open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 2 жовтня 2003 р. N 1569

Київ
Про затвердження Типового положення про колегію

міністерства, іншого центрального органу

виконавчої влади і місцевої

державної адміністрації
{ Назва Постанови в редакції Постанови КМ

N 831 ( 831-2011-п ) від 20.07.2011 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 116 ( 116-2004-п ) від 04.02.2004

N 371 ( 371-2005-п ) від 18.05.2005

N 1065 ( 1065-2006-п ) від 01.08.2006

N 435 ( 435-2007-п ) від 14.03.2007

N 1272 ( 1272-2009-п ) від 25.11.2009

N 831 ( 831-2011-п ) від 20.07.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Типове положення про колегію міністерства, іншого
центрального органу виконавчої влади і місцевої державної
адміністрації, що додається. Постановляюча частина в редакції Постанови КМ N 831
( 831-2011-п ) від 20.07.2011 }

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 жовтня 2003 р. N 1569
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про колегію міністерства, іншого центрального органу

виконавчої влади і місцевої державної адміністрації
{ Назва Положення в редакції Постанови КМ N 831 ( 831-2011-п ) від
20.07.2011 }

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і
діяльності колегії у міністерстві, іншому центральному органі
виконавчої влади, а також у місцевій держадміністрації. Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 831 ( 831-2011-п ) від
20.07.2011 }
2. Колегія міністерства, іншого центрального органу
виконавчої влади, місцевої держадміністрації є
консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки
рекомендацій щодо виконання міністерством, іншим центральним
органом виконавчої влади, місцевою держадміністрацією своїх
завдань, погодженого вирішення питань, що належать до їх
компетенції, та для колективного і вільного обговорення
найважливіших напрямів їх діяльності. Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 435
( 435-2007-п ) від 14.03.2007; в редакції Постанови КМ N 831
( 831-2011-п ) від 20.07.2011 }
3. У своїй роботі колегія міністерства, іншого центрального
органу виконавчої влади, місцевої держадміністрації керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, іншими актами
законодавства, наказами міністерства, іншого центрального органу
виконавчої влади, а також дорученнями Президента України,
Прем'єр-міністра України, міністра, керівника центрального органу
виконавчої влади, розпорядженнями голови місцевої
держадміністрації. Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 831 ( 831-2011-п ) від
20.07.2011 }
4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії міністерства,
іншого центрального органу виконавчої влади, місцевої
держадміністрації приймається відповідно міністром, керівником
іншого центрального органу виконавчої влади, головою місцевої
держадміністрації. Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 435
( 435-2007-п ) від 14.03.2007; в редакції Постанови КМ N 831
( 831-2011-п ) від 20.07.2011 }
Функції колегії
5. Колегія міністерства, іншого центрального органу
виконавчої влади, місцевої держадміністрації:
1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і
найважливіших напрямів діяльності відповідного міністерства,
іншого центрального органу виконавчої влади, місцевої
держадміністрації;
2) розглядає пропозиції щодо:
удосконалення законодавства;
забезпечення співпраці з міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевими держадміністраціями, органами місцевого
самоврядування під час виконання покладених на них завдань;
розширення міжнародного співробітництва у відповідній галузі
(сфері діяльності), регіоні, на території;
формування та реалізації державної політики у відповідній
галузі (сфері діяльності), регіоні, на території;
3) обговорює прогнози і програми соціально-економічного
розвитку відповідної галузі (сфери діяльності), регіону,
території, інші державні програми та визначає шляхи їх реалізації;
4) розглядає питання про стан дотримання фінансової,
бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна,
здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених
недоліків;
5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності
міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, їх
територіальних органів, місцевої держадміністрації, підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери їх управління;
{ Підпункт 5 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 831 ( 831-2011-п ) від 20.07.2011 }
6) аналізує стан роботи міністерства, іншого центрального
органу виконавчої влади, місцевої держадміністрації з питань
забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
7) розглядає результати роботи міністерства, іншого
центрального органу виконавчої влади, їх територіальних органів,
місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій,
що належать до сфери їх управління, а також інших підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності і
підпорядкування (в межах компетенції); { Підпункт 7 пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 831 ( 831-2011-п ) від
20.07.2011 }
8) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної
служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;
9) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань,
покладених на міністерство, інший центральний орган виконавчої
влади, місцеву держадміністрацію. Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 831
( 831-2011-п ) від 20.07.2011 }
Склад колегії
6. До складу колегії міністерства входять міністр (голова
колегії), перший заступник міністра, заступник міністра (у разі
введення відповідної посади), заступник міністра - керівник
апарату, можуть входити керівники самостійних структурних
підрозділів апарату міністерства, територіальних органів
міністерства, а також за згодою - представники інших державних
органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим,
органів місцевого самоврядування, наукових і навчальних закладів,
громадських організацій, всеукраїнських профспілок, їх об'єднань
та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, інші особи.
До складу колегії центрального органу виконавчої влади
входять керівник (голова колегії), заступники керівника, посадові
особи міністерства, визначені міністром, через якого спрямовується
та координується діяльність центрального органу виконавчої влади,
можуть входити керівники самостійних структурних підрозділів
апарату центрального органу виконавчої влади та його
територіальних органів, а також за згодою - представники інших
державних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки
Крим, органів місцевого самоврядування, наукових і навчальних
закладів, громадських організацій, всеукраїнських профспілок, їх
об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців,
інші особи. Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 116
( 116-2004-п ) від 04.02.2004, N 371 ( 371-2005-п ) від
18.05.2005, N 435 ( 435-2007-п ) від 14.03.2007, N 1272
( 1272-2009-п ) від 25.11.2009; в редакції Постанови КМ N 831
( 831-2011-п ) від 20.07.2011 }
7. До складу колегії місцевої держадміністрації входять:
голова місцевої держадміністрації (голова колегії), його
перші заступники та заступники голови (за посадою), керівник
апарату, керівники інших структурних підрозділів
держадміністрації;
у разі потреби - керівники територіальних органів
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, голови
місцевих держадміністрацій нижчого рівня, посадові особи органів
місцевого самоврядування (за згодою). { Абзац третій пункту 7 із
змінами, внесеними згідно з Постановаою КМ N 831 ( 831-2011-п )
від 20.07.2011 }
До складу колегії місцевої держадміністрації за пропозицією
громадських організацій, творчих спілок, підприємств, наукових
установ та інших організацій можуть бути включені їх представники.
{ Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1065
( 1065-2006-п ) від 01.08.2006 }
8. Кількісний та персональний склад колегії міністерства,
іншого центрального органу виконавчої влади затверджує відповідно
міністр, керівник іншого центрального органу виконавчої влади. Пункт 8 в редакції Постанов КМ N 435 ( 435-2007-п ) від
14.03.2007, N 831 ( 831-2011-п ) від 20.07.2011 }
9. Кількісний та персональний склад колегії місцевої
держадміністрації визначається головою місцевої держадміністрації.
{ Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 1065 ( 1065-2006-п ) від
01.08.2006 }
Організація роботи колегії
10. Організаційною формою роботи колегії є засідання.
Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою.
{ Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 435 ( 435-2007-п ) від
14.03.2007 }
11. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її
головою плану засідань на півріччя (рік), в якому зазначаються
питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи,
відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання
колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.
12. Затверджений план засідань колегії розсилається не
пізніше ніж за два тижні до початку півріччя (року) членам
колегії, керівникам структурних підрозділів міністерства, іншого
центрального органу виконавчої влади, їх територіальних органів,
структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери управління
міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади,
місцевої держадміністрації. Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 831 ( 831-2011-п ) від
20.07.2011 }
13. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії
можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за
рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового
засідання.
14. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання
колегії визначаються головою колегії.
15. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії
згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених
пропозицій здійснюється визначеним міністром, керівником іншого
центрального органу виконавчої влади, головою місцевої
держадміністрації, структурним підрозділом (окремим працівником),
який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові
колегії для погодження. Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 831
( 831-2011-п ) від 20.07.2011 }
16. На розгляд колегії подаються:
1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням
доповідача з кожного питання;
2) довідка з питань порядку денного засідання колегії з
викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;
3) проект рішення колегії;
4) список членів колегії;
5) список запрошених осіб, яка виявили бажання взяти участь в
обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із
зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та
займаних посад;
6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали,
звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються
порядку денного.
17. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три
дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не
пізніше ніж за один день до засідання.
18. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів
на засідання колегії, надають матеріали структурному підрозділу
(окремому працівнику), визначеному міністром, керівником іншого
центрального органу виконавчої влади, головою місцевої
держадміністрації, не пізніше ніж за сім днів до чергового
засідання. Визначений структурний підрозділ або окремий працівник
контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність
їх оформлення. Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 831
( 831-2011-п ) від 20.07.2011 }
19. Керівники структурних підрозділів міністерства, іншого
центрального органу виконавчої влади, їх територіальних органів,
структурних підрозділів місцевої держадміністрації, відповідальні
за підготовку питань, що розглядаються на засіданні колегії,
узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та
органів виконавчої влади, залучених до підготовки необхідних
матеріалів. Пункт 19 в редакції Постанови КМ N 831 ( 831-2011-п ) від
20.07.2011 }
Порядок проведення засідання колегії
20. Засідання колегії веде її голова, а у разі його
відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків
міністра, керівника іншого центрального органу виконавчої влади,
голови місцевої держадміністрації. Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 831
( 831-2011-п ) від 20.07.2011 }
21. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть
участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів
колегії.
22. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії
особисто.
Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він
має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у
письмовій формі.
23. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються
членами колегії шляхом голосування.
24. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні,
реєструються.
Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих
питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише
з дозволу голови колегії.
25. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді
окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять
пропозиції, дають необхідні пояснення.
26. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про
закритий розгляд питань порядку денного.
Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення
окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що
приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.
27. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку
денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на
засіданні членів колегії.
За рішенням головуючого може застосовуватися процедура
таємного голосування.
Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного
засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні
колегії і враховується під час голосування.
28. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше
органів виконавчої влади приймається спільне рішення.
Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під
час засідання колегії представників засобів масової інформації та
проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.
29. Після засідання колегії структурний підрозділ (окремий
працівник), відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує
протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший
строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і
пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку
денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних
підрозділів міністерства, іншого центрального органу виконавчої
влади, їх територіальних органів, структурних підрозділів місцевої
держадміністрації, членами колегії, іншими особами і подає на
розгляд голови колегії. Пункт 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 831
( 831-2011-п ) від 20.07.2011 }
30. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання
відповідного наказу міністерства, іншого центрального органу
виконавчої влади або розпорядження голови місцевої
держадміністрації. { Абзац перший пункту 30 в редакції Постанови
КМ N 831 ( 831-2011-п ) від 20.07.2011 }

{ Абзац другий пункту 30 виключено на підставі Постанови КМ
N 831 ( 831-2011-п ) від 20.07.2011 }

Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться
до протоколу засідання (без видання наказу або розпорядження).
{ Абзац третій пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 831 ( 831-2011-п ) від 20.07.2011 }
31. Рішення колегії оформляються протоколами, які
підписуються головуючим на засіданні та працівником, який веде
протокол.
Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами,
які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої
влади та працівником, який веде протокол.
32. Рішення колегії доводяться до відома членів колегії,
керівників самостійних структурних підрозділів міністерства,
іншого центрального органу виконавчої влади, їх територіальних
органів, структурних підрозділів місцевої держадміністрації,
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої
влади, місцевої держадміністрації, а також керівників підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що
їх стосується. Пункт 32 в редакції Постанови КМ N 831 ( 831-2011-п ) від
20.07.2011 }
33. Стенографування (технічний запис) засідань колегії
міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади
забезпечує підрозділ (окремий працівник), визначений міністром,
керівником іншого центрального органу виконавчої влади. Абзац перший пункту 33 в редакції Постанови КМ N 831
( 831-2011-п ) від 20.07.2011 }
Стенографування (технічний запис) засідань колегії місцевої
держадміністрації забезпечує апарат держадміністрації.
34. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому
порядку у структурному підрозділі (окремого працівника),
визначеному головою колегії.
35. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії
здійснюється міністерством, іншим центральним органом виконавчої
влади, місцевою держадміністрацією. Пункт 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 831
( 831-2011-п ) від 20.07.2011 }
Контроль за виконанням рішень колегії
36. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює
структурний підрозділ (окремий працівник), визначений міністром,
керівником іншого центрального органу виконавчої влади, головою
місцевої держадміністрації. Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 831
( 831-2011-п ) від 20.07.2011 }
37. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання
прийнятих нею рішень.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: