----------------------------+--------+-----------+----------
19 |Статутний капітал | | |
-----+----------------------------+--------+-----------+----------
20 |Капіталізовані дивіденди | | |
-----+----------------------------+--------+-----------+----------
21 |Акції, що викуплені в | | |

|акціонерів | | |
-----+----------------------------+--------+-----------+----------
22 |Емісійні різниці | | |
-----+----------------------------+--------+-----------+----------
23 |Резерви | | |
-----+----------------------------+--------+-----------+----------
24 |Результати переоцінки | | |
-----+----------------------------+--------+-----------+----------
25 |Нерозподілений прибуток | | |
-----+----------------------------+--------+-----------+----------
26 |у тому числі | | |

|сума переоцінки у разі | | |

|вибуття необоротних активів | | |
-----+----------------------------+--------+-----------+----------
27 |Усього власного капіталу | | |
-----+----------------------------+--------+-----------+----------
28 |Усього пасивів | | |
------------------------------------------------------------------

Керівник ___________________

_____________________________ Головний бухгалтер _________
(прізвище виконавця, телефон)

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку В.І.Ричаківська

Виконавець:
начальник відділу збору та
аналізу балансу комерційних банків А.Я.Дунська

Додаток 3

до Інструкції про складання

річного фінансового звіту

банків України

Звіт про власний капітал

(тис.грн.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рядок| Найменування |При- |Статутний |Емісійні|Викуп-|Резер-| Результат|Нероз-|Капіталі-| Капітал|Поперед-

| статті |мітки| капітал |різниці |лені | ви |переоцінки|поді- |зовані | та |ній рік

| | |зареєстро-| |власні| | |лений |дивіденди|резервні|

| | | ваний, | |акції | | |прибу-| | фонди, |

| | |сплачений | | | | |ток | | усього |
-----+---------------+-----+----------+--------+------+------+----------+------+---------+--------+--------
1 |Залишок на 1 | | | | | | | | | |

|січня | | | | | | | | | |
-----+---------------+-----+----------+--------+------+------+----------+------+---------+--------+--------
2.1 | Коригування: | | | | | | | | | |

|Зміна облікової| | | | | | | | | |

|політики | | | | | | | | | |
-----+---------------+-----+----------+--------+------+------+----------+------+---------+--------+--------
2.2 |Виправлення | | | | | | | | | |

|помилок | | | | | | | | | |
-----+---------------+-----+----------+--------+------+------+----------+------+---------+--------+--------
2 |Скоригований | | | | | | | | | |

|залишок на | | | | | | | | | |

|початок року | | | | | | | | | |
-----+---------------+-----+----------+--------+------+------+----------+------+---------+--------+--------
3 |Переоцінка | | | | | | | | | |

|основних | | | | | | | | | |

|засобів | | | | | | | | | |
-----+---------------+-----+----------+--------+------+------+----------+------+---------+--------+--------
4 |Переоцінка | | | | | | | | | |

|нематеріальних | | | | | | | | | |

|активів | | | | | | | | | |
-----+---------------+-----+----------+--------+------+------+----------+------+---------+--------+--------
5 |Покриття | | | | | | | | | |

|перевищення | | | | | | | | | |

|сум попередніх | | | | | | | | | |

|дооцінок над | | | | | | | | | |

|сумою | | | | | | | | | |

|попередніх | | | | | | | | | |

|уцінок | | | | | | | | | |

|залишкової | | | | | | | | | |

|вартості | | | | | | | | | |

|об'єктів | | | | | | | | | |

|необоротних | | | | | | | | | |

|активів, що | | | | | | | | | |

|раніше були | | | | | | | | | |

|переоцінені, у | | | | | | | | | |

|разі їх вибуття| | | | | | | | | |
-----+---------------+-----+----------+--------+------+------+----------+------+---------+--------+--------
6 |Дивіденди за | | | | | | | | | |

|минулий рік | | | | | | | | | |

|сплачені | | | | | | | | | |
-----+---------------+-----+----------+--------+------+------+----------+------+---------+--------+--------
7 |Капіталізовані | | | | | | | | | |

|дивіденди за | | | | | | | | | |

|минулий рік | | | | | | | | | |
-----+---------------+-----+----------+--------+------+------+----------+------+---------+--------+--------
8 |Чистий прибуток| | | | | | | | | |
-----+---------------+-----+----------+--------+------+------+----------+------+---------+--------+--------
9 |Розподіл у | | | | | | | | | |

|загальні | | | | | | | | | |

|резерви банку | | | | | | | | | |
-----+---------------+-----+----------+--------+------+------+----------+------+---------+--------+--------
10 |Розподіл у | | | | | | | | | |

|резервні фонди | | | | | | | | | |
-----+---------------+-----+----------+--------+------+------+----------+------+---------+--------+--------
11 |Сплата в раніше| | | | | | | | | |

|зареєстрований | | | | | | | | | |

|статутний | | | | | | | | | |

|капітал | | | | | | | | | |
-----+---------------+-----+----------+--------+------+------+----------+------+---------+--------+--------
12 |Реєстрація | | | | | | | | | |

|акцій нового | | | | | | | | | |

|випуску (на | | | | | | | | | |

|суму внесків) | | | | | | | | | |
-----+---------------+-----+----------+--------+------+------+----------+------+---------+--------+--------
13 |Купівля власних| | | | | | | | | |

|акцій | | | | | | | | | |
-----+---------------+-----+----------+--------+------+------+----------+------+---------+--------+--------
14 |Продаж раніше | | | | | | | | | |

|викуплених | | | | | | | | | |

|власних акцій | | | | | | | | | |
-----+---------------+-----+----------+--------+------+------+----------+------+---------+--------+--------
15 |Залишок за | | | | | | | | | |

|станом на | | | | | | | | | |

|кінець дня 31 | | | | | | | | | |

|грудня | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Керівник ____________________

_____________________________ Головний бухгалтер __________
(прізвище виконавця, телефон)

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку В.І.Ричаківська

Виконавець:
начальник відділу збору та
аналізу балансу комерційних банків А.Я.Дунська

Додаток 4

до Інструкції про складання

річного фінансового звіту

банків України

Звіт про рух грошових коштів

(прямий метод)

(тис. грн.)
--------------------------------------------------------------------
Рядок|Найменування статті |Примітки|Звітний|Попередній

| | |рік |рік
-----+----------------------------------+--------+-------+----------

|I. Операційна діяльність | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
1 |Процентні доходи, що отримані | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
2 |Процентні витрати, що сплачені | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
3 |Комісійні доходи, що отримані | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
4 |Комісійні витрати, що сплачені | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
5 |Дивіденди від довгострокових | | |

|інвестицій в асоційовані компанії,| | |

|що отримані | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
6 |Інші доходи, що отримані | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
7 |Інші витрати, що сплачені | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
8 |Реалізовані результати від | | |

|торговельних операцій | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
9 |Повернення раніше списаних | | |

|активів | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
10 |Виплати працівникам банку | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
11 |Податок на прибуток, що сплачений | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
12 |Чистий грошовий прибуток від | | |

|поточних операцій банку | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
13 |Зменшення (збільшення) коштів, які| | |

|розміщені в інших банках, кредитів| | |

|та передоплат іншим банкам | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
14 |Зменшення (збільшення) кредитів, | | |

|які надані клієнтам | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
15 |Зменшення (збільшення) інших | | |

|активів | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
16 |Збільшення (зменшення) коштів, які| | |

|отримані від Національного банку | | |

|України | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
17 |Збільшення (зменшення) коштів | | |

|інших банків | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
18 |Збільшення (зменшення) поточних та| | |

|депозитних рахунків | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
19 |Збільшення (зменшення) інших | | |

|зобов'язань | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
20 |Реалізація (придбання) цінних | | |

|паперів у портфелі банку на продаж| | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
21 |Чисте збільшення (зменшення) | | |

|активів та зобов'язань від | | |

|операційної діяльності | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
22 |Чистий приплив (відплив) грошових | | |

|коштів від операційної діяльності | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------

|II. Інвестиційна діяльність | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
23 |Реалізація (придбання) | | |

|інвестиційних паперів | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
24 |Зменшення (збільшення) інвестицій | | |

|в асоційовані компанії | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
25 |Зменшення (збільшення) інвестицій | | |

|у дочірні установи | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
26 |Зменшення (збільшення) основних | | |

|засобів та нематеріальних активів | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
27 |Чистий відплив грошових коштів від| | |

|інвестиційної діяльності | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------

|III. Фінансова діяльність | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
28 |Збільшення (зменшення) цінних | | |

|паперів власного боргу | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
29 |Збільшення (зменшення) | | |

|субординованих зобов'язань | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
30 |Збільшення (зменшення) сплаченого | | |

|акціонерного капіталу | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
31 |Дивіденди, що сплачені протягом | | |

|звітного періоду | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
32 |Чистий приплив грошових коштів від| | |

|фінансової діяльності | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
33 |Чисте збільшення (зменшення) | | |

|грошових коштів та їх | | |

|еквівалентів | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
34 |Грошові кошти та їх еквіваленти на| | |

|початок року | | |
-----+----------------------------------+--------+-------+----------
35 |Грошові кошти та їх еквіваленти | | |

|на кінець року | | |
----------------------------------------+--------+-------+----------
IV. Вплив змін курсів валют | | |
--------------------------------------------------------------------

Керівник ______________________

_____________________________ Головний бухгалтер ____________
(прізвище виконавця, телефон)

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку В.І.Ричаківська

Виконавець:
начальник відділу збору та
аналізу балансу комерційних банків А.Я.Дунська

Додаток 5

до Інструкції про складання

річного фінансового звіту

банків України

Звіт про рух грошових коштів

(непрямий метод)

(тис.грн.)
------------------------------------------------------------------
Рядок | Найменування статті |Примітки|Звітний рік| Попередній

| | | | рік

| | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------

|I. Операційна діяльність| | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
1 |Чистий прибуток (збиток)| | |

|поточного періоду | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------

|Поправки чистого | | |

|прибутку | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
2 |Нараховані витрати | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
3 |Нараховані доходи | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
4 |Амортизація основних | | |

|засобів | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
5 |Резерви під сумнівні | | |

|борги, знецінення | | |

|активів | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
6 |Торговельний результат | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
7 |Нарахований та | | |

|відстрочений податок | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
8 |Прибуток (збиток) від | | |

|продажу інвестицій | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
9 |Прибуток від | | |

|довгострокових | | |

|інвестицій в асоційовані| | |

|компанії | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
10 |Амортизація дисконту і | | |

|премії цінних паперів | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
11 |Інший рух коштів, які не| | |

|є грошовими | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
12 |Чистий грошовий прибуток| | |

|від поточних операцій | | |

|банку | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
13 |Зменшення (збільшення) | | |

|коштів, які розміщені в | | |

|інших банках, кредитів | | |

|та передоплат іншим | | |

|банкам | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
14 |Зменшення (збільшення) | | |

|кредитів, які надані | | |

|клієнтам | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
15 |Зменшення (збільшення) | | |

|інших активів | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
16 |Збільшення (зменшення) | | |

|коштів, які отримані від| | |

|Національного банку | | |

|України | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
17 |Збільшення (зменшення) | | |

|коштів інших банків | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
18 |Збільшення (зменшення) | | |

|поточних та депозитних | | |

|рахунків | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
19 |Збільшення (зменшення) | | |

|інших зобов'язань | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
20 |Реалізація (придбання) | | |

|цінних паперів у | | |

|портфелі банку на продаж| | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
21 |Чисте збільшення | | |

|(зменшення) активів та | | |

|зобов'язань від | | |

|операційної діяльності | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
22 |Чистий приплив (відплив)| | |

|грошових коштів від | | |

|операційної діяльності | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------

|II. Інвестиційна | | |

|діяльність | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
23 |Реалізація (придбання) | | |

|інвестиційних паперів | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
24 |Зменшення (збільшення) | | |

|інвестицій в асоційовані| | |

|компанії | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
25 |Зменшення (збільшення) | | |

|інвестицій у дочірні | | |

|установи | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
26 |Зменшення (збільшення) | | |

|основних засобів та | | |

|нематеріальних активів | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
27 |Чистий відплив грошових | | |

|коштів від інвестиційної| | |

|діяльності | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------

|III. Фінансова | | |

|діяльність | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
28 |Збільшення (зменшення) | | |

|цінних паперів власного | | |

|боргу | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
29 |Збільшення (зменшення) | | |

|субординованих | | |

|зобов'язань | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
30 |Збільшення (зменшення) | | |

|сплаченого акціонерного | | |

|капіталу | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
31 |Дивіденди, що сплачені | | |

|протягом звітного | | |

|періоду | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
32 |Чистий приплив грошових | | |

|коштів від фінансової | | |

|діяльності | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
33 |Чисте збільшення | | |

|(зменшення) грошових | | |

|коштів та їх | | |

|еквівалентів | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
34 |Грошові кошти та їх | | |

|еквіваленти на початок | | |

|року | | |
-------+------------------------+--------+-----------+------------
35 |Грошові кошти та їх | | |

|еквіваленти на кінець | | |

|року | | |
------------------------------------------------------------------

Керівник ____________________

_____________________________ Головний бухгалтер __________
(прізвище виконавця, телефон)

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку В.І.Ричаківська

Виконавець:
начальник відділу збору та
аналізу балансу комерційних банків А.Я.Дунська

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу