open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України з питань професійно-технічної освіти
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 8, ст.67 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008, ВВР, 2008, N 18, ст.198

Кодексами
N 2456-VI ( 2456-17 ) від 08.07.2010, 2010, N 50-51, ст.572 }
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,

N 15-16, N 17, ст.112

Законом
N 1556-VII ( 1556-18 ) від 01.07.2014, ВВР, 2014, N 37-38,

ст.2004 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84):
1) частину першу статті 40 викласти в такій редакції:
"1. Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття
громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів,
здібностей, а також допрофесійну підготовку, перепідготовку,
підвищення їх кваліфікації";
2) у статті 41:
а) назву та частину першу викласти в такій редакції:
"Стаття 41. Професійно-технічні навчальні заклади
1. До професійно-технічних навчальних закладів належать:
професійно-технічне училище відповідного профілю;
професійне училище соціальної реабілітації;
вище професійне училище;
професійний ліцей;
професійний ліцей відповідного профілю;
професійно-художнє училище;
художнє професійно-технічне училище;
вище художнє професійно-технічне училище;
училище-агрофірма;
вище училище-агрофірма;
училище-завод;
центр професійно-технічної освіти;
центр професійної освіти;
навчально-виробничий центр;
центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;
навчально-курсовий комбінат;
навчальний центр;
інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну
освіту або здійснюють професійно-технічне навчання";
б) у частині третій слова "за державним контрактом" замінити
словами "за державним замовленням";
в) частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Професійно-технічні навчальні заклади можуть мати одне
або декілька підприємств (установ, організацій) - замовників
підготовки кадрів. Відносини з підприємствами, установами та
організаціями - замовниками підготовки кадрів регулюються
відповідно до укладених угод";
г) у частині п'ятій слова "дітей, які залишилися без
піклування батьків" замінити словами "дітей, позбавлених
батьківського піклування";
ґ) частину шосту викласти в такій редакції:
"6. Випускникам професійно-технічних навчальних закладів
відповідно до їх освітньо-кваліфікаційного рівня присвоюється
кваліфікація "кваліфікований робітник" з набутої професії
відповідного розряду (категорії).
Випускникам вищих професійних училищ та центрів
професійно-технічної освіти відповідно до їх
освітньо-кваліфікаційного рівня може присвоюватися кваліфікація
"молодший спеціаліст" тільки з акредитованого напряму
(спеціальності)";
3) у статті 47:
а) частину першу викласти в такій редакції:
"1. Післядипломна освіта - спеціалізоване вдосконалення
освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення,
розширення й оновлення її професійних знань, умінь та навичок або
отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого раніше
освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду";
б) частину другу виключити;
4) у частині першій статті 48:
а) абзац четвертий викласти в такій редакції:
"професійно-технічні навчальні заклади";
б) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого
змісту:
"науково-методичні центри професійно-технічної освіти".
У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;
5) абзац третій частини четвертої статті 53 викласти в такій
редакції:
"П'ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і
виробничу практику учнів, слухачів професійно-технічних навчальних
закладів направляється на рахунок навчального закладу для
здійснення його статутної діяльності, зміцнення
навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів,
проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи";
6) у тексті Закону ( 1060-12 ) слова "заклади освіти" в усіх
відмінках замінити словами "навчальні заклади" у відповідному
відмінку.
2. У Законі України "Про професійно-технічну освіту"
( 103/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 32,
ст. 215; 1999 р., N 26, ст. 218; 2003 р., N 37, ст. 300):
1) у статті 3:
а) назву та частини першу, другу і третю викласти в такій
редакції:
"Стаття 3. Професійно-технічна освіта
Професійно-технічна освіта є складовою системи освіти
України. Професійно-технічна освіта є комплексом педагогічних та
організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення
оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній
ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та
професіоналізму, виховання загальної і професійної культури.
Професійно-технічна освіта здобувається у професійно-технічних
навчальних закладах.
Професійно-технічне навчання - складова професійно-технічної
освіти. Професійно-технічне навчання передбачає формування у
громадян професійних умінь і навичок, необхідних для виконання
певної роботи чи групи робіт, і може здійснюватися у
професійно-технічних навчальних закладах, а також шляхом
індивідуального чи курсового навчання на виробництві, у сфері
послуг.
Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами
професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а
також допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх
кваліфікації";
б) після частини третьої доповнити новою частиною такого
змісту:
"Допрофесійна підготовка - це здобуття початкових професійних
знань, умінь особами, які раніше не мали робітничої професії".
У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно
частинами п'ятою - сьомою;
в) частину п'яту викласти в такій редакції:
"Первинна професійна підготовка - це здобуття
професійно-технічної освіти особами, які раніше не мали робітничої
професії, або спеціальності іншого освітньо-кваліфікаційного
рівня, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації,
необхідний для продуктивної професійної діяльності";
2) статтю 4 після слова "підпорядкування" доповнити словами
"що проводять діяльність у галузі професійно-технічної освіти" та
після слів "навчально-методичних" доповнити словами
"науково-методичних";
3) частини другу та шосту статті 5 викласти в такій редакції:
"Професійно-технічна освіта здобувається громадянами України
в державних і комунальних професійно-технічних навчальних закладах
безоплатно, за рахунок держави, а у державних та комунальних
акредитованих вищих професійно-технічних навчальних училищах та
центрах професійної освіти - у межах державного замовлення
безоплатно, на конкурсній основі";
"Громадяни, які за станом здоров'я, сімейними обставинами, а
також з інших поважних причин не можуть одночасно із набуттям
професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають
базової загальної середньої освіти, а також ті, які потребують
соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати робітничу
кваліфікацію з професій, перелік яких визначається Кабінетом
Міністрів України";
4) у частині першій статті 7:
а) абзац шостий викласти в такій редакції:
"ліцензування та атестація професійно-технічних навчальних
закладів на право здійснення освітньої діяльності, ліцензування
підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності
та підпорядкування на право здійснення професійно-технічного
навчання на виробництві";
б) абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
"організація науково-методичного забезпечення
професійно-технічної освіти, впровадження у навчально-виробничий
процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового
досвіду та інноваційних педагогічних технологій";
в) частину доповнити абзацами такого змісту:
"формування стратегічних напрямів розвитку
професійно-технічної освіти, забезпечення взаємодії з іншими
галузями освіти;
забезпечення контролю за дотриманням вимог щодо якості
професійно-технічної освіти";
5) абзац восьмий частини першої статті 8 викласти в такій
редакції:
"організація інформаційного забезпечення та статистичного
обліку, науково-методичного забезпечення, впровадження у
навчально-виробничий процес досягнень науки, техніки, нових
технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних
технологій у підпорядкованих професійно-технічних навчальних
закладах";
6) у частині першій статті 9:
а) абзац другий доповнити словами "міжгалузевих рад з
професійно-технічної освіти";
б) абзац сьомий доповнити словами "сприяння працевлаштуванню
випускників професійно-технічних навчальних закладів";
7) частину другу статті 10 доповнити реченням такого змісту:
"На регіональному рівні міжгалузеву раду з
професійно-технічної освіти очолює заступник Голови Ради міністрів
Автономної Республіки Крим та заступники обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій";
8) статтю 11 викласти в такій редакції:
"Стаття 11. Нормативно-правові акти в галузі

професійно-технічної освіти
Нормативно-правові акти в галузі професійно-технічної освіти
розробляються для забезпечення реалізації державної політики у цій
галузі";
9) статтю 12 після слів "вечірньою (змінною)" доповнити
словами "очно-заочною, дистанційною, екстернатною";
10) у статті 13:
а) частину першу після слів "складністю професій" доповнити
словами "та освітньо-кваліфікаційним рівнем";
б) частину другу викласти в такій редакції:
"Кожний ступінь навчання у професійно-технічному навчальному
закладі має теоретичну і практичну завершеність і підтверджується
присвоєнням випускникам (учням) освітньо-кваліфікаційних рівнів
"кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст" згідно з набутими
професійними знаннями, уміннями і навичками";
11) у статті 15:
а) у частині першій слово "кваліфікація" замінити словами
"освітньо-кваліфікаційний рівень";
б) частину другу після слів "вищому професійному училищі"
доповнити словами "центрі професійно-технічної освіти" та слово
"кваліфікація" замінити словами "освітньо-кваліфікаційний рівень";
12) у статті 16:
а) у частині першій слово "кваліфікацію" замінити словами
"освітньо-кваліфікаційний рівень";
б) частину четверту викласти в такій редакції:
"Випускнику вищого професійного училища та центру
професійно-технічної освіти, якому присвоєно кваліфікацію
"молодший спеціаліст", видається диплом, зразок якого
затверджується Кабінетом Міністрів України";
13) статтю 18 викласти в такій редакції:
"Стаття 18. Типи професійно-технічних навчальних закладів
До професійно-технічних навчальних закладів належать:
професійно-технічне училище відповідного профілю;
професійне училище соціальної реабілітації;
вище професійне училище;
професійний ліцей;
професійний ліцей відповідного профілю;
професійно-художнє училище;
художнє професійно-технічне училище;
вище художнє професійно-технічне училище;
училище-агрофірма;
вище училище-агрофірма;
училище-завод;
центр професійно-технічної освіти;
центр професійної освіти;
навчально-виробничий центр;
центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;
навчально-курсовий комбінат;
навчальний центр;
інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну
освіту або здійснюють професійно-технічне навчання";
14) статтю 23 доповнити частиною третьою такого змісту:
"У професійно-технічних навчальних закладах можуть
утворюватися й інші органи громадського самоврядування";
15) частину четверту статті 24 доповнити абзацом такого
змісту:
"разом із замовниками робітничих кадрів забезпечує учнів під
час виробничого навчання та виробничої практики на виробництві
спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту";
16) у статті 26:
а) частину першу після слова "поточний" доповнити словом
"тематичний";
б) абзац четвертий частини другої виключити;
в) після частини другої доповнити новою частиною такого
змісту:
"Тематичний контроль передбачає тематичне опитування або
тестування учнів, слухачів".
У зв'язку з цим частини третю - дванадцяту вважати відповідно
частинами четвертою - тринадцятою;
г) частину четверту після слова "поточного" доповнити словами
"та тематичного";
ґ) частину п'яту викласти в такій редакції:
"Проміжний контроль передбачає:
семестрові заліки;
семестрову атестацію;
річні підсумкові заліки;
річну підсумкову атестацію;
кваліфікаційну атестацію;
індивідуальні завдання учням, слухачам";
д) частину восьму викласти в такій редакції:
"Вихідний контроль передбачає державну кваліфікаційну
атестацію, яка включає:
кваліфікаційну пробну роботу, що відповідає певним вимогам
освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника
професійно-технічного навчального закладу відповідного
атестаційного рівня;
захист дипломної роботи, проекту чи творчої роботи, що їх
замінює";
17) у статті 29:
а) частину першу після слів "навчальних закладів" доповнити
словом "оплачувані";
б) частину другу після слів "умов праці" доповнити словами
"та оплату праці";
в) у частині четвертій слова "мають право" замінити словом
"зобов'язані";
18) доповнити статтею 29-1 такого змісту:
"Стаття 29-1. Науково-методичне забезпечення

професійно-технічних навчальних закладів
Науково-методичне забезпечення професійно-технічних
навчальних закладів здійснюється спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної
освіти, іншими центральними та місцевими органами виконавчої
влади, Національною академією наук України, галузевими академіями
наук, науково-методичними та навчально-методичними установами,
вищими навчальними закладами та закладами післядипломної освіти";
19) у статті 32:
а) у частині другій:
абзац другий викласти в такій редакції:
"освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника";
в абзаці четвертому слова "з виробничого навчання" замінити
словами "з професійно-практичної підготовки";
б) у частині третій слова "Державні стандарти" та
"розробляються" замінити відповідно словами "Державний стандарт"
та "розробляється";
в) доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Державні стандарти з конкретних професій розробляються і
затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти за
погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики";
20) у назві та тексті статті 33 слово "кваліфікаційна"
замінити словами "освітньо-кваліфікаційна";
21) у статті 34:
а) у частині третій слова "з виробничого навчання" замінити
словами "з професійно-практичної підготовки";
б) у частині четвертій слова "кваліфікаційної характеристики"
замінити словами "освітньо-кваліфікаційної характеристики";
в) частину п'яту після слова "розробляє" доповнити словами "і
затверджує";
г) частину шосту доповнити словами "та затверджують у
порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти";
22) статтю 37 доповнити абзацом такого змісту:
"пільговий проїзд у транспорті в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України";
23) частину п'яту статті 39 після абзацу другого доповнити
двома новими абзацами такого змісту:
"станом здоров'я;
переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад".
У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно
абзацами п'ятим - восьмим;
24) частину другу статті 42 після слова "здійснюється"
доповнити словами "за рахунок коштів державного бюджету в межах
обсягів державного замовлення";
25) частину першу статті 45 викласти в такій редакції:
"До педагогічних працівників професійно-технічних навчальних
закладів та установ професійно-технічної освіти належать
викладачі, педагоги з професійного навчання, вихователі, майстри
виробничого навчання, старші майстри, старші майстри виробничого
навчання, інструктори виробничого навчання, методисти, практичні
психологи, соціальні педагоги, керівники фізичного виховання,
керівники професійно-технічних навчальних закладів,
науково-методичних та навчально-методичних установ, їх заступники
та інші працівники, діяльність яких пов'язана з організацією і
забезпеченням навчально-виховного процесу";
26) у частині другій статті 46 слова "відповідну педагогічну"
замінити словами "відповідну психолого-педагогічну";
27) частину шосту статті 49 виключити;
28) частину дев'яту статті 50 викласти в такій редакції:
"П'ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і
виробничу практику учнів, слухачів професійно-технічних навчальних
закладів направляється на рахунок навчального закладу для
здійснення його статутної діяльності, зміцнення
навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів,
проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи".

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 1556-VII ( 1556-18 ) від 01.07.2014 }

{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2456-VI ( 2456-17 ) від 08.07.2010 }

5. У Земельному кодексі України ( 2768-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):
1) у статті 84:
а) частину третю доповнити підпунктом "е" такого змісту:
"е) земельні ділянки, які закріплені за державними
професійно-технічними навчальними закладами";
б) частину четверту доповнити підпунктом "ж" такого змісту:
"ж) земельні ділянки, які закріплені за державними
професійно-технічними навчальними закладами".

{ Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 7 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

8. У частинах п'ятій та шостій статті 26 Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1998 р., N 1, ст. 1) слова "(крім населення)" замінити
словами "(крім населення, державних професійно-технічних
навчальних закладів)".
9. Абзац перший частини четвертої статті 17 Закону України
"Про загальний військовий обов'язок і військову службу"
( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 33,
ст. 270; 2003 р., N 4, ст. 34) викласти в такій редакції:
"4. Відстрочка від призову для продовження навчання надається
призовникам, які навчаються у загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладах усіх типів і форм
власності та вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, до
закінчення повного курсу навчання. У разі досягнення такими
призовниками під час навчання 21-річного віку відстрочка втрачає
силу".

{ Пункт 10 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008 }

11. У Законі України "Про Державний бюджет України на
2003 рік" ( 380-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
N 10-11, ст. 86):
1) пункт 27 статті 2 після слів "крім військового майна і
майна Національної академії наук України" доповнити словами "майна
державних професійно-технічних навчальних закладів";
2) пункт 16 статті 10 після слів "військового майна і майна
Національної академії наук України" доповнити словами "майна
державних професійно-технічних навчальних закладів";
3) частину першу статті 41 доповнити словами "за винятком
державних професійно-технічних навчальних закладів";
4) перше речення частини четвертої статті 55 доповнити
словами "державні професійно-технічні навчальні заклади, на
земельних ділянках яких знаходяться приміщення, що надаються в
оренду орендарям, які сплачують єдиний податок".
II. Прикінцеві положення
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Пункт 4 розділу I, яким вносяться зміни до Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ), пункт 6 розділу I, яким вносяться зміни до
Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та
інших самохідних машин і механізмів" ( 1963-12 ), та пункт 7
розділу I, яким вносяться зміни до Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), набирають
чинності з 1 січня 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 вересня 2003 року

N 1158-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: